Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006"

Transkript

1 Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner 1

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 7. Aktuell ekonomi 9 8. Förslag till beslut Styrkortskarta

3 1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Uppdraget för Försörjningscentrum är att landstingets kärnverksamheter ska få en färdigpaketerad tjänst som innehåller allt som erfordras för att driva verksamhet i en lokal. I Försörjningscentrums uppdrag ingår att ansvara för: All fastighets- och lokalservice, städning, post, kök/restaurang, repro, vaktmästeri, transporter, löne- och fakturabetalningsservice Samordning av säkerhets- och miljöarbetet i landstinget Teknisk drift inom IT-området avseende PC, system, IT-nät och telefonfunktioner, både i egen regi och för upphandlade tjänster Gemensam kundtjänst för Försörjningscentrums område Vissa delar upphandlas på marknaden, andra görs av egen personal. För de delar som upphandlas har Försörjningscentrum ansvaret för avtal och uppföljning. Vision För att vården ska kunna bli ännu bättre på att möta befolkningens behov och för att göra mer för de resurser man har ska Försörjningscentrum vara den professionella beställar- och serviceorganisationen som erbjuder kärnverksamheten prisvärda tjänster/funktioner med hög kvalité. Vår service - underlättar Din vardag 3

4 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Inledning Försörjningscentrum består av 5 olika verksamheter som har sammanslagits till en produktionsenhet. Dessa enheter har arbetet med olika synsätt främst på samverkan och kundsyn. Ofta har tjänsterna varit lokalt förankrade per ort och inte utvecklats med fokus på standardisering och jämförbar kvalité över länet. Inom flera områden upplever vi att kundförväntan inte är tillgodosedd. Likaså behöver vi tydliggöra det ansvar som Försörjningscentrum har i form av myndighetsroll. Strategi 1: Kunna erbjuda effektiva lösningar med högt kundvärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Attraktiva tjänster/produkter NKI 90% Professionalism NKI 90% Strategi 2: Kunna erbjuda god kundkommunikation Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tillgänglighet NKI 90% Enkla och tydliga kontaktvägar NKI 90% 4

5 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Inledning Efter att landstingets kärnverksamhet genomgått strukturrationalisering med tillskapande av länsövergripande specialistsjukvård och närsjukvård krävs att en samordning sker av stödoch servicetjänsterna. Försörjningscentrum ska ta ansvar för samordningen och utvecklingen av servicetjänster mellan produktionsenheterna. På ett sammanhållet och effektivt sätt hantera ett diversifierat och brett tjänsteutbud oavsett om produktionen sker av egna resurser eller entreprenörer. Strategi 1: Synkronisera och utveckla befintliga tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tydliga och effektiva tjänstepaket NKI 90 % Strategi 2: Ligga före i tjänsteutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Omvärldskunskap Benchmarking 2 / år Produktutveckling Antal utvecklade produkter/tjänster 3 / år 5

6 4. PROCESSPERSPEKTIVET Inledning Verksamheten ska känna sig trygg i att få standardiserade tjänster med samma innehåll oavsett var tjänsten utförs. Idag finns vi på olika orter, har olika kulturer och arbetssätt. Tjänsteutbudet utgår från tre olika perspektiv: Servicetjänster där produktionsenheterna är beställare t ex löneservice. Koncerngemensamma tjänster, där landstingsledningen är uppdragsgivare tex landstingsarkivet. Myndighets- och controllerverksamhet, där Försörjningscentrum ska svara för att landstinget följer de lagar och avtal som finns tex inom miljö- och säkerhetsområdet. Här krävs en tydlighet i ansvar- och rollfördelning men det måste också ske en integrering i arbetssättet. Strategi 1: Utveckla effektiva interna processer som skapar kundvärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Väldefinierade och kända processer Antal processkartläggningar 5 / år Standardiserade arbetssätt Nya gemensamma rutiner 10 / år 6

7 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Inledning Försörjningscentrum är en ny organisation med många subkulturer. Det är viktigt att arbeta med en gemensam värdegrund, samt med förhållningssätt och attityder. Detta för att skapa goda förutsättningar för en vi-anda. En god arbetsmiljö och ett tydligt ledarskap är viktiga faktorer för att medarbetare och chefer ska må bra och hålla sig friska dvs. få ett hållbart arbetsliv. God information, forum för kommunikation och utrymme för reflektion skapar ett arbetsklimat och är viktiga förutsättningar för delaktighet och inflytande över arbetssituationen. Alla på arbetsplatsen ska bidra till en god dialog och verka för ett gott arbetsklimat. Omvärld och kunder ställer allt högre krav på kompetens och flexibilitet. Detta medför att organisation och medarbetare måste utveckla sig i allt snabbare takt. Inom en 5-års period kommer en stor del av medarbetarna att gå i ålderspension varför ersättningsrekrytering måste planeras. Strategi 1: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Gemensam värdegrund Medarbetarenkät 90 % Nöjda medarbetare Medarbetarenkät 80 % Strategi 2: Säkerställa och utveckla kompetens Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Kompetensutveckling Utbildning/utvecklingstid 40 tim per år i snitt per Rekrytering Andel nyrekryterade som har fastställd kompetensnivå person 100 % Strategi 3: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period < 6 % 7

8 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Inledning Priset för Försörjningscentrums tjänsteutbud ska stämmas av med prisbilden på övrig marknad och anpassas så att Försörjningscentrum har en konkurrenskraftig prisbild. Priset ska inkludera täckning för utveckling och avveckling inom verksamheten. Försörjningscentrum ska aktivt delta i utvecklingen av modeller för avtal och prissättning. Försörjningscentrum ska aktivt verka för att de effektiviseringsvinster som kan göras genom samordning av ingående verksamheter resulterar i sänkta kostnader och lägre priser. Strategi 1: En ekonomi i balans för att skapa handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Kostnadskontroll Ekonomisk uppföljning 1 g per Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Resultatutrymme för framtida utvecklingskostnader Lönekostnadsutvecklingen i procent jmf med motsvarande period föregående år Avkastningskrav på intäktsfinansierade verksamheter månad Landstingsindex 2 % av intäkterna Strategi 2: Skapa en stabil ekonomi genom ett effektivare arbetssätt Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Optimalt resursutnyttjande Beläggningsgrad 80 % Konkurrenskraftiga priser Benchmarking 1 g /år 8

9 7. AKTUELL EKONOMI Resultatet för 2006 beräknas bli tkr. Fastighetsförvaltningens kostnader täcks inte av motsvarande intäkter vilket medför ett underskott om tkr. Vidare utredningar och åtgärder kommer att vidtas under året. Även fastigheterna ger ett negativt resultat på tkr under Detta beror bla på att i några hyresavtal beräknas avskrivningarna på fastigheten med annuitet och i bokföringen sker avskrivningen enligt plan. Vissa externa hyresavtal bidrar till det negativa resultatet då mediakostnaden kraftigt har ökat. Affärsområdet Administration ger ett positivt bidrag till verksamheten med en beräknad avkastning om 2% av intäkterna. IT-området finansieras dels genom it-infra medel men även genom intäkter för it-konsulter och datorhyra. Säkerhet, miljö och avtalscontrolling finansieras via landstingsbidrag. IT Arbetet inom IT Teknik och Drift ska under 2006 fokusera på införandet av XP och AD (ny domän) samt utveckling av infrastrukturen för att klara införandet av de nya vårdsystemen (VAL, Läkemedel och/eller Patientjournal 2008). Dessutom kommer deltagande ske i införandeprojektet för de nya vårdsystemen. Inom Nätområdet kommer arbetet under 2006 att fokuseras på införande av ny nätkärna med MPLS samt övervakningssystem för detta. Syftet med den nya nätstrukturen är att ge stöd för en utökad segmentering av nät. Detta för att säkerställa både behovet av interna säkerhetshöjande åtgärder och driftstabilitet för nya miljöer (VAL, Läkemedel, Patientjournal 2008) samt för att kunna hantera verksamheter som knoppas av från LiÖ på ett säkert och likartat sätt. Inom teleområdet kommer fokus att ligga på driftsäkerhet (bla i form av prioriterade anknytningar) samt förberedelser för ny upphandling av Teledrift där hänsyn bla måste tas till IP-telefoniutvecklingen. Under 2006 kommer IT-akuten att fokusera på att dokumentera och kvalitetssäkra interna rutiner samt utöka samarbetet med de olika systemförvaltargrupper som finns i LiÖ. ADMINISTRATION Arbetet kommer att fortsätta att inom administration med att utarbeta gemensamma kundmöten samt länsövergripande gemensamma rutiner. Det kommer att införas ett nytt patientadministrativt system, nytt faktureringssystem samt nya system för privata vårdgivare. Detta kommer att medföra på ett par års sikt ett reducerat behov av personal. En stor fördel är att det kommer att medföra möjligheter till ett utökat samarbete över länet, och en mer enhetlig hantering av ärenden. En satsning kommer att ske på att utöka samarbetet med EA-konsulter avseende fördelning av arbetsuppgifter för att i landstinget anpassa arbetet till LEAN-principen (Lägsta Effektiva Administrativa Nivå) kommer priset för skannade fakturor att sänkas från 14 till 13 kronor per faktura då verksamheten genomfört rationaliseringar under

10 FASTIGHET Arbetet i projektenheten med digitalisering av ritningar för landstingets fastigheter fortgår enligt plan. Digitalisering av ritningar för LiM och ViN är färdigställda. Arbetet med digitalisering för US är påbörjat och kommer preliminärt att pågå under hela Kostnaderna för digitalisering av Landstingets fastigheter ser i nuläget ut att bli mindre än tidigare antagit. Under 2006 kommer en satsning att ske på att anpassa PTS till LiÖ-standard och att implementera PTS-verktyget som ett stödinstrument för all projektering rörande landstingsverksamhet i egna eller förhyrda lokaler. Utsikterna för att framtida byggprocesser med PTS som stöd kommer att kunna genomföras enklare, smidigare, snabbare och billigare är mycket goda kommer det att genomföras en noggrann genomgång över hur arbetet bedrivs och borde bedrivas inom projektenheten. Arbetet syftar till att etablera ett arbetssätt och rutiner som uppfyller kraven i ISO 9001:2000. Inom fastighetsförvaltningen kommer fokus under 2006 att vara på framtagande att processbeskrivningar för hyresadministration, underhållsplanering och ekonomiuppföljning. Kvalitetssäkring av processerna kommer att ske genom bla gemensamma rutiner och arbetssätt. Underhåll och investeringar, Tkr US ViN LiM LiF Övr Totalt LFU Inre underhåll Reinvesteringar Summa underhåll och reinvesteringar Ny- och ombyggnader, interna kunder Ny- och ombyggnader, externa kunder Fastighetsteknik Summa investeringar Stora delar av LiMs reinvesteringar är kopplade till genomförandet av generalplanen. En genomgripande upprustning av ventilationen av hus 440 på US kommer att göras. Under 2006 kommer en inventering av byggnadernas värme, el och värmesystem att genomföras. Materialet ska ligga till grund för framtida LFU och reinvesteringsåtgärder. Plan och bygglagen (PBL) har kompletterats efter Bostadsutskottets betänkande 2000/01:BoU5, som fokuserar på ökade krav för tillgänglighet för funktionshindrade. Därför kommer en inventering, i samråd med Länshandikapporganisationen HSO, av brister i tillgänglighet i fastigheterna att göras. Beräknad tidsåtgång är 250 timmar vilket ger en kostnad om ca 250 tkr. Beroende på inventeringsresultat delas åtgärder upp enligt särskild handlingsplan. Åtgärder som kan samordnas i kommande ombyggnationer utförs i samband med dessa. Övriga hanteras efter prioritering och tilldelning av ekonomiska resurser. Kostnaderna bedöms blir för enbart US 5,5 Mkr. 10

11 MILJÖ OCH SÄKERHET Inom miljöområdet kommer följande aktiviteter och projekt att genomföras; 2 grundutbildningar för miljöombud samt 6 fortbildningsdagar för miljöombud samt Miljödagen. För att öka egenkontrollarbetet ska verktyg för bevakning av miljölagstiftning ska utvecklas för att tydliggöra kopplingen mellan lagstiftningen och berörd verksamhet. Läkemedelsprojekt för kartläggning av hantering av läkemedelsrester samt påverkan på miljön ska fortgå under året. Underhåll av och utveckling av organisation för IT-stöd för kemikaliehantering ska fortgå. Vägleda den politiska arbetsgruppen som arbetar med att ta fram förslag till politisk miljöplan för år , samt utarbeta handlingsplaner. Inför anskaffning av miljöbilar som tjänstefordon ska kartläggning av tjänsteresor ske för att utreda behov av optimalt antal tjänstefordon. Kartläggning ska ske av landstingets avfallshantering, översyn av avfallstransport och slutbehandling. Under året kommer arbete ske för att utveckla organisation för miljöarbetet samt bistå i lokalt miljöarbete på respektive sjukhus. Den totala kostnaden för miljöprojekten räknas till tkr varav endast 430 tkr är finansierat i budgeten för miljö. Inom Försörjningscentrum pågår en omorganisation som syftar till att få en länsövergripande organisation med likartat arbetssätt. En säkerhetschef och en brandskyddsansvarig för hela länet kommer att tillsättas under året. Tidigare utövade räddningstjänsten sk. brandsyn för att som myndighet kontrollera att lagar och förordningar följdes. Numera är det ansvaret flyttat till fastighetsägare och ut i verksamheten. From 2006 startar ett projekt för att förtydliga ansvar och roller, tydliggöra resursbehov samt ta fram tidsplan. Fokusering i den nya organisationen kommer att vara framtagande och genomförande av landstingsövergripande riktlinjer och nivåer inom säkerhets- och miljöområdet vilket kommer att påverka både fastighetssidan och de lokala säkerhets- och miljöfunktionernas arbete. Överskjutning av teknikfrågor inom säkerhetsområdet, t ex lås- och larm mot fastighets- och byggprojekteringssidan. På de lokala säkerhets- och miljöfunktionerna kommer man fortsätta med utbildnings- och informationsinsatser mot verksamheten främst via olika ombud. Fortsatt kommer den lokala funktionen att vara viktig som verksamhetsstöd som rådgivande i olika frågor. De landstingsövergripande riktlinjerna kommer att ta mycket kraft att realisera både från myndighets/controllerroll som initiativtagare/projektledare samt lokal säkerhetsfunktion som deltagare i framtagningsprocessen samt senare för förankring och information ut till kunderna/verksamheten. 11

12 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Försörjningscentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna styrkortet Försörjningscentrum föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 533,1 Mkr år 2006, 407,3 Mkr 2007 och 389,3 Mkr år att godkänna att långtidsplanerat underhåll får utföras inom en ram av 17,4 Mkr, - att godkänna att fastighetstekniska reinvesteringar får utföras inom en ram av 82 Mkr, - att godkänna att underhåll av inre ytskikt får utföras inom en ram av 12,0 Mkr, - att godkänna att investeringar i konst får ske inom en ram av 0,6 Mkr samt - att godkänna budgeten. Försörjningscentrum Elisabeth Törnqvist Försörjningschef 12

13 9. STYRKORTSKARTA 2006 Vision Försörjningscentrum ska vara den professionella beställar- och serviceorganisationen som erbjuder kärnverksamheten prisvärda tjänster/funktioner med hög kvalité. Vår service - underlättar Din vardag Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategier, framgångsfaktorer och n yckelin dikat orer Kunna erbjuda effektiva lösningar Synkronisera och utveckla med högt kundvärde befintliga tjänster - Attraktiva tjänster/produkter - Tydliga och effektiva NKI 90 % - Professionalism NKI 90 % tjänstepaket NKI 90 % Utveckla effektiva interna processer som skapar kundvärde - Väldefinierade och kända processer Antal processkartläggningar 5 / år - Standardiserade arbetssätt Nya gemensamma rutiner 10 / år Delaktiga och ansvarstagande medarbetare - Gemensam värdegrund Medarbetarenkät 90 % - Nöjda medarbetare Medarbetarenkät 80 % En ekonomi i balans för att skapa handlingsfrihet - Kostnadskontroll Ekonomisk uppföljning 1 g / mån - Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år Landstingsindex - Resultatutrymme för framtida utvecklingskostnader Avkastningskrav på intäktsfinansierade verksamheter 2 % av intäkterna 13

14 Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Kunna erbjuda god kundkommunikation - Tillgänglighet NKI 90 % - Enkla och tydliga kontaktvägar NKI 90 % Ligga före i tjänsteutvecklingen - Omvärldskunskap Benchmarking 2 / år - Produktutveckling Antal utvecklade produkter/tjänster 3 / år Säkerställa och utveckla kompetens - Kompetensutveckling Utbildning/utvecklingstid 40 tim /år, i snitt / person - Rekrytering Andel nyrekryterade med fastställd kompetensnivå 100 % Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser - Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period < 6 % Skapa en stabil ekonomi genom effektivare arbetssätt - Optimalt resursutnyttjande Beläggningsgrad 80 % - Konkurrenskraftiga priser Benchmarking 1 g / år 14

15 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett B1 PE-nr samt uppgiftslämnare: 505 FC / Eva Lindström - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2006 Tillförda medel 2006 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde 114 Försäljning av utbildning 286 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -619 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter 480 Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Årets resultat *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar (enl helårsbedömning) Eget kapital, avsättningar och skulde(enl helårsbedömning) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella tillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel 114 Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Övriga avsättningar Finansiell leasing Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

16 Ledningsstaben Annika Hjertkvist PLAN FÖR INVESTERINGAR , tkr Enhet: Försörjningscentrum, PE 505 Objekt Driftkostnadskonsekvenser mm Fastighetsinvesteringar Se separat investeringsplan Reinvesteringar fastighet Se separat investeringsplan Nyanskaffning AV-utrustning 500 Finansieras via ökade hyror inom LBE Reinvestering i Köksutrustning US Finansieras inom avtal med Coor Reinvestering i Köksutrustning ViN Finansieras inom avtal med Coor Plotter ritarkiv 195 Avskrivningar finansieras i it-infra Återinvesteringar nätkärnor Avskrivningar finansieras i it-infra Servrar Avskrivningar finansieras i it-infra Multifunktionsskrivare Avskrivningar finansieras i it-infra Konst 600 Finansieras via landstingsbidrag Summa

17 Ledningsstaben, HR-gruppen Robert Ring Personalbehov för kommande år, per produktionsenhet och yrkeskategori samt en bedömning av efterföljande 2 årsperiod. 1) Personalbehovet kommer under detta år att: Produktionsenhet: 505 Försörjningscentrum i Östergötland X Öka Minska Vara oförändrad Uppgifterna anges i antal personer. Yrkeskategori = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Bedömd förändring Resultat Ökn + Minskn - Kommentar 8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv): Sekr/PA Förändringar i kundavtal Sekr/IT 2 2 Systemtekniker Sekr/IT 5 5 Ersättning för inhyrda konsulter Sekr/IT 3 3 Nät tekniker/specialist, systemförvaltare 9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens: Tekniker brandskydd 1 1 Nya föreskrifter Fastighetsförvaltare 1 1 Ny organisation Kvalitetssamordnare 1 1 Ny kompetens Summa: Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att: Öka X Minska Vara oförändrad Datum: Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Tommy Åshäll Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum:

18 Blankett B4, Strategiskt kompetensutvecklingsbehov Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas på klinik eller motsvarande Klinik eller motsvarande Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper 1 Nationell Löneträff 15 Ass/PA 1 Framförande teknik 10 Ass/PA 1 Fördjupning Hummingbird 3 Ass/PA 1 Länssamverkan kommuner 36 Ass/PA 1 Excel vidare utbildning (externt) 1 Ass/EA 1 Excel vidare utbildning (internt) 10 Ass/EA 1 Nytt rapportverktyg (ers GQL) 40 Ass/EA 1 Skrivkurs (retorik) 15 Ass/EA 1 Utbildning i nya system VAL, privata vårdgivare, faktureringssystem 18 Ass/EA 1 Engelska, ekonomi 12 Ass/EA 1 Bemötande av människor 10 Ass/EA 2 Praktisk retorik 1 Ass/EA 3 Projektsamarbete 1 Ass/EA 1 Utbildning ny lagstiftning 4 Arkivarier 1 Utbildning Epi-server 2 Miljösamordnare 1 XP fördjupning teknik 3 IT-tekniker 1 AD övergripande teknik 15 IT-tekniker 1 AD fördjupning teknik 3 IT-tekniker 2 Katalogstrukturer 15 IT-tekniker 1 Operativsystem server 10 IT-tekniker 1 SAN -teknik 5 IT-tekniker 1 SAN -teknik fördjupning 3 IT-tekniker 1 Övervakningssystem 20 IT-tekniker 2 Övervakning fördjupning 5 IT-tekniker 2 Programmeringsstrukturer.NET fördjupning 3 IT-tekniker 1 Sybase (grundsystem för VAL, nya vårdsyst) 3 IT-tekniker 3 Tjänsteorientering 35 IT-tekniker 3 Kundrelationer 5 IT-tekniker 2 Projektledning 5 IT-tekniker 1 RadioLan teknik 3 nät-tekniker 2 Nät-teknik fördjupning 2 nät-tekniker 1 Säkerhetsteknik 2 nät-tekniker 2 Nätadministration (DNS/DHCP) 2 nät-tekniker 1 MPLS-nät fördjupning 4 nät-tekniker 1 MPLS-nät översikt 4 nät-tekniker 3 kundrelationer 4 nät-tekniker,systemförvaltare 2 projektarbete 4 nät-tekniker,systemförvaltare 2 projekledning 2 nät-tekniker,systemförvaltare 1 Ubildning i de kommande vårdsystemen 14 Supportteknker IT 1 Utbildning i ny version av 14 Supportteknker IT ärendehanteringssystem 1 Admin utb magic 2 Supportteknker IT 1 Utbildning PTS 15 Samtliga projektenheten 2 Entreprenadjuridik 8 Projektledare 1 Kvalitets- och miljösystem 15 Samtliga projektenheten 2 Systemutbildning Landlord 5 Samtliga inom FO 2 Juridikkurser 4 FC, Förvaltare, Fast.ass. Summa:

19 Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas 505 Försörjningscentrum på produktionsenhet Produktionsenhet Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper 1 Retorikkurs 10 Specialister inom FC Summa: 10 Tabell 3 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper 1 Palett Ass/PA, h-attestanter och utanordnare Summa: 70 För anvisningar: öppna fliken "Anvisningar"

20 Kommentarer/ handlingsplaner för Försörjningscentrum 2006 G:\FC\GEMENSAM\05 EKONOMI\Budget 2006\Dokument\505_FC_Handlingsplaner_2006.doc 1

21 Innehållsförteckning 1. Kundperspektivet 3 2. Förnyelseperspektivet 3 3. Processperspektivet 3 4. Medarbetarperspektivet 3 5. Ekonomiperspektivet 3 G:\FC\GEMENSAM\05 EKONOMI\Budget 2006\Dokument\505_FC_Handlingsplaner_2006.doc 2

22 1. KUNDPERSPEKTIVET Starta gemensamt servicecenter Inrätta kundvårdsmöten Strukturera ombudsorganisationen Systematisering av NKI Bygga upp en kundportal med både interna och externa tjänster 2. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Inventera större FM bolag Studiebesök vid ett landsting Studiebesök vid ett privat bolag 3. PROCESSPERSPEKTIVET Kartlägga de processer som är högst prioriterade enligt kunderna Genomföra den nya organisationen Koordinator ska tillsättas för att paketera tjänsterna 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET Diskutera vad ett utvecklat medarbetarskap innebär (roller, krav och värderingar) Göra Försörjningscentrums styrkort känt i organisationen Starta ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att bla reducera sjukfrånvaron Utbildning av medbestämmandegruppen 5. EKONOMIPERSPEKTIVET Kontinuerligt pröva tjänster för att kunna välja lämplig driftform, inhouse eller segmenterad outsourcing Se över produktionsekonomin i processerna, automatisering kontra personal Vid investeringar ska TCO (Total Cost Ownership) perspektivet beaktas G:\FC\GEMENSAM\05 EKONOMI\Budget 2006\Dokument\505_FC_Handlingsplaner_2006.doc 3

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum 2009-04-27 sidan 2 av 12 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007 Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1 2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

05-07-26 1. Landstingets IT-enhet. Årsredovisning 2000

05-07-26 1. Landstingets IT-enhet. Årsredovisning 2000 05-07-26 1 Landstingets IT-enhet Årsredovisning 2000 05-07-26 2 Landstingets IT-enhet Landstingets IT-enhet består av landstingsgemensamma resurser för samordning av ITutvecklingen inom landstinget samt

Läs mer

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

Landstingets IT-Service Årsredovisning 2002

Landstingets IT-Service Årsredovisning 2002 Gunilla Gustafsson 05-07-26 1(12) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Årsredovisning 2002 Landstingets IT-Service (LIS) mål är att: IT-infrastrukturen ska fungera, såväl tekniskt korrekt och administrativt

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer