Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland"

Transkript

1 Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet och Vretagymnasiet. Naturbruksgymnasiet i Östergötland är genom dessa båda skolor en av landets största och mest kompletta anläggningar av sitt slag. Regionens ungdomar och vuxna erbjuds här högkvalitativ grund- och vidareutbildning inom olika naturbrukssektorer i nära samverkan med branscherna. Kundperspektiv Elevtillströmningen till våra utbildningar har i höst varit mycket god. Totalt har våra skolor tagit in ca 240 nya elever på naturbruksprogrammet. Samtidigt har vi lyckats minska antalet avhopp under det gångna läsåret varför vi innevarande läsår har det högsta elevantalet på mycket länge. Alla inriktningar är fyllda i några fall har enstaka PRIV-elever tagits in. Hälften av våra inriktningar har kö av behöriga sökande. Gymnasiesärskolan på Vreta växer planenligt genom nya elevintag. Målsättningen är att vi inom några år ska ha två kompletta särskolor vars utbud ska komplettera varandra inom naturbrukssektorn. Ansökan i år har helt skett på webben. Såväl sökande som SYV och intagningskontoren är nöjda med denna modell. Varje gymnasieskola kan successivt följa processen och se hur platserna fylls. Elevsituationen vid skolstart aug 2005: År 1 År 2 År 3 Gysär Vux Himmelstalundsgy Djurvård Djurvård i djurpark Trädgård PRIV HGN Gysär HGN 29 Vux HGN - klyft 24 - KY 22

2 Vretagymnasiet Jord Skog Häst Djur PRIV VV Gysär VV 12 Vux VV - J-distans 21 - KY-J 16 - KY-S 8 - KY-H 22 Totalt finns fn drygt 450 elever vid Vretagymnasiet och drygt 360 elever vid Himmelstalundsgymnasiet. Därtill kommer olika kortare och längre uppdragsutbildningar. Medarbetarperspektiv Efter viss fördröjning genomfördes ånyo SIFO:s medarbetarenkät i februari detta år. Under våren offentliggjordes resultaten och vi har sedan påbörjat arbetet med dessa. Det är tredje gången våra medarbetare får tillfälle att ge sin syn på verksamheten. Sammantaget kan vi glädjande konstatera att de anställdas omdöme om Naturbruksgymnasiet förbättras sakta men säkert. Vid LiÖ:s presentation av resultaten i våras framgick att vår produktionsenhet uppvisar bland de bästa resultaten i landstinget. Detta hindrar inte att det återstår mycket att förbättra. Varje enhet har före semestern gått igenom resultaten med resp personalgrupper för att göra innehållet känt och för att identifiera förbättringsområden. Chefsvärderingarna har varit eller kommer att vara en del i PoU-samtalen för att ge personlig feedback på ledarskapet. Även resultatet av vår stora elevenkät presenterades i våras. Vår personal får helt välförtjänt ett mycket gott betyg. Personalen bearbetar likaså dessa resultat i enheterna för att identifiera förbättringsområden. Detta arbete kommer att utgöra grund för den lagstadgade årliga kvalitetsredovisningen. Den kommande gymnasiereformen kommer att medföra vissa förändringar för vår personal. Därför kommer vi redan i höst att under studiedagstid börja arbeta med de förslag på bl.a. kursplaner som föreligger. Samtidigt ger det en möjlighet också att påverka processen då synpunkter fortfarande kan lämnas till de programgrupper som arbetar med detta på Skolverket. Process En konsekvens av den kommande gymnasiereformen är att alla riksrekryteringar upphör fr.o.m Det betyder att vår riksrekryterande hästutbildning då försvinner och därmed rekryteringsunderlag för ca 30 elevplatser. Utslaget på hela utbildningen motsvarar detta ca 90 årselevplatser. Därför är det mycket angeläget att på nytt söka riksrekrytering vilket emellertid är betydligt svårare än tidigare att få beviljat. Kraven har skärpts betydligt och en förutsättning är att branschen på nationellt plan står bakom ansökan. På Vretagymnasiet pågår därför ett intensivt arbete med ansökan i nära samverkan med hästnäringens branschföreträdare.

3 På samma sätt pågår vid Himmelstalundsgymnasiet motsvarande arbete med en ansökan om riksrekrytering för utbildningen Djurvård i djurpark och tropisk anläggning. Ett första försök gjordes för några år sedan men då behandlades inga ärenden då gymnasiereformen var på väg. Nu gör vi ett nytt försök i samverkan med SDF Sveriges Djurparkers Förening. Båda dessa ansökningar skall vara klara senast 1 november i år. I denna föränderliga värld har även förutsättningarna för vuxenutbildning kraftigt förändrats. Den 1 januari i år upphörde alla riksrekryteringar på påbyggnadsutbildningar att gälla. Vi förlorade därmed åtta utbildningar med denna status. Genom ett målmedvetet arbete i nära samverkan med näringslivet lyckades vi få fyra KY-utbildningar godkända, som i princip täcker in de utbildningar vi förlorade. PU-kurserna får emellertid genomföras men då som uppdrag från kommunerna vilket vi också gör om än i mindre skala. Våra fyra KY-kurser är igång och har ett drygt 60-tal deltagare. Utveckling Vårt största utvecklingsprojekt på länge Zoopedagogiskt centrum på Himmelstalunds-gymnasiet är äntligen klart för invigning. Efter en mycket lång planerings- och förankringsprocess kunde bygget påbörjas förra hösten och gick sedan planenligt. Genom denna investering tar vi ytterligare ett stort steg mot att infria vår vision att vara landets ledande aktör inom naturbruk. På området sällskapsdjur är anläggningen unik i sitt slag. Genom denna framåtsyftande satsning finns nu mycket goda utvecklingsmöjligheter på djurvårdsområdet. Vår målsättning är att skapa ett centra för branschen på liknande sätt som skett på Järngården efter satsningen på stallar och ridhus. Ändå väntar en ännu större framtidssatsning runt hörnet. Vretaprojektet ändamålsenliga skollokaler för Vretagymnasiet fortsätter planenligt. Primärkommunernas positiva inställning till detta har öppnat möjligheten till fortsatt planering. Inom kort kommer konsult att anlitas för en förstudie vars mål är att i nära samverkan med verksamheten ge beslutsunderlag för igångsättning. Vid förra årets förhandling med kommunerna om nytt samverkansavtal skrev landstinget in i protokollet att det under avtalstiden ska utredas driftsform och huvudmannaskap. Detta arbete har påbörjats med hjälp av en internkonsult. Naturbruksgymnasiet värderas med avseende på fastigheter och verksamhet. För- och nackdelar med olika alternativ listas som underlag för kommande beslut. Ett annat stort utvecklingsområde är den kommande gymnasiereformen. Inom kort kommer vi få veta exakt vilka förändringar av nuvarande system som reformen medför. Även om beslutet blir mindre omfattande än vad som propositionen först föreslog så kommer ändå att krävas ett omfattande utvecklingsarbete vid våra skolor.

4 Ekonomi En förutsättning för att framgångsrikt driva och utveckla Naturbruksgymnasiet Östergötland är en affärsmässig ekonomi i balans, årligt tillskott till det egna kapitalet och en väl avvägd investeringsnivå. Resultatet i delårsbokslut 08 visar ett positivt resultat på 2,5 miljoner kronor. Det egna kapitalet vid ingången av 2005 uppgick till 7,3 miljoner kronor i och med förra årets överskott på 3,1 miljoner kronor. För att fortsätta bygga upp det egna kapitalet och därmed skapa en buffert och handlingsutrymme budgeterades ett överskott på 2 miljoner kronor för år Prognosticerat resultat för år 2005 visar att ekonomin följer budgeterat resultat dvs ett överskott på 2 miljoner kronor vilket medför att det egna kapitalet prognosticeras till 9,1 miljoner kronor bokslut Investeringsnivån inom Naturbruksgymnasiet har under de senaste två åren varit ca 2,5 miljoner kronor medan avskrivningarna varit betydligt lägre. Detta har varit en medveten satsning då investeringsnivån inom Naturbruksgymnasiet varit väldigt låg tidigare år. För år 2005 beräknas investeringarna uppgå till 4 miljoner kronor, medan avskrivningarna beräknas till 1,7 miljoner kronor. Naturbruksgymnasiet Östergötland Roland Nilsson Skolchef

5 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Produktionsenhets chefens godkännande: obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag -180 Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel -300 Avskrivningar Netto Finansiella intäkter 200 Finansiella kostnader -300 Resultat efter finansnetto Årets resultat *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse

6 Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Avsättningar (endast finansfvt) Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och Summa avsättningar 0 0 trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna Summa kortfristiga skulder intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

7 Blankett 1 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag -180 Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel -300 Avskrivningar Netto Finansiella intäkter 200 Finansiella kostnader -300 Resultat efter finansnetto Årets resultat *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

8 Tjänsteställe Blankett 6 Ledningsstaben Nyckelindikatorer Mikael Karlsson Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: NBG Uppgiftslämnare: A-L Hammarsten Frågeställning: Tillämpar enheten lönesamtalsmodellen? Klinik/Motsvarande: Ja Nej Samtliga enheter x Frågeställning: Använder enheten befattningsutveckling för kompetensstyrning? Klinik/Motsvarande: Ja Nej Samtliga enheter Till viss del Frågeställning: Har produktionsenheten en jämställdhets- och mångfaldsplan? Produktionsenheten Ja Nej Endast produktionsenhetsnivå x

9 Tjänsteställe Blankett 5 Ledningsstaben Nyckelindikatorer Mikael Karlsson Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: NBG Uppgiftslämnare: A-L Hammarsten Frågeställning: Har kliniken börjat analysera KPPinformationen? Klinik: Ja Nej Endast länsövergripande centra och närsjukvårdscentrum Frågeställning: Jämför enheten kostnader med andra liknande enheter utanför landstinget i Östergötland och dokumenterar det? Klinik/Motsvarande: Ja Nej Samtliga enheter x

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007 Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 Närsjukvården i Finspång www.lio.se Närsjukvården i Finspång 2002 1 Presentation Närsjukvården i Finspång består av både öppen och sluten vård i samma organisation. Inom denna finns

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 2 Produktionsenhetschefens kommentar 3 Uppdrag

Läs mer

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget FC 2009-1619 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 7 4. Processperspektivet

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland Årsredovisning 2004 Hjärtcentrum i Östergötland Presentation av Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping L Årsredovisning 2004 LLLLLL Upptagningsområde Landstingen i Östergötland, Jönköpings län

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsrapport Augusti 2014

Delårsrapport Augusti 2014 Delårsrapport Augusti 2014 inkl. prognos för helåret 2014-09-29 1 Inledning Delårsrapporten en beskrivning av viktiga händelser under periodens åtta månader, en redogörelse för mål och resultat utifrån

Läs mer

LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND

LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND STRATEGISK VERKSAMHETSPLAN 2004-2006 inkl. MÅL och ÅRSBUDGET 2004 HELHETEN UPPDRAGET (Uppdraget utgår från landstingsdirektören.) LMC:s uppdrag är att erbjuda

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Delårsrapport per 31 augusti

Delårsrapport per 31 augusti Delårsrapport per 31 augusti Södertälje kommun 2011 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Ekonomin 4 2.1 Budgeterad resultatnivå 2011 4 2.2 Balanskravsbedömning 4 2.3 Delårsbokslut per augusti

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

År 2000 STRÖMSTADS KOMMUN år 2000

År 2000 STRÖMSTADS KOMMUN år 2000 År 2000 STRÖMSTADS KOMMUN år 2000 INNEHÅLL 1 Inledning Kommunstyrelsens ordförande.. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.... 2 Om kommunen Kommunfakta Politisk organisation.. 3 Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer