Uppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland"

Transkript

1 Datum Diarienr SPsH Anette Falkenroth Uppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland Sammanfattning Psykiatrin i Halland har under årets första månader fortsatt hålla sin ekonomi samtidigt som vi ökar produktiviteten såväl inom öppen- som heldygnsvården. Under året har vi förutom att fortsätta ge en god psykiatrisk vård till hallänningen också fortsatt fokusera på vårt arbete med gemensamma rutiner, synsätt och ett strategiskt förhållningssätt till ledning och styrning. Färdigställandet av vårt ledningssystem är ett konkret exempel på detta, vi initiera nu den svåra fasen att göra detta verktyg till ett instrument för såväl chefer som medarbetare inom förvaltningen. Vår barn- och ungdomspsykiatri kämpar vidare med den förstärkta vårdgarantin och har under året infört nya arbetssätt, sett över rutiner, granskat och förändrat utredningsverksamheten samt tagit fram underlag för en ny länsgemensam intake-enhet för alla nya patienter. Trots dessa interna åtgärder ser vi fortsatt ett behov av stöd från en första linje eller ett utvidgat uppdrag för vår verksamhet. Inom vuxenpsykiatrin har den stora förändringen under året varit en ökad belastning för våra vårdavdelningar, särskilt för de norra avdelningarna har beläggningsgraden ökat till oroande nivå. Före sommaren initierades ett arbete för att identifiera och analysera orsaker kring detta. Detta arbete omfattar också hela vårdkedjan med öppenvården och kommunen. Under året har vi också fortsatt att trycka på det viktiga att kunna beskriva patientens väg genom vår organisation - vad den söker för (diagnossättning), vad vi ska åstadkomma och hur vi tillsammans ska ta oss dit (vårdplan), vilka insatser vi gjort (KVÅ-registrering) och utvärdering av vad vi uppnått (GAF och kvalitetsregister). Får vi dessa fem grundpelare på plats så kan vi förutom produktivitet också visa för hallänningarna vad de får för sina skattepengar. Vi har en bit kvar att gå men arbetet har redan börjat ge effekt. Vad gäller utvärderingsdelen, GAF (funktionsskattning) och kvalitetsregister, kommer fokuset på denna del framförallt ske nästa år efter en gedigen utbildningsinsats och efter att vi fått en modern plattform för våra kvalitetsregister.

2 Ledning och styrning Patientperspektivet Mål: Nöjda och engagerade medborgare Resultaten på de mått som skall följas upp efter 8 månader redovisas nedan. Förslag på förbättringsåtgärder sammanställs efter revidering av styrkort i oktober. Framgångsfaktor 1. Trygg och kompetent bedömning, utredning och behandling Mått: alla besök är diagnostiserade, inkluderat observationsdiagnoser. Resultatet på mätningen visar att från januari - augusti i år är andelen besök med diagnoskod fastställd är varierande från 69 % - 98,9 % per verksamhetsområde. Mått: Aktiva patienter har fått en läkarbedömning senaste året. Resultatet sammanställs i samband med årsrapport. Mått: Patienterna har en aktiv vårdplan som uppdateras och revideras minst årligen. Resultatet på mätningen visar att från januari - augusti har från 8,6 % - 14,2 % av de aktiva patienterna en upprättad vårdplan. Ett mått som delvis präglas av ovanan med sökorden i VAS men som också delvis beror på en ovana att på ett särskilt ställe dokumentera patientens och behandlarens framtida insatser (vi ser att det ofta finns dokumenterat i olika delar av journalen). Framgångsfaktor 2: God tillgänglighet Mått: Inkomna remisser (exklusive konsultremisser) resulterar i en personlig bedömning. Mätmetoder för detta mått är inte tillräckliga för att få ett användbart resultat. Det beror bland annat på att följsamheten för dokumentationsrutiner behöver ökas. Mått: Alla nybesök inom vuxenpsykiatrin görs inom 90 dagar (mål 100 %), inom BUP 30 dagar (mål 100 %) Resultatet på mätningen visar att från januari - augusti har måluppfyllelsen inom vuxenpsykiatrin varit 94 % - 96 % och för BUP 60 %. Mått: Alla patienter inom vuxenpsykiatrin får påbörjad behandling/fördjupad utredning inom 90 dagar (mål 100 %), inom BUP 30 dagar (mål 60 %) Resultatet på mätningen visar att från januari - augusti har måluppfyllelsen varit 71,7 % - 89 %. 2 (21)

3 Framfångsfaktor 3: Vänligt, varmt och respektfullt bemötande Mått: Patienterna är nöjda med bemötandet i psykiatrin. Resultat från nationell patientenkät och uppföljning av telefonintervju (BCFPI) sammanställs med åtgärdsförslag i samband med årsrapport. Mått: alla synpunkter på psykiatrin tillvaratas systematiskt (klagomål, avvikelser, patientnämndsärenden). Sammanställs i samband med årsrapport. Medarbetarperspektivet Mål: Stolta och engagerade medarbetare Tillgången på kvalificerad personal har under året varierat. Specialistutbildade läkare är en bristgrupp, vilket innebär att när vakanssituationer uppstår går det inte omedelbart att ersätta. Detta gäller både inom vuxenpsykiatrin och barnoch ungdomspsykiatrin. Erfarna psykologer och specialistutbildade sjuksköterskor är andra grupper som uppvisar en viss brist. En kartläggning av läkarsekreterarnas arbetssituation har skett och arbete pågår med ställningstagande till vilka åtgärder som behöver vidtas. Det arbete som startade 2009 med att gå igenom och analysera bemanningen inom psykiatrin fortsätter och resultat märks genom att antalet anställda minskar. Användandet av bemanningsföretag har minskat. De vakanser som täckts upp är på läkarsidan. Framgångsfaktor 1: Delaktigt (medvetet) medarbetarskap Arbetet med att nå målet att alla medarbetare skall ha medarbetarsamtal med utvecklingsplan pågår. Under hösten kommer detta att följas upp i medarbetarenkäten, som skall genomföras i hela landstinget. Målet är även att det dynamiska fokustalet 70 skall uppnås efter genomförda åtgärder inom de identifierade områdena i förra mätningen. Framgångsfaktor 2: Rätt kompetens som används på ett ändamålsenligt sätt Vi är med i det landstingsgemensamma arbetet med att skapa den nya FoUUverksamheten, bl a genom att vi har en aktiv del i rekryteringsarbetet. Framgångsfaktor 3: God arbetsmiljö Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka inom psykiatrin, vilket vi har sett under hela året, och tendensen ser ut att hålla i sig. En av anledningarna till detta tror vi har att gör med att våra chefer är mycket mer uppmärksamma på när medarbetarna går in i sjukdom och ser till att skapa förutsättningar för medarbetaren att komma tillbaka. 3 (21)

4 Process-/utvecklingsperspektivet Mål: God vård och hälsa Framgångsfaktor 1: Förvaltningsövergripande evidensbaserade vårdprocesser och vårdprogram Mått: PLG initierar och inför vårdprogram (mål: två program per år). Under våren färdigställdes och godkändes vårdprogrammet för psykossjukdomar. Implementering och utbildning av detta är redan igång. Arbetet med att ta fram nästa förvaltningsövergripande vårdprogram, denna gång för ätstörningar, har kommit en bra bit på väg. Det landstingsövergripande uppdraget kring ett vårdprogram för neuropsykiatri är nästan klart. Vårdprogrammet är färdigskrivet och ligger för beslut i dagarna. Mått: Psykiatrins patienter har möjlighet till livsstilssamtal. Resultatet på mätningen visar att från januari - augusti har måluppfyllelsen varit 25 % - 30,5 %. Indikator för God vård är andel patienter med huvuddiagnos schizofreni som fått livsstilsamtal. Måluppfyllelsen är 22 % - 33 %. Mått: Nya patienter registreras i lämpligt kvalitetsregister. Resultatet på mätningen visar enligt statistik från KCP (Kompetenscentrum för psykiatriska och andra kvalitetsregister) att från januari - augusti har 69 nya och dessutom 109 uppföljningspatienter registrerats. Enligt psykiatrins journaler är det endast 50 patienter. Dessutom kommer arbetet med att registrera i de psykiatriska kvalitetsregistren att intensifieras under hösten och vintern, parallellt med att KCP är klara med den nya databas som samtliga psykiatriska kvalitetsregister ska vila på. Framgångsfaktor 2: Information och utbildning till patienter och närstående Mått: Patienter med psykos eller bipolär sjukdom har under det senaste året haft samtal tillsammans med närstående. Mått: Skriftlig information erbjuds patienter och närstående vid psykiatrisk diagnos/funktionshinder. Mått: Patienter och närstående får en systematisk och strukturerad utbildning om sjukdom/funktionshinder. I bland annat utredningen om våra psykosverksamheter pekas på nödvändigheten av större fokus på närstående till våra psykiatriska kärngrupper av patienter. Utbildning till dessa grupper, till exempel patienter med psykos- och bipolära sjukdomstillstånd, pågår redan idag i form av individuella, närståendeoch gruppsamtal med psykopedagogiska inslag som ESL (Ett Självständigt Liv), Kompetenz och RFS (Resursgrupps- och FamiljeStöd), men 4 (21)

5 förvaltningen kommer att strukturera och tydliggöra denna information och utbildning under hösten/vintern. Bland annat kommer rutiner för närståendestöd skrivas, och utbildning och forskning inom området kommer att erbjudas våra medarbetare. Systematisk och strukturerad utbildning har initierats och startats upp på flera håll, bland annat på vuxenpsykiatriska mottagningen i Kungsbacka respektive Falkenberg. Under hösten 2010 kommer samtliga inom psykosverksamheterna dessutom att utbildas i Kvalitetsstjärnan, som är en metod att tillsammans med patient och närstående följa upp innehållet i behandlingen på ett strukturerat sätt. Genom denna uppföljning fångas även eventuella informations- och utbildningsbehov upp. Framgångsfaktor 3: Minimal miljöpåverkan Mått: Videokonferenser och telefonkonferenser hålls inom psykiatrin. Följs upp i samband med årsrapport. Mått: Förvaltningen har miljöbilar (definieras av ansvarig inom landstinget). Psykiatrin i Halland har ett välfungerande nätverk av miljöombud under ledning av en miljösamordnare, som anordnar möten, informationer och utvecklingsdagar. Miljörutinerna styr verksamheternas miljöarbete. Förvaltningen har under sommaren skrivit och godkänt helt nya rutiner för körjournaler, miljöavfall, farligt avfall samt rutin om vilka krav vi ska ställa vid inköp. Dessutom arbetar förvaltningen för att minimera åkandet med privata bilar i tjänsten, att använda miljöbränsle och inte vanlig bensin i våra leasingmiljöbilar. Ekonomiperspektivet Mål: Stark ekonomi Uppföljning av styrkort 2010 Ökad produktivitet Totalt har antal besök ökat med drygt 7 % jämfört med samma tid BUP har ökat besöken med drygt 15 % och vuxenpsykiatrin med drygt 4 %. Läkarbesöken har ökat jämfört med samma period Vuxenpsykiatrin har ökat med 10 % och BUP med 12 %. Inom BUP har läkarbemanningen ökat och inom vuxenpsykiatrin finns det färre vakanser jämfört med Sjukvårdande behandlingar har totalt ökat med 10 %. Ökningen har skett vid BUP +20% och vid vuxenpsykiatrin med 6 %. 5 (21)

6 Ökning inom BUP förklaras delvis av ökad bemanning i Kungsbacka, och att trenden med fler besök från i höstas för att klara vårdgarantin har fortsatt. Dagsjukvårdsbesöken (ECT-behandling) har minskat inom vuxenpsykiatrin med 60 %. Antalet redovisade vårddagar inom vuxenpsykiatrin har ökat med 15 %. Båda klinikerna redovisar högre medelbeläggning inom heldygnsvården jämfört med Kliniken i Varberg redovisade en medelbeläggning under perioden jan - aug med 98 % (2009, 87 %) och kliniken i Halmstad 81 % (2009, 74 %). En utredning pågår i förvaltningen för att hitta orsakerna/förklaringar till ökningen av medelbeläggningen. Inom BUP redovisas 70 % fler vårddagar jämfört med Nedan redovisas antal besök per månad sedan förvaltningen gick in i VAS maj Totalt antal besök Bup Vux norr Vux söder Totalt maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 Kostnadsutvecklingen för personal är kontrollerad Kostnadsutvecklingen jämfört med samma period 2009 är på drygt 4,0 % exkl hyrläkarkostnader. Tar man med hyrläkarkostnaden har kostnaderna sjunkit med 0,8 %. Fördelning per område, se tabell nedan. 6 (21)

7 Personalkostnadsutveckling per verksamhetschefsområde inkl hyrläkare utfall utfall Enhet jan-aug jan-aug Förändring BUP ,1% Vux norr ,5% Vux söder ,1% Gem' ,8% ,8% Personalkostnadsutveckling per verksamhetschefsområde exkl hyrläkare utfall utfall Enhet jan-aug jan-aug Förändring BUP ,0% Vux norr ,6% Vux söder ,4% Gem' ,8% ,0% Under gemensamma kostnader redovisas 2010 avgångsvederlag på 1,7 mkr och uppbokning av löneavtal 1,3 mkr. Kommentarer till resultat 8 månader och årsprognos Psykiatristyrelsen redovisar ett resultat för perioden på + 13,0 mkr och avvikelse mot budget med +6,9 mkr. Nettokostnad mot budget ger ett överskott på egen drift med 1,2 mkr och regionvård vuxenpsykiatri med 5,7 mkr. Helårsprognosen för psykiatristyrelsen visar positivt resultat med +9,3 mkr utfall utfall utfall budget bu-diff prognos budget avvikelse jan-dec jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec Nettokostnad egen drift 410,9 267,5 275,6 276,8 1,2 423,5 424,3 0,8 Nettokostnad regionvård 39,6 27,4 24,0 29,7 5,7 36,0 44,5 8,5 Totalt 450,5 294,9 299,6 306,5 6,9 459,5 468,8 9,3 7 (21)

8

9 Bilaga 1 Ekonomibilaga Psykiatri i Halland Resultat 8 månader och årsprognos Resultat (mnkr) Psykiatrin i Halland Resultat Resultat Period.budget Avvikelse månad aug aug aug aug ,0 6,1 4,3 1,8 Resultat Resultat Period.budget Avvikelse ack. jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug ,5 13,0 6,1 6,9 Resultat Rullande Årsprognos Årsprognos helår bokslut 12 mån aug budg avvik 2009 resultat ,1 1,4 9,3 9,3 Jämförelse med motsvarande period föregående år (%) (mnkr) Kostnadsökning Lönekostnad Lönekostnad Läkemedel Vårdgaranti jan-aug aug jan-aug jan-aug jan-aug (4-7) (40-43) (40-43) (50) 0,8% 2,6% 3,9% 0,0% Köpt vård Kostnader för remitterad vård främst LRV-vård och valfrihetsvård redovisas i tabell nedan. Utfall Utfall Utfall Budget Budget jan-dec jan-aug jan-aug jan-aug diff jan-dec Regionvård Vux BUP köpt vård Valfrihetsvård Köpt vård totalt (21)

10 Kostnader och tim-redovisning för köp av hyrläkare Redovisning hyrläkare (ur Mea) per månad 2010 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec ack 1 Timmar Tkr Sammanfattning Psykiatrin i Halland redovisar ett positivt resultat för perioden med 13 mkr och en positiv budgetavvikelse med 6,1 mkr. Resultatförbättringen jämfört med samma period 2009 beror på högre HSUersättning för köpt LRV-vård och kostnadsminskningar för köpt vård och bemanningsföretag. Förvaltningens totala kostnadsökning är på 0,8 % under perioden, den relativt låga kostnadsökningen beror främst på lägre kostnader för köpt vård och relativt låg ökningstakt för personalkostnaderna. Personalkostnaderna står för knappt 70 % av förvaltningens totala kostnader. Vidare har köp från bemanningsföretag minskat med 4,4 mkr. Prognosen för helåret förväntas bli ett överskott med 9,3 mkr. Egen drift beräknas ha ett budgetöverskott på 0,8 mkr. Köpt regionvård vuxenpsykiatri beräknas ge ett överskott med 8,5 mkr. Det stora överskottet beror på ökade anslag för köpt vård 2010 (+24,5 mkr), och färre antal LRV-patienter samt att årets löneavtal ryms inom årets budgetuppräkning. Ekonomirapporter Prognos Resultaträkning Balansräkning 10 (21)

11 RESULTATPROGNOS: MÅN exkl förvaltningsinterna poster Psykiatristyrelsen Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Årets resultat (21)

12 RESULTATRÄKNING 2010 exkl förvaltningsinterna poster 8 MÅN Psykiatristyrelsen Utfall Utfall Budget * Avvikelse (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Resultat (21)

13 BALANSRÄKNING (TKR) Utfall Utfall TILLGÅNGAR Förändring Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier , , ,9 Summa , , ,9 Omsättningstillgångar Förråd och avräkningskonton , , ,3 Kundfordringar , , ,4 Övriga kortfristiga fordringar , , ,9 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter , , ,4 Kassa och bank , , ,8 Summa , , ,2 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital , ,0 0,0 Årets förändring av eget kapital , , ,4 Summa , , ,4 Långfristiga skulder Långfristiga skulder , , ,9 Summa , , ,9 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder , , ,3 Genomgångs- och avräkningskonton , , ,5 Moms och särskilda punktskatter 374,0 0,0 374,0 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 0,0 0,0 0,0 Övriga kortfristiga skulder , , ,8 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , , ,7 Summa , , ,3 SUMMA EGET KAPITAL , , ,0 OCH SKULDER 13 (21)

14 Bilaga 2 Personal Antal anställda Antalet tillsvidareanställda visar vid andra kvartalet en stabilitet i den minskning som var under Även visstidsanställda kvarstår vid samma antal som vid första kvartalet. Den resursgenomgång som påbörjades under 2009 fortsätter och inom heldygnsvården i Varberg planeras arbetet med att inrätta en bemanningsenhet för att förbättra kontinuiteten och minska antalet timanställda. Tva/Visstid AID-Gruppering Antal Tillsvidare Administration-Ledning 44 HoS sjuksköterskor m fl 187 HoS undersköterskor m fl 149 Läkare 53 Läkarsekreterare 53 Rehab/Paramed 108 Teknisk personal 1 Övrig personal 14 Tillsvidare Sum: 609 Tva/Visstid AID-Gruppering Antal Visstid HoS sjuksköterskor m fl 6 HoS undersköterskor m fl 2 Läkare 11 Rehab/Paramed 4 Övrig personal 4 Visstid Sum: 27 Timanställda Antal arbetade timmar som utförs av timanställda visar en större ökning under sommarmånaderna 2010 än föregående år. En förklaring är att övertidsarbetet varit mindre denna sommar än föregående år. Totalt intjänad övertid och fyllnadstid uppgår under 2010 till tkr att jämföra med tkr motsvarande tid Antal timmar - timanställda jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec (21)

15 Serie1 Serie jan f eb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Antal timmar - timanställda Åldersstruktur Åldersfördelning är inom psykiatrin som i övriga landstinget ett problem. Vi kommer att ha många rekryteringar när stora grupper går i pension under en tioårsperiod Tillsvidare Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Läkarsekreterare Rehab/Paramed Teknisk personal 1 1 Övrig personal Tillsvidare Sum: Visstid HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl 2 2 Läkare Rehab/Paramed Övrig personal Visstid Sum: Antal anställda fördelat på kvinnor/män samt heltid/deltid Fördelningen är densamma som redovisades i årsbokslutet. Av samtliga tillsvidareanställda är de största grupperna sjuksköterskor (30 %), skötare (25 %) och paramedicin 18 %. Männens andel uppgår till 26 %. 15 (21)

16 Inom de grupper där män finns representerade är andel män högst inom läkargruppen (47 %) medan sjuksköterskegruppen har lägst andel (22 %). En jämförelsevis stor andel av medarbetarna arbetar heltid (84 %). Av kvinnor arbetar 80 % heltid och av männen 94 %. Heltid Heltid Deltid Deltid M K M K Tot Tillsvidare Administration Ekonomi- och transportpersonal Hälso- och sjukvård ssk mfl Hälso- och sjukvård usk mfl Läkare Läkarsekreterare Paramedicin Tandvårdspersonal Teknisk personal 1 1 Utbildnings- och fritidspersonal Tillsvidare Sum: Heltid Heltid Deltid Deltid M K M K Tot Visstid HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Rehab/Paramed Övrig personal Visstid Sum: Medelålder Medelåldern för tillsvidareanställda inom psykiatrin har sjunkit ytterligare något sedan förra delårsbokslutet (48,58). Tva/Visstid/Övr AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning 44 49,50 HoS sjuksköterskor mfl ,29 HoS undersköterskor mfl ,15 Läkare 53 49,91 Läkarsekreterare 53 47,85 Rehab/Paramed ,52 Teknisk personal 1 44,00 Övrig personal 14 48,00 Tillsvidare ,23 16 (21)

17 Tva/Visstid/Övr AID-Gruppering Antal Ålder HoS sjuksköterskor mfl 6 46,83 HoS undersköterskor mfl 2 27,00 Läkare 11 36,00 Rehab/Paramed 4 42,00 Övrig personal 4 43,00 Visstid 27 38,48 Tidsanvändning Den arbetade tiden i procent under andra kvartalet följer föregående års kurva. I jämförelse med andra kvartalet 2009 är skillnaden obetydlig. Snittanställda Under andra kvartalet har antalet snittanställda legat på samma nivå efter minskning I bilden nedan redovisas förändringen per månad under de senaste åren. Minskningen är en följd av den genomgång och förändring som sker i att anpassa verksamheten inom psykiatrin. Snittanställdas sysselsättningsgrad visar en höjning från förra delårsbokslutet (596,66). Psykiatrin i Halland Snittanställda Snittanställdax Ssgr ,41 Antal anställningar under beräkningspreioden jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 17 (21)

18 Tidsanvändning Timmar Procent Närvarotid % Arbetad tid Mertid/Övertid Kompetensutveckling Timlön Frånvarotid % Lagstadgad ledighet Semester Sjukfrånvaro Förtidspension/Sjukers tv 980 Övrigt Totalt % Diagrammet nedan visar den arbetade tiden per månad Arbetad tid i procent av totala tiden jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har en stabil minskning från föregående år och samma månad. En fortsatt noggrann uppföljning sker, och mer analys får ske i delårsbokslutet. Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid jan feb mars april maj juni juli aug ,3% 7,1% 7,2% 7,2% 6,4% 5,7% 4,6% 4,9% ,6% 6,5% 5,7% 5,4% 5,8% 5,3% 4,7% 5,6% ,19% 5,5% 4,5% 5,1% 4,1% 4,4% 3,7% sept okt nov dec 5,5% 6,3% 6,2% 6,3% 5,9% 6,1% 5,7% 5,3% 18 (21)

19 sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Inhyrd personal Under andra tertialen har kostnaden för inhyrd personal har minskat från tkr till tkr i jämförelse med motsvarande period Den inhyrda personalen är enbart läkare. Fördelningen av kostnaderna är följande: BUP läkare 0 Norr läkare tkr Söder läkare 644 tkr Redovisning hyrläkare (ur Mea) per månad 2010 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec ack Timmar Tkr Utbildningsläkare Under året har fyra omgångar á fyra AT-läkare haft sina placeringar inom psykiatrin. Under augusti har två nya omgångar á fyra påbörjat sina ATplaceringar. Totalt finns 12 ST-läkare anställda inom psykiatrin därav tillhör tre barn- och ungdomspsykiatrin 19 (21)

20 Bilaga 3 Psykiatri God Vård Uppfgifter lämnade till landstingets uppföljning av indikatorer för God Vård. 1. Andel patienter med diagnosen Schizofreni där livsstil tagits upp vid den årliga läkarkontrollen 28 5 (117 av 423). Varav andel kvinnor 23 % (46 av 203) andel män 32 % (71 av 220). 2. Andel patienter med depressionssjukdom ( ICD kod F 32 och F 33) 37 % (696 av 1896) Varav andel kvinnor 32 % (381 av 1201) andel män 45 % (313 av 695) 3. Andel konsulttimmar som man haft vid Närsjukvård Mödra - barn hälsovård Annan vård: (21)

21 21 (21)

Delårsbokslut 2009:2 - Psykiatrin i Halland

Delårsbokslut 2009:2 - Psykiatrin i Halland Datum Diarienr 2009-09-16 SPsH 080014 Anette Falkenrot Kristoffer Bergström Ove Larsson Delårsbokslut 2009:2 - Psykiatrin i Halland Sammanfattning Psykiatriförvaltningen har under våren framgångsrikt infört

Läs mer

Balanserat styrkort 2012

Balanserat styrkort 2012 Balanserat styrkort 2012 Rödmarkering innebär särskilt prioriterat område Psykiatrin Halland Telefon: 0346-571 15 Fax: 0346-581 50 E-post: psykiatrin@regionhalland.se Webb: www.regionhalland.se/psykiatrin

Läs mer

Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010

Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Datum 2010-09-08 Ärende 6, 100928 Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Helhet Delaktighet Samordning Uppföljningsrapport 2 Sjuktransportförvaltningen Sammanfattning och slutsats Verksamhet Ambulans

Läs mer

Uppföljningsrapport 2011:1, Psykiatrin Halland

Uppföljningsrapport 2011:1, Psykiatrin Halland Datum 2011-05-10 Anette Falkenroth Uppföljningsrapport 2011:1, Psykiatrin Halland Sammanfattning År 2011 har för psykiatrins räkning startat med att fortsätta vårt arbete mot att vara ett konkurrenskraftigt

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-12 - 02

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-12 - 02 Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-12 - 02 Psykiatrinämnden Tid: Torsdagen den 2 december, Klockan 16.00 Plats: Landstingets kansli, Halmstad Borgsalen Utvecklingskraft möte med LS -au 13.00 14.30

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa Statistikbilaga LANDSTINGETS REVISORER 2014-01-15 2(18) Bakgrund Revisorerna i Landstinget Västernorrland, Härnösands kommun, Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks

Läs mer

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd Kopia på årsredovisningen för Markaryds vårdcentral samt kopia på den skuggbudget som lagts med utgångspunkt från Vårdval Kronoberg, så man ser hur det slår (för Markaryds vårdcentral)? Årsanalys 2007

Läs mer

Uppföljningsrapport 1 Januari april 2010

Uppföljningsrapport 1 Januari april 2010 Datum 2010-05-10 Uppföljningsrapport 1 Januari april 2010 Helhet Delaktighet Samordning Uppföljningsrapport 1 Sjuktransportförvaltningen Sammanfattning och slutsats Verksamhet Ambulans Antalet ambulanstransporter

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Uppföljningsrapport 2010:1- Psykiatrin i Halland

Uppföljningsrapport 2010:1- Psykiatrin i Halland Datum Diarienr 2010-05-10 SPsH 090017 Anette Falkenroth Uppföljningsrapport 2010:1- Psykiatrin i Halland Sammanfattning År 2010 har för Psykiatrins räkning startat med att nu försöka förankra, slutföra

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Uppföljningsrapport 2011:2, Psykiatrin Halland

Uppföljningsrapport 2011:2, Psykiatrin Halland Datum 2011-09-19 Anette Falkenroth Uppföljningsrapport 2011:2, Psykiatrin Halland Sammanfattning Psykiatrin Halland har fortsatt en ekonomi i balans och prognostiserar ett överskott på 1 mkr. Inom verksamheten

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014 Årsrapport Samrehabnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Könsuppdelad statistik... 3 1.3 Internationellt arbete... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Trygghet vid

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2005 & 2006

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2005 & 2006 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 25 & 26 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Oktober 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Begrepp... 3 Metod... 3 Framtida rapportering

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-08 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

b Stockholms läns landsting

b Stockholms läns landsting b Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2016-01-07 Styrelsen Månadsrapport per oktober 2015, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Månadsrapport

Läs mer

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i projektet. TEAM 12 PIVA HALMSTAD GENOMBROTTSPROJEKTET BÄTTRE VÅRD - MINDRE TVÅNG Förbättra den psykiatriska heldygnsvården

Läs mer

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Kostnadsutvecklingstakten inom ADH sjukvård uppgår till 2,2 % jämfört med samma period föregående år.

Kostnadsutvecklingstakten inom ADH sjukvård uppgår till 2,2 % jämfört med samma period föregående år. 01054 Datum -03-09 01054 MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Nämnd: DN Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) Period: Jan-Feb Kort sammanfattning Resultatet för perioden januari februari för förvaltningen Ambulans, diagnostik

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013

Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013 MÅNADSRAPPORT 1(11) Kontaktperson: Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se 2013-11-13 Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Personal Produktion Ekonomi

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014 Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014 Resultatenhet: 314 Beroendecentrum Stockholm (BCS) Sammanfattning av det gångna året Inom sektionen för akut- och heldygnsvård har delningen av avdelning 52/54 genomförts.

Läs mer

Uppföljning av arbetsmiljö 2014

Uppföljning av arbetsmiljö 2014 1(5) Diarienummer DN PS140035 Datum 2014-11-25 Fastställd i Driftnämnd Psykiatri 2014-12-xx Uppföljning av arbetsmiljö 2014 Bakgrund Inom Psykiatrin Halland bedrivs systematiskt arbetsmiljöarbete enligt

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Rapport försörjningsstöd

Rapport försörjningsstöd Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum 2011-03-07 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Socialnämnden Rapport försörjningsstöd Sammanfattning Denna rapport är den första av rapporterna

Läs mer

Skattekontot och intäktsräntan

Skattekontot och intäktsräntan PM 1(23) Mats Andersson 010-574 80 84 Patrik Andreasson 010-573 51 14 Skattekontot och intäktsräntan 1 Bakgrund Skatteverket har under senare tid sett flera tecken på att skattekontot har börjat användas

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Mölndal Stad Uppgifter till verksamhetsberättelse CASA Berget 2015 Mölndal den 2 januari 2016

Mölndal Stad Uppgifter till verksamhetsberättelse CASA Berget 2015 Mölndal den 2 januari 2016 MÖLNDALS STAD 1(15) Mölndal Stad Uppgifter till verksamhetsberättelse CASA Berget 015 Mölndal den januari 016 Erika Lörinczy Verksamhetsledare CASA Berget Eva Svensson Verksamhetsutvecklare CASA Berget

Läs mer

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm personalen 2008 Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm 2009. Innehåll Inledning 4 Anställda i

Läs mer

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Samordningsförbundet RAR i Sörmland Samordningsförbundet RAR i Sörmland Delårsredovisning per 2013-07-31 1. Inledning Samordningsförbundet RAR i Sörmland bildades den 9 juni 2005 enligt lag (SFS 2003:1210) om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Läs mer

Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus

Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus MÅNADSRAPPORT 1(10) Datum 150617 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Driftnämnden Hallands sjukhus Period: januari - maj Kort sammanfattning Ekonomi Prognos Planerade

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Delårsbokslut januari - augusti 2013

Delårsbokslut januari - augusti 2013 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/13 2013-11-19 Ärende nr 2 Delårsbokslut

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Länssjukhuset i Halmstad Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1

Linköpings kommun Finansrapport april 2016. Bilaga 1 Linköpings kommun Finansrapport april 2016 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Finansrapport för kommunen per den 30 april Sid Inledning 3 Koncernen Likvida medel 3 Bolagens upplåning samt kommunal borgen

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB

locum. JJlL I Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-09-14 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-maj och juli 2015 för LocumAB Ärendet Anmälan av månadsrapport för Locum AB för

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. vhlt_rgb. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. vhlt_rgb. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum vhlt_rgb Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Uppföljning av målen Tillgänglighet Täckningsgrad Medicinsk kvalitet Läkemedelsförskrivning Hälsofrämjande arbete 2 Sammanfattande kommentarer God

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Diarienummer: DN PS140011

Diarienummer: DN PS140011 Diarienummer: DN PS140011 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT MAJ 2014 Styrelse/Nämnd: Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: Månad 1-5, 2014 : -8,5 mkr sprognos orsaker till bydande avvikelser Psykiatrin

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 1 Producerad av Kommunledningskontoret Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Emelie Svensson Foto: Axel Bergendorff

Läs mer

Verksamhetsplan Psykiatrin Halland 2012

Verksamhetsplan Psykiatrin Halland 2012 DN PS110024 Ärende 12 PS 2011-12-14 Psykiatrin Halland Verksamhetsplan Psykiatrin Halland 2012 Barn- och ungdomspsykiatri Vuxenpsykiatri Sammanfattning Psykiatrin Halland kommer under 2012 att präglas

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2009 Personalöversikt 2009 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda årsarbetare i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

2013-05-20. GENOMBROTTSPROJEKTET Bättre vård Mindre tvång PIVA - Halmstad

2013-05-20. GENOMBROTTSPROJEKTET Bättre vård Mindre tvång PIVA - Halmstad GENOMBROTTSPROJEKTET Bättre vård Mindre tvång PIVA - Halmstad 2013 1 Verksamhetens innehåll: Upptagningsområde. Södra Halland. Vuxna från 18 år, män och kvinnor 10 Vårdplatser Olika diagnoser HSL LPT VARFÖR

Läs mer

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 4 (40) Dnr CK 2012-0119 42 Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin Förslag till beslut

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

Delårsbokslut efter augusti 2014. T2 2014 HSN 2 oktober 2014

Delårsbokslut efter augusti 2014. T2 2014 HSN 2 oktober 2014 Delårsbokslut efter augusti 2014 T2 2014 HSN 2 oktober 2014 Resultatet uppgår till 76 675 tkr, vilket avviker mot budget med +3 507 tkr Sammanfattning av andra tertialet 2014 Resultatet beror till stor

Läs mer

Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården - Primärvården. Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod

Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården - Primärvården. Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod Medborgare (patient, kund) Mål 1. Medborgare får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Primärvården ska bedriva patientfokuserad

Läs mer