Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland"

Transkript

1 FC (9) Delårsrapport period inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2 FC (9) Innehållsförteckning 1. Uppdrag/verksamhetsidé/vision 3 2. Kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 9 Bilagor Blankett B1 Blankett 3A Blankett 3C

3 FC (9) Till Landstingsstyrelsen 1. UPPDRAG/VERKSAMHETSIDÉ/VISION Vision Uppdraget för Försörjningscentrum är att landstingets kärnverksamheter ska få en färdigpaketerad tjänst som innehåller allt som erfordras för att driva verksamhet i en lokal. I Försörjningscentrums uppdrag ingår att ansvara för: All fastighets- och lokalservice, städning, post, kök/restaurang, repro, vaktmästeri, transporter, löne- och fakturabetalningsservice Samordning av säkerhets- och miljöarbetet i landstinget Teknisk drift inom IT-området avseende PC, system, IT-nät och telefonfunktioner, både i egen regi och för upphandlade tjänster Gemensam kundtjänst för Försörjningscentrums område Vissa delar upphandlas på marknaden, andra görs av egen personal. För de delar som upphandlas har Försörjningscentrum ansvaret för avtal och. För att vården ska kunna bli ännu bättre på att möta befolkningens behov och för att göra mer för de resurser man har ska Försörjningscentrum vara den professionella beställar- och serviceorganisationen som erbjuder kärnverksamheten prisvärda tjänster/funktioner med hög kvalité. Vår service - underlättar Din vardag Försörjningscentrum i Östergötland Elisabeth Törnqvist Produktionsenhetschef

4 FC (9) 2. KUNDPERSPEKTIVET Arbetet med att strukturera kundsamverkan har påbörjats. En kartläggning av olika samverkansgrupperingar har skett, likaså har förslag till syfte, deltagare och mötesfrekvens tagits fram. Vissa grupperingar är redan etablerade medan andra är under bildande. Ett exempel är ett landstingsövergripande funktionsråd, som ska komplettera de lokala funktionsråden (tidigare mediaförsörjningskommittéer). Här ska landstingsövergripande lösningar tas fram för funktionssäkerhetsområdet. En strategigrupp för försörjning har också bildats, bestående av närsjukvårdsdirektörerna, Ekonomidirektör, centrumchef BKC, Upphandlingscentrums chef och Försörjningschef. Syftet med denna grupp är att kunna förankra och besluta i länsövergripande försörjningsfrågor. Syftet med att bilda Försörjningscentrum var att skapa få och tydliga kontaktvägar till Försörjningscentrums olika tjänster samt att ansvara för de outsourcade verksamheternas avtal och. Ansvaret för detta ligger inom affärsområdet Verksamhetsstöd. För att klara detta måste vi bygga upp en servicediskfunktion med ärendehantering och felanmälningar. Denna funktion kan vara samma oberoende om det är för den egna FMorganisationen eller för kunderna. Den kan fungera som kunddisk utåt med ett telefonnummer, men också vara sammanhållande för alla ärenden. Vi har haft workshops och studiebesök för att se hur vi ska bygga upp denna funktion. Kunddisken kommer att sättas i drift under fjärde kvartalet En kundenkät kommer att skickas ut via webben under oktober månad. Attraktiva tjänster/ NKI 90% produkter Professionalism NKI 90% Strategi 2: Kunna erbjuda god kundkommunikation Strategi 1: Kunna erbjuda effektiva lösningar med högt kundvärde Tillgänglighet NKI 90% Enkla och tydliga kontaktvägar NKI 90%

5 FC (9) 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Enligt Försörjningscentrums handlingsplan ska vi inventera större FM-bolag samt även göra studiebesök vid ett landsting och ett privat bolag. Förutom redan etablerade kontakter med Landstinget i Östergötlands leverantörer såsom COOR och ISS har vi besökt FM-dagen i Malmö ett kunskapsseminarium. Dessutom prenumererar vi på tidskriften Facilities. Här får vi senaste nytt inom de flesta av våra affärsområden både inom Sverige men också från övriga världen, likaså bevakning av forskningsresultat och lagändringar inom Facility services. Vi har genomfört studiebesök i Västra Götaland för att studera nytt system för privata vårdgivare. på VM-data för systemutveckling för remisser och utomlänsfakturering på Dalkia AB, ett servicebolag i Stockholm främst för att studera uppbyggnad av kund/servicedisk. Ett flertal studiebesök har genomförts vid andra landsting och privata bolag inom ramen för projektet med byte av ekonomisystem. Syftet har varit att se funktioner i olika ekonomisystem men även hur andra organisationer arbetar. Vi har ett kontinuerligt samarbete med Värmland och Västra Götaland beträffande utveckling av sjukresesystemet. Utbyte har skett med Gävleborgs landsting och vi har tagit del av Ahrsjö & Partners FM Consulting AB:s marknadsanalys av större FM-bolag. Där har vi främst studerat trender och utveckling inom området. Strategi 1: Synkronisera och utveckla befintliga tjänster Tydliga och effektiva tjänstepaket NKI 90% Strategi 2: Ligga före i tjänsteutveckling Omvärldskunskap Benchmarking 2/år Produktutveckling Antal utvecklade produkter/tjänster 3/år

6 FC (9) 4. PROCESSPERSPEKTIVET Försörjningscentrums organisation med fyra affärsområden samt byggavdelning och myndighet/controllerfunktioner är bildade. Inom varje område pågår strukturering och utveckling av de interna processerna. Parallellt med processkartläggningen identifieras och beslutas om gemensamma rutiner och arbetssätt. Inom affärsområdet Verksamhetsstöd ska finnas koordinatorer som paketerar tjänsterna åt våra kunder i samband med exempelvis flytt och uppstart av verksamhet. Vi har avslutat pilotprojektet Flytt av Videgården. Utvärderingen av pilotprojektet gav att både verksamhet och Verksamhetsstöd har mycket att lära när det gäller planering av flytt. Ett nytt projekt, Flytt av VC Skogsfrid, ska användas till att kartlägga processen. Inom Landstinget i Östergötland ska Datajournal 2008 införas och detta innebär påverkan för Försörjningscentrum inom ett flertal affärsområden. Ansvarig för införandet är Vårdprocesscentrum. Samarbete måste ske med IT för teknik och drift samt med Landstingsarkivet för hur vi hanterar befintliga pappersjournaler och hur vi långtidslagrar journaler i framtiden. Landstinget ska byta ekonomisystem och detta har inneburit att de områden inom affärsområdena Administration och Bygg som är berörda av detta byte har sedan i maj 2006 arbetat med kartläggning och dokumentation av nuvarande processer. I detta arbete har förbättringsområden identifierats vilka ligger till grund för den kommande upphandlingen av nytt ekonomisystem. Strategi 1: Utveckla effektiva interna processer som skapar kundvärde Väldefinierade och kända Antal processkartläggningar 5/år processer Standardiserade arbetssätt Nya gemensamma rutiner 10/år

7 FC (9) 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Försörjningscentrum bildades 2005 genom en sammanslagning av flera produktionsenheter. Detta innebär att vi har olika värderingar och arbetssätt som nu ska formas till gemensamma arbetsformer. Arbetet med medarbetarskap har startats. Chefsgruppen har under våren 2006 arbetat fram kriterier för chefsrollen och kompetensmodell. Arbetet med Medarbetardialogen görs i fem grupper, 20 personer per grupp, för att arbeta fram kriterier för medarbetarrollen. Två av grupperna är klara med sitt arbete, den tredje gruppen har påbörjat sitt arbete och de två sista grupperna kommer att genomföras under hösten. Under våren har Försörjningscentrums centrala medbestämmandegrupp genomgått utbildningen Lönsamhet, effektivitet och hälsa och har startat upp arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete. Fyra chefer har avslutat landstingets ledarutvecklingsprogram under våren. Lönerevision har avslutats för 2006 inom angiven tidsram. Uppföljningen av utbildningen försvåras av att all utbildningstid inte registreras i DAM. Arbetet pågår för att förbättra inrapporteringen. Den höga sjukfrånvaron har berott bla på tre planerade operationer där personerna numera är helt eller delvis tillbaka i arbetet. Vidare har vi flera personer som är långtidssjukskrivna där sjukskrivningen troligtvis kommer att övergå till sjukersättning. Vi har startat en kartläggning av risker i arbetet kopplat till systematiskt arbetsmiljöarbete för att tillsammans med cheferna kunna förutse risker och förebygga sjukskrivningar och därmed kommer våra siffror förhoppningsvis att sjunka ännu mer. Strategi 1: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare Gemensam värdegrund Medarbetarenkät 90% Nöjda medarbetare Medarbetarenkät 80%

8 FC (9) Strategi 2: Säkerställa och utveckla kompetens Kompetensutveckling Utbildning/utvecklingstid 40 tim/år i snitt per pers. Rekrytering Andel nyrekryterade som har fastställd kompetensnivå 11 tim 3 tim % 100% Strategi 3: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period < 6% 4,3% 6,8%

9 FC (9) 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Årets resultat beräknas bli noll dvs en resultatförbättring med tkr jämfört med budget men ingen skillnad mot ående prognos. Förbättringen mot budget beror bl a på felaktigt budgeterade driftskostnader på fastighetssidan. Byggavdelningen visar ett förbättrat resultat tack vare en ökad beläggningsgrad och reducerade omkostnader. Verksamheten inom Administration genererar avkastningskravet på 2 % av intäkterna. Dock räknar vi med att projektet för nytt Ekonomisystem belastar detta resultat med tkr. I prognosen bortfaller 480 tkr i ränteintäkter jämfört med budget då likvida medel from 2006 inte längre ränteberäknas. Investeringarna i byggnader och byggnadsinventarier prognosticeras till tkr där tkr avser byggnation av O-huset. Nettoförändringen i investeringarna i fastighet beräknas öka långfristiga lån med motsvarande belopp. Nettoinvesteringarna inom belastar däremot de likvida medlen med tkr. Strategi 1: En ekonomi i balans för att skapa handlingsfrihet Kostnadskontroll Ekonomisk 1 g/ mån. Verksamheten är anpassad Lönekostnadsutvecklingen i Lands efter intäktsutvecklingen procent jmf med motsvarande tings- Resultatutrymme för framtida utvecklingskostnader period ående år Avkastningskrav på intäktsfinansierade verksamheter index 2% av intäkt erna ,2% -2,3% Strategi 2: Skapa en stabil ekonomi genom ett effektivare arbetssätt Optimalt resursutnyttjande Beläggningsgrad 80% 79,3% 80,7% Konkurrenskraftiga priser Benchmarking 1 g/år

10 Blankett 1 Ledningsstaben Annika Hjertkvist 505 Försörjningscentrum Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2006 Tillförda medel 2006 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat 0 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 250 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd 43 Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar 292 Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder 733 Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -496 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar Netto Finansiella intäkter 22 Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto 0 Årets resultat 0 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

11 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3A Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: 505 Försörjningscentrum Uppgiftslämnare: Eva Lindström Har kliniken genomfört någon strukturerad benchmarkingaktivitet? Ja Nej Förklaring: Produktionsenhetsnivå x AO Verksamhetsstöd x Dalkia AB AO Administration x Gävleborgs landsting, Ahrsjö & Partner Västra Götaland, Värmland, Locum, Stocholms Stad, Akademiska sjukhuset Uppsala, Rikspolisstyrelsen, Luftfartsverket * se vidare text i delårsrapport

12 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: FC 505 Uppgiftslämnare: Tommy Åshäll Vilka är, för produktionsenheten, de tre viktigaste förbättringsområdena i handlingsplanen till medarbetarenkäten? 1 Lättare se samband mellan kraven i mitt uppdrag - min egen insats - löneutveckling 2 Bättre på att lära av varandra Förklaring: 1) Vi genomför en omfattande utveckling av medarbetarskapet ) Vi kan förbättra oss när det gäller att arbeta likartat och skapa lärande mellan orterna 3) Vi kan få en bättre koppling mellan indivuella utvecklingsplaner och kompetensutveckling 3 Kompetensutvecklingsplaner Har produktionsenheten analyserat och integrerat resultatet från medarbetar- och patientenkäten? Produktionsenhet Ja Nej Förklaring: X FC omfattas inte av patientenkäten

13 Har produktionsenheten processat resultatet från chefsvärderingen? Ge konkreta exempel Produktionsenhet Ja Nej Förklaring: X Exempel: Genomfört inom varje chefsområde Diskuteras vid utvecklingssamtal Använder verksamhetsenheten Oliviamodellen för befattnings- utveckling? Ja Nej Förklaring: Produktionsenhet X - en hel genomgång för uppdatering av befattningsutvecklngsmodeller sker i direkt anslutning till att vi avslutar medarbetardialogen Har produktionsenheten en dokumenterad strategi för medarbetarskap? Ja Nej Förklaring: Produktionsenhet X -Vi genomför en omfattande process för chefsskap/medarbetaskap under Vi har avvaktat tills vi satt FC:s organisation så att vi har Uppdrag-organisation och medarbetare på plats. Vi kör en handledd process där alla chefer och 50% av medarbetarna är direkt berörda och övrig förankring sker i arbetsgrupperna. Beräknas vara genomförd i och med första kvartalets utgång 2007

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND

LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND STRATEGISK VERKSAMHETSPLAN 2004-2006 inkl. MÅL och ÅRSBUDGET 2004 HELHETEN UPPDRAGET (Uppdraget utgår från landstingsdirektören.) LMC:s uppdrag är att erbjuda

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Diarienummer: Delårsrapport 2 Vita Huset AB Delår 2 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 2(17) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland Årsredovisning 2004 Hjärtcentrum i Östergötland Presentation av Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping L Årsredovisning 2004 LLLLLL Upptagningsområde Landstingen i Östergötland, Jönköpings län

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Årsredovisning 201 1

Årsredovisning 201 1 Årsredovisning 2011 Omslag: QuickBird data över Kiruna. Utsnitt med kratrar som visar hur marken sjunker in vid gruvan och som orsakar att delar av staden måste flyttas. Copy (QuickBird Digitalglobe/Eurimage

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004

DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004 DELÅRSBOKSLUT Januari oktober 2004 SAMMANFATTNING...3 UPPDRAG, VISION OCH MÅL...4 VISION...4 VERKSAMHETSIDE...4 VERKSAMHETENS MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE...5 KUNDPERSPEKTIV...5 FINANSIELLT PERSPEKTIV...5 Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Verksamhetsberättelse 2013 Boplats Göteborg AB 1 Uppföljning av bolagets uppdrag - sammanfattning Medborgare Antalet

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer