Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006"

Transkript

1 Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner 1

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 7. Aktuell ekonomi 9 8. Förslag till beslut Styrkortskarta

3 1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Uppdraget för Försörjningscentrum är att landstingets kärnverksamheter ska få en färdigpaketerad tjänst som innehåller allt som erfordras för att driva verksamhet i en lokal. I Försörjningscentrums uppdrag ingår att ansvara för: All fastighets- och lokalservice, städning, post, kök/restaurang, repro, vaktmästeri, transporter, löne- och fakturabetalningsservice Samordning av säkerhets- och miljöarbetet i landstinget Teknisk drift inom IT-området avseende PC, system, IT-nät och telefonfunktioner, både i egen regi och för upphandlade tjänster Gemensam kundtjänst för Försörjningscentrums område Vissa delar upphandlas på marknaden, andra görs av egen personal. För de delar som upphandlas har Försörjningscentrum ansvaret för avtal och uppföljning. Vision För att vården ska kunna bli ännu bättre på att möta befolkningens behov och för att göra mer för de resurser man har ska Försörjningscentrum vara den professionella beställar- och serviceorganisationen som erbjuder kärnverksamheten prisvärda tjänster/funktioner med hög kvalité. Vår service - underlättar Din vardag 3

4 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Inledning Försörjningscentrum består av 5 olika verksamheter som har sammanslagits till en produktionsenhet. Dessa enheter har arbetet med olika synsätt främst på samverkan och kundsyn. Ofta har tjänsterna varit lokalt förankrade per ort och inte utvecklats med fokus på standardisering och jämförbar kvalité över länet. Inom flera områden upplever vi att kundförväntan inte är tillgodosedd. Likaså behöver vi tydliggöra det ansvar som Försörjningscentrum har i form av myndighetsroll. Strategi 1: Kunna erbjuda effektiva lösningar med högt kundvärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Attraktiva tjänster/produkter NKI 90% Professionalism NKI 90% Strategi 2: Kunna erbjuda god kundkommunikation Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tillgänglighet NKI 90% Enkla och tydliga kontaktvägar NKI 90% 4

5 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Inledning Efter att landstingets kärnverksamhet genomgått strukturrationalisering med tillskapande av länsövergripande specialistsjukvård och närsjukvård krävs att en samordning sker av stödoch servicetjänsterna. Försörjningscentrum ska ta ansvar för samordningen och utvecklingen av servicetjänster mellan produktionsenheterna. På ett sammanhållet och effektivt sätt hantera ett diversifierat och brett tjänsteutbud oavsett om produktionen sker av egna resurser eller entreprenörer. Strategi 1: Synkronisera och utveckla befintliga tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tydliga och effektiva tjänstepaket NKI 90 % Strategi 2: Ligga före i tjänsteutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Omvärldskunskap Benchmarking 2 / år Produktutveckling Antal utvecklade produkter/tjänster 3 / år 5

6 4. PROCESSPERSPEKTIVET Inledning Verksamheten ska känna sig trygg i att få standardiserade tjänster med samma innehåll oavsett var tjänsten utförs. Idag finns vi på olika orter, har olika kulturer och arbetssätt. Tjänsteutbudet utgår från tre olika perspektiv: Servicetjänster där produktionsenheterna är beställare t ex löneservice. Koncerngemensamma tjänster, där landstingsledningen är uppdragsgivare tex landstingsarkivet. Myndighets- och controllerverksamhet, där Försörjningscentrum ska svara för att landstinget följer de lagar och avtal som finns tex inom miljö- och säkerhetsområdet. Här krävs en tydlighet i ansvar- och rollfördelning men det måste också ske en integrering i arbetssättet. Strategi 1: Utveckla effektiva interna processer som skapar kundvärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Väldefinierade och kända processer Antal processkartläggningar 5 / år Standardiserade arbetssätt Nya gemensamma rutiner 10 / år 6

7 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Inledning Försörjningscentrum är en ny organisation med många subkulturer. Det är viktigt att arbeta med en gemensam värdegrund, samt med förhållningssätt och attityder. Detta för att skapa goda förutsättningar för en vi-anda. En god arbetsmiljö och ett tydligt ledarskap är viktiga faktorer för att medarbetare och chefer ska må bra och hålla sig friska dvs. få ett hållbart arbetsliv. God information, forum för kommunikation och utrymme för reflektion skapar ett arbetsklimat och är viktiga förutsättningar för delaktighet och inflytande över arbetssituationen. Alla på arbetsplatsen ska bidra till en god dialog och verka för ett gott arbetsklimat. Omvärld och kunder ställer allt högre krav på kompetens och flexibilitet. Detta medför att organisation och medarbetare måste utveckla sig i allt snabbare takt. Inom en 5-års period kommer en stor del av medarbetarna att gå i ålderspension varför ersättningsrekrytering måste planeras. Strategi 1: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Gemensam värdegrund Medarbetarenkät 90 % Nöjda medarbetare Medarbetarenkät 80 % Strategi 2: Säkerställa och utveckla kompetens Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Kompetensutveckling Utbildning/utvecklingstid 40 tim per år i snitt per Rekrytering Andel nyrekryterade som har fastställd kompetensnivå person 100 % Strategi 3: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period < 6 % 7

8 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Inledning Priset för Försörjningscentrums tjänsteutbud ska stämmas av med prisbilden på övrig marknad och anpassas så att Försörjningscentrum har en konkurrenskraftig prisbild. Priset ska inkludera täckning för utveckling och avveckling inom verksamheten. Försörjningscentrum ska aktivt delta i utvecklingen av modeller för avtal och prissättning. Försörjningscentrum ska aktivt verka för att de effektiviseringsvinster som kan göras genom samordning av ingående verksamheter resulterar i sänkta kostnader och lägre priser. Strategi 1: En ekonomi i balans för att skapa handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Kostnadskontroll Ekonomisk uppföljning 1 g per Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Resultatutrymme för framtida utvecklingskostnader Lönekostnadsutvecklingen i procent jmf med motsvarande period föregående år Avkastningskrav på intäktsfinansierade verksamheter månad Landstingsindex 2 % av intäkterna Strategi 2: Skapa en stabil ekonomi genom ett effektivare arbetssätt Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Optimalt resursutnyttjande Beläggningsgrad 80 % Konkurrenskraftiga priser Benchmarking 1 g /år 8

9 7. AKTUELL EKONOMI Resultatet för 2006 beräknas bli tkr. Fastighetsförvaltningens kostnader täcks inte av motsvarande intäkter vilket medför ett underskott om tkr. Vidare utredningar och åtgärder kommer att vidtas under året. Även fastigheterna ger ett negativt resultat på tkr under Detta beror bla på att i några hyresavtal beräknas avskrivningarna på fastigheten med annuitet och i bokföringen sker avskrivningen enligt plan. Vissa externa hyresavtal bidrar till det negativa resultatet då mediakostnaden kraftigt har ökat. Affärsområdet Administration ger ett positivt bidrag till verksamheten med en beräknad avkastning om 2% av intäkterna. IT-området finansieras dels genom it-infra medel men även genom intäkter för it-konsulter och datorhyra. Säkerhet, miljö och avtalscontrolling finansieras via landstingsbidrag. IT Arbetet inom IT Teknik och Drift ska under 2006 fokusera på införandet av XP och AD (ny domän) samt utveckling av infrastrukturen för att klara införandet av de nya vårdsystemen (VAL, Läkemedel och/eller Patientjournal 2008). Dessutom kommer deltagande ske i införandeprojektet för de nya vårdsystemen. Inom Nätområdet kommer arbetet under 2006 att fokuseras på införande av ny nätkärna med MPLS samt övervakningssystem för detta. Syftet med den nya nätstrukturen är att ge stöd för en utökad segmentering av nät. Detta för att säkerställa både behovet av interna säkerhetshöjande åtgärder och driftstabilitet för nya miljöer (VAL, Läkemedel, Patientjournal 2008) samt för att kunna hantera verksamheter som knoppas av från LiÖ på ett säkert och likartat sätt. Inom teleområdet kommer fokus att ligga på driftsäkerhet (bla i form av prioriterade anknytningar) samt förberedelser för ny upphandling av Teledrift där hänsyn bla måste tas till IP-telefoniutvecklingen. Under 2006 kommer IT-akuten att fokusera på att dokumentera och kvalitetssäkra interna rutiner samt utöka samarbetet med de olika systemförvaltargrupper som finns i LiÖ. ADMINISTRATION Arbetet kommer att fortsätta att inom administration med att utarbeta gemensamma kundmöten samt länsövergripande gemensamma rutiner. Det kommer att införas ett nytt patientadministrativt system, nytt faktureringssystem samt nya system för privata vårdgivare. Detta kommer att medföra på ett par års sikt ett reducerat behov av personal. En stor fördel är att det kommer att medföra möjligheter till ett utökat samarbete över länet, och en mer enhetlig hantering av ärenden. En satsning kommer att ske på att utöka samarbetet med EA-konsulter avseende fördelning av arbetsuppgifter för att i landstinget anpassa arbetet till LEAN-principen (Lägsta Effektiva Administrativa Nivå) kommer priset för skannade fakturor att sänkas från 14 till 13 kronor per faktura då verksamheten genomfört rationaliseringar under

10 FASTIGHET Arbetet i projektenheten med digitalisering av ritningar för landstingets fastigheter fortgår enligt plan. Digitalisering av ritningar för LiM och ViN är färdigställda. Arbetet med digitalisering för US är påbörjat och kommer preliminärt att pågå under hela Kostnaderna för digitalisering av Landstingets fastigheter ser i nuläget ut att bli mindre än tidigare antagit. Under 2006 kommer en satsning att ske på att anpassa PTS till LiÖ-standard och att implementera PTS-verktyget som ett stödinstrument för all projektering rörande landstingsverksamhet i egna eller förhyrda lokaler. Utsikterna för att framtida byggprocesser med PTS som stöd kommer att kunna genomföras enklare, smidigare, snabbare och billigare är mycket goda kommer det att genomföras en noggrann genomgång över hur arbetet bedrivs och borde bedrivas inom projektenheten. Arbetet syftar till att etablera ett arbetssätt och rutiner som uppfyller kraven i ISO 9001:2000. Inom fastighetsförvaltningen kommer fokus under 2006 att vara på framtagande att processbeskrivningar för hyresadministration, underhållsplanering och ekonomiuppföljning. Kvalitetssäkring av processerna kommer att ske genom bla gemensamma rutiner och arbetssätt. Underhåll och investeringar, Tkr US ViN LiM LiF Övr Totalt LFU Inre underhåll Reinvesteringar Summa underhåll och reinvesteringar Ny- och ombyggnader, interna kunder Ny- och ombyggnader, externa kunder Fastighetsteknik Summa investeringar Stora delar av LiMs reinvesteringar är kopplade till genomförandet av generalplanen. En genomgripande upprustning av ventilationen av hus 440 på US kommer att göras. Under 2006 kommer en inventering av byggnadernas värme, el och värmesystem att genomföras. Materialet ska ligga till grund för framtida LFU och reinvesteringsåtgärder. Plan och bygglagen (PBL) har kompletterats efter Bostadsutskottets betänkande 2000/01:BoU5, som fokuserar på ökade krav för tillgänglighet för funktionshindrade. Därför kommer en inventering, i samråd med Länshandikapporganisationen HSO, av brister i tillgänglighet i fastigheterna att göras. Beräknad tidsåtgång är 250 timmar vilket ger en kostnad om ca 250 tkr. Beroende på inventeringsresultat delas åtgärder upp enligt särskild handlingsplan. Åtgärder som kan samordnas i kommande ombyggnationer utförs i samband med dessa. Övriga hanteras efter prioritering och tilldelning av ekonomiska resurser. Kostnaderna bedöms blir för enbart US 5,5 Mkr. 10

11 MILJÖ OCH SÄKERHET Inom miljöområdet kommer följande aktiviteter och projekt att genomföras; 2 grundutbildningar för miljöombud samt 6 fortbildningsdagar för miljöombud samt Miljödagen. För att öka egenkontrollarbetet ska verktyg för bevakning av miljölagstiftning ska utvecklas för att tydliggöra kopplingen mellan lagstiftningen och berörd verksamhet. Läkemedelsprojekt för kartläggning av hantering av läkemedelsrester samt påverkan på miljön ska fortgå under året. Underhåll av och utveckling av organisation för IT-stöd för kemikaliehantering ska fortgå. Vägleda den politiska arbetsgruppen som arbetar med att ta fram förslag till politisk miljöplan för år , samt utarbeta handlingsplaner. Inför anskaffning av miljöbilar som tjänstefordon ska kartläggning av tjänsteresor ske för att utreda behov av optimalt antal tjänstefordon. Kartläggning ska ske av landstingets avfallshantering, översyn av avfallstransport och slutbehandling. Under året kommer arbete ske för att utveckla organisation för miljöarbetet samt bistå i lokalt miljöarbete på respektive sjukhus. Den totala kostnaden för miljöprojekten räknas till tkr varav endast 430 tkr är finansierat i budgeten för miljö. Inom Försörjningscentrum pågår en omorganisation som syftar till att få en länsövergripande organisation med likartat arbetssätt. En säkerhetschef och en brandskyddsansvarig för hela länet kommer att tillsättas under året. Tidigare utövade räddningstjänsten sk. brandsyn för att som myndighet kontrollera att lagar och förordningar följdes. Numera är det ansvaret flyttat till fastighetsägare och ut i verksamheten. From 2006 startar ett projekt för att förtydliga ansvar och roller, tydliggöra resursbehov samt ta fram tidsplan. Fokusering i den nya organisationen kommer att vara framtagande och genomförande av landstingsövergripande riktlinjer och nivåer inom säkerhets- och miljöområdet vilket kommer att påverka både fastighetssidan och de lokala säkerhets- och miljöfunktionernas arbete. Överskjutning av teknikfrågor inom säkerhetsområdet, t ex lås- och larm mot fastighets- och byggprojekteringssidan. På de lokala säkerhets- och miljöfunktionerna kommer man fortsätta med utbildnings- och informationsinsatser mot verksamheten främst via olika ombud. Fortsatt kommer den lokala funktionen att vara viktig som verksamhetsstöd som rådgivande i olika frågor. De landstingsövergripande riktlinjerna kommer att ta mycket kraft att realisera både från myndighets/controllerroll som initiativtagare/projektledare samt lokal säkerhetsfunktion som deltagare i framtagningsprocessen samt senare för förankring och information ut till kunderna/verksamheten. 11

12 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Försörjningscentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna styrkortet Försörjningscentrum föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 533,1 Mkr år 2006, 407,3 Mkr 2007 och 389,3 Mkr år att godkänna att långtidsplanerat underhåll får utföras inom en ram av 17,4 Mkr, - att godkänna att fastighetstekniska reinvesteringar får utföras inom en ram av 82 Mkr, - att godkänna att underhåll av inre ytskikt får utföras inom en ram av 12,0 Mkr, - att godkänna att investeringar i konst får ske inom en ram av 0,6 Mkr samt - att godkänna budgeten. Försörjningscentrum Elisabeth Törnqvist Försörjningschef 12

13 9. STYRKORTSKARTA 2006 Vision Försörjningscentrum ska vara den professionella beställar- och serviceorganisationen som erbjuder kärnverksamheten prisvärda tjänster/funktioner med hög kvalité. Vår service - underlättar Din vardag Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategier, framgångsfaktorer och n yckelin dikat orer Kunna erbjuda effektiva lösningar Synkronisera och utveckla med högt kundvärde befintliga tjänster - Attraktiva tjänster/produkter - Tydliga och effektiva NKI 90 % - Professionalism NKI 90 % tjänstepaket NKI 90 % Utveckla effektiva interna processer som skapar kundvärde - Väldefinierade och kända processer Antal processkartläggningar 5 / år - Standardiserade arbetssätt Nya gemensamma rutiner 10 / år Delaktiga och ansvarstagande medarbetare - Gemensam värdegrund Medarbetarenkät 90 % - Nöjda medarbetare Medarbetarenkät 80 % En ekonomi i balans för att skapa handlingsfrihet - Kostnadskontroll Ekonomisk uppföljning 1 g / mån - Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år Landstingsindex - Resultatutrymme för framtida utvecklingskostnader Avkastningskrav på intäktsfinansierade verksamheter 2 % av intäkterna 13

14 Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Kunna erbjuda god kundkommunikation - Tillgänglighet NKI 90 % - Enkla och tydliga kontaktvägar NKI 90 % Ligga före i tjänsteutvecklingen - Omvärldskunskap Benchmarking 2 / år - Produktutveckling Antal utvecklade produkter/tjänster 3 / år Säkerställa och utveckla kompetens - Kompetensutveckling Utbildning/utvecklingstid 40 tim /år, i snitt / person - Rekrytering Andel nyrekryterade med fastställd kompetensnivå 100 % Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser - Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period < 6 % Skapa en stabil ekonomi genom effektivare arbetssätt - Optimalt resursutnyttjande Beläggningsgrad 80 % - Konkurrenskraftiga priser Benchmarking 1 g / år 14

15 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett B1 PE-nr samt uppgiftslämnare: 505 FC / Eva Lindström - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2006 Tillförda medel 2006 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde 114 Försäljning av utbildning 286 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -619 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter 480 Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Årets resultat *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar (enl helårsbedömning) Eget kapital, avsättningar och skulde(enl helårsbedömning) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella tillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel 114 Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Övriga avsättningar Finansiell leasing Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

16 Ledningsstaben Annika Hjertkvist PLAN FÖR INVESTERINGAR , tkr Enhet: Försörjningscentrum, PE 505 Objekt Driftkostnadskonsekvenser mm Fastighetsinvesteringar Se separat investeringsplan Reinvesteringar fastighet Se separat investeringsplan Nyanskaffning AV-utrustning 500 Finansieras via ökade hyror inom LBE Reinvestering i Köksutrustning US Finansieras inom avtal med Coor Reinvestering i Köksutrustning ViN Finansieras inom avtal med Coor Plotter ritarkiv 195 Avskrivningar finansieras i it-infra Återinvesteringar nätkärnor Avskrivningar finansieras i it-infra Servrar Avskrivningar finansieras i it-infra Multifunktionsskrivare Avskrivningar finansieras i it-infra Konst 600 Finansieras via landstingsbidrag Summa

17 Ledningsstaben, HR-gruppen Robert Ring Personalbehov för kommande år, per produktionsenhet och yrkeskategori samt en bedömning av efterföljande 2 årsperiod. 1) Personalbehovet kommer under detta år att: Produktionsenhet: 505 Försörjningscentrum i Östergötland X Öka Minska Vara oförändrad Uppgifterna anges i antal personer. Yrkeskategori = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Bedömd förändring Resultat Ökn + Minskn - Kommentar 8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv): Sekr/PA Förändringar i kundavtal Sekr/IT 2 2 Systemtekniker Sekr/IT 5 5 Ersättning för inhyrda konsulter Sekr/IT 3 3 Nät tekniker/specialist, systemförvaltare 9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens: Tekniker brandskydd 1 1 Nya föreskrifter Fastighetsförvaltare 1 1 Ny organisation Kvalitetssamordnare 1 1 Ny kompetens Summa: Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att: Öka X Minska Vara oförändrad Datum: Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Tommy Åshäll Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum:

18 Blankett B4, Strategiskt kompetensutvecklingsbehov Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas på klinik eller motsvarande Klinik eller motsvarande Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper 1 Nationell Löneträff 15 Ass/PA 1 Framförande teknik 10 Ass/PA 1 Fördjupning Hummingbird 3 Ass/PA 1 Länssamverkan kommuner 36 Ass/PA 1 Excel vidare utbildning (externt) 1 Ass/EA 1 Excel vidare utbildning (internt) 10 Ass/EA 1 Nytt rapportverktyg (ers GQL) 40 Ass/EA 1 Skrivkurs (retorik) 15 Ass/EA 1 Utbildning i nya system VAL, privata vårdgivare, faktureringssystem 18 Ass/EA 1 Engelska, ekonomi 12 Ass/EA 1 Bemötande av människor 10 Ass/EA 2 Praktisk retorik 1 Ass/EA 3 Projektsamarbete 1 Ass/EA 1 Utbildning ny lagstiftning 4 Arkivarier 1 Utbildning Epi-server 2 Miljösamordnare 1 XP fördjupning teknik 3 IT-tekniker 1 AD övergripande teknik 15 IT-tekniker 1 AD fördjupning teknik 3 IT-tekniker 2 Katalogstrukturer 15 IT-tekniker 1 Operativsystem server 10 IT-tekniker 1 SAN -teknik 5 IT-tekniker 1 SAN -teknik fördjupning 3 IT-tekniker 1 Övervakningssystem 20 IT-tekniker 2 Övervakning fördjupning 5 IT-tekniker 2 Programmeringsstrukturer.NET fördjupning 3 IT-tekniker 1 Sybase (grundsystem för VAL, nya vårdsyst) 3 IT-tekniker 3 Tjänsteorientering 35 IT-tekniker 3 Kundrelationer 5 IT-tekniker 2 Projektledning 5 IT-tekniker 1 RadioLan teknik 3 nät-tekniker 2 Nät-teknik fördjupning 2 nät-tekniker 1 Säkerhetsteknik 2 nät-tekniker 2 Nätadministration (DNS/DHCP) 2 nät-tekniker 1 MPLS-nät fördjupning 4 nät-tekniker 1 MPLS-nät översikt 4 nät-tekniker 3 kundrelationer 4 nät-tekniker,systemförvaltare 2 projektarbete 4 nät-tekniker,systemförvaltare 2 projekledning 2 nät-tekniker,systemförvaltare 1 Ubildning i de kommande vårdsystemen 14 Supportteknker IT 1 Utbildning i ny version av 14 Supportteknker IT ärendehanteringssystem 1 Admin utb magic 2 Supportteknker IT 1 Utbildning PTS 15 Samtliga projektenheten 2 Entreprenadjuridik 8 Projektledare 1 Kvalitets- och miljösystem 15 Samtliga projektenheten 2 Systemutbildning Landlord 5 Samtliga inom FO 2 Juridikkurser 4 FC, Förvaltare, Fast.ass. Summa:

19 Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas 505 Försörjningscentrum på produktionsenhet Produktionsenhet Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper 1 Retorikkurs 10 Specialister inom FC Summa: 10 Tabell 3 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper 1 Palett Ass/PA, h-attestanter och utanordnare Summa: 70 För anvisningar: öppna fliken "Anvisningar"

20 Kommentarer/ handlingsplaner för Försörjningscentrum 2006 G:\FC\GEMENSAM\05 EKONOMI\Budget 2006\Dokument\505_FC_Handlingsplaner_2006.doc 1

21 Innehållsförteckning 1. Kundperspektivet 3 2. Förnyelseperspektivet 3 3. Processperspektivet 3 4. Medarbetarperspektivet 3 5. Ekonomiperspektivet 3 G:\FC\GEMENSAM\05 EKONOMI\Budget 2006\Dokument\505_FC_Handlingsplaner_2006.doc 2

22 1. KUNDPERSPEKTIVET Starta gemensamt servicecenter Inrätta kundvårdsmöten Strukturera ombudsorganisationen Systematisering av NKI Bygga upp en kundportal med både interna och externa tjänster 2. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Inventera större FM bolag Studiebesök vid ett landsting Studiebesök vid ett privat bolag 3. PROCESSPERSPEKTIVET Kartlägga de processer som är högst prioriterade enligt kunderna Genomföra den nya organisationen Koordinator ska tillsättas för att paketera tjänsterna 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET Diskutera vad ett utvecklat medarbetarskap innebär (roller, krav och värderingar) Göra Försörjningscentrums styrkort känt i organisationen Starta ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att bla reducera sjukfrånvaron Utbildning av medbestämmandegruppen 5. EKONOMIPERSPEKTIVET Kontinuerligt pröva tjänster för att kunna välja lämplig driftform, inhouse eller segmenterad outsourcing Se över produktionsekonomin i processerna, automatisering kontra personal Vid investeringar ska TCO (Total Cost Ownership) perspektivet beaktas G:\FC\GEMENSAM\05 EKONOMI\Budget 2006\Dokument\505_FC_Handlingsplaner_2006.doc 3

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum 2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum 2009-04-27 sidan 2 av 12 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum 2006-09-20 LiÖ 2006-08 1 (X) Delårsrapport och helårsbedömning period 2006 inkl styrkorts 211 Ortopedicentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007 Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1 2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Rersurscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Rersurscentrum 2006-09-19 LiÖ 2006-08 1(9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Rersurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum www.lio.se/kmc Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Folktandvårdens balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Folktandvårdens balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Folktandvårdens balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Landstingets Riskhantering i Östergötland

Landstingets Riskhantering i Östergötland Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Helårsbedömning

Helårsbedömning 2005-09-20 Till Landstingsdirektören Landstingsstyrelsen Helårsbedömning 08 2005 Folktandvårdens vision är att vara den ledande aktören inom tandvården i länet samt det naturliga valet för östgötarna.

Läs mer

Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2008-11-19 Dnr: LiÖ 2008-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum DNR Upph-2013-75 Delårsrapport Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3

Läs mer

05-07-26 1. Landstingets IT-enhet. Årsredovisning 2000

05-07-26 1. Landstingets IT-enhet. Årsredovisning 2000 05-07-26 1 Landstingets IT-enhet Årsredovisning 2000 05-07-26 2 Landstingets IT-enhet Landstingets IT-enhet består av landstingsgemensamma resurser för samordning av ITutvecklingen inom landstinget samt

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland 2006-09-21 LiÖ 2006-XX 1 (13) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision

Läs mer