Avtal med Folkhälsovetenskapligt centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal med Folkhälsovetenskapligt centrum"

Transkript

1 Ledningsstaben MISSIV Henning Sand LiÖ (2) Hälso- och sjukvårdsnämnden Avtal med Folkhälsovetenskapligt centrum Bakgrund Folkhälsovetenskapligt centrum är ett kunskapscentrum med uppgift att bidra till kunskap om utvecklingen av hälsan och dess bestämningsfaktorer i länet. Centrum utgör Landstingets koordinerande och samlande resurs för folkhälsofrågor. Verksamheten ska ge underlag för politiska beslut samt bistå med strategisk utveckling av folkhälsoarbetet för att främja en god och jämlik hälsa i Östergötland. Detta ska ske genom att identifiera och beskriva problemområden, delta i problem- och beslutsanalyser avseende hälsa och sjukdom, utveckla metoder och strategier, samt, på en strategisk nivå, initiera och stödja utvecklingsprocesser. Arbetet bedrivs med stöd av forskare från IHS med landstingsanknytningar. Folkhälsovetenskapligt centrum är dessutom moderorganisation för sekretariatet för det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus. Inom Centrum finns också Enkätservice, en enhet för maskinell inläsning av enkäter. Ärende Avtal mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och Folkhälsovetenskapligt centrum om kunskaps- och metodutveckling. Uppföljning och analys Uppföljning ska under avtalsperioden redovisas i FHVC:s årliga verksamhetsberättelse samt ske i den kontinuerliga dialogen mellan parterna. Ekonomiska konsekvenser Ersättningen uppgår för 2005 till kronor och ryms inom Hälso- och sjukvårdsnämndens budget.

2 Ledningsstaben (2) Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås BESLUTA a t t godkänna framlagt avtal med Folkhälsovetenskapligt centrum för tiden a t t uppdra åt ordförande att underteckna avtalet Åke Rosandher Landstingsdirektör Lena Lundgren Hälso- och sjukvårdsdirektör Beslutet expedieras till: Camilla Paananen Lena Lundgren Henning Sand

3 1 (5) Avtalsnr: LiÖ Avtal om kunskaps och metodutveckling mellan Landstinget i Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Folkhälsovetenskapligt centrum

4 2 (5) Avtalsnr: LiÖ Avtalsparter Uppdragsgivare Landstinget i Östergötland, Hälso- och Sjukvårdsnämnden Kontaktperson: Lena Lundgren Telefon: E-post: Uppdragstagare Folkhälsovetenskapligt centrum Kontaktpersoner: Helle Noorlind Brage Telefon: E-post: Elisabeth Wärnberg Gerdin Telefon: E-post: 2. Avtalets syfte Detta avtal mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden (nedan kallat Nämnden) och Folkhälsovetenskapligt centrum (nedan kallat FHVC) syftar till att beskriva och reglera de aktiviteter, på uppdrag från Nämnden, som FHVC ska initiera, utveckla och/eller delta i. Avtalet syftar också till att förtydliga de utvecklingsområden, på uppdrag av Nämnden, som FHVC ska delta i. Avtalet syftar till att beskriva det ansvar som ligger på FHVC för att genomföra en kontinuerlig uppföljning av de överenskomna och genomförda uppdragen.

5 3 (5) Avtalsnr: LiÖ Omfattning Åtagande Landstinget i Östergötland ska med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att Östgöten kan leva: - Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. - Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. - Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. - Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbas av långvarig sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. Av hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort framgår de strategier och framgångsfaktorer som valts för att kunna uppnå dessa visionsmål. I uppdragsbeskrivningar beskrivs vad landstingets verksamheter kan göra för att nämnden ska kunna förverkliga dessa mål och strategier. Folkhälsovetenskapligt centrums verksamhet sker på uppdrag av och regleras genom avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden. Uppdraget är att bevaka, samla, analysera och förmedla kunskap avseende utvecklingen av hälsan och dess bestämningsfaktorer. Målet för verksamheten är att bidra till att mål och strategier i Landstinget i Östergötland kan uppnås. Folkhälsovetenskapligt centrum är kunskaps- och kompetenscentrum för folkhälsofrågor i Landstinget i Östergötland och verksamheten har en utgångspunkt i de nationella folkhälsopolitiska målen. Folkhälsovetenskapligt centrum ska bidra till utvecklingen av en god och jämlik hälsa i Östergötland genom att leverera kunskap till hälso- och sjukvårdens och tandvårdens politiska styrning samt genom att delta i samverkan med kommuner och strategiska grupper och nätverk. Vidare ska utveckling av metoder och strategier ske i samarbete mellan landsting och universitet. Samarbetet ska bland annat bedrivas med stöd av landstingsanknutna forskare från Institutionen för hälsa och samhälle, Linköpings universitet. I uppdraget ingår även att ge sakkunnig- och administrativt tjänstemannastöd till ledningsprocesser i landstinget. Folkhälsovetenskapligt centrums uppgift är att bevaka folkhälsofrågor internationellt, nationellt, regionalt och lokalt i Östergötland och vara förmedlande länk mellan landstingsledning/strategiska grupper och nätverk och, för folkhälsofrågor, centrala aktörer, som Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Sveriges kommuner och landsting, Departement etc. Folkhälsovetenskapligt centrums uppdrag innebär såväl löpande verksamhet som tidsbegränsade utredningar, som kan förutsägas vid tiden för avtalstecknandet. Vidare kan begränsade utredningar initieras under avtalstidens gång, i dialog med hälso- och sjukvårdsdirektören. Redovisningsform av uppdragen överenskommes med hälso- och sjukvårdsdirektören.

6 4 (5) Avtalsnr: LiÖ Folkhälsovetenskapligt centrums åtaganden är strukturerade enligt följande: (1a) Epidemiologisk bevakning och analys löpande verksamhet (1b) Epidemiologisk bevakning och analys tidsbegränsade utredningar (2a) Folkhälsopolitiska målområden: bevakning och analys löpande verksamhet (2b) Folkhälsopolitiska målområden: bevakning och analys tidsbegränsade utredningar (3a) Utveckling av strategiska folkhälsofrågor och metoder / kunskaps-spridning / samverkan löpande verksamhet (3b) Utveckling av strategiska folkhälsofrågor och metoder / kunskaps-spridning / samverkan tidsbegränsade utredningar (4) Sakkunnig och administrativt tjänstemannastöd FHVC utför också speciella uppdrag inom tandvårdsområdet för Landstingets tandvårdsgrupp. Dessa avtalas och finansieras separat (markerade med * i åtagandedelens bilagor). FHVC:s åtaganden kan under avtalsperioden komma att revideras efter dialog mellan avtalsparterna. Revisioner kan innebära omprioriteringar inom basåtaganden eller förändring av åtagande och ersättning. FHVC har ansvar för att uppdragen enligt detta avtal blir kända för medarbetarna inom enheten. Åtagandena redovisas i bilaga Åtaganden 4. Utveckling och uppföljning Uppföljning ska under avtalsperioden redovisas i FHVCs årliga verksamhetsberättelser samt ske i den kontinuerliga dialogen mellan parterna. I uppföljningen ska framgå vilka aktörer som FHVC samverkar med samt vilka aktiviteter som genomförts. Uppföljningen ska vara inkommen till Nämnden senast mars månad efterkommande år. 5. Förändring av uppdraget under avtalsperioden Parterna har ett ömsesidigt informations- och samrådsansvar beträffande mer omfattande förändringar som vidtas i verksamheten. Parterna äger rätt att under avtalstiden påkalla omförhandling av villkoren i träffat avtal när väsentliga förändringar inträffar som påverkar parternas möjligheter att fullfölja avtalet. Förändringen kan gälla avtalets huvudområden: uppdrag, uppföljning och ersättning. Eventuella förändringar regleras i tilläggsavtal till detta avtal.

7 5 (5) Avtalsnr: LiÖ Uppkommer tvist efter ingånget avtal om uppdragets omfattning, avtalets tillämpning, giltighet eller om annan i avtalet upptagen förutsättning ska tolkningen och tillämpningen av avtalet i första hand försöka avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om inte överenskommelse kan nås avgöres tvist i andra hand av landstingsstyrelsen. 6. Ersättning För basåtagandet enligt detta avtal ersätts FHVC under 2005 med kronor. Utöver basersättning enligt ovan kan FHVC ha särskilda uppdrag som regleras i tilläggsavtal. Utbetalning sker med en tolftedel varje månad. 7. Avtalstid Detta avtal gäller under tiden Underskrift Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tager var sitt. Avtalet äger giltighet när hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut om avtalet och beslutet vunnit laga kraft. Linköping den / 2005 Linköping den / 2005 Anna-Lena Sörensson Ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden Helle Noorlind Brage Produktionsenhetschef Linköping den / Elisabeth Wärnberg Gerdin Produktionsenhetschef Linköping den / 2005 Linköping den / 2005 Åke Rosandher Landstingsdirektör... Lena Lundgren Hälso- och sjukvårdsdirektör

8 Uppdrag Folkhälsovetenskapligt centrum 2006 Landstinget i Östergötland ska med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att Östgöten kan leva: - Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. - Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. - Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. - Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. Av hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort framgår de strategier och framgångsfaktorer som valts för att kunna uppnå dessa visionsmål. I uppdragsbeskrivningar beskrivs vad landstingets verksamheter kan göra för att nämnden ska att kunna förverkliga dessa mål och strategier. Folkhälsovetenskapligt centrums verksamhet sker på uppdrag av och regleras genom avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden. Uppdraget är att bevaka, samla, analysera och förmedla kunskap, avseende utvecklingen av hälsan och dess bestämningsfaktorer. Målet för verksamheten är att bidra till att mål och strategier i Landstinget i Östergötland kan uppnås. Folkhälsovetenskapligt centrum är kunskaps- och kompetenscentrum för folkhälsofrågor i Landstinget i Östergötland och verksamheten har en utgångspunkt de nationella folkhälsopolitiska målen. Folkhälsovetenskapligt centrum ska bidra till utvecklingen av en god och jämlik hälsa i Östergötland, genom att leverera kunskap till hälso- och sjukvårdens och tandvårdens politiska styrning, samt genom att delta i samverkan med kommuner och strategiska grupper och nätverk. Vidare ska utveckling av metoder och strategier ske, i samarbete mellan landsting och universitet. Samarbetet ska bland annat bedrivas med stöd av landstingsanknutna forskare från Institutionen för hälsa och samhälle, Linköpings universitet. I uppdraget ingår även att ge sakkunnig- och administrativt tjänstemannastöd till ledningsprocesser i landstinget. Folkhälsovetenskapligt centrums uppgift är att bevaka folkhälsofrågor internationellt, nationellt, regionalt och lokalt i Östergötland och vara förmedlande länk mellan landstingsledning/strategiska grupper och nätverk och, för folkhälsofrågor, centrala aktörer, som Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Sveriges kommuner och landsting, Departement etc. Folkhälsovetenskapligt centrums uppdrag innebär såväl löpande verksamhet som tidsbegränsade utredningar, som kan förutsägas vid tiden för avtalsskrivandet. Vidare kan begränsade utredningar initieras under avtalstidens gång, i dialog med Hälso- och sjukvårdsdirektören. Redovisningsform av uppdragen överenskommes med hälso- och sjukvårdsdirektören. 1

9 Folkhälsovetenskapligt centrums åtaganden är strukturerade enligt följande: (1a) Epidemiologisk bevakning och analys löpande verksamhet (1b) Epidemiologisk bevakning och analys tidsbegränsade utredningar (2a) Folkhälsopolitiska målområden: bevakning och analys löpande verksamhet (2b) Folkhälsopolitiska målområden: bevakning och analys - tidsbegränsade utredningar (3a) Utveckling av strategiska folkhälsofrågor och metoder / kunskapsspridning / samverkan -löpande verksamhet (3b) Utveckling av strategiska folkhälsofrågor och metoder / kunskapsspridning / samverkan - tidsbegränsade utredningar (4) Sakkunnig och administrativt tjänstemannastöd 2

10 Åtaganden 2006 Utöver nedan specificerade åtaganden, bedrivs vid FHVC: - enheten för enkätservice, delvis uppdragsfinansierad - sekretariat för Svenska nätverket för hälsofrämjande sjukhus - utgivning av nyhetsblad 4 gånger/år - ekonomisk administration av projektet Processanalys av vårdkedjan för ländryggsproblem. Enligt särskilt avtal för professor Birgitta Öberg, IHS - samarbete med IHS i forskningsprojekt (1a) Epidemiologisk bevakning och analys Löpande verksamhet Verksamhet Aktiviteter Mål Redovisning, tid Fluoridanalys av dricksvatten** Skaderegistrering Tandhälsa och tobaksvanor Analys av fluoridhalt enligt remissförfarande Sammanställning och analys av skaderegistreringsdata från fyra akutmottagningar och folktandvården i Östergötland. Sammanställning av kariesepidemiologiska data för barn och ungdomar i Östergötland Att analysera fluoridhalt i spädbarnsfamiljers privata dricksvattenbrunnar Att tydliggöra skadestatistiken i det länsgemensamma skadeförebyggande arbetet Att tydliggöra förekomsten av karies och tobaksbruk bland barn och ungdomar Årligen Årligen Årligen

11 (1b) Epidemiologisk bevakning och analys Tidsbegränsade utredningar Verksamhet Aktiviteter Mål Redovisning, tid Befolkningsenkät 2006 Projektledning Att genomföra en enkät under våren Delredovisning september 2006 (BE06) 2006 Utarbetande av analysplan Att utarbeta analysgången i enlighet Delredovisning 2006 med uppdraget Nationell befolkningsenkät Deltagande och påbörjande av analys Att presentera data på östgötanivå 2007 Barns hälsa och miljö Fördjupade analyser Att utveckla analyserna inom vissa 2007 områden, ex allergi Tandepidemiologi** Fördjupad analys av barns- och ungdomars tandhälsa i relation till socioekonomi Att ge underlag för tvärsektoriell intervention Påbörjas 2006 Tandhälsans utveckling i Östergötland ** Sammanställning och analys av arkivdata Att beskriva tandhälsans utveckling i Östergötland och övriga Sverige under 1900-talet. Analys av vilka händelser och förutsättningar som påverkat tandhälsan * anger att verksamheten helt eller delvis finansieras av medel som inte kommer från Hälso- och sjukvårdsnämnden ** finansieras med av HSN särskilt avsatta medel för samhällsodontologiska sammanställningar.

12 (2a) Folkhälsopolitiska målområden: bevakning och analys Löpande verksamhet Verksamhet Aktiviteter Mål Redovisning, tid Sunda och säkra miljöer Fysisk aktivitet Skadeförebyggande arbete i Östergötland Omvärldsbevakning skador och olycksfall Deltagande i strategiska grupper/nätverk Uppdatering och utveckling kunskapsunderlag Omvärldsbevakning fysisk aktivitet Deltagande i strategiska grupper/nätverk Uppdatering och utveckling kunskapsunderlag Bidra till landstingets måluppfyllelse i Handlingsprogram för skadepreventivt arbetet i Östergötlands län Att samla aktuell kunskap och information inom området Samla och förmedla kunskap inom området Att bevaka området inom epidemiologisk och metodologisk synvinkel vetenskap och beprövad erfarenhet Att samla aktuell kunskap och information inom området Samla och förmedla kunskap inom området Att bevaka området inom epidemiologisk och metodologisk synvinkel vetenskap och beprövad erfarenhet Kost Omvärldsbevakning kost Att samla aktuell kunskap och information inom området Deltagande i strategiska Samla och förmedla kunskap inom grupper/nätverk området Uppdatering och utveckling kunskapsunderlag Att bevaka området inom epidemiologisk och metodologisk synvinkel vetenskap och beprövad erfarenhet Tobak Omvärldsbevakning tobak Att samla aktuell kunskap och information inom området Deltagande i strategiska Samla och förmedla kunskap inom grupper/nätverk området Årlig uppdatering 4 ggr/år Årlig uppdatering 4 ggr/år Årlig uppdatering 4 ggr/år Årlig uppdatering 4 ggr/år * anger att verksamheten helt eller delvis finansieras av medel som inte kommer från Hälso- och sjukvårdsnämnden ** finansieras med av HSN särskilt avsatta medel för samhällsodontologiska sammanställningar.

13 Uppdatering och utveckling kunskapsunderlag Att bevaka området inom epidemiologisk och metodologisk synvinkel vetenskap och beprövad erfarenhet Alkohol Omvärldsbevakning alkohol Att samla aktuell kunskap och information inom området Deltagande i strategiska Samla och förmedla kunskap inom grupper/nätverk området Årlig uppdatering 4 ggr/år * anger att verksamheten helt eller delvis finansieras av medel som inte kommer från Hälso- och sjukvårdsnämnden ** finansieras med av HSN särskilt avsatta medel för samhällsodontologiska sammanställningar.

14 (2b) Folkhälsopolitiska målområden: bevakning och analys Tidsbegränsade utredningar Verksamhet Aktiviteter Mål Redovisning, tid En hälsofrämjande hälso- och sjukvård Fördjupade analyser av 2005 års kartläggning och kunskapsunderlag Att använda kartläggningen som underlag i det fortsatta arbetet med HF/SF inom LiÖ Fysisk aktivitet BE06 Påbörjade fördjupningsanalyser 2007 Mål- och måttuppföljning Fysisk aktivitet på recept (FaR) i 2006 primärvården i Östergötland Kost BE06 Påbörjade fördjupningsanalyser 2007 Tobak BE06 Påbörjade fördjupningsanalyser Tobakspreventivt arbetet i samverkan, Att utveckla en metod för samverkan 2006 exemplet Hageby landsting - kommun Alkohol BE06 Påbörjade fördjupningsanalyser * anger att verksamheten helt eller delvis finansieras av medel som inte kommer från Hälso- och sjukvårdsnämnden ** finansieras med av HSN särskilt avsatta medel för samhällsodontologiska sammanställningar.

15 (3a) Utveckling av strategiska folkhälsofrågor och metoder / kunskapsspridning / samverkan Löpande verksamhet Verksamhet Aktiviteter Mål Redovisning, tid Övergripande folkhälsopolitiska frågor Omvärldsbevakning folkhälsa Att ha aktuell kunskap och information inom området Deltagande i strategiska Samla och förmedla kunskap inom grupper/nätverk området Samhällsodontologi** Bevakning av aktuell forskning Information om aktuell forskning till tandvården Motiverande samtal MI inom landstinget Att utveckla MI som metod inom LiÖ Omvärldsbevakning MI Att samla aktuell kunskap och information inom området Utveckling av kunskapsunderlag Att bevaka området inom epidemiologisk och metodologisk synvinkel vetenskap och beprövad erfarenhet Deltagande i strategiska Samla och förmedla kunskap inom grupper/nätverk området Utveckling av webbaserad information Kunskapsstöd till innehåll i databasen Att tydliggöra information om samt delvis ansvar östgötens hälsa, levnadsvanor m m Kommunsamarbete Ingå i arbetsgrupp för utformning av Delta i utveckling av samarbete aktiviteter landsting - kommun Övergripande epidemiologi/statistik Omvärldsbevakning Att samla aktuell kunskap och epidemiologi/statistik information inom området Deltagande i strategiska Samla och förmedla kunskap inom grupper/nätverk området GIS, geografiska informationssystem Utveckla basberedskap inom området Påbörja arbetet med att utveckla beredskap Socioekonomisk analys Uppdatering samt utveckling av Påbörja arbetet med att utveckla basberedskap inom området beredskap 4 ggr/år ggr/år 2006 Påbörjas ggr/år Årlig rapportering Årlig rapportering * anger att verksamheten helt eller delvis finansieras av medel som inte kommer från Hälso- och sjukvårdsnämnden ** finansieras med av HSN särskilt avsatta medel för samhällsodontologiska sammanställningar.

16 (3b) Utveckling av strategiska folkhälsofrågor och metoder / kunskapsspridning / samverkan Tidsbegränsade utredningar Verksamhet Aktiviteter Mål Redovisning, tid Datoriserat registreringsstöd inom skaderegistreringen Socioekonomiska kluster som stöd för implementering av tvärsektoriell intervention inom tandvården, ** Socioekonomi, BMI och karies Delta i arbetsgrupp för utvecklingen av program Projekt med tvärsektoriellt samarbetet riktade till områden med socioekonomisk problematik Analyser av befintligt material och vetenskapligt artikelskrivande Att integrera skaderegistrering i det datoriserade ordinarie patientregistreringssystemet Utjämning av socioekonomiskt kopplad ohälsa a) metodutveckling b) projekthandledning Studera sambanden mellan socioekonomi, övervikt och karies Påbörjas 2006 Påbörjas Barns vikt och viktutveckling (10- åringar i Östergötland) Motiverande samtal* Enkätmetodologisk utveckling Fördjupade analyser av material från studien Barns vikt och viktutveckling. Vetenskaplig artikelskrivande. Motiverande samtal på Apotek. Kundutvärdering Barn är VIKTiga Projekt i samarbete med skolhälsovård, barnhälsovård och tandvård I samarbete med IHS utveckla enkätmetodik med utgångspunkt från BE06 Metodutveckling Utveckla riskidentifikationsstrategier 2006 Att i en pilotstudie, utvärdera kunders 2006 uppfattningar om Motiverande samtal på Apotek Att utveckla Motiverande samtal som 2006 metod för hälsosamtal i samband med övervikt Att förbättra enkätmetodiken inom LiÖ Påbörjas 2006 Munhälsorelaterad livskvalitet hos sköra äldre* Utveckling av metod för att kunna kommunicera dementa Programgrupp munhälsa* FoU-konferens i Linköping Att, i landstingets tandvårdsorganisation, introducera den senaste kunskapen inom området oral hälsorelaterad livskvalitet. Nätverksmöten Att driva forskningsområdet oral hälsorelaterad livskvalitet framåt * anger att verksamheten helt eller delvis finansieras av medel som inte kommer från Hälso- och sjukvårdsnämnden ** finansieras med av HSN särskilt avsatta medel för samhällsodontologiska sammanställningar.

17 (4) Sakkunnig och administrativt tjänstemannastöd Verksamhet Aktiviteter Mål Redovisning, tid Ersättningssystem i Närsjukvården Sakkunnig och sekreterare i Folkhälsoberedningen Sakkunnig och sekreterare i Landstingets hälsoråd Kunskapsstöd i Landstingets årsredovisningar Kunskapsstöd i uppföljning av HSN:s styrkort Kunskapsstöd vid avtals- och uppföljningsdiskussioner med friskvårdsaktörer Årlig uppdatering Sakkunnig- och administrativt stöd i Folkhälsoberedningens arbete Sakkunnig- och administrativt stöd i Hälsorådets arbete Delaktig i framtagande av HSN:s årsredovisningar Delaktig i uppföljningen av HSN:s styrkort Deltagande i möten, kunskapsförmedling * anger att verksamheten helt eller delvis finansieras av medel som inte kommer från Hälso- och sjukvårdsnämnden ** finansieras med av HSN särskilt avsatta medel för samhällsodontologiska sammanställningar.

Utökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden 2006

Utökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden 2006 1 (2) Ledningsstaben MISSIV Henning Sand 2006-03-09 LiÖ 2006-139 Hälso- och sjukvårdsnämnden Utökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden 2006 Bakgrund I hälso- och sjukvårdsnämndens styrprocess

Läs mer

Avtal gällande centrum för utvärdering av medicinsk teknologi

Avtal gällande centrum för utvärdering av medicinsk teknologi BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Henning Sand 2014-05-07 LiÖ 2014-580 Landstingsstyrelsen Avtal gällande centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Bakgrund Landstinget i Östergötlands (LiÖ) avtal

Läs mer

2016-01-01 2016-12-31

2016-01-01 2016-12-31 1 (6) Avtalsnummer: 55807407 Dnr: HSN 2015-708 Överenskommelse mellan Region Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Centrum för Hälso- och Vårdutveckling 2016-01-01 2016-12-31 2 (6) Avtalsnummer:

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-05-19 TN 2014-36 Trafiknämnden Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional

Läs mer

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar 1/11 Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar nehållsförteckning AVTALSPARTER Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar Län Strömgatan 13 391 26 KALMAR Org nr: 232100-0073 Hemsida: www.ltkalmar.se

Läs mer

Överenskommelse med Diagnostikcentrum, Klinisk farmakologi

Överenskommelse med Diagnostikcentrum, Klinisk farmakologi BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Ulrika Whiss 2016-11-24 Dnr: HSN 2016-663 Hälso- och sjukvårdsnämnden Överenskommelse med Diagnostikcentrum, Klinisk farmakologi Denna överenskommelse mellan hälso- och

Läs mer

Sida 1 av 3 SAMVERKANSAVTAL Bakgrund Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 2005-11-09 ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 REVIDERING 2006 Folktandvården ÖVERENSKOMMELSE FÖR ÅR 2005-2007 OM TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA LÄN 1 VÅRDÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA

Läs mer

Ramavtal för ungdomsmottagningar i Östergötland mellan Landstinget i Östergötland och Östergötlands kommuner 2011-07- 01 2013-06-30

Ramavtal för ungdomsmottagningar i Östergötland mellan Landstinget i Östergötland och Östergötlands kommuner 2011-07- 01 2013-06-30 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Kompetenscentrum STI Josefine Nordling 2011-11-17 LiÖ 2011-1894 Hälso- och sjukvårdsnämnden Ramavtal för ungdomsmottagningar i Östergötland mellan Landstinget i Östergötland och Östergötlands

Läs mer

Avtal om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län

Avtal om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län Avtal om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län Sida 1 av 5 Innehållsförteckning 1. Avtalsparter 2. Inledning 2.1 Gemensamma

Läs mer

Folkhälsovetenskapligt Centrum

Folkhälsovetenskapligt Centrum Till landstingsstyrelsen Folkhälsovetenskapligt Centrum Delårsrapport 04 2002 www.lio.se Produktionsenhetschefens kommentarer Folkhälsovetenskapligt Centrums omfattande rekryteringsansats i början på året

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Tommy Sandegran TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 6 1 (5) HSN 1304-0474 Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport

Läs mer

Barns rätt som närstående - att utveckla evidensbaserad handlingsplan i palliativ vård

Barns rätt som närstående - att utveckla evidensbaserad handlingsplan i palliativ vård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Folkhälsocentrum +4616104894 2013-10-20 HBN13-023-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden M Ö T

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Folkhälsoplan 2014 och budget

Folkhälsoplan 2014 och budget Folkhälsoplan 2014 och budget Dokumenttyp Folkhälsoplan och budget 2014 Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsorådet /Susanne Hafstad Antagen av Folkhälsorådet 2013-11-29 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

dels driva Transits verksamhet på Telefonplan i Stockholm,

dels driva Transits verksamhet på Telefonplan i Stockholm, 1 (5) Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ideella föreningen Transit Kulturinkubator, rörande verksamheten i en regional kulturinkubator 2012.

Läs mer

DNR: HSNV DNR:

DNR: HSNV DNR: DNR: HSNV 2016-00064 DNR: Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se Postadress: Regionens

Läs mer

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge

Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsmall för privata vårdgivare inom Hälsoval Blekinge Avtalsparter: Uppdragsgivare: Landstinget Blekinge Postadress: Wämö Center Postort: 371 81 KARLSKRONA E-post: Organisationsnummer: 232100-0081 Kontaktperson:

Läs mer

Psykisk ohälsa och arbetslivet

Psykisk ohälsa och arbetslivet Psykisk ohälsa och arbetslivet Uppdragsavtal angående projektet Psykisk ohälsa och arbetslivet ett länsprojekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser 1 Parter Mellan Samordningsförbunden

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

Vårdavtal. 1. Avtalets omfattning. 2. Avtalet. 3. Definitioner ADA 6781 HSN 1211-1434

Vårdavtal. 1. Avtalets omfattning. 2. Avtalet. 3. Definitioner ADA 6781 HSN 1211-1434 Mellan Stockholms läns landsting genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, organisationsnummer 232100-0016, ( Beställaren ) och organisationsnummer 232100-0016 ( Vårdgivaren ), har slutits följande Vårdavtal

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Tjörns Kommun Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej

Läs mer

Ett laboratorienätverk för smittskydd och mikrobiologi i Sverige. Överenskommelse om ansvar för funktioner av betydelse för ett laboratorienätverk

Ett laboratorienätverk för smittskydd och mikrobiologi i Sverige. Överenskommelse om ansvar för funktioner av betydelse för ett laboratorienätverk Ett laboratorienätverk för smittskydd och mikrobiologi i Sverige Överenskommelse om ansvar för funktioner av betydelse för ett laboratorienätverk Förord Laboratorieverksamhet av betydelse för smittskydd

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Avtal om listning över länsgränser

Avtal om listning över länsgränser Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-07 1 (3) HSN 1311-1240 Handläggare: Jan-Olov Wiklund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 3 Avtal om listning över länsgränser Ärendebeskrivning

Läs mer

KUNSKAPSCENTRUM FÖR ÄLDRES SÄKERHET. Fil Dr. Tommy Rosenberg Föreståndare för Kunskapscentrum för äldres säkerhet

KUNSKAPSCENTRUM FÖR ÄLDRES SÄKERHET. Fil Dr. Tommy Rosenberg Föreståndare för Kunskapscentrum för äldres säkerhet KUNSKAPSCENTRUM FÖR ÄLDRES SÄKERHET Fil Dr. Tommy Rosenberg Föreståndare för Kunskapscentrum för äldres säkerhet 1 Bakgrund I Sverige lever vi allt längre. De äldres självrapporterade hälsa har förbättrats

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

Avtal om vårdåtagande avseende barn- och ungdomstandvård

Avtal om vårdåtagande avseende barn- och ungdomstandvård DATUM DIARIENR 2002-02-22 LKD01409 Avtal om vårdåtagande avseende barn- och ungdomstandvård i Sörmland Landstingsfullmäktige har beslutat att valfrihet ska råda inom barn- och ungdomstandvården. Detta

Läs mer

Nationell strategi för genomförande av kliniska prövningar och ickeinterventionsstudier

Nationell strategi för genomförande av kliniska prövningar och ickeinterventionsstudier Nationell strategi för genomförande av kliniska prövningar och ickeinterventionsstudier i Sverige Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Läkemedelsindustriföreningen (LIF) Gemensam målsättning I Sverige

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

Samverkansavtal om ungdomsmottagning i Dals-Ed mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Dals-Eds kommun

Samverkansavtal om ungdomsmottagning i Dals-Ed mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Dals-Eds kommun DNR: HSNN 2015-00036 Samverkansavtal om ungdomsmottagning i Dals-Ed mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Dals-Eds kommun 2(7) 1 Avtalsparter Detta avtal avseende ungdomsmottagningsverksamhet har träffats

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens beredning kring jämlik hälsa

Direktiv för regionstyrelsens beredning kring jämlik hälsa NY VERSION Datum 2015-01-22 Dnr Arbetsutskottet Direktiv för regionstyrelsens beredning kring jämlik hälsa Bakgrund Folkhälsan i Sverige har blivit allt bättre och medellivslängden har ökat under flera

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-12-20 p 4 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Eva Andersén Karlsson Instruktion för Stockholms läns läkemedelskommitté Ärendebeskrivning Detta ärende berör

Läs mer

Avtal med Parken Zoo i Eskilstuna AB om samarbete i barn-, ungdoms- och äldrefrågor

Avtal med Parken Zoo i Eskilstuna AB om samarbete i barn-, ungdoms- och äldrefrågor Kommunstyrelsen 2016-03-09 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:200 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (2) Kommunstyrelsen Avtal med Parken Zoo i Eskilstuna AB om samarbete i barn-, ungdoms-

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015

Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget 2015 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan,

Läs mer

Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet. Målgrupper. Prioriterade insatser

Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet. Målgrupper. Prioriterade insatser Cancerplanen Arbetsgruppen förebyggande och tidig upptäckt 2011-03-14 Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet Syftet med arbetet och förslagen som presenteras nedan

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland

Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Ansökan om godkännande för Vårdval Halland Specialitet En leverantör har möjlighet att få godkännande för en eller flera vårdenheter inom Region Halland, förutsatt att kraven i förfrågningsunderlaget uppfylls.

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

3. Avtal medicinsk fotvård

3. Avtal medicinsk fotvård Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Medicinsk fotvård - LOV DU-UPP15-0194 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Avtal om jourverksamhet. Landstinget i Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden. Svensk Privattandvård Aktiebolag 2008-01-01 2008-12-31. mellan.

Avtal om jourverksamhet. Landstinget i Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden. Svensk Privattandvård Aktiebolag 2008-01-01 2008-12-31. mellan. 1(6) Avtal om jourverksamhet mellan Landstinget i Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Svensk Privattandvård Aktiebolag 2008-01-01 2008-12-31 2(6) 1. Avtalsparter Uppdragsgivare Landstinget i

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Åtvidabergs kommun

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Åtvidabergs kommun BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2015-08-05 TSN 2015-211 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Kommunstyrelsen i träffade

Läs mer

Folkhälsorådet Oskarshamns kommun

Folkhälsorådet Oskarshamns kommun Folkhälsorådet Oskarshamns kommun Verksamhetsplan 2016 16 Innehåll Inledning... 3 Ledamöter under 2016... 3 Folkhälsorådets uppdrag... 4 Förutsättningar... 4 Folkhälsorådets arbete 2016-2017... 5 Psykisk

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010.

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010. För Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson Äldre Multisjuka - riktlinjer och omhändertagande Slutrapport 19/5 2010 LANDSTINGET KRONOBERG 2010-05-19 2 (5) Äldre multisjuka

Läs mer

Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF

Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:87-106 Näringslivskontoret 2016-02-04 1/2 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Stödgivaravtal Strängnäs kommun och Ung Företagsamhet Sörmland, UF Förslag

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Förslag till ny organisation för Landstinget Hallands läkemedelsförsörjning från den 1 oktober 2011

Förslag till ny organisation för Landstinget Hallands läkemedelsförsörjning från den 1 oktober 2011 Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2010-04-13 Ls100087 Landstingskontoret Kristian Samuelsson, utvecklare Tfn 035-13 48 90 kristian.samuelsson@lthalland.se Landstingsstyrelsen Förslag till ny organisation

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

UFV 2003/39 CK 2003-0036

UFV 2003/39 CK 2003-0036 1 Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården. Bakgrund Läkarutbildningen

Läs mer

Politisk viljeinriktning diabetes

Politisk viljeinriktning diabetes TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-11-10 LS-LED15-1303-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 9 mars 2005

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 9 mars 2005 Folkhälsovetenskapligt centrum 2005-03-15 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 9 mars 2005 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Britt-Marie

Läs mer

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0942 Landstingsstyrelsen Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer

Matti Leijon. Enheten för Folkhälsa & Social Hållbarhet

Matti Leijon. Enheten för Folkhälsa & Social Hållbarhet Matti Leijon Enheten för Folkhälsa & Social Hållbarhet Dagens tema - Folkhälsa är politik! Men, folkhälsa är också en egen vetenskap! Vad är folkhälsa? Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd

Läs mer

Idéburet offentligt partnerskap med Linköpings Stadsmission

Idéburet offentligt partnerskap med Linköpings Stadsmission BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Mattias Bly 2017-02-21 Dnr: HSN 2017-119 Hälso- och sjukvårdsnämnden Idéburet offentligt partnerskap med Linköpings Stadsmission Genom ett idéburet offentligt partnerskap

Läs mer

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 Plan för folkhälsoarbetet 2007 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 2 Foto omslag: Fysingen, Jan Franzén. Valstadagen, Franciesco Sapiensa. Grafisk form: PQ layout. 2007 Innehåll Inledning

Läs mer

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695.

POSTEN FRIMÄRKEN. Avtal. Parter. Posten Meddelande AB. avseende uppdrag för. Organisationsnr. Organisationsnr 556711-5695. Avtal avseende uppdrag för Diarienummer POSTEN FRIMÄRKEN Parter Posten Meddelande AB nedan kallad Posten Organisationsnr 556711-5695 nedan kallad Uppdragstagaren Organisationsnr Enhet Posten Frimärken

Läs mer

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING senioralert@lj.se AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Organisation: Organisationsnummer: Postadress: Telefon: E-post:

Läs mer

Avtal Vårnäs behandlingshem

Avtal Vårnäs behandlingshem TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Caroline Dexfalk Juridiska staben +46155245767 2016-04-12 LS-LED16-0729-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A

Läs mer

Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor

Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor 2012-11-16 LJ2012/1621 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Lars Wallström Landstingsstyrelsen Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor Bakgrund Landstingsfullmäktige har 2012-06-19-20, 72 beslutat

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 2 SYFTE 3 BAKGRUND 3 PROJEKT FÖR ÅR 2010 4 1. FÖRSÖKSVERKSAMHET FÖR EN PATIENTFOKUSERAD OCH SAMMANHÅLLEN CANCERVÅRD 4 2. INFORMATIONSTJÄNST

Läs mer

Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer

Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer Redovisning av statsbidrag 2010 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är

Läs mer

ställa sig bakom Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer

ställa sig bakom Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015 09 09 1 (5) HSN 1506-0788 Handläggare: Britt Arrelöv Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 8 Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer

Läs mer

Hälsa i bokslut. Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården

Hälsa i bokslut. Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården Hälsa i bokslut Indikatorer för en hälsoorientering i styrning, ledning och uppföljning av hälso- och sjukvården Ingvor Bjugård Sveriges Kommuner och Landsting Ulvhäll 26 maj 2005 Jämlik hälsa Levnadsvanor

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister 1.1 God samverkan med industrin leder till bättre vård I Sverige förekommer

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET

FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-27 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Folkhälsomål i Mönsterås kommun... 1 3 Folkhälsoarbete i Mönsterås kommun... 2 3.1

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING RAPPORT 2006:2 Kartläggning av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget i Östergötland LINKÖPING MARS 2006 Anita Jernberger Ingrid Andersson

Läs mer

2016-01-20. Dnr KS/2015:438. Avtal. Idéburet Offentligt Partnerskap. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Kvinnojouren Klara

2016-01-20. Dnr KS/2015:438. Avtal. Idéburet Offentligt Partnerskap. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Kvinnojouren Klara 2016-01-20 Dnr KS/2015:438 Avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Upplands Väsby kommun och Kvinnojouren Klara Samarbetsavtal mellan parterna Detta samarbetsavtal om idéburet offentligt partnerskap,

Läs mer

Brukardialogberedningar

Brukardialogberedningar Brukardialogberedningar Brukardialoger - möten mellan politiker och brukare Varje år gör Landstinget i Östergötland fördjupade behovsanalyser inom områden som hälso- och sjukvårdsnämnden väljer ut. Behovsanalyserna

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat KFSK har träffats följande

Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat KFSK har träffats följande Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat KFSK har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE UPPHANDLING OCH FÖRVALTNING AV AVTAL GÄLLANDE ENSTAKA PLACERINGAR AV: Barn,

Läs mer

Lägesrapport om Bostad Först i Stockholms stad

Lägesrapport om Bostad Först i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr 3.2-68/2014 Sida 1 (7) 2014-04-24 Handläggare Maria Andersson Telefon: 08-508 25 910 Till Socialnämnden Lägesrapport

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -. Avtal förlag Förlagets exemplar Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996). (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.) Parterna har träffat avtal enligt villkoren nedan rörande Köparens

Läs mer

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

- Kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort. ANVISNINGAR VID ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR INSATSER MOT HIV/AIDS OCH VISSA ANDRA SMITTSAMMA SJUKDOMAR TILL LANDSTING/REGIONER OCH KOMMUNER FÖR ÅR 2011 Smittskyddsinstitutet ansvarar sedan den 1 juli 2010

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om utredning/bedömning, behandling och rehabilitering vid Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS)

TILLÄGGSAVTAL om utredning/bedömning, behandling och rehabilitering vid Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) HSN 1409-1213 Sid 1 (10) Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom och xxx organisationsnummer xxxxxx-xxxx har slutits följande TILLÄGGSAVTAL om utredning/bedömning, behandling

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER 14LTK864 Landstingets kansli Utvecklingavdelningen, Ingrid Löndahl SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER Beställare Vårdgivare Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9 351 88 Växjö Kontaktperson

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet ohälsosamma matvanor Bakgrund till riktlinjerna Ingen enhetlig praxis

Läs mer

ungdomsmottagning TCT VÄSTRA i Strömstad Hälso- och sjukvärdsnämnden Samverkansavtal om mellan och Strömstads kommun zoih~ooo^3-3 GÖTALANDSREGIONEN

ungdomsmottagning TCT VÄSTRA i Strömstad Hälso- och sjukvärdsnämnden Samverkansavtal om mellan och Strömstads kommun zoih~ooo^3-3 GÖTALANDSREGIONEN zoih~ooo^3-3 TCT VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN DNR: HSNN 2015-00038 DNR: BUN-2015-0076 Samverkansavtal om ungdomsmottagning i Strömstad mellan Hälso- och sjukvärdsnämnden och Strömstads kommun 2(7) 1 Avtalsparter

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun 1(8) Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun Handlingsplanen riktar sig till aktörer som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23

Läs mer

vår hälsa länets möjlighet

vår hälsa länets möjlighet vår hälsa länets möjlighet Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011 2015 folkhälsopolicy förord Jämtlands län 2011 2015 Jämtlands län har unika möjligheter till ett gott liv...... och i den här folkhälsopolicyn

Läs mer

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling.

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Folkhälsoplan 2013 2014 1 Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Längre ner i visionstexten står det att Vi värnar om varandra och vårt samhälles

Läs mer

Monica Gundahl (S) Nina Koivumaa (M) Kenneth Johannesson (S) Utsågs Monica Gundahl att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Monica Gundahl (S) Nina Koivumaa (M) Kenneth Johannesson (S) Utsågs Monica Gundahl att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll 1 (5) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Folktandvården/Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten David Kvicklund LK/160033 Plats Beslutande Ersättare I tjänsten Justering Lokal Pilstjärnan, Landstingshuset

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

Äldrerapport för Östergötland 2011

Äldrerapport för Östergötland 2011 Äldrerapport för 2011 En rapport från s kommuner och Landstinget i Dragning, WRETA möte 2012 04 12 (Henning Elvtegen, Landstingets Ledningsstab) Äldrerapport för 2011 Äldreuppdraget: Säkrad Vårdkedja Återhämtning

Läs mer

Uppdragsavtal om Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg. mellan. Landstinget i Östergötland (LiÖ), och

Uppdragsavtal om Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg. mellan. Landstinget i Östergötland (LiÖ), och ~ ~andstinget ~ i Ostergötland LINKÖPINGS UNIVERSITET Inst. fö: r:lodicin och hälsa InkG, 2010-34- O 7 Dnr: IMH-JO/O-OO/23 1 (5) LiÖ 2010-297 Uppdragsavtal om Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar

Läs mer

Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting

Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen P 12, 2014-11-04 Landstinsstyrelsen i (?) Landstingsstyrelsen Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

sätter hallänningen i centrum

sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Vårdval Halland en framtidslösning Befolkningsmodell Nya närsjukvården är ett naturligt förstahandsval med undantag av akuta tillstånd som kräver sjukhusvård.

Läs mer