Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland"

Transkript

1 LiÖ 2006-XX 1 (13) Delårsrapport period inkl styrkorts Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\ \Slutdokument\LPCDelarsrapport doc 1

2 LiÖ 2006-XX 2 (13) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 7 4. Processperspektivet 9 5. Medarbetarperspektivet Ekonomiperspektivet 13 Bilagor Blankett 1 Blankett 2A/B2B Blankett 3A-3D osv. H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\ \Slutdokument\LPCDelarsrapport doc 2

3 LiÖ 2006-XX 3 (13) Till Landstingsstyrelsen 1. INLEDNING SAMMANFATTNING Centrumchefens kommentar: Årets första åtta månader har varit händelserika både verksamhets- och patientmässigt. Sommaren har varit lugn på i stort sett alla fronter och vi börjar med nya tag inför hösten. De funktionshinder och annan problematik som förekommer hos de patienter som verksamheterna inom LPC möter ställer stora krav på välfungerande vårdkedjor. Det avspeglas i våra arbetsstrategier där olika samverkans- och samrådsmöten är ett vanligt inslag. Ätstörningsenheten ingår nu i LPC och har börjat sin verksamhet med bla en dagvårdsverksamhet i tillfälliga lokaler i Motala. Vi är mycket glada över att ätstörningsenheten kommit i gång så bra med dagvården med möjlighet till övernattning och även med det övriga kliniska arbetet. Ätstörningsprocessgruppens arbete med att beskriva processen har startat. Utvecklingen av processerna syftar till att göra övergångarna mellan de olika vårdnivåerna smidiga för patienterna. Rättspsykiatriska regionkliniken har öppnat halvvägshuset, ett utslussningsboende med nya vårdplatser i samverkan med kommunerna. En tillfällig lag för asylsökande har glädjande nog gjort att många fått uppehållsstillstånd och också påverkat tillströmningen av patienter till FMC. Allt detta har påverkat ekonomin så att det stundom känts osäkert. Vi har ändå en ekonomi i balans, trots dessa osäkerhetsfaktorer. Vid nystart av verksamhet blir det en hel del investeringar innan patientflödet stabiliseras på en normal nivå och innan eventuella intäkter kommer. Rättspsykiatriska regionkliniken har i dagsläget 60 vårdplatser varav 42 är avsedda för östgötar, 12 abonneras av Landstinget i Jönköpings län och övriga 6 beläggs allt efter behov av patienter från andra landsting och från kriminalvårdens häkten och anstalter. Platserna är i princip alltid belagda och t. o. m augusti har åtta patienter inte kunnat erbjudas vård p.g.a. platsbrist varav två östgötar. Vi bedömer att den genomförda utbyggnaden på sikt inte kommer att täcka behovet. Det medför att närsjukvårdspsykiatrin måste vara beredda att ta emot flera dömda patienter än i dagsläget alternativt aktivt medverka till en snabbare utslussning. Det utvecklas nu ett länsövergripande vårdprocessprogram för rättspsykiatrisk vård i länet och en diskussion om var ansvaret/resurserna ska ligga i olika delar av vårdprocessen förs med närsjukvården. I samband med diskussionerna har förslag framförts att RPR skall ta över ansvaret för hela den rättspsykiatriska vårdprocessen fram till utskrivning från tvångsvården. Det är vi beredda att diskutera under förutsättning att ett rejält resurstillskott tillkommer i huvudsak riktat till personalsidan. Klinikens nuvarande öppenvårdsresurser motsvarar på något sätt inte en sådan verksamhets- och ansvarsutökning. FMC präglas nu av lugn och framtidstro efter en turbulent tid beroende på flytt av verksamheten till Norrköping för två år sedan. Remisser inkommer i samma H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\ \Slutdokument\LPCDelarsrapport doc 3

4 LiÖ 2006-XX 4 (13) utsträckning som tidigare. Dock har remisserna från centrala länsdelen minskat, medan de ökat från öster och ligger på ungefär samma nivå från väster. Den stora personalomsättningen (drygt 40 %) efter flyttningen har inte drabbat patienterna. Samtliga patienter har erbjudits en första tid inom 90 dagar. Jämfört med föregående år har det totala antalet patientbesök ökat med 7 procent, medan antalet asylsökande har minskat med 10 procent. Det betyder att andelen patienter med uppehållstillstånd boende i länet (östgötar) har ökat och därmed har FMC förlorat intäkter i motsvarande grad. De neuropsykiatriska länsteamen fortsätter sitt arbete i länet och inriktar sig för närvarande på att stödja uppbyggnaden av de viktiga länsdelsteamen som ska hjälpa människor med neuropsykiatriska problem. En annan länsövergripande uppgift för länsteamet är att fortsätta den påbörjade kompetens/kunskapsspridningen. Bland annat anordnas en utbildning för psykologer avseende testmetod. Ytterligare andra utbildningssatsningar planeras senare i höst. Centrumet försöker att aktivt skapa samsyn och gemensamma diskussionsarenor för de utvecklingsområden som berör länets psykiatriska verksamheter samt har i det syftet också dialog med närsjukvårdens primärvård. Vi ser resten av året an med tillförsikt och hoppas på att vi kan utnyttja nya möjligheter för att hjälpa våra patienter på olika sätt. Forskning och utveckling är ett område LPC ser behöver utvecklas och som vi diskuterar hur vi på bästa sätt ska förändra i framtiden. Det är i första hand patientnära utveckling och självklart finns flera sådana projekt och funderingar på gång. Vi har i år också varit mycket involverade i nationella psykiatrisamordningens olika grupper framförallt kring rättspsykiatri, ett spännande och angeläget arbete. Flera nya lagstiftningar som har betydelse och påverkar vårt arbete har tillkommit i år. Det ekonomiska läget ser relativt ljust ut men det finns orosmoln bl. a. om behovet av utomlänsplatser ökar för patientgruppen med ätstörningsproblematik. Christina Karlsson Centrumchef H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\ \Slutdokument\LPCDelarsrapport doc 4

5 LiÖ 2006-XX 5 (13) 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET KOMMENTAR LPC har liksom under årets tidigare perioder en hög tillgänglighet vilket är ett av våra mål. En annan form av god tillgänglighet försöker vi skapa genom vårt aktiva arbete med ständig uppdatering av hemsidorna och där olika kontaktvägar erbjuds. Ett exempel på sådan tillgänglighet är FMC:s erbjudande till öppna konsultationstillfällen då metod- och bemötandefrågor eller olika ärenden kan belysas och diskuteras. Med ärende avses konkreta situationer där bekymmer finns kring barn eller familjer och där man tror att ett samband kan finnas med upplevelser av migration, flyktingskap eller med asylens påfrestningar. Alla instanser som inom Östergötland arbetar direkt med asylsökande/flyktingbarn och deras familjer kan anmäla sig till ett konsultationstillfälle som kan ske individuellt eller i grupp. Ätstörningsenheten presenterar på sin hemsida den nya länsövergripande enheten, Neuropsykiatriska länsteamen, som har anordnat gemensamma utbildningsdagar för medarbetare inom landsting och kommuner, ger möjlighet att från hemsidan hämta föreläsningsdokumentation och Rättspsykiatriska regionklinken har externa länkar till olika artiklar som berör området. Den patientenkät som under året har genomförts inom RPR ger ett förbättrat resultat i jämförelse med 2005 när det gäller vår strategi att patienterna ska vara välinformerade och delaktiga i sin vård. Det är dock en stor differens innan målvärdet nås och förbättringsarbetet behöver fortsätta. När det gäller den länsövergripande enkäten till närstående till patienter med de svåraste psykiska sjukdomarna har delstudie 1 färdigställts. Patienter inom det aktuella urvalet förekommer inom LPC endast inom RPR. Studien bygger på att patienter lämnar namn till en närstående som de önskar ska besvara ett frågeformulär. Det har visat sig att för patienter överlämnade till rättspsykiatrisk vård är det ett komplicerat scenario att involvera närstående i vårdsituationen. Detta har påverkat så att endast fem av trettiofem möjliga patienter lämnade en närståendes namn och endast en närstående av dessa har besvarat formuläret. Det gör tyvärr att inget resultat kan presenteras för närstående till patienter inom RPR. Studie 2 genomförs just nu och vi får avvakta det resultatet under hösten. Strategi 1: LPC vill erbjuda en länsövergripande hög tillgänglighet, återkoppling och kompetens. LPC ska erbjuda en hög tillgänglighet. LPC utvecklar kommunikationsmöjligheterna. Tillgänglighet för behandling inom 90 dgr Uppdatering av hemsidan. föreg Mättidpunkt 100 % 100 % 100 % DÅ 03 Omgående uppdat. Hemsidan uppdateras med nyheter Uppda tering genom fördes. DÅ 03 H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\ \Slutdokument\LPCDelarsrapport doc 5

6 LiÖ 2006-XX 6 (13) Strategi 2: LPC vill att patienter och närstående/anhöriga ska vara delaktiga och välinformerade. LPC ska främja Andel välinformerade och påverkansmöjligheterna och delaktiga patienter och informations- och närstående. meningsutbytet för patienter och närstående och se närstående/anhöriga som resurs. >70 % välinformerade och delaktiga. Patienter, RPR 43 % delaktiga och välinform. Endast en närstående har besvarat enkäte n i delstudie 1. Avvaktar delstudie 2. föreg Patienter,RP R33 % Mättidpunkt 2005 DÅ 03 Strategi 3: LPC strävar efter aktiv kompetensöverföring till studerande och vårdgrannar. Kompetensöverföring ska genomföras av välutbildade och kompetenta medarbetare. Bedömning från studerande som anser sig ha fått god utbildning och gott bemötande. Uppföljning av kompetensöverförande aktiviteter. Länsövergripande närståendeenkät under genom förande 6,5 av 7 möjliga. föreg 6,8 av 7 möjliga. Påbörja arbetet under kan ges senare under året. Modell för rutiner är under utveckl. Inte påbörjat Mättidpunk t 2005 DÅ 03 H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\ \Slutdokument\LPCDelarsrapport doc 6

7 LiÖ 2006-XX 7 (13) 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET KOMMENTAR Arbetet pågår för att skapa en gemensam FoU struktur för alla enheter i centrumet. Kontakter med forskningsinstitutioner på HU och KI fortsätter för både utvecklingsprojekt och forskarstuderande. Centrumet är involverat på nationell nivå, både genom slutfasen av psykiatrisamordningens nationella grupper, andra utbildningsinsatser och i utveckling av kvalitetssystem för rättspsykiatrisk vård. Centrumet medverkar också i internationella projekt inom rättspsykiatri och har en aktiv omvärldsbevakning. LPC har tidigare gjort bedömningen att användning av vårddokumentpubliceringstjänsten skulle kunna äventyra den för patienterna viktiga sekretessen. Det ingår i bedömningen att centrumet ändå har en hög patientsäkerhet då varje klinik dokumenterar och också har en hög lokal tillgänglighet till journalerna. Strategi 1: LPC vill skapa förutsättningar för forskning och utveckling. Skapa förutsättningar genom att avsätta medel för forskning och utveckling och delta i utveckling och implementering av vårdprogram/projekt. Användning av vårddokumentpubliceringstjänsten Andel enheter som medverkar/är delaktiga i FoU. Antal projekt/vårdprogram vi deltar i. Inte aktuellt. 100 % Alla projekt/ vårdprogram relevanta för LPC. Bedömer att risk finns för spridning av patientinfo som inte ska spridas. Den interna tillgängligheten till journal är god. 3 av 4 enheter Progr. För NP utredn./ beh. Progr. för ätstörning Vårdprocessprogr. föreg 100 % (endast 3 enh. ingick i LPC 2005) Mättidpu nkt H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\ \Slutdokument\LPCDelarsrapport doc 7

8 Strategi 2: LPC strävar efter omvärldsorientering LiÖ 2006-XX 8 (13) Omvärldsbevakning. Aktiv omvärldsbevakning och analys vid tydlig koppling till verksamheten. Mättidpu nkt Kontinuerlig och analys vid behov Kontinuerligt. föreg Kontinuerligt. rättspsyk. 2 st progr. implementerade H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\ \Slutdokument\LPCDelarsrapport doc 8

9 LiÖ 2006-XX 9 (13) 4. PROCESSPERSPEKTIVET KOMMENTAR De flesta vårdinsatser som centrumet genomför är inte av det slag som följs upp via den landstingsgemensamma produktivitetsen. Därför lämnar LPC här några lokala sparametrar som ett försök att beskriva produktiviteten jämförande mellan de åtta första månaderna 2005 respektive RPR: Antal inskrivna unika patienter: Antal utskrivna unika patienter: Antal unika vårdade över månadsskiftet: Antal nyupprättade vårdplaner under perioden: 36 varav 18 fortfarande inskrivna och 16 nu utskrivna. NP: Antal besök 64 Ingen statistik redovisades. Konsultationer, BNP 15 Därutöver ett antal telefon- och brevkonsultationer. FMC: Antal besök % asyls. 32 % asyl. Antal remisser LPC:s ambition att upprätta vårdplaner fortsätter liksom att utveckla olika samverkansformer med våra vårdgrannar. Vi söker efter goda sätt att följa upp de många samverkans/samrådsinsatser centrumets medarbetare anordnar och/eller deltar i med syftet att skapa effektiva vårdprocesser som ger trygghet och sammanhang i patientperspektivet. Förutom den samverkan som sker i den kliniska vardagen kring och med patienten samverkar centrumet med olika samhällsaktörer. Dessa är exempelvis socialtjänst, skolor, barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomsmedicin, habilitering, läns- och lokal polis, vuxenpsykiatri och försäkringskassa m. fl. Strategi 1: LPC erbjuder kvalificerad vård, behandling och utslussning/. LPC använder i möjligaste mån en evidensbaserad bedömning, behandling och. Förändring av produktivitet uttryckt i procent jmf m bokslut 2005 Andel patienter för vilka det har upprättats en vårdplan. Andel patienter som GAF/C- GAS skattats och diagnossatts. 100 % 100 % 89 % föreg Mättidpun kt DÅ % 90 % Diag- Diag- nos H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\ \Slutdokument\LPCDelarsrapport doc 9

10 LiÖ 2006-XX 10 (13) (Flertalet patienter diagnossätts av andra vårdenheter och ev. ändras diagnosen inom LPC). nossatts 100 % satts 100 %, förutom FMC 66 % Strategi 2: LPC verkar för patientens trygghet genom att skapa hållbara vårdkedjor till samverkanspartners. Genom återkommande samverkansmöten skapas hållbara vårdkedjor till samverkanspartners. Deltagande i samverkansmöten med resp. samverkanspartners när behov finns och enligt gemensamt uppgjort schema. 100 % 65 % gäller RPR Inom LPC har dessutom samv.möten genomförts med BUP/BUM, vuxenpsyk. primärvård, kommuner, polis och FK. föreg. Mättidpunkt 55 % Strategi 3: LPC strävar efter att skapa och bibehålla en hög medicinsk/psykiatrisk säkerhet. LPC skapar och genomför fungerande handlingsplaner med målet att lära av förekommande avvikelser. Antal avvikelser och andel av dessa som har åtgärdats. 100 % åtgärdade. 100 % åtgärdade (32 avvikelser). föreg 100 % avslutade eller under beh./ godkänt Mättidpunk t DÅ 03 H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\ \Slutdokument\LPCDelarsrapport doc 10

11 LiÖ 2006-XX 11 (13) 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET KOMMENTAR Under 2005 arbetade vi fram en jämställdhets- och mångfaldsplan och har för avsikt att utvärdera denna med hjälp av enkät under Aktiviteterna i planen har kopplingar till medarbetarenkäten. Individuella utvecklingsplaner har diskuterats i samband med utvecklingssamtalen. Utveckling av planerna sker under hösten för att tydliggöra för chefer och medarbetare. I utvecklingsplanerna ska dokumenteras såväl utbildning av formellt slag som intresse av avancemang, byte av arbetsuppgifter, av fortbildning osv. Den totala sjukfrånvaron visar en nedgående trend efter april 2006 och även korttidsfrånvaron sjunker. Ett stort arbete ligger framför LPC att hitta en bra modell i samband med löneöversynsarbetet och befattningsutvecklingen. Strategi 1: LPC ska vara en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser utifrån sitt uppdrag. LPC:s medarbetare ska ges Total sjukfrånvaro uttryckt i förutsättningar till att ha en god procent för aktuell period. hälsa. Total korttidsfrånvaro (30 dgr) Senas föreg 5 % DÅ 07 4,5 % 3 % 1,9 Strategi 2: LPC ska vara en uppskattad arbetsplats som attraherar nya medarbetare. Mättidpunkt 4,7 % DÅ 03 2,4 % DÅ 03 Aktivt arbete för jämställdhet och kulturell mångfald. Löneutveckling förståelig och motiverande. Följa/uppdatera/åtgärda mångfaldsplanen en gång/år. Uppföljning 1 gång/ år Lönesamtalsmodell 50 % under Planerar enkät under höst Planerat för start under hösten föreg. Mättidpunkt DÅ 03 DÅ 03 H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\ \Slutdokument\LPCDelarsrapport doc 11

12 LiÖ 2006-XX 12 (13) Strategi 3: Medarbetare ska ges möjlighet att utveckla såväl eget kunnande som organisationens arbetssätt Delaktighet och möjlighet till utvecklings- och kvalitetsarbete. Delaktighet fråga 15 i enkäten. > 3,4 Frågeställningen ingår i jämställdhetsplanen föreg 3,4 Mättidpu nkt 2005 Utvecklingsplan för samtliga medarbetare. 100 % Indiv. 80 % utv.plan netto- skrivs i posi- tiva samband med utv.samtalet. LPC arbetar med att utveckla handl.- planen för att öka stödet till cheferna samt förståelsen för medarb H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\ \Slutdokument\LPCDelarsrapport doc 12

13 LiÖ 2006-XX 13 (13) 6. EKONOMIPERSPEKTIVET KOMMENTAR Delårsbokslutet för LPC slutade på plus tkr. Helårsbedömningen är plus tkr, orsakerna till helårsbedömningen är följande; vakanser inom Neuropsykiatriska länsteamen och Flyktingmedicinskt centrum, överskott på utomlänsintäkter (som till viss del äts upp av underskott för köpt utomlänsvård) inom Rättspsykiatriska regionkliniken, ett inte obetydligt intäktsbortfall för Flyktingmedicinskt centrum (ca tkr) kompenseras detta år av särskilda medel från HSN. Några frågetecken kvarstår fortfarande kring övertagandet av den länsgemensamma ätstörningsvården där fulldriftseffekter ännu inte kunnat ses, därtill är de framtida kostnaderna för köpt utomlänsvård osäkra, de befaras dock öka kraftigt. En av våra framgångsfaktorer är att skapa tydliga avtal och dialogen med beställarfunktionen har ökat och fungerar väl men kan ytterligare utvecklas. Strategi 1: Långsiktig ekonomisk balans Kända förutsättningar. Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år 22,0 % (nya enheter har kommit till) föreg 17,9 % (nya enheter har kommit till) Mättidpu nkt DÅ 03 Tydliga avtal. Kostnadsmedvetenhet. Dialog och utveckling med beställarfunktionen. Uppföljning av kostnader i förhållande till budget/klinik. Förbättrad dialog Hålla kostnadsbudg. Förbättrad och mera frekvent dialog. 22,1 % DÅ 07 Ny DÅ 03 indikat. 100 % 100 % DÅ 03 H:\Delårsbokslut\DÅ-LPC\ \Slutdokument\LPCDelarsrapport doc 13

14 Blankett 1 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: Christina Karlsson - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2006 Tillförda medel 2006 Landstingsbidrag 0 Koncernbidrag Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 123 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 165 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet 0 Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 0 Minskning av förråd Statsbidrag 149 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 20 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 488 Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar 900 Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag 0 Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel 900 Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar -123 Netto Finansiella intäkter 226 Finansiella kostnader -21 Resultat efter finansnetto Årets resultat *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel 0 Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

15 Tjänsteställe Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2A (Samtliga PE utom närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader 1) i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet 213 Bedömningen gjord av Per Axberg kostn per 03 kostn per 08 (tkr) 2) (tkr) 2) Reglering av kostn Helårsbedömn av utifrån PV överkostn exkl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Samtliga läkemedelskostnader avser läkemedel på recept (konto 56120, 56124, 56127, 56130), läkemedel via rekvisition (konto 56110, 56111,56112, 56113, 56195) samt kont reglering över-/underskott allmänläkemedel 2) Aktuell periods och föregående perioders anges i respektive kolumn Blankett 2A -Helårsbedömning läkemedel - Pe rapportering kostn_2006.xls

16 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3A Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: LPC Uppgiftslämnare: Gun Johansson Har kliniken genomfört någon strukturerad benchmarkingaktivitet? Ja Nej Förklaring: Rättspsykiatriska regionkliniken Flyktingmedicinskt centrum Neuropsykiatriska länsteamen Ätstörningsenheten X X X X * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter augusti

17 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3B Processperspektivet Produktionsenhet:LPC Uppgiftslämnare: Gun Johansson Sammanställer verksamhetsenheten medicinska resultat? Klinik A Klinik B Klinik C osv Ja Nej Förklaring: * Gäller vårdande kliniker samt medicinsk service * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars Kan vårdcentral boka tid direkt hos kliniken? Ja Nej Förklaring: Rättspsykiatriska regionkliniken X * Gäller endast patientvårdande Flyktingmedicinskt centrum X konsultation sjukhuskliniker inkl medicinsk Neuropsykiatriska länsteamen X service. * Ätstörningsenheten X Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars och augusti

18 Kan patienten få behandlingstid direkt vid behandlingsbeslutet hos kliniken? Ja Nej Förklaring: Rättspsykiatriska regionkliniken X * Gäller endast patientvårdande Flyktingmedicinskt centrum X sjukhuskliniker (ej medicinsk Neuropsykiatriska länsteamen X service) * Ätstörningsenheten X i mån av plats Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars och augusti Kan patienten komma direkt till kliniken på drop-in/ öppen mottagning med icke-akut remiss, för någon eller några Ja Nej Förklaring: undersökningar? Rättspsykiatriska regionkliniken X * Gäller endast medicinsk Flyktingmedicinskt centrum X service * Neuropsykiatriska länsteamen X Varje klinik på egen rad. * Ätstörningsenheten X Rapporteras efter mars och augusti

19 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: LPC Uppgiftslämnare: Christina Lager Använder verksamhetsenheten Oliviamodellen för befattnings- utveckling? Ja Nej Förklaring: Rättspsykiatriska regionkliniken X * Rapporteras efter augusti Flyktingmedicinskt centrum X Neuropsykiatriska länsteamen X Ätstörningsenheten X Har produktionsenheten en dokumenterad strategi för medarbetarskap? Ja Nej Förklaring: Produktionsenhet X * Rapporteras efter augusti

20 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Baker Blankett 3D Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: LPC Uppgiftslämnare: Gun Johansson Använder kliniken KPP-information i enhetens styrning? Ja Nej Förklaring: Rättspsykiatriska regionkliniken X * Endast länsövergripande Flyktingmedicinskt centrum X centra och närsjukvårdscentrum Neuropsykiatriska länsteamen X * Rapporteras efter mars och Ätstörningsenheten X augusti

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning 2012. Informationscentrum

Årsredovisning 2012. Informationscentrum Årsredovisning 2012 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Presentation av produktionsenheten 2 Uppdrag och Vision 3 Omvärldsanalys och framtidsbedömning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1(8) Förvaltningsberättelse Berzelius Clinical Research Center 2001 2(8) Förvaltningsberättelse för Berzelius Clinical Research Center 2001. Introduktion Linköping 2005-07-191-03-27 Sammanfattning Berzelius

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Uppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland

Uppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland Datum Diarienr 2010-09-20 SPsH 090017 Anette Falkenroth Uppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland Sammanfattning Psykiatrin i Halland har under årets första månader fortsatt hålla sin ekonomi samtidigt

Läs mer

2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039. Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039. Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 11 22 Dnr:KMC 2012 00039 Katastrofmedicinskt Centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 Januari april Datum: -05-13 Diarienummer: Lu 6/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3

Läs mer

Delårsrapport augusti 2007 Närsjukvården i västra Östergötland

Delårsrapport augusti 2007 Närsjukvården i västra Östergötland Delårsrapport augusti 2007 Närsjukvården i västra Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Delårsrapport 04 år 2013

Delårsrapport 04 år 2013 1 (1) Ledningsstaben Controllergruppen 2013-05-20 LiÖ 2013-25 Landstingsstyrelsen Delårsrapport 04 år 2013 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av landstingsdirektörens

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2007 Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2007 Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FONDBOLAG OCH AIF-FÖRVALTARE INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FONDBOLAG OCH AIF-FÖRVALTARE INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER E-postadress INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Balansräkning B. Resultaträkning C. Specifikationer

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben Camilla Paananen 2010-03-17 LiÖ 2010-18 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Denna årsredovisning omfattar en beskrivning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort maj 2006

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort maj 2006 MISSIV Ledningsstaben 2006-05-12 LiÖ 2006-378 Camilla Paananen Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort maj 2006 Bakgrund Ärende Resultat Enligt hälso-

Läs mer

Produktionsenheten Länspsykiatriskt centrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Produktionsenheten Länspsykiatriskt centrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Produktionsenheten Länspsykiatriskt centrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd Kopia på årsredovisningen för Markaryds vårdcentral samt kopia på den skuggbudget som lagts med utgångspunkt från Vårdval Kronoberg, så man ser hur det slår (för Markaryds vårdcentral)? Årsanalys 2007

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Årsredovisning 2000. www.lio.se

Årsredovisning 2000. www.lio.se Årsredovisning 2000 www.lio.se 1 FoU-enheten arbetar gentemot primärvården och psykiatrin i hela Östergötland (420 000 invånare) och är lokaliserad till Mjölby och Norrköping. FoU-enheten är en enhet inom

Läs mer

Trionakoncernen. Proforma balans och resultaträkning för 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31. Trionakoncernen 1(6) Proforma balans och resultaträkning

Trionakoncernen. Proforma balans och resultaträkning för 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31. Trionakoncernen 1(6) Proforma balans och resultaträkning Trionakoncernen 1(6) för Trionakoncernen 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31 Trionakoncernen 2(6) Inledning I och med förvärvet av VegInformatikk den 30 september 2009 vill vi åskådliggöra en proforma resultaträkning

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 Januari augusti Datum: -08-24 Diarienummer: Lu 19/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse...

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2014 Datum: 2015-03-12 Diarienummer: HSN-2015-12 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Verksamhet... 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. BUP Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. BUP Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 BUP Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 4 Patienterfarenheter... 4 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01--2012-12-31 för. Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01--2012-12-31 för. Ambulanssjukvården i Storstockholm AB ÅRSREDOVISNING 2012-01-01--2012-12-31 för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Sidan 1 av 10 Dnr 2009/03 Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Styrelsen 2008 Ordinarie ledamöter: Försäkringskassan: Peter Engwall, ordförande Göteborgs

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 3. Triona koncernen. Moderbolag Triona AB 556559-4123 2011-01-01-2011-09-30

KVARTALSRAPPORT 3. Triona koncernen. Moderbolag Triona AB 556559-4123 2011-01-01-2011-09-30 KVARTALSRAPPORT 3 2011 Triona koncernen Moderbolag Triona AB 556559-4123 2011-01-01-2011-09-30 Innehåll Nyckeltal koncernen 3 Triona förvärvar NTier Solutions 3 Marknad 3 Utveckling inom Triona 4 Resultat

Läs mer

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241 BALANSRÄKNING Balansräkningarna för de tre senaste årens årsredovisningar visas nedan. Beloppen är angivna i kkr. Sammanställningen är för samtliga år uppställd och redovisad enligt gällande regler. TILLGÅNGAR

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 0 Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15 Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 1 2 Innehåll Styrkort 2014-2015... 1 KVALITETSARBETE... 2 MÅL... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Medarbetarperspektivet...

Läs mer

2 Målgrupper. 3 Vårdtjänster

2 Målgrupper. 3 Vårdtjänster ADA 6686 Sid 1 (10) UPPDRAG SPECIALISERAD ÄTSTÖRNINGSVÅRD 1 Uppdraget Syftet med specialiserad ätstörningsvård är att uppnå förbättrad psykisk hälsa och social funktionsförmåga, samt minska dödligheten

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Årsredovisning 2007. Lunnevads folkhögskola

Årsredovisning 2007. Lunnevads folkhögskola Årsredovisning 2007 Lunnevads folkhögskola Sidan 2 av 2 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET PRESENTATION AV LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA 5 UPPDRAG

Läs mer

Delårsbokslut 2009:2 - Psykiatrin i Halland

Delårsbokslut 2009:2 - Psykiatrin i Halland Datum Diarienr 2009-09-16 SPsH 080014 Anette Falkenrot Kristoffer Bergström Ove Larsson Delårsbokslut 2009:2 - Psykiatrin i Halland Sammanfattning Psykiatriförvaltningen har under våren framgångsrikt infört

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer