Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm"

Transkript

1 Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Närvarande: Christer Hederberg ordförande Karl Johan Adolfsson Jörgen Nilsson Tomas Öhlund Carina Asplund Cecilia Carlqvist Maria Gustafsson 1-7 Ewa Ryhr Andersson 7 Nils Lagerroth 8-15 Plats: Hushållningsällskapens Förbund, Stortorget Stockholm (fm samt jordbruksdepartementet em) 1. Öppnande Christer Hederberg hälsade de närvande välkomna och öppnade mötet. 2. Formalia (ordförande, sekreterare och justeringsman) Christer Hederberg utsågs till ordförande, Maria Gustafsson till sekreterare (dock Nils Lagerroth för 8-15) samt Carina Asplund utsågs att justera protokollet. 3. Föregående mötesprotokoll Beslutades att med godkännande lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 4. Förberedelse för möte med jordbruksdepartementet Gruppen förberedde sig för mötet med jordbruksdepartementet. Prioritering av ärenden som skall tas upp är: De 63 kontoren diskuteras ihop med ny period

2 Leader och företagsfrämjande stöd EUs och svenska regler Ett referat från mötet återfinns i Bilaga Förslag på ledamot och suppleant från Ordförandegruppen till Övervakningskommittén för det svenska Landsbygdsprogrammet (ÖK) Beslutades att kansliet tar fram ett brev med förfrågan till alla ordföranden om att föreslå ledamot och ersättare till ÖK. 6. Rapport om regionala träffar Beträffande de regionala träffarna har vissa redan genomförts, och ytterligare fler kommer att göras under första halvåret Beslutades att rapporter från de regionala träffarna skall skickas till Nils. 7. Planering inför ordförande och verksamhetsledarträff i anslutning till Landsbygdsriksdagen i Sunne samt ev. övriga träffar. Nätverksträff den 12 mars: Datumet hänger ihop med den finska inbjudan till en båtkonferens och man kan välja mellan att åka med till Finland den 11 mars och vara med på ordförande och verksamhetsledarkonferensen på fredagen den 12 mars, eller att enbart vara med den 12 mars. Kansliet ansvarar för att hitta lämplig lokal till den 12 mars i Stockholm. Det mesta i programmet görs gemensamt mellan Ordförande och Verksamhetsledare. Christer diskuterar programupplägget ihop med VL gruppen. Ordförande och verksamhetsledarträff i anslutning till Landsbygdsriksdagen i Sunne Ewa Ryhr Andersson presenterade föreslaget upplägg i Sunne. (Se bilaga om utkast till program) Mötet startar den 5 maj kring lunch, ett dygn innan invigningen av själva riksdagen. Ewa Ryr Andersson och Maria Gustafsson modererar. Karl-Johan Adolfsson och Peter Melin inleder och hälsar välkommen. Ett inledande inspirationspass i plenum handlar om hur vi jobbar företagsfrämjande genom Leader. Mats Persson, GD på Jordbruksverket förslås inleda dialogpasset. Med anledning av förslaget om att inspirationspunkten i Sunne föreslås handla om företagsbefrämjande insatser i Leader, bad Christer om att få en diskussion om vad som är företagsfrämjande projekt. I Skåne har de diskuterat att det är omöjligt att hitta satsningar som inte gagnar företagares motivation att tjäna på det i det egna företaget. Carina, Christer och Ewa berättade om satsningar, bl.a. webbtidningar genom gemensamma företagsföreningar. Tomas tog också upp exempel på enskilda företag som driver projekt som ligger utanför deras ordinarie verksamhet. Flera vittnar om att tolkningen om vad som är företagsstöd och projektstöd varierar mellan länen. Det behövs en strikt tillämpning över hela landet. Samma regelverk bör gälla så att alla länsstyrelser tolkar lika.

3 Träffar mellan Lst och LAG sker olika ofta i olika delar av landet men förekommer för alla. Gruppen enades om att Team landsbygd bör vara tydliga till länsstyrelsen på dialogmötet om vad som gäller i tolkningshänseende. Även länsstyrelsehandläggare bjuds in till mötet i Sunne. 8. Synpunkter inför nomineringsprocess och landsbygdsgala Diskuterades ej. 9. Tankesmejda på SJV 26 januari om företagsstöd i Jönköping En tankesmedja avseende avgränsningar mellan projektstöd och företagsstöd vad gäller Leader genomförs i Jönköping den 26e januari. Beslutades att Christer medverkar i Jönköping den 26e januari. Karl-Johan resp. Jörgen gör upp gemensamt om vem av dem som deltar på mötet. Beslutades även att ett telefonmöte med ordförandegruppen bör genomföras efter denna tankesmedja så fort som möjligt. 10. Möte med Jordbruksverkets GD. Ett brev med önskemål om möte har skickats till Jordbruksverkets GD och det ligger på honom att återkomma med förslag på datum. 11. Slutredovisning av projekt Gruppen diskuterade utsänt pm om slutredovisning av projekt och ansvarsförhållanden gällande detta mellan LAG och Länsstyrelsen. En fråga är om det går att delegera detta till VL eller om beslutet måste behöva tas av hela LAG. Christer kontaktar Annett Kjellberg för att få klarhet i frågan och tar upp det dessutom på mötet den 26 januari. 12. Det nya Matlandet vad kan Leader göra. En uppmaning borde komma från centralt håll att Leader skall vara med och arbeta med de tre utmaningarna; mat, bredband och förnybar energi. Leader kan jobba med förstudier och mobilisering för bl a bredbandstbyggnad. Leadergrupperna kan genomföra bredbandsprojekt som man söker pengar till från länsstyrelserna, dock kan man fortfarande ha problem med medfinansieringen. Flera LAG har skrivit in att man skall jobba med förstudier, ex med att göra bredbandsstudier, men har inte resurser för att göra färdiga investeringar.

4 En förstudie kan ha ett modellvärde som kan omsättas till flera. Gruppen enades om att de har en möjlighet att driva på för att totalt sett få mera pengar till Leader, exempelvis för att utöka antalet Leader projekt inom dessa nya utmaningar. 13. Övriga frågor Brev från verksamhetsledare Ordförandegruppen diskuterade ett brev de fått från en grupp verksamhetsledare som utsetts att företräda samtliga verksamhetsledare. Synpunkterna i brevet är bl a att de också vill vara med på ordförandemötena. Ordförandegruppen bör svara att man ställer sig positiva till samverkan på alla nivåer. På den regionala nivån rekommenderas att man jobbar gemensamt i princip i all verksamhet och på alla möten. Vid ordförandegruppens möten på telefon så inbjuds verksamhetsledarna vara med när det är behövligt och önskvärt. Det första sammanträdet som man genomför i det nya året bör ske gemensamt med VL gruppen. Öppenhet råder från ordförandegruppen genom att alla protokollen ligger på nätet. Enkätverktyg för projektägare Christer visade ett enkätverktyg survey pirate, och en enkät om kvalitets- och riskkartläggning för Leaderprojekt ställd till projektledare. 14. Nästa möte Tidpunkt för nästa möte bestämdes ej. 15. Avslutning Christer tackade de närvarande och avslutade mötet. Förda anteckningar Nils Lagerroth Justeras Carina Asplund

5 Bilaga 1. Referat från möte på Jordbruksdepartementet mellan Samverkansgruppen för Leaderordföranden och Statsekreterare Rolf Eriksson, Politisk sakkunnig Marie Wickberg samt Pasi Kemi från Jordbruksdepartementet Pasie Kemi och Marie Wickberg presenterar sig och välkomnar idéer och möjlighet till dialog i avvaktan på Rolf. Statssekreterare Rolf Eriksson hälsar välkommen och presenterar sig själv och att han har ett förflutet i LRF. Rolf inleder att det är glädjande att det finns 63 LAG i hela landet och det är bra att det finns fungerande strukturer för hur vi ska kunna jobba. Men att det också finns ett brett engagemang. Det finns ett antal visioner som regeringen tagit fram på nationell nivå. Bland annat Matlandsvisionen där många engageras. Det finns tre olika nivåer av företag inom livsmedelsområdet. Dels det lokala mathantverket som har en positiv trend, dels de större företagen (slakt, förädling, etc.) och för det tredje de ekonomiskt starka multinationella företagen som agerar på världsmarknaden. I Matlandsvisionen finns också många kopplingar till turismsatsningar. En annan satsning är bredbandssatsningarna. Det ska ske i samverkan med kommunerna. Pengarna ska smörja systemet. Många av de projekt som görs inom Leader är också viktiga i klimatomställningen för att få förnybar energi, värna biologisk mångfald, etc. Rolf önskar att jordbruksdepartementet ska kunna jobba tillsammans med Leadergrupperna framöver i dessa satsningar och att de också nominerar personer till Övervakningskommittén för Landsbygdsprogrammet (ÖK). Christer inleder med att nu är det dags att ta hand om kompetens som finns inom dessa 63 LAG.. Hur kan man nyttja den här kompetensen. Hur kan denna kompetens bli bra input inför nästa programperiod. Pasi informerar om processen på Jordbruksdepartementet om att formera framtida CAP. Det börjar med budgetmeddelanden från EU kommissionen. Parallellt kommer DG Agri meddelanden om deras bild av den framtida politiken, som det också sedan ska förhandlas om. Detta pågår inom alla politikområden samtidigt. Runt halvårsskiftet 2010 ska arbetet på Jordbruksdepartementet gå igång. Christer nämner också att man måste kunna organisera avslutet av Leader perioden. Vissa grupper beslutar tidigare för att hämta hem avslutet. Pengar för driften finns bara fram till 2013 men man behöver ytterligare något år på sig för att kunna hantera avslutet. Rolf påpekar att det ännu inte finns ett besked om att det ska finnas landsbygdsutvecklingssatsningar efter Detta borde också kunna diskuteras även i halvtidsutvärderingen där Leader ingår. Carina menar att halvtidsutvärderingen sannolikt blir så kvantitativ att man missar lärandet av den process som varit. Viktigt att varje LAG kan ses som en del av landsbygdsutvecklingen. Leader skulle också kunna hantera även andra satsningar. Det måste finnas en form av metodutveckling inför kommande period.

6 Maria påpekar att ordförandegruppen bör kunna inbjudas till hearingar om sådana riggas. Christer påpekar att Leader skall vara en del av landsbygdsutvecklingen genom de kunskaper man håller på att utveckla. LAG kan jobba även med andra medel utöver Leadermedel. Leader måste även kunna hantera företagsstöd. Pasi konstaterar att när det rör sig om stöd så måste det alltid fattas av en statlig myndighet. Frågan om företagsstöd Carina förtydligar att det är definitionsfrågan som är problemet. Det skulle underlätta om länsstyrelserna har samma definition av företagsstöd. Rolf påpekar att kommunernas medfinansiering inte får gå till att stödja ett enskilt företag. Marie frågar vad som är grunden till olika länsstyrelsen behov. Christer förklarar att det också handlar om att länsstyrelserna ser sin roll olika. En del överprövar LAG beslut. Utbildningen av länsstyrelsen handläggare måste ske gemensamt med Leaders personal och med ett annat upplägg. Carina pekar på att detta är den största hämskon för att skapa jobb. Rolf meddelar att Jordbruksdepartementet tar reda på vad som är problemet och skall kolla upp om det går att göra något utöver det Statens Jordbrukverk gör redan nu. Vad är EU regler och vad är nationella regler. Christer menade att det behövs en flexibilitet vad det gäller regelverket för stora och små projekt. Samma regler gäller för små projekt som i stora projekt vilket kan skapa en stor byråkrati för små projekt i förhållande till sin storlek. Carina har också jobbat med andra fondprogram tidigare och det var mycket lättare. Är det en självklarhet att Leader skall ligga i Jordbruksfonden? Enligt Maria håller reglerna mellan fonderna på att harmoniseras. Paraplyprojekt är vanliga för att underlätta för små projekt. Kan Leader användas på annat sätt med andra pengar? Enligt Rolf finns det en övergripande diskussion om förenklingar inom EU systemet, men kommissionen vill veta hur pengarna används. Det får göras en avvägning att mellan kontroll och minskad byråkrati. Halvtidsutvärderingen Frågan är hur halvtidsutvärderingen ska gå till. Viktigt med kompletterande undersökningar. Mycket av det som görs inom Leader är igångsättande processer. Detta borde man titta på mer, även om det är svårt att få med i en utvärdering. Jordbruksdepartementet lägger ett uppdrag till Ramböll management consulting för att studera framgångsfaktorer i projekt som sattes igång tidigt i förra perioden.

7 Besluts- och utbetalningsprocessen så här långt Besluts- och utbetalningsprocessen uppfattas av många som omständlig men hittills sköter sig SJV väl vad gäller utbetalningsprocessen. LAG har ingen koll på slutrapporteringsprocessen (sista 20%) och den tar tid. Då blir det problem med likviditeten. Det behövs en förenklad process där det är en part som har greppet på hela slutrapporteringsprocessen. Marie tar med sig frågan. Det får inte ta 6 mån att få slutprocessen under koll. Samverkansåtgärden Christer menade att det utvecklas fler och fler samverkansprojekt och att 5 % är för lite i åtgärden. Maria menade att det är risk att många håller igen med samverkansprojekt p.g.a. av det är just högst 5 %. SJV bör stämma av med ordförandegruppen inför förslagen till ändringar av budgeten inför ÖK. Nominering till Övervakningskommittén Svar beträffande nominerad person från Leader grupperna till ÖK behövs före 31 jan. I ÖK är det underskott på män bland ordinarie och underskott bland kvinnor på ersättare. Övrigt Maria meddelade att en sammanställning om Leaders roll i Sverige det nya Matlandet kommer senare att skickas till departementet. Redan nu är Leader involverade i bredbandsprojekt. Leader skulle kunna jobba mer med förstudiedelarna. Sedan kan ju själva ansökan om investeringen gå till länsstyrelsen eftersom det handlar om större belopp. Det undersöks för närvarande om det går att jobba med enklare hantering kring mindre projekt för bredbandsatsningar.

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Närvarande: Staffan Markström, Leader Mare Boreale, ordf Per Andersson,

Läs mer

Nätverksträff i Sunne 5-6 maj 2010 Luft under vingarna

Nätverksträff i Sunne 5-6 maj 2010 Luft under vingarna Nätverksträff i Sunne 5-6 maj 2010 Luft under vingarna Nu är 98 procent av landets leaderområden är igång med projekt. Det stod klart under nätverksträffen i Sunne som pågick under två dagar, 5-6 maj 2010,

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Jenny Björk, Leader Spira Fyrkanten Maria

Läs mer

Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp

Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp Datum: torsdagen den 23 feb. kl. 15.00 16.30 ca Närvarande: Lennart Myrman, Jenny Hellman,

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

1. Mötet inleds med fika på Vismarslövs café och bagarstuga.

1. Mötet inleds med fika på Vismarslövs café och bagarstuga. Leader i Skåne Minnesanteckningar, Vismarslöv 130222 Närvarande vid mötet: Ann-Charlotte Thörnblad Annethe Yng Annika Jönsson Bo Polsten Boriana Åberg (M) Christer Akej (M) Ingela Brickling Jens Hultman

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 oktober 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Berit Adolfsson Anita Bohman Margit Viklund Hans Taremark (t.o.m.

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013.

Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013. Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källström Andreas Heimbrandt Ulla Herlitz Oscar

Läs mer

Anteckningar förda vid tredje mötet med Vetenskapliga rådet för landsbygdens utveckling den 22-23 oktober, Bålsta Gästgivaregård, Bålsta

Anteckningar förda vid tredje mötet med Vetenskapliga rådet för landsbygdens utveckling den 22-23 oktober, Bålsta Gästgivaregård, Bålsta Anteckningar förda vid tredje mötet med Vetenskapliga rådet för landsbygdens utveckling den 22-23 oktober, Bålsta Gästgivaregård, Bålsta Närvarande: Vetenskapliga rådet Katarina Eckerberg, Stockholm Environmental

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014.

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014. Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014. Närvarande: Ulla Herlitz Jörgen Andersson Oscar Kjellberg Magnus Nordgren Rebecca Källström Thomas

Läs mer

REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08. Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj.

REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08. Stödjande struktur för hållbar framtid. Noteringar från möten: 1 - Reflektion från mötet 13 maj. REGIONAL OMSTÄLLNING (ROS) i Örebro län 2014-01-08 Stödjande struktur för hållbar framtid Arbetsgruppens möte nr 1 den 10 juni kl 16-18 hos LBF Arbetsgruppens möte nr 2 den 24 juni kl 16-18 hos LBF Arbetsgruppens

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

58. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

58. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Torsdag den 24 oktober 2013 Plats: Säftaholms Slott, Vingåker Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Agneta Pettersson, Raymond Jennersjö, Lennart

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Innehåll 4. Vi bygger landet 5. Studiecirkeln som arbetsmetod 6. Mobilisering & förankring 8. Samlas kring en idé eller vision 3.1 Möte kring en enskild

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer