Dnr Upph Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget"

Transkript

1 Dnr Upph Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2

3 Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Årsbudget 6 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 2013 Bilaga 2 Investeringsplan

4

5 1 1. Vision och verksamhetsidé BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Verksamhet Upphandlingscentrum (UC) är landstingets centrala funktion gällande upphandling. Vi genomför alla upphandlingar och tecknande av kommersiella avtal avseende entreprenader, varor, tjänster och utrustning (nedan kallat varor och tjänster) inom Landstinget i Östergötland. Våra uppdragsgivare är Landstingets verksamheter och ledning vars krav och behov av varor och tjänster ligger till grund för vår verksamhet. Upphandlingscentrum styr sitt uppdrag utifrån landstingets strategiska plan inklusive 3-års-budget, landstingsdirektörens verksamhetsplan och landstingets upphandlingspolicy. Landstingets vision Bra vård och bättre hälsa ligger som övergripande vision för vårt arbete. Ett självklart mål för vår verksamhet är att ge landstinget mer valuta för sina pengar genom upphandling och avtal. Inom vårt område offentlig upphandling är vår vision att vårt arbetssätt vara tongivande, vår kompetens eftertraktad och vårt affärsmässiga resultat i särklass bäst. Vi ser upphandling som sporrande, affärer som betydelsefulla, våra uppdragsgivares krav som styrande och samarbete som grundläggande. Kort fakta Vi hanterar ca avtal och upphandlingsvolymen uppgår till 3 miljarder kr/år. En viktig del i vårt arbete är att med hjälp av referensgrupper säkerställa att våra uppdragsgivare får avtal med rätt funktion, rätt kvalitet, rätt pris och i rätt tid. I referensgrupperna ingår personal från uppdragsgivare, material- och sortimentsgrupper, teknisk och medicinsk expertis m fl. I dagsläget har vi ca 50 aktiva referensgrupper per år. Nuläge Under 2012 har vi fortsatt vårt arbete med att förbättra och effektivisera inköps-och upphandlingsprocessen fortsatt. Målet är att få kontroll över hela processen, från att behovet uppstår tills leveransen ska följas upp. Vårt arbete påverkar såväl vår egen organisation som samarbetet med andra verksamheter både inom och utanför Landstinget. Vi konstatera att vi under 2012 kommit en bra bit på väg med att genomföra våra interna förändringar. Vår stora utmaning inför 2013 är att få dessa förändringar att fungera som en naturlig del i vårt dagliga arbete. Vårt uppdrag består av två roller: Service Enheten är både bollplank och expertstöd när nya avtal ska tas fram. UC är också rådgivare när befintliga avtal ändras på ett sådant sätt att ekonomiska överenskommelser påverkas. Kontroll - UC ansvarar för att upphandlingar inom Landstinget i Östergötland på bästa sätt följer de lagar och förordningar som finns inom området, t ex lagen om offentlig upphandling, LoU, men också att landstingets egna riktlinjer efterlevs och att affären utformas för en effektiv användning av ekonomiska medel.

6 2 2. Medborgar kundperspektivet Upphandlingscentrums uppdragsgivare är landstingsledningen samt landstingets verksamheter. Verksamheten ska stödja våra uppdragsgivares krav och behov av varor och tjänster. Våra uppdragsgivare ska uppleva att vi både som enskilt centrum och tillsammans med övriga stöd- och servicefunktioner ger ett väl fungerande stöd som kan bidra till kärnverksamhetens resultat. För att nå dit är det viktigt att arbeta med nedanstående mål. Hög tillgänglighet Våra uppdragsgivare har ett behov av en hög tillgänglighet av varor och tjänster. Det innebär att vi ska tillhandahålla både en bredd på avtal, så att vi kan tillgodose verksamhetens behov, och avtal som fungerar som en garant för en stabil tillgänglighet av varor och tjänster. Detta kan ske både genom egna avtal, regionala avtal eller avtal på nationell nivå. Vidare finns ett stort behov av att UC tillhandahåller god service så att verksamheterna snabbt kan få tillgång till antingen redan avtalade varor och tjänster eller behov av nya täckta inom rimlig tid. Detta kan ske genom att vi erbjuder en: Kundtjänst som kan ge både standardiserade svar på återkommande frågor och kontrollerar återkoppling av inregistrerade ärenden Möjlighet till självhjälp där verksamheterna både hittar information och instruktioner kring avtal och ges möjlighet att själva beställa avtalade varor och tjänster God personlig service Tydlighet avseende ansvar och roller i hela inköpsprocessen inkl upphandling så att respektive parter vet vad man kan och förväntas bidra med Leverans av beställda upphandlingsuppdragenligt plan Delaktighet Inköpsprocessen som helhet blir som mest effektiv när samtliga verksamheter som påverkas tar ett gemensamt ansvar under de olika faserna. Upphandlingscentrum ska bättre konsultera övriga verksamheter för att sätta gemensamma mål, riktlinjer och strategier för upphandlingar ur ett landstingsperspektiv. För att resultatet av en upphandling ska bli riktigt bra krävs en väl utformad kravspecifikation. Här är referenspersoner med erfarenhet och kompetens från verksamheterna viktiga. För att referenspersonerna ska få tid att arbeta med kravspecifikationer krävs ett stort engagemang från verksamheterna i upphandlingar men också en god framförhållning och planering från Upphandlingscentrums sida. Stort förtroende för Upphandlingscentrums verksamhet Verksamheternas förtroende för Upphandlingcentums kompetens och förmåga att lösa sina uppgifter är mycket viktig. Förtroendet baseras på Förmågan att förstå verksamheternas krav och behov samt kompetensen hos varje enskild medarbetare hos Upphandlingcentum Kunskapen och förståelsen för upphandlingscentrums uppdrag, både som rådgivande och kontrollerande verksamhet, i de enskilda verksamheterna

7 3 3. Processperspektivet Upphandlingscentrums verksamhet ska baseras på att landstingets affärer följer de lagar, riktlinjer och policyer som landstinget både omfattas av och själv tagit beslut ska gälla. Detta ska kombineras med en vilja att ständigt förbättra vårt resultat och genomföra goda affärer baserat på ansvar, engagemang, kunskap och innovationstänkande hos våra medarbetare. Vårt mål är att tillföra landstinget mer resurser genom att göra goda affärer ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. Vårt arbete kommer att fokuseras kring nedanstående mål. Kvalitetssäkrad upphandling Vårt arbetssätt ska bygga på många och nära kontakter med våra uppdragsgivare så att vi tillsammans säkerställer de krav och behov som ligger till grund för våra upphandlingar. Vi behöver ha tydliga ägare av våra upphandlingar där vi kan förankra beslut (exempelvis av kostnadsdrivande karaktär) och säkerställa mandat. Vi ska effektivt dra nytta av våra referenspersoners kompetens och omsorgsfullt planera den tid de bidrar med i upphandlingsarbetet. Utfallet av upphandlingsarbetet ska tydliggöras genom resultatmått som påvisar - intern effektivitet hos Upphandlingscentrum - effektivitet i samarbete med våra uppdragsgivare - ekonomisk besparingspotential - hur attraktiv landstinget är som kund Minsta möjliga miljö och klimatpåverkan Vårt centrum planerar och arbetar med miljöaspekten ur två perspektiv. Vi arbetar internt med att i vår verksamhet minimera miljöpåverkan genom att aktivt välja miljövänliga alternativ till varor och tjänster. Vi arbetar också ur ett landstingsperspektiv där vi våra upphandlingar innehåller prioriterade miljökrav där sådana krav är aktuella. Valet av upphandlingsform ska anpassas efter de krav och behov som finns inom landstinget av såväl befintliga produkter och tjänster som innovationer. Vår förmåga att attrahera såväl stora som små företag som leverantörer till landstinget är viktig för att säkerställa leveransen av varor och tjänster. För att främja vårt rykte som god kund på marknaden är det viktigt att våra underlag inför upphandling är väl genomarbetade och där våra krav är tydliga och relevanta. Effektiv upphandling Tydliga arbetsprocesser och ett systematiskt förändringsarbete ger förutsättningar för ett effektivt upphandlingsarbete. Som stöd för att planera och mäta vår verksamhet ska vi bättre utnyttja befintlig information i våra ITsystem. Vi ska också rationalisera vårt arbetssätt genom att nyttja nya IT-lösningar inom vårt område.

8 4 4. Medarbetarperspektivet Att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för såväl befintliga som nya medarbetare är en avgörande framgångsfaktor för vår verksamhet. Vi måste bli bättre på att tydliggöra och kommunicera både de möjligheter det innebär att arbeta hos oss men också vilka krav och förväntningar som vi ställer. Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat För att lyckas skapa en attraktiv arbetsplats där det är roligt och utvecklande att arbeta är det viktigt med ett ledarskap som bygger på förtroende och uppmuntrar till individuell utveckling. Hos oss ska det vara medarbetarna som med initiativkraft, kunskap, värdering, attityd och uppträdande skapar goda relationer med våra uppdragsgivare och leverantörer vilket resulterar i mer effektiva affärer. Vårt medarbetarskap ska präglas av engagemang som aktivt bidra till enhetens utveckling. Ett aktivt medarbetarskap En förutsättning för ett aktivt medarbetarskap som inbjuder och uppmuntrar till delaktighet är att vår arbetsplats präglas av ett öppet klimat som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussioner. Våra arbetsplatsträffar samt förbättrings- och utvecklingsarbete ska vidareutvecklas och bygga på engagemang från våra medarbetare. Genom att skapa nya utvecklingsvägar inom Upphandlingscentrum ger vi möjligheter till att pröva nya arbetsuppgifter och understödjer på så sätt viljan och möjligheten till att utvecklas inom yrkesrollen. Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Utveckling av kompetens och arbete med kompetensförsörjning är ett ständigt pågående arbete. Vi ska arbeta med att skapa forum för att bli bättre på att hjälpa, stödja och lära av varandra. Vi ska också bli bättre på att planera för utveckling av både den enskilda medarbetaren såväl som hela arbetsgruppen. Genom ett systematiskt arbete med kompetenshöjande aktiviteter kan arbetsgruppen växa genom att varje individs kapacitet utvecklas och tillvaratas. Organisatoriskt stöd i arbetet Ett väl utvecklat organisatoriskt stöd i arbetet bygger på en tydlighet i roller och ansvarsfördelning. Otydliga roller och ansvarsförhållanden skapar onödig stress i organisationen. En mycket prioriterad insats är att fortsätta vårt arbete inom detta område.

9 5 5. Ekonomiperspektivet Målet är att vår verksamhet ska ha en ekonomi i balans med ett resultat som är större än eller lika med noll. Upphandlingscentrum är en relativt liten verksamhet där personalkostnaderna står för den enskilt största kostnaden. Detta innebär att relativt små förändringar i personalkostnaderna procentuellt sätt blir stora när resultaten redovisas. Upphandlingscentrum bidrar till Landstingets totala ekonomi genom att skapa besparingspotential i de avtal som tecknas. Det är först när verksamheterna använder avtalen som potentialen frigörs. Vi ska tillhandahålla periodvis återkommande information kring hur de enskilda verksamheterna köper från de leverantörer som landstinget har avtal med, i förhållande till totala antalet köp. Genom detta kan vi bidra till en mer kostnadseffektiv verksamhet och också spåra nya behov av upphandlingar.

10 6 6. Årsbudget UC har en omslutning på totalt tkr, denna omslutning fördelar sig på centrumets två huvudfunktioner: - Upphandlingsfunktionen vilken beskrivs utförligt under ovanstående rubriker, denna omsluter tkr och räknar med ett resultat på minus 400 tkr med hänsyn till nedanstående beskrivning. - Centraldepå, vilken hanteras av COOR Service Management som är underleverantör till Landstinget. COOR hanterar allt förrådsgods inom Landstinget i Östergötland, medan Landstinget äger alla varor och allt material i förrådet, förrådet redovisas som en del av Upphandlingscentrums resultat och balansräkning. Centraldepåns omslutning är tkr, således den större delen av Centrumets ekonomi. UC har under 2012 rekryterat ny personal för att förstärka enheten, dock har under den senare delen av 2012 ett antal medarbetare valt att sluta hos oss. Under 2013 kommer vi att återrekrytera samtidigt som vi höjer den formella kompetensen genom att då delvis rekrytera jurister. Då ett antal medarbetare inom de närmaste åren kommer att gå i pension krävs periodvis dubbelbemanning för att säkra en god överföring av arbetsuppgifter. Under 2013 kommer UC även att arbeta med att renodla arbetsuppgifterna för upphandlarna genom att dels, vidareutveckla kundtjänst och självbetjäning som stöd för verksamheterna, och dels rekrytera upphandlingsassistenter vilka kan hantera arbetsuppgifter av mer rutinartad karaktär.

11 7 7. Förslag till beslut Upphandlingscentrum föreslår landstingsdirektören besluta att godkänna verksamhetsplanen. Upphandlingscentrum Helen Widin Upphandlingschef

12 8 8. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål 1 Hög tillgänglighet Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Avtal som täcker verksamhetens behov God service Antal kompletterande specialbeställningar ej kopplade till avtal Antal beställningsrader i Agresso utförda av verksamheten direkt till leverantör Svarstider på ärenden i kundtjänst Rapporttillfälle 30% 25% 20% 03, 08, ÅR 0 Ska öka Ska öka 08, ÅR Nytt värde Ska minska Ska minska 03, 08, ÅR Värden Tillgänglighet Flexibilitet Tydlighet 3,32 3,68 3,45 3,7 3,8 3,8 4,1 4,1 4,1 ÅR Källa kundenkät Skala 1 5, 5 repr bästa värde.

13 9 Strategiskt mål 2 Stort förtroende för Upphandlingscentrums verksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Värden Nöjda uppdragsgivare med ett högt förtroende för UC Kvalitet Dialog 3,55 2, ,8 3, ,1 4,1 Rapporttillfälle ÅR Källa kundenkät Skala 1 5, 5 repr bästa värde Leverans i tid av beställda upphandlingsuppdrag Kommentar: Teknisk lösning krävs Ny, ingångsvärde saknas Ska öka Ska öka 08, ÅR Kompetens kring UC:s verksamhet inom LiÖ Antal genomförda information /utbildningsinsatser , 08, ÅR Strategiskt mål 3 Delaktighet i inköpsprocessen Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Värden Väl tillvaratagen kompetens från referensgruppens medlemmar Källa: Enkät till referensgruppers medlemmar Strategiskt upphandlingsarbete Min kompetens bidrar Rätt kompetens från mig Antal genomförda analys och strategifaser med ansvarig beställare i verksamheten Saknas, nytt Saknas, nytt 2013 Definier at och målsatt 2015 Mätbart Ska öka Ska öka ÅR Rapporttillfälle ÅR

14 10 Processperspektivet Strategiskt mål 1 Kvalitetssäkrad upphandling Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Tydligt ägarskap av upphandlingar Effektivt referensgruppsarbete Källa: Enkät till referensgruppers medlemmar Tydliga och relevanta förfrågningsunderlag Källa: Enkät till anbudslämnare Antal upphandlingar med definierad ägare i verksamheterna Värden Väl utnyttjad tid Avsatt tid för referensgruppsarbete kontra faktiskt utfall % 100% 100% ÅR Saknas, nytt Saknas, nytt Definierat och målsatt Värden Tydliga förfrågningsunderlag Relevanta förfrågningsunderlag Definierat och målsatt Mätbart Mätbart Rapporttillfälle ÅR ÅR Strategiskt mål 2 Effektiv upphandling Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Tydliga arbetsprocesser Andel definierade arbetsprocesser internt hos UC Väl utnyttjat IT stöd Mätbara resultat Andel överenskomna arbetsprocesser mellan UC och uppdragsgivare Antal processer med IT stöd, där så är tillämpligt Fastställa tillämpliga nyckeltal för Intern effektivitet UC Effektivitet i samarbete med uppdragsgivare Attraktiv som kund % 75% 100% % 60% 100% Saknas, nytt Saknas, nytt 60% 90% ÅR Definierat och målsatt Mätbart Rapporttillfälle ÅR

15 11 Strategiskt mål 3 Minsta möjliga miljö och klimatpåverkan Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Ställa miljökrav vid upphandlingar där miljökrav är planerade utöver generella miljökrav Genomföra tjänsteresor med miljöklassade hyrbilar alternativt tåg UC ska uppfylla landstingets minimikrav för miljöarbete (RH check miljö) Antal genomförda upphandlingar med planerade ställda miljökrav utöver generella miljökrav Förstahandsval vid tjänsteresor med miljöklassade hyrbilar alternativt tåg Rapporttillfälle 100% 100% 100% DÅ 08, ÅR 100% 100% 100% Då 03, 08, ÅR 100% 100% 100% Då 03, 08, ÅR

16 12 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1 Ett aktivt medarbetarskap Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enheten/avdelningen har ett öppet klimat högt i tak. Medarbetare som vill ta eget ansvar Källa: Medarbetarenkät Bästa möjliga möten Källa: Medarbetarenkät Medarbetare som upplever sig delaktiga i enhetens/avdelningens utveckling. Medarbetare som upplever att man på den egna enheten/avdelningen bemöter varandra väl. Medarbetare som upplever att man på den egna enheten/avdelningen bemöter uppdragsgivare/ leverantörer väl DÅ 08 Rapporttillfälle DÅ DÅ DÅ DÅ 08

17 13 Strategiskt mål 2 Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta Källa: Medarbetarenkät Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Goda lärmiljöer Källa: Medarbetarenkät Medarbetare som känner att landstinget är en attraktiv arbetsgivare Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten där man jobbar. Framtagen handlingsplan för kompetensförsörjning Medarbetare som upplever att närmaste chef stimulerar till kompetensutveckling Medarbetare som upplever att de lär sig nya saker i sitt arbete DÅ 08 Rapporttillfälle DÅ 08 Saknas 75% 100% ÅR DÅ DÅ 08 Strategiskt mål 3 Organisatoriskt stöd i arbetet Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Rapporttillfälle Ledarskap med tydliga mål Sätter upp tydliga mål DÅ 08 Källa: Medarbetarenkät Återkopplar resultat DÅ 08 Tillgång till information som behövs i arbetet Källa: Medarbetarenkät Väl fungerande informationskanaler DÅ 08 Balans i yrkesrollen Tillräckligt med tid DÅ 08 Källa: Medarbetarenkät Inga besvär av stress

18 14 Strategiskt mål 4 Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Förtroende Förtroende för närmsta chef Källa: Medarbetarenkät DÅ 08 Rapporttillfälle Individuellt stöd Ger stöd och hjälp DÅ 08 Källa: Medarbetarenkät Arbetsglädje Källa: Medarbetarenkät Ger återkoppling feedback Medarbetare får ta eget ansvar DÅ 08 Roligt att gå till jobbet DÅ 08

19 15 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1 Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Positivt ekonomiskt resultat Rapporttillfälle Resultaträkning 0,3 0,4 1) + 0,3 DÅ 03, 08 ÅR 1) Underskott med hänsyn till en rekryterings och omställningsfas, resultatet 2014 och framåt planeras att bli +/- noll eller positivt Strategiskt mål 2 Kostnadseffektiv verksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Kostnadseffektivitet över tid och som står sig väl i nationell jämförelse Uppföljning av ekonomisk påverkan av genomförda upphandlingar Levererad rapport till ledningsrapporten kring andel köp från avtalsbundna leverantörer Andel köp från avtalsbundna leverantörer antalet köp från leverantörer som har avtal med LiÖ i förhållande till det totala antalet köp. Besparingspotential Rapporttillfälle Ledningsr apport DÅ 03, 08 ÅR Ledningsr apport DÅ 03, 08 ÅR Saknas, nytt Definier at och målsatt Mätbart ÅR

20 Bilaga Upphandlingscentrum i Österg Resultaträkning (tkr) Budget 2013 HÅ Bokslut 2011 Intäkter Koncernbidrag Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning övriga tjänster Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen:

21 Bilaga Upphandlingscentrum i Österg Kassaflödesanalys Budget 2013 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -400 Justering för av- och nedskrivningar 180 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -220 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 220 Kassaflöde från den löpande verksamheten 0 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen:

22 Bilaga 1 Investeringsredovisning Investeringar Budget 2013 HÅ Bokslut 2011 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

23 Bilaga Upphandlingscentrum i Österg Balansräkning (tkr) * *(enl helårsbedömning ) TILLGÅNGAR Inventarier Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Kassa och bank 0 0 1) Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Leverantörsskulder Semlöneskuld okomp övertid mm Övriga kortfristiga skulder ) Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: 1) Negativt saldo (-239 tkr) på Kassa och bank är flyttat till Övriga kortfristig skulder

24 INVESTERINGPLAN (tkr) Produktionsenhet: 552 Upphandlingscentrum Uppgiftslämnare: Per Axberg Objekt Nettoinvestering Kommentarer per objekt Objekt >1000 tkr: Övriga objekt <1000 tkr Tidigare beslutade objekt: Summa

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum DNR Upph-2013-75 Delårsrapport Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Årsredovisning 2014. Upphandlingscentrum. ild. www.regionostergotland.se. Dnr Upph-2015-48

Årsredovisning 2014. Upphandlingscentrum. ild. www.regionostergotland.se. Dnr Upph-2015-48 Upphandlingscentrum ild www.regionostergotland.se Dnr Upph-2015-48 Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 4 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ) 6 OMVÄRLDSANALYS

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU

Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV)

Delårsrapport. Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV) Delårsrapport Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum 2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer