Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007"

Transkript

1 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner 1

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 7. Aktuell ekonomi 9 8. Förslag till beslut Styrkortskarta Bilagor B1 5 samt MBG-protokoll. 2

3 1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Resurscentrums uppdrag är Att utveckla och erbjuda standardiserade tjänster och arbetssätt inom områdena HR, ekonomi och systemstöd. - Tjänsterna ska vara prisvärda, effektiva och av hög kvalitet. - Syftet är att frigöra resurser och skapa mervärde för landstingets kärnverksamhet Att vara ett kvalificerat kompetens- och ledningsstöd för produktionsenheter och landstingsledning. Resurscentrum finns primärt för att utveckla det som ska göras imorgon inte för att förvalta det som görs idag. Resurscentrum är ett verktyg, ett medel, en utvecklingsarena för att förbättra och effektivisera inom EA och HR. Vision Vi gör det bättre än tidigare! än andra! för kunden! tillsammans! - Resurscentrum är en serviceorganisation som anpassas till omvärldens, landstingsledningens och produktionsenheternas sätt att organisera sig och till kundernas krav och behov. 3

4 2. KUNDPERSPEKTIVET Kundperspektivet är centralt eftersom det fokuserar på verksamhetens sluteffekt. Resurscentrum ska skapa mervärde för kärnverksamheten, frigöra resurser samt underlätta för verksamheten att bedriva en god hälso- och sjukvård. Tydliga och synliga tjänster är en förutsättning för att produktionsenheterna ska köpa tjänster/funktioner istället för personer. Fortsatt förtydligande av befintliga tjänster och beskrivningar av vad vi kan erbjuda kommer att ske under En väl fungerande kundsamverkan och kunddialog är en förutsättning för att lyckas med ovanstående och för att veta vilka behov av lednings- och kompetensstöd produktionsenheterna har. Under 2007 skall kundsamverkan utvecklas i tre steg. 1. En strukturerad kunddialog kommer att genomföras med samtliga produktionsenheter. I dialogen skall lyftas fram vilka behov som finns, utvecklingsområden, förbättringsmöjligheter etc. 2. En kundenkät kommer att utarbetas och genomföras. Detta för att följa upp hur kunderna uppfattar Resurscentrum, t ex vad gäller bemötande, tillgänglighet, genomförande och leveransprecision. Enkätresultatet utgör grund för vidare utvecklingsarbete. 3. Kundråd kommer att bildas som ett komplement till dialog och enkät. Kundråden kommer att finnas på övergripande nivå men också för specifika tjänster. Strategi 1: Lösa kundens behov genom att leverera relevanta och effektiva tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Lova det vi kan hålla och Hålla det vi Kunder som anser att vi har uppdrag 4,5 lovar med tydliga överenskommelser Kunder som anser att vi håller 4,5 överenskommen leveranstid Kunder som anser att vi genomför våra 3,7 uppdrag enligt förväntan En god kännedom om kundens verksamhet och behov/efterfrågan Kunder som anser att konsulten/vi har god kännedom om deras verksamhet och behov (för de specifika uppdragens 4,0 Utveckla och aktivt verka för en systematisk kunddialog genomförande) Antal systematiskt genomförda kunddialoger Ökande 4

5 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Resurscentrum har skapats för att utveckla det som ska göras imorgon inte primärt för att förvalta det som görs idag. Resurscentrum skall fungera som en utvecklingsarena för att förbättra landstingets HR-, EA- och systemstöd. Utveckling av nya tjänster och arbetssätt/metoder tillsammans med paketering och produktifiering av befintliga tjänster har hög prioritet och ska vara i fokus. En ständig utveckling av verksamhet och organisation kräver att vi ligger i framkant och är proaktiva. Vi måste kontinuerligt lära av varandra internt via mötesplatser såsom ekonomi- och HR-temadagar, nätverk och olika utbildningar. Vi måste också lära av andra via systematisk omvärldsbevakning. Benchmarkingaktiviteter med andra landsting och privata företag/organisationer och externa nätverk ska stimuleras och utvecklas inom hela vår verksamhet under Ny teknik i form av IT ska tas tillvara i standardiserings- och effektivitetsarbetet. Kopplingen mellan systemgruppen och övriga affärsområden skall stärkas. Två tydliga implementeringsprojekt som får effekt på arbetssätt och tjänster är införandet av nytt ekonomisystem samt den nya versionen av Palett. Under 2007 skall samverkan med Linköpings universitet etableras för att stärka utvecklingsperspektivet inom EA, HR och system. Samverkan ska omfatta kompetensutveckling, forskning/studier och utvecklingsaktiviteter. Ledstjärna i vårt förbättringsarbete är följande citat av Paul Batalden Om vi vidhåller de attityder och uppfattningar vi hittills haft och fortsätter att göra det vi hittills gjort, måste vi förvänta oss att även fortsättningsvis få de resultat vi hittills fått. Men Man behöver inte vara dålig för att vilja bli bättre! (Okänd upphovsman) Strategi 1: Tillämpa ny, förändra alternativt avveckla gammal kunskap Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utveckla interna och externa nätverk Antal systematiskt och strukturerat 15 Skapa mötesarenor för bl a omvärldsbevakning genomförda benchmarkingaktiviteter för hela Resurscentrum Utveckling av nya produkter och tjänster, förändring av arbetssätt och metoder Lära av andra och av varandra Antal nya projekt med projektplan som genomförs och avrapporteras Mer konkret. Se handlingsplaner Andel tid som läggs på övergripande utvecklings- och specialistuppdrag Fem per affärsområde 7,5% 5

6 4. PROCESSPERSPEKTIVET Under Resurscentrums inledande år har mycket av fokus varit på inomorganisatoriska frågor såsom interna rutiner och processer. Under 2007 ska fokus vara på det vi är till för, utveckling och effektivisering av EA- och HR-verksamheten inom landstinget. Ett intensifierat arbete av utveckling, standardisering, paketering och definiering av tjänster och arbetssätt/metoder är högprioriterat. Utvecklingsgrupperna inom EA-området och arbetsgrupper inom HR och system samt framtagandet av produktblad för att beskriva tjänster och funktioner ska prioriteras. För att åstadkomma detta krävs delaktighet från både medarbetare och kunder. Utveckling, förbättring och förädling av tjänster och arbetssätt/metoder ska bygga på en dialog och analys av behov hos kunden, landstingets produktionsenheter. Fungerande och effektiva interna rutiner ska vara en självklarhet för alla. Dessa ska göras kända genom tydlig och synlig information. Resurscentrums webbplats ska utvecklas och vara informationskanalen för samtliga anställda inom Resurscentrum. Forum för dialog ska skapas inom respektive affärsområde. Tydliga och synliga interna rutiner skapar förutsättningar för att effektivt utnyttja våra samlade resurser inom Resurscentrum och fokusera på verksamhetsutveckling. Pilotprojekt för tidredovisning ska genomföras på produktionsenheter med konsulter med långa kontrakt. Detta för att utvärdera om tidredovisning är en bra modell för att följa vad vi gör och hur vi prioriterar. Strategi 1: Kvalitetssäkra och effektivisera EA- och HR-processer Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utveckla, implementera och förbättra tjänster, arbetssätt och metoder Nedlagd tid på definierade arbetsuppgifter som ska öka jfrt med > motsv. period föreg. Minska tid för det som redan hänt till föregående år år förmån för det som ska hända Tydligt och synligt tjänsteutbud Strategi 2: Utveckla och tydliggöra interna processer Antal EA- och HR-resurser jämfört andra landsting relativt antal anställda Antal paketerade tjänster (tydliga beskrivningar av tjänst eller funktion) Lägre än riksgenomsnitt ökande Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Väldefinierade och kända rutiner Medarbetare som anser att > 3,5 Resurscentrum har effektiva rutiner Resursplanering/uppföljning Debiteringsgrad tidredovisning 75% 6

7 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Avgörande faktor för en framgångsrik kunskaps- och kompetensorganisation är den mänskliga faktorn. Hur vi tillvaratar och utvecklar medarbetarnas resurser är avgörande för hur vi lyckas i övriga perspektiv och för hur vi skapar en framgångsrik verksamhet. Vi är själva, som medarbetare och konsult, produkten/tjänsten och vi är vad vi gör. Engagemang, tillit, flexibilitet, tillåtande, uppmuntrande och öppenhet är värderingar som ska genomsyra hela vår verksamhet och vårt förhållningssätt inåt såväl som utåt. Om vi alla dagligen verkar och lever efter detta kommer vår verksamhet att vara framgångsrik, våra kunder vara nöjda och, inte minst, vi kommer att trivas och tycka jobbet är meningsfullt och kul. Ansvaret för detta är allas. Under 2007 ska vi, förutom att jobba för ovanstående, satsa på att utveckla och skapa forum och arenor för dialog, för att utbyta erfarenheter och förmedla kunskap till varandra och lära av andra. Vi ska fortsätta utvecklingen av det konsultativa förhållningssättet samt skapa möjligheter till professionsutveckling genom spetskurser och olika temadagar. Vidare skall satsningar göras på kompetens- och verksamhetsutveckling genom samverkan med Linköpings universitet (EKI, IBV och IDA). Individuella utvecklingsplaner och tydliga uppdragsbeskrivningar skall finnas för samtliga medarbetare. Lönesättningen skall vara prestations- och investeringsorienterad samt ett medel för individuell utveckling - inte ett medel till rättvis lön i förhållande till andra. Strategi 1: Gott utvecklings- och arbetsklimat Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Gott och tydligt ledarskap Lyhört, Medarbetare som upplever förtroende > 4,0 tillåtande och uppmuntrande för chefens sätt att leda verksamheten Total sjukfrånvaro < = 5,0 % Kompetens utifrån verksamhetens behov Systematisk och kvalificerad professions- och professionell utveckling Avsatt utvecklingstid (Avser kompetensutveckling och medverkan i övergripande utvecklingsprojekt) 10 % Strategi 2: Vara en attraktiv arbetsgivare för befintliga och nya medarbetare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Engagerade och stolta medarbetare Antal deltagare på Resurscentrumdagar >= 90% av antal MA inom REC Medarbetare som skulle rekommendera > 3,7 en vän att söka arbete inom REC 7

8 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Resurscentrum är ingen affärsverksamhet som skall generera vinst. De ekonomiska vinster som vårt arbete leder till ska generera mervärde (Kvalitetshöjning eller lägre kostnader) i våra kunders verksamhet. Resurscentrum ska ge bästa möjliga kompetens- och ledningsstöd till lägsta möjliga kostnad. Pris- och avtalssystemets syfte är att tydliggöra självkostnaden för tjänster och produkter och att möjliggöra ett ekonomiskt ansvarstagande. Under 2007 införs en ny prissättning som bygger på pris per funktion istället för person. Den nya prissättningen innebär att priset är detsamma oavsett om det är långa bemanningsuppdrag eller kortare timuppdrag. Priset differentieras utifrån uppdragets komplexitet och svårighetsgrad. Syftet är att åstadkomma ett mer optimerat användande av kompetens- och ledningsstöd inom EA och HR. I en intäktsfinansierad verksamhet är medvetenhet om den egna insatsens påverkan på resultatet central. För att ge en god kännedom om detta skall verksamhetens ekonomi göras känd genom bättre och högre kvalitet på intern ekonomiuppföljning. Tidredovisning ska användas som uppföljningsmetod när konsult har mer än ett uppdrag och en studie ska genomföras på pilotenheter med längre bemanningsuppdrag. Resurscentrum ska aktivt verka för att de effektiviseringsvinster som kan göras genom samordning av ingående verksamheter resulterar i sänkta kostnader och priser. Detta ska ge lägre kostnadsutveckling än landstingsindex Priset för Resurscentrums tjänsteutbud ska stämmas av med prisbilden på övrig marknad och anpassas för att skapa en konkurrenskraftig prisbild Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Resultat i balans Verksamheten är Årsresultat > = 0 anpassad till intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling i % jämfört med motsvarande period föregående år 15 % Strategi 2: Verksamheten ska vara kostnadseffektiv Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Resurscentrum har en lägre kostnadsutveckling än våra kunder Prisutveckling jämfört med landstingsindex < landstingsindex Konkurrenskraftig verksamhet och prissättning Prisjämförelse med externa leverantörer för motsvarande grupper av produkter/tjänster Pris < = jfrt externa leverantörer 8

9 7. AKTUELL EKONOMI Resurscentrums ekonomi har stabiliserats under 2006 vilket innebär att vi prognostiserar med att återställa det egna kapitalet till +- noll i år. Resultatet (+1, 4 mkr DÅ08) beror på att Resurscentrum fått omställningsmedel som bland annat täcker kostnaderna för genomförd konsultutbildning. Landstingsövergripande projekt inom strategisk personalförsörjning bidrar också till det positiva resultatet. Kärnan i konsultverksamheten har fortfarande högre kostnader än intäkter vilket bland annat beror på en prissättning som inte täcker samtliga kostnader samt för låg debiteringsgrad ökar omsättningen på grund av: - att antalet medarbetare ökar - prishöjningar enligt tidigare beslut samt kompensation för höjd AGA - flera landstingsövergripande HR-projekt - nya funktioner/verksamheter som tillförs Resurscentrum - övertagna kostnader genom den nya prissättningsmodellen. Den nya prismodellen som träder i kraft 1 januari, 2007 innebär i sig en osäkerhetsfaktor i budgeten av flera skäl: - debiteringsgraden som utgör underlag för intäktsberäkning är framräknad med hjälp av schabloner - kostnader är framräknade med hjälp av schabloner - prisklasserna är framräknade utifrån konsulternas löner och uppdrag vid ett bestämt datum. Förändringar i denna kombination påverkar resultatet. Det finns inga flytt- och ombyggnadskostnader budgeterade avseende den del av verksamheten som finns i landstingshuset eftersom investeringsbeslut ej fattats av landstingsstyrelsen. Under 2007 stärker vi den ekonomiska styrningen genom att dela upp budget och uppföljning per affärsområde. Budgeten per affärsområde visar på ett marginellt underskott

10 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Resurscentrum 572 föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna styrkortet. Resurscentrum 572 föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget kronor år 2007, kronor 2008 och kronor år Resurscentrum Robert Ring Produktionsenhetschef 10

11 9. STYRKORTSKARTA 2007 Vision Vi gör det bättre än tidigare! än andra! för kunden! tillsammans! Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Perspektiv Medborgar/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategi Lösa kundens behov Tillämpa ny, förändra Kvalitetssäkra och effektivisera Gott utvecklings- och Ekonomin ska ge handlingsfrihet genom att leverera alternativt avveckla gammal EA- och HR-processer arbetsklimat relevanta och effektiva kunskap tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator Lova det vi kan hålla, hålla det vi lovar Kunder som anser att vi har uppdrag med tydliga överenskommelser Utveckla interna och externa nätverk Skapa mötesarenor för bl a omvärldsbevakning Antal systematiskt och strukturerat genomförda benchmarkingaktiviteter för hela Resurscentrum Utveckla, implementera och förbättra tjänster, arbetssätt och metoder Minska tid för det som redan hänt till förmån för det som ska hända Nedlagd tid på definierade arbetsuppgifter som ska öka jfrt med föregående år Gott och tydligt ledarskap Lyhört, tillåtande och uppmuntrande Medarbetare som upplever förtroende för chefens sätt att leda verksamheten Mål 4,5 15 st/år >motsv. period föreg. år >4,0 >=0 Framgångsfaktor Utveckling av nya produkter och tjänster, förändring av arbetssätt och metoder Nyckelindikator Kunder som anser att vi håller överenskommen leveranstid Antal nya projekt med projektplan som genomförs och avrapporteras Mer konkret se handlingsplaner Antal EA- och HR-resurser jämfört andra landsting relativt antal anställda Resultat i balans Verksamheten är anpassad till intäktsutvecklingen Årsresultat Total sjukfrånvaro Lönekostnadsutveckling i % jämfört med motsvarande period föregående år Mål 4,5 5 st/affärsområde Lägre än riksgenomsnitt <=5% < = inlämnat målvärde Framgångsfaktor Lära av andra och av varandra Tydligt och synligt tjänsteutbud Kompetens utifrån verksamhetens behov Systematisk och kvalificerad professions- och professionell utveckling Nyckelindikator Kunder som anser att vi genomför våra uppdrag enligt förväntan Andel tid som läggs på övergripande utvecklings- och specialistuppdrag Antal paketerade tjänster (tydliga beskrivningar av tjänst eller funktion) Mål 3,7 7,5% Ökande 10% Avsatt utvecklingstid (Avser kompetensutveckling och medverkan i övergripande utvecklingsprojekt) \\us-resurs1\~45mn\rec ekonomi\budget 2007\kopia från skrivbord 10 nov\rrunderlag september o budget\färdiga förslag\budget till Lisa\gamla dokument\mall_styrkort_pe_2007_ 21nov utan sidfot.doc 11

12 Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Perspektiv Medborgar/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Framgångsfaktor God kännedom om kundens verksamhet och behov/efterfrågan Nyckelindikator Kunder som anser att konsulten/vi har god kännedom om deras verksamhet och behov (för de spec uppdragens genomförande) Mål 4,0 Framgångsfaktor Utveckla och aktivt verka för en systematisk kunddialog Nyckelindikator Andel systematiskt genom förda kunddialoger Mål Ökande Strategi Utveckla och tydliggöra interna processer Framgångsfaktor Väldefinierade och kända rutiner Nyckelindikator Medarbetare som anser att Resurscentrum har effektiva rutiner Vara en attraktiv arbetsgivare för befintliga och nya medarbetare Engagerade och stolta medarbetare Antal deltagare på Resurscentrumdagar Verksamheten ska vara kostnadseffektiv Resurscentrum har en lägre kostnadsutveckling än våra kunder Prisutveckling jämfört med landstingsindex Mål >3,5 >=90% av antal MA inom REC < landstingsindex Framgångsfaktor Resursplanering/uppföljning Konkurrenskraftig verksamhet och prissättning Nyckelindikator Debiteringsgrad tidredovisning Medarbetare som skulle rekommendera en vän att söka arbete inom Resurscentrum Prisjämförelse med externa leverantörer för motsvarande grupper produkter/tjänster Mål 80% >3,7 Pris < = jfrt externa leverantörer \\us-resurs1\~45mn\rec ekonomi\budget 2007\kopia från skrivbord 10 nov\rrunderlag september o budget\färdiga förslag\budget till Lisa\gamla dokument\mall_styrkort_pe_2007_ 21nov utan sidfot.doc 12

13 Blankett B1 PE-nr samt uppgiftslämnare:572, Patrik Söderlund - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat 0 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 189 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 530 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel 189 Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar 100 Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -180 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -170 Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel 100 Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel 89 Avskrivningar -189 Verksamhetens nettokostnader -1 Finansiella intäkter 15 Finansiella kostnader -14 Resultat efter finansnetto 0 Årets resultat 0 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar (enl helårsbedömning) Eget kapital, avsättningar och skulde(enl helårsbedömning) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella tillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Övriga avsättningar Finansiell leasing Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

14 PLAN FÖR INVESTERINGAR Enhet: 572 Objekt Driftkostnadskonsekvenser mm Utrustning datalokaler /år Möbler, kontorsutrustning /år Summa

15 Ledningsstaben, HR-gruppen Mats Uddin Personalbehov för de närmaste tre åren. 1) Personalbehov för det närmast kommande året per produktionsenhet och yrkeskategori. 2) samt en bedömning av efterföljande 2årsperiod. Produktionsenhet: 572 Resurscentrum i Östergötland 1) Personalbehovet för det närmast kommande året kommer att: Uppgifterna anges i antal personer. Yrkeskategori = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Bedömd förändring Resultat Ökn + Minskn - Kommentar 0/ Läkare: 1/ Sjuksköterskor/motsv.: 2a/ Undersköterskor/motsv.: 2b/ Sjukvårdsbiträden/motsv.: 2c/ Övr. vårdpers. (skötare, barnsköt, socioterap): 3/ Medicinsk-teknisk personal: 4/ Socio-terapeutisk personal: Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum:

16 5/ Tandvårdspersonal: 6/ Undervisnings-/kulturpersonal: 7/ Driftservicepersonal: 8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv): Sekr/PA Sekr/EA Sekr/IT / Läkarsekreterare/motsv.: 9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens: Summa: ) Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att: Öka Minska x Vara oförändrad Datum: Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Agneta Lindström Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum:

17 Blankett B4 Strategiskt kompetensutvecklingsbehov Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Produktionsenhet: 572 Resurscentrum i Östergötland Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap Projektledarutbildning 1 2 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Samtal utifrån medarbetarpersp. 2 5 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Introduktionsprogram - ny som chef i landsting 1 2 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Arbetsrätt 1 4 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Samtalet som verktyg 2 2 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Omvårdnads-/ämnesutbildning Summa: 15

18 Prioritera kompetensutvecklingsomr på landstingsgemensam nivå Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Prioritering Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på landstingsgemensam nivå Strukturerad samverkan med LiU (IBV; EKI och IDA) kring kompetens- och professionsutveckling för ekonomer, ekonomichefer, HR-konsulter, personalchefer och systemförvaltare/utvecklare Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas på produktionsenhet Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik

19 Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information Summa: 0 Prioritera kompetensutvecklingsomr på produktionsenhetsnivå Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information Prioritering Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på produktionsenhetsnivå Konsultativt förhållningssätt 1 8 adm personal nytillkomna Konsultativt förhållningssätt, webbaserad 130 adm personal fortsättning Rapporter och analysverktyg Ekonomistyrning och analys Strukturerad samverkan med LiU (IBV; EKI och IDA) kring kompetens- och professionsutveckling för ekonomer, ekonomichefer, HR-konsulter, personalchefer och systemförvaltare/utvecklare Arbetsrätt, specialkurs 1 2 Tabell 3 Poängkurser/utbildningar Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Poängkurser/utbildningar Summa: 0 Övriga kommentarer kring utbildningsbehov för poängkurser/utbildningar Datum: Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Agneta Lindström

20 Handlingsplaner Resurscentrum 2007 B 5 handlingsplaner Perspektiv Aktivitet (vad) Start (när) Klart (när) Ansvarig (vem) Kund Skapa och genomföra kundenkät (er) PE-chef Kund Skapa en mall för samt genomföra kunddialog (er) PE-chef Kund Inrätta kundråd PE-chef Förnyelse Skapa nya och utveckla befintliga mötesarenor AO-chef Förnyelse Förnyelse Process Genomföra projekt för utveckling av nya tjänster/arbetssätt Paketera rekrytering som tjänst Tydlig och förenklad sakkunnigprocess Bemanningsplanering av läkare i Palett Standardiserad personalbudgetprocess/mall AO-chef Etablera samverkan IBV, EKI och IDA på LiU och ev andra universitet PE-chef Ta fram produktblad och uppdragsbeskrivningar för tjänster och funktioner AO-chef Process Utveckling av struktur och rutiner samt informationsspridning till kund och medarbetare PE-chef och HRansvarig Process Pilotstudie för kartläggning och utvärdering av effekter tidredovisning Ek-ansvarig Process Utveckla produktivitets- och effektivitetsmått PE-chef Process Genomföra tidsstudier av olika tjänster/rutiner AO-chef Process Skapa avvikelsesystem HR-ansvarig Process Analysera skillnader mellan landsting - trend - Definiera EA och HR & skapa jfrbara fakta Ek-ansvarig Medarbetare Erbjuda och genomföra utbildnings- och utvecklingsaktiviteter AO-chef Medarbetare Medarbetaruppföljning HR-ansvarig Medarbetare Upprätta individuella utvecklingsplaner och uppdragsbeskrivningar för samtliga medarbetare AO-chef Medarbetare Göra Resurscentrums styrkort känt PE-chef Ekonomi Ta fram standardrapport för presentation av delårsrapporter och helårsrapporter Ek-ansvarig Ekonomi Förmedla kunskap och kännedom om verksamhetens ekonomi samt skapa medvetenhet om den egna insatsens påverkan på resultatet Ek-ansvarig

21 PROTOKOLL MB-grupp Närvarande: Marie Nilsson TCO/SKTF Lars-Erik Johansson TCO/SKTF Håkan Hultberg, Saco Robert Ring Arbetsgivaren Agneta Lindström Arbetsgivaren Patrik Söderlund, adjungerad Arbetsgivaren Eva Andersson Sekreterare Frånvarande: Föregående möte Föregående mötes protokoll godkändes. 1. Förhandling enl. MBL 11 Resurscentrums Budget och Styrkort Efter en kort genomgång av utskickat underlag och ett förtydligande under rubriken Ekonomi; Ev. ombyggnadskostnader ingår ej i budgeten, förklaras förhandlingsskyldigheten fullgjord och protokollet omedelbart justerat. Vid protokollet Eva Andersson Justerat Robert Ring Marie Nilsson Håkan Hultberg Arbetsgivaren TCO/SKTF SACO

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND

LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND STRATEGISK VERKSAMHETSPLAN 2004-2006 inkl. MÅL och ÅRSBUDGET 2004 HELHETEN UPPDRAGET (Uppdraget utgår från landstingsdirektören.) LMC:s uppdrag är att erbjuda

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande.

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande. Årsredovisning 2012 Kvalificerad sakkunskap Ansvarstagande Kompetens Samarbete Professionell service Tydliga Proaktiva Tillgängliga 2 innehåll s Sbc årsredovisning 2012 Innehåll 3 Året i korthet 4 VD har

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland Årsredovisning 2004 Hjärtcentrum i Östergötland Presentation av Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping L Årsredovisning 2004 LLLLLL Upptagningsområde Landstingen i Östergötland, Jönköpings län

Läs mer

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Diarienummer: Delårsrapport 2 Vita Huset AB Delår 2 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 2(17) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Hedemora kommun Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet Etik och bemötande frågor inom vård och omsorg Utveckla system för

Läs mer