Delårsrapport jan-aug 2007 Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport jan-aug 2007 Länspsykiatriskt centrum i Östergötland"

Transkript

1 Delårsrapport jan-aug 2007 Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2 sidan 2 av 13 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 MEDBORGAR-/KUNDPERSPEKTIVET... 4 UTFALL NYCKELINDIKATORER... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 6 UTFALL NYCKELINDIKATORER... 6 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 UTFALL NYCKELINDIKATORER... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET UTFALL NYCKELINDIKATORER EKONOMIPERSPEKTIVET BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE UTFALL NYCKELINDIKATORER Bilagor 1 HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM LÄKEMEDELSKOSTNADER PE ANNAN RAPPORTERING UPPFÖLJNING MEDBORGARPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING FÖRNYELSEPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING MEDARBETARPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING EKONOMIPERSPEKTIVET ÅTGÄRDSREDOVISNING 1 Rubrikerna justeras utifrån aktuell rapport 2

3 sidan 3 av 13 ENHETSCHEFENS REFLEKTION Till Landstingsstyrelsen LPC har haft ett fortsatt högt patienttryck på flera av våra enheter. Det relativt stora behovet av remittering till utomlänsvård har fortsatt. Det gäller framförallt för ätstörningspatienter och patienter som behöver rättspsykiatrisk vård. Under sommaren 2007 har vårdarbetet fungerat på ett bra sätt. Några incidenter har tyvärr inträffat vilka har anmälts vidare till chefläkaren för trolig Lex Maria anmälan. LPC vill framhålla några positiva aktiviteter i verksamheten: Det påbörjade arbetet med ätstörningsprocessen går framåt. Ett forskningsresultat visar att våra patienter inom den rättspsykiatriska vården i mycket liten utsträckning återfaller i svåra brott. LPC har hållit vårdgarantin inom alla verksamheter. LPC har, trots hårt patienttryck med ökande antal remisser, klarat av att bedöma och behandla de patienter som behövt oss inom Flyktingmedicinskt centrum. Flera vårdprocesser går in i nya faser. Medbestämmandegruppen tillsammans med ledningsgruppen för LPC arbetar vidare med centrumets styrkort med förhoppningen att förnya och förbättra styrkortet och öka dess förankring. Situationen vad gäller rekrytering av psykiater känns något ljusare. En konkret länsövergripande plan för utveckling av vårdprogram inom vuxenpsykiatrin har tagits fram och arbetet har påbörjats. Vårdprogramsarbetet för barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter och plan finns för kontinuerlig uppdatering av befintliga vårdprogram. Flera länsövergripande grupper har aktiverats avseende psykiatri/rättspsykiatri såsom Attraktiv specialistpsykiatri, gruppen som har sjukdomsgruppsansvar och psykiatrichefsgruppen. Utifrån den sistnämnda gruppen finns flera arbetsgrupper bildade med specifika uppdrag. Länsdelsteamen inom neuropsykiatri är bildade och samverkan mellan dem och de neuropsykiatriska länsteamen inom LPC är god. LPC vill tydliggöra några svårigheter: Patienttrycket påverkar på olika sätt centrumets ekonomiska läge till det sämre bland annat ökar behovet av utomlänsvård. Många medarbetare jobbar mycket och anstränger sig verkligen för att hjälpa våra patienter på bästa sätt. Dock ger det medarbetarna en ökad belastning. Enligt helårsprognosen är det ekonomiska resultatet ej i balans. Det egna kapitalet behöver utnyttjas. Länspsykiatrisk centrum i Östergötland Christina Karlsson Produktionsenhetschef 3

4 sidan 4 av 13 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat MEDBORGAR-/KUNDPERSPEKTIVET LPC: s verksamheter har under innevarande år lyckats leva upp till tillgänglighetskravet för behandling. För FMC är det dock förenat med viss osäkerhet om det förhållandet kommer att kvarstå under hela 2007, den främsta orsaken är volymen på tillkommande remisser. Centrumets roll som kompetensöverförare fortsätter på olika sätt, FMC:s öppna konsultationstider där metod- och bemötandefrågor kan belysas, Neuropsykiatriska länsteamens satsning på utbildningstillfällen för både landstings- och kommunmedarbetare samt länsövergripande dialog via nätverk. LPC har en sammanhållande funktion för framtagande av länsövergripande policy för närstående till psykiskt sjuka. Det arbetet hämtar kunskap från den år 2006 genomförda närståendestudien i de specialistpsykiatriska verksamheterna. Utifrån denna policy återstår att finna vägar för att verksamheterna ska nå målet att närståendes delaktighet förbättras. Centrumets enheter genomför lokala patientenkäter. Samordning av innehållet i dessa behöver utvecklas. UTFALL NYCKELINDIKATORER Strategi 1: Östgötarna ska känna sig trygga med att en god hälso- och sjukvård ges efter behov och är effektiv under hela vårdprocessen. Framgångsfaktor Östgötarna ska uppfatta att hälsooch sjukvården finns tillgänglig när den behövs. Nyckelindikator/annan uppföljning Tillgänglighet till behandling inom 90 dagar. Målvärde 2 Utfall 3 Senast föreg. utfall Mättidpunkt % 100 % 100 % 0708 LPC utvecklar kommunikationsmöjligheterna. Uppdatering av hemsidan. Vid förändring omgående uppdatering. Uppdatering genomfört. Uppdatering genomfört Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 4

5 sidan 5 av 13 Strategi 2: LPC vill att patienter och närstående/anhöriga ska vara delaktiga och välinformerade. LPC ska främja information och dialog för patienter och närstående och se de närstående som en resurs. Andel välinformerade och delaktiga patienter och närstående. > 70 % av tillfrågade ska vara välinformerade och delaktiga. 43 % av patienterna (RPR) känner sig delaktiga. I FMC:s och Ätstörn.enh. enkät efterfrågas bemötande och förtroende. 43 % av patienterna (RPR) känner sig delaktiga. FMC, 97 % nöjda med bemötandet, 96 % känner förtroende Strategi 3: LPC strävar efter aktiv kompetensöverföring till studerande och vårdgrannar. Framgångsfaktor Mättidpunkt Kompetensöverföring ska genomföras av kompetenta och välutbildade medarbetare. Nyckelindikator/annan uppföljning Bedömning från studerande som anser sig ha fått god utbildning och gott bemötande. Målvärde Utfall Senast föreg. utfall 6,5 av 7 möjliga. 6,3 (FMC), RPR:s resultat ingår sedan f. d. centrumorg. i NSV, kontakt har tagits för korrigering. 6,3 (FMC), 2006 Uppföljning av kompetensöverförande aktiviteter. Slutföra modell för uppföljn Uppföljning påbörjad. Modell för 0708 uppföljning framtagen. 5

6 sidan 6 av 13 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Aktiviteter för att stärka forskning och utveckling fortsätter som planerat inom centrumet under Under året har särskilda medel avsatts för att stödja medarbetares utvecklingsprojekt i form av sökbara projektmedel. Ett antal sådana projekt har startats och ytterligare en ansökningsomgång planeras för sista kvartalet 2007 och fortsättningsvis in i Inom rättspsykiatrin har en uppmärksammad studie angående patienters återfall i våldsbrott presenterats internationellt. Ett flertal nationella nätverk har etablerats och aktiverats under Dels gäller detta projektet, Mellanvårdsformer och stöd i boende för psykiskt störda lagöverträdare, en fortsättning av ett arbete inom ramen för nationell psykiatrisamordning. Dessutom pågår aktiviteter för att etablera ett nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister. Ett samarbete pågår också mellan RPR, Kriminalvården och Karolinska Institutet. uppföljning Stark patientnära FoU intäkter i och förhållande till sjukdomsorientera centrumexterna intäkter d klinisk forskning. LPC har ordförandeuppdraget och har även två medlemmar i Länsgrupp psykisk störning, med sjukdomsgruppsansvar. Gruppen har aktiverat utveckling av vårdprogram för psykisk ohälsa. Vårdprogramsgrupper har påbörjat denna utveckling länsövergripande samt i förekommande fall gemensamt med närsjukvården och kommuner. Projektgruppen för närståendestudien har resulterat i en FoU-rapport. Dessutom är ett arbete snart slutfört med framtagande av policy och handlingsprogram för närståendes delaktighet i den psykiatriska vården. Policyn har utarbetats länsövergripande och tillsammans med intresseföreningarna. UTFALL NYCKELINDIKATORER Strategi 1: Forskning och utveckling samt utbildning (FOUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 5 Utfall 6 Senast Mät- föreg. utfall tidpunkt 7 2,2 % 2 % 0708 Strategi 2: LPC vill skapa förutsättningar för forskning och utveckling. Framgångsfaktor Skapa förutsättningar genom att avsätta medel för forskning och utveckling. Nyckelindikator/annan uppföljning Andel enheter som medverkar /är delaktiga i FoU. Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt 100 % 100 % 100 % Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 6

7 sidan 7 av 13 Delta i utveckling, uppdatering och implementering av relevanta vårdprogram/projekt. Strategi 3: LPC strävar efter omvärldsorientering. Framgångsfaktor Antal vårdprogram/projekt Nyckelindikator/annan uppföljning Aktiv omvärldsbevakning och analys vid tydlig koppling till verksamheten. Delaktig i alla för LPC relevanta vårdprogram. Schizofreni och schizofrenilikn. tillstånd, autism, ADHD, vuxna,ätstörning, missbruk,rätts psyk.vårdproc. Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Omvärldsbevakning Kontinuerlig Kontinuerligt bevakning och analys vid behov. 4 st vårdprogram Kontinuerligt

8 sidan 8 av 13 PROCESSPERSPEKTIVET Produktivitetsmåttet redovisades inte under period 0608 vilket gör att jämförelse med motsvarande period 2007 inte är möjligt. I årsredovisningen 2006 redovisades antal unika individer. Centrumet bedömer att produktionen kommer att ligga på motsvarande nivå som under föregående år. Målet att alla patienter ska ha en vårdplan är uppnått. Vårdplanen är en central funktion i alla enheters vårdprocess. För alla patienter som behöver stöd och vård via centrumet är samverkan med andra vårdgivare, närstående och kommunen av avgörande betydelse för att skapa de bästa förutsättningar i tillfrisknandet. Därför lägger centrumet avsevärd energi på samverkan och nätverksbyggande. Flera av centrumets verksamheter är en del av en hel vårdkedja. Det blir därför tydligt när hela vårdkedjan för patienterna inte fungerar på bästa sätt. Så är fallet och särskilt för patienter överlämnade för rättspsykiatrisk vård och för patienter som drabbats av ätstörningssjukdomar. UTFALL NYCKELINDIKATORER Strategi 1: Hälso- och sjukvårdens processer ska vara effektiva. Framgångsfaktor Mål, mått och uppföljningsrutiner. LPC använder i möjligaste mån en evidensbaserad bedömning, behandling och uppföljning. Nyckelindikator/annan uppföljning Andel patienter för vilka det har upprättats en vårdplan. Andel patienter som GAF/C-GAS skattats och diagnossats/klassificerats. Målvärde 8 Utfall 9 Senast föreg. utfall 2 % bättre än föregående bokslut. 436 unika individer. Produktivitetsförbättring. Årsredovisning 2006, 680 unika individer, 0608 är inte redovisat. Mättidpunkt % 100 % 100 % % 96 % Diagnossatts 100 % 90 % Diagnossatts 100 % Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 8

9 sidan 9 av 13 Strategi 2: LPC verkar för patientens trygghet genom att skapa hållbara vårdkedjor till samverkanspartners. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Genom Deltagande i Rutin under återkommande samverkansmöten när framtagande. samverkansmöten behov finns och enligt skapas hållbara gemensamt uppgjort vårdkedjor till schema. samverkanspartners. 100 % Uppföljningsrutin har börjat användas, behov och schema är inte identifierat Mättidp unkt 0708 LPC skapar och genomför fungerande handlingsplaner med målet at lära av förekommande avvikelser. Antal avvikelser och andel av dessa som har åtgärdats. 100 % Resultat i åtgärdade. Synergi: 64 avvikelser varav 27 avslutade, 42 %. I praktiken är 100 % åtgärdade. Rutinen har effektiviserat s2 avvikelseoch 2 åtgärdssamordnare är utsedda. 100 % med kommentar om att rutinen behöver effektiviseras Strategi 3: LPC strävar efter att skapa och bibehålla en hög medicinsk/psykiatrisk säkerhet. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast föreg. Mät- uppföljning utfall tid- punkt

10 sidan 10 av 13 MEDARBETARPERSPEKTIVET Den totala sjukfrånvaron inom LPC har minskat från tidigare mätning. Inom centrumet har vi några medarbetare som början av året blev hel- eller deltidssjukskrivna vilket förändrade tidigare siffror. Några sjukskrivningar har nu kunnats avslutats vilket förbättrar siffrorna för sjukfrånvaron.. Inom LPC råder fortfarande brist på psykiater vilket är oroande eftersom det även kommer pensionsavgångar inom några år. I höst kommer ett tyskt par att anställas, psykiater och anestesiolog. I rekryteringen har vi ett haft samarbete med An/Op. I samband med den rekryteringen kommer vi att få ökade kostnader. Vi kommer också få möjligheten till att anställa en läkare på ett strategiskt ST block, det ser vi med glädje fram emot och hoppas få sökande som är intresserade. Inom Rättspsykiatriska regionkliniken kommer sjuksköterskor att genomgå vidareutbildning inom psykiatri på halvfart med start i augusti. Utbildningen sker dels via landstingets samarbete med Karlstad/ Gävle och dels via annan högskola. Det finns ett stort behov av att förbättra hälsa och livskvalitet hos flyktingar och övriga invandrare inom Östergötland. Av det skälet har det anställts fyra hälsokommunikatörer med anställning inom Flyktingmedicinskt centrum. Hälsokommunikatörerna ska fungera som en länk mellan nyanlända flyktingar, andra invandrare och medarbetare inom hälsa, vård och omsorg. Det är ett samarbete mellan Landstinget i Östergötland tillsammans och kommunerna i Östergötland. Hälsokommunikatörerna har en kompetens som kompletterar den svenska hälso- och sjukvården. Språket och den kulturella förståelsen i kombination med hälso- och sjukvårdskunskaper gör dem unika. LPC:s medarbetare ska ges förutsättningar till att ha en god hälsa uppföljning Total sjukfrånvaro uttryckt i % för aktuell period. 5 % 6,1 % 4,9 % föreg. utfall UTFALL NYCKELINDIKATORER Strategi 1: LPC ska vara en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser utifrån sitt uppdrag. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 11 Utfall 12 Senast Mättidpunkt 13 6,2 % Utfall perioden jan-aug. Utfall aug. Total korttidsfrånvaro 3 % 1,9 % Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 10

11 sidan 11 av 13 Strategi 2: LPC ska vara en arbetsplats som attraherar nya medarbetare. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Aktivt arbete med Följa/uppdatera/åtgärda jämställdhet och mångfaldsplanen en kulturell mångfald. gång/år. Löneutveckling förståelig och motiverande. Lönesamtalsmodell. 50 % under Mättidpunkt Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Uppföljning Uppföljning Uppföljning en via enkät. via enkät. gång/år Modell används Lönesamtals modell utvecklad Strategi 3: Medarbetare ska ges möjlighet att utveckla såväl eget kunnande som organisationens arbetssätt. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Delaktighet och Delaktighet fråga 15 i > 3,4 Ingen Ingår i 0612 möjlighet till utvecklings- och kvalitetsarbete. enkäten. mätning genomförd. jämställdhetsplanen. Utvecklingsplan för samtliga medarbetare. 100 % 100 % 100 %

12 sidan 12 av 13 EKONOMIPERSPEKTIVET LPC redovisar ett överskott på 0,2 mkr i delårsbokslutet för aug. Helårsbedömning DÅ 08 visar ett underskott på 2,0 mkr, helårsbedömningen är justerad för semesterlöneskulden till motsvarande nivå som gällde efter juli. LPC har rekryterat en psykiater och en anestesiolog från Tyskland som kommer att börja sina tjänster under hösten, detta medför ökade kostnader under resten av året. Neuropsykiatriska länsteamen har haft vakant läkartjänst sedan årets början vilken kommer att tillsättas med psykiater, 50 %, från 1 november. Det har även varit vakanser på andra tjänster. Ätstörningsenheten har flyttat in i nyrenoverade lokaler på Lasarettet i Motala 1 april 2007, omställningspengar som enheten fick 2006 på grund av förändrad verksamhet fördes delvis över till 2007, eftersom flytten till nya lokaler skedde först under Ätstörningsenheten har blivit lovade ekonomisk kompensation för ökade hyreskostnader och ett engångsbelopp för ombyggnationskostnader. Ett stort problem på ätstörningsenheten är kostnaderna för patienter som har behov av vård på behandlingshem. Den kostnaden har varit ca 2,4 mkr de första 8 månaderna. Budgeten för 2007 är 2 mkr. Flyktingmedicinskt centrum får minskade intäkter från Migrationsverket på grund av att fler flyktingar fått uppehållstillstånd direkt och därmed blivit östgötar. Dessa patienter behöver dock fortfarande vård men FMC har fått minskade resurser. Under 2006 fick centrumet en extra ersättning från Hälsooch sjukvårdsnämnden för att täcka upp dessa minskade intäkter men inte 2007, detta medför ett underskott på ca 0,5 mkr. Inom FMC har det kommit till fyra nya tjänster som Hälsokommunikatörer, dessa personer jobbar i ett samverkansprojekt med länets kommuner som finansieras av Östsam. Inom RPR har det varit en del sjukskrivningar och vakanser på tjänster under längre och kortare tider. Intäkterna för utomlänspatienter har inte varit lika stora som tidigare år på grund av ökad efterfrågan av vårdplatser för östgötar. Det är också svårt att göra jämförelse med föregående år på grund av att vårdplatserna utökades från 1 april Platserna i halvägshuset har inte haft full beläggning, vilket genererat mindre intäkter än beräknat. Kostnaderna för köpt vård på behandlingshem och rättspsykiatriska enheter i andra landsting har varit 6,9 mkr under de första 8 månaderna, vilket är ett stort problem för ekonomin. Budgeten för 2007 är 5,0 mkr. Läkemedelskostnaderna för sluten vård har också ökat mot tidigare år. Centrumet fick projektpengar från nationella psykiatrisamordningen som skall användas till bl a utbildningar och samarbete med övriga psykiatrienheter i landstinget och kommunerna i Östergötland, dessa pengar finns kvar även

13 sidan 13 av 13 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE Budgeterat resultat var ett 0-resultat men det målet håller inte. Lönekostnadsutvecklingen går inte att jämföra med föregående år på grund av att nya verksamheter kommit till under Lönekostnadsutvecklingen visar därför en ökning på 12,5 % i jämförelse med Flyktingmedicinskt centrum, Ätstörningsenheten och RPR har inte budgeten i balans. Kostnaderna för Ätstörningsenheten och RPR kan förändras, om inte kostnaderna för behandlingshem och utomlänsvård minskar, här rör det sig om stora kostnader per dag. UTFALL NYCKELINDIKATORER Strategi 1: Långsiktig ekonomisk balans Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Verksamheten är Lönekostnadsutvecklin anpassad efter g i procent jmf med intäktsutvecklingen. motsvarande period föregående år. Kända Andel enheter med förutsättningar. Tydliga avtal Kostnadsmedvetenhet ekonomi i balans. Dialog och utveckling med beställarfunktionen. Uppföljning av kostnader i förhållande till budget/klinik. Målvärde 14 Utfall 15 Senast föreg. utfall Mättidpunkt 16 12,5 % 21 % % 100 % 100 % 0612 Förbättrad dialog. Hålla kostnadsbudget. Dialogen har förbättrats Fortsatt utveckling av dialogen % 50 % Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 13

14 Blankett 1 Ledningsstaben Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: Christina Karlsson - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 142 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 214 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 255 Minskning av förråd Statsbidrag 407 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 100 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -200 Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel 0 Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar -142 Netto Finansiella intäkter 547 Finansiella kostnader -18 Resultat efter finansnetto Årets resultat *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

15 Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2A (Samtliga PE utom närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader 1) i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet 213, LPC Bedömningen gjord av Ann-Marie Berglund Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 2) (tkr) 2) Reglering av kostn Helårsbedömn av utifrån PV överkostn exkl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Samtliga läkemedelskostnader avser läkemedel på recept (konto (stängt ), 56124, 56127, 56130), läkemedel via rekvisition (konto 56110, 56111,56112, 56113, 56195). I kolumn reglering över-/ underskott allmänläkemedel redovisas konto ) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn Blankett 2A -Helårsbedömning läkemedel - Pe rapportering kostn_2007.xls

16 Annan rapportering DÅ Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3A Medborgarperspektivet Produktionsenhet: 213, LPC Uppgiftslämnare: Christina Karlsson Har kliniken haft en aktiv (strukturerad) dialog med patienter/brukare? Klinik Rättspsykiatrisk regionklinik Klinik Neuropsykiatriska länsteamen Klinik Flyktingmedicinskt centrum Ätstörningsenheten X X X X Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter augusti

17 Annan rapportering DÅ Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3B Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: 213, LPC Uppgiftslämnare: Christina Karlsson Har produktionsenheten under den senaste 12-månadersperioden genomfört benchmarking med aktörer utanför LiÖ. Klinik A Klinik B Klinik C osv Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars * Med benchmarking avses: att metodiskt lära av goda förebilder i syfte att uppnå egna förbättringar (def. enligt SIC). Har verksamhetsenheten (klinik el motsvarande) genomfört någon förbättringsaktivitet i samarbete med annan part utanför den egna kliniken? Klinik A Klinik B Klinik C osv Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars * Med förbättringsaktivitet avses: t ex ändrat remissflöde, ökad tillgänglighet, förkortade ledtider.

18 Annan rapportering DÅ Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3B Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: 213, LPC Uppgiftslämnare: Christina Karlsson Ange, för produktionsenheten, antal pågående, eller under den senaste 12- månadersperioden avslutade, förbättringsprojekt av typen genombrott eller 10-6 som givit mätbart förbättrade resultat. Enheten har inga pågående eller avslutade projekt av typ genombrott eller X * Rapporteras efter mars och augusti

19 Annan rapportering DÅ Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3D Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: 213,LPC Uppgiftslämnare: Christina Karlsson Har produktionsenheten en dokumenterad Ja Nej Förklaring: strategi för medarbetarskap? Produktionsenhet X * Rapporteras efter augusti Använder och utvecklar verksamhetsenheten modell för befattningsutveckling? Ja Nej Förklaring: Rättspsykiatriska regionkliniken X * Rapporteras efter augusti Neuropsykiatriska länsteamen X Flyktingmedicinskt centrum X Ätstörningsenheten X

20 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3E Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: 213, LPC Uppgiftslämnare: A-M Berglund Har kliniken något KPP-relaterat nyckeltal i sitt styrkort eller Ja Nej Förklaring: motsvarande? Neuropsykiatriska teamet x * endast sjukhuskliniker Ätstörning x * Rapporteras efter augusti Rättspsykiatriska kliniken x Flyktingmedicinskt centrum x Senaste aktuella mätvärden KPP Kr/VTF Kr/läkarbesök Kr/1000 invånare Kostnad för Förklaring: DRG-vikt 1,0 Neuropsykiatriska teamet * endast sjukhuskliniker Ätstörning * Rapporteras efter augusti Rättspsykiatriska kliniken Flyktingmedicinskt centrum Siffrorna för RPR blir svåra att jfr beroende på att vårdtiderna är så långa Senaste aktuella mätvärden KPP Kostnad per listad/åldersintervall Förklaring: år år år 80- äldre Ej aktuellt * Rapporteras efter augusti * endast vårdcentraler

21 Tjänsteställe Blankett 4 Ledningsstaben Mikael Karlsson Produktionsenhet: 213, LPC Uppgiftslämnare: Christina karlsson Åtgärdsredovisning delårsrapport Åtgärd Analys av enheternas ekonomi fördjupas. Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) Ange vilka ev. enheter utanför den den egna verksamheten som påverkas Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Mkr 2007 Mkr 2008 Start i sept Analys av alla personalkostnader och aktivera rutin för nyanställningar Start i sept Minska kostnaderna beh hem/utomläns för Ätstörning,finna andra flexibla lösningar. På sikt beh hemsliknande verksamhet inom LIÖ. Utveckling och kommundiskussioner pågår. Målet är att sänka kostnader för utomlänsvård och höja vårdkvaliteten. Behandlingshemsliknande verksamhet påverkar positivt sjukdomsgruppen ätstörning genom att skapa en sammanhållande vårdkedja. Påverkan över hela länets närsjukvård, psykiatri, medicin, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri, primärvård och skolhälsovård. I dagsläget inte möjligt att tydliggöra ekon. effekter. Utvecklingsarbetet fortsätter under 2007 och de ekonomiska konsekvenserna behöver analyseras.

22 Tjänsteställe Blankett 4 Ledningsstaben Mikael Karlsson Produktionsenhet: 213, LPC Uppgiftslämnare: Christina karlsson Åtgärdsredovisning delårsrapport Sid. 2 Åtgärd Effektivisera den rättspsykiatriska vårdprocessen Konsekvensbeskrivning (strukturella, får påverkan för prioriterade patientgrupper, påverkar andra verksamhetsområden) Lagar styr vid placering av patienter som alltid måste beredas vårdplats. Dagens uppdelade vårdprocess mellan närsjukvård och RPR kan förbättras genom att RPR tar hand om hela vårdkedjan. Patientgrupp, svårast psykiskt sjuka med kompexa vårdbehov. Ange vilka ev. enheter utanför den den egna verksamheten som påverkas Närsjukvårdens psykiatri, länets kommuner och regionen. En nödvändighet är att omfördela resurser från närsjukvården till LPC. Redovisning av förväntade ekonomiska effekter Mkr 2007 Mkr 2008 Närsjukvården och RPR är helt överens om att förändringen borde genomföras. Kostnadsanalys behöver genomföras Minska kostnaderna för beh.hem och utomlänsvård i andra landsting för patienter dömda till rättspsykiatrisk vård. Fortsatt utveckling av det pågående arbetet i frågan tillsammans med NS och länets kommuner angående behandlingshemsliknande/boendelik miljö. Patientgrupp, svårast psykiskt sjuka med komplexa vårdbehov, mycket långa vårdtider och det samhällsskyddande uppdraget som RPR har. Närsjukvårdens psykiatri, kommunerna i länet, regionens rättspsykiatri Det påbörjade utvecklingsarbetet fortsätter. Målet är att kostnader för utomlänsvården reduceras och vårdkvaliteten höjs. Minska kostnaderna för läkemedel slutenvård på RPR, bjuda in apotekare från läkemedelgruppen till ledningsmöte på RPR Patienterna mår sämre med annat läkemedel Försöka få bättre utnyttjande av platserna i halvägshust Kommunerna

23 Minskade intäkter från Migrationsverket.för pat på FMC Kan ej ta emot patienter i samma utsträckning, får minskade rusurser Primärvården-kommunerna Minska tolkkostnaderna Patienterna får sämre vård pga språksvårigheter Anställning av specialistpsykiater Planering inför kommande pensionsavgångar, kopplat till de stora svårigheterna att rekrytera psykiater till länet.

24 Redovisning av åtgärder för att hejda verksamhetens kostnadsutveckling. Bilaga till Åtgärdsplan till DÅ 08 för LPC. Helårsprognosen visar på ett underskott på cirka två miljoner kronor. Nedan redogör vi för en del processer som måste fortgå för att trots det ekonomiska läget erbjuda en god vård för patienterna. Flera av de påbörjade processerna ger kostnadseffektivitet på sikt. I nuläget är det förknippat med svårigheter att sätta exakta kronor på de olika utvecklingsområdena eftersom processerna är kopplade till andra vårdgivare och kommunala enheter. Alldeles tydligt är att förändringarna, om de effektueras, skapar avsevärda kvalitetsökningar för patienterna och för medarbetarna. En del av vårt ekonomiska läge är förknippat med omvärldens beslut som centrumet har att följa. Dessa beslut är lagförändringar, förändringar i Socialstyrelsens föreskrifter, den tillfälliga lagen om flyktingars uppehållstillstånd och påskyndad handläggning av sådana ärenden. Det medför att antalet östgötar ökar när uppehållstillståndet beslutas, behovet av vårdinsatser är konstant men intäkterna från Migrationsverket faller bort men samtidigt ökar landstingets vårdkostnader. Socialstyrelsens nya säkerhetsföreskrifter för tvångsvård är ett tvingande faktum för de psykiatriska verksamheterna att följa. Den ökade säkerheten ger effekter inom den rättspsykiatriska vården. I ett inledningsskede erfordras flera om- och nybyggnationer för att förbättra säkerheten till klass 2. Den ökade säkerheten får förmodligen också konsekvenser i form av längre vårdtider inom den rättspsykiatriska vården för de patienter som klassas att fortsatt vårdas inom klass 2. Klassificeringen kan även ge förändringar i den allmänpsykiatriska verksamheten genom att vissa patienter som vårdas där säkerhetsklassas till en högre säkerhet som då endast erbjuds av rättspsykiatrin. För de sjukdomsgrupper som centrumet erbjuder vård har det under senare år utvecklats nya, effektivare läkemedel. Med dessa läkemedel följer ännu så länge ökade kostnader men för de aktuella patienterna ger läkemedlen positiva effekter. LPC har påbörjat analys av läkemedelskostnaderna. I den jämförelsevis låga läkemedelsbudgeten kan inga stora förändringar väntas. Processer som har påbörjats. Ätstörningsprocessen. I den nyligen genomförda processkartläggningen har framkommit att vårdkedjan för patienter som lider av ätstörningsproblematik inte är komplett, att länkar i kedjan fattas och att det är ojämlik vård i de olika länsdelarna. Centrumet har ett pågående arbete gemensamt med närsjukvården som behöver fortsätta och intensifieras. Den förändring som erfordras ger på sikt kostnadseffektivitet, kvalitetshöjning och bättre resultat för patienterna. De olika delarna i processen måste bli smidigare, mer lättförståelig för patienterna och för oss som arbetar. I syfte att åter bygga upp en effektiv och sammanhållen ätstörningsvård har identifierats brister som för närvarande råder i länet: Mellan sluten- och öppenvård, särskilt i den centrala länsdelen råder oklarhet och slutenvårdsprocessen fungerar inte, särskilt för patienter > 18 år. Mellanvården i den västra länsdelen belastas av alltför tunga ätstörningspatienter och i den östra länsdelen uppfattas processen som otydlig. Det är inte ovanligt att klagomål framförs av våra vårdgrannar. Det är ett stort behov av behandlingshemsliknande vård för denna patientgrupp vilket visar sig i en

25 icke sammanhållen vårdkedja. Vården har inte ekonomiska möjligheter att erbjuda det breda behandlingsutbud som erfordras och inte heller effektiva metoder. Centrumet ser ett stort behov av familjearbete i hemmet vilket i dagsläget inte är möjligt att möta. Ekonomiska brister har konstaterats för att bedriva forskning och för att fortsätta med rådgivningsfunktionen. Den senare mycket viktig för att tidiga insatser ska kunna möjliggöras till patienterna. Den rättspsykiatriska vårdprocessen. Under år 2007 har det mellan närsjukvårdens psykiatri och den rättspsykiatriska verksamheten vuxit fram en gemensam idé i form av ett program för den rättspsykiatriska vårdprocessen. Ett förverkligande av denna process skulle innebära att RPR inom LPC handhar hela den rättspsykiatriska vårdprocessen från det att patienten överlämnas för vård via domstol och till och med den avslutande utslussningen där olika individuella behov måste tillgodoses. Denna utveckling kan inte genomföras inom befintliga resurser utan måste innebära att erforderliga resurser överförs från närsjukvården. Denna process ingår i LPC:s åtagande inför 2008 där även förutsättningarna vad gäller ekonomiska resurser har påpekats. Såväl närsjukvårdens psykiatri som centrumet är övertygade om att förändringen skulle innebära en tydligare, mer förståelig och tryggare vårdperiod för patienterna, skapa en effektivare vårdkedja och även ge medarbetarna en högre arbetstillfredställelse. I den nuvarande rättspsykiatriska vården konstaterar vi en avsaknad av vård i en behandlingshemsliknande, boendelik miljö. En mindre grupp patienter som fordrar mycket långa vårdtider inom rättspsykiatrin behöver möjlighet att vårdas i en mera hemlik miljö som är helt individanpassad efter olika funktionsnedsättningar och olika problem. En sådan vårdmiljö skulle i sin tur ge verksamheten ökade möjligheter att erbjuda flera östgötar med behov av rättspsykiatrisk vård plats i närheten av det sociala nätverket. En del av behovet av boendelik miljö får för närvarande sin lösning genom att köpa platser på behandlingshem, vilket är förknippat med höga vårdkostnader för dessa patienter. Om LPC ska leva upp till de nationella riktlinjerna för missbruksvård, behöver vi skapa ekonomiska möjligheter för detta. Med de nuvarande ekonomiska förutsättningarna är det en omöjlighet. Dock är det ett aktuellt problemområde för en stor del av patienterna inom den rättspsykiatriska vården som är angeläget att kunna erbjuda adekvat behandling för. När det gäller den rättspsykiatriska vården har centrumet även ett regionansvar. Landstinget i Jönköpings län har i dagsläget signalerat att den nybyggnation för rättspsykiatrisk vård som diskuterats inte längre är aktuellt. Det påverkar naturligtvis de vårdplatser som LPC har till sitt förfogande för regionens patienter men även de platser som är till östgötarnas behov. I ett framtidsperspektiv är dialogen med regionen mycket angelägen och särskilt om målet är en rättspsykiatrisk regionklinik och kompetenscentrum i Östergötland. Den neuropsykiatriska vårdprocessen. Det har för den neuropsykiatriska patientgruppen kommit nya, effektiva läkemedel som är dyra och som gör att läkemedelskostnaderna kommer att öka kraftigt. Det är ett stort behov av utredningskapacitet för sjukdomsgruppen, särskilt vuxna, som för närvarande inte kan täckas. Efter det att utredning är gjord synliggörs behovet av behandlingsinsatser. Dessa behov tillgodoses inte för närvarande i vårt län.

26 Barn upptäcks ha neuropsykiatriska problem och många av dessa kommer sedan att finnas på vuxensidan, redan utredda, men behöver fortsatt behandling både läkemedel och pedagogiska insatser. Detta kostar och kräver resurser och kompetens. Behovet av kunskap är stort både inom den egna organisationen och externt (skola, försäkringskassa, socialtjänst mfl). Dessutom erfordras mycket energi och avsevärda resurser för samordning och för att samverka både inom landstinget och med andra externa intressenter. Flyktingmedicinsk vård. Flyktingmedicinskt centrum får minskade intäkter från Migrationsverket på grund av att fler flyktingar fått uppehållstillstånd direkt och därmed blivit östgötar. Dessa patienter behöver dock fortfarande vård men FMC har fått minskade resurser. Under 2006 fick centrumet en extra ersättning från Hälso- och sjukvårdsnämnden för att täcka upp dessa minskade intäkter men inte 2007, detta medför ett underskott på ca 0,5 mkr. Samma patientgrupp har ett mycket stort behov av tolkstöd i samband med vårdkontakterna. Centrumets kostnader för att täcka de ökade kostnaderna för flyktingarnas vård uppgår till 0,7 mkr per år. I tjänsten Christina Karlsson Centrumchef

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland 2006-09-21 LiÖ 2006-XX 1 (13) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum 2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-11-18./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum 2006-09-20 LiÖ 2006-08 1 (X) Delårsrapport och helårsbedömning period 2006 inkl styrkorts 211 Ortopedicentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum www.lio.se/kmc Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Produktionsenheten Länspsykiatriskt centrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Produktionsenheten Länspsykiatriskt centrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Produktionsenheten Länspsykiatriskt centrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2007 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2007 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Delårsrapport januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland 2006-04-24 LiÖ 2006-03 1 (14) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2008-11-19 Dnr: LiÖ 2008-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för

Läs mer

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015 -03-24 Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan Innehållsförteckning 1. Vision/verksamhetsidè... 3 2. Medborgarperspektivet... 4 3. Processperspektivet... 5 4. Ekonomiperspektivet... 6 5. Nyckelindikatorer...

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Landstingets Riskhantering i Östergötland

Landstingets Riskhantering i Östergötland Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011

Delårsrapport jan-okt 2011 Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång

Läs mer

Helårsbedömning

Helårsbedömning 2005-09-20 Till Landstingsdirektören Landstingsstyrelsen Helårsbedömning 08 2005 Folktandvårdens vision är att vara den ledande aktören inom tandvården i länet samt det naturliga valet för östgötarna.

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Det balanserade styrkortet

Det balanserade styrkortet Det balanserade styrkortet ett exempel på intern uppföljning Sandra Hall, administrativ assistent 2010 11 10 Det balanserade styrkortet, BSC En metod och en styrfilosofi för att styra organisationer och

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden BESLUTSUNDERLAG 1(5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden De månatliga delårsrapporterna utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Årsredovisning 2006. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland. Hög kvalitet genom samverkan och delaktighet. Vår vision:

Årsredovisning 2006. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland. Hög kvalitet genom samverkan och delaktighet. Vår vision: Årsredovisning 2006 Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vår vision: Hög kvalitet genom samverkan och delaktighet Årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapporten utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i ekonomiperspektivet. Övriga nyckeltal

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Närsjukvården i östra Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott Frances Hagelbäck Hansson Bakgrund 1998 2004 omfattande utredning om rättspsykiatri

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Bildmedicinsk centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-augusti 2007 Bildmedicinsk centrum i Östergötland Delårsrapport jan-augusti 2007 Bildmedicinsk centrum i Östergötland DNR BMC 2007-00083 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Uppföljning av BALANSERAT STYRKORT FÖR KIRURGI- och ONKOLOGICENTRUM i ÖSTERGÖTLAND januari-mars 2005

Uppföljning av BALANSERAT STYRKORT FÖR KIRURGI- och ONKOLOGICENTRUM i ÖSTERGÖTLAND januari-mars 2005 2005-05-23 Uppföljning av BALANSERAT STYRKORT FÖR KIRURGI- och ONKOLOGICENTRUM i ÖSTERGÖTLAND januari-mars 2005 För första gången redovisar KC med utgångspunkt från vårt styrkort. Allt går inte ännu att

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober Ortopedicentrum

Delårsrapport januari-oktober Ortopedicentrum Delårsrapport januari-oktober 2007 211 Ortopedicentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Rersurscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Rersurscentrum 2006-09-19 LiÖ 2006-08 1(9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Rersurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Månadsuppföljning september 2007

Månadsuppföljning september 2007 Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel 040-62 393 09 gina.klint@skane.se Datum 2007-11-07 Dnr Månadsuppföljning september 2007 1 Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen Närståendepolicy Policy för närståendes delaktighet i vuxenpsykiatrisk vård Psykiatrin antar utmaningen Under de senaste tjugofem åren har det pågått ett målmedvetet arbete med att minska den psykiatriska

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer