Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006"

Transkript

1 Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner 1

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 7. Aktuell ekonomi 9 8. Förslag till beslut Styrkortskarta

3 1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Uppdraget för Försörjningscentrum är att landstingets kärnverksamheter ska få en färdigpaketerad tjänst som innehåller allt som erfordras för att driva verksamhet i en lokal. I Försörjningscentrums uppdrag ingår att ansvara för: All fastighets- och lokalservice, städning, post, kök/restaurang, repro, vaktmästeri, transporter, löne- och fakturabetalningsservice Samordning av säkerhets- och miljöarbetet i landstinget Teknisk drift inom IT-området avseende PC, system, IT-nät och telefonfunktioner, både i egen regi och för upphandlade tjänster Gemensam kundtjänst för Försörjningscentrums område Vissa delar upphandlas på marknaden, andra görs av egen personal. För de delar som upphandlas har Försörjningscentrum ansvaret för avtal och uppföljning. Vision För att vården ska kunna bli ännu bättre på att möta befolkningens behov och för att göra mer för de resurser man har ska Försörjningscentrum vara den professionella beställar- och serviceorganisationen som erbjuder kärnverksamheten prisvärda tjänster/funktioner med hög kvalité. Vår service - underlättar Din vardag 3

4 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Inledning Försörjningscentrum består av 5 olika verksamheter som har sammanslagits till en produktionsenhet. Dessa enheter har arbetet med olika synsätt främst på samverkan och kundsyn. Ofta har tjänsterna varit lokalt förankrade per ort och inte utvecklats med fokus på standardisering och jämförbar kvalité över länet. Inom flera områden upplever vi att kundförväntan inte är tillgodosedd. Likaså behöver vi tydliggöra det ansvar som Försörjningscentrum har i form av myndighetsroll. Strategi 1: Kunna erbjuda effektiva lösningar med högt kundvärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Attraktiva tjänster/produkter NKI 90% Professionalism NKI 90% Strategi 2: Kunna erbjuda god kundkommunikation Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tillgänglighet NKI 90% Enkla och tydliga kontaktvägar NKI 90% 4

5 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Inledning Efter att landstingets kärnverksamhet genomgått strukturrationalisering med tillskapande av länsövergripande specialistsjukvård och närsjukvård krävs att en samordning sker av stödoch servicetjänsterna. Försörjningscentrum ska ta ansvar för samordningen och utvecklingen av servicetjänster mellan produktionsenheterna. På ett sammanhållet och effektivt sätt hantera ett diversifierat och brett tjänsteutbud oavsett om produktionen sker av egna resurser eller entreprenörer. Strategi 1: Synkronisera och utveckla befintliga tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tydliga och effektiva tjänstepaket NKI 90 % Strategi 2: Ligga före i tjänsteutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Omvärldskunskap Benchmarking 2 / år Produktutveckling Antal utvecklade produkter/tjänster 3 / år 5

6 4. PROCESSPERSPEKTIVET Inledning Verksamheten ska känna sig trygg i att få standardiserade tjänster med samma innehåll oavsett var tjänsten utförs. Idag finns vi på olika orter, har olika kulturer och arbetssätt. Tjänsteutbudet utgår från tre olika perspektiv: Servicetjänster där produktionsenheterna är beställare t ex löneservice. Koncerngemensamma tjänster, där landstingsledningen är uppdragsgivare tex landstingsarkivet. Myndighets- och controllerverksamhet, där Försörjningscentrum ska svara för att landstinget följer de lagar och avtal som finns tex inom miljö- och säkerhetsområdet. Här krävs en tydlighet i ansvar- och rollfördelning men det måste också ske en integrering i arbetssättet. Strategi 1: Utveckla effektiva interna processer som skapar kundvärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Väldefinierade och kända processer Antal processkartläggningar 5 / år Standardiserade arbetssätt Nya gemensamma rutiner 10 / år 6

7 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Inledning Försörjningscentrum är en ny organisation med många subkulturer. Det är viktigt att arbeta med en gemensam värdegrund, samt med förhållningssätt och attityder. Detta för att skapa goda förutsättningar för en vi-anda. En god arbetsmiljö och ett tydligt ledarskap är viktiga faktorer för att medarbetare och chefer ska må bra och hålla sig friska dvs. få ett hållbart arbetsliv. God information, forum för kommunikation och utrymme för reflektion skapar ett arbetsklimat och är viktiga förutsättningar för delaktighet och inflytande över arbetssituationen. Alla på arbetsplatsen ska bidra till en god dialog och verka för ett gott arbetsklimat. Omvärld och kunder ställer allt högre krav på kompetens och flexibilitet. Detta medför att organisation och medarbetare måste utveckla sig i allt snabbare takt. Inom en 5-års period kommer en stor del av medarbetarna att gå i ålderspension varför ersättningsrekrytering måste planeras. Strategi 1: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Gemensam värdegrund Medarbetarenkät 90 % Nöjda medarbetare Medarbetarenkät 80 % Strategi 2: Säkerställa och utveckla kompetens Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Kompetensutveckling Utbildning/utvecklingstid 40 tim per år i snitt per Rekrytering Andel nyrekryterade som har fastställd kompetensnivå person 100 % Strategi 3: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period < 6 % 7

8 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Inledning Priset för Försörjningscentrums tjänsteutbud ska stämmas av med prisbilden på övrig marknad och anpassas så att Försörjningscentrum har en konkurrenskraftig prisbild. Priset ska inkludera täckning för utveckling och avveckling inom verksamheten. Försörjningscentrum ska aktivt delta i utvecklingen av modeller för avtal och prissättning. Försörjningscentrum ska aktivt verka för att de effektiviseringsvinster som kan göras genom samordning av ingående verksamheter resulterar i sänkta kostnader och lägre priser. Strategi 1: En ekonomi i balans för att skapa handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Kostnadskontroll Ekonomisk uppföljning 1 g per Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Resultatutrymme för framtida utvecklingskostnader Lönekostnadsutvecklingen i procent jmf med motsvarande period föregående år Avkastningskrav på intäktsfinansierade verksamheter månad Landstingsindex 2 % av intäkterna Strategi 2: Skapa en stabil ekonomi genom ett effektivare arbetssätt Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Optimalt resursutnyttjande Beläggningsgrad 80 % Konkurrenskraftiga priser Benchmarking 1 g /år 8

9 7. AKTUELL EKONOMI Resultatet för 2006 beräknas bli tkr. Fastighetsförvaltningens kostnader täcks inte av motsvarande intäkter vilket medför ett underskott om tkr. Vidare utredningar och åtgärder kommer att vidtas under året. Även fastigheterna ger ett negativt resultat på tkr under Detta beror bla på att i några hyresavtal beräknas avskrivningarna på fastigheten med annuitet och i bokföringen sker avskrivningen enligt plan. Vissa externa hyresavtal bidrar till det negativa resultatet då mediakostnaden kraftigt har ökat. Affärsområdet Administration ger ett positivt bidrag till verksamheten med en beräknad avkastning om 2% av intäkterna. IT-området finansieras dels genom it-infra medel men även genom intäkter för it-konsulter och datorhyra. Säkerhet, miljö och avtalscontrolling finansieras via landstingsbidrag. IT Arbetet inom IT Teknik och Drift ska under 2006 fokusera på införandet av XP och AD (ny domän) samt utveckling av infrastrukturen för att klara införandet av de nya vårdsystemen (VAL, Läkemedel och/eller Patientjournal 2008). Dessutom kommer deltagande ske i införandeprojektet för de nya vårdsystemen. Inom Nätområdet kommer arbetet under 2006 att fokuseras på införande av ny nätkärna med MPLS samt övervakningssystem för detta. Syftet med den nya nätstrukturen är att ge stöd för en utökad segmentering av nät. Detta för att säkerställa både behovet av interna säkerhetshöjande åtgärder och driftstabilitet för nya miljöer (VAL, Läkemedel, Patientjournal 2008) samt för att kunna hantera verksamheter som knoppas av från LiÖ på ett säkert och likartat sätt. Inom teleområdet kommer fokus att ligga på driftsäkerhet (bla i form av prioriterade anknytningar) samt förberedelser för ny upphandling av Teledrift där hänsyn bla måste tas till IP-telefoniutvecklingen. Under 2006 kommer IT-akuten att fokusera på att dokumentera och kvalitetssäkra interna rutiner samt utöka samarbetet med de olika systemförvaltargrupper som finns i LiÖ. ADMINISTRATION Arbetet kommer att fortsätta att inom administration med att utarbeta gemensamma kundmöten samt länsövergripande gemensamma rutiner. Det kommer att införas ett nytt patientadministrativt system, nytt faktureringssystem samt nya system för privata vårdgivare. Detta kommer att medföra på ett par års sikt ett reducerat behov av personal. En stor fördel är att det kommer att medföra möjligheter till ett utökat samarbete över länet, och en mer enhetlig hantering av ärenden. En satsning kommer att ske på att utöka samarbetet med EA-konsulter avseende fördelning av arbetsuppgifter för att i landstinget anpassa arbetet till LEAN-principen (Lägsta Effektiva Administrativa Nivå) kommer priset för skannade fakturor att sänkas från 14 till 13 kronor per faktura då verksamheten genomfört rationaliseringar under

10 FASTIGHET Arbetet i projektenheten med digitalisering av ritningar för landstingets fastigheter fortgår enligt plan. Digitalisering av ritningar för LiM och ViN är färdigställda. Arbetet med digitalisering för US är påbörjat och kommer preliminärt att pågå under hela Kostnaderna för digitalisering av Landstingets fastigheter ser i nuläget ut att bli mindre än tidigare antagit. Under 2006 kommer en satsning att ske på att anpassa PTS till LiÖ-standard och att implementera PTS-verktyget som ett stödinstrument för all projektering rörande landstingsverksamhet i egna eller förhyrda lokaler. Utsikterna för att framtida byggprocesser med PTS som stöd kommer att kunna genomföras enklare, smidigare, snabbare och billigare är mycket goda kommer det att genomföras en noggrann genomgång över hur arbetet bedrivs och borde bedrivas inom projektenheten. Arbetet syftar till att etablera ett arbetssätt och rutiner som uppfyller kraven i ISO 9001:2000. Inom fastighetsförvaltningen kommer fokus under 2006 att vara på framtagande att processbeskrivningar för hyresadministration, underhållsplanering och ekonomiuppföljning. Kvalitetssäkring av processerna kommer att ske genom bla gemensamma rutiner och arbetssätt. Underhåll och investeringar, Tkr US ViN LiM LiF Övr Totalt LFU Inre underhåll Reinvesteringar Summa underhåll och reinvesteringar Ny- och ombyggnader, interna kunder Ny- och ombyggnader, externa kunder Fastighetsteknik Summa investeringar Stora delar av LiMs reinvesteringar är kopplade till genomförandet av generalplanen. En genomgripande upprustning av ventilationen av hus 440 på US kommer att göras. Under 2006 kommer en inventering av byggnadernas värme, el och värmesystem att genomföras. Materialet ska ligga till grund för framtida LFU och reinvesteringsåtgärder. Plan och bygglagen (PBL) har kompletterats efter Bostadsutskottets betänkande 2000/01:BoU5, som fokuserar på ökade krav för tillgänglighet för funktionshindrade. Därför kommer en inventering, i samråd med Länshandikapporganisationen HSO, av brister i tillgänglighet i fastigheterna att göras. Beräknad tidsåtgång är 250 timmar vilket ger en kostnad om ca 250 tkr. Beroende på inventeringsresultat delas åtgärder upp enligt särskild handlingsplan. Åtgärder som kan samordnas i kommande ombyggnationer utförs i samband med dessa. Övriga hanteras efter prioritering och tilldelning av ekonomiska resurser. Kostnaderna bedöms blir för enbart US 5,5 Mkr. 10

11 MILJÖ OCH SÄKERHET Inom miljöområdet kommer följande aktiviteter och projekt att genomföras; 2 grundutbildningar för miljöombud samt 6 fortbildningsdagar för miljöombud samt Miljödagen. För att öka egenkontrollarbetet ska verktyg för bevakning av miljölagstiftning ska utvecklas för att tydliggöra kopplingen mellan lagstiftningen och berörd verksamhet. Läkemedelsprojekt för kartläggning av hantering av läkemedelsrester samt påverkan på miljön ska fortgå under året. Underhåll av och utveckling av organisation för IT-stöd för kemikaliehantering ska fortgå. Vägleda den politiska arbetsgruppen som arbetar med att ta fram förslag till politisk miljöplan för år , samt utarbeta handlingsplaner. Inför anskaffning av miljöbilar som tjänstefordon ska kartläggning av tjänsteresor ske för att utreda behov av optimalt antal tjänstefordon. Kartläggning ska ske av landstingets avfallshantering, översyn av avfallstransport och slutbehandling. Under året kommer arbete ske för att utveckla organisation för miljöarbetet samt bistå i lokalt miljöarbete på respektive sjukhus. Den totala kostnaden för miljöprojekten räknas till tkr varav endast 430 tkr är finansierat i budgeten för miljö. Inom Försörjningscentrum pågår en omorganisation som syftar till att få en länsövergripande organisation med likartat arbetssätt. En säkerhetschef och en brandskyddsansvarig för hela länet kommer att tillsättas under året. Tidigare utövade räddningstjänsten sk. brandsyn för att som myndighet kontrollera att lagar och förordningar följdes. Numera är det ansvaret flyttat till fastighetsägare och ut i verksamheten. From 2006 startar ett projekt för att förtydliga ansvar och roller, tydliggöra resursbehov samt ta fram tidsplan. Fokusering i den nya organisationen kommer att vara framtagande och genomförande av landstingsövergripande riktlinjer och nivåer inom säkerhets- och miljöområdet vilket kommer att påverka både fastighetssidan och de lokala säkerhets- och miljöfunktionernas arbete. Överskjutning av teknikfrågor inom säkerhetsområdet, t ex lås- och larm mot fastighets- och byggprojekteringssidan. På de lokala säkerhets- och miljöfunktionerna kommer man fortsätta med utbildnings- och informationsinsatser mot verksamheten främst via olika ombud. Fortsatt kommer den lokala funktionen att vara viktig som verksamhetsstöd som rådgivande i olika frågor. De landstingsövergripande riktlinjerna kommer att ta mycket kraft att realisera både från myndighets/controllerroll som initiativtagare/projektledare samt lokal säkerhetsfunktion som deltagare i framtagningsprocessen samt senare för förankring och information ut till kunderna/verksamheten. 11

12 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Försörjningscentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna styrkortet Försörjningscentrum föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 533,1 Mkr år 2006, 407,3 Mkr 2007 och 389,3 Mkr år att godkänna att långtidsplanerat underhåll får utföras inom en ram av 17,4 Mkr, - att godkänna att fastighetstekniska reinvesteringar får utföras inom en ram av 82 Mkr, - att godkänna att underhåll av inre ytskikt får utföras inom en ram av 12,0 Mkr, - att godkänna att investeringar i konst får ske inom en ram av 0,6 Mkr samt - att godkänna budgeten. Försörjningscentrum Elisabeth Törnqvist Försörjningschef 12

13 9. STYRKORTSKARTA 2006 Vision Försörjningscentrum ska vara den professionella beställar- och serviceorganisationen som erbjuder kärnverksamheten prisvärda tjänster/funktioner med hög kvalité. Vår service - underlättar Din vardag Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategier, framgångsfaktorer och n yckelin dikat orer Kunna erbjuda effektiva lösningar Synkronisera och utveckla med högt kundvärde befintliga tjänster - Attraktiva tjänster/produkter - Tydliga och effektiva NKI 90 % - Professionalism NKI 90 % tjänstepaket NKI 90 % Utveckla effektiva interna processer som skapar kundvärde - Väldefinierade och kända processer Antal processkartläggningar 5 / år - Standardiserade arbetssätt Nya gemensamma rutiner 10 / år Delaktiga och ansvarstagande medarbetare - Gemensam värdegrund Medarbetarenkät 90 % - Nöjda medarbetare Medarbetarenkät 80 % En ekonomi i balans för att skapa handlingsfrihet - Kostnadskontroll Ekonomisk uppföljning 1 g / mån - Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år Landstingsindex - Resultatutrymme för framtida utvecklingskostnader Avkastningskrav på intäktsfinansierade verksamheter 2 % av intäkterna 13

14 Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Kunna erbjuda god kundkommunikation - Tillgänglighet NKI 90 % - Enkla och tydliga kontaktvägar NKI 90 % Ligga före i tjänsteutvecklingen - Omvärldskunskap Benchmarking 2 / år - Produktutveckling Antal utvecklade produkter/tjänster 3 / år Säkerställa och utveckla kompetens - Kompetensutveckling Utbildning/utvecklingstid 40 tim /år, i snitt / person - Rekrytering Andel nyrekryterade med fastställd kompetensnivå 100 % Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser - Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period < 6 % Skapa en stabil ekonomi genom effektivare arbetssätt - Optimalt resursutnyttjande Beläggningsgrad 80 % - Konkurrenskraftiga priser Benchmarking 1 g / år 14

15 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett B1 PE-nr samt uppgiftslämnare: 505 FC / Eva Lindström - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2006 Tillförda medel 2006 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde 114 Försäljning av utbildning 286 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -619 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter 480 Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Årets resultat *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar (enl helårsbedömning) Eget kapital, avsättningar och skulde(enl helårsbedömning) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella tillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel 114 Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Övriga avsättningar Finansiell leasing Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

16 Ledningsstaben Annika Hjertkvist PLAN FÖR INVESTERINGAR , tkr Enhet: Försörjningscentrum, PE 505 Objekt Driftkostnadskonsekvenser mm Fastighetsinvesteringar Se separat investeringsplan Reinvesteringar fastighet Se separat investeringsplan Nyanskaffning AV-utrustning 500 Finansieras via ökade hyror inom LBE Reinvestering i Köksutrustning US Finansieras inom avtal med Coor Reinvestering i Köksutrustning ViN Finansieras inom avtal med Coor Plotter ritarkiv 195 Avskrivningar finansieras i it-infra Återinvesteringar nätkärnor Avskrivningar finansieras i it-infra Servrar Avskrivningar finansieras i it-infra Multifunktionsskrivare Avskrivningar finansieras i it-infra Konst 600 Finansieras via landstingsbidrag Summa

17 Ledningsstaben, HR-gruppen Robert Ring Personalbehov för kommande år, per produktionsenhet och yrkeskategori samt en bedömning av efterföljande 2 årsperiod. 1) Personalbehovet kommer under detta år att: Produktionsenhet: 505 Försörjningscentrum i Östergötland X Öka Minska Vara oförändrad Uppgifterna anges i antal personer. Yrkeskategori = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Bedömd förändring Resultat Ökn + Minskn - Kommentar 8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv): Sekr/PA Förändringar i kundavtal Sekr/IT 2 2 Systemtekniker Sekr/IT 5 5 Ersättning för inhyrda konsulter Sekr/IT 3 3 Nät tekniker/specialist, systemförvaltare 9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens: Tekniker brandskydd 1 1 Nya föreskrifter Fastighetsförvaltare 1 1 Ny organisation Kvalitetssamordnare 1 1 Ny kompetens Summa: Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att: Öka X Minska Vara oförändrad Datum: Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Tommy Åshäll Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum:

18 Blankett B4, Strategiskt kompetensutvecklingsbehov Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas på klinik eller motsvarande Klinik eller motsvarande Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper 1 Nationell Löneträff 15 Ass/PA 1 Framförande teknik 10 Ass/PA 1 Fördjupning Hummingbird 3 Ass/PA 1 Länssamverkan kommuner 36 Ass/PA 1 Excel vidare utbildning (externt) 1 Ass/EA 1 Excel vidare utbildning (internt) 10 Ass/EA 1 Nytt rapportverktyg (ers GQL) 40 Ass/EA 1 Skrivkurs (retorik) 15 Ass/EA 1 Utbildning i nya system VAL, privata vårdgivare, faktureringssystem 18 Ass/EA 1 Engelska, ekonomi 12 Ass/EA 1 Bemötande av människor 10 Ass/EA 2 Praktisk retorik 1 Ass/EA 3 Projektsamarbete 1 Ass/EA 1 Utbildning ny lagstiftning 4 Arkivarier 1 Utbildning Epi-server 2 Miljösamordnare 1 XP fördjupning teknik 3 IT-tekniker 1 AD övergripande teknik 15 IT-tekniker 1 AD fördjupning teknik 3 IT-tekniker 2 Katalogstrukturer 15 IT-tekniker 1 Operativsystem server 10 IT-tekniker 1 SAN -teknik 5 IT-tekniker 1 SAN -teknik fördjupning 3 IT-tekniker 1 Övervakningssystem 20 IT-tekniker 2 Övervakning fördjupning 5 IT-tekniker 2 Programmeringsstrukturer.NET fördjupning 3 IT-tekniker 1 Sybase (grundsystem för VAL, nya vårdsyst) 3 IT-tekniker 3 Tjänsteorientering 35 IT-tekniker 3 Kundrelationer 5 IT-tekniker 2 Projektledning 5 IT-tekniker 1 RadioLan teknik 3 nät-tekniker 2 Nät-teknik fördjupning 2 nät-tekniker 1 Säkerhetsteknik 2 nät-tekniker 2 Nätadministration (DNS/DHCP) 2 nät-tekniker 1 MPLS-nät fördjupning 4 nät-tekniker 1 MPLS-nät översikt 4 nät-tekniker 3 kundrelationer 4 nät-tekniker,systemförvaltare 2 projektarbete 4 nät-tekniker,systemförvaltare 2 projekledning 2 nät-tekniker,systemförvaltare 1 Ubildning i de kommande vårdsystemen 14 Supportteknker IT 1 Utbildning i ny version av 14 Supportteknker IT ärendehanteringssystem 1 Admin utb magic 2 Supportteknker IT 1 Utbildning PTS 15 Samtliga projektenheten 2 Entreprenadjuridik 8 Projektledare 1 Kvalitets- och miljösystem 15 Samtliga projektenheten 2 Systemutbildning Landlord 5 Samtliga inom FO 2 Juridikkurser 4 FC, Förvaltare, Fast.ass. Summa:

19 Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas 505 Försörjningscentrum på produktionsenhet Produktionsenhet Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper 1 Retorikkurs 10 Specialister inom FC Summa: 10 Tabell 3 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper 1 Palett Ass/PA, h-attestanter och utanordnare Summa: 70 För anvisningar: öppna fliken "Anvisningar"

20 Kommentarer/ handlingsplaner för Försörjningscentrum 2006 G:\FC\GEMENSAM\05 EKONOMI\Budget 2006\Dokument\505_FC_Handlingsplaner_2006.doc 1

21 Innehållsförteckning 1. Kundperspektivet 3 2. Förnyelseperspektivet 3 3. Processperspektivet 3 4. Medarbetarperspektivet 3 5. Ekonomiperspektivet 3 G:\FC\GEMENSAM\05 EKONOMI\Budget 2006\Dokument\505_FC_Handlingsplaner_2006.doc 2

22 1. KUNDPERSPEKTIVET Starta gemensamt servicecenter Inrätta kundvårdsmöten Strukturera ombudsorganisationen Systematisering av NKI Bygga upp en kundportal med både interna och externa tjänster 2. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Inventera större FM bolag Studiebesök vid ett landsting Studiebesök vid ett privat bolag 3. PROCESSPERSPEKTIVET Kartlägga de processer som är högst prioriterade enligt kunderna Genomföra den nya organisationen Koordinator ska tillsättas för att paketera tjänsterna 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET Diskutera vad ett utvecklat medarbetarskap innebär (roller, krav och värderingar) Göra Försörjningscentrums styrkort känt i organisationen Starta ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att bla reducera sjukfrånvaron Utbildning av medbestämmandegruppen 5. EKONOMIPERSPEKTIVET Kontinuerligt pröva tjänster för att kunna välja lämplig driftform, inhouse eller segmenterad outsourcing Se över produktionsekonomin i processerna, automatisering kontra personal Vid investeringar ska TCO (Total Cost Ownership) perspektivet beaktas G:\FC\GEMENSAM\05 EKONOMI\Budget 2006\Dokument\505_FC_Handlingsplaner_2006.doc 3

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007 Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget FC 2009-1619 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 7 4. Processperspektivet

Läs mer

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-09 Dnr FC 2012-226 FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning 1. VISION 3 2. KUNDPERSPEKTIVET 5 3. PROCESSPERSPEKTIVET 8 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 11 5. EKONOMIPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND

LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND STRATEGISK VERKSAMHETSPLAN 2004-2006 inkl. MÅL och ÅRSBUDGET 2004 HELHETEN UPPDRAGET (Uppdraget utgår från landstingsdirektören.) LMC:s uppdrag är att erbjuda

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 Närsjukvården i Finspång www.lio.se Närsjukvården i Finspång 2002 1 Presentation Närsjukvården i Finspång består av både öppen och sluten vård i samma organisation. Inom denna finns

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 2 Produktionsenhetschefens kommentar 3 Uppdrag

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Helårsbedömning 08 2009

Helårsbedömning 08 2009 1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen 2009-10-07 LiÖ 2009-29 Delårsrapport 08 år 2009 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 08 är en samlad rapportering till landstingsfullmäktige från

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet Sida 1(26) Årsredovisning 2010 Hälsan & Arbetslivet 1. SAMMANFATTNING Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till förvaltningar och bolag, och ska stödja

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Innehåll Fastighetschefen har ordet... 3 Verksamhetsidé, strategier och mål... 6 Organisation...

Läs mer