Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum"

Transkript

1 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner augusti2006.doc 1

2 LiÖ 2006-XX 2 (9) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 6 4. Processperspektivet 7 5. Medarbetarperspektivet 8 6. Ekonomiperspektivet 9 Bilagor Blankett 1 Blankett 2A/B2B Blankett 3A-3D osv. augusti2006.doc 2

3 LiÖ 2006-XX 3 (9) Till Landstingsstyrelsen 1. INLEDNING Sammanfattning Folkhälsovetenskapligt centrum arbetar utifrån visionen: Folkhälsovetenskapligt centrum en självklar auktoritet inom folkhälsovetenskap Kunskap, kommunikation, samverkan för en bättre hälsa i Östergötland. Folkhälsovetenskapligt centrums verksamhet sker på uppdrag av och regleras genom avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden. Uppdraget är att bevaka, samla, analysera och förmedla kunskap, avseende utvecklingen av hälsan och dess bestämningsfaktorer. Målet för verksamheten är att bidra till att mål och strategier i Landstinget i Östergötland kan uppnås. Folkhälsovetenskapligt centrum är kunskaps- och kompetenscentrum för folkhälsofrågor i Landstinget i Östergötland och verksamheten har en utgångspunkt de nationella folkhälsopolitiska målen. Folkhälsovetenskapligt centrum ska bidra till utvecklingen av en god och jämlik hälsa i Östergötland, genom att leverera kunskap till hälso- och sjukvårdens och tandvårdens politiska styrning, samt genom att delta i samverkan med kommuner och strategiska grupper och nätverk. Vidare ska utveckling av metoder och strategier ske, i samarbete mellan landsting och universitet. Samarbetet ska bland annat bedrivas med stöd av landstingsanknutna forskare från Institutionen för hälsa och samhälle, Linköpings universitet. I uppdraget ingår även att ge sakkunnig- och administrativt tjänstemannastöd till ledningsprocesser i landstinget. Folkhälsovetenskapligt centrums uppgift är att bevaka folkhälsofrågor internationellt, nationellt, regionalt och lokalt i Östergötland och vara förmedlande länk mellan landstingsledning/strategiska grupper och nätverk och, för folkhälsofrågor, centrala aktörer, som Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Sveriges kommuner och landsting, Departement etc. Folkhälsovetenskapligt centrums uppdrag innebär såväl löpande verksamhet som tidsbegränsade utredningar, som kan förutsägas vid tiden för avtalsskrivandet. Vidare kan begränsade utredningar initieras under avtalstidens gång, i dialog med Hälso- och sjukvårdsdirektören. Redovisningsform av uppdragen överenskommes med hälso- och sjukvårdsdirektören. augusti2006.doc 3

4 LiÖ 2006-XX 4 (9) Folkhälsovetenskapligt centrums åtaganden är strukturerade enligt följande: (1a) Epidemiologisk bevakning och analys löpande verksamhet (1b) Epidemiologisk bevakning och analys tidsbegränsade utredningar (2a) Folkhälsopolitiska målområden: bevakning och analys löpande verksamhet (2b) Folkhälsopolitiska målområden: bevakning och analys - tidsbegränsade utredningar (3a) Utveckling av strategiska folkhälsofrågor och metoder / kunskapsspridning / samverkan -löpande verksamhet (3b) Utveckling av strategiska folkhälsofrågor och metoder / kunskapsspridning / samverkan - tidsbegränsade utredningar (4) Sakkunnig och administrativt tjänstemannastöd Verksamheten följer de tidplaner och åtaganden som regleras i avtalet med HSN för Folkhälsovetenskapligt centrum Helle Noorlind Brage Produktionsenhetschef Elisabeth Wärnberg Gerdin Produktionsenhetschef augusti2006.doc 4

5 LiÖ 2006-XX 5 (9) 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Kommentar Kundperspektivet beskriver hur Folkhälsovetenskapligt centrum ska tillgodose landstingsledningens behov av kunskap inom folkhälsoområdet för den politiska styrningen av Landstingets i Östergötland verksamheter och för att främja en positiv hälsoutveckling i befolkningen. Folkhälsovetenskapligt centrum har ingen patientverksamhet. Dialog och återrapportering till uppdragsgivaren och deltagande i strategiskt arbete när det gäller folkhälsoperspektivet pågår kontinuerligt. Till exempel när det gäller utveckling av Landstingsledningens styrkort i förnyelseperspektivet samt revidering av behovsanalys för psykisk ohälsa. Utveckling av balanserat styrkort och målvärden pågår. Strategi 1: Ej relevant för FHVC Tillgänglighet för behandling inom 90 dgr Strategi 2: FHVC arbetar med kunskapsunderlag utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv Folkhälsoperspektiv återfinns i styrdokument och handlingsplaner inom LiÖ. Aktiv återkoppling till politiker 8 Strategi 3: Landstinget har kunskap om och efterfrågar våra produkter Kontinuerlig dialog med uppdragsgivare (politiker och tjänstemän) Muntliga presentationer av åtaganden augusti2006.doc 5

6 LiÖ 2006-XX 6 (9) 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Kommentar Förnyelseperspektivet beskriver förutsättningarna för förnyelse och utveckling av Folkhälsovetenskapligt centrums uppdrag, verksamhet och organisation. Detta handlar såväl om kontakt med uppdragsgivaren Hälsooch sjukvårdsnämnden, som om kontakt med, för HSN och FHVC, relevanta strategiska grupper. Vidare handlar det om att utveckla goda förutsättningar för att bevaka, samla, analysera och vidareförmedla kunskap. Folkhälsovetenskapligt centrum har ingen patientverksamhet. Utveckling av balanserat styrkort och målvärden pågår. Flera medarbetare bedriver forskarstudier parallellt med FHVC-arbete. Publikation av vetenskapliga artiklar i samverkan med forskare från IHS. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser finns som åtaganden i en stor del av verksamheternas avtalsförslag för år Strategi 1: Ej relevant för FHVC Strategi 2: Att utveckla nya verksamhetsområdet i enlighet med HSN:s strategier. Samarbete med universitetet Forskningsarbete i samverkan med IHS Strategi 3: Folkhälsofrågor ska vara integrerade i Hälso- och sjukvården. Utveckling av kunskapsunderlag Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetssätt finns som prioriterat område under 2006 Anv. av vårddokumentpublicering-tjänsten augusti2006.doc 6

7 4. PROCESSPERSPEKTIVET Kommentar LiÖ 2006-XX 7 (9) Processperspektivet beskriver förutsättningar och arbetsmetoder avseende genomförande av Folkhälsovetenskapligt centrums uppdrag och åtaganden. FHVC bedriver verksamhet som är kunskapsbaserad och av god kvalitet. Folkhälsovetenskapligt centrum har ingen patientverksamhet. Utveckling av balanserat styrkort och målvärden pågår. Medarbetare inom FHVC deltar aktivt som föreläsare vid nationella och internationella konferenser. Medarbetarna har kännedom om den nya politiska organisationen och FHVC:s roll i relation till denna. Strategi 1: Ej relevant för FHVC Förändring av produktivitet uttryckt i procent jmf m bokslut 2005 Strategi 2: Kunskapsbaserad omvärldsbevakning Följa internationell och nationell FoU inom folkhälsoområdet Aktivt deltagande i konferenser, seminarier etc Strategi 3: Kunskaperna ska omsättas till underlag i de politiska styrprocesserna inom LiÖ God kännedom om den politiskt styrda organisationen FHVC-interna seminarier i ämnet augusti2006.doc 7

8 LiÖ 2006-XX 8 (9) 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Kommentar FHVC ska vara en arbetsplats där medarbetarna har utvecklingsmöjligheter vad gäller arbetsinnehåll, löneutveckling samt känner ansvar och inflytande över sitt arbete. Utveckling av balanserat styrkort och målvärden pågår. Arbetsgrupp bestående av MB-grupp, miljögrupp och chefer har bildats för utveckling av policyplaner inom området Hälsofrämjande arbetsplats. Befattningsutvecklingsbeskrivningar används vid PoU-samtal. Strategi 1: Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period 2 0,3 1,83 Strategi 2: Våra medarbetare är motiverade och ges förutsättningar att på ett engagerat sätt arbeta med verksamhetens mål Att medarbetarna tar ansvar för och bidrar till en hälsofrämjande arbetsplats Utarbeta en handlingsplan för HFA Strategi 3: Medarbetare ges utrymme att både utveckla sitt kunnande och hela organisationens arbetssätt Befattningsutveckling Att uppdatera befattningsutvecklingarna för resp personalkategori augusti2006.doc 8

9 LiÖ 2006-XX 9 (9) 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Kommentar FHVC arbetar för att uppnå en god ekonomi med tydlighet och kostnadsmedvetenhet hos alla medarbetarna. FHVC ska ha en ekonomi i balans FHVC:s ekonomi är god. Strategi 1: Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period ående år -12,2% -14,1% Strategi 2: Rutiner för ekonomisk styrning och som ger insyn och överblick ska finnas (%) jämfört med budget; FHVC totalt och per org.enhet Kvartalsvis ar av budget och 100% 100% 100% augusti2006.doc 9

10 Blankett 1 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2006 Tillförda medel 2006 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat -383 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 54 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 2 Minskning av förråd Statsbidrag 170 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 142 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 544 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel -329 Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader -413 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -70 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -13 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -122 Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel 0 Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel -329 Avskrivningar -54 Netto -524 Finansiella intäkter 146 Finansiella kostnader -5 Resultat efter finansnetto -383 Årets resultat -383 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat -383 Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning 0 Medicinteknisk apparatur 0 Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag 0 Förråd och lager 0 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter 3 3 Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

11 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3A Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: FHVC Uppgiftslämnare: Helle Noorlind Brage, Elisabeth Wärnberg Gerdin Har kliniken genomfört någon strukturerad benchmarkingaktivitet? FHVC och Närsjukvårdens FoU-enhet har genomfört en gemensam utvecklingsdag där respektive verksamhet presenterats och diskuterats. Gemensamt utvecklingsarbete pågår. Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter augusti

12 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: FHVC Uppgiftslämnare: Helle Noorlind Brage, Elisabeth Wärnberg Gerdin Använder verksamhetsenheten Oliviamodellen för befattnings- utveckling? Ja Nej Förklaring: X * Rapporteras efter augusti Har produktionsenheten en dokumenterad strategi för medarbetarskap? Ja Nej Förklaring: Pågår X * Rapporteras efter augusti

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007 Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Årsredovisning 2006. Resurscentrum i Östergötland

Årsredovisning 2006. Resurscentrum i Östergötland Årsredovisning 2006 Resurscentrum i Östergötland 2 Årsredovisning 2006 32 Innehållsförteckning EN DEL AV DET SOM HÄNT 2006...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...4 PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET...4 Resurscentrum

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 Närsjukvården i Finspång www.lio.se Närsjukvården i Finspång 2002 1 Presentation Närsjukvården i Finspång består av både öppen och sluten vård i samma organisation. Inom denna finns

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-09 Dnr FC 2012-226 FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning 1. VISION 3 2. KUNDPERSPEKTIVET 5 3. PROCESSPERSPEKTIVET 8 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 11 5. EKONOMIPERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND

LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND STRATEGISK VERKSAMHETSPLAN 2004-2006 inkl. MÅL och ÅRSBUDGET 2004 HELHETEN UPPDRAGET (Uppdraget utgår från landstingsdirektören.) LMC:s uppdrag är att erbjuda

Läs mer