Leader Skånes Ess 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leader Skånes Ess 10 www.leaderskane.se/skanesess"

Transkript

1 Leader Skånes Ess 10 Protokoll styrelsemöte 10 Datum Klockslag Plats: Församlingshemmet i Djurröd Närvarande: Bo Widell, Börje Emilsson (från punkt 8), Kimmo Rumpunen, Elisabet Rosengren, Monica Bodinger, Camilla Norrman, Fredrik Lager, Jörgen Nilsson, Sven Jensén, Françoise Plaza, Peter von Bültzingslöwen, Anders Alfe, Sven Götesson, Kerstin Nordholm, Yvonne Henriksson, Torbjörn Lindh, Håkan Lorentzon, Kerstin Hallenborg. Innan mötets öppnande hälsade Ingela Nilsson, Djurröds byalag och ordförande Skånes Ess valberedning, välkommen till Församlingshemmet i Djurröd och berättade lite om det engagemang som finns i byn. 1. Ordf. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Efter öppnandet presenterade sig alla kort på en presentationsrunda. 2. Jörgen Nilsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 3. Dagordningen godkändes. 4. Konstaterades att mötet var beslutsmässigt med 11 ordinarie ledamöter och 7 suppleanter. 5. Beslöts att rätt att teckna firma för verksamhetsår 2009 har ordförande Torbjörn Lindh och verksamhetsledare Kerstin Hallenborg, var för sig. Beslöts att omprövningsbeslut av enklare slag delegeras till verksamhetsledaren till exempel gällande förlängning av projekttid för pågående projekt samt beslut angående omfördelning av kostnader mellan olika kostnadsslag. 6. Föregående mötesprotokoll lästes i korta drag upp på mötet och lades till handlingarna. Protokollet har legat på hemsidan tillgängligt för LAG sedan det varit färdigjusterat. 7. Verksamhetsledaren lämnade en ekonomisk redogörelse över hur årets resultat följer budget efter de första fyra månaderna. Redogörelsen lades till protokollet som bilaga 1. Verksamhetsledaren lämnade också en ekonomisk redogörelse över hur bidragen till projektansökningar är fördelade fram till nu. Redogörelsen omfattade 6 beviljade externa projekt. Bilaga 2 bifogas protokollet. 8. Rapport från LAG-medlemmar och VL.

2 Bo Widell rapporterar om möte i Leadergruppen på Bromölla Kommun. Verksamhetsledaren var närvarande vid det mötet. Sven Götesson har varit på LRF-möte i Höör och rapporterar därifrån att Leader Skånes Ess har gott rykte om sig och ses som en förebild i Leaderarbetet. Håkan Lorentzon rapporterade från projektet Vägledning i naturen i Bromölla där Håkan är engagerad i en av de ideella organisationerna som arbetar med lederna. Kerstin Nordholm rapporterade från nätverksträff i Åhus, där Kerstin berättade om Leader Skånes Ess under middagen med internationella gäster. Konferensen fortsatte med deltagare från Jordbruksdepartement, Jordbruksverk och Leader områden i Sverige. Landsbygdsnätverket var anordnare. Under dagen diskuterades om eventuellt kommande programperioder och vilka erfarenheter man ska med sig från dessa tidigare perioder. Kerstin informerade också om det transnationella projektet som ska beslutas och om resan till Helsingland där Kerstin och Françoise träffade Leader Helsingland kring det transnationella samverkansprojektet med Leader Helsingland och Catalonien. Deltagandet och engagemanget i det transnationella projektet har lett till att Leader Skånes Ess har fått erbjudande att delta på en stor konferens i Sevilla 8-10/6 tillsammans med Landsbygdsnätverket. Kerstin N deltar. Mer information om konferensen hittar man på Börje Emilsson rapporterade om Ung företagsamhet och Ungt entreprenörskap som man arbetar med inom skolan ibland annat Kristianstad Kommun. Något för Leader att vara med och berätta om möjligheter för ungdomar att få stöd. Fredrik Lager rapporterade om informationsrunder hos byalag, en del gånger med Kerstin Hallenborg då det informeras om möjligheten med Leaderprojekt. Anders Alfe Är aktiv i Maglehem i olika grupper med aktiviteter på gång och tankar om bildande av ett Bygderåd som paraply förening. Françoise Plaza har varit med till Helsingland i det transnationella projektet med Catalonien. Sven Jensén Rapporterar om att Leader har spridit sig och att bygderna börjar bli aktiva. Peter von Bultzingslöwen har informerat allmänt och rapporterade att man även i Osby har en leadergrupp där Peter sitter med. Yvonne Henriksson informerade om grönt entreprenörskap på Alnarp och om kvinnligt entreprenörskap där Yvonne tagit upp Leader i olika sammanhang. Kimmo Rumpunen har arbetat med att skapa förutsättningar för offentliga aktörers möjlighet att medverka i Leader och arbetat för forskningsresurser kring livsmedelsföretagande. Jörgen Nilsson deltog också på Landsbygdsnätverkets nätverksträff i Åhus. Jörgen har deltagit på ordförandekonferens på Arlanda som är en konferens för ordförande och Jordbruksverket för att skapa dialog dom emellan. Frågor som tagits upp var när företag

3 kan söka Leadermedel och när det är företagsstöd. Resultatet av projektet ska tillfalla fler än företaget som söker då det är Leaderprojekt. Man påminde även om mentorspengar som går att få för utbyte mellan olika Leaderområde. Idag finns 63 Leaderområde. Inom Landsbygdsnätverket har bildats 10 område/regioner där man väljer 6 representanter för ordförandegruppen till att sitta i en samverkansgrupp. Halland-Skåne fick möjlighet att välja en representant i Åhus och det blev Jörgen. Elisabet Rosengren rapporterade från möte på Queenia, Östra Göinges nätverk för kvinnliga företagare där hon informerat om Leader. Camilla Norrman har haft fullt upp att läsa på vad arbetet i LAG innebär. Torbjörn Lindh har gått steg 1-utbildning som är obligatorisk för ordförande att delta i. Där diskuterades mycket om skillnaden mellan denna programperioden och tidigare då det fanns betydligt mer pengar till administration och drift av områdena. Man diskuterade på departement och Jordbruksverk att i kommande programperiod inte ha för små område då medlen till driften blir för snålt tilltagna. Torbjörn deltog också i Åhus. Kerstin Hallenborg har bland annat medverkat på Landsbygdsdagen i Kristianstad och informerat om Leader, gått steg 3 utbildning om projektredovisningen. Kerstin H har också deltagit på konferensen i Åhus. 9. Kalendarium När Vad Var Vem 29/5 Utbildning SiteVision Kristianstad Kerstin H 8-10/6 Internationell Landsbygdskonferens Sevilla Kerstin N 30/9-1/10 Landsbygdsgala Stockholm?? Avbrott för sallad, kaffe och kaka. 10. Beslut om paraplyprojekt: Följande paraplyprojekt diskuterades och beslutades efter justeringar i skrivningarna: Paraply Budget Ungdomsprojekt Privat/ideell kr LAG-pott kr Projektstöd kr Byutvecklingsplaner Privat/ideell kr LAG-pott kr Projektstöd kr Företag startgas stimulans Privat/ideell kr LAG-pott kr Projektstöd kr Förstudie inom Leader Skånes Ess Privat/ideell kr LAG-pott kr Projektstöd kr

4 Total budget för paraplyerna är Privat/ideell finansiering kr LAG-pott kr Projektsstöd kr Total Budget kr Totalt off/projektstöd kr Verksamhetsledaren ska lägga ut ansökningshandlingar och information på hemsidan så fort ansökningarna har fått förhandsbesked från Länsstyrelsen. 11. Inkomna projektansökningar för beslut. Vl presenterade kort projektansökningarna och redogjorde för kostnader för projekten. a) Mötesplats landsbygd, Kristianstad, projekt , journalnummer Jäviga i ärendet är Fredrik Lager, Kerstin Nordholm och Françoise Plaza, som lämnar lokalen före diskussion och under beslut. Beslöt att tillstyrka ansökan med följande motivering: Projektet faller väl inom strategin. Projektet har stor del samverkan mellan kommun och aktörer på landsbygden med målet att mötesplatser och kommunikationsvägar bildas för landsbygdens frågor. Projektet ska utveckla nätverk mellan byar, samt mellan byar och kommun i Kristianstad kommun. Nätverk mellan företagare och samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor ska utvecklas. Projektets totala budget är kr varav projektstöd är kr och LAG:s del kr. Övrig offentlig faktisk finansiering är kr. Jäviga kallas åter till mötet. b) Norra Strö Skolhusförening, projekt , journalnummer Jävig i ärendet är verksamhetsledaren Kerstin Hallenborg. Ärendet är handlagt av Kerstin Nordholm och jävig lämnar lokalen under diskussion och beslut. Sekreterare för punkten är Kerstin Nordholm. Beslut: Ärendet återremitteras till AU. Anledning: Ej behandlat enligt regler om inkommen fullständig ansökan i tid för formell handläggning. D.v.s. att ärendet först skall behandlas av AU för att därefter tas upp av LAG på ordinarie styrelsemöte. Jävig kallas åter till mötet. c) Snapphanerikets turistförening, projekt , journalnummer Jävig i ärendet är Peter von Bültzingslöwen, som lämnar lokalen före diskussion och under beslut. Beslöts att tillstyrka ansökan med följande motivering: Projektet är en förstudie om behov av kompetensutveckling för turistaktörer i tre av Skånes Ess fyra kommuner. Passar in i strategins Verka och utvecklas. Projektets totala budget är kr, varav projektstöd är kr och LAG:s del är kr. Beslut togs efter omröstning med 7 ordinarie ledamöter för. Kerstin Nordholm reserverade sig mot beslutet. Saknar underifrånperspektiv och osäker om ideell tid verkligen är ideell.

5 Jävig återvänder till mötet. d) Förstudie Byutveckling i Balsbygden, projekt , journalnummer Jävig i ärendet är Jörgen Nilsson som lämnar lokalen före diskussion och under beslut. Beslöts att tillstyrka ansökan med följande motivering: Projektet är en förstudie för att skapa samverkan i Balsbygden och samla bygden kring projektidéer. Projektet passar väl in i strategin framförallt inom området Bo och Trivas. Projektet har stora förutsättningar att leda till vidare utveckling i aktuell bygd. Projektets totala budget är kr, varav projektstöd är kr och LAG:s del är kr. Jävig återvänder till mötet. e) Bro 09 Degeberga Byalag, projekt , journalnummer Beslöts att avslå ansökan med följande motivering: Projektet innebär en ren investering med otydlighet kring vem som är ägare till investeringen. Projektet leder inte till ytterligare breddad verksamhet i bygden. f) Maglehems Musikfestival, projekt , journalnummer Beslöts avslå ansökan, med hänvisning till paraplyprojektet Ungdom. Besked ska lämnas snarast till projektägarna. g) Köket vid Havet Tosteberga Byalag, projekt , journalnummer Beslöts avslå ansökan med följande motivering: Projektet är en ren investering. Det är otydligt vem resultatet tillfaller och det saknar nytänkande. h) Naturlekplats Tosteberga Byalag, projekt , journalnummer Beslöts tillstyrka ansökan med följande motivering: Projektet passar väl in i strategin inom Bo och Trivas och vänder sig fram förallt till ungdomar. Beslutet är villkorat på så sätt att ägarförhållandet av platsen ska förtydligas och om det är byalaget som får medlen från verksamheten. Projektets totala budget är kr, varav projektstöd är kr och LAG:s del är kr. i) Tosteberga en kulturanalys av en by i förändring, projekt , journalnummer Beslöts avslå ansökan med följande motivering: Projektet faller utanför Leader Skånes Ess strategi och leder inte till någon ny verksamhet i bygden. j) Projektledarutbildning LAG-projekt. Ej färdigt för beslut och återremitteras till AU och beslut på nästa LAG-möte.

6 k) Leader co-operation south-north; Catalonia, Skåne and Hälsingland LAGprojekt, projekt Beslöts återremitera till AU för färdigställande av budget. Beslöts att arvodering av LAG-ledamöter som föler med på resor liknande i detta projekt ska arvoderas enligt gängse taxa beslutad på stämma. En arbetsdag räknas som max 8 timmar. 12. Projekt för diskussion Tassemarkens förening för fibernät har inkommit med en ansökan om stöd för dragning av fibernät till ca 70 fastigheter i bygden. Beslöts att vidare kontakt med Länsstyrelsen ska tas om projektet för att klargöra om projektet egentligen inte hör hemma där istället. Beslöts att projektet ska hänskjutas till nästa LAG-möte. 13. Inkomna medlemsansökningar Göinge hembygdsförening har inkommit med en ansökan om medlemskap i Leader Skånes Ess. Beslöts tillstyrka ansökan. 14. Omprövning av projekt , journalnummer Beslöts utöka budgeten med kr för projektet enligt bilaga då det i ansökan hade fallit bort en stor kostnad samt att det tillkommit kostnader under arbetets gång som inte kunde förutses tidigare. Projektet löper på som planerat. 15. Nytt LAG-möte. Beslöts ett extra LAG-möte då flera projekt ej behandlats av AU däribland LAG-projekt som bör beslutas innan sommaruppehållet. Datum för mötet är tisdag den 23/6 kl på Färe i Sibbhult. 16. Semester. Verksamhetsledaren tar planerar sommarledighet under v Vl går in på mail och telefon för bevakning av pågående projekt och tar även post en gång i veckan. 17. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Ej punkt 11 b. Kerstin Hallenborg Punkt 11 b. Kerstin Nordholm Justeras Jörgen Nilsson. Torbjörn Lindh, ordf.

Årsredovisning. Leader Skånes Ess Ideell förening

Årsredovisning. Leader Skånes Ess Ideell förening Årsredovisning för Leader Skånes Ess Ideell förening 802441-9635 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Leader Skånes Ess Ideell förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Maria Kjellström, Lena Bromarker, Mikael Sundman,

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte Datum: 2013-04-16 kl. 9.00-13.00 Plats: Stadshuset i Södertälje, sal Fuga Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Beslutande: Ansa Borin Peter Friström Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Elisabet Aschan

Läs mer

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Torsdagen den 15 december 2011 Plats: Sörby Herrgård, Kungsör Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Karin Svensson, AnneMarie Andersson, Agneta

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Nätverksträff i Sunne 5-6 maj 2010 Luft under vingarna

Nätverksträff i Sunne 5-6 maj 2010 Luft under vingarna Nätverksträff i Sunne 5-6 maj 2010 Luft under vingarna Nu är 98 procent av landets leaderområden är igång med projekt. Det stod klart under nätverksträffen i Sunne som pågick under två dagar, 5-6 maj 2010,

Läs mer

Styrning och ledning Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten. Uppdaterad 2015-07-28. Innehållsförteckning

Styrning och ledning Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten. Uppdaterad 2015-07-28. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. LAG... 2 2. Organisation... 2 2.1. Arbetsutkott (AU)... 2 2.2. Kansliet... 3 3. Handlingar... 4 4. Personalärenden... 4 5. Resor... 4 6. Betalningsrutiner... 4 7. Arvodering styrelsemöten...

Läs mer

14. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

14. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredagen den 10 mars 2011 Plats: Arsenalen, Strängnäs. Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Agneta Pettersson, AnneMarie Andersson,, Carola

Läs mer

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun 1. Mötet öppnas av ordförande Kenneth Nyberg 2. Projektbesök på Kolargår n LAG började dagens

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 oktober 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Berit Adolfsson Anita Bohman Margit Viklund Hans Taremark (t.o.m.

Läs mer

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009 Flyinge jobbmodell av Gunnar Petersson Maj 2009 Reviderad 2009-01 01, 2009-01-25, 2009-03-02, 2009-03-28, 2009-05-12 Det hjälper inte att gödsla uppe bland blommorna. All gödsling måste ske vid rötterna

Läs mer

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Närvarande: Staffan Markström, Leader Mare Boreale, ordf Per Andersson,

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Leader Falun-Borlänge ideell förening 2010-09-27. Mötesprotokoll nr 13 Beslutsmöte: LAG-styrelsen Datum: 2010-09 - 27

Leader Falun-Borlänge ideell förening 2010-09-27. Mötesprotokoll nr 13 Beslutsmöte: LAG-styrelsen Datum: 2010-09 - 27 Mötesprotokoll nr 13 Beslutsmöte: LAG-styrelsen Datum: 2010-09 - 27 Tid: Måndagen den 27 september 2010 kl. 15.00-19.00 Plats: Bygdegården Vika Sundet Beslutande: Närvarande: Thomas Björklund Siv Eliasson

Läs mer

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Vad: Årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening (organisationsnr: 8044-3083) När: Den 3 april år 04 kl.8.5-0.30 Var: På Vildmarksgalleriet, Mo, kommun

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012

Verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelse år 2012 Leader Gästrikebygden ideell förening Ordförande har ordet Det är dags att summera verksamhetsåret 2012. Leader som metod och finansiär skapar ju möjlighet för nya samarbeten

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Protokoll. LAG Terra et Mare 4 december 2012. Tid: 16.00-19.30. Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll. LAG Terra et Mare 4 december 2012. Tid: 16.00-19.30. Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund L04-201 2012 Protokoll LAG Terra et Mare 4 december 2012 Tid: 16.00-19.30 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Gösta Andersson Rolf Andersson Sigvard Utbult Bert

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

23. Öppnande LEADER Mellansjölandets ordförande Anders Tivell öppnade mötet.

23. Öppnande LEADER Mellansjölandets ordförande Anders Tivell öppnade mötet. LEADER Protokoll Mellansjölandet Sammanträdestyp: Sammanträdestid: nr: 23-47 LAG möte 2008-08-28 kl 17.00-20.00 Plats: Kommunhuset Fjugesta, konferensrum Multen Ordförande: Anders Tivell Sekreterare: Monica

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer