Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2014-09-25"

Transkript

1 Ärendeförteckning 38 Sammanträdets öppnande a Val av protokollsjusterare b Godkännande av dagordning c Godkännande av föregående protokoll d Styrelselogg Informationspunkter Föredragning av beslutsärenden Tertialbokslut för perioden januari-augusti Budgetförutsättningar Övriga frågor och nästa sammanträde Avslutning... 7

2 Tid Kl 09:00 12:00 Plats MittSverige Vens kontor, konferensrum Mellanfjärden Styrelseledamöter Jan Norberg Ordförande Bengt Nilsson ledamot Tony Andersson ledamot Närvarande suppleanter Peter Persson Anita Hellstrand Frånvarande personalrepresentanter Tjänstemän Lars-Erik Löfdahl, Lars Lövgren, Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson, Eva Jansson, Vision SKAF VD Administrativ- och ekonomichef PC Ven & Avlopp Sekreterare Protokollet omfar Justeras Jan Norberg Ordförande Bengt Nilsson Justerare Eva Jansson Sekreterare

3 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 38a Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Nilsson. 38b Godkännande av dagordning godkänna föreslagen dagordning. 38c Godkännande av föregående protokoll godkänna protokoll från styrelsemöte d Styrelselogg Beslut inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen Ärendet Övertagande Midlanda avloppsreningsverk stryks i avvaktan på vad som händer i området

4 Informationspunkter A. Internkontroll rapport Micael Löfqvist informerar om pågående internkontroll, bl a aktiviteten marknadsmässiga löner. Under första tertialet 2014 genomfördes aktiviteter med samverkansgruppen för påbörja arbetet med fastställa bolagets ställningstagande till begreppet marknadsmässig lön. Under maj påbörjades utvärderingen av om bolagets löner är marknadsmässiga rent statistiskt. En analys och första genomgång är genomförd i samverkansgruppen. Under hösten kommer internkontroll aktiviteten färdigställas för slutrapporteras vid styrelsens novembermöte. En information och genomgång kommer ske internt i bolaget när internkontroll aktiviteten är färdig. B. Verksamhetsrapport Tomas Larsson lämnar rapport från driften där man bland annat arbetat med läckor och avloppsstopp. Mer resurser har avss till spåra orsaken till ökad venproduktion för vissa områden, vilket har visat sig berott på venläckor. Dessa har därefter åtgärdats. Sommarens värme har påverkat antalet avloppsstopp, som även de ligger över normalnivå jämfört med tidigare år. Det är framför allt området Bergforsen-Sandarna som haft störst påverkan av värmen och påföljande torka. Torkan har medfört sedimentering och rotinträngningar ökat i dessa ledningar, med avloppsstopp som följd. Det kan konstateras de underhållsspolningar som utförs enligt plan inte har varit tillräckliga. Utredning och planering för mer långsiktiga åtgärder på avloppsledningarna pågår. Tomas Larsson informerar vidare om uppföljning av TVABs miljömål för tiden har lämnats till Timrå kommun, utifrån kommunkoncernens miljömål För perioden har energiförbrukningen minskat med 4,5% jämfört mot basperioden För perioden är målet en minskning med 5% jämfört med ett medeltal för basperioden

5 C. Vindkraft Micael Löfqvist informerar om Stadsbacken har tagit beslut om MSVAB-gruppen ska få upphandla eget vindkraftverk till en kostnad på maximalt 35 mnkr, med förbehåll alla juridiska och ekonomiska aspekter analyseras och behandlas innan investeringen genomförs. Även ägarfrågan och fördelningen av investeringskostnaden mellan delägarna ska vara färdigutrett innan investeringen genomförs. Micael Löfqvist informerar vidare om beslutet är översänt till kommunerna Timrå och Nordanstig. 40 Föredragning av beslutsärenden Föredragning genomförs av beslutsärendena av Micael Löfqvist, Ewa Thorén och Tomas Larsson Efter föredragningarna övergår styrelsen till fa beslut för samtliga ärenden.

6 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2014 Beslut fastställa förslag till tertialbokslut för Timrå Ven AB överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2014 till kommunstyrelsen i Timrå Ärendet Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för TVAB avseende perioden januari - augusti Beslutsunderlag TVAB Delårsrapport T Uppföljning TVAB augusti 2014 med nyckeltal

7 Budgetförutsättningar 2015 Beslut godkänna budgetförutsättningarna för Timrå Vens del. Ärendet Micael Löfqvist informerar om framlagt förslag till budgetdirektiv. De viktigaste prioriteringarna för TVAB under 2015 är det fortsa arbetet med tillskottsven och löpande reinvesteringar. Vidare kommer arbetet med tydliggöra dagvenansvaret vara en viktig fråga för bolaget under 2015, samt VA-planen antas av kommunfullmäktig i Timrå. De schabloner som beslutades inför år 2014 föreslås uppdateras inför 2015 gällande VD, Administration, Företaget och Styrelsen MSVAB. Fördelningen utgår från antalet anslutna som har förändrats. Även schablonen som avser Kund bör uppdateras inför Fördelningen utgår från antalet kunder som har förändrats. Övriga fördelningar föreslås vara oförändrade jämfört med år Beslutsunderlag Budgetförutsättningar

8 Övriga frågor och nästa sammanträde Inga övriga frågor noteras Nästa styrelsemöte 27 november 2014 kl Plats: MittSverige Vens kontor 44 Avslutning Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.