Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007"

Transkript

1 Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner C:\Documents and Settings\459P\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK96\StyrkortNBG2007.doc 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 3 3. Förnyelseperspektivet 4 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 7. Aktuell ekonomi 9 8. Förslag till beslut Styrkortskarta C:\Documents and Settings\459P\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK96\StyrkortNBG2007.doc 2

3 1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Vision Naturbruksgymnasiet i Östergötland är sina verksamheter vid Himmelstalundsgymnasiet och Vretagymnasiet en av landets största och mest kompletta anläggningar av sitt slag. Vår vision är att vara Landets ledande aktör inom naturbruksutbildning. Konkurrensen är knivskarp och utvecklingen ställer stora krav på hög kvalitet, effektivitet och flexibilitet. I denna omvärldsbild ska vi fortsätta att framgångsrikt driva och utveckla Naturbruksgymnasiet under affärsmässiga former. Landets ledande aktör inom naturbruksutbildning 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Vårt kundperspektiv utvärderas årligen genom enkätmaterial till alla elever, samtal elevråden och resultatsammanställning. Detta jämförs internt över tid och i de fall det är möjligt andra skolor i riket. I materialet fokuseras på områdena trivsel, trygghet, inflytande, personlig utveckling, arbetsformer, relationer, personlig handledning, stöd, boende, övrigt och resultat. Med det senare avses andel elever slutbetyg, genomsnittlig betygspoäng, högskolebehörighet och avbrottsfrekvens. Det samlade underlaget presenteras för personal och elever. Analys sker i olika grupperingar såsom elevgrupp mentor, utbildningslag, enhet, skola och ledningsgrupper. Exempel på analysperspektiv är jämförelse tidigare år, jämförelse mellan inriktningar, jämförelse mellan årskurser, jämförelse mellan skolor i län o rike. Vidare orsaker o samband som kan ha betydelse i sammanhanget. Särskilt viktigt är att analysera i vad mån organisationen av arbetet och arbetsformerna påverkar resultatet. I analysen identifieras också de områden som behöver fokuseras i förbättringsarbetet. I det efterföljande värderingsarbetet sker sedan en bedömning prioritet mellan olika förbättringsområden. Det samlade resultatet finns i dokumentet Kvalitetsredovisning 2005 för Naturbruksgymnasiet i Östergötland föreskrivet av Skolverket i förordning 1997:702 Kvalitetsredovisning i skolväsendet. Styrkortets innehåll i elevperspektivet är hämtade från detta material och avser inför 2007 prioriterade områden. C:\Documents and Settings\459P\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK96\StyrkortNBG2007.doc 3

4 Strategi 1: Välfungerande elevstöd Nyckelindikator/annan Uppföljning Mentorskapet Elevenkäten o kvalitetsrapport till Skolverket Kompetent personal Elevenkäten o kval.rapporten PoU-samtalen Målvärde Pos utv i elev- och arb.enkäterna Strategi 2: Aktivt elevinflytande Arbetsformer utifrån ett demokratiskt synsätt Nyckelindikator/annan Uppföljning Elevenkät o kval.rapport Elevrepresentativitet i formella grupper ska öka Målvärde Strategi 3: Samverkan och kommunikation Nyckelindikator/annan Kvalitet i möten mellan människor på Elevenkät o kval.rapport alla nivåer Målvärde 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Utvecklingsperspektiv Vårt utvecklingsperspektiv har förändrats drastiskt då den nya regeringen beslöt att inte genomföra den av förra regeringen beslutade gymnasiereformen. Vi har lagt ner hundratals timmar av planeringsarbete men lyckligtvis är detta inte bortkastad tid. Mycket av arbetet kan trots allt utnyttjas i utvecklingen av skolornas inre arbete avseende bla integration, näringslivskontakter och kursuppläggning. Vi får nog vänta ytterligare ett antal år på en ny reform och sett ur ett naturbruksperspektiv så är det ingen nackdel. Detta förhållande innebär också att riksrekryteringen för häst automatiskt förlängs till år Redan tidigare har vår djurparksutbildning fått denna status till år Vår nya anläggning Pedagogiskt Zoo Centrum på Himmelstalundsgymnasiet togs i bruk ht 05. Det planerade utvecklingsarbetet kring denna har av olika skäl försenats men ska återupptas under Arbetet strategisk utredning av framtida drifts- och ägandeform för Naturbruksgymnasiet fortsätter men inväntar nya direktiv från den nya politiska ledningen. Den enskilt största utvecklingsfrågan är förstås projekt VG. Enhälligt beslut föreligger från såväl styrelse som fullmäktige att uppföra en ny skolbyggnad för Vretagymnasiet i anslutning till skoljordbruket. Här väntar vår största utmaning någonsin och en unik möjlighet att kombinera C:\Documents and Settings\459P\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK96\StyrkortNBG2007.doc 4

5 fastighetsbehov verksamhetstänk. Om allt går som planerat kommer vi att påbörja läsåret i den nya skolan. Samarbetet LiU gällande forskningsanläggning för höns på skoljordbruket har krönts framgång. Under dec 2006 kommer hönsen att inta huset och ett kontrakt har undertecknats rörande ansvarsfördelningen. Ytterligare forskningsprojekt utöver detta kan bli aktuella. Vidare diskuteras biogasprojekt Tekniska Verket och LiU liksom småskalig RME Hushållningssällskapet. På Himmelstalundsgymnasiet har en ny inriktning startats i Miljö och naturvård fokus på naturturism. Utvecklingen av denna fortsätter. På Vretagymnasiet planeras en ny studieväg i Maskin avsedd för förare och reparatörer för maskiner inom jordbruk. Metodiskt ställs vi hela tiden inför nya utmaningar. Omvärldens snabba förändringar och nya målgrupper ställer våra arbetare inför nya situationer som kräver kompetensutveckling. Exempel på sådana områden är specialpedagogik, elevhälsa och distansutbildning. Strategi 1: Organisationsutveckling Nyckelindikator/annan Flexibel organisation som skapar goda Personalenkät förutsättningar för uppdraget Synpunkter från branschen Strategi 2: Utveckla arbetsformerna Nyckelindikator/annan Spaning efter goda förebilder Personalenkät PoU-samtal Vilja att pröva nya metoder Personalenkät, kursutvärderingar, PoU-samtal Målvärde Målvärde Strategi 3: Omvärldsanalys Förstå samhällsutvecklingen och ungdomskulturen Nyckelindikator/annan Elevutvärdering Målvärde Följa branschutvecklingen PoU-samtal C:\Documents and Settings\459P\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK96\StyrkortNBG2007.doc 5

6 4. PROCESSPERSPEKTIVET Våra processer är väl inarbetade och bygger på tradition och erfarenhet. Men omvärlden förändras snabbt och vi måste noggrant följa utvecklingen samt anpassa oss efter kundens behov och styrdokumentens krav. Mycket erfarenhet finns att hämta på andra skolor och inom näringslivet. Vi måste bedriva ett effektivt spaningsarbete, välja ut lämpliga objekt, lära av andra och bedriva benchmarking. Aktuella utvecklingsområden i processen är bl.a. ämnesintegration, metodutveckling, bedömning, kunskapssyn och APU inom och utanför landets gränser. Den naturvetenskapliga profilen möts av ett växande intresse. Det är angeläget för oss att finna en egen väg för denna profil stark koppling till vårt program och dess organiska metodik. Kopplingen mellan aktivt miljöarbete och vår verksamhet är naturlig och förväntningarna från omgivningen är berättigat höga. Miljöarbetet måste därför ständigt fokuseras och i än högre grad integreras i vardagen för att i ord och handling visa metoder för en långsiktigt hållbar utveckling. Det strategiska marknadsföringsarbetet har varit framgångsrikt men behöver breddas och anpassas till nya metoder och målgrupper. Strategi 1: Elevens utveckling individuellt, socialt och kunskapsmässigt Nyckelindikator/annan Målvärde Personalens engagemang o kompetens Kursutvärderingar, PoUsamtal Elevens motivation Avhoppsfrekvens, slutbetygsfrekvens, betygspoäng Strategi 2: Erbjuda en attraktiv och modern utbildning Nyckelindikator/annan Målvärde Kvalitet i relationerna på alla nivåer Elev- o personalutvärdering Moderna och anpassade lokaler och utrustningar Uppföljning av investeringsplaner o skyddsrondsprot Gynnsam produktivitetsutveckling Procentuell förändring visavi C:\Documents and Settings\459P\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK96\StyrkortNBG2007.doc 6

7 Strategi 3: Stor miljövetenhet Nyckelindikator/annan Målvärde Engagemang på alla nivåer miljörevision 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Naturbruksgymnasiet skall vara en bra arbetsplats för alla såväl arbetare som elever. En förutsättning för nöjda och motiverade elever är självfallet nöjda och motiverade arbetare. Medarbetarenkäten ger våra chefer ett bra underlag för identifiering av områden som behöver förbättras. PoU - samtalet är ett viktigt redskap för cheferna i denna process. Återkommande kompetensutveckling på detta område är angeläget i ledningsgruppen. Genom att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet förbättras förutsättningarna för en god arbetsmiljö. Det är angeläget att våra arbetare upplever rika möjligheter till eget inflytande över sin arbetssituation. Detta är en förutsättning för trivsel, ansvarstagande, engagemang och allsidig personlig utveckling. MB gruppernas roll ska tydliggöras och arbetarnas ansvar och befogenheter dokumenteras så att delegationen blir komplett. Den påbörjade kompetensutvecklingen kring elevhälsa måste också fortsätta. Ungdomarnas livssituation idag är i många fall komplex och problematisk och skiljer sig på många sätt från vuxenvärldens. Livskunskapsämnet introduceras för eleverna på båda skolorna inledande kompetensutveckling för personalen. En förutsättning för framgångsrika studier är att må så bra som möjligt. Större kunskap om detta bland våra arbetare skapar bättre förutsättningar för ett aktivt mentorskap. Ett välfungerande IT-teknikstöd underlättar arbetet för våra arbetare. Utbyggnaden av detta behöver fortsätta under planperioden liksom utbildning om redan befintlig teknik samt nya delar. Den återkommande SIFO-undersökningen ger en bra återkoppling till cheferna från personalen och ett bra underlag för utvecklingsarbetet. C:\Documents and Settings\459P\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK96\StyrkortNBG2007.doc 7

8 Strategi 1: Erbjuda en attraktiv arbetsplats Nyckelindikator/annan Målvärde Välfungerande PoU-samtal Medarbetarenkät Adekvat kompetensutbildning Medarbetarenkät God arbetsmiljö Medarbetarenkät Skyddsrond Engagerat ledarskap Medarbetarenkät Strategi 2: Ett engagerat arbetarskap Nyckelindikator/annan Medvetenhet om den egna insatsens Personalenkät betydelse för helheten PoU-samtalet Motivation Personalenkät PoU-samtalet Målvärde Hälsa Sjukfrånvaro 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Produktionsenheten Naturbruksgymnasiet i Östergötland har inga anslag eller ekonomiska bidrag från LiÖ. Hela budgeten byggs upp av intäkter för producerade tjänster eller varor. Detta skapar en tydlighet i verksamheten kring vad som gäller och ökar den ekonomiska vetenheten. Denna driftsform förutsätter ett affärsmässigt förhållningssätt bland såväl chefer som personal. Alla vet att en förlorad elev innebär förlust av mycket pengar. Denna frihet innebär nödvändighet en ekonomi i balans, vilket är möjligt då förutsättningarna är relativt klara i förväg. Dessutom måste vi skapa utrymme för tillskott av det egna kapitalet och hålla en fortsatt bibehållen nivå på investeringarna. Denna målsättning är särskilt angelägen nu när vi står inför den största investeringen någonsin i skolans historia. C:\Documents and Settings\459P\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK96\StyrkortNBG2007.doc 8

9 Strategi 1: Ekonomi i balans och där handlingsfrihet Nyckelindikator/annan Målvärde Uppföljning Ekonomisk vetenhet Nyckeltalsanalys Inga röda siffror Goda planeringsförutsättningar Nyckeltalsanalys Investeringsnivå minst 3 mkr/år Efter intäkt anpassad verksamhet Lönekostnadsutveckling Strategi 2: Tillväxt av eget kapital Nyckelindikator/annan Målvärde Effektivt resursutnyttjande Nyckeltalsanalys Korta ställtider Nyckeltalsanalys Max 1 år Strategi 3: Investeringsförmåga Nyckelindikator/annan Målvärde Investeringsutrymme Nyckeltalsanalys 7. AKTUELL EKONOMI Naturbruksgymnasiet Östergötland har som sagts inga anslag eller bidrag från LiÖ utan intäkterna kommer till största delen av försåld utbildning men också av intäkter från producerade varor och tjänster. Omsättningen för år 2007 beräknas uppgå till drygt 117 miljoner kronor där intäkterna för försåld utbildning beräknas uppgå till 104 miljoner kronor. Huvudverksamheten i Naturbruksgymnasiet är gymnasieutbildning och då förstås naturbruksprogrammet, NP, men det finns även utbildning på båda skolorna för vuxna samt särskola. C:\Documents and Settings\459P\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK96\StyrkortNBG2007.doc 9

10 Den största försäljningen av producerade varor står Vretagymnasiets skoljordbruk för där mjölkförsäljning och svinproduktion ger intäkter på ca 4,7 miljoner kronor på årsbasis. Ersättningen för dessa produkter varierar och marknaden kan vara svår att förutspå. Den största utgiftsposten är personalkostnaderna och därefter kommer kostnader för fastigheter och anläggningar. Värdet på naturbruksgymnasiet anläggningstillgångar har under senare år ökat då investeringsnivån varit högre än gjorda avskrivningar. Målsättningen är att detta skall fortsätta då investeringarna varit eftersatta. Likviditeten under året är mycket ojämn, detta beror till största delen på att debiteringen av gymnasieelever endast görs två gånger per år, detta enligt avtal. Det ekonomiska resultatet har under de senaste åren varit positivt vilket gör att det egna kapitalet beräknas uppgå till 11,8 miljoner kronor vid ingången av år FÖRSLAG TILL BESLUT "Produktionsenheten Naturbruksgymnasiet i Östergötland" föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna styrkortet "Produktionsenheten Naturbruksgymnasiet i Östergötland" föreslår LS besluta - att godkänna investeringar sammantaget 3 miljoner kronor år 2007, 3 miljoner kronor 2008 och 3 miljoner kronor år Naturbruksgymnasiet i Östergötland Roland Nilsson Skolchef C:\Documents and Settings\459P\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK96\StyrkortNBG2007.doc 10

11 9. STYRKORTSKARTA 2007 Vår vision är att vara Landets ledande aktör inom naturbruksutbildning Perspektiv Kund/Elev/Förälder Förnyelse/Utveckling Process Medarbetare Ekonomi Strategi 1: Välfungerande elevstöd er: - mentorskapet - kompetent personal Strategi 2: Aktivt elevinflytande : - arbetsformer utifrån ett demokratiskt synsätt Strategi 3: Samverkan och Kommunikation : - Kvalitet i möten mellan människor på alla nivåer Strategi 1: Organisationsutveckling : - flexibel organisation som skapar goda förutsättningar för uppdraget Strategi 2:Utveckla arbetsformerna er: - spaning efter goda förebilder - vilja att testa nya metoder Strategi 3: Omvärldsanalys : - förstå samhällsutvecklingen och ungdomskulturen - Följa branschutvecklingen Strategi 1: Elevens utveckling individuellt, socialt och kunskapsmässigt er: - personalens engagemang och kompetens - elevens motivation Strategi 2: Erbjuda en attraktiv och modern utbildning er: - kvalitet i relationer på alla nivåer - moderna och anpassade lokaler o utrustning - gynnsam produktivitetsutv. Strategi 3: Stor miljövetenhet er: - allas engagemang Strateg 1:i Erbjuda en attraktiv arbetsplats : er: - välfungerande PoU-samtal - adekvat kompetensutbildn - god arbetsmiljö - engagerat ledarskap Strategi 2: Ett engagerat arbetarskap er: - vetenhet om den egna insatsens betydelse för helheten - motivation - hälsa Strategi 1: Ekonomi i balans er: - ekonomiskvetenhet - goda planeringsförutsättningar - efter intäkt anpassad verksamhet Strategi 2: Tillväxt av eget kapital er: - effektivt resursutnyttjande - korta ställtider Strategi 3: Investeringsförmåga er: - investeringsutrymme i budgeten Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer C:\Documents and Settings\459P\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK96\StyrkortNBG2007.doc 11

12 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett B1 PE-nr samt uppgiftslämnare:567 Naturbruksgymnasiet - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2007 Tillförda el 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda el Summa intäkter * Lönekostnader Använda el Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda el Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida el Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter 100 Finansiella kostnader -200 Resultat efter finansnetto Årets resultat *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar (enl helårsbedömning) Eget kapital, avsättningar och skulde(enl helårsbedömning) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella tillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportel 93 0 Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Övriga avsättningar Finansiell leasing Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

13 Ledningsstaben Annika Hjertkvist PLAN FÖR INVESTERINGAR Enhet: Naturbruksgymnasiet Objekt Driftkostnadskonsekvenser mm Ospec inventarier Summa

14 Ledningsstaben, HR-gruppen Mats Uddin Personalbehov för de närmaste tre åren. 1) Personalbehov för det närmast kommande året per produktionsenhet och yrkeskategori. 2) samt en bedömning av efterföljande 2årsperiod. Produktionsenhet: 567 Naturbruksgymnasiet Östergötland 1) Personalbehovet för det närmast kommande året kommer att: Uppgifterna anges i antal personer. = för muspekaren över cell denna symbol för anvisning/förklaring Yrkeskategori Bedömd förändring Resultat Ökn + Minskn - Kommentar 0/ Läkare: 1/ Sjuksköterskor/motsv.: 2a/ Undersköterskor/motsv.: 2b/ Sjukvårdsbiträden/motsv.: Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum:

15 2c/ Övr. vårdpers. (skötare, barnsköt, socioterap): 3/ Medicinsk-teknisk personal: 4/ Socio-terapeutisk personal: 5/ Tandvårdspersonal: 6/ Undervisnings-/kulturpersonal: 7/ Driftservicepersonal: Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum:

16 8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv): 89/ Läkarsekreterare/motsv.: 9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens: Summa: 2) Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att: Öka Minska X Vara oförändrad Datum: Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Anna-Lena Hammarsten Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum:

17 Blankett B4, anvisningar finns i detta dokument på separat flik Strategiskt kompetensutvecklingsbehov Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner = för muspekaren över cell denna symbol för anvisning/förklaring Produktionsenhet: 567 Naturbruksgymnasiet Östergötland Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling OLIVIA-handledning 1 6 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Bemötande och etik Etik 2 Samtliga kategorier Handledning/mentorskap IT-utbildning IT grundkurser 2 Samtliga pers kat IT fortsättningskurser 2 Samtliga pers kat Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Samtalet som verktyg 2 Chefer Omvårdnads-/ämnesutbildning

18 Summa: 6 Prioritera kompetensutvecklingsomr på landstingsgemensam nivå Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Prioritering Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på landstingsgemensam nivå Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas på produktionsenhet Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Arbetsmiljökurser Undervisnings-/kulturpersonal Befattningsutveckling OLIVIA-handledning 1 6 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik

19 Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information Prioritera kompetensutvecklingsomr på Prioritering produktionsenhetsnivå Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) 1 Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information Summa: 106 Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på produktionsenhetsnivå Fortsatt utbildning av det elevadministrativa systemet. Tabell 3 Poängkurser/utbildningar Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Poängkurser/utbildningar Summa: 0 Övriga kommentarer kring utbildningsbehov för poängkurser/utbildningar

20 För anvisningar: öppna fliken "Anvisningar" Datum: Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Anna-Lena Hammarsten

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND

LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND STRATEGISK VERKSAMHETSPLAN 2004-2006 inkl. MÅL och ÅRSBUDGET 2004 HELHETEN UPPDRAGET (Uppdraget utgår från landstingsdirektören.) LMC:s uppdrag är att erbjuda

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Lulebo AB Bioenergi i Luleå AB 91% Luleå Energi Elnät AB 100% Lulekraft AB 50 % Luleå kommun koncernorganisation Kommunrevision Kommunfullmäktige E-nämnden 2015-01-01 Kommunledningsförvaltning

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG

VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG MÅL & BUDGET 2013-2015 VISION INVESTERINGSPLAN 2013-2017 2013 Budgetversion 2012-06-20 till KF Delgivning i kommunfullmäktige den 19 december 2012 Sida

Läs mer

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland Årsredovisning 2004 Hjärtcentrum i Östergötland Presentation av Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping L Årsredovisning 2004 LLLLLL Upptagningsområde Landstingen i Östergötland, Jönköpings län

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Mnkr Omsättning Resultat

Mnkr Omsättning Resultat Mnkr Omsättning Resultat Lysekils kommun 809,4 18,5 Lysekils Energi AB 42,0 8,6 Lysekilsbostäder 46,9 4,6 Havets Hus i Lysekil AB 6,3-0,4 Rambo AB 59,6 3,0 Koncernen 886,8 27,3 0 6 Årsredovisning 2006

Läs mer