Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007"

Transkript

1 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner 1

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 7. Aktuell ekonomi 9 8. Förslag till beslut Styrkortskarta Bilagor B1 5 samt MBG-protokoll. 2

3 1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Resurscentrums uppdrag är Att utveckla och erbjuda standardiserade tjänster och arbetssätt inom områdena HR, ekonomi och systemstöd. - Tjänsterna ska vara prisvärda, effektiva och av hög kvalitet. - Syftet är att frigöra resurser och skapa mervärde för landstingets kärnverksamhet Att vara ett kvalificerat kompetens- och ledningsstöd för produktionsenheter och landstingsledning. Resurscentrum finns primärt för att utveckla det som ska göras imorgon inte för att förvalta det som görs idag. Resurscentrum är ett verktyg, ett medel, en utvecklingsarena för att förbättra och effektivisera inom EA och HR. Vision Vi gör det bättre än tidigare! än andra! för kunden! tillsammans! - Resurscentrum är en serviceorganisation som anpassas till omvärldens, landstingsledningens och produktionsenheternas sätt att organisera sig och till kundernas krav och behov. 3

4 2. KUNDPERSPEKTIVET Kundperspektivet är centralt eftersom det fokuserar på verksamhetens sluteffekt. Resurscentrum ska skapa mervärde för kärnverksamheten, frigöra resurser samt underlätta för verksamheten att bedriva en god hälso- och sjukvård. Tydliga och synliga tjänster är en förutsättning för att produktionsenheterna ska köpa tjänster/funktioner istället för personer. Fortsatt förtydligande av befintliga tjänster och beskrivningar av vad vi kan erbjuda kommer att ske under En väl fungerande kundsamverkan och kunddialog är en förutsättning för att lyckas med ovanstående och för att veta vilka behov av lednings- och kompetensstöd produktionsenheterna har. Under 2007 skall kundsamverkan utvecklas i tre steg. 1. En strukturerad kunddialog kommer att genomföras med samtliga produktionsenheter. I dialogen skall lyftas fram vilka behov som finns, utvecklingsområden, förbättringsmöjligheter etc. 2. En kundenkät kommer att utarbetas och genomföras. Detta för att följa upp hur kunderna uppfattar Resurscentrum, t ex vad gäller bemötande, tillgänglighet, genomförande och leveransprecision. Enkätresultatet utgör grund för vidare utvecklingsarbete. 3. Kundråd kommer att bildas som ett komplement till dialog och enkät. Kundråden kommer att finnas på övergripande nivå men också för specifika tjänster. Strategi 1: Lösa kundens behov genom att leverera relevanta och effektiva tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Lova det vi kan hålla och Hålla det vi Kunder som anser att vi har uppdrag 4,5 lovar med tydliga överenskommelser Kunder som anser att vi håller 4,5 överenskommen leveranstid Kunder som anser att vi genomför våra 3,7 uppdrag enligt förväntan En god kännedom om kundens verksamhet och behov/efterfrågan Kunder som anser att konsulten/vi har god kännedom om deras verksamhet och behov (för de specifika uppdragens 4,0 Utveckla och aktivt verka för en systematisk kunddialog genomförande) Antal systematiskt genomförda kunddialoger Ökande 4

5 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Resurscentrum har skapats för att utveckla det som ska göras imorgon inte primärt för att förvalta det som görs idag. Resurscentrum skall fungera som en utvecklingsarena för att förbättra landstingets HR-, EA- och systemstöd. Utveckling av nya tjänster och arbetssätt/metoder tillsammans med paketering och produktifiering av befintliga tjänster har hög prioritet och ska vara i fokus. En ständig utveckling av verksamhet och organisation kräver att vi ligger i framkant och är proaktiva. Vi måste kontinuerligt lära av varandra internt via mötesplatser såsom ekonomi- och HR-temadagar, nätverk och olika utbildningar. Vi måste också lära av andra via systematisk omvärldsbevakning. Benchmarkingaktiviteter med andra landsting och privata företag/organisationer och externa nätverk ska stimuleras och utvecklas inom hela vår verksamhet under Ny teknik i form av IT ska tas tillvara i standardiserings- och effektivitetsarbetet. Kopplingen mellan systemgruppen och övriga affärsområden skall stärkas. Två tydliga implementeringsprojekt som får effekt på arbetssätt och tjänster är införandet av nytt ekonomisystem samt den nya versionen av Palett. Under 2007 skall samverkan med Linköpings universitet etableras för att stärka utvecklingsperspektivet inom EA, HR och system. Samverkan ska omfatta kompetensutveckling, forskning/studier och utvecklingsaktiviteter. Ledstjärna i vårt förbättringsarbete är följande citat av Paul Batalden Om vi vidhåller de attityder och uppfattningar vi hittills haft och fortsätter att göra det vi hittills gjort, måste vi förvänta oss att även fortsättningsvis få de resultat vi hittills fått. Men Man behöver inte vara dålig för att vilja bli bättre! (Okänd upphovsman) Strategi 1: Tillämpa ny, förändra alternativt avveckla gammal kunskap Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utveckla interna och externa nätverk Antal systematiskt och strukturerat 15 Skapa mötesarenor för bl a omvärldsbevakning genomförda benchmarkingaktiviteter för hela Resurscentrum Utveckling av nya produkter och tjänster, förändring av arbetssätt och metoder Lära av andra och av varandra Antal nya projekt med projektplan som genomförs och avrapporteras Mer konkret. Se handlingsplaner Andel tid som läggs på övergripande utvecklings- och specialistuppdrag Fem per affärsområde 7,5% 5

6 4. PROCESSPERSPEKTIVET Under Resurscentrums inledande år har mycket av fokus varit på inomorganisatoriska frågor såsom interna rutiner och processer. Under 2007 ska fokus vara på det vi är till för, utveckling och effektivisering av EA- och HR-verksamheten inom landstinget. Ett intensifierat arbete av utveckling, standardisering, paketering och definiering av tjänster och arbetssätt/metoder är högprioriterat. Utvecklingsgrupperna inom EA-området och arbetsgrupper inom HR och system samt framtagandet av produktblad för att beskriva tjänster och funktioner ska prioriteras. För att åstadkomma detta krävs delaktighet från både medarbetare och kunder. Utveckling, förbättring och förädling av tjänster och arbetssätt/metoder ska bygga på en dialog och analys av behov hos kunden, landstingets produktionsenheter. Fungerande och effektiva interna rutiner ska vara en självklarhet för alla. Dessa ska göras kända genom tydlig och synlig information. Resurscentrums webbplats ska utvecklas och vara informationskanalen för samtliga anställda inom Resurscentrum. Forum för dialog ska skapas inom respektive affärsområde. Tydliga och synliga interna rutiner skapar förutsättningar för att effektivt utnyttja våra samlade resurser inom Resurscentrum och fokusera på verksamhetsutveckling. Pilotprojekt för tidredovisning ska genomföras på produktionsenheter med konsulter med långa kontrakt. Detta för att utvärdera om tidredovisning är en bra modell för att följa vad vi gör och hur vi prioriterar. Strategi 1: Kvalitetssäkra och effektivisera EA- och HR-processer Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utveckla, implementera och förbättra tjänster, arbetssätt och metoder Nedlagd tid på definierade arbetsuppgifter som ska öka jfrt med > motsv. period föreg. Minska tid för det som redan hänt till föregående år år förmån för det som ska hända Tydligt och synligt tjänsteutbud Strategi 2: Utveckla och tydliggöra interna processer Antal EA- och HR-resurser jämfört andra landsting relativt antal anställda Antal paketerade tjänster (tydliga beskrivningar av tjänst eller funktion) Lägre än riksgenomsnitt ökande Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Väldefinierade och kända rutiner Medarbetare som anser att > 3,5 Resurscentrum har effektiva rutiner Resursplanering/uppföljning Debiteringsgrad tidredovisning 75% 6

7 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Avgörande faktor för en framgångsrik kunskaps- och kompetensorganisation är den mänskliga faktorn. Hur vi tillvaratar och utvecklar medarbetarnas resurser är avgörande för hur vi lyckas i övriga perspektiv och för hur vi skapar en framgångsrik verksamhet. Vi är själva, som medarbetare och konsult, produkten/tjänsten och vi är vad vi gör. Engagemang, tillit, flexibilitet, tillåtande, uppmuntrande och öppenhet är värderingar som ska genomsyra hela vår verksamhet och vårt förhållningssätt inåt såväl som utåt. Om vi alla dagligen verkar och lever efter detta kommer vår verksamhet att vara framgångsrik, våra kunder vara nöjda och, inte minst, vi kommer att trivas och tycka jobbet är meningsfullt och kul. Ansvaret för detta är allas. Under 2007 ska vi, förutom att jobba för ovanstående, satsa på att utveckla och skapa forum och arenor för dialog, för att utbyta erfarenheter och förmedla kunskap till varandra och lära av andra. Vi ska fortsätta utvecklingen av det konsultativa förhållningssättet samt skapa möjligheter till professionsutveckling genom spetskurser och olika temadagar. Vidare skall satsningar göras på kompetens- och verksamhetsutveckling genom samverkan med Linköpings universitet (EKI, IBV och IDA). Individuella utvecklingsplaner och tydliga uppdragsbeskrivningar skall finnas för samtliga medarbetare. Lönesättningen skall vara prestations- och investeringsorienterad samt ett medel för individuell utveckling - inte ett medel till rättvis lön i förhållande till andra. Strategi 1: Gott utvecklings- och arbetsklimat Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Gott och tydligt ledarskap Lyhört, Medarbetare som upplever förtroende > 4,0 tillåtande och uppmuntrande för chefens sätt att leda verksamheten Total sjukfrånvaro < = 5,0 % Kompetens utifrån verksamhetens behov Systematisk och kvalificerad professions- och professionell utveckling Avsatt utvecklingstid (Avser kompetensutveckling och medverkan i övergripande utvecklingsprojekt) 10 % Strategi 2: Vara en attraktiv arbetsgivare för befintliga och nya medarbetare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Engagerade och stolta medarbetare Antal deltagare på Resurscentrumdagar >= 90% av antal MA inom REC Medarbetare som skulle rekommendera > 3,7 en vän att söka arbete inom REC 7

8 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Resurscentrum är ingen affärsverksamhet som skall generera vinst. De ekonomiska vinster som vårt arbete leder till ska generera mervärde (Kvalitetshöjning eller lägre kostnader) i våra kunders verksamhet. Resurscentrum ska ge bästa möjliga kompetens- och ledningsstöd till lägsta möjliga kostnad. Pris- och avtalssystemets syfte är att tydliggöra självkostnaden för tjänster och produkter och att möjliggöra ett ekonomiskt ansvarstagande. Under 2007 införs en ny prissättning som bygger på pris per funktion istället för person. Den nya prissättningen innebär att priset är detsamma oavsett om det är långa bemanningsuppdrag eller kortare timuppdrag. Priset differentieras utifrån uppdragets komplexitet och svårighetsgrad. Syftet är att åstadkomma ett mer optimerat användande av kompetens- och ledningsstöd inom EA och HR. I en intäktsfinansierad verksamhet är medvetenhet om den egna insatsens påverkan på resultatet central. För att ge en god kännedom om detta skall verksamhetens ekonomi göras känd genom bättre och högre kvalitet på intern ekonomiuppföljning. Tidredovisning ska användas som uppföljningsmetod när konsult har mer än ett uppdrag och en studie ska genomföras på pilotenheter med längre bemanningsuppdrag. Resurscentrum ska aktivt verka för att de effektiviseringsvinster som kan göras genom samordning av ingående verksamheter resulterar i sänkta kostnader och priser. Detta ska ge lägre kostnadsutveckling än landstingsindex Priset för Resurscentrums tjänsteutbud ska stämmas av med prisbilden på övrig marknad och anpassas för att skapa en konkurrenskraftig prisbild Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Resultat i balans Verksamheten är Årsresultat > = 0 anpassad till intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling i % jämfört med motsvarande period föregående år 15 % Strategi 2: Verksamheten ska vara kostnadseffektiv Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Resurscentrum har en lägre kostnadsutveckling än våra kunder Prisutveckling jämfört med landstingsindex < landstingsindex Konkurrenskraftig verksamhet och prissättning Prisjämförelse med externa leverantörer för motsvarande grupper av produkter/tjänster Pris < = jfrt externa leverantörer 8

9 7. AKTUELL EKONOMI Resurscentrums ekonomi har stabiliserats under 2006 vilket innebär att vi prognostiserar med att återställa det egna kapitalet till +- noll i år. Resultatet (+1, 4 mkr DÅ08) beror på att Resurscentrum fått omställningsmedel som bland annat täcker kostnaderna för genomförd konsultutbildning. Landstingsövergripande projekt inom strategisk personalförsörjning bidrar också till det positiva resultatet. Kärnan i konsultverksamheten har fortfarande högre kostnader än intäkter vilket bland annat beror på en prissättning som inte täcker samtliga kostnader samt för låg debiteringsgrad ökar omsättningen på grund av: - att antalet medarbetare ökar - prishöjningar enligt tidigare beslut samt kompensation för höjd AGA - flera landstingsövergripande HR-projekt - nya funktioner/verksamheter som tillförs Resurscentrum - övertagna kostnader genom den nya prissättningsmodellen. Den nya prismodellen som träder i kraft 1 januari, 2007 innebär i sig en osäkerhetsfaktor i budgeten av flera skäl: - debiteringsgraden som utgör underlag för intäktsberäkning är framräknad med hjälp av schabloner - kostnader är framräknade med hjälp av schabloner - prisklasserna är framräknade utifrån konsulternas löner och uppdrag vid ett bestämt datum. Förändringar i denna kombination påverkar resultatet. Det finns inga flytt- och ombyggnadskostnader budgeterade avseende den del av verksamheten som finns i landstingshuset eftersom investeringsbeslut ej fattats av landstingsstyrelsen. Under 2007 stärker vi den ekonomiska styrningen genom att dela upp budget och uppföljning per affärsområde. Budgeten per affärsområde visar på ett marginellt underskott

10 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Resurscentrum 572 föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna styrkortet. Resurscentrum 572 föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget kronor år 2007, kronor 2008 och kronor år Resurscentrum Robert Ring Produktionsenhetschef 10

11 9. STYRKORTSKARTA 2007 Vision Vi gör det bättre än tidigare! än andra! för kunden! tillsammans! Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Perspektiv Medborgar/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategi Lösa kundens behov Tillämpa ny, förändra Kvalitetssäkra och effektivisera Gott utvecklings- och Ekonomin ska ge handlingsfrihet genom att leverera alternativt avveckla gammal EA- och HR-processer arbetsklimat relevanta och effektiva kunskap tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator Lova det vi kan hålla, hålla det vi lovar Kunder som anser att vi har uppdrag med tydliga överenskommelser Utveckla interna och externa nätverk Skapa mötesarenor för bl a omvärldsbevakning Antal systematiskt och strukturerat genomförda benchmarkingaktiviteter för hela Resurscentrum Utveckla, implementera och förbättra tjänster, arbetssätt och metoder Minska tid för det som redan hänt till förmån för det som ska hända Nedlagd tid på definierade arbetsuppgifter som ska öka jfrt med föregående år Gott och tydligt ledarskap Lyhört, tillåtande och uppmuntrande Medarbetare som upplever förtroende för chefens sätt att leda verksamheten Mål 4,5 15 st/år >motsv. period föreg. år >4,0 >=0 Framgångsfaktor Utveckling av nya produkter och tjänster, förändring av arbetssätt och metoder Nyckelindikator Kunder som anser att vi håller överenskommen leveranstid Antal nya projekt med projektplan som genomförs och avrapporteras Mer konkret se handlingsplaner Antal EA- och HR-resurser jämfört andra landsting relativt antal anställda Resultat i balans Verksamheten är anpassad till intäktsutvecklingen Årsresultat Total sjukfrånvaro Lönekostnadsutveckling i % jämfört med motsvarande period föregående år Mål 4,5 5 st/affärsområde Lägre än riksgenomsnitt <=5% < = inlämnat målvärde Framgångsfaktor Lära av andra och av varandra Tydligt och synligt tjänsteutbud Kompetens utifrån verksamhetens behov Systematisk och kvalificerad professions- och professionell utveckling Nyckelindikator Kunder som anser att vi genomför våra uppdrag enligt förväntan Andel tid som läggs på övergripande utvecklings- och specialistuppdrag Antal paketerade tjänster (tydliga beskrivningar av tjänst eller funktion) Mål 3,7 7,5% Ökande 10% Avsatt utvecklingstid (Avser kompetensutveckling och medverkan i övergripande utvecklingsprojekt) \\us-resurs1\~45mn\rec ekonomi\budget 2007\kopia från skrivbord 10 nov\rrunderlag september o budget\färdiga förslag\budget till Lisa\gamla dokument\mall_styrkort_pe_2007_ 21nov utan sidfot.doc 11

12 Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Perspektiv Medborgar/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Framgångsfaktor God kännedom om kundens verksamhet och behov/efterfrågan Nyckelindikator Kunder som anser att konsulten/vi har god kännedom om deras verksamhet och behov (för de spec uppdragens genomförande) Mål 4,0 Framgångsfaktor Utveckla och aktivt verka för en systematisk kunddialog Nyckelindikator Andel systematiskt genom förda kunddialoger Mål Ökande Strategi Utveckla och tydliggöra interna processer Framgångsfaktor Väldefinierade och kända rutiner Nyckelindikator Medarbetare som anser att Resurscentrum har effektiva rutiner Vara en attraktiv arbetsgivare för befintliga och nya medarbetare Engagerade och stolta medarbetare Antal deltagare på Resurscentrumdagar Verksamheten ska vara kostnadseffektiv Resurscentrum har en lägre kostnadsutveckling än våra kunder Prisutveckling jämfört med landstingsindex Mål >3,5 >=90% av antal MA inom REC < landstingsindex Framgångsfaktor Resursplanering/uppföljning Konkurrenskraftig verksamhet och prissättning Nyckelindikator Debiteringsgrad tidredovisning Medarbetare som skulle rekommendera en vän att söka arbete inom Resurscentrum Prisjämförelse med externa leverantörer för motsvarande grupper produkter/tjänster Mål 80% >3,7 Pris < = jfrt externa leverantörer \\us-resurs1\~45mn\rec ekonomi\budget 2007\kopia från skrivbord 10 nov\rrunderlag september o budget\färdiga förslag\budget till Lisa\gamla dokument\mall_styrkort_pe_2007_ 21nov utan sidfot.doc 12

13 Blankett B1 PE-nr samt uppgiftslämnare:572, Patrik Söderlund - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat 0 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 189 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 530 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel 189 Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar 100 Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -180 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -170 Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel 100 Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel 89 Avskrivningar -189 Verksamhetens nettokostnader -1 Finansiella intäkter 15 Finansiella kostnader -14 Resultat efter finansnetto 0 Årets resultat 0 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar (enl helårsbedömning) Eget kapital, avsättningar och skulde(enl helårsbedömning) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella tillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Övriga avsättningar Finansiell leasing Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

14 PLAN FÖR INVESTERINGAR Enhet: 572 Objekt Driftkostnadskonsekvenser mm Utrustning datalokaler /år Möbler, kontorsutrustning /år Summa

15 Ledningsstaben, HR-gruppen Mats Uddin Personalbehov för de närmaste tre åren. 1) Personalbehov för det närmast kommande året per produktionsenhet och yrkeskategori. 2) samt en bedömning av efterföljande 2årsperiod. Produktionsenhet: 572 Resurscentrum i Östergötland 1) Personalbehovet för det närmast kommande året kommer att: Uppgifterna anges i antal personer. Yrkeskategori = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Bedömd förändring Resultat Ökn + Minskn - Kommentar 0/ Läkare: 1/ Sjuksköterskor/motsv.: 2a/ Undersköterskor/motsv.: 2b/ Sjukvårdsbiträden/motsv.: 2c/ Övr. vårdpers. (skötare, barnsköt, socioterap): 3/ Medicinsk-teknisk personal: 4/ Socio-terapeutisk personal: Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum:

16 5/ Tandvårdspersonal: 6/ Undervisnings-/kulturpersonal: 7/ Driftservicepersonal: 8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv): Sekr/PA Sekr/EA Sekr/IT / Läkarsekreterare/motsv.: 9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens: Summa: ) Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att: Öka Minska x Vara oförändrad Datum: Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Agneta Lindström Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum:

17 Blankett B4 Strategiskt kompetensutvecklingsbehov Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Produktionsenhet: 572 Resurscentrum i Östergötland Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap Projektledarutbildning 1 2 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Samtal utifrån medarbetarpersp. 2 5 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Introduktionsprogram - ny som chef i landsting 1 2 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Arbetsrätt 1 4 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Samtalet som verktyg 2 2 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Omvårdnads-/ämnesutbildning Summa: 15

18 Prioritera kompetensutvecklingsomr på landstingsgemensam nivå Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Prioritering Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på landstingsgemensam nivå Strukturerad samverkan med LiU (IBV; EKI och IDA) kring kompetens- och professionsutveckling för ekonomer, ekonomichefer, HR-konsulter, personalchefer och systemförvaltare/utvecklare Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas på produktionsenhet Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik

19 Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information Summa: 0 Prioritera kompetensutvecklingsomr på produktionsenhetsnivå Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information Prioritering Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på produktionsenhetsnivå Konsultativt förhållningssätt 1 8 adm personal nytillkomna Konsultativt förhållningssätt, webbaserad 130 adm personal fortsättning Rapporter och analysverktyg Ekonomistyrning och analys Strukturerad samverkan med LiU (IBV; EKI och IDA) kring kompetens- och professionsutveckling för ekonomer, ekonomichefer, HR-konsulter, personalchefer och systemförvaltare/utvecklare Arbetsrätt, specialkurs 1 2 Tabell 3 Poängkurser/utbildningar Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Poängkurser/utbildningar Summa: 0 Övriga kommentarer kring utbildningsbehov för poängkurser/utbildningar Datum: Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Agneta Lindström

20 Handlingsplaner Resurscentrum 2007 B 5 handlingsplaner Perspektiv Aktivitet (vad) Start (när) Klart (när) Ansvarig (vem) Kund Skapa och genomföra kundenkät (er) PE-chef Kund Skapa en mall för samt genomföra kunddialog (er) PE-chef Kund Inrätta kundråd PE-chef Förnyelse Skapa nya och utveckla befintliga mötesarenor AO-chef Förnyelse Förnyelse Process Genomföra projekt för utveckling av nya tjänster/arbetssätt Paketera rekrytering som tjänst Tydlig och förenklad sakkunnigprocess Bemanningsplanering av läkare i Palett Standardiserad personalbudgetprocess/mall AO-chef Etablera samverkan IBV, EKI och IDA på LiU och ev andra universitet PE-chef Ta fram produktblad och uppdragsbeskrivningar för tjänster och funktioner AO-chef Process Utveckling av struktur och rutiner samt informationsspridning till kund och medarbetare PE-chef och HRansvarig Process Pilotstudie för kartläggning och utvärdering av effekter tidredovisning Ek-ansvarig Process Utveckla produktivitets- och effektivitetsmått PE-chef Process Genomföra tidsstudier av olika tjänster/rutiner AO-chef Process Skapa avvikelsesystem HR-ansvarig Process Analysera skillnader mellan landsting - trend - Definiera EA och HR & skapa jfrbara fakta Ek-ansvarig Medarbetare Erbjuda och genomföra utbildnings- och utvecklingsaktiviteter AO-chef Medarbetare Medarbetaruppföljning HR-ansvarig Medarbetare Upprätta individuella utvecklingsplaner och uppdragsbeskrivningar för samtliga medarbetare AO-chef Medarbetare Göra Resurscentrums styrkort känt PE-chef Ekonomi Ta fram standardrapport för presentation av delårsrapporter och helårsrapporter Ek-ansvarig Ekonomi Förmedla kunskap och kännedom om verksamhetens ekonomi samt skapa medvetenhet om den egna insatsens påverkan på resultatet Ek-ansvarig

21 PROTOKOLL MB-grupp Närvarande: Marie Nilsson TCO/SKTF Lars-Erik Johansson TCO/SKTF Håkan Hultberg, Saco Robert Ring Arbetsgivaren Agneta Lindström Arbetsgivaren Patrik Söderlund, adjungerad Arbetsgivaren Eva Andersson Sekreterare Frånvarande: Föregående möte Föregående mötes protokoll godkändes. 1. Förhandling enl. MBL 11 Resurscentrums Budget och Styrkort Efter en kort genomgång av utskickat underlag och ett förtydligande under rubriken Ekonomi; Ev. ombyggnadskostnader ingår ej i budgeten, förklaras förhandlingsskyldigheten fullgjord och protokollet omedelbart justerat. Vid protokollet Eva Andersson Justerat Robert Ring Marie Nilsson Håkan Hultberg Arbetsgivaren TCO/SKTF SACO

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1 2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum 2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Rersurscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Rersurscentrum 2006-09-19 LiÖ 2006-08 1(9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Rersurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport jan-mars , Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars , Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 572, Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Produktionsenheten 572, Resurscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Produktionsenheten 572, Resurscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Produktionsenheten 572, Resurscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007 Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Resurscentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-augusti 2007 Resurscentrum i Östergötland Delårsrapport jan-augusti 2007 Resurscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-aug , Resurscentrum

Delårsrapport jan-aug , Resurscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 572, Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Folktandvårdens balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Folktandvårdens balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Folktandvårdens balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum www.lio.se/kmc Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

Landstingets Riskhantering i Östergötland

Landstingets Riskhantering i Östergötland Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum 2006-09-20 LiÖ 2006-08 1 (X) Delårsrapport och helårsbedömning period 2006 inkl styrkorts 211 Ortopedicentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-aug 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-aug 2010 572, Resurscentrum 2010-09-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 KUNDPERSPEKTIVET...

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum 2009-04-27 sidan 2 av 12 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Årsredovisning 2006. Resurscentrum i Östergötland

Årsredovisning 2006. Resurscentrum i Östergötland Årsredovisning 2006 Resurscentrum i Östergötland 2 Årsredovisning 2006 32 Innehållsförteckning EN DEL AV DET SOM HÄNT 2006...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...4 PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET...4 Resurscentrum

Läs mer

Helårsbedömning

Helårsbedömning 2005-09-20 Till Landstingsdirektören Landstingsstyrelsen Helårsbedömning 08 2005 Folktandvårdens vision är att vara den ledande aktören inom tandvården i länet samt det naturliga valet för östgötarna.

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Årsredovisning 2007. Resurscentrum i Östergötland

Årsredovisning 2007. Resurscentrum i Östergötland Årsredovisning 2007 Resurscentrum i Östergötland 2 Årsredovisning 2007 32 Innehållsförteckning EN DEL AV DET SOM HÄNT 2007... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET... 4 Resurscentrum

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Resurscentrum verksamhetsplan 2010

Resurscentrum verksamhetsplan 2010 Resurscentrum verksamhetsplan 2010 1 Innehållsförteckning 1. Vision och verksamhetsidé 3 LANDSTINGETS VISION... 3 RESURSCENTRUMS VERKSAMHETSIDÉ... 3 RESURSCENTRUMS UPPDRAG... 3 2. Kundperspektivet 4 3.

Läs mer

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-09-25

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-09-25 LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-09-25 Landstingsstyrelsen Landstinget i Östergötland Delårsrapport 08, 2001 för LandstingsService i Östergötland Verksamheten utvecklas enligt vår affärsplan.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2008-11-19 Dnr: LiÖ 2008-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Det balanserade styrkortet

Det balanserade styrkortet Det balanserade styrkortet ett exempel på intern uppföljning Sandra Hall, administrativ assistent 2010 11 10 Det balanserade styrkortet, BSC En metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland 2006-09-21 LiÖ 2006-XX 1 (13) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-05-17

LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-05-17 LandstingsService i Östergötland Lars Johnsson 2001-05-17 Landstingsstyrelsen Landstinget i Östergötland Delårsrapport 04, 2001 för LandstingsService i Östergötland Verksamheten utvecklas enligt vår affärsplan.

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer