Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007"

Transkript

1 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner 1

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 7. Aktuell ekonomi 9 8. Förslag till beslut Styrkortskarta Bilagor B1 5 samt MBG-protokoll. 2

3 1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Resurscentrums uppdrag är Att utveckla och erbjuda standardiserade tjänster och arbetssätt inom områdena HR, ekonomi och systemstöd. - Tjänsterna ska vara prisvärda, effektiva och av hög kvalitet. - Syftet är att frigöra resurser och skapa mervärde för landstingets kärnverksamhet Att vara ett kvalificerat kompetens- och ledningsstöd för produktionsenheter och landstingsledning. Resurscentrum finns primärt för att utveckla det som ska göras imorgon inte för att förvalta det som görs idag. Resurscentrum är ett verktyg, ett medel, en utvecklingsarena för att förbättra och effektivisera inom EA och HR. Vision Vi gör det bättre än tidigare! än andra! för kunden! tillsammans! - Resurscentrum är en serviceorganisation som anpassas till omvärldens, landstingsledningens och produktionsenheternas sätt att organisera sig och till kundernas krav och behov. 3

4 2. KUNDPERSPEKTIVET Kundperspektivet är centralt eftersom det fokuserar på verksamhetens sluteffekt. Resurscentrum ska skapa mervärde för kärnverksamheten, frigöra resurser samt underlätta för verksamheten att bedriva en god hälso- och sjukvård. Tydliga och synliga tjänster är en förutsättning för att produktionsenheterna ska köpa tjänster/funktioner istället för personer. Fortsatt förtydligande av befintliga tjänster och beskrivningar av vad vi kan erbjuda kommer att ske under En väl fungerande kundsamverkan och kunddialog är en förutsättning för att lyckas med ovanstående och för att veta vilka behov av lednings- och kompetensstöd produktionsenheterna har. Under 2007 skall kundsamverkan utvecklas i tre steg. 1. En strukturerad kunddialog kommer att genomföras med samtliga produktionsenheter. I dialogen skall lyftas fram vilka behov som finns, utvecklingsområden, förbättringsmöjligheter etc. 2. En kundenkät kommer att utarbetas och genomföras. Detta för att följa upp hur kunderna uppfattar Resurscentrum, t ex vad gäller bemötande, tillgänglighet, genomförande och leveransprecision. Enkätresultatet utgör grund för vidare utvecklingsarbete. 3. Kundråd kommer att bildas som ett komplement till dialog och enkät. Kundråden kommer att finnas på övergripande nivå men också för specifika tjänster. Strategi 1: Lösa kundens behov genom att leverera relevanta och effektiva tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Lova det vi kan hålla och Hålla det vi Kunder som anser att vi har uppdrag 4,5 lovar med tydliga överenskommelser Kunder som anser att vi håller 4,5 överenskommen leveranstid Kunder som anser att vi genomför våra 3,7 uppdrag enligt förväntan En god kännedom om kundens verksamhet och behov/efterfrågan Kunder som anser att konsulten/vi har god kännedom om deras verksamhet och behov (för de specifika uppdragens 4,0 Utveckla och aktivt verka för en systematisk kunddialog genomförande) Antal systematiskt genomförda kunddialoger Ökande 4

5 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Resurscentrum har skapats för att utveckla det som ska göras imorgon inte primärt för att förvalta det som görs idag. Resurscentrum skall fungera som en utvecklingsarena för att förbättra landstingets HR-, EA- och systemstöd. Utveckling av nya tjänster och arbetssätt/metoder tillsammans med paketering och produktifiering av befintliga tjänster har hög prioritet och ska vara i fokus. En ständig utveckling av verksamhet och organisation kräver att vi ligger i framkant och är proaktiva. Vi måste kontinuerligt lära av varandra internt via mötesplatser såsom ekonomi- och HR-temadagar, nätverk och olika utbildningar. Vi måste också lära av andra via systematisk omvärldsbevakning. Benchmarkingaktiviteter med andra landsting och privata företag/organisationer och externa nätverk ska stimuleras och utvecklas inom hela vår verksamhet under Ny teknik i form av IT ska tas tillvara i standardiserings- och effektivitetsarbetet. Kopplingen mellan systemgruppen och övriga affärsområden skall stärkas. Två tydliga implementeringsprojekt som får effekt på arbetssätt och tjänster är införandet av nytt ekonomisystem samt den nya versionen av Palett. Under 2007 skall samverkan med Linköpings universitet etableras för att stärka utvecklingsperspektivet inom EA, HR och system. Samverkan ska omfatta kompetensutveckling, forskning/studier och utvecklingsaktiviteter. Ledstjärna i vårt förbättringsarbete är följande citat av Paul Batalden Om vi vidhåller de attityder och uppfattningar vi hittills haft och fortsätter att göra det vi hittills gjort, måste vi förvänta oss att även fortsättningsvis få de resultat vi hittills fått. Men Man behöver inte vara dålig för att vilja bli bättre! (Okänd upphovsman) Strategi 1: Tillämpa ny, förändra alternativt avveckla gammal kunskap Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utveckla interna och externa nätverk Antal systematiskt och strukturerat 15 Skapa mötesarenor för bl a omvärldsbevakning genomförda benchmarkingaktiviteter för hela Resurscentrum Utveckling av nya produkter och tjänster, förändring av arbetssätt och metoder Lära av andra och av varandra Antal nya projekt med projektplan som genomförs och avrapporteras Mer konkret. Se handlingsplaner Andel tid som läggs på övergripande utvecklings- och specialistuppdrag Fem per affärsområde 7,5% 5

6 4. PROCESSPERSPEKTIVET Under Resurscentrums inledande år har mycket av fokus varit på inomorganisatoriska frågor såsom interna rutiner och processer. Under 2007 ska fokus vara på det vi är till för, utveckling och effektivisering av EA- och HR-verksamheten inom landstinget. Ett intensifierat arbete av utveckling, standardisering, paketering och definiering av tjänster och arbetssätt/metoder är högprioriterat. Utvecklingsgrupperna inom EA-området och arbetsgrupper inom HR och system samt framtagandet av produktblad för att beskriva tjänster och funktioner ska prioriteras. För att åstadkomma detta krävs delaktighet från både medarbetare och kunder. Utveckling, förbättring och förädling av tjänster och arbetssätt/metoder ska bygga på en dialog och analys av behov hos kunden, landstingets produktionsenheter. Fungerande och effektiva interna rutiner ska vara en självklarhet för alla. Dessa ska göras kända genom tydlig och synlig information. Resurscentrums webbplats ska utvecklas och vara informationskanalen för samtliga anställda inom Resurscentrum. Forum för dialog ska skapas inom respektive affärsområde. Tydliga och synliga interna rutiner skapar förutsättningar för att effektivt utnyttja våra samlade resurser inom Resurscentrum och fokusera på verksamhetsutveckling. Pilotprojekt för tidredovisning ska genomföras på produktionsenheter med konsulter med långa kontrakt. Detta för att utvärdera om tidredovisning är en bra modell för att följa vad vi gör och hur vi prioriterar. Strategi 1: Kvalitetssäkra och effektivisera EA- och HR-processer Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utveckla, implementera och förbättra tjänster, arbetssätt och metoder Nedlagd tid på definierade arbetsuppgifter som ska öka jfrt med > motsv. period föreg. Minska tid för det som redan hänt till föregående år år förmån för det som ska hända Tydligt och synligt tjänsteutbud Strategi 2: Utveckla och tydliggöra interna processer Antal EA- och HR-resurser jämfört andra landsting relativt antal anställda Antal paketerade tjänster (tydliga beskrivningar av tjänst eller funktion) Lägre än riksgenomsnitt ökande Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Väldefinierade och kända rutiner Medarbetare som anser att > 3,5 Resurscentrum har effektiva rutiner Resursplanering/uppföljning Debiteringsgrad tidredovisning 75% 6

7 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Avgörande faktor för en framgångsrik kunskaps- och kompetensorganisation är den mänskliga faktorn. Hur vi tillvaratar och utvecklar medarbetarnas resurser är avgörande för hur vi lyckas i övriga perspektiv och för hur vi skapar en framgångsrik verksamhet. Vi är själva, som medarbetare och konsult, produkten/tjänsten och vi är vad vi gör. Engagemang, tillit, flexibilitet, tillåtande, uppmuntrande och öppenhet är värderingar som ska genomsyra hela vår verksamhet och vårt förhållningssätt inåt såväl som utåt. Om vi alla dagligen verkar och lever efter detta kommer vår verksamhet att vara framgångsrik, våra kunder vara nöjda och, inte minst, vi kommer att trivas och tycka jobbet är meningsfullt och kul. Ansvaret för detta är allas. Under 2007 ska vi, förutom att jobba för ovanstående, satsa på att utveckla och skapa forum och arenor för dialog, för att utbyta erfarenheter och förmedla kunskap till varandra och lära av andra. Vi ska fortsätta utvecklingen av det konsultativa förhållningssättet samt skapa möjligheter till professionsutveckling genom spetskurser och olika temadagar. Vidare skall satsningar göras på kompetens- och verksamhetsutveckling genom samverkan med Linköpings universitet (EKI, IBV och IDA). Individuella utvecklingsplaner och tydliga uppdragsbeskrivningar skall finnas för samtliga medarbetare. Lönesättningen skall vara prestations- och investeringsorienterad samt ett medel för individuell utveckling - inte ett medel till rättvis lön i förhållande till andra. Strategi 1: Gott utvecklings- och arbetsklimat Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Gott och tydligt ledarskap Lyhört, Medarbetare som upplever förtroende > 4,0 tillåtande och uppmuntrande för chefens sätt att leda verksamheten Total sjukfrånvaro < = 5,0 % Kompetens utifrån verksamhetens behov Systematisk och kvalificerad professions- och professionell utveckling Avsatt utvecklingstid (Avser kompetensutveckling och medverkan i övergripande utvecklingsprojekt) 10 % Strategi 2: Vara en attraktiv arbetsgivare för befintliga och nya medarbetare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Engagerade och stolta medarbetare Antal deltagare på Resurscentrumdagar >= 90% av antal MA inom REC Medarbetare som skulle rekommendera > 3,7 en vän att söka arbete inom REC 7

8 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Resurscentrum är ingen affärsverksamhet som skall generera vinst. De ekonomiska vinster som vårt arbete leder till ska generera mervärde (Kvalitetshöjning eller lägre kostnader) i våra kunders verksamhet. Resurscentrum ska ge bästa möjliga kompetens- och ledningsstöd till lägsta möjliga kostnad. Pris- och avtalssystemets syfte är att tydliggöra självkostnaden för tjänster och produkter och att möjliggöra ett ekonomiskt ansvarstagande. Under 2007 införs en ny prissättning som bygger på pris per funktion istället för person. Den nya prissättningen innebär att priset är detsamma oavsett om det är långa bemanningsuppdrag eller kortare timuppdrag. Priset differentieras utifrån uppdragets komplexitet och svårighetsgrad. Syftet är att åstadkomma ett mer optimerat användande av kompetens- och ledningsstöd inom EA och HR. I en intäktsfinansierad verksamhet är medvetenhet om den egna insatsens påverkan på resultatet central. För att ge en god kännedom om detta skall verksamhetens ekonomi göras känd genom bättre och högre kvalitet på intern ekonomiuppföljning. Tidredovisning ska användas som uppföljningsmetod när konsult har mer än ett uppdrag och en studie ska genomföras på pilotenheter med längre bemanningsuppdrag. Resurscentrum ska aktivt verka för att de effektiviseringsvinster som kan göras genom samordning av ingående verksamheter resulterar i sänkta kostnader och priser. Detta ska ge lägre kostnadsutveckling än landstingsindex Priset för Resurscentrums tjänsteutbud ska stämmas av med prisbilden på övrig marknad och anpassas för att skapa en konkurrenskraftig prisbild Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Resultat i balans Verksamheten är Årsresultat > = 0 anpassad till intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling i % jämfört med motsvarande period föregående år 15 % Strategi 2: Verksamheten ska vara kostnadseffektiv Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Resurscentrum har en lägre kostnadsutveckling än våra kunder Prisutveckling jämfört med landstingsindex < landstingsindex Konkurrenskraftig verksamhet och prissättning Prisjämförelse med externa leverantörer för motsvarande grupper av produkter/tjänster Pris < = jfrt externa leverantörer 8

9 7. AKTUELL EKONOMI Resurscentrums ekonomi har stabiliserats under 2006 vilket innebär att vi prognostiserar med att återställa det egna kapitalet till +- noll i år. Resultatet (+1, 4 mkr DÅ08) beror på att Resurscentrum fått omställningsmedel som bland annat täcker kostnaderna för genomförd konsultutbildning. Landstingsövergripande projekt inom strategisk personalförsörjning bidrar också till det positiva resultatet. Kärnan i konsultverksamheten har fortfarande högre kostnader än intäkter vilket bland annat beror på en prissättning som inte täcker samtliga kostnader samt för låg debiteringsgrad ökar omsättningen på grund av: - att antalet medarbetare ökar - prishöjningar enligt tidigare beslut samt kompensation för höjd AGA - flera landstingsövergripande HR-projekt - nya funktioner/verksamheter som tillförs Resurscentrum - övertagna kostnader genom den nya prissättningsmodellen. Den nya prismodellen som träder i kraft 1 januari, 2007 innebär i sig en osäkerhetsfaktor i budgeten av flera skäl: - debiteringsgraden som utgör underlag för intäktsberäkning är framräknad med hjälp av schabloner - kostnader är framräknade med hjälp av schabloner - prisklasserna är framräknade utifrån konsulternas löner och uppdrag vid ett bestämt datum. Förändringar i denna kombination påverkar resultatet. Det finns inga flytt- och ombyggnadskostnader budgeterade avseende den del av verksamheten som finns i landstingshuset eftersom investeringsbeslut ej fattats av landstingsstyrelsen. Under 2007 stärker vi den ekonomiska styrningen genom att dela upp budget och uppföljning per affärsområde. Budgeten per affärsområde visar på ett marginellt underskott

10 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Resurscentrum 572 föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna styrkortet. Resurscentrum 572 föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget kronor år 2007, kronor 2008 och kronor år Resurscentrum Robert Ring Produktionsenhetschef 10

11 9. STYRKORTSKARTA 2007 Vision Vi gör det bättre än tidigare! än andra! för kunden! tillsammans! Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Perspektiv Medborgar/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategi Lösa kundens behov Tillämpa ny, förändra Kvalitetssäkra och effektivisera Gott utvecklings- och Ekonomin ska ge handlingsfrihet genom att leverera alternativt avveckla gammal EA- och HR-processer arbetsklimat relevanta och effektiva kunskap tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator Lova det vi kan hålla, hålla det vi lovar Kunder som anser att vi har uppdrag med tydliga överenskommelser Utveckla interna och externa nätverk Skapa mötesarenor för bl a omvärldsbevakning Antal systematiskt och strukturerat genomförda benchmarkingaktiviteter för hela Resurscentrum Utveckla, implementera och förbättra tjänster, arbetssätt och metoder Minska tid för det som redan hänt till förmån för det som ska hända Nedlagd tid på definierade arbetsuppgifter som ska öka jfrt med föregående år Gott och tydligt ledarskap Lyhört, tillåtande och uppmuntrande Medarbetare som upplever förtroende för chefens sätt att leda verksamheten Mål 4,5 15 st/år >motsv. period föreg. år >4,0 >=0 Framgångsfaktor Utveckling av nya produkter och tjänster, förändring av arbetssätt och metoder Nyckelindikator Kunder som anser att vi håller överenskommen leveranstid Antal nya projekt med projektplan som genomförs och avrapporteras Mer konkret se handlingsplaner Antal EA- och HR-resurser jämfört andra landsting relativt antal anställda Resultat i balans Verksamheten är anpassad till intäktsutvecklingen Årsresultat Total sjukfrånvaro Lönekostnadsutveckling i % jämfört med motsvarande period föregående år Mål 4,5 5 st/affärsområde Lägre än riksgenomsnitt <=5% < = inlämnat målvärde Framgångsfaktor Lära av andra och av varandra Tydligt och synligt tjänsteutbud Kompetens utifrån verksamhetens behov Systematisk och kvalificerad professions- och professionell utveckling Nyckelindikator Kunder som anser att vi genomför våra uppdrag enligt förväntan Andel tid som läggs på övergripande utvecklings- och specialistuppdrag Antal paketerade tjänster (tydliga beskrivningar av tjänst eller funktion) Mål 3,7 7,5% Ökande 10% Avsatt utvecklingstid (Avser kompetensutveckling och medverkan i övergripande utvecklingsprojekt) \\us-resurs1\~45mn\rec ekonomi\budget 2007\kopia från skrivbord 10 nov\rrunderlag september o budget\färdiga förslag\budget till Lisa\gamla dokument\mall_styrkort_pe_2007_ 21nov utan sidfot.doc 11

12 Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Perspektiv Medborgar/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Framgångsfaktor God kännedom om kundens verksamhet och behov/efterfrågan Nyckelindikator Kunder som anser att konsulten/vi har god kännedom om deras verksamhet och behov (för de spec uppdragens genomförande) Mål 4,0 Framgångsfaktor Utveckla och aktivt verka för en systematisk kunddialog Nyckelindikator Andel systematiskt genom förda kunddialoger Mål Ökande Strategi Utveckla och tydliggöra interna processer Framgångsfaktor Väldefinierade och kända rutiner Nyckelindikator Medarbetare som anser att Resurscentrum har effektiva rutiner Vara en attraktiv arbetsgivare för befintliga och nya medarbetare Engagerade och stolta medarbetare Antal deltagare på Resurscentrumdagar Verksamheten ska vara kostnadseffektiv Resurscentrum har en lägre kostnadsutveckling än våra kunder Prisutveckling jämfört med landstingsindex Mål >3,5 >=90% av antal MA inom REC < landstingsindex Framgångsfaktor Resursplanering/uppföljning Konkurrenskraftig verksamhet och prissättning Nyckelindikator Debiteringsgrad tidredovisning Medarbetare som skulle rekommendera en vän att söka arbete inom Resurscentrum Prisjämförelse med externa leverantörer för motsvarande grupper produkter/tjänster Mål 80% >3,7 Pris < = jfrt externa leverantörer \\us-resurs1\~45mn\rec ekonomi\budget 2007\kopia från skrivbord 10 nov\rrunderlag september o budget\färdiga förslag\budget till Lisa\gamla dokument\mall_styrkort_pe_2007_ 21nov utan sidfot.doc 12

13 Blankett B1 PE-nr samt uppgiftslämnare:572, Patrik Söderlund - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat 0 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 189 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 530 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel 189 Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar 100 Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -180 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -170 Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel 100 Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel 89 Avskrivningar -189 Verksamhetens nettokostnader -1 Finansiella intäkter 15 Finansiella kostnader -14 Resultat efter finansnetto 0 Årets resultat 0 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar (enl helårsbedömning) Eget kapital, avsättningar och skulde(enl helårsbedömning) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella tillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Övriga avsättningar Finansiell leasing Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

14 PLAN FÖR INVESTERINGAR Enhet: 572 Objekt Driftkostnadskonsekvenser mm Utrustning datalokaler /år Möbler, kontorsutrustning /år Summa

15 Ledningsstaben, HR-gruppen Mats Uddin Personalbehov för de närmaste tre åren. 1) Personalbehov för det närmast kommande året per produktionsenhet och yrkeskategori. 2) samt en bedömning av efterföljande 2årsperiod. Produktionsenhet: 572 Resurscentrum i Östergötland 1) Personalbehovet för det närmast kommande året kommer att: Uppgifterna anges i antal personer. Yrkeskategori = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Bedömd förändring Resultat Ökn + Minskn - Kommentar 0/ Läkare: 1/ Sjuksköterskor/motsv.: 2a/ Undersköterskor/motsv.: 2b/ Sjukvårdsbiträden/motsv.: 2c/ Övr. vårdpers. (skötare, barnsköt, socioterap): 3/ Medicinsk-teknisk personal: 4/ Socio-terapeutisk personal: Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum:

16 5/ Tandvårdspersonal: 6/ Undervisnings-/kulturpersonal: 7/ Driftservicepersonal: 8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv): Sekr/PA Sekr/EA Sekr/IT / Läkarsekreterare/motsv.: 9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens: Summa: ) Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att: Öka Minska x Vara oförändrad Datum: Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Agneta Lindström Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum:

17 Blankett B4 Strategiskt kompetensutvecklingsbehov Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Produktionsenhet: 572 Resurscentrum i Östergötland Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap Projektledarutbildning 1 2 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Samtal utifrån medarbetarpersp. 2 5 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Introduktionsprogram - ny som chef i landsting 1 2 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Arbetsrätt 1 4 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Samtalet som verktyg 2 2 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Omvårdnads-/ämnesutbildning Summa: 15

18 Prioritera kompetensutvecklingsomr på landstingsgemensam nivå Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Prioritering Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på landstingsgemensam nivå Strukturerad samverkan med LiU (IBV; EKI och IDA) kring kompetens- och professionsutveckling för ekonomer, ekonomichefer, HR-konsulter, personalchefer och systemförvaltare/utvecklare Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas på produktionsenhet Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik

19 Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information Summa: 0 Prioritera kompetensutvecklingsomr på produktionsenhetsnivå Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information Prioritering Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på produktionsenhetsnivå Konsultativt förhållningssätt 1 8 adm personal nytillkomna Konsultativt förhållningssätt, webbaserad 130 adm personal fortsättning Rapporter och analysverktyg Ekonomistyrning och analys Strukturerad samverkan med LiU (IBV; EKI och IDA) kring kompetens- och professionsutveckling för ekonomer, ekonomichefer, HR-konsulter, personalchefer och systemförvaltare/utvecklare Arbetsrätt, specialkurs 1 2 Tabell 3 Poängkurser/utbildningar Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Poängkurser/utbildningar Summa: 0 Övriga kommentarer kring utbildningsbehov för poängkurser/utbildningar Datum: Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Agneta Lindström

20 Handlingsplaner Resurscentrum 2007 B 5 handlingsplaner Perspektiv Aktivitet (vad) Start (när) Klart (när) Ansvarig (vem) Kund Skapa och genomföra kundenkät (er) PE-chef Kund Skapa en mall för samt genomföra kunddialog (er) PE-chef Kund Inrätta kundråd PE-chef Förnyelse Skapa nya och utveckla befintliga mötesarenor AO-chef Förnyelse Förnyelse Process Genomföra projekt för utveckling av nya tjänster/arbetssätt Paketera rekrytering som tjänst Tydlig och förenklad sakkunnigprocess Bemanningsplanering av läkare i Palett Standardiserad personalbudgetprocess/mall AO-chef Etablera samverkan IBV, EKI och IDA på LiU och ev andra universitet PE-chef Ta fram produktblad och uppdragsbeskrivningar för tjänster och funktioner AO-chef Process Utveckling av struktur och rutiner samt informationsspridning till kund och medarbetare PE-chef och HRansvarig Process Pilotstudie för kartläggning och utvärdering av effekter tidredovisning Ek-ansvarig Process Utveckla produktivitets- och effektivitetsmått PE-chef Process Genomföra tidsstudier av olika tjänster/rutiner AO-chef Process Skapa avvikelsesystem HR-ansvarig Process Analysera skillnader mellan landsting - trend - Definiera EA och HR & skapa jfrbara fakta Ek-ansvarig Medarbetare Erbjuda och genomföra utbildnings- och utvecklingsaktiviteter AO-chef Medarbetare Medarbetaruppföljning HR-ansvarig Medarbetare Upprätta individuella utvecklingsplaner och uppdragsbeskrivningar för samtliga medarbetare AO-chef Medarbetare Göra Resurscentrums styrkort känt PE-chef Ekonomi Ta fram standardrapport för presentation av delårsrapporter och helårsrapporter Ek-ansvarig Ekonomi Förmedla kunskap och kännedom om verksamhetens ekonomi samt skapa medvetenhet om den egna insatsens påverkan på resultatet Ek-ansvarig

21 PROTOKOLL MB-grupp Närvarande: Marie Nilsson TCO/SKTF Lars-Erik Johansson TCO/SKTF Håkan Hultberg, Saco Robert Ring Arbetsgivaren Agneta Lindström Arbetsgivaren Patrik Söderlund, adjungerad Arbetsgivaren Eva Andersson Sekreterare Frånvarande: Föregående möte Föregående mötes protokoll godkändes. 1. Förhandling enl. MBL 11 Resurscentrums Budget och Styrkort Efter en kort genomgång av utskickat underlag och ett förtydligande under rubriken Ekonomi; Ev. ombyggnadskostnader ingår ej i budgeten, förklaras förhandlingsskyldigheten fullgjord och protokollet omedelbart justerat. Vid protokollet Eva Andersson Justerat Robert Ring Marie Nilsson Håkan Hultberg Arbetsgivaren TCO/SKTF SACO

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1 2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007 Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum 2009-04-27 sidan 2 av 12 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Årsredovisning 2006. Resurscentrum i Östergötland

Årsredovisning 2006. Resurscentrum i Östergötland Årsredovisning 2006 Resurscentrum i Östergötland 2 Årsredovisning 2006 32 Innehållsförteckning EN DEL AV DET SOM HÄNT 2006...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...4 PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET...4 Resurscentrum

Läs mer

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Årsredovisning 2007. Resurscentrum i Östergötland

Årsredovisning 2007. Resurscentrum i Östergötland Årsredovisning 2007 Resurscentrum i Östergötland 2 Årsredovisning 2007 32 Innehållsförteckning EN DEL AV DET SOM HÄNT 2007... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET... 4 Resurscentrum

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Resurscentrum verksamhetsplan 2010

Resurscentrum verksamhetsplan 2010 Resurscentrum verksamhetsplan 2010 1 Innehållsförteckning 1. Vision och verksamhetsidé 3 LANDSTINGETS VISION... 3 RESURSCENTRUMS VERKSAMHETSIDÉ... 3 RESURSCENTRUMS UPPDRAG... 3 2. Kundperspektivet 4 3.

Läs mer

Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Bilagor Investeringsplan 2013 2015 Nyckelindikatorer och frågor Kundperspektivet Nyckelindikatorer och frågor Medarbetarperspektivet

Bilagor Investeringsplan 2013 2015 Nyckelindikatorer och frågor Kundperspektivet Nyckelindikatorer och frågor Medarbetarperspektivet Delårsrapport jan mar 2012 572, Resurscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION... 1 KUNDPERSPEKTIVET... 2 PROCESSPERSPEKTIVET... 4 MEDARBETARPERSPEKTIVET...

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Integrerade verksamhetssystem

Integrerade verksamhetssystem Integrerade - Exempel på användning från hälso- och sjukvården Program Vilka är vi? Magnus Sjöberg, produktionsenhetschef Resurscentrum Karin Åhlén, enhetschef verksamhetsekonomi Inramning s organisation,

Läs mer

Bilagor Investeringsplan 2013 2015 Nyckelindikatorer och frågor Kundperspektivet Nyckelindikatorer och frågor Medarbetarperspektivet

Bilagor Investeringsplan 2013 2015 Nyckelindikatorer och frågor Kundperspektivet Nyckelindikatorer och frågor Medarbetarperspektivet Delårsrapport jan aug 572, Resurscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION... 1 KUNDPERSPEKTIVET... 3 PROCESSPERSPEKTIVET... 5 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 7

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

Förbättringskunskap. Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde?

Förbättringskunskap. Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde? Förbättringskunskap Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde? VÄRDEHEMTAGNING Förbättringskunskap Vilka är vi? Varför är vi här? Josefin Bjäresten

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 572, RESURSCENTRUM L E A N

ÅRSREDOVISNING 2010 572, RESURSCENTRUM L E A N ÅRSREDOVISNING 2010 572, RESURSCENTRUM L E A N EN DEL AV DET SOM HÄNT 2010... 2011-03-01 Årsredovisning 2010 - Onsdagarna 26 maj och 8 december samlades ca 170 av REC:s medarbetare på Linköpings Konsert

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 572, RESURSCENTRUM

ÅRSREDOVISNING 2009 572, RESURSCENTRUM ÅRSREDOVISNING 2009 572, RESURSCENTRUM EN DEL AV DET SOM HÄNT 2009... - Resurscentrum har till ingången av 2010 lyckats med uppdraget att reducera kostnader med 11 mkr (8,5% av omsättningen). - Lyckad

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer