Protokoll L LAG Terra et Mare 5 december Tid: Jordhammars herrgård, Ödsmål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll L04-2011. LAG Terra et Mare 5 december 2011. Tid: 16.00-20.15. Jordhammars herrgård, Ödsmål"

Transkript

1 L Protokoll LAG Terra et Mare 5 december 2011 Tid: Plats: Jordhammars herrgård, Ödsmål Medverkande: Essam El-Naggar (vice ordf., t.f. ordf.) Tomas Börgesson (t.f. ordf. punkt 6 under projekt TM086, TM106, TM110) Lars Strömberg Bert Olsson Rolf Andersson Sigvard Utbult Henrik Sjöstrand (kom 16.18) Monika Havström (kom 16.18) Elisabeth Sjöström (kom 16.18) Kerstin Sterner (lämnade 19.56) Göran Oskarson Per-Eric Pettersson Marith Rutgersson Veronica Almroth Ingela Grytfors Gösta Andersson Carina Dyås Arne Olsson Ulrika Holmgren Johanna Melkersson Josefina Andersson 1

2 1. Öppnande av mötet Essam El-Naggar hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Val av justerare Per-Eric Pettersson valdes till justerare. 3. Projektpresentationer Varje projekt fick 10 minuters presentationstid; 2-3 minuter för egen presentation, resterande tid för att svara på frågor från LAG TM110 Hemma hos TM086 Grön Integration Dalaberg-Hovhult TM102 Hållbar utvecklingsplan för Hällungebygden TM103 Resurspool Spa TM104 Framtidsprojekt Hamnarna Sandvik - Tången TM106 Uddevalla fiber TM107 Ut i naturen TM108 Näridrottsplats Kalvhagsskolan Styrsö TM109 Planta till planka TM111 Sommarlovsentreprenörer i Terra et Mare LAG ansåg sig ha tagit del av informationen. 4. Professionellt LEADER-arbete Arne Lernhag, Ulrika Holmgren och Tomas Börgesson representerade Terra et Mare på jordbruksverkets LEADER-utbildning i professionellt LEADER-arbete i Stockholm den nov. Tomas rapporterade från mötet och sammanfattade att LAG uppmanats att tänka på att: Ta beslut utefter handlingsplan och motivera dessa genom att utgå ifrån strategin och inte tycka. Löpande reflektera över om det är någon del av strategin som inte uppfyllts. Vara öppna för att godkänna innovativa projekt och våga chansa och ta risker för att testa nya idéer, dvs. godkänna nytänkande projekt med oförutsägbart resultat. LAG ansåg sig ha tagit del av informationen och beslutade att lägga informationen till handling. 5. Budgetläge Ulrika informerade om aktuellt budgetläge för programmet. Alla projekt som går upp idag ryms inom budget om de blir godkända. Under våren kommer Jordbruksverket att göra en omfördelning av budget, dvs de områden som inte förbrukat ca 70 % av sin budget, kommer att få lämna ifrån sig medel till områden som förbrukat mer än ca 70%. Ulrika informerade även om att Terra et Mare nått taket för offentlig medfinansiering i Leader 3 och samverkansåtgärden. Detta innebär att projekt som placeras i dessa åtgärder inte kan ha någon lokal offentlig finansiering utan endast privat finansiering och projektstöd. LAG ansåg sig ha tagit del av informationen och beslutade att lägga informationen till handling. 6. Projektansökningar Pga. jäv tillförordnades Tomas Börgesson ordförandeskapet under projektbesluten TM086 ( ), TM106 ( ) och TM110 ( ). 2

3 TM086 Grön integration Dalaberg/Hovhult, Hushållningssällskapet Väst Projektet vill ge personer med intresse för odling och förädling av jordbruksprodukter och som bor i Dalaberg/Hovhult förutsättningar att efter projektet kunna sysselsätta sig med odling i olika former; för eget bruk, som egen företagare eller som anställd på landsbygden inom de gröna näringarna, och därmed bidra med kunskaper, intressen och engagemang till ökad tillväxt och utveckling på landsbygden Essam El-Naggar anmäler jäv och lämnar rummet. LAG beslutar att godkänna projektet. 13 Ja 4 Nej 17 st röstande. För att ett projekt ska bli godkänt vid votering krävs enligt föreningen s stadgar att minst ¾ delar av ledamöter står bakom förslaget. smotivering LAG godkänner projektet med motivering att det är en bra och nyskapande idé som kan knyta till sig en ny generation utrikesfödda och på sikt ge möjlighet till sysselsättning inom odling och markanvändning. Projektet upplevs på ett effektivt sätt kunna nå en prioriterad målgrupp inom Terra et Mare och kunna bidra till utveckling på landsbygden. Projektet stämmer därför med den lokala strategin Mångfacetterat näringsliv Utveckling av befintliga näringar och nya affärsidéer och Attraktiv livsmiljö Lokal service och samverkan, samt med LAG:s prioritering Mångfald. Mentor/fadder från LAG LAG väljer att inte utse någon fadder för projektet. Beviljat projektstöd: kr Finansiering från LAG: 0 kr Åtgärd: 413 (Leader3) 3

4 TM102 Hållbar utvecklingsplan för Hällungebygden, Föreningen Omställning Hällungebygden / Föreningen Alternativbyn Projektet vill med stöd av Appreciative Inquiry-metoden göra en social, ekologisk och ekonomisk nulägesanalys och utifrån resultatet av den, en konkret och hållbar utvecklingsplan. Målsättningen är att bli ett föredöme i Sverige för hur man kan ställa om och utveckla en bygd för att möta de miljömässiga och ekonomiska utmaningar vi står inför Ingen anmäler jäv. LAG beslutar att avslå projektet. 1 Ja 17 nej 18 st röstande. För att ett projekt ska bli godkänt vid votering krävs enligt föreningen s stadgar att minst ¾ delar av ledamöter står bakom förslaget. smotivering LAG avslår projektet med motivering att idén är bra och angelägen, men att det saknas en tillräckligt bred lokal förankring för att genomföra utvecklingsarbetet så som det beskrivs i projektplanen. LAG upplever även att den oenighet och motsättning i området som antyds behöver lösas innan ett effektivt utvecklingsarbete kan komma till stånd. Åtgärd: 413 (Leader 3) 4

5 TM103 Resurspool Spa - förstudie, Orka Mera AB Projektet söker stöd för att undersöka förutsättningarna för att starta en resurspool för samordning av personal mellan olika Spa-hotell i Bohuslän. Målsättningen är att genom att bygga nätverk mellan terapueter och Spa-hotell, öka samarbetet, effektiviteten och sysselsättningsgraden. I projektet ingår bl a att undersöka samverkan kring gemensam kompetensutveckling, kvalitetssäkring, produktutveckling och affärsmodell för en resurspool Ingela Grytfors anmäler jäv och lämnar rummet. LAG beslutar att avslå projektet. Ingen votering. För att ett projekt ska bli godkänt vid votering krävs enligt föreningen s stadgar att minst ¾ delar av ledamöter står bakom förslaget. smotivering LAG avslår projektet med motivering att idén är nytänkande och i viss grad skulle kunna ge ökad resurseffektivitet och gynna lokala krafter, men att ansökan saknar underlag på ett tillräckligt tydligt behov, både från spa-anläggningar och terapeuter, samt att en resurspool istället skulle kunna skapas på företagens egna initiativ. Åtgärd: 413 (Leader 3) 5

6 TM104 Framtidsprojekt Hamnarna Sandvik/Tången - förstudie, Styrsö Tånge fiskehamnsförening UPA Projektet vill karlägga möjligheterna att utveckla hamnarna Sandvik och Tången på Styrsö. Det handlar både om att tillmötesgå kraven från det framtida yrkesfisket, ett ökat behov av hamnplats för fritidsbåtar och fler gästbåtplatser. Denna utveckling kan då ge underlag för en bättre hamnservice, ge plats åt många hantverkare och lokala entreprenörer inom skilda områden Monika Havström anmäler jäv och lämnar rummet. LAG beslutar att godkänna projektet. 14 Ja 3 Nej 17 st röstande. För att ett projekt ska bli godkänt vid votering krävs enligt föreningen s stadgar att minst ¾ delar av ledamöter står bakom förslaget. smotivering LAG godkänner projektet med motivering att det finns ett stort behov av en strukturomvandling i hamnarna på Styrsö och att detta är en bra grund för utveckling. Genom att fylla hamnarna med nytt innehåll kan både boende och besökare gynnas och därmed bidra till ökad tillväxt. Projektet visar på en bra lokal förankring och en potential för synergieffekter mellan strukturomvandlingen i hamnarna och övrig utveckling på ön. Projektet stämmer därför med strategin Mångfasetterat näringsliv Utveckling av befintliga näringar och nya affärsidéer samt med LAG:s prioritering Bohuslän med spetsar. Mentor/fadder från LAG LAG väljer att inte utse någon fadder för projektet. Beviljat projektstöd: kr Finansiering LAG: 0 kr Åtgärd: 413 (Leader 3) 6

7 TM106 Uddevalla Fiber, Uddevalla kommun Projektet ska stödja bildandet av ekonomiska föreningar på landsygden i Uddevalla kommun, som vill bygga enligt metoden fiber till hemmet och erbjuda alla fastigheter anslutning. Projektets utgångspunkt är att fiberanslutning till fastigheter på landsbygden innebär en viktig strategisk fråga till gagn för företagande och inflyttande till landsbygden. God och stabil tillgång till den digitala världen är en viktig faktor för att bo och leva på landsbygden när mycket av den fysiska servicen håller på att försvinna - i synnerhet på landsbygden Essam El-Naggar anmäler jäv och lämnar rummet. LAG beslutar att avslå projektet. 10 Ja 7 Nej 17 st röstande. För att ett projekt ska bli godkänt vid votering krävs enligt föreningen s stadgar att minst ¾ delar av ledamöter står bakom förslaget. smotivering LAG avslår projektet med motivering att frågan är viktig, men att idén inte är tillräckligt nyskapande då bildande av föreningar och förarbete inför fiberanslutning utförts i andra kommuner i området och att detta är information som projektet skulle kunna ta del. LAG anser även att projektet framförallt är en kommunal angelägenhet. Åtgärd: 413 (Leader 3) 7

8 TM107 Ut i naturen, Öckerö kommun Öckerö kommun agerar projektägare för ett antal föreningar på Källö-Knippla som ska anlägga en vandringsled på Källö-Knippla för att skapa ytterligare en attraktion för öns besökare och boende. I projektet ingår även en trappväg upp på berget Björnhuvudet på Öckerö Ingen ledamot anmäler jäv. LAG beslutar att godkänna projektet. Ingen votering. För att ett projekt ska bli godkänt vid votering krävs enligt föreningen s stadgar att minst ¾ delar av ledamöter står bakom förslaget. smotivering LAG godkänner projektet med motivering att den tänkta vandringsleden ökar tillgängligheten och skapar ytterligare en attraktion för öns boende och besökare. På sikt skulle den kunna leda till fler gästnätter och därmed ökad tillväxt. Byggandet av leden ligger utanför kommunens ordinarie ansvar och föreningarnas initiativtagande stärker det viktiga underifrånperspektivet och visar att idén är väl förankrad. Projektet stämmer därför med strategierna Attraktiv livsmiljö Natur och kulturmiljöer och med LAG:s prioritering Bohuslän med spetsar. Då målet med projektet är att anlägga en vandringsled och därmed bevara och utveckla ett attraktivt landskap samt öka möjligheterna till landsbygdsturism, stämmer det med motivet för Leaderprojekt inom axel 2. Mentor/fadder från LAG LAG väljer att inte utse någon fadder för projektet. Beviljat projektstöd: kr Finansiering LAG: kr (Öckerö) Åtgärd: 412 (Leader 2) 8

9 TM108 Näridrottsplats Kalvhagskolan Styrsö - förstudie, Göteborgs kommun SDN Västra Göteborg Förstudien ska utreda förutsättningarna för att skapa en näridrottsplats för barn, ungdomar och vuxna på Styrsö och är ett initiativ från föräldrar och föreningar på Styrsö, som vill skapa en aktiv och attraktiv fritid för boende på ön. Man upplever att många boende lägger ner mycket tid på att ta sig in till stan för att utöva idrott och vill därför skapa bättre möjligheter för att kunna stanna kvar på ön Monika Havström anmäler jäv och lämnar rummet. LAG beslutar att godkänna projektet. 14 ja 2 nej 1 avstår 17 st röstande. För att ett projekt ska bli godkänt vid votering krävs enligt föreningen s stadgar att minst ¾ delar av ledamöter står bakom förslaget. smotivering LAG godkänner projektet med motivering att en eventuell näridrottsplats kan komma många till del och vara en utveckling för både invånare och besökare på ön. Då initiativet kommer från föräldrar och föreningar på Styrsö finns ett tydligt underifrånperspektiv. De yttre delarna av skärgården är ofta eftersatta och hamnar mellan stolarna vad gäller utveckling och LAG anser därför att det finns ett behov av stöd. En näridrottsplats kan göra att fler slipper lämna ön för att utöva fritidsaktiviteter och då hamnarna på Styrsö genomgår strukturomvandling förväntas ytterligare spin-offeffekter, vilka kan öka tillväxtmöjligheterna. Projektet stämmer därför med strategierna Attraktiv livsmiljö Lokal service och samverkan samt med LAG:s prioriteringar Ungdomar samt Sociala projekt. Mentor/fadder från LAG LAG väljer att inte utse någon fadder för projektet. Beviljat projektstöd: kr Finansiering LAG: kr Åtgärd: 413 (Leader 3) 9

10 TM109 Planta till planka, Förbundet Skog och Ungdom, Västra Götaland Projektet ska erbjuda 350 ungdomar i Stenungsund, Uddevalla och Kungälv möjlighet att uppleva en skogsdag med information om skogen och skogsbruket samt vilka upplevelser och framtida arbetsmöjligheter som kan erbjudas. Målet är att genom att visa ungdomar skogens möjligheter på sikt ge möjligheter till utökad näringsverksamhet mm Ingen ledamot anmäler jäv. LAG beslutar att godkänna projektet. Ingen votering. För att ett projekt ska bli godkänt vid votering krävs enligt föreningen s stadgar att minst ¾ delar av ledamöter står bakom förslaget. smotivering LAG godkänner projektet med motivering att det är en angelägen ungdomssatsning som på ett kreativt sätt låter barn ta del av skogen och skogsbruket. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan skogen komma att bli allt viktigare i framtiden och det är viktigt att visa på vilka möjligheter skogen kan ge. På längre tid kan intresse för skog och skogsbruk leda till arbetsmöjligheter och därmed tillväxt. Projektet stämmer därför med strategin Attraktiv livsmiljö Natur- och kulturmiljöer samt med LAG:s prioritering Ungdomar. Mentor/fadder från LAG LAG utser Per-Eric Pettersson som fadder för projektet. Beviljat projektstöd: kr Finansiering LAG: kr (Uddevalla, Kungälv, Stenungsund) Åtgärd: 412 (Leader 2) 10

11 TM110 Hemma hos - förstudie, Destination Uddevalla Projektet ska undersöka om det går att utveckla nya, småskaliga kommersiella boendeformer i södra Bohuslän, dvs. boende hemma hos privatpersoner genom att i en förstudiet kartlägga, titta på förutsättningar och regelverk och bilda nätverk. Man önskar tillgängliggöra samt öka utbudet av småskaligt boende för i huvudsak utländska besökare som önskar komma närmare det svenska sättet att leva och därigenom få fler svenskar att tjäna pengar och hitta sysselsättning i turismbranschen. Målet är att genom projektet göra det enklare att kunna hitta och boka boende och aktiviteter Essam El-Naggar och Ingela Grytfors anmäler jäv. LAG beslutar att godkänna projektet. Ingen votering. För att ett projekt ska bli godkänt vid votering krävs enligt föreningen s stadgar att minst ¾ delar av ledamöter står bakom förslaget. smotivering LAG godkänner projektet med motivering att det är en intressant idé som både är nytänkande samt socialtoch kulturellt intressant. Projektet har potential att öka sysselsättningen inom besöksnäringen och skapa tillväxt. Projektet stämmer därför med strategin Mångfasetterat näringsliv Utveckling av befintliga näringar och nya affärsidéer samt med LAG:s prioritering Bohuslän med spetsar, där målet är att skapa fler gästnätter i Bohuslän. Mentor/fadder från LAG LAG väljer att inte utse någon fadder för projektet. Beviljat projektstöd: kr Finansiering LAG: 0 kr Åtgärd: 413 (Leader 3) 11

12 TM111 Sommarlovsentreprenörer, LAG Terra et Mare Projektet ska prova konceptet Sommarlovsentreprenörer i Leader Terra et Mares område och tillsammans med områdets lokala näringsliv, föreningsliv och kommuner bygga upp en bra struktur där unga i framtiden kan få möjlighet att skapa sina egna sommarjobb Ingen ledamot anmäler jäv. LAG beslutar att godkänna projektet. Ingen votering. För att ett projekt ska bli godkänt vid votering krävs enligt föreningen s stadgar att minst ¾ delar av ledamöter står bakom förslaget. smotivering LAG godkänner projektet med motivering att projektet gynnar ungdomar, en prioriterad målgrupp både inom Terra et Mare och nationellt. Initiativet lyfter fram nya affärsidéer och låter unga skapa sin egen sysselsättning samtidigt som det skapar tillväxt genom de företag som startas. Projektet stämmer därför med strategin Mångfasetterat näringsliv Utveckling av befintliga näringar och nya affärsidéer samt Ökad företagsamhet. Mentor/fadder från LAG LAG väljer att inte utse någon fadder för projektet. Beviljat projektstöd: kr Finansiering LAG: 0 kr Åtgärd: 413 (Leader 3) 12

13 TM020 programkontor, budget , ombeslut LAG Terra et Mare Terra et Mares programkontor ska informera om LEADER, Terra et Mare och de möjligheter som det kan ge boende och verksamma i området. Kontoret ska medverka till att målgruppen får stöd med projektskrivande samt stöttning under projekttiden. Samtidigt är ambitionen att de ansökningar som handläggs och sedan lämnas in till LAG-gruppen ska hålla en hög kvalitet som underlättar för LAG-gruppen och Länsstyrelsen att fatta beslut. Detta ombeslut avser programkontorets budget för Enligt avtal med Länsstyrelsen ska LAG ha någon form av bemanning till Då datasystemet inte tillåter att budget läggs för 2014 och 2015, ligger dessa medel på Enligt LAGs beslut ; Ingen ledamot anmäler jäv. LAG beslutar att godkänna programkontorets budget för Ingen votering. För att ett projekt ska bli godkänt vid votering krävs enligt föreningen s stadgar att minst ¾ delar av ledamöter står bakom förslaget. smotivering LAG godkänner programkontorets budget för med motivering att kostnaderna som finns specificerade i budget är motiverade och rimliga och ligger inom ramen för det belopp driftkostnaderna får utgöra. Beviljat projektstöd: kr Finansiering LAG: kr (Alla TeM kommunerna) Åtgärd: Driftskostnad 13

14 TM079 Bohuslän Erbjuder, ombeslut Kerstin Sterner lämnar mötet. Bohuslän Erbjuder ekonomisk förening Projektet har fått stöd för att bygga upp en stark producentförening för primärproducenter och mathantverkare. Bland aktiviteterna ingår att förstärka företagens miljöprofilering, utveckling av branschen genom ökning av försäljningsvolymer och större mångfald av produkter samt nya marknader. Målsättningen är att profilera Bohuslän som ett turistiskt matintressant landskap. Ombeslutet avser omfördelning samt utökning av befintlig beviljad budget. (förlängd) Ingen ledamot anmäler jäv. LAG beslutar att godkänna den ansökta omfördelningen och utökningen av befintlig beviljad budget samt den förlängda projekttiden. Ingen votering. För att ett projekt ska bli godkänt vid votering krävs enligt föreningen s stadgar att minst ¾ delar av ledamöter står bakom förslaget. smotivering LAG godkänner ansökt förlängning av projekttid samt utökning av projektbudget med motivering att projektet först efter godkänt projektbeslut insåg att den faktiska medfinansieringen var för stor för en så liten förening med så små aktörer. Beviljat projektstöd: kr Finansiering LAG: kr (Alla TeM kommunerna) Åtgärd: 411 (Leader 1) 14

15 TM091 Turisthemsida för södra skärgården, ombeslut Södra Skärgårdens Turismutveckling Föreningen vill utveckla en gemensam hemsida/portal för företag och föreningar i Göteborgs södra skärgård inom ramen för (ansvarig Västsvenska Turistrådet). I projektet ingår dels det grundläggande arbetet med att ta in information från företag och föreningar som ska läggas in i databasen BaseTool, dels lägga in artiklar och nyheter i en första version av portalen. När projektet är avslutat ska föreningen ansvara för löpande uppdatering och drift. Ombeslutet avser utökning av befintlig beviljad budget Monika Havström anmäler jäv och lämnar rummet. LAG beslutar att godkänna den ansökta utökningen av befintlig beviljad budget. Ingen votering. För att ett projekt ska bli godkänt vid votering krävs enligt föreningen s stadgar att minst ¾ delar av ledamöter står bakom förslaget. smotivering LAG godkänner utökning av projektbudget med motivering att projektet först efter att det beviljats insåg att den nybildade föreningen som är projektägare inte skulle bli momsredovisningsskyldig. Momsen blir därför en kostnad för föreningen och budgen har justerats med motsvarande belopp. Beviljat projektstöd: kr Finansiering LAG: 0 kr Åtgärd: 413 (Leader 3) 15

16 7. Möteskalender 2012 Ulrika Holmgren presenterade förslag på möteskalender för LAG beslutade att anta möteskalendern för Rapporter Planering inför ny programperiod Ulrika presenterade förslag på Terra et Mares planering inför ny programperiod med aktiviteter och tidplan för att vara klara för en ny programperiod 1/ LAG ansåg sig ha tagit del av informationen och beslutade att lägga informationen till handling. Integrationsprojekt Den LAG-ägda förstudien Integration avslutades Ulrika rapporterade om projektet och om att Lilla LAG har tittat på vad projektet kommit fram till samt hur möjligheterna till fortsatt arbete med integration kan se ut. Utifrån slutrapporten har Lilla LAG har beslutat att låta programkontoret förbereda en projektansökan för ett LAG-ägt projekt med fokus på attitydförändringar inom integration och låta detta gå upp för beslut på LAG-mötet den 7/ LAG ansåg sig ha tagit del av informationen och beslutade att lägga informationen till handling. 9. Övriga frågor Josefina presenterade ett utbildningsmaterial för LAG i form av boken Vem bygger landet? om ungdomars förutsättningar på landsbygden. LAG ansåg sig ha tagit del av informationen och beslutade att lägga informationen till handling. 10. Mötets avslutande Essam El-Naggar tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. Ödsmål den 5 december 2011 Essam El-Naggar Johanna Melkersson Per-Eric Pettersson Ordförande Sekreterare Justerare 16

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Protokoll. LAG Terra et Mare 4 december 2012. Tid: 16.00-19.30. Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll. LAG Terra et Mare 4 december 2012. Tid: 16.00-19.30. Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund L04-201 2012 Protokoll LAG Terra et Mare 4 december 2012 Tid: 16.00-19.30 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Gösta Andersson Rolf Andersson Sigvard Utbult Bert

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Leader d l Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Utvecklingsstrategi för Leader Söderslätt mellan 2008 och 2013 I Leader

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

69. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

69. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredag den 6 december 2013 Plats: Skottvångs Grufva, Gnesta Närvarande:, Raymond Jennersjö, Yvonne Oward, Lena Ramdani, Bibbi Molander, Stefan

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

S V E R I G E 2 0 0 0-2 0 0 6 1

S V E R I G E 2 0 0 0-2 0 0 6 1 SVERIGE 2000-2006 1 DET HÄR ÄR LEADER+ Under programperioden 2000-2006 finansierar EU flera så kallade gemenskapsinitiativ. Ett av dem är Leader+, som syftar till att främja landsbygdsutveckling. Programmet

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun 1. Mötet öppnas av ordförande Kenneth Nyberg 2. Projektbesök på Kolargår n LAG började dagens

Läs mer

Lokalutvecklingsstrategi: utkast 2014-2020. Sammanfattning.

Lokalutvecklingsstrategi: utkast 2014-2020. Sammanfattning. Sammanfattning. Möjligheten till försörjning är grunden för landsbygdens utveckling. Därför prioriterar Folkungaland arbetstillfällen och nya företag främst. Genom satsningar på fritidsaktiviteter och

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer