Protokoll L LAG Terra et Mare 30 maj Tid: Stenungsögården, Stenungsund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund"

Transkript

1 L Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson Inga Göransson (kom kl ) Inger Gustavsson Ewa Eliasson Carina Dyås Tomas Börgesson Sigvard Utbult Henrik Sjöstrand Ulrika Holmgren Jennie Seimark Josefina Andersson Jenny Antonsson 1

2 1. Öppnande av mötet Arne Lernhag hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Val av justerare Inger Gustavsson valdes till justerare. 3. Projektpresentationer Varje projekt fick 10 minuter på sig, 2-3 minuter för egen presentation, resterande tid för att svara på frågor från LAG Nutida Pilgrimer genomförande Saras lada en grön oas i centrum Vrångö hamnpir Kryssningstrafik Bohuslän Turisthemsida för Södra Skärgården LAG ansåg sig ha tagit del av informationen. 4. Budgetläge Ulrika informerade om aktuellt budgetläge för programmet. Alla projekt som går upp idag ryms inom budget om de blir godkända. Enligt information från Länsstyrelsen kommer omfördelning mellan åtgärder och de resterande 5 % vara på plats i början av juni. LAG ansåg sig ha tagit del av informationen. 5. LAG-faddrar På LAG:s utvärderingsdag den 24/1 föreslogs att LAG:s ledamöter skulle kunna gå in som faddrar till godkända projekt. Lilla LAG har därefter tagit fram ett förslag på hur detta skulle kunna fungera: - På Lilla LAG:s möte då projektansökningarna presenteras, försöker Lilla LAG identifiera vilken typ av kompetens projektet kan behöva. - I samband med LAG:s beslut informeras om vilken typ av kompetens Lilla LAG tror projektet behöver. Frågan ställs om det är någon i LAG som är intresserad av att vara fadder för projektet. - En fadder skall inte vara jävig. - Projektet informeras om att fadder blivit utsedd. Det är sedan upp till projektet att nyttja denna möjlighet. - Arvode utgår för max sex timmar. - Ersättningsnivån ligger på 175kr/h + sociala avgifter (vilket tas ur programkontorets budget). LAG beslutade i enlighet med Lilla LAG:s förslag. 6. Projektansökningar 2

3 TM082 Nutida pilgrimer genomförande, Projektägare Ljungskile församling Genom att iordningsställa pilgrimsleder runt kyrkorna i Uddevalla kommun, anordna pilgrimsvandringar och ta fram bokningsbara paket för besöksnäringen, vill projektet stärka sambandet mellan församlingarna i Uddevalla, allmänheten, näringslivet och de offentliga myndigheterna. Marknadsföringsmaterial, kartor och nätverksskapande ska stärka Uddevallas roll på pilgrimskartan och bidra till utveckling av pilgrimsvandring i Västra Götaland och i Sverige LAG beslutar att godkänna projektet. Ingen votering. smotivering LAG godkänner projektet med motivering att projektet har en bra lokal förankring med starkt engagemang från kyrka, företag och föreningar och att projektet har goda möjligheter att bidra till en utveckling av besöksnäringen. LAG ser även positivt på att projektet samarbetar med andra pilgrimsleder i regionen. Projektet stämmer därför med strategin Attraktiv livsmiljö Natur och kulturmiljöer. Beviljat projektstöd: kr Finansiering från LAG: (Uddevalla) Åtgärd: 412 (Leader2) 3

4 TM088 Saras lada en grön oas i centrum, Sökande Studieförbundet Vuxenskolan Projektet är ett samarbete mellan Vuxenskolan och ett antal ideella föreningar som vill undersöka vad som krävs för att i ordningsställa Saras lada till en samlingsplats i Henån. I projektet ingår att både ta fram kostnader för renovering och framtida drift samt hur detta skulle kunna finansieras LAG beslutar att avslå projektet. Ingen votering. smotivering LAG avslår projektet med motivering att även om det är positivt med det ideella engagemanget och idéerna om verksamhet i huset för både gammal och ung, så är det framförallt en kommunal angelägenhet att ta fram underlag för upprustning och drift av ladan eftersom den ägs av Orust kommun. Åtgärd: 413 (Leader3) 4

5 TM090 Kryssningstrafik Bohuslän, Projektägare Västsvenska Turistrådet Projektet ska ta fram och beskriva förutsättningar och framgångsfaktorer för att ta emot kryssningsfartyg i Bohuslän. I projektet ingår både att undersöka vilka hamnar som kan vara lämpliga samt presentera ett brett utbud av aktivieteter som kan attrahera rederier LAG beslutar att godkänna projektet. 12 Ja För att ett projekt ska bli godkänt vid votering krävs enligt föreningen 1 Nej Leader Terra et Mares stadgar att minst ¾ delar av ledamöter står bakom förslaget. smotivering LAG godkänner projektet med motivering att projektet är nytänkande eftersom det kan öppna upp för nya säsonger och en ny målgrupp. Det är även positivt att ett rederi redan visat intresse, något som talar för att det finns en potential i idén. Projektet stämmer därför med strategin Mångfacetterat näringsliv Utveckling av befintliga näringar och nya affärsidéer. Beviljat projektstöd: kr Finansiering från LAG: kr (Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv och Öckerö) Åtgärd: 413 (Leader 3) 5

6 TM092 Turisthemsida för Södra Skärgården, Projektägare Södra Skärgårdens Turismutveckling Föreningen vill utveckla en gemensam hemsida/portal för företag och föreningar i Göteborgs södra skärgård inom ramen för (ansvarig Västsvenska Turistrådet). I projektet ingår dels det grundläggande arbetet med att ta in information från företag och föreningar som ska läggas in i databasen BaseTool, dels lägga in artiklar och nyheter i en första version av portalen. När projektet är avslutat ska föreningen ansvara för löpande uppdatering och drift LAG beslutar att godkänna projektet. Ingen votering smotivering LAG beslutar att godkänna projektet med motiveringen att projektet har stort underifrånperspektiv och är lokalt förankrat med potential att kunna drivas vidare efter projekttiden. Projektet kan leda till ökad turism ute på öarna, vilket i sig leder till en utveckling av landsbygden. LAG vill dock poängtera att projektet egentligen är en kommunal angelägenhet, men då Göteborgs kommun/göteborg & Co har valt att inte göra detta arbete för Södra skärgården anser man att det grundläggande arbetet är stödberättigat. Projektet stämmer därför med strategin Mångfacetterat näringsliv Ökad företagsamhet. Beviljat projektstöd: kr Finansiering LAG: (Södra skärgården) Åtgärd: 413 (Leader 3) 6

7 TM092 Vrångö hamnpir, Projektägare Vrångö hamnförening Vrångö hamnförening har i en förstudie tagit fram ett åtgärdsförslag hur de skulle kunna göra hamnområdet mer attraktivt för boende och besökare. I förslaget ingår bl a att anlägga spångar och en utsiktstrappa på den yttre piren. Här vill man skapa en plats där den unika havsnära naturen på Vrångö blir mer tillgänglig LAG beslutar att godkänna projektet. Ingen votering smotivering LAG godkänner projektet med motiveringen att projektet har stark lokal förankring och gynnar lokala krafter. Genom att projektet vill göra den idag otillgängliga havsnära miljön välkomnande och en plats där både invånare och besökare kan få komma nära havet och naturen, kan det också bidra till en ökad besöksnäring och därmed ökad tillväxt. Projektet stämmer därför med strategin Attraktiv livsmiljö Natur- och kulturmiljöer. Beviljat projektstöd: kr Finansiering från LAG: kr (Södra Skärgården) Åtgärd: 412 (Leader2) 7

8 TM093 Paraplyprojekt Coola Krafter 2.0, Projektägare LAG Terra et Mare Coola Krafter 2.0 bygger på och är en vidareutveckling av resultaten i projektet Coola Krafter samt den utvärderingsdag av projektet som LAG hade Projektet ska vara en möjliggörare för unga på landsbygden genom att stödja ungas egna initiativ; genom ekonomiskt stöd, utbildning/möjlighet till erfarenhetsutbyte samt genom att fokusera på äldre unga på landsbygden LAG beslutar att godkänna projektet. Ingen votering. smotivering LAG beslutar att godkänna projektet med motiveringen att det tidigare projektet, som gett ungdomar möjlighet att på ett okomplicerat sätt få möjlighet att genom delprojekt söka pengar för att prova egna idéer, gett så goda resultat. Genom denna konkreta satsning underlättar man för LAG att på ett effektivt sätt nå ut till en prioriterad målgrupp - ungdomar. Projektet stämmer därför med strategin Attraktiv Livsmiljö - Lokal service och samverkan. Beviljat projektstöd: kr Finansiering LAG: kr (Alla TeM kommunerna) Åtgärd: 413(Leader 3) 8

9 7. Integration Jenny Antonsson, projektledare för LAG:s integrationsprojekt, informerade om vad projektet hittills resulterat i. LAG ansåg sig ha tagit del av informationen. 8. Ändring av detaljplan Programkontoret har fått en förfrågan om kostnader för ändring av prickad mark på detaljplan är en sökbar kostnad (under förutsättning att det finns en bred förankring/nytta). Det är något som normalt ligger inom en kommuns ordinarie uppdrag men på många platser kan ändringar ligga långt nere i kommunens prioritering. Är det något som skall kunna vara sökbart hos Leader Terra et Mare? LAG beslutade att kostnaderna för ändring av prickad mark inte är stödberättigade inom Leader Terra et Mare. 9. Rapporter - Lilla LAG har nominerat Tavlebord producenter och hantverkare i samverkan till Årets Leader. Alla nominerade projekt ligger på Landsbygdsnätverkets hemsida och det är alla ordförande för Leader-områden som skall rösta fram de slutnominerade. - Lilla LAG beslutade på det senaste mötet att Terra et Mare kan betala ut förskott även på LAG:s andel, behovet skall dock utredas först. - Det planeras en gemensam studieresa för LAG Terra et Mare och LAG Östra Skaraborg, detaljerna är dock inte klara. - Det har kommit information från Jordbruksverket som säger att varje Leader område måste hålla finansieringsfördelningen 30%-70% inom de olika åtgärderna, den offentliga medfinansieringen får inte överskrida 30% per åtgärd. Tidigare var det en fördel om man visade på all medfinansiering. Terra et Mare måste fr.o.m. nu hålla nere offentliga resurser i projekten. LAG ansåg sig ha tagit del av informationen. 10. Övriga frågor - Ewa Eliasson tackade för sin tid i LAG. 11. Mötets avslutande Arne Lernhag tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 9

10 Stenungsund den 30 maj 2011 Arne Lernhag Jennie Seimark Inger Gustavsson Ordförande Sekreterare Justerare 10

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Maria Kjellström, Lena Bromarker, Mikael Sundman,

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Projekt Södertälje Närodlat mingel efter seminarium Projekt Emyhemmet då och nu, Enhörna Äpplets dag 1/6 Leader Södertälje

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

VART LEDER LEADER? 1

VART LEDER LEADER? 1 VART LEDER LEADER? 1 OM EN ME TOD FÖ R SAMARBE TE Människor från olika delar av samhället, som troligen aldrig skulle ha samarbetat, sitter runt samma bord för att gemensamt utveckla sin bygd. Låter det

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1

Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1 Beslutsgruppen för mål 5b skärgården 2/98 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 13 februari 1998 Närvarande: Pär Nuder, ordf. (Då Pär Nuder var tvungen att avvika innan samtliga punkter på dagordningen

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Torsdagen den 15 december 2011 Plats: Sörby Herrgård, Kungsör Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Karin Svensson, AnneMarie Andersson, Agneta

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer