Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum"

Transkript

1 Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:5 Kommunrapport - Allmänna frågor Folkhälsovetenskapligt centrum November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter

2

3 Östgötens hälsa 2006 Kommunrapport Allmänna frågor November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter I

4 II

5 Förord Detta är den sjätte rapporten som utges från Folkhälsovetenskapligt centrum, Landstinget i Östergötland, med data från befolkningsenkäten Östgötens hälsa I rapporten, som är ett tabellverk, redovisas frågorna som rör familjesituation, ekonomi, trivsel och trygghet på kommun- och länsdelsnivå. Uppdraget med att göra en enkät som beskriver östgötens hälsa, kommer från hälsooch sjukvårdsnämnden vid Landstinget i Östergötland. Nämnden skriver i sitt styrkort om vikten av att främja befolkningens hälsoutveckling, bland annat genom att förstå och synliggöra olika gruppers livsvillkor och behov. Man lyfter också landstingets roll i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Rapporten är i första hand tänkt som ett underlag för landstingspolitikernas arbete med behovsanalyser och styrdokument, men vår förhoppning är att den också väcker intresse bland personer verksamma inom kommun, landsting och bland dem som har ett allmänt intresse för befolkningens hälsa och livsvillkor. De tidigare rapporterna från Östgötens hälsa 2006, är en deskriptiv rapport som övergripande beskriver befolkningens hälsa, en metodrapport, en rapport om levnadsvanor och östgötarnas motivation till att förändra dessa, en rapport om vårdutnyttjande och synpunkter på vården samt en rapport om socioekonomi kopplat till hälsa och levnadsvanor. Rapporterna kan läsas på vår hemsida: Linköping oktober 2007 Helle Noorlind Brage Produktionsenhetschef Elisabeth Wärnberg Gerdin Produktionsenhetschef Vi vill rikta ett stort tack till dem som bidragit till arbetet med denna rapport. Framför allt vill vi tacka alla de personer som tagit sig tid att besvara enkäten. Tack också till Christina Aldin och Marika Wenemark vid Folkhälsovetenskapligt centrum. Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Statistiker Statistiker Statistiker Statistiker III

6 IV

7 Innehållsförteckning Inledning...3 Familjesituation Ensamstående med barn...9 Ensamstående...13 Ekonomi Bra ekonomi...17 Dålig ekonomi...21 Ekonomiska svårigheter...25 Trivsel Trivs med sin sysselsättning...29 Trivs med sin fritid...33 Trivs bra med sin bostad...37 Trivs i sitt bostadsområde...41 Trivs med sin familjesituation...45 Trivs med sin sociala gemenskap/vänner...49 Trygghet Någon att lita på och få hjälp av...53 Säker och trygg i bostadsområdet...57 Utbyta små tjänster med varandra...61 Bilaga 1 Svarsfrekvenser Bilaga 2 Kartor - 1 -

8 - 2 -

9 Inledning Våren 2006 genomförde Folkhälsovetenskapligt centrum enkätundersökningen Östgötens hälsa 2006 på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Syftet med befolkningsenkäten är att samla kunskap om bland annat befolkningens självskattade hälsa, levnadsvanor, trivsel och förtroende för vården. Frågeformuläret skickades till personer i åldrarna år bosatta i Östergötland. Urvalsdragning och datainsamling genomfördes av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Östergötlands läns landsting. Svarsfrekvensen är 54 procent. Urvalet stratifierades för att kunna redovisa resultat för varje kommun, samt uppdelat på olika åldersgrupper och kön. En utförlig beskrivning av metod samt frågeformulärets utformning finns i Rapport 2006:10 Östgötens hälsa Metodrapport 1 metodbeskrivning. Utifrån materialet går det att göra olika uppdelningar beroende på vilka frågeställningar som ska analyseras. Dessa frågeställningar finns ofta lokalt. Vi har valt en presentationsform som ska vara så lätt att använda som möjligt för att göra data tillgängliga. Resultaten på kommunnivå har vi därför valt att presentera i fyra tabellverk. 1. Allmänna frågor 2. Hälsa 3. Vård och förtroende 4. Levnadsvanor och förändringsbenägenhet. Varje tabellavsnitt inleds med en presentation av ursprungsfrågan i enkäten och en kort sammanfattning av de viktigaste skillnaderna mellan kommuner, mellan kvinnor och män och mellan åldersgrupper. Alla skillnader redovisas inte i texten, men de som kommenteras är statistiskt säkerställda. I bilaga 1 redovisas svarsfrekvenser för länet, länsdelarna samt kommunerna, uppdelat på kön och ålder. Bilaga 2 innehåller kartor som visar de kommuner som statistiskt säkerställt har ett högre eller lägre värde än länsgenomsnittet för en specifik fråga. Kartor redovisas endast för de frågor där minst en kommun har högre eller lägre värde än länsgenomsnittet. Syftet med rapporterna är att de ska fungera som grundmaterial för vidare analyser och jämförelser mellan kommuner och länsdelar

10 Tabellinnehåll och tolkningshjälp För att underlätta tolkningen av tabellerna ges här en tolkningshjälp och avsnittet avslutas med exempel på figurer som kan tas fram för att illustrera resultaten från tabellerna. Alla resultat består av fyra tabeller. o Tabell a redovisar uppgifter för varje kommun uppdelat på kön och ålder. o Tabell b redovisar uppgifter för Östergötland uppdelat på kön och ålder. o Tabell c redovisar uppgifter för de tre länsdelarna centrala, västra och östra uppdelat på kön och ålder. o Tabell d redovisar uppgifter på kommunnivå och data som är köns- och åldersstandardiserade. Köns- och åldersstandardisering är gjord så att alla kommuner har samma köns- och åldersfördelning som hela Östergötland. Vid köns- och åldersstandardisering elimineras effekten av kön och ålder så att eventuell skillnad mellan kommunerna inte beror på skillnader i könseller åldersstruktur. Varje tabell innehåller punktskattningar, felmarginaler och antal svarande. Punktskattning är en uppskattning av det korrekta värdet, baserat på ett urval. Punktskattningen kan till exempel vara en andel i procent eller ett medelvärde. I tabellerna är punktskattningen avrundad till närmaste heltal. Felmarginalen är ett mått på punktskattningens osäkerhet. Denna osäkerhet beror på att endast ett urval undersöks och inte hela populationen. Om urvalen är små blir felmarginalerna stora. Stora skillnader mellan kommuner behöver inte vara statistiskt säkerställda medan små skillnader däremot kan vara det. Felmarginalen bör därför användas för att inte dra slutsatser om skillnader som egentligen kan bero på slumpen. Genom att lägga till respektive dra ifrån felmarginalen från punktskattningen går det att bilda ett 95-procentigt konfidensintervall. Med ett 95-procentigt konfidensintervall menas att intervallet i genomsnitt täcker det sanna värdet i 95 fall av 100. Felmarginalen och konfidensintervallet tar inte hänsyn till den osäkerhet som beror på bortfallet i undersökningen. I tabellerna är felmarginalen avrundad till närmaste heltal. Om en punktskattning är 100 procent eller 0 procent är det inte lämpligt att beräkna felmarginal med den metod vi använt. är antalet personer som svarat på den eller de specifika frågor som tabellen bygger på. Eftersom det finns personer som inte svarar på vissa frågor kan antalet variera något mellan de olika tabellerna. Några frågor är dessutom endast riktade till vissa personer och då baseras svaren på färre personer än hela undersökningen

11 Om antalet personer är 15 eller färre presenteras inga punktskattningar eller felmarginaler eftersom osäkerheten blir alltför stor. Dessa värden ersätts av markeringen. Exempel på hur tabellerna ska tolkas: Utdrag ur rapporten Allmänna frågor tabell 2. Andel ensamstående per länsdel, kön och ålder Länsdel marginal marginal Centrala år 31 ± ± ± år 10 ± ± ± år 18 ± ± ± år 47 ± ± ± Totalt 25 ± ± ± Kolumnen andel innehåller punktskattningar för andelen personer som är ensamstående. Den uppskattade andelen kvinnor år som är ensamstående och bosatta i centrala länsdelen är 31 procent med en felmarginal på 8 procentenheter. Denna andel är baserad på 266 kvinnor år som besvarat frågan om vem de delar bostad med. Ett 95-procentigt konfidensintervall till andelen är 31 plus/minus 8, vilket ger intervallet 23 till 39 procent. Inom detta intervall finns med 95 procents säkerhet den korrekta andelen ensamstående unga kvinnor bosatta i centrala länsdelen. För att uppskatta den totala andelen ensamstående i centrala länsdelen används punktskattningen 24 och felmarginalen 2. Med 95 procents säkerhet kan sägas att intervallet mellan 22 och 26 procent innehåller den verkliga andelen ensamstående i centrala länsdelen. I centrala länsdelen har totalt personer svarat på frågan om vem de delar bostad med

12 Figurexempel Nedan presenteras förslag på figurer som kan göras med hjälp av Excel och resultat från tabellerna. I figurerna visas punktskattningen med staplar. Osäkerheten i skattningarna (95-procentiga konfidensintervall) illustreras med de klammerförsedda linjerna i ändarna av staplarna. I figur I används den totala punktskattningen med felmarginal för varje kommun. Linköping har den högsta andelen och Vadstena den lägsta. Eftersom Linköpings och Mjölbys konfidensintervall inte överlappar varandra säger man att det finns en statistisk säkerställd skillnad mellan dessa kommuner. För de kommuner där konfidensintervallen överlappar varandra finns inga statistiskt säkerställda skillnader. Linköping Motala Ydre Norrköping Finspång Kinda Valdemarsvik Boxholm Åtvidaberg Mjölby Söderköping Ödeshög Vadstena Andel Figur I I figur II används punktskattningar och felmarginaler för totala andelen kvinnor respektive män i en kommun, i en länsdel och totalt för Östergötland. Den ljusa stapeln som representerar kvinnor är något lägre än den mörka stapeln som representerar män. I kommun och länsdel överlappar konfidensintervallen varandra och därmed finns ingen statistisk säkerställd skillnad mellan kvinnor och män. Men i Östergötland finns det en statistik säkerställd skillnad mellan könen eftersom konfidensintervallen inte överlappar varandra

13 Kvinnor Män Andel Kommun Länsdel Östergötland Figur II I figur III har en kommun valts och här presenteras resultatet köns- och åldersuppdelat. Figuren visar att kvinnor i åldern år har den högsta andelen och att det finns en säkerställd skillnad mellan dem och kvinnor i åldern år men det finns också en säkerställd skillnad mellan kvinnor i åldern år och män i åldrarna år, år och år. Unga kvinnor år har en högre andel jämfört med kvinnor år år Kvinnor år år år år Män år år år Figur III Andel - 7 -

14 - 8 -

15 Ensamstående med barn Med vem delar du bostad? Svarsalternativ Ingen, Föräldrar/syskon, Make/maka/sambo/partner, Andra vuxna, Barn som bor hemma. I resultatet redovisas andel personer som endast svarat Barn som bor hemma. o Jämfört med länet är andelen ensamstående föräldrar lägre i Ödeshög. Söderköping har en högre andel ensamstående föräldrar jämfört med Ödeshög (figur 1). o Både i länet och i Norrköping är andelen ensamstående kvinnor med barn högre än andelen ensamstående män med barn (tabell 1a, 1b). o I åldersgruppen år finns den högsta andelen följt av åldersgruppen år, och samma mönster kan ses i de flesta kommunerna (tabell 1a, 1b). Söderköping Ydre Boxholm Mjölby Finspång Kinda Motala Norrköping Åtvidaberg Länet Linköping Vadstena Valdemarsvik Ödeshög Andel Figur 1. Andel personer som är ensamstående med barn, per kommun

16 Kommun Tabell 1a. Andel personer som är ensamstående med barn, per kommun, kön och ålder marginal Boxholm år ± år 20 ± ± ± år 7 ± ± ± år Totalt 8 ± ± ± Finspång år år 10 ± ± ± år 2 ± ± ± år 1 ± ± ± Totalt 4 ± ± ± Kinda år 3 ± ± år 4 ± ± ± år 6 ± ± ± år Totalt 4 ± ± ± Linköping år 2 ± ± år 8 ± ± ± år 5 ± ± ± år ± ± Totalt 4 ± ± ± Mjölby år 4 ± ± år 9 ± ± ± år 7 ± ± ± år 1 ± ± ± Totalt 6 ± ± ± Motala år 7 ± ± ± år 10 ± ± ± år 6 ± ± år ± ± Totalt 6 ± ± ± Norrköping år 3 ± ± år 14 ± ± ± år 5 ± ± ± år 1 ± ± ± Totalt 6 ± ± ± Söderköping år 6 ± ± år 15 ± ± ± år 4 ± ± ± år 1 ± ± ± Totalt 6 ± ± ±

17 Kommun Tabell 1a (forts). Andel personer som är ensamstående med barn, per kommun, kön och ålder Vadstena år år 8 ± ± ± år 6 ± ± ± år 2 ± ± Totalt 4 ± ± ± Valdemarsvik år 3 ± ± år 6 ± ± ± år 3 ± ± år ± ± Totalt 3 ± ± ± Ydre år ± ± år 15 ± ± ± år ± ± år 11 ± ± 6 68 Totalt 6 ± ± ± Åtvidaberg år 6 ± ± år 11 ± ± ± år 7 ± ± ± år Totalt 6 ± ± ± Ödeshög år år 8 ± ± år 2 ± ± år Totalt 3 ± ± Tabell 1b. Andel personer som är ensamstående med barn, per kön och ålder marginal marginal år 3 ± ± år 10 ± ± ± år 5 ± ± ± år 1 ± ± ± Totalt 5 ± ± ±

18 Länsdel Tabell 1c. Andel personer som är ensamstående med barn, per länsdel, kön och ålder marginal Centrala år 2 ± ± år 8 ± ± ± år 5 ± ± ± år ± ± Totalt 4 ± ± ± Västra år 5 ± ± ± år 10 ± ± ± år 6 ± ± ± år 1 ± ± ± Totalt 5 ± ± ± Östra år 3 ± ± år 13 ± ± ± år 4 ± ± ± år 1 ± ± ± Totalt 6 ± ± ± Tabell 1d. Andel personer som är ensamstående med barn ostandardiserat och könsoch åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm 5 6 ± Finspång 4 4 ± Kinda 4 4 ± Linköping 3 3 ± Mjölby 5 5 ± Motala 4 4 ± Norrköping 4 4 ± Söderköping 6 6 ± Vadstena 3 3 ± Valdemarsvik 2 3 ± Ydre 6 6 ± Åtvidaberg 4 4 ± Ödeshög 1 1 ±

19 Ensamstående Med vem delar du bostad? Svarsalternativen Ingen, Föräldrar/syskon, Make/maka/sambo/partner, Andra vuxna, Barn som bor hemma. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ingen. o Jämfört med länet är andel ensamstående personer lägre i Mjölby och Söderköping. Linköping har en högre andel ensamstående jämfört med Mjölby, Söderköping och Vadstena (figur 2). o Andelen ensamstående kvinnor är högre i Linköping jämfört med i Boxholm (tabell 2a). o Högsta andelen ensamstående finns i den äldsta och i den yngsta åldersgruppen. En högre andel unga ensamstående, år, finns i Linköping jämfört med i Ödeshög, Söderköping, Valdemarsvik och Kinda. Boxholm har en lägre andel ensamstående i åldersgruppen år jämfört med länet och Linköping (tabell 2a, 2b). Linköping Motala Ydre Länet Norrköping Kinda Boxholm Finspång Valdemarsvik Åtvidaberg Ödeshög Mjölby Söderköping Vadstena Andel Figur 2. Andel ensamstående personer, per kommun

20 Kommun Tabell 2a. Andel ensamstående personer, per kommun, kön och ålder marginal Boxholm år ± år 3 ± ± ± år 6 ± ± ± år 36 ± ± ± Totalt 14 ± ± ± Finspång år 19 ± ± ± år 5 ± ± ± år 15 ± ± ± år 39 ± ± ± Totalt 19 ± ± ± Kinda år 9 ± ± ± år 7 ± ± ± år 5 ± ± ± år 47 ± ± ± Totalt 17 ± ± ± Linköping år 32 ± ± ± år 11 ± ± ± år 20 ± ± ± år 45 ± ± ± Totalt 26 ± ± ± Mjölby år 15 ± ± ± år 3 ± ± ± år 14 ± ± ± år 46 ± ± ± Totalt 19 ± ± ± Motala år 15 ± ± ± år 7 ± ± ± år 19 ± ± ± år 50 ± ± ± Totalt 23 ± ± ± Norrköping år 18 ± ± ± år 4 ± ± ± år 22 ± ± ± år 46 ± ± ± Totalt 22 ± ± ± Söderköping år 14 ± ± ± år 9 ± ± ± år 11 ± ± ± år 50 ± ± ± Totalt 19 ± ± ±

21 Kommun Tabell 2a (forts). Andel ensamstående personer, per kommun, kön och ålder Vadstena år 21 ± ± ± år 4 ± ± ± år 14 ± ± ± år 40 ± ± ± Totalt 20 ± ± ± Valdemarsvik år 16 ± ± ± år 4 ± ± ± år 21 ± ± ± år 40 ± ± ± Totalt 22 ± ± ± Ydre år 28 ± ± ± år ± ± år 17 ± ± ± år 61 ± ± ± Totalt 26 ± ± ± Åtvidaberg år 14 ± ± ± år 5 ± ± ± år 9 ± ± ± år 53 ± ± ± Totalt 20 ± ± ± Ödeshög år ± ± år 21 ± ± år 18 ± ± ± år 46 ± ± ± Totalt 24 ± ± ± Tabell 2b. Andel ensamstående personer, per kön och ålder marginal marginal år 23 ± ± ± år 7 ± ± ± år 18 ± ± ± år 46 ± ± ± Totalt 23 ± ± ±

22 Länsdel Tabell 2c. Andel ensamstående personer, per länsdel, kön och ålder marginal Centrala år 31 ± ± ± år 10 ± ± ± år 18 ± ± ± år 47 ± ± ± Totalt 25 ± ± ± Västra år 14 ± ± ± år 6 ± ± ± år 16 ± ± ± år 46 ± ± ± Totalt 21 ± ± ± Östra år 18 ± ± ± år 5 ± ± ± år 20 ± ± ± år 45 ± ± ± Totalt 21 ± ± ± Tabell 2d. Andel ensamstående personer ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

23 Bra ekonomi Hur bedömer du på det hela taget din ekonomi? Svarsalternativ Mycket bra, Ganska bra, Varken bra eller dåligt, Ganska dålig eller Mycket dåligt. I resultatet redovisas andel personer som svarat Mycket bra eller Ganska bra. o Andel personer som bedömer sin ekonomi som bra är ungefär lika stor i alla kommunerna (figur 3). o Det är ungefär lika stor andel kvinnor som män som bedömer sin ekonomi som bra i varje kommun. Andelen män som bedömer sin ekonomi som bra är högre i Vadstena jämfört med Valdemarsvik (tabell 3a, 3b). o I länet är andelen unga som bedömer sin ekonomi som bra lägre jämfört med de andra åldersgrupperna och samma mönster kan ses i många av kommunerna. I alla åldersgrupper utom år finns det tydliga skillnader mellan några av kommunerna (tabell 3a, 3b). Vadstena Ödeshög Finspång Söderköping Mjölby Norrköping Åtvidaberg Linköping Ydre Länet Boxholm Motala Kinda Valdemarsvik Andel Figur 3. Andel personer som bedömer sin ekonomi som bra, per kommun

24 Kommun Tabell 3a. Andel personer som bedömer sin ekonomi som bra, per kommun, kön och ålder marginal Boxholm år ± år 54 ± ± ± år 61 ± ± ± år 48 ± ± ± Totalt 53 ± ± ± Finspång år 35 ± ± ± år 63 ± ± ± år 69 ± ± ± år 51 ± ± ± Totalt 58 ± ± ± Kinda år 46 ± ± ± år 48 ± ± ± år 48 ± ± ± år 45 ± ± ± Totalt 47 ± ± ± Linköping år 32 ± ± ± år 66 ± ± ± år 59 ± ± ± år 58 ± ± ± Totalt 54 ± ± ± Mjölby år 37 ± ± ± år 51 ± ± ± år 59 ± ± ± år 47 ± ± ± Totalt 51 ± ± ± Motala år 33 ± ± ± år 42 ± ± ± år 57 ± ± ± år 46 ± ± ± Totalt 47 ± ± ± Norrköping år 42 ± ± ± år 55 ± ± ± år 63 ± ± ± år 51 ± ± ± Totalt 54 ± ± ± Söderköping år 41 ± ± ± år 53 ± ± ± år 64 ± ± ± år 48 ± ± ± Totalt 55 ± ± ±

25 Kommun Tabell 3a (forts). Andel personer som bedömer sin ekonomi som bra, per kommun, kön och ålder Vadstena år 27 ± ± ± år 55 ± ± ± år 64 ± ± ± år 58 ± ± ± Totalt 56 ± ± ± Valdemarsvik år 36 ± ± ± år 54 ± ± ± år 53 ± ± ± år 53 ± ± ± Totalt 51 ± ± ± Ydre år 44 ± ± ± år 61 ± ± ± år 63 ± ± ± år 48 ± ± ± Totalt 56 ± ± ± Åtvidaberg år 31 ± ± ± år 56 ± ± ± år 57 ± ± ± år 59 ± ± ± Totalt 55 ± ± ± Ödeshög år 38 ± ± ± år 59 ± ± år 54 ± ± ± år 56 ± ± ± Totalt 53 ± ± ± Tabell 3b. Andel personer som bedömer sin ekonomi som bra, per kön och ålder marginal marginal år 36 ± ± ± år 57 ± ± ± år 60 ± ± ± år 53 ± ± ± Totalt 54 ± ± ±

26 Länsdel Tabell 3c. Andel personer som bedömer sin ekonomi som bra, per länsdel, kön och ålder marginal Centrala år 32 ± ± ± år 64 ± ± ± år 58 ± ± ± år 57 ± ± ± Totalt 54 ± ± ± Västra år 34 ± ± ± år 48 ± ± ± år 59 ± ± ± år 48 ± ± ± Totalt 50 ± ± ± Östra år 41 ± ± ± år 55 ± ± ± år 63 ± ± ± år 51 ± ± ± Totalt 55 ± ± ± Tabell 3d. Andel personer som bedömer sin ekonomi som bra ostandardiserat och könsoch åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

27 Dålig ekonomi Hur bedömer du på det hela taget din ekonomi? Svarsalternativ Mycket bra, Ganska bra, Varken bra eller dålig, Ganska dålig eller Mycket dålig. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ganska dålig eller Mycket dålig. o Andel personer som bedömer sin ekonomi som dålig är ungefär lika stor i alla kommuner (figur 4). o Det är ungefär lika stor andel kvinnor som män som bedömer sin ekonomi som dålig i varje kommun (tabell 4a, 4b). o Andelen unga som bedömer sin ekonomi som dålig är högre jämfört med de andra åldersgrupperna i länet, och så ser mönstret ut i många av kommunerna. I de två äldsta åldersgrupperna finns det tydliga skillnader mellan några av kommunerna (tabell 4a, 4b). Valdemarsvik Norrköping Boxholm Motala Länet Linköping Vadstena Åtvidaberg Kinda Finspång Mjölby Söderköping Ydre Ödeshög Andel Figur 4. Andel personer som bedömer sin ekonomi som dålig, per kommun

28 Kommun Tabell 4a. Andel personer som bedömer sin ekonomi som dålig, per kommun, kön och ålder marginal Boxholm år ± år 11 ± ± ± år 18 ± ± ± år 15 ± ± ± 8 65 Totalt 17 ± ± ± Finspång år 35 ± ± ± år 9 ± ± ± år 8 ± ± ± år 14 ± ± ± Totalt 13 ± ± ± Kinda år 22 ± ± ± år 16 ± ± ± år 15 ± ± ± år 13 ± ± ± Totalt 15 ± ± ± Linköping år 31 ± ± ± år 10 ± ± ± år 10 ± ± ± år 12 ± ± ± Totalt 15 ± ± ± Mjölby år 21 ± ± ± år 16 ± ± ± år 13 ± ± ± år 10 ± ± ± Totalt 14 ± ± ± Motala år 25 ± ± ± år 18 ± ± ± år 12 ± ± ± år 18 ± ± ± Totalt 17 ± ± ± Norrköping år 28 ± ± ± år 16 ± ± ± år 13 ± ± ± år 16 ± ± ± Totalt 17 ± ± ± Söderköping år 34 ± ± ± år 26 ± ± ± år 7 ± ± ± år 8 ± ± ± Totalt 15 ± ± ±

29 Kommun Tabell 4a (forts). Andel personer som bedömer sin ekonomi som dålig, per kommun, kön och ålder Vadstena år 23 ± ± ± år 25 ± ± ± år 10 ± ± ± år 8 ± ± ± Totalt 15 ± ± ± Valdemarsvik år 32 ± ± ± år 18 ± ± ± år 20 ± ± ± år 18 ± ± ± Totalt 20 ± ± ± Ydre år 23 ± ± ± år 18 ± ± ± år 8 ± ± ± år 16 ± ± ± 9 70 Totalt 14 ± ± ± Åtvidaberg år 36 ± ± ± år 12 ± ± ± år 20 ± ± ± år 9 ± ± ± Totalt 17 ± ± ± Ödeshög år 21 ± ± ± år 16 ± ± år 14 ± ± ± år ± ± 3 57 Totalt 12 ± ± ± Tabell 4b. Andel personer som bedömer sin ekonomi som dålig, per kön och ålder marginal marginal år 29 ± ± ± år 14 ± ± ± år 12 ± ± ± år 14 ± ± ± Totalt 16 ± ± ±

30 Länsdel Tabell 4c. Andel personer som bedömer sin ekonomi som dålig, per länsdel, kön och ålder marginal Centrala år 30 ± ± ± år 11 ± ± ± år 11 ± ± ± år 12 ± ± ± Totalt 15 ± ± ± Västra år 24 ± ± ± år 17 ± ± ± år 13 ± ± ± år 13 ± ± ± Totalt 16 ± ± ± Östra år 29 ± ± ± år 16 ± ± ± år 12 ± ± ± år 16 ± ± ± Totalt 17 ± ± ± Tabell 4d. Andel personer som bedömer sin ekonomi som dålig ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

31 Ekonomiska svårigheter Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar mm? Svarsalternativ Nej, Ja vid ett tillfälle eller Ja, vid flera tillfällen. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ja vid ett tillfälle eller Ja, vid flera tillfällen. o Jämfört med länet är andelen personer som har haft svårigheter att klara sina löpande utgifter lägre i Finspång. Valdemarsvik, Motala och Norrköping har en högre andel jämfört med Finspång (figur 5). o I varje kommun är det ungefär lika stor andel kvinnor som män som har haft svårigheter att klara sina löpande utgifter. Andelen kvinnor som har haft svårigheter att klara sina löpande utgifter är högre i Motala jämfört med Finspång (tabell 5a, 5b). o I länet är andelen personer som har haft svårigheter att klara löpande utgifter högre bland de yngre jämfört med de övriga åldersgrupperna och samma mönster kan ses i många av kommunerna. I åldersgruppen år är det en högre andel i Valdemarsvik jämfört med Finspång (tabell 5a, 5b). Valdemarsvik Motala Kinda Norrköping Ödeshög Mjölby Länet Linköping Ydre Åtvidaberg Söderköping Vadstena Boxholm Finspång Andel Figur 5. Andel personer som har haft svårigheter att klara de löpande utgifterna under de senaste 12 månaderna, per kommun

32 Kommun Tabell 5a. Andel personer som har haft svårigheter att klara de löpande utgifterna under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder marginal Boxholm år ± år 17 ± ± ± år 13 ± ± ± år 11 ± ± ± 8 64 Totalt 15 ± ± ± Finspång år 34 ± ± ± år 13 ± ± ± år 9 ± ± ± år 10 ± ± ± Totalt 13 ± ± ± Kinda år 28 ± ± ± år 33 ± ± ± år 20 ± ± ± år 7 ± ± ± Totalt 21 ± ± ± Linköping år 39 ± ± ± år 19 ± ± ± år 9 ± ± ± år 9 ± ± ± Totalt 18 ± ± ± Mjölby år 42 ± ± ± år 23 ± ± ± år 13 ± ± ± år 7 ± ± ± Totalt 18 ± ± ± Motala år år år ± 11 ± 12 ± ± 13 ± 10 ± ± 9 ± 8 ± år Totalt 9 23 ± 6 ± ± 5 ± ± 4 ± Norrköping år 41 ± ± ± år 28 ± ± ± år 12 ± ± ± år 10 ± ± ± Totalt 21 ± ± ± Söderköping år 50 ± ± ± år år år Totalt ± 10 ± 6 ± 4 ± ± 9 ± 7 ± 5 ± ± 7 ± 5 ± 3 ±

33 Kommun Tabell 5a (forts). Andel personer som har haft svårigheter att klara de löpande utgifterna under de senaste 12 månaderna, per kommun, kön och ålder Vadstena år 28 ± ± ± år år år Totalt ± 12 ± 8 ± 6 ± ± 12 ± 10 ± 6 ± ± 8 ± 6 ± 4 ± Valdemarsvik år år år ± 13 ± 12 ± ± 13 ± 17 ± ± 9 ± 11 ± år 10 ± ± ± Totalt 21 ± ± ± Ydre år 28 ± ± ± år år ± 16 ± ± 7 ± ± 10 ± år 9 ± ± ± 6 69 Totalt 20 ± ± ± Åtvidaberg år 38 ± ± ± år 23 ± ± ± år 19 ± ± ± år 7 ± ± ± Totalt 19 ± ± ± Ödeshög år 21 ± ± ± år 23 ± ± år 24 ± ± ± år 4 ± ± ± 6 60 Totalt 18 ± ± ± Tabell 5b. Andel personer som har haft svårigheter att klara de löpande utgifterna under de senaste 12 månaderna, per kön och ålder marginal marginal år 38 ± ± ± år 25 ± ± ± år 12 ± ± ± år 9 ± ± ± Totalt 19 ± ± ±

34 Länsdel Tabell 5c. Andel personer som har haft svårigheter att klara de löpande utgifterna under de senaste 12 månaderna, per länsdel, kön och ålder marginal Centrala år 38 ± ± ± år 20 ± ± ± år 11 ± ± ± år 9 ± ± ± Totalt 18 ± ± ± Västra år 32 ± ± ± år 32 ± ± ± år 16 ± ± ± år 8 ± ± ± Totalt 20 ± ± ± Östra år 41 ± ± ± år 27 ± ± ± år 11 ± ± ± år 10 ± ± ± Totalt 20 ± ± ± Tabell 5d. Andel personer som har haft svårigheter att klara de löpande utgifterna under de senaste 12 månaderna ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

35 Trivs med sin sysselsättning Hur trivs du i allmänhet med din nuvarande sysselsättning? Svarsalternativ Mycket bra, Ganska bra, Ganska dåligt och Mycket dåligt. I resultatet redovisas andel personer som svarat Mycket bra eller Ganska bra. o Jämfört med länet är andelen personer som trivs med sin nuvarande sysselsättning högre i Ödeshög, Finspång och Kinda. I Ödeshög andelen högre jämfört med i Norrköping (figur 6). o I varje kommun är det ungefär lika stor andel kvinnor som män som trivs bra med sin nuvarande sysselsättning. Bland männen är andelen i Ödeshög högre jämfört med i Norrköping och Linköping (tabell 6a, 6b). o I länet är andelen som trivs med sin nuvarande sysselsättning högre bland de äldsta jämfört med de tre yngre åldersgrupperna. I alla åldersgrupper finns det tydliga skillnader mellan några av kommunerna (tabell 6a, 6b). Ödeshög Finspång Kinda Boxholm Mjölby Söderköping Vadstena Ydre Valdemarsvik Åtvidaberg Linköping Motala Länet Norrköping Andel Figur 6. Andel personer som trivs bra med sin nuvarande sysselsättning, per kommun

36 Kommun Tabell 6a. Andel personer som trivs bra med sin nuvarande sysselsättning, per kommun, kön och ålder marginal Boxholm år ± år 94 ± ± ± år 89 ± ± ± år ± ± 3 46 Totalt 91 ± ± ± Finspång år år år år Totalt ± 10 ± 5 ± 7 ± 6 ± ± 11 ± 9 ± 6 ± 3 ± ± 7 ± 5 ± 5 ± 4 ± Kinda år år år år Totalt ± 11 ± 7 ± 7 ± 8 ± ± 13 ± 9 ± 7 ± 7 ± ± 9 ± 5 ± 5 ± 5 ± Linköping år år år ± 7 ± 6 ± ± 10 ± 7 ± ± 6 ± 4 ± år Totalt ± 6 ± ± 1 ± ± 4 ± Mjölby år år år ± 9 ± 6 ± ± 11 ± 6 ± ± 7 ± 4 ± år 93 ± ± ± Totalt 88 ± ± ± Motala år 76 ± ± ± år 81 ± ± ± år 81 ± ± ± år 89 ± ± ± Totalt 82 ± ± ± Norrköping år 82 ± ± ± år 81 ± ± ± år 87 ± ± ± år 85 ± ± ± Totalt 84 ± ± ± Söderköping år 74 ± ± ± år 87 ± ± ± år 88 ± ± ± år 95 ± ± ± Totalt 87 ± ± ±

37 Kommun Tabell 6a (forts). Andel personer som trivs bra med sin nuvarande sysselsättning, per kommun, kön och ålder Vadstena år 87 ± ± ± år 86 ± ± ± år 86 ± ± ± år 92 ± ± ± 5 87 Totalt 87 ± ± ± Valdemarsvik år 88 ± ± ± år 88 ± ± ± år 81 ± ± ± år 91 ± ± ± 6 93 Totalt 85 ± ± ± Ydre år 81 ± ± ± år 87 ± ± ± år 92 ± ± ± år ± ± 6 50 Totalt 91 ± ± ± Åtvidaberg år 79 ± ± ± år 84 ± ± ± år 88 ± ± ± år 96 ± ± ± Totalt 87 ± ± ± Ödeshög år 88 ± ± ± år 92 ± ± år 89 ± ± ± år ± Totalt 89 ± ± ± Tabell 6b. Andel personer som trivs bra med sin nuvarande sysselsättning, per kön och ålder marginal marginal marginal år 82 ± ± ± år 86 ± ± ± år 86 ± ± ± år 89 ± ± ± Totalt 86 ± ± ±

38 Länsdel Tabell 6c. Andel personer som trivs bra med sin nuvarande sysselsättning, per länsdel, kön och ålder marginal Centrala år 84 ± ± ± år 89 ± ± ± år 85 ± ± ± år 90 ± ± ± Totalt 87 ± ± ± Västra år år ± 6 ± ± 7 ± ± 5 ± år 84 ± ± ± år 91 ± ± ± Totalt 85 ± ± ± Östra år 81 ± ± ± år 83 ± ± ± år 87 ± ± ± år 88 ± ± ± Totalt 85 ± ± ± Tabell 6d. Andel personer som trivs bra med sin nuvarande sysselsättning ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

39 Trivs med sin fritid Hur trivs du i allmänhet med din fritid? Svarsalternativ Mycket bra, Ganska bra, Ganska dåligt och Mycket dåligt. I resultatet redovisas andel personer som svarat Mycket bra eller Ganska bra. o Jämfört med länet är andel personer som trivs med sin fritid högre i Finspång. Finspång har också en högre andel jämfört med kommunerna Linköping, Norrköping och Motala (figur 7). o I varje kommun är det ungefär lika stor andel kvinnor som män som trivs bra med sin fritid. Andelen män som trivs bra med sin fritid är högre i Finspång jämfört med Norrköping, Söderköping och Linköping. Bland kvinnorna är andelen högre i Boxholm och Ödeshög jämfört med i Motala (tabell 7a, 7b). o I länet är andelen som trivs med sin fritid högre bland de äldsta jämfört med de två yngst åldersgrupperna. I åldersgrupperna år och år finns det tydliga skillnader mellan några av kommunerna (tabell 7a, 7b). Boxholm Finspång Åtvidaberg Ödeshög Kinda Söderköping Vadstena Ydre Mjölby Valdemarsvik Länet Linköping Norrköping Motala Andel Figur 7. Andel personer som trivs bra med sin fritid, per kommun

40 Kommun Tabell 7a. Andel personer som trivs bra med sin fritid, per kommun, kön och ålder marginal Boxholm år 94 ± ± år 97 ± ± ± år 94 ± ± ± år ± ± 4 50 Totalt 96 ± ± ± Finspång år 92 ± ± ± år 93 ± ± ± år 96 ± ± ± år 88 ± ± ± Totalt 93 ± ± ± Kinda år 89 ± ± ± år 91 ± ± ± år 96 ± ± ± år 92 ± ± ± Totalt 93 ± ± ± Linköping år 89 ± ± ± år 91 ± ± ± år 92 ± ± ± år 94 ± ± ± Totalt 92 ± ± ± Mjölby år 86 ± ± ± år 96 ± ± ± år 88 ± ± ± år 87 ± ± ± Totalt 90 ± ± ± Motala år 86 ± ± ± år 81 ± ± ± år 88 ± ± ± år 91 ± ± ± Totalt 87 ± ± ± Norrköping år 89 ± ± ± år 89 ± ± ± år 90 ± ± ± år 90 ± ± ± Totalt 90 ± ± ± Söderköping år 88 ± ± ± år 98 ± ± ± år 92 ± ± ± år 93 ± ± ± Totalt 93 ± ± ±

41 Kommun Tabell 7a (forts). Andel personer som trivs bra med sin fritid, per kommun, kön och ålder Vadstena år 97 ± ± ± år 92 ± ± ± år 86 ± ± ± år 90 ± ± ± Totalt 90 ± ± ± Valdemarsvik år 89 ± ± ± år 89 ± ± ± år 91 ± ± ± år 91 ± ± ± Totalt 90 ± ± ± Ydre år 88 ± ± ± år 90 ± ± år 97 ± ± ± år ± ± 4 58 Totalt 95 ± ± ± Åtvidaberg år 95 ± ± ± år 90 ± ± ± år 94 ± ± ± år 92 ± ± Totalt 92 ± ± ± Ödeshög år 96 ± ± ± år 90 ± ± år ± ± år 96 ± ± 4 44 Totalt 96 ± ± ± Tabell 7b. Andel personer som trivs bra med sin fritid, per kön och ålder marginal marginal marginal år 89 ± ± ± år 90 ± ± ± år 91 ± ± ± år 92 ± ± ± Totalt 91 ± ± ±

42 Länsdel Tabell 7c. Andel personer som trivs bra med sin fritid, per länsdel kön och ålder marginal Centrala år 90 ± ± ± år 91 ± ± ± år 93 ± ± ± år 94 ± ± ± Totalt 92 ± ± ± Västra år 88 ± ± ± år 88 ± ± ± år 89 ± ± ± år 90 ± ± ± Totalt 89 ± ± ± Östra år 89 ± ± ± år år år Totalt ± 4 ± 4 ± 4 ± ± 6 ± 3 ± 3 ± ± 4 ± 2 ± 3 ± Tabell 7d. Andel personer som trivs bra med sin fritid ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

43 Trivs bra med sin bostad Hur trivs du i allmänhet med din bostad? Svarsalternativ Mycket bra, Ganska bra, Ganska dåligt och Mycket dåligt. I resultatet redovisas andel personer som svarat Mycket bra eller Ganska bra. o Jämfört med länet är andelen personer som trivs med sin bostad högre i Vadstena och Finspång. Andelen är lägre i Norrköping jämfört med i Vadstena och Finspång (figur 8). o I varje kommun är det ungefär lika stor andel kvinnor som män som trivs bra med sin bostad. Bland kvinnorna är andelen högre i Vadstena jämfört med Linköping, Norrköping, Åtvidaberg, Mjölby och Motala (tabell 8a, 8b). o I länet är andelen som trivs med sin bostad högre bland de äldsta jämfört med de två yngsta åldersgrupperna. I varje åldersgrupp finns det tydliga skillnader mellan några av kommuner (tabell 8a, 8b). Vadstena Finspång Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Ödeshög Kinda Mjölby Boxholm Linköping Motala Söderköping Länet Norrköping Andel Figur 8. Andel personer som trivs bra med sin bostad, per kommun

44 Kommun Tabell 8a. Andel personer som trivs bra med sin bostad, per kommun, kön och ålder marginal marginal Boxholm år 93 ± ± år år år ± 8 ± ± 12 ± ± 8 ± Totalt 96 ± ± ± Finspång år 95 ± ± ± år 95 ± ± ± år år 98 ± ± ± Totalt 98 ± ± ± Kinda år 86 ± ± ± år 95 ± ± ± år 98 ± ± ± år 98 ± ± ± Totalt 96 ± ± ± Linköping år 89 ± ± ± år 96 ± ± ± år 97 ± ± ± år 97 ± ± ± Totalt 95 ± ± ± Mjölby år 85 ± ± ± år 97 ± ± ± år 95 ± ± ± år 96 ± ± ± Totalt 94 ± ± ± Motala år 89 ± ± ± år 90 ± ± ± år 96 ± ± ± år ± ± Totalt 94 ± ± ± Norrköping år 93 ± ± ± år 90 ± ± ± år 97 ± ± ± år 97 ± ± ± Totalt 95 ± ± ± Söderköping år 92 ± ± ± år 91 ± ± ± år 99 ± ± ± år 99 ± ± ± Totalt 96 ± ± ±

45 Kommun Tabell 8a (forts). Andel personer som trivs bra med sin bostad, per kommun, kön och ålder Vadstena år 96 ± ± ± år 98 ± ± år ± ± år 99 ± ± Totalt 99 ± ± ± Valdemarsvik år 97 ± ± ± år 95 ± ± ± år 93 ± ± ± år 98 ± ± ± Totalt 96 ± ± ± Ydre år 94 ± ± ± år 92 ± ± ± år ± ± år 97 ± ± 3 63 Totalt 97 ± ± ± Åtvidaberg år 91 ± ± ± år 99 ± ± ± år 92 ± ± år Totalt ± 2 ± ± 3 ± ± 2 ± Ödeshög år 96 ± ± ± år 88 ± ± år ± ± år Totalt 97 ± ± ± Tabell 8b. Andel personer som trivs bra med sin bostad, per kön och ålder marginal marginal år 91 ± ± ± år 93 ± ± ± år 97 ± ± ± år 98 ± ± ± Totalt 95 ± ± ±

46 Länsdel Tabell 8c. Andel personer som trivs bra med sin bostad, per länsdel, kön och ålder marginal Centrala år 89 ± ± ± år 96 ± ± ± år 97 ± ± ± år 97 ± ± ± Totalt 95 ± ± ± Västra år 89 ± ± ± år 93 ± ± ± år 96 ± ± ± år 99 ± ± ± Totalt 95 ± ± ± Östra år 93 ± ± ± år 91 ± ± ± år 98 ± ± ± år 97 ± ± ± Totalt 95 ± ± ± Tabell 8d. Andel personer som trivs bra med sin bostad ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

47 Trivs i sitt bostadsområde Hur trivs du i allmänhet med ditt bostadsområde? Svarsalternativ är Mycket bra, Ganska bra, Ganska dåligt och Mycket dåligt. I resultatet redovisas andel personer som svarat Mycket bra eller Ganska bra. o Andel personer som trivs i sitt bostadsområde är ungefär lika stort i alla kommuner (figur 9). o I varje kommun är det ungefär lika stor andel kvinnor som män som trivs bra med sitt bostadsområde. Andelen kvinnor som trivs bra i bostadsområdet är högre i Boxholm jämfört med Linköping, Norrköping och Motala (tabell 9a, 9b). o I länet är andelen som trivs med sitt bostadsområde högre bland de äldsta jämfört med de två yngst åldersgrupperna. I alla åldersgrupper utom i åldersgruppen år finns det tydliga skillnader mellan några av kommunerna (tabell 9a, 9b). Ydre Finspång Kinda Boxholm Söderköping Vadstena Valdemarsvik Åtvidaberg Mjölby Ödeshög Länet Linköping Motala Norrköping Andel Figur 9. Andel personer som trivs bra i sitt bostadsområde, per kommun

48 Kommun Tabell 9a. Andel personer som trivs bra i sitt bostadsområde, per kommun, kön och ålder marginal Boxholm år år år ± ± 10 ± ± 6 ± år Totalt 99 ± ± ± Finspång år år år år Totalt ± 7 ± 5 ± 2 ± 3 ± ± 9 ± 5 ± 2 ± 3 ± ± 6 ± 4 ± 1 ± 2 ± Kinda år år år ± 6 ± 3 ± ± 7 ± 7 ± ± 5 ± 4 ± år 95 ± ± ± Totalt 97 ± ± ± Linköping år 91 ± ± ± år år ± 4 ± ± 6 ± ± 4 ± år 96 ± ± ± Totalt 95 ± ± ± Mjölby år 89 ± ± ± år 97 ± ± ± år 96 ± ± ± år 98 ± ± ± Totalt 96 ± ± ± Motala år 90 ± ± ± år 92 ± ± ± år 96 ± ± ± år 97 ± ± ± Totalt 94 ± ± ± Norrköping år 90 ± ± ± år 94 ± ± ± år 96 ± ± ± år 98 ± ± ± Totalt 95 ± ± ± Söderköping år 92 ± ± ± år 95 ± ± ± år 99 ± ± ± år 98 ± ± ± Totalt 97 ± ± ±

49 Kommun Tabell 9a (forts). Andel personer som trivs bra i sitt bostadsområde, per kommun, kön och ålder Vadstena år 95 ± ± ± år 96 ± ± ± år 97 ± ± ± år 98 ± ± Totalt 97 ± ± ± Valdemarsvik år 98 ± ± år 97 ± ± ± år 95 ± ± ± år 98 ± ± ± Totalt 96 ± ± ± Ydre år 85 ± ± ± år 97 ± ± år 97 ± ± år Totalt 96 ± ± ± Åtvidaberg år 89 ± ± ± år 99 ± ± ± år 97 ± ± ± år 96 ± ± ± Totalt 97 ± ± ± Ödeshög år 88 ± ± ± år 94 ± ± år ± ± år Totalt 97 ± ± ± Tabell 9b. Andel personer som trivs bra i sitt bostadsområde, per kön och ålder marginal marginal år 91 ± ± ± år 94 ± ± ± år 97 ± ± ± år 97 ± ± ± Totalt 95 ± ± ±

50 Länsdel Tabell 9c. Andel personer som trivs bra i sitt bostadsområde, per länsdel, kön och ålder marginal Centrala år 91 ± ± ± år år år Totalt ± 4 ± 2 ± 3 ± ± 5 ± 4 ± 2 ± ± 3 ± 2 ± 2 ± Västra år 91 ± ± ± år 94 ± ± ± år 97 ± ± ± år 98 ± ± ± 1 Totalt 95 ± ± ± Östra år 91 ± ± ± år 94 ± ± ± år 96 ± ± ± år 98 ± ± ± Totalt 95 ± ± ± Tabell 9d. Andel personer som trivs bra i sitt bostadsområde ostandardiserat och könsoch åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

51 Trivs med sin familjesituation Hur trivs du i allmänhet med din familjesituation? Svarsalternativ Mycket bra, Ganska bra, Ganska dåligt och Mycket dåligt. I resultatet redovisas andel personer som svarat Mycket bra eller Ganska bra. o Ingen av kommunerna skiljer sig från länet när det gäller att trivas bra med sin familjesituation. I Vadstena är andelen som trivs bra högre jämfört med i Linköping (figur 10). o I varje kommun är det ungefär lika stor andel kvinnor som män som trivs bra med sin familjesituation. Bland kvinnorna är andelen högre i Ydre jämfört med Linköping (tabell 10a, 10b). o I länet är andelen som trivs med sin familjesituation högre bland de äldsta jämfört med de yngsta åldersgrupperna. I åldersgruppen år finns det tydliga skillnader mellan några av kommunerna (tabell 10a, 10b). Vadstena Finspång Valdemarsvik Söderköping Åtvidaberg Kinda Mjölby Motala Norrköping Ydre Ödeshög Länet Boxholm Linköping Andel Figur 10. Andel personer som trivs bra med sin familjesituation, per kommun

52 Kommun Tabell 10a. Andel personer som trivs bra med sin familjesituation, per kommun, kön och ålder marginal Boxholm år 87 ± ± år 91 ± ± ± år år ± 9 ± ± ± 10 ± Totalt 92 ± ± ± Finspång år 97 ± ± ± år 97 ± ± ± år 94 ± ± ± år 94 ± ± ± Totalt 95 ± ± ± Kinda år 98 ± ± ± år 91 ± ± ± år 98 ± ± ± år 93 ± ± ± Totalt 95 ± ± ± Linköping år 89 ± ± ± år 89 ± ± ± år 93 ± ± ± år 91 ± ± ± Totalt 90 ± ± ± Mjölby år 92 ± ± ± år 97 ± ± ± år 89 ± ± ± år 96 ± ± ± Totalt 93 ± ± ± Motala år 96 ± ± ± år 94 ± ± ± år 93 ± ± ± år 95 ± ± ± Totalt 94 ± ± ± Norrköping år 94 ± ± ± år 93 ± ± ± år 91 ± ± ± år 96 ± ± ± Totalt 93 ± ± ± Söderköping år 94 ± ± ± år 92 ± ± ± år 97 ± ± ± år 98 ± ± ± Totalt 95 ± ± ±

53 Kommun Tabell 10a (forts). Andel personer som trivs bra med sin familjesituation, per kommun, kön och ålder Vadstena år 92 ± ± ± år 96 ± ± ± år 93 ± ± ± år 95 ± ± ± Totalt 94 ± ± ± Valdemarsvik år 95 ± ± ± år 98 ± ± ± år 94 ± ± ± år 97 ± ± ± Totalt 96 ± ± ± Ydre år 97 ± ± ± år 97 ± ± år 97 ± ± ± år 95 ± ± ± 7 61 Totalt 97 ± ± ± Åtvidaberg år 92 ± ± ± år 96 ± ± ± år 96 ± ± ± år 88 ± ± ± Totalt 94 ± ± ± Ödeshög år 96 ± ± ± år 80 ± ± år 97 ± ± ± år 91 ± ± 7 52 Totalt 92 ± ± ± Tabell 10b. Andel personer som trivs bra med sin familjesituation, per kön och ålder marginal marginal år 92 ± ± ± år 92 ± ± ± år 93 ± ± ± år 94 ± ± ± Totalt 93 ± ± ±

54 Länsdel Tabell 10c. Andel personer som trivs bra med sin familjesituation, per länsdel, kön och ålder marginal Centrala år 89 ± ± ± år 89 ± ± ± år 94 ± ± ± år 91 ± ± ± Totalt 91 ± ± ± Västra år 94 ± ± ± år 94 ± ± ± år 92 ± ± ± år 95 ± ± ± Totalt 93 ± ± ± Östra år 94 ± ± ± år 94 ± ± ± år 92 ± ± ± år 96 ± ± ± Totalt 94 ± ± ± Tabell 10d. Andel personer som trivs bra med sin familjesituation ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

55 Trivs med sin sociala gemenskap/vänner Hur trivs du i allmänhet med din sociala gemenskap/vänner? Svarsalternativ Mycket bra, Ganska bra, Ganska dåligt och Mycket dåligt. I resultatet redovisas andel personer som svarat Mycket bra eller Ganska bra. o Andel personer som trivs bra med sin sociala gemenskap och sina vänner är ungefär lika stor i alla kommunerna (figur 11). o I varje kommun är det ungefär lika stor andel kvinnor som män som trivs bra med sin sociala gemenskap och sina vänner (tabell 11a). o I den yngsta åldersgruppen, år, är andel personer som trivs med sin sociala gemenskap och sina vänner högre i Boxholm och Ödeshög jämfört med de flesta andra av länets kommuner (tabell 11a, 11b). Finspång Boxholm Söderköping Valdemarsvik Linköping Mjölby Vadstena Åtvidaberg Kinda Norrköping Länet Ydre Motala Ödeshög Andel Figur 11. Andel personer som trivs bra med sin sociala gemenskap/vänner, per kommun

56 Kommun Tabell 11a. Andel personer som trivs bra med sin sociala gemenskap/vänner, per kommun, kön och ålder marginal Boxholm år år 93 ± ± ± år 92 ± ± ± år ± ± 4 56 Totalt 95 ± ± ± Finspång år 89 ± ± år 94 ± ± ± år 95 ± ± ± år 88 ± ± ± Totalt 92 ± ± ± Kinda år 93 ± ± ± år 84 ± ± ± år 91 ± ± ± år 90 ± ± ± Totalt 89 ± ± ± Linköping år 92 ± ± ± år 94 ± ± ± år 91 ± ± ± år 91 ± ± ± Totalt 92 ± ± ± Mjölby år 82 ± ± ± år 95 ± ± ± år 92 ± ± ± år 89 ± ± ± Totalt 91 ± ± ± Motala år 91 ± ± ± år 82 ± ± ± år 90 ± ± ± år 93 ± ± ± Totalt 89 ± ± ± Norrköping år 95 ± ± ± år 89 ± ± ± år 90 ± ± ± år 91 ± ± ± Totalt 91 ± ± ± Söderköping år 91 ± ± ± år 95 ± ± ± år 98 ± ± ± år 92 ± ± ± Totalt 95 ± ± ±

57 Kommun Tabell 11a (forts). Andel personer som trivs bra med sin sociala gemenskap/vänner, per kommun, kön och ålder Vadstena år 92 ± ± ± år 90 ± ± ± år 93 ± ± ± år 90 ± ± ± Totalt 91 ± ± ± Valdemarsvik år 95 ± ± ± år 94 ± ± ± år 89 ± ± ± år 89 ± ± ± Totalt 91 ± ± ± Ydre år 93 ± ± ± år 91 ± ± ± år 94 ± ± ± år 93 ± ± ± 7 61 Totalt 93 ± ± ± Åtvidaberg år 91 ± ± ± år 91 ± ± ± år 93 ± ± ± år 96 ± ± ± Totalt 93 ± ± ± Ödeshög år år 89 ± ± år 85 ± ± ± år 91 ± ± 6 51 Totalt 90 ± ± ± Tabell 11b. Andel personer som trivs bra med sin sociala gemenskap/vänner, per kön och ålder marginal marginal år 92 ± ± ± år 91 ± ± ± år 91 ± ± ± år 91 ± ± ± Totalt 91 ± ± ±

58 Länsdel Tabell 11c. Andel personer som trivs bra med sin sociala gemenskap/vänner, per länsdel, kön och ålder marginal Centrala år 92 ± ± ± år 93 ± ± ± år 92 ± ± ± år 92 ± ± ± Totalt 92 ± ± ± Västra år 89 ± ± ± år 88 ± ± ± år 91 ± ± ± år 92 ± ± ± Totalt 90 ± ± ± Östra år 94 ± ± ± år 90 ± ± ± år 92 ± ± ± år 91 ± ± ± Totalt 91 ± ± ± Tabell 11d. Andel personer som trivs bra med sin sociala gemenskap/vänner ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

59 Någon att lita på och få hjälp av Har du någon du litar på och kan få verklig hjälp av om du har problem eller svårigheter? Svarsalternativ Nej eller Ja. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ja. o Andelen personer som har någon de litar på och kan få verklig hjälp av är ungefär lika stor i alla kommuner (figur 12). o I länet är det fler kvinnor än män som har någon de kan lita på (tabell 12b). o I länet är andelen som har någon de litar på högre bland de yngsta jämfört med dem mellan år. I åldersgruppen år finns det tydliga skillnader mellan några av kommunerna (tabell 12a, 12b). Boxholm Finspång Linköping Mjölby Söderköping Vadstena Kinda Valdemarsvik Åtvidaberg Länet Motala Norrköping Ydre Ödeshög Andel Figur 12. Andel personer som har någon de kan lita på och verkligen få hjälp av, per kommun

60 Kommun Tabell 12a. Andel personer som har någon de kan lita på och verkligen få hjälp av, per kommun, kön och ålder marginal Boxholm år år 93 ± ± ± år 93 ± ± ± år 93 ± ± ± 7 63 Totalt 94 ± ± ± Finspång år 97 ± ± år 99 ± ± ± år 97 ± ± ± år 90 ± ± ± Totalt 95 ± ± ± Kinda år 95 ± ± ± år 96 ± ± ± år 93 ± ± ± år 93 ± ± ± Totalt 94 ± ± ± Linköping år 95 ± ± ± år 98 ± ± ± år 90 ± ± ± år 93 ± ± ± Totalt 94 ± ± ± Mjölby år 90 ± ± ± år 97 ± ± ± år 96 ± ± ± år 90 ± ± ± Totalt 94 ± ± ± Motala år 92 ± ± ± år 90 ± ± ± år 89 ± ± ± år 93 ± ± ± Totalt 91 ± ± ± Norrköping år 95 ± ± ± år 87 ± ± ± år 93 ± ± ± år 91 ± ± ± Totalt 91 ± ± ± Söderköping år 97 ± ± ± år 96 ± ± ± år 92 ± ± ± år 96 ± ± ± Totalt 94 ± ± ±

61 Kommun Tabell 12a (forts). Andel personer som har någon de kan lita på och verkligen få hjälp av, per kommun, kön och ålder Vadstena år ± ± år 95 ± ± ± år 90 ± ± ± år 90 ± ± ± Totalt 92 ± ± ± Valdemarsvik år ± ± år 94 ± ± ± år 85 ± ± ± år 95 ± ± ± Totalt 92 ± ± ± Ydre år år ± 6 ± ± 6 ± ± 4 ± år år Totalt ± 8 ± 12 ± ± 20 ± 11 ± ± 12 ± 8 ± Åtvidaberg år 93 ± ± ± år 93 ± ± ± år 92 ± ± ± år 96 ± ± ± Totalt 94 ± ± ± Ödeshög år 91 ± ± ± år 93 ± ± år år Totalt ± 14 ± 6 ± ± 16 ± 12 ± ± 11 ± 7 ± Tabell 12b. Andel personer som har någon de kan lita på och verkligen få hjälp av, per kön och ålder marginal marginal år 95 ± ± ± år 93 ± ± ± år 92 ± ± ± år 92 ± ± ± Totalt 93 ± ± ±

62 Länsdel Tabell 12c. Andel personer som har någon de kan lita på och verkligen få hjälp av, per länsdel, kön och ålder marginal Centrala år 95 ± ± ± år 97 ± ± ± år 90 ± ± ± år 93 ± ± ± Totalt 94 ± ± ± Västra år 92 ± ± ± år 93 ± ± ± år 91 ± ± ± år 92 ± ± ± Totalt 92 ± ± ± Östra år 95 ± ± ± år 90 ± ± ± år 93 ± ± ± år 91 ± ± ± Totalt 92 ± ± ± Tabell 12d. Andel personer som har någon de kan lita på och verkligen få hjälp av ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

63 Säker och trygg i bostadsområdet Känner du dig säker och trygg i ditt bostadsområde? Svarsalternativ I hög grad, I viss mån, Inte speciellt och Sällan eller aldrig. I resultatet redovisas andel personer som svarat I hög grad. o Jämfört med länet har många av kommunerna en högre andel som känner sig säkra och trygga i sitt bostadsområde medan Norrköping har en lägre andel. Åtvidaberg, Kinda och Söderköping har en högre andel jämfört med Linköping, Motala och Norrköping (figur 13). o I länet är andelen män som känner sig trygga högre än andelen kvinnor. I varje kommun är det ungefär lika stor andel kvinnor som män som känner sig trygga i sitt bostadsområde. Bland kvinnorna är andelen högre i Kinda och Åtvidaberg jämfört med Mjölby, Linköping Motala, och Norrköping. Bland männen är andelen högre i Åtvidaberg och Söderköping jämfört med Linköping, Motala och Norrköping (tabell 13a, 13b). o I länet är andelen personer som känner sig trygga i bostadsområdet högre bland dem mellan 30 och 64 år jämfört både med den yngsta och äldsta åldersgruppen. I varje åldersgrupp finns det tydliga skillnader mellan några av kommunerna (tabell 13a, 13b). Åtvidaberg Kinda Söderköping Valdemarsvik Vadstena Finspång Ydre Boxholm Mjölby Ödeshög Linköping Länet Motala Norrköping Andel Figur 13. Andel personer som i hög grad känner sig säkra och trygga i sitt bostadsområde, per kommun

64 Kommun Tabell 13a. Andel personer som i hög grad känner sig säkra och trygga i sitt bostadsområde, per kommun, kön och ålder marginal Boxholm år 70 ± ± år 83 ± ± ± år 80 ± ± ± år 73 ± ± ± Totalt 78 ± ± ± Finspång år 72 ± ± ± år 82 ± ± ± år 84 ± ± ± år 73 ± ± ± Totalt 79 ± ± ± Kinda år 83 ± ± ± år 92 ± ± ± år 90 ± ± ± år 73 ± ± ± Totalt 85 ± ± ± Linköping år 64 ± ± ± år 75 ± ± ± år 73 ± ± ± år 63 ± ± ± Totalt 70 ± ± ± Mjölby år 61 ± ± ± år 82 ± ± ± år 79 ± ± ± år 67 ± ± ± Totalt 74 ± ± ± Motala år 66 ± ± ± år 67 ± ± ± år 75 ± ± ± år 61 ± ± ± Totalt 68 ± ± ± Norrköping år år år år Totalt ± 9 ± 8 ± 8 ± 8 ± ± 12 ± 10 ± 8 ± 8 ± ± 8 ± 6 ± 6 ± 6 ± Söderköping år år år år Totalt ± 9 ± 8 ± 8 ± 10 ± ± 12 ± 6 ± 7 ± 7 ± ± 8 ± 5 ± 5 ± 6 ±

65 Kommun Tabell 13a (forts). Andel personer som i hög grad känner sig säkra och trygga i sitt bostadsområde, per kommun, kön och ålder Vadstena år 85 ± ± ± år 90 ± ± ± år 79 ± ± ± år 79 ± ± ± Totalt 82 ± ± ± Valdemarsvik år år ± 11 ± ± 14 ± ± 9 ± år 82 ± ± ± år 78 ± ± ± Totalt 82 ± ± ± Ydre år 83 ± ± ± år 91 ± ± ± år 84 ± ± ± år 77 ± ± ± Totalt 83 ± ± ± Åtvidaberg år 77 ± ± ± år 93 ± ± ± år 85 ± ± ± år 77 ± ± ± Totalt 84 ± ± ± Ödeshög år 83 ± ± ± år 78 ± ± år 77 ± ± ± år 68 ± ± ± Totalt 75 ± ± ± Tabell 13b. Andel personer som i hög grad känner sig säkra och trygga i sitt bostadsområde, per kön och ålder marginal marginal marginal år 61 ± ± ± år 76 ± ± ± år 74 ± ± ± år 64 ± ± ± Totalt 70 ± ± ±

66 Länsdel Tabell 13c. Andel personer som i hög grad känner sig säkra och trygga i sitt bostadsområde, per länsdel, kön och ålder marginal Centrala år 65 ± ± ± år 78 ± ± ± år 76 ± ± ± år 66 ± ± ± Totalt 72 ± ± ± Västra år 67 ± ± ± år 75 ± ± ± år 77 ± ± ± år 66 ± ± ± Totalt 72 ± ± ± Östra år 54 ± ± ± år 75 ± ± ± år 71 ± ± ± år 62 ± ± ± Totalt 67 ± ± ± Tabell 13d. Andel personer som i hög grad känner sig säkra och trygga i sitt bostadsområde ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

67 Utbyta små tjänster med varandra Finns det någon i ditt bostadsområde som du brukar utbyta små tjänster med, till exempel genom att hjälpa varandra med blomvattning eller lån av små saker? Svarsalternativ Ja, flera personer/familjer, Ja, en person/familj eller Nej. I resultatet redovisas andel personer som svarat Ja, flera personer/familjer eller Ja en person/familj o Jämfört med länet är det många av kommunerna som har en högre andel personer som har någon de brukar utbyta tjänster med. Motala; Linköping och Norrköping har en lägre andel jämfört med flera av länets kommuner (figur 14). o I varje kommun är det ungefär lika stor andel kvinnor som män som har någon de kan utbyta tjänster med. Även uppdelat på kön hör Motala, Linköping och Norrköping till de kommuner där minst andel har någon att utbyta små tjänster med (tabell 14a). o I länet är andelen som har någon som de brukar utbyta små tjänster med lägre i den yngsta åldersgruppen jämfört med de andra tre åldersgrupperna. Samma mönster kan ses i många av kommunerna. I alla fyra åldersgrupper finns det tydliga skillnader mellan några av kommunerna (tabell 14a, 14b). Boxholm Söderköping Ydre Kinda Ödeshög Vadstena Åtvidaberg Valdemarsvik Finspång Mjölby Länet Motala Linköping Norrköping Andel Figur 14. Andel personer som har någon som de brukar utbyta små tjänster med, per kommun

68 Kommun Tabell 14a. Andel personer som har någon som de brukar utbyta små tjänster med, per kommun, kön och ålder marginal Boxholm år 63 ± ± år 76 ± ± ± år 80 ± ± ± år 64 ± ± ± Totalt 73 ± ± ± Finspång år 47 ± ± ± år 80 ± ± ± år 72 ± ± ± år 71 ± ± ± Totalt 70 ± ± ± Kinda år 67 ± ± ± år 63 ± ± ± år 78 ± ± ± år 63 ± ± ± Totalt 69 ± ± ± Linköping år 45 ± ± ± år 70 ± ± ± år 66 ± ± ± år 63 ± ± ± Totalt 62 ± ± ± Mjölby år 53 ± ± ± år 80 ± ± ± år 74 ± ± ± år 59 ± ± ± Totalt 69 ± ± ± Motala år 39 ± ± ± år 60 ± ± ± år 73 ± ± ± år 52 ± ± ± Totalt 60 ± ± ± Norrköping år 37 ± ± ± år år ± 9 ± ± 10 ± ± 7 ± år Totalt ± 8 ± ± 8 ± ± 6 ± Söderköping år år år ± 10 ± 10 ± ± 14 ± 11 ± ± 9 ± 7 ± år 70 ± ± ± Totalt 73 ± ± ±

69 Kommun Tabell 14a (forts). Andel personer som har någon som de brukar utbyta små tjänster med, per kommun, kön och ålder Vadstena år 53 ± ± ± år 79 ± ± ± år 65 ± ± ± år 75 ± ± ± Totalt 70 ± ± ± Valdemarsvik år 61 ± ± ± år 82 ± ± ± år 66 ± ± ± år 64 ± ± ± Totalt 68 ± ± ± Ydre Åtvidaberg år 54 ± ± ± år 83 ± ± ± år 89 ± ± ± år 77 ± ± ± Totalt 80 ± ± ± år 59 ± ± ± år 84 ± ± ± år 73 ± ± ± år 74 ± ± ± Totalt 75 ± ± ± Ödeshög år 60 ± ± ± år 77 ± ± år 87 ± ± ± år 75 ± ± ± Totalt 78 ± ± ± Tabell 14b. Andel personer som har någon som de brukar utbyta små tjänster med, per kön och ålder marginal marginal år 44 ± ± ± år 67 ± ± ± år 68 ± ± ± år 60 ± ± ± Totalt 62 ± ± ±

70 Länsdel Tabell 14c. Andel personer som har någon som de brukar utbyta små tjänster med, per länsdel, kön och ålder marginal Centrala år 47 ± ± ± år 71 ± ± ± år 68 ± ± ± år 64 ± ± ± Totalt 64 ± ± ± Västra år 47 ± ± ± år 70 ± ± ± år 74 ± ± ± år 59 ± ± ± Totalt 65 ± ± ± Östra år 40 ± ± ± år 63 ± ± ± år 65 ± ± ± år 56 ± ± ± Totalt 58 ± ± ± Tabell 14d. Andel personer som har någon som de brukar utbyta små tjänster med ostandardiserat och köns- och åldersstandardiserat, per kommun Ostandardiserat Köns- och åldersstandardiserat Kommun Andel Andel Felmarginal Boxholm ± Finspång ± Kinda ± Linköping ± Mjölby ± Motala ± Norrköping ± Söderköping ± Vadstena ± Valdemarsvik ± Ydre ± Åtvidaberg ± Ödeshög ±

71 Bilaga 1. Tabell Ia. Svarsfrekvens, per kommun, kön och ålder Kommun i Svar i Svar i urvalet svarande urvalet svarande urvalet svarande Boxholm år år år år Total Finspång år år år år Total Kinda år år år år Total Linköping år år år år Total Mjölby år år år år Total Motala år år år år Total Norrköping år år år år Total Söderköping år år år år Total Svar 1

72 Tabell Ia (forts). Svarsfrekvens, per kommun, kön och ålder Kommun i Svar i Svar i Svar urvalet svarande urvalet svarande urvalet svarande Vadstena år år år år Total Valdemarsvik år år år år Total Ydre år år år år Total Åtvidaberg år år år år Total Ödeshög år år år år Total Tabell Ib. Svarsfrekvens, per kön och ålder i urvalet Svar i Svar i svarande urvalet svarande urvalet svarande år år år år Total Svar 2

73 Länsdel Tabell Ic. Svarsfrekvens, per länsdel, kön och ålder i urvalet Svar i Svar i svarande urvalet svarande urvalet svarande Centrala år år år år Total Västra år år år år Total Östra år år år år Total Svar 3

74 Bilaga 2. Kartor Karta 1. Ensamstående med barn, över länsvärdet länsvärdet under länsvärdet. Karta 2. Ensamstående, över länsvärdet länsvärdet under länsvärdet.

Östgötens hälsa Kommunrapport - Hälsa. Rapport 2007:6. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Hälsa. Rapport 2007:6. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:6 Kommunrapport - Hälsa Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens hälsa

Läs mer

Östgötens psykiska hälsa. Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa

Östgötens psykiska hälsa. Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa Östgötens psykiska hälsa Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa Rapport 2004:2 Linköping mars 2004 Madeleine Borgstedt-Risberg Tommy Holmberg Per Nettelbladt Helle Noorlind Brage Marika Wenemark Ingemar

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

Östgötens hälsa 2006. Kommunrapport Sammanfattande resultat. Rapport 2008:1. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa 2006. Kommunrapport Sammanfattande resultat. Rapport 2008:1. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2008:1 Kommunrapport Sammanfattande resultat Januari 2008 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc Östgötens hälsa 2006 Kommunrapport

Läs mer

Företagsamheten 2017 Östergötlands län

Företagsamheten 2017 Östergötlands län Företagsamheten 2017 Östergötlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013 2013-12-18 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013 Något färre lediga platser Under november 2013 anmäldes 2 080 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Östgötens uppfattningar om förtroende

Östgötens uppfattningar om förtroende Östgötens hälsa 2006 Rapport 2009:5 Östgötens uppfattningar om förtroende December 2009 Elisabeth Wärnberg Gerdin Madeleine Borgstedt-Risberg Tommy Svensson Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc

Läs mer

Tabell 3: Födelseregion och utbildningstyp i Boxholm kommun 2010-2014

Tabell 3: Födelseregion och utbildningstyp i Boxholm kommun 2010-2014 Tabell 1: Utbildningar i Boxholm kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Yrkesvux Barn och fritid 0 0 Bygg och anläggning 0 0 Ekonomi, administration och handel 1 1

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Östergötlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING RAPPORT 5:4 LÄNSDELSRAPPORT ÖSTERGÖTLAND SAMMANSTÄLLNING ÖVER DEMOGRAFISKA OCH SOCIOEKONOMISKA VARIABLER SAMT HÄLSOVARIABLER PER LÄNSDEL I ÖSTERGÖTLAND LINKÖPING

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Östergötlands län Johan Kreicbergs Östergötland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Hälsa på lika villkor?

Hälsa på lika villkor? Hälsa på lika villkor? En undersökning om hälsa och livsvillkor i Jönköpings län och Marit Eriksson Folkhälsoavdelningen Landstinget i Jönköpings län Disposition Bakgrund, syfte och metod Svarsfrekvens

Läs mer

Områdesbeskrivning Linköping

Områdesbeskrivning Linköping Stina Öberg 1(6) Områdesbeskrivning Linköping BUP-verksamheten i Linköping Alla siffror avser åldersgruppen 0-17 år och relevanta enheter på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping, det vill

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 Färre fick arbete 2 200 personer fick arbete under mars och det var 130 färre

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning har ökat. Arbetslösheten

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Likvärdig hälso- och sjukvård?

Likvärdig hälso- och sjukvård? Likvärdig hälso- och sjukvård? Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag 2007 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SUMMERING... 4 Östergötland i nationell jämförelse... 4 Vad utmärker olika grupper?...

Läs mer

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Studie över utbudet av tandvård i Östergötland Rapport 2013 - Tandvårdsgruppen, Landstinget i Östergötland www.lio.se 1. SAMMANFATTNING Landstinget har ansvar för planeringen av all tandvård inom landstingsområdet.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 89% Nej 12% Nej 12% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, november 2014 Något färre fick arbete 1 685 personer fick arbete under november och det

Läs mer

Fritidshusområden 2010

Fritidshusområden 2010 2012-02-10 FOKUS: STATISTIK Fritidshusområden 2010 17 fritidshusområden inom Norrköpings kommun år 2010 Norrköping på 15:e plats av 290 kommuner År 2010 fanns det sammanlagt 1 383 fritidshusområden i Sverige,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Östergötlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Östergötlands län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Östergötlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Östgötens hälsa 2006. Vårdbehov, vårdutnyttjande och synpunkter på vården. Rapport 2007:2. Folkhälsovetenskapligt centrum.

Östgötens hälsa 2006. Vårdbehov, vårdutnyttjande och synpunkter på vården. Rapport 2007:2. Folkhälsovetenskapligt centrum. Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:2 Vårdbehov, vårdutnyttjande och synpunkter på vården Maj 2007 Madeleine Borgstedt-Risberg Susanne Stålhammar Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc Östgötens

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, september 2017 Lämnat arbetslöshet för arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till

Läs mer

Socioekonomi och tandhälsa

Socioekonomi och tandhälsa Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2012 Folkhälsocentrum Linköping oktober 2013 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se/fhc Inneha llsfo rteckning Inledning... 2 Bakgrund...

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson Motala 2013-05-22 Pär Holgersson Bakgrund Nationell ehälsa högt på agendan i Östergötland HSL Nätverk med länets medicinskt ansvariga initierade under 2010 samarbete kring gemensam struktur för dokumentation

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012 2012-08-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av juli månad 2012 Lägre aktivitet under juli Juli är semestermånad och det medför en sjunkande aktivitet på länets arbetsmarknad.

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-05-09 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län April 2014 19 473 (9,2 %) 8 733 kvinnor (8,8 %) 10 740 män

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

Områdesbeskrivning Norrköping

Områdesbeskrivning Norrköping Stina Öberg 1(5) Områdesbeskrivning Norrköping -verksamheten i Norrköping Alla siffror avser relevanta enheter på Norrköping, det vill säga, mellanvården och gemensamt samt åldersgruppen 0-17 år. Fördelningen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande

Läs mer

Not: Postnummerområden med en mindre befolkning än 5 invånare har tagits bort ur listan.

Not: Postnummerområden med en mindre befolkning än 5 invånare har tagits bort ur listan. Sveriges Radio har beställt uppgifter från SCB om så kallade ROT-avdrag i samtliga postnummerområden i Östergötlands län. Här ser du dem sorterat efter andel per invånare över 20 år, där de med högst andel

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Förnamn Efternamn, UC AB, xx xx, Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx,

Förnamn Efternamn, UC AB, xx xx, Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx, Förnamn Efternamn, UC AB, 08-670 xx xx, förnamn.efternamn@uc.se Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx, förnamn.efternamn@foretagarna.se Om UC och Företagarna UC Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag

Läs mer

Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2009

Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2009 Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2009 Folkhälsocentrum Linköping februari 2011 Kerstin Aronsson Elin Mako Lars Walter www.lio.se/fhc Rapport 2011:1 Innehållsförteckning

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-04-11 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Mars 2014 20 364 (9,6 %) 9 056 kvinnor (9,1 %) 11 308 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti månad 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti månad 2012 Färre till arbete än för ett år sedan Under augusti påbörjade drygt 1 400 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Linköping 2014-03-11 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Februari 2014 21 060 (9,9 %) 9 344 kvinnor (9,3 %) 11 716 män

Läs mer

Östgötens hälsa 2006. Östgötens förtroende för vården. Rapport 2007:10. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa 2006. Östgötens förtroende för vården. Rapport 2007:10. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:10 Östgötens förtroende för vården December 2007 Elisabeth Wärnberg Gerdin Tommy Svensson Madeleine Borgstedt-Risberg Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc Östgötens

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014

Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19. Resultat för Gävleborgs län 2014 Nationell folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor, 2014 2015-01-19 Resultat för Gävleborgs län 2014 Samhällsmedicin Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? (HLV) genomförs varje år sedan

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Metodrapport 1 metodbeskrivning

Metodrapport 1 metodbeskrivning Östgötens hälsa 2006 Rapport 2006:10 Metodrapport 1 metodbeskrivning December 2006 Marika Wenemark Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Metodrapport 1 metodbeskrivning Rapport 2006:10 Marika

Läs mer

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg RAPPORT 2003: 6 Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg Sociala enheten 2003-04-22 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten sid 1 (4) 701-11273-2002 FÖRORD Enligt regeringens regleringsbrev

Läs mer

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa

Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Avdelning för hälsofrämjande - www.ltdalarna.se/folkhalsa Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Svarsfrekvens... 1 Variabelförklaring... 3 Statistik och tolkning... 4 Kalibreringsvikt... 4 Stratifiering

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Annika Larsson 2017-03-28 Dnr: RS 2017-206 Regionstyrelsen Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2013 2013-11-08 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län oktober 2013 20 840 (9,9 %) 9 510 kvinnor (9,6 %) 11 330 män (10,1 %) 5 360 unga 18-24 år (21,5 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften) Mer

Läs mer

Östergötlands län. Företagsamheten Admir Lukacevic, Idrott utan gränser. Vinnare av tävlingen Östergötlands mest företagsamma människa 2014.

Östergötlands län. Företagsamheten Admir Lukacevic, Idrott utan gränser. Vinnare av tävlingen Östergötlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Foto: Nicklas Sandberg Admir Lukacevic, Idrott utan gränser. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Statistikinfo 2014:07

Statistikinfo 2014:07 Statistikinfo 2:7 Pensionsinkomsten drygt 4 procent högre för män än för kvinnor Medelbeloppet för pensionsinkomsten var 42 procent högre för män än för kvinnor 2. Mellan 2 och 2 ökade medelbeloppet med,

Läs mer

Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten på nytt sätt

Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten på nytt sätt 2011-11-22 FOKUS: STATISTIK Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten på nytt sätt Arbetsförmedlingens förändrade sätt att beräkna arbetslösheten inom en region innebär en nivåförändring av arbetslöshetsmåttet.

Läs mer

Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland

Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland Uppföljning av hemsjukvård i ordinärt boende i Östergötland Vad tycker patienterna? En sammanställning av en enkät- och intervjuundersökning våren 05 Bo Davidsson Elisabeth Viman ISSN 65-0 författarna

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Östergötlands län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017 Sökande som fått arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till 1 530

Läs mer

Linköping c-kärna exkl A-läge Bostad. Linköping A-läge butiker Bostad. Linköping B-läge butiker Bostad. Linköping C-läge butiker Bostad

Linköping c-kärna exkl A-läge Bostad. Linköping A-läge butiker Bostad. Linköping B-läge butiker Bostad. Linköping C-läge butiker Bostad Sida: 1 ( 7 ) 0501 0580007 Linköping c-kärna exkl A-läge 0580200 Linköping A-läge butiker 0580201 Linköping B-läge butiker 0580202 Linköping C-läge butiker 0581300 Norrköping A-läge city 0501 0580200 Linköping

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006

Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006 Uppföljning ur ett befolkningsoch behovsperspektiv. Rapport 2006 Avsnitt 1 Projektgrupp: Mats Lundborg (sammank) Ingrid Nielsen Stefan Svallhage Britt-Louise Hansson Hans Sundsten Nils Larsson Thor Lithman

Läs mer

Uppsökande verksamhet för äldre

Uppsökande verksamhet för äldre Uppsökande verksamhet för äldre LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-17067-2006 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för. I tillsynen ingår bland annat

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

Fullmäktige. så fungerar det.

Fullmäktige. så fungerar det. Fullmäktige så fungerar det. Lokalt kundägt Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag. Våra drygt 200 000 kunder är våra enda ägare. Det betyder att våra kunders och våra ägares intressen är

Läs mer

befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården befolkningsundersökning 2013 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården Upplysningar om innehållet: Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Sveriges

Läs mer

Tandhälsorapport. Tandhälsan hos barn och ungdomar. i Östergötlands kommuner Folkhälsocentrum Linköping maj 2012

Tandhälsorapport. Tandhälsan hos barn och ungdomar. i Östergötlands kommuner Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Tandhälsorapport Tandhälsan hos och ungdomar i Östergötlands kommuner 2011 Folkhälsocentrum Linköping maj 2012 Kerstin Aronsson Elin Mako www.lio.se Innehållsförteckning INLEDNING... 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR

SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR SÅ ARBETAR ÖSTERGÖTLANDS KOMMUNER MED CYKELFRÅGOR Nyckeltal från kartläggningen av cykelvägnäten CYKELVÄGNÄTETS OMFATTNING Invånare Andel av regionens befolkning Km cykelväg Andel av regionens cykelvägnät

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

Utgivningsbevis för periodisk skrift

Utgivningsbevis för periodisk skrift Listnr: 34/2012 Utgivningsbevis för periodisk skrift Utfärdat av Patent- och registreringsverket den 12 september 2012 Box 530, 826 27 Söderhamn (Besökare: Kungsgatan 8) Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173

Läs mer

Östgötens hälsa 2006. Pengarna och livet. Rapport 2007:3. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa 2006. Pengarna och livet. Rapport 2007:3. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:3 Pengarna och livet Oktober 2007 Charlotta Lindell Elin Eriksson Anita Jernberger Lars Walter Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc Östgötens hälsa 2006 Pengarna

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2017 Oförändrat antal personer som lämnar arbetslöshet för arbete Antalet personer som

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016

Redovisning av regeringsuppdraget om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Redovisning av regeringsuppdraget om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 11 16 Dnr VERK 11/442 15 mars 12 www.fhi.se Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

VID ETT GAMMALT FISKE- LÄGE PÅ HÄRADSSKÄR

VID ETT GAMMALT FISKE- LÄGE PÅ HÄRADSSKÄR RAPPORT 2015:50 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING VID ETT GAMMALT FISKE- LÄGE PÅ HÄRADSSKÄR RAÄ 204:1 HÄRADSSKÄR 1:1 GRYTS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Vid ett gammalt fiskeläge

Läs mer

FRAMTIDA ORGANISATION AV GRUNDSKOLAN I VADSTENA KOMMUN

FRAMTIDA ORGANISATION AV GRUNDSKOLAN I VADSTENA KOMMUN FRAMTIDA ORGANISATION AV GRUNDSKOLAN I VADSTENA KOMMUN Utredning 2015-04-13 BOU2015/78-611, 2015.416 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Utredningens struktur... 4 A. Vision om skolan i Vadstena... 5 B. Fakta och prognos...

Läs mer

Bilaga Östergötland. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Östergötland. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 9 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/2, Fyra slutsatser/3, Räntan och sysselsättningen viktigast/4, Fler bostäder till salu/5, Ökat köpintresse/7, Stabila priser/9, Trötta på homestyling/1,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Linköping 2014-02-11 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Januari 2014 21 377 (10,0 %) 9 496 kvinnor (9,5 %) 11 881 män

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Östergötlands län Månad

Östergötlands län Månad Arkets namn R-E-län Län E-län Kommun Norrköping Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/-

Läs mer

Rapport. Hälsa på lika villkor 2007:4. en jämförelse mellan Östergötland och riket. www.lio.se/fhvc. Linköping November 2007

Rapport. Hälsa på lika villkor 2007:4. en jämförelse mellan Östergötland och riket. www.lio.se/fhvc. Linköping November 2007 Rapport 2007:4 Hälsa på lika villkor en jämförelse mellan Östergötland och riket Linköping November 2007 Helen Axelsson Elin Eriksson Lotta Fornander www.lio.se/fhvc Hälsa på lika villkor - en jämförelse

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 FS 2017:4 2017-12-05 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 64 260 personer år 2016. Det var en ökning med 1 700 personer sedan året innan

Läs mer

Fullmäktige - så fungerar det.

Fullmäktige - så fungerar det. Fullmäktige - så fungerar det. Lokalt kundägt Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag. Våra drygt 200 000 kunder är våra enda ägare. Det betyder att våra kunders och våra ägares intressen

Läs mer

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Mellanårsmätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Primärvård läkare Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mellanårsmätning

Läs mer

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011

Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 Resultat från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor Västra Götaland 2011 - inklusive hälso- och sjukvårdsnämndsprofiler vgregion.se/folkhalsoenkaten Om Hälsa på lika villkor Nationell enkätundersökning

Läs mer

Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016

Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 DELRAPPORTERING AV REGERINGSUPPDRAG Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 11 16 Dnr VERK 11/442 15 mars 13 www.fhi.se Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av april månad 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av april månad 2013 Arbetslösheten sjunker och antalet nyanmälda lediga platser är stort. Det råder stora skillnader inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-12-02 Sida 9 (28) 264 Dnr 449/13 Fråga om försörjningsstöd Per -Arne Wahlberg (SO) informerar om att han ännu inte fått svar på vilka grupper som fårförsörjningsstöd

Läs mer