Årsredovisning Upphandlingscentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum

2 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision 5 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 6 Processperspektivet 10 Medarbetarperspektivet 12 Ekonomiperspektivet 15 EKONOMISK REDOVISNING Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning Investeringssammanställning per objekt 2

3 sidan 3 av 16 PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 2011 var ett år då många förändringar startade inom Upphandlingscentrum. Under året driftsattes första delen av beställarportalen inom Landstinget. Denna kommer på sikt att leda till enklare sätt att göra beställningar, enklare fakturahantering men också ökad avtalstrohet till våra leverantörer Jag tillträdde som ny produktionsenhetschef under våren Min viktigaste uppgift har varit att starta arbetet med att genomlysa och utveckla vår upphandlings- och inköpsprocess så att UC bättre kan bidra till att frigöra resurser till landstingets kärnverksamhet. Vårt arbete i de olika perspektiven har därför till viss del fått stå tillbaka under året. En ny process kommer under 2012 att innebära nya arbetssätt och nya verktyg men också nya utmaningar och krav på kompetens på hos både nuvarande och blivande medarbetare. Ekonomin 2011 renderade i ett positivt resultat, vilket i mycket hänför sig till icke tillsatta vakanser vid föräldraledigheter. Personalläget har under året varit ansträngt och samtliga medarbetare har gjort en oerhörd arbetsinsats. Arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingar resulterade i att upphandlingsgruppen för hydrofila tappningskatetrar tilldelades 2011 års miljöpris. Genom ett målmedvetet arbete i upphandlingen fick gruppen bättre produkter utan miljöfarliga ämnen till ett lägre pris än tidigare. Händelser i vår omvärld påverkar oss både direkt och på ett par års sikt. Under året har vi sett initiativ både i EU och i Sverige för att förenkla reglerna kring offentlig upphandling. Resultatet av detta arbete kommer fortfarande att dröja ett par år. Över landet har många aktiviteter och initiativ tagits, allt från regeringshåll och nätverk till enskilda aktörer, kring innovationsupphandlingar. Syftet är att få fram nya produkter genom ett ökat samarbete mellan näringsliv och offentlig sektor. För oss innebär det att vi kontinuerligt överväger vilken typ av upphandingsform som ger bästa resultat utifrån verksamheternas krav men också att vi har startat ett arbete tillsammans med Innovationsslussen för att nya produkter från mindre aktörer lättare ska kunna testas inom Landstinget. De regelförändringar i Lagen om offentlig upphandling som genomfördes 2010 fortsätter att påverka oss. Vi ser fortfarande effekter i form av ett kontinuerligt ökande antal överprövningar och fler upphandlingar men också att Konkurrensverket börja döma ut kännbara skadestånd. Detta får till följd att många verksamheter inom offentlig sektor centraliserar och förstärker sina upphandlingsenheter. Tillsammans med stora pensionsavgångar inom upphandlarkåren innebär det en ökad konkurrens om medarbetare inom området. Vid nyrekrytering som pågår/genomförts under året har intresset bland sökande med rätt profil för vår verksamhet varit mycket stort kommer att fortsätta i förändringens tecken. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att förbättra och effektivisera inköps-ooch uppandlingsprocessen så att vi får kontroll över hela processen, från att behovet uppstår tills leveransen ska följas upp. Detta innebär att vi tar klivet från att göra bra affärer till att göra goda affärer ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. Upphandlingscentrum Helen Widin Produktionsenhetschef 3

4 sidan 4 av 16 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN Upphandlingscentrum (UC) är landstingets centrala expertfunktion gällande upphandling. UC genomför alla upphandlingar och tecknande av kommersiella avtal avseende entreprenader, varor, tjänster och utrustning inom Landstinget i Östergötland. Upphandlingar och inköp genomförs efter uppdrag av landstingsledningen samt landstingets verksamheter. I enhetens ansvar ingår också bedömning av att lagar, riktlinjer och policys efterlevs samt att affären utformas för en effektiv användning av ekonomiska medel. UC:s uppdrag består således av två roller: Service Enheten är både bollplank och expertstöd när nya avtal ska tas fram. UC är också rådgivare när befintliga avtal ändras på ett sådant sätt att ekonomiska överenskommelser påverkas. Kontroll - UC ansvarar för att upphandlingar inom Landstinget i Östergötland på bästa sätt följer de lagar och förordningar som finns inom området, t ex lagen om offentlig upphandling, LoU, men också att landstingets egna riktlinjer efterlevs. Upphandlingscentrum styr sitt uppdrag utifrån landstingets strategiska plan inklusive 3-års-budget, landstingsdirektörens verksamhetsplan och landstingets upphandlingspolicy. Upphandlingscentrum är placerat i Linköping. Vi hanterar ca avtal och upphandlingsvolymen uppgår till 3 miljarder kr/år. En viktig del i vårt arbete är att med hjälp av referensgrupper säkerställa att våra uppdragsgivare får avtal med rätt funktion, rätt kvalitet, rätt pris och i rätt tid. I referensgrupperna ingår personal från uppdragsgivare, material- och sortimentsgrupper, teknisk och medicinsk expertis m fl. I dagsläget har vi ca 50 aktiva referensgrupper per år. Fakta om Upphandlingscentrum, 2011 Antal anställda 23,0 Omsättning, mkr 151,3 Resultat, mkr 0,7 Eget kapital mkr 1,0 Total sjukfrånvaro, % 1,2 Kommentarer till Faktaruta: I ovanstående faktaruta ingår Centraldepån, Centraldepån omsätter 139,1 mkr, men påverkar inte resultatet eftersom centraldepån redovisar ett nollresultat. 4

5 sidan 5 av 16 UPPDRAG OCH VISION Upphandlingscentrum är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. Landstingets vision ligger som är övergripande vision för UC:s arbete. För oss innebär det att säkerställa bästa möjliga upphandlings- och inköpsprocess så att våra uppdragsgivare på ett kostnadseffektivt sätt får avtal med rätt kvalitet, funktion och pris. På så sätt kan vi frigöra resurser till landstingets kärnuppgift, att ge bästa möjliga vård till medborgaren. Inom vårt område offentlig upphandling är vår vision att vårt arbetssätt vara tongivande, vår kompetens eftertraktad och vårt affärsmässiga resultat i särklass bäst. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85 % av den beskattningsbara inkomsten (2011). Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation omfattar ca helårsarbetare. Bruttoomslutningen år 2011 var ca 12 miljarder kronor. 5

6 sidan 6 av 16 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Den svenska offentliga sektorn köper varje år varor, tjänster och entreprenader för uppskattningsvis 500 miljarder kronor. Det mesta av detta skall upphandlas enligt LOU. För att skapa möjligheter till bra affärer och praktiskt hinna med att upphandla ställs det stora krav på både på ett väl fungerande regelverk och på alla de som arbetar med upphandling. Både inom Sverige och EU pågår initiativ i syfte att förenkla regelverket kring upphandling. Ett konkret resultat av detta arbete kan inte förväntas förrän om ett par år. Regeringen satsade under året 24 miljoner kronor för att stödja innovationsupphandling vilket ska underlätta samarbete mellan näringsliv och offentlig sektor. Syftet är att utveckla nya produkter och tjänster som på sikt kommer att leda till besparingar för samhället. Begreppet innovationsupphandling innebär i sig ingen ny upphandlingsform men att befintliga former inom lagen om offentlig upphandling (LoU) utnyttjas bättre Effekterna av den förändring i LoU som infördes under 2010 har tydligt påverkat upphandlingsområdet. Förändringen innebar att fler affärer ska upphandlas och också att otillåtna upphandlingar kan bötfällas. Flera upphandlingar har blivit fällda av Konkurrensverket med kännbara skadestånd som följd. Regelförändringarna har också lett till att fler upphandlingar överprövas vilket ökar kraven på juridisk kompetens. Under 2010 överklagades drygt 5% (950 st) av de annonserade upphandlingarna. För att bättre kunna möta de ökande kraven samlar flera verksamheter befintlig kompetens i centrala upphandlingsorganisationer och anställer också fler upphandlare. Nyrekryteringen behövs också på grund av den generationsväxling som pågår inom upphandlarkåren och som innebär att inom 5 år har var fjärde upphandlare gått i pension. Efterfrågan på erfarna upphandlare har därmed ökat markant. Intresset för e-upphandling har ökat i landet och många verksamheter har projekt inom området i syfte att förenkla administrationen kring upphandlingar. Ett generellt eftersatt område är uppföljning av resultatet av upphandlingar. Tre av fyra offentliga upphandlingskontrakt följs inte upp. Landstinget i Östergötland följer till stora delar den trend som finns i övriga landet. - Central organisation. Upphandlingsverksamheten är sedan tidigare centraliserad i en organisation med djup kompetens och starkt fokus på upphandling. Vi ser möjligheter till att effektivisera den upphandlingsprocess som finns idag. - Juridisk kompetens. Verksamheten har egen juridisk kompetens som hanterar överprövningar och den ökande mängden frågeställningar med mycket gott resultat Tidsåtgången för att hantera de juridiska frågorna har under de senaste åren ökat konstant och vi ser för nuvarande inga tecken på att den trenden kommer att brytas eftersom det i LoU finns inte regleras på vilka grunder överprövning får ske. - Innovationsupphandling. UC har påbörjat ett samarbete med Innovationsslussen för att deras klienter i en mindre omfattning och på ett enkelt sätt ska kunna testa nya produkter inom Landstinget. Vad gäller större projekt utvärderar vi och prövar de upphandlingsformer som faller under begreppet innovationsupphandling. För tillfället har vi en pågående upphandling avseende produktionsplaneringssystem. - E-upphandling. Landstinget i Östergötland ligger långt fram i jämförelse med andra offentliga verksamheter vad gäller arbete med elektronisk avtalsdatabas. Samtliga upphandlingar och avtal finns idag i avtalsdatabasen. För att ytterligare förenkla administrationen kring upphandling ser vi en naturlig utveckling av e- signering och e-arkivering. 6

7 sidan 7 av 16 - Förändrade kompetenskrav hos medarbetarna. I och med förändrade krav i LoU och en ökad användning inom e-upphandling ser vi att nya kompetenser krävs både för våra befintliga medarbetare och vid nyrekrytering i form av akademisk examen och IT-vana. - Personalomsättning och nyrekrytering. Även hos oss kommer de närmsta åren att innebära en betydande pensionsavgång. Vi ser också en ökad personalomsättning kopplad till att andra verksamheter förstärker och nyrekryterar inom inköp- och upphandlingsområdet. Vid den nyrekrytering som pågår/genomförts under året har intresset bland sökande med rätt profil för vår verksamhet varit mycket stort. - Strategisk upphandling. I takt med en förenklad administration och effektivare processer ser vi en ökad möjlighet att arbeta med strategisk upphandling, dvs att gå från att göra bra upphandlingar till att göra bra affärer ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. Detta innebär att vi måste ha kontroll över hela processen, från att behovet uppstår tills leveransen ska följas upp. 7

8 sidan 8 av 16 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Under 2011 hade perspektivet två strategier. Mätning som resulterar i ett Nöjd kundindex har i fått stå tillbaka under året till förmån för fokuseringen översyn av organisation och processer som inleddes under Måluppfyllnaden kan därmed inte bekräftas genom mätvärde. Väsentliga insatser och resultat Som ett resultat av uppdrag från våra kunder genomfördes 244 upphandlingar och 68 direktavtal under Antalet individuella avtal under perioden var 477 st. Endast ett fåtal av våra upphandlingar blev föremål för överprövningar i förvaltningsrätten, 13 st eller 5% vilket är lika med genomsnittet i Sverige. Av dessa dömdes 10 domar till UC:s fördel. Av detta kan konstateras att UC löst sina uppdrag enligt kundernas önskemål. Uppföljning av hur våra uppdragsgivare uppfattar UC:s verksamhet sker kontinuerligt via dialoger och vid informations- och rådgivningsträffar. Överlag får UC:s insatser mycket gott betyg men möjligheter till förbättringar kan konstateras. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Kunderna skall alltid snabbt och enkelt erhålla service i form av information, stöd/rådgivning och upphandling Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde 1 Utfall 2 Föregående UC är tillgängliga för utförandet av sitt uppdrag. 3 Nöjd kundindex > 4,0-3, Strategi 2: Avstämning med kunderna sker kontinuerligt och efter avslutat uppdrag Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående Hålla överenskommen leveranstid Nöjd kundindex > 4,0-3, Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta under År och månad för mätning av senaste 8

9 sidan 9 av 16 Analys och reflektion UC har löst sina åtagande från verksamheten med ett gott resultat och med hög kompetens. Ett resultat av detta är vi har ett fåtal överprövningar som lämnas intill förvaltningsrätten (5%) och av dessa döms 87% till UC:s fördel. Ett återkommande önskemål vad gällande UC är kontaktvägar och information kring avtal, regler, upphandling och beställning ska bli enklare och tydligare. Vi kommer att arbeta med detta på flera sätt under Flera av våra insatser kommer att ske i samverkan och koordination med övriga stödcentrum så att våra verksamheter upplevs som enkla och tidsbesparande för användarna. Vi kommer under 2012 att arbeta med: Ny web Kundtjänst Kundkommunikation 9

10 sidan 10 av 16 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Processperspektivet har haft följande fyra strategier för 2011: Följsamhet till lagar och förordningar Målet är uppnått då endast 3 överprövningar av förvaltningsrätten utföll till fördel för annan part. Avtalstrohet gentemot upphandlade ramavtal. Nyckelindikatorn kan inte följas upp på det sätt som angivits då Agresso inte fullt ut införts som beställarstöd. Utarbeta bra metoder och verktyg. Nyckelindikatorn bestod i att genomföra minst 2 benchmarking-projekt /år. Målet är delvis uppnått. Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Målet är uppnått avseende både miljökrav i upphandlingar och tjänsteresor i enlighet med landstingets resepolicy. Väsentliga insatser och resultat UC har liksom de senaste åren satsat mycket resurser i form av egen personal för att ha en god följsamhet till LoU. Satsningen har gjorts för att undvika onödiga kostnader i form av överprövningar och skadestånd pga. felaktigt genomförda upphandlingar men också för att undvika direkta externa kostnader för juridisk hjälp. Resultatet av satsningen har varit mycket gott och kommer att fortsätta även under kommande år då de juridiska frågorna fortsätter att öka. I våra upphandlingar pågår kontinuerligt ett arbete med att ta hänsyn till såväl etiska och sociala krav som miljö- och hälsokrav. Under 2011 resulterade våra miljökrav i att upphandlingsgruppen för hydrofila katetrar fick bort ämnet ftalater ur produkterna. Gruppen tilldelades landstingets miljöpris för sin insats vilket sporrar oss för framtida arbete inom området. Uppföljning av avtalstrohet är viktigt. Den främsta anledningen är att vi genom avtalstrohet ökar landstingets trovärdighet som kund och skapar förutsättningar för att uppnå bra affärsmässiga villkor men också för att om vi inte följer avtalen på det sätt som vi avtalat kan vi få kostsamma konsekvenser i form av skadestånd. Under året har vi informerat verksamheterna kring riskerna av att inte följa avtal. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Följsamhet till lagar och förordningar Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående Följsamhet till LOU Överprövning i Förvaltningsrätt och Kammarrätt med till annan part < 4 ggr/år

11 sidan 11 av 16 Strategi 2: Avtalstrohet gentemot upphandlade ramavtal Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående Teckna avtal på produkter, vård och tjänster som efterfrågas Uppföljning av köp via Agresso > 90% - 0 Strategi 3: Utarbeta bra metoder och verktyg Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående Benchmarking Antal benchmarkingprojekt kontinuerligt/år > Strategi 4: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående Ställa miljökrav vid genomförda upphandlingar Genomföra tjänsteresor enligt landstingets resepolicy Genomförda upphandlingar med ställda miljökrav utöver generella miljökrav Förstahandsval vid tjänsteresor med miljöklassade hyrbilar alternativt tåg >85% 90% 100% % 100% 100% Analys och reflektion De uppställda strategierna inom perspektivet uppnåddes med ett gott resultat. Målet är dock att skapa förutsättningar för en mer effektiv upphandlings- och inköpsprocess så att vi får kontroll över hela processen, från att behovet uppstår tills leveransen ska följas upp. Då tar vi klivet från att göra bra affärer till att göra goda affärer ur ett långsiktigt helhetsperspektiv vilket innebär att vi kan bidra till att frigöra ekonomiska resurser till landstinget. Under 2012 kommer arbetet att fokuseras kring de mål som hjälper oss att förbättra arbetsflöden samt förenkla och snabba upp arbetsprocesser. Arbete kommer att inriktas på följande: Översyn av interna arbetsprocesser och att införa systematiskt förbättringsarbete genom Lean. Detta för att skapa en kultur för ständiga förbättringar i verksamheten. Definiera gemensamma processer kring upphandling i syfte att förstärka samarbetet mellan våra uppdragsgivare och oss vilket leder till bättre genomförda upphandlingar. Tydliggöra nyttan av Upphandlingsprocessen resultatmått. 11

12 sidan 12 av 16 MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Medarbetarperspektivet har under året haft tre strategier: Strategi 1 Att skapa en attraktiv arbetsplats Målet är delvis uppnått då samtliga medarbetare haft utvecklings- och lönesamtal men betyget på ledarskapet ligger något lägre än genomsnittet för landstinget. Strategi 2 - Hög formell och reell kompetens hos medarbetarna. Målet är uppnått då samtliga medarbetare under året har fått individuella utvecklingsplaner. Strategi 3 - Medarbetare som motiveras att göra goda arbetsinsatser. Målet är uppnått då enheten har en mycket låg sjukfrånvaro. Väsentliga insatser och resultat Det är viktigt för oss att vår verksamhet bedrivs med närhet till våra uppdragsgivare, kunskap om vårt område och engagemang för våra uppdrag. Detta ställer höga krav på våra medarbetares kompetens och engagemang de är vår viktigaste tillgång. I 2011 års medarbetarenkät fanns flera goda resultat men också resultat som återspeglar att vi behöver genomlysa vårt sätt att arbeta i syfte att våra medarbetare ska känna stöd i sitt arbete genom ledning och organisation samt aktivt delta i verksamhetens utveckling. Ett arbete för att förbättra detta har startat och kommer att fortsätta under Kompetensutveckling är viktig för oss då regler och förutsättningar ständigt förändras. Under året har kompetensutveckling skett genom utbildningar men också i via omvärldsbevakning i form av seminarium och konferenser. Följande utbildningsinsatser kan noteras under året: 4 medarbetare har utbildat sig inom LoU 4 medarbetare har deltagit i i en utbildning Framtidens affärsaktörer som var ett gemensamt projekt med Västra Götaland samt region Skåne och finansierades med EU-bidrag 2 medarbetare har påbörjat landstingets ledarskapsutbildning För att utveckla kompetensen inom enheten har samtliga medarbetare fått individuella utvecklingsplaner som innebär en kombination av utbildning omvärldsbevakning och nya uppdrag. 12

13 sidan 13 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Skapa en attraktiv arbetsplats Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående Gott ledarskap Gott ledarskap Gott ledarskap Genomförda utvecklingssamtal Genomförda lönesamtal Landstingets medarbetarenkät 100% 100% 100% % 100% 100% Bättre än genomsnittet hos LiÖ 83% 88% Strategi 2: Hög formell och reell kompetens hos medarbetarna Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående Kompetensutveckling utifrån kort- och långsiktiga uppdrag Individuella utvecklingsplaner 100% 100% 71,4% Strategi 3: Medarbetare som motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående Landstinget har goda och hälso-främjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period <5,0% 1,2% 1,39% Kontinuerlig uppföljning via Adato Andel sjukskrivna medarbetare som efter en månads sjukskrivning har en handlingsplan för återgång till arbetet 100% Inget att rapportera Analys och reflektion Resultaten av de uppställda nyckelindikatorerna för 2011 är goda men vi ser goda möjligheter att ytterligare förbättra och förstärka vår verksamhet. Kompetensprofilen på kommande rekryteringar kommer att ha en inriktning på akademisk examen och hög IT-vana för att möta de ökade kraven inom LoU samt det ökande IT-stödet inom e-upphandling. Vi kommer att märka av en ökad konkurrens om medarbetare inom området i takt med en hög pensionsavgång bland upphandlare samt en ökad satsning på upphandlingsverksamhet hos offentliga aktörer. UC måste skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsplats genom att skapa effektiva arbetssätt, ha en erkänt hög kompetens och ett affärsmässigt gott resultat. Vår verksamhet ska präglas av medarbetarnas vilja att utveckla både sig själv och verksamheten, dela med sig av sina kunskaper till andra och tillit till sina kollegor. 13

14 sidan 14 av 16 Vårt framtida arbetssätt kommer att ställa krav på verksamhetens ledare, medarbetare och organisation. Under 2012 kommer vi att fokusera vårt arbete på följande punkter inom perspektivet Medarbetare: Organisationsöversyn så att våra roller blir tydliga och vårt arbetssätt präglas av engagemang, service, effektivitet och ett gott samarbetsklimat Kompetensplanering och utveckling Stärka ett aktivt medarbetarskap Förbättra medarbetarnas stöd i arbetet av organisationen 14

15 sidan 15 av 16 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Ekonomin för året slutade på ett positivt resultat på 0,7 mkr. Målet med att en ekonomi i balans är därmed uppnått för För målet Ekonomin ska ge handlingsfrihet används måttet lönekostnadsutveckling i procent jämfört med motsvarande period föregående år. Enhetens löneutveckling har varit högre än målet då den nyrekrytering som gjorts har inneburit en mer kvalificerad kompetensprofil än tidigare, vilket har resulterat i högre ingångslöner. Väsentliga insatser och resultat Det ekonomiska et för 2011 blev bättre än budgeterat. Orsaken till detta är att föräldraledigheter inte vikariebesatts fullt ut. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin i balans för att skapa utrymme för utveckling och omställning Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående Uppföljning/ anpassning Uppföljning/ anpassning > tkr tkr Strategi 2: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående Verksamheten är anpassad efter lagens krav på LiÖ:s upphandlingsverksamhet Lönekostnadsutveckli ng i procent jämfört med motsvarande period föregående år 1,5% 3,9% 5,9%

16 sidan 16 av 16 Analys och reflektion UC har ett gott ekonomisk resultat och ett eget kapital som tillåter nysatsningar inom vissa ramar. UC kommer under 2012 att göra satsningar på såväl organisation och verktyg som utveckling av medarbetare och rekrytering med ny kompetensprofil. De nya satsningarna på organisation och verktyg kommer att göras med avvägning mellan ekonomi och nytta för verksamheten. Den nya kompetensprofil som krävs för nya medarbetare är nödvändig och kan innebära ytterligare ökade lönekostnader. 16

17 Bilaga Upphandlingscentrum i Österg Resultaträkning (tkr) Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Koncernbidrag Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning övriga tjänster Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter ) Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor ) Övriga verksamhetskostnader ) Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader ) Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) Centraldepån omsätter 139,1 mkr, men påverkar inte resultatet (Centraldepån redovisar ett nollresultat) 2) Varav Centraldepån kostar 107,1 mkr 3) Varav Centraldepån kostar 31,7 mkr 4) Varav Centraldepån kostar 0,3 mkr

18 Bilaga Upphandlingscentrum i Österg Kassaflödesanalys Bokslut 2011 Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 678 Justering för av- och nedskrivningar 140 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 818 Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar ) Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -631 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0 Amortering av skuld 0 Ökning långfristiga fordringar 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital -678 Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen: 1) Årets investeringar hänför sig till investeringar beroende på tvingande flytt av UC till Garnisonen och består till största del av fastighetsanpassningar (detta i sin tur beror på att det är externt förhyrda lokaler).

19 Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 631 1) Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisningen: 1) Årets investeringar hänför sig till investeringar beroende på tvingande flytt av UC till Garnisonen och består till största del av fastighetsanpassningar (detta i sin tur beror på att det är externt förhyrda lokaler).

20 Bilaga Upphandlingscentrum i Österg Balansräkning (tkr) Bokslut 2011 Bokslut 2010 Not TILLGÅNGAR Inventarier Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank 0 0 Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Leverantörsskulder Semlöneskuld okomp övertid mm Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen:

21 Investeringssammanställning 2011, per objekt Produktionsenhetens namn: 552 Upphandlingscentrum 2011 Budget 2011 Totalt investeringsbelopp (tkr) (tkr) (tkr) Beräknat slutår investering 1) Specifikation av objekt överstigande tkr: (ej förkortningar) Övriga objekt < tkr Div mindre övriga objekt UC Summa investeringar (tkr) Eventuell kommentar: Kostnad i samband med flytt från Klostergatan till Garnisonen "Överf UBF från PE 505" 1) Totalt investeringsbelopp anges endast om investeringen löper över flera år, då anges även det år då investeringen beräknas vara slutförd.

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Årsredovisning 2014. Upphandlingscentrum. ild. www.regionostergotland.se. Dnr Upph-2015-48

Årsredovisning 2014. Upphandlingscentrum. ild. www.regionostergotland.se. Dnr Upph-2015-48 Upphandlingscentrum ild www.regionostergotland.se Dnr Upph-2015-48 Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 4 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ) 6 OMVÄRLDSANALYS

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum 2009-04-27 sidan 2 av 12 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1 2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Delårsrapport januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009 PRESSMEDDELANDE 2009-10-16 Genline Holding AB Hallvägen 14 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding

Läs mer

Årsredovisning 2011. 563 Lunnevads folkhögskola

Årsredovisning 2011. 563 Lunnevads folkhögskola Årsredovisning 2011 563 Lunnevads folkhögskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 5 Uppdrag och Vision 7 Omvärldsanalys

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Hjärt- och medicincentrum i Östergötland 2011-11-24 sidan 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2010. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport jan-aug 2010. Folkhälsovetenskapligt centrum Delårsrapport jan-aug 2010 Folkhälsovetenskapligt centrum 2010-09-22 sidan 2 av 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat

Läs mer