Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM"

Transkript

1 Upph (8) Delårsrapport period inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner 1

2 Upph (8) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 Bilagor Blankett 1 Blankett 3A Blankett 3C 2

3 Upph (8) Till Landstingsstyrelsen 1. INLEDNING Ekonomin för perioden januari - augusti visar ett sämre än budget, medan prognosen för helårsresultatet, från ett tidigare budgeterat nollresultat, ändras till en prognos för helåret med ett positivt resultat. Periodens resultat är att förklara med utebliven kompensation för överförd personal. Resultatförbättringen gällande prognosen, är hänförlig till extraordinära intäkter i form av omfattande leverantörskreditering pga. en leverantörs felfakturering gällande 2004 och 2005, att vi tvingats ställa in flertalet kurser pga. inväntan av nya upphandlingslagen, LOU, med senarelagda insatser till 2007, brist på personal som möjliggör deltagande i kurser, men också att vi inte tillsatt vikarier för omfattande gravledighet, där tidvis 15 % av personalen varit gravlediga. Resultatets utveckling får således ses som påverkan av flera från varandra oberoende orsaker, men att de är av engångskaraktär varför vi utgår från en bättre balans mellan budget och år Mera långsiktigt krävs också förstärkning av enheten med en person, för att svara mot en utökad arbetsbelastning hänförlig till överprövningar, miljö- och socialakrav vid upphandling. Nya LOU antas också innebära ökade krav på formaliteter såsom viktning av anbudskriterier, vilket försvårar ett rationellt arbete. I ovanstående bedömning råder fortsatt osäkerhet avseende resultatet kopplat till vår varudepå, där vår leverantör Coor fortsatt misslyckats med månadsavstämningar och ett åtgärdsprogram måste framtvingas i syfte att via systemverktyg skapa bättre förutsättningar för ett korrekt underlag. Upphandlingscentrum Leopold Malmkvist Produktionsenhetschef 3

4 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Kommentar Upphandlingscentrum följer upp nyckelindikatorer via kundenkät till verksamheten som genomförs hösten 2006 efter ett längre uppehåll sedan Detta sker med koordination till Resurscentrums enkät för de administrativa enheterna. Strategi 1: Bäst möjliga ekonomiska villkor skall uppnås vid varje upphandling. Affärsmässiga uppgörelser Nöjd kundindex 95 % Strategi 2: Avstämning med kunderna sker kontinuerligt eller efter avslutat uppdrag som löper problemfritt. Hålla överenskommen leveranstid. Nöjd kundindex 95 % Strategi 3: Kunderna skall alltid snabbt och enkelt erhålla service i form av information, stöd och upphandling. UC är alltid tillgängliga för utförandet av sitt uppdrag. Nöjd kundindex 95 %

5 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Kommentar Upphandlingsverksamheten har i landstinget samlats hos UC för bla. säkra kvaliteten på upphandlingsprocessen, skapa bästa möjliga resultat av upphandlingarna och mest möjligt reducera de kommersiella riskerna för landstinget. Detta innebär att UC skall vara uppdaterade på lagförändringar, rättspraxis och utveckla sina processer, vilket mäts via nyckeltalen nedan. Vårt nyckeltal gällande överprövningar i Länsrätt visar på ett sämre än vanligt. Detta är att härleda till en allmän vilja att ifrågasätta landstingets beslut vid val av leverantör som också är en tendens generellt i Sverige. Antal prövningar är beroende av flera faktorer, däribland hur viktig affären är för den enskilda leverantören, hur strikt landstinget styr upp affären såsom genom att begränsa antal leverantörer, men också hur väl vi på ett pedagogiskt sätt förklarar i olika handlingar, våra villkor och beslut. Personalstyrkan är begränsat låg, vilket i sig visar på effektivt arbete, men en förstärkning är nödvändig på sikt i syfte att också klara utvecklingsarbete och inte endast operativt arbete. Strategi 1: Följsamhet till lagar och förordningar Följsamhet till LOU Överprövning i Läns- och Kammarrätt med till annan part. < 2 ggr./år Strategi 2: Följsamhet till lagar och förordningar Skadestånd Ersättning för skadestånd pga. fel som UC begått i upphandlingar Strategi 3: Via nya arbetssätt klara större åtagande utan motsvarande tillskott av personal. Samtliga upphandlingar inom LiÖ, även genomföra byggupphandling. Personalstyrka i operativt arbete. 5 <= 19 heltids tjänster DÅ

6 4. PROCESSPERSPEKTIVET Kommentar Strategi 3: Upphandlingscentrum följer upp nyckelindikatorer via enkät som utförs första gången sedan 2001, november et från denna enkät är således viktig för fortsatt arbete med kundfokusering. Upphandlingscentrum har verkat för samordnad benchmarking på det nationella planet, med avsikt att mäta ett antal nyckelindikatorer för de 21 st landstingen. Intresse och uppslutning är dock mycket tveksam, varför tvingats att lägga ned projektet. Mera begränsade benchmarking projekt, såsom det nu pågående avseende tvätt och textilförsörjningen, är således att vänta. Strategi 1: Utarbeta bra metoder och verktyg. Benchmarking Antal benchmarkingprojekt kontinuerligt / år Strategi 2: Identifiera brister och åtgärda dem skyndsamt. Åtgärd av uppdagad brist Korrigera mallar och checklistor / införa mallar och checklistor Inom 6 mån Strategi 3: Kundupplevelse inhämtas för återföring och korrigering Enkät genomförs mot kunder Nöjd kundindex 95 %

7 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Kommentar UC kan via nyckelindikatorer nedan och ett allmänt positivt i medarbetarenkäten, 2005, uppvisa ett mycket gott resultat i medarbetarperspektivet. De medarbetare som saknar individuella kompetensutvecklingsplaner skall alltid vara begränsat till de nyanställda som erhåller sådan plan vid vårt årliga PoU-samtal. Strategi 1: Skapa attraktiv arbetsplats. Gott ledarskap Genomförda utvecklingssamtal 100% 100 % 100 % God vi anda Landstingets medarbetarenkät * Bättre än genomsnittet hos LiÖ * >64% 80 % 80 % 2005 Strategi 2: Hög formell och reell kompetens. Kompetensutveckling utifrån kort- och långsiktiga uppdrag Individuella utvecklingsplaner 100% 90 % 100 % Strategi 3: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser. Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period < 5,0 % Total andel långtidsfriska uttryckt i procent för aktuell period > 35 % 0 % 1, %

8 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Kommentar Ekonomin för perioden januari - augusti visar ett sämre än budget, vilket är att förklara med utebliven kompensation för överförd personal till UC samt att brister i månadsavstämningar mellan Coor och LiÖ. Prognosen för helårsresultatet är dock positiv som från ett tidigare budgeterat nollresultat, ändras till en prognos för helåret med ett positivt resultat. För mera information, se gärna punkt 1 i detta dokument. Lönekostnadsutveckling avser central statistik, med innehåll av felaktigt bokfört avgångsvederlag samt överförd personal med annan lönehistorik. Strategi 1: Ekonomin i balans för att skapa utrymme för utveckling och omställning. (kkr) Uppföljning/anpassning Resultat > Strategi 2: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period ående år % * 23,1 6, * Anpassad till landstingsindex eller utökat anslag Strategi 3: Anpassa eventuell utökad omfattning för Upphandlingscentrum till möjlig besparing hos landstinget. Potentiella besparingar hos Relation mellan: Besparing / LiÖ som kan uppnås via utökat Kostnad uppdrag hos UC * Besparing 4 ggr. större än insatsen för att åstadkomma besparing. *

9 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett B1 PE-nr samt uppgiftslämnare: - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2006 Tillförda medel 2006 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat 732 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 5 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 900 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel 737 Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader -385 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel 0 Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel 737 Avskrivningar -5 Verksamhetens nettokostnader 732 Finansiella intäkter 25 Finansiella kostnader -25 Resultat efter finansnetto 732 Årets resultat 732 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar (enl helårsbedömning) Eget kapital, avsättningar och skulde(enl helårsbedömning) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella tillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Övriga avsättningar Finansiell leasing Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

10 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3A Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: Upphandlingscentrum Uppgiftslämnare: Leopold Malmkvist Har kliniken genomfört någon strukturerad benchmarkingaktivitet? Ja Nej Förklaring: UC X Tvätt och textilservice nationellt med övr. landsting.

11 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: Upphandlingscentrum Uppgiftslämnare: Leopold Malmkvist Använder verksamhetsenheten Oliviamodellen för befattnings- utveckling? Ja Nej Förklaring: UC X Har produktionsenheten en dokumenterad strategi för medarbetarskap? Produktionsenhet X Ja Nej Förklaring:

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland Årsredovisning 2004 Hjärtcentrum i Östergötland Presentation av Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping L Årsredovisning 2004 LLLLLL Upptagningsområde Landstingen i Östergötland, Jönköpings län

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004

DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004 DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004 SAMMANFATTNING...3 UPPDRAG, VISION OCH MÅL...4 VISION...4 VERKSAMHETSIDE...4 VERKSAMHETENS MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE...5 KUNDPERSPEKTIV...5 FINANSIELLT PERSPEKTIV...5 Resultat

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Människors lika värde

Människors lika värde Människors lika värde en grund för trygg utveckling I tider av oro och lågkonjunktur är det viktigt att kunna blicka framåt. Efter regn kommer sol! Vi i Örnsköldsvik valde att börja det nya året 2009 med

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer