Protokoll. LAG Terra et Mare 4 december Tid: Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. LAG Terra et Mare 4 december 2012. Tid: 16.00-19.30. Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund"

Transkript

1 L Protokoll LAG Terra et Mare 4 december 2012 Tid: Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Gösta Andersson Rolf Andersson Sigvard Utbult Bert Olsson Arne Olsson Lars Strömberg Marith Rutgersson Carina Dyås Kerstin Sterner Kristina Svensson Tomas Börjesson Lovisa Birath Essam El-Naggar Ulrika Holmgren Jennie Seimark Josefina Andersson 1

2 1. Öppnande av mötet Arne Lernhag hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Val av justerare Marith Rutgersson väljs till justerare. 3. Projektpresentationer Varje projekt får 10 minuters presentationstid; 2-3 minuter för egen presentation, resterande tid för att svara på frågor från LAG. 4. Val ledamot Uddevalla Efter årsmötet i maj har Uddevallas ledamot för ideell sektor lämnat sin plats. Lilla LAG har med hjälp av valberedningen tolkat att det är förenligt med föreningens stadgar att ge i uppdrag till det lokala partnerskapet i Uddevalla att utse en ledamot som sedan kan väljas in vid nästa styrelsemöte. Partnerskapet för Uddevalla har nu nominerat Lovisa Birath till ny ledamot för ideell sektor Uddevalla. LAG beslutar att välja in Lovisa Birath, Vi Unga, som ledamot för ideell sektor Uddevalla. 5. Budgetläge Ulrika informerar om aktuellt budgetläge för programmet och att alla projekt som går upp för beslut på dagens möte inte ryms inom budget i dagsläget om de blir godkända. Det kommer dock att återföras pengar från projekt som inte gjort av med alla sina medel vid projektens avslut. (Se punkt 7). LAG anser sig ha tagit del av informationen och beslutar att lägga den till handlingarna. LAG beslutar att diskutera projekten i diarienummerordning i den mån de ryms inom budgeten. Projekt som blir uppskjutna till nästa LAG skall få möjlighet att komma tillbaka för ny presentation. 6. Projektansökningar 2

3 TM115 Marstrand PromeMare, Kungälvs kommun Projektet vill förbättra förutsättningarna för ökad och breddad besöksnäring i Marstrandsområdet genom att investera i förnyelser av en vandringsslinga på Koön. Genom det vill man nå nya målgrupper samt locka till rekreation och naturupplevelser Ingen ledamot anmäler jäv. LAG beslutar att godkänna projektet. Ingen votering. LAG godkänner projektet med motivering att projektet har en bra lokal förankring, både bland företag och föreningar och att det därför har goda möjligheter att bidra till en utvecklad besöksnäringen i området. Det finns bra befintliga vägar som med stöd av projektet kan knytas samman till en rik vandringsled med stor variation, många naturupplevelser och intressanta historiska inslag. Projektet stämmer därför med strategin Attraktiv livsmiljö Natur- och kulturmiljö samt med LAG:s prioritering Bohuslän med spetsar. Då målet är att anlägga en vandringsled och därmed utveckla ett attraktivt landskap samt öka möjligheterna för landsbygdsturism, stämmer det med prioriteringar för Leader 2. Mentor/fadder från LAG LAG väljer att inte utse någon fadder för projektet. Beviljat projektstöd: kr Finansiering från LAG: kr (Kungälv) Åtgärd: 412 (Leader 2) 3

4 TM126 Bredbandsutveckling Orust,, Orust kommun Projektet vill stimulera start av fiberföreningar på Orust genom att söka stöd för projektledare som tillsammans med LRF och Företagarna informerar om vilka möjligheter det finns att bygga ut fibernätet på Orust Kristina Svensson anmäler jäv och lämnar rummet. LAG beslutar att godkänna projektet. Ingen votering. LAG godkänner projektet med motivering att fiberanslutning till fastigheter på landsbygden är av stort intresse och en viktig strategisk fråga till nytta för både företag och boende på landsbygden. En god tillgänglighet till internet kan även leda till tillväxt på längre sikt. Projektet stämmer därför med strategin Attraktiv livsmiljö Kommunikationer. Mentor/fadder från LAG LAG väljer att inte utse någon fadder för projektet. Beviljat projektstöd: kr Finansiering från LAG: 0 kr Åtgärd: 413 (Leader 3) 4

5 TM128 Göteborgs skärgård Sju steg mot utvecklad besöksnäring, Öckerö kommun Projektet avser utbildning av företag inom besöksnäringen i Göteborgs skärgård (södra delen i SDN Väst och norra Öckerö kommun). Seminarier, utbildningar och studiebesök ska utmynna i säljbara paket som är så intressanta att området Göteborgs skärgård kan marknadsföras av Göteborg & Co Arne Lernhag anmäler jäv och lämnar rummet. Essam El-Naggar tar över ordförandeskapet. LAG beslutar att avslå projektet. 6 ja 7 nej För att ett projekt ska bli godkänt vid votering krävs enligt föreningen s stadgar att minst ¾ delar av ledamöter står bakom förslaget. LAG avslår projektet med motivering att Västsvenska Turistrådet beviljats medel från Tillväxtverket för att arbeta med motsvarande utveckling som ingår i projektet. De goda idéer om nätverksbyggande och utbildning som är en viktig del i projektet bör därför kunna rymmas i dessa redan beviljade medel. LAG anser även det är ett realtivt högt stödbelopp som gynnar förhållandevis få företag. Åtgärd: 413 (Leader 3) 5

6 TM130 Wellness på konferens, förstudie, Studieförbundet Vuxenskolan Väst Förstudien ska undersöka och visa hur wellness-aktiviteter kan utveckla konferensmarknaden och öka lönsamheten hos anläggningar och underleverantörer på Tjörn, Orust, Stenungsund och Uddevalla Ingen ledamot anmäler jäv. LAG beslutar att avslå projektet. 5 ja 8 nej 1 avstår För att ett projekt ska bli godkänt vid votering krävs enligt föreningen s stadgar att minst ¾ delar av ledamöter står bakom förslaget. LAG avslår projektet med motivering att även om det är angeläget att stödja små företag på landsbygden, så är det oklart om projektet kan bidra till en ökad tillväxt. Det framgår inte heller tillräckligt tydligt i projektplanen om det finns ett behov av projektet bland konferensanläggningar och det är därför osäkert om projektresultatet skulle få den effekt som önskas. Åtgärd: 413 (Leader 3) 6

7 TM132 Våga, Vilja, Vinn, Stenungsunds Hoppryttareförening ng Projektet vill genom att hitta samverkansformer, skapa nytta för flera parter; certifierade tränare, hästföretagare, ridhusägare och ryttare i Kungälv, Orust, Tjörn, Stenungsund och Uddevalla. Målet är att öka beläggningsgraden i privata ridhus, hitta en stabil kundkrets till tränare och hästföretag samt möjliggöra för ryttare att kunna träna på hemmaplan Ingen ledamot anmäler jäv. LAG beslutar att godkänna projektet. Ingen votering. LAG godkänner projektet med motivering att det är ett spännande och nytänkande projekt med ambition att använda och kombinera befintliga, lokala resurser på ett nytt sätt. Genom att koppla samman olika ryttare, anläggningsägare och företag inom hästnäringen, har projektet goda möjligheter att kunna skapa tillväxt. Projektet stämmer därför med strategin Mångfacetterat näringsliv Diversifiering/Ökad företagsamhet. Mentor/fadder från LAG LAG väljer att inte utse någon fadder för projektet. Beviljat projektstöd: kr Finansiering från LAG: 0 kr Åtgärd: 413 (Leader 3) 7

8 TM133 Energikartläggning Orust, förstudie Orust KretsloppsAkademi Förstudie som ska resultera i handlingsplan, budget och möjlig finansiering för att kunna genomföra en kvalificerad energikartläggning för Orust. Kartläggningen ska utgöra grunden för arbetet med målsättningen Orust energineutralt år Ingen ledamot anmäler jäv. LAG beslutar att avslå projektet. 3 ja 11 nej För att ett projekt ska bli godkänt vid votering krävs enligt föreningen s stadgar att minst ¾ delar av ledamöter står bakom förslaget. LAG avslår projektet med motivering att även om det är ett imponerande arbete som föreningen gör, så är det för otydligt vad energikartläggningen ska leda till och hur en kontinuerlig uppföljning ska kunna finansieras. LAG anser även att arbetet med att ta fram metoden för hur en energikartläggning ska kunna genomföras framförallt är en kommunal angelägenhet. Åtgärd: 413 (Leader 3) 8

9 TM134 Markägare, bönder och westernryttare, Bohus Ropers Projektet söker stöd för att dels genomföra en uppvisnings-/utvecklingsdag på Orust för att visa på fördelar och möjligheter med att markägare samarbetar kring stora inhägnade områden, dels för att kunna utbilda/träna medlemmar i Bohus Ropers till att kunna tillhandahålla tjänster som behövs för att ha djur i stora markområden Carina Dyås anmäler jäv och lämnar rummet. LAG beslutar att godkänna projektet. Ingen votering. LAG godkänner projektet med motivering att det är nytänkande att markägare, bönder och ryttare vill samarbeta för att kunna hitta lösningar på problemet med att landskapet växer igen. Det är även positivt att det ingår många ungdomar i projektet som på sikt kanske kan leda till utveckling av en ny näring. Projektet stämmer därför med strategin Attraktiv livsmiljö Natur- och kulturmiljöer. Eftersom projektidén är utvecklad av lantbrukare och hästägare samt ska bidra till ett förbättrat samarbete och visa på möjliga användningsområden av häst i jordbruket, stämmer det med prioriteringar för Leader 1. Mentor/fadder från LAG LAG väljer att inte utse någon fadder för projektet. Beviljat projektstöd: kr Finansiering från LAG: kr (Orust) Åtgärd: 411(Leader 1) 9

10 TM135 Bredfjällsspelet, Bredfjällets teatersällskap Bredfjällspelet är en teateruppsättning i Ljungskile som bygger på boken Röster från skogen av bl a Stefan Edman. Målsättningen är att åstadkomma en scenproduktion, där människor och miljöer från resp 1800-talet uppfattas som autentiska och professionellt gestaltade Ingen ledamot anmäler jäv. LAG beslutar att godkänna projektet. Ingen votering. LAG godkänner projektet med motivering att det är ett väl förankrat arrangemang som använder lokal historia, kultur och traditioner och som kan involvera många aktörer på orten. Det finns därmed goda möjligheter att teateruppsättningen blir ett lyckat genomförande och därmed ger en ökad tillväxt. Projektet stämmer därför både med strategin Attraktiv livsmiljö Natur- och kulturmiljö samt Mångfacetterat näringsliv Utveckling av befintliga näringar och nya affärsidéer. Mentor/fadder från LAG LAG väljer att inte utse någon fadder för projektet. Beviljat projektstöd: kr Finansiering från LAG: 0 kr Åtgärd: 413 (Leader 3) 10

11 TM136 Ålgårds kvarn och såg, förstudie, Orust kommun Projektet vill undersöka hur kommunen, föreningar och företag på bästa sätt ska kunna samverka för att använda och utveckla platsen Ålgårds kvarn och såg till ett besöksmål med inriktning på byggnadstradition och konsthantverk Rolf Andersson och Kristina Svensson anmäler jäv och lämnar rummet. LAG beslutar att godkänna projektet. Ingen votering. LAG godkänner projektet med motivering att platsen har goda möjligheter att kunna utvecklas till ett intressant besöksmål som skulle kunna bidra till en ökad tillväxt. Det är också mycket postivit att det finns ett tydligt engagemang från både Orust kommun samt föreningar och företag på platsen. Projektet stämmer därför med strategin Attraktiv livsmiljö Natur- och kulturmiljö samt LAG:s prioritering Bohuslän med spetsar. Mentor/fadder från LAG LAG väljer att inte utse någon fadder för projektet. Beviljat projektstöd: kr Finansiering från LAG: 0 kr Åtgärd: 413 (Leader 3 11

12 7. Ombeslut Ulrika presenterade ny budget för Paraplyprojektet Entreprenörsutveckling och projektet Ringar på vattnet. Minskas budgeten i projekt som inte kommer att använda hela projektstödet de beviljats, påskyndas återföringen av medel till Terra et Mares budget och de kan därmed användas till nya projekt. LAG beslutar att godkänna en minskning av budget för Paraplyprojekt Entreprenörsutveckling ( ). Ombeslutet innebär en minskning av projektstödet från EU/Stat med kr. LAG beslutar att godkänna en minskning av budget för projektet Ringar på vattnet ( ). Ombeslutet innebär en minskning av projektstödet från EU/Stat med kr. LAG beslutar att delegera ombeslut gällande minskning av budget till Lilla LAG (styrelsen). 8. Möteskalender 2013 Ulrika presenterade ett förslag på möteskalender för LAG beslutar att godkänna möteskalender för Rapporter - Ulrika informerade om att hon tillsammans med Arne Lernhag har informerat KF på Orust och KS på Öckerö om vad Leader har resulterat i och om den nya programperioden. I samband med dessa möten, har brev med fråga om kommande programperiod lämnats till kommunerna. Även Uddevalla och Tjörn är inbokade för liknande presentationer. Även Kungälv, Stenungsund och Västra Göteborg behöver boka in presentationer så snart som möjligt. LAG anser sig ha tagit del av informationen och beslutar att lägga den till handlingarna. - Ulrika rapporterade att ca 80% av Terra et Mares projekt lever kvar efter projekttiden. LAG anser sig ha tagit del av informationen och beslutar att lägga den till handlingarna. 10. Övriga frågor - Ledamot till Coola Krafter LAG beslutar att välja in Lovisa Birath, Vi Unga, som ledamot till Coola Krafter. - Den 14 december ska Leader-nätverket träffas i Vänersborg. Det kommer då att diskuteras utvärdering, avslut av programperioden samt även glappet mellan programperioder. Josefina åker i Ulrikas ställe. Varken Arne eller Essam kan åka, övriga ledamöter i LAG meddelar programkontoret snarast om någon har möjlighet att åka. 12

13 11. Mötets avslutande Arne Lernhag tackar för uppmärksamheten och förklarar mötet avslutat. Stenungsund den 3 december 2012 Arne Lernhag Jennie Seimark Marith Rutgersson Ordförande Sekreterare Justerare 13

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26 Datum: 2011-10-26 Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Tid: 8.30-12 Plats: Stadshuset, sal Opus Beslutande: Tage Gripenstam Anna Nienhaüsen Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Björn Jonsson Övriga deltagare:

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Torsdagen den 15 december 2011 Plats: Sörby Herrgård, Kungsör Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Karin Svensson, AnneMarie Andersson, Agneta

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. Fiberutbyggnad på Tjörn. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Nr 3/2012

Näringslivet. på Tjörn. Fiberutbyggnad på Tjörn. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Nr 3/2012 Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Nr 3/2012 Näringslivet på Tjörn Fiberutbyggnad på Tjörn På frukostmötet fredagen den 23 mars, hos Salt o Sill på Klädesholmen stod fiber på agendan. Kommunens IT chef

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM vårens företagsträffar. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Myggenäs. Kållekärr Kyrkesund. Höviksnäs.

Näringslivet. på Tjörn. KALENDARIUM vårens företagsträffar. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Myggenäs. Kållekärr Kyrkesund. Höviksnäs. Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Nr 1/2012 Näringslivet på Tjörn KALENDARIUM vårens företagsträffar Myggenäs Kyrkesund Klädesholmen Rönnäng Åstol Dyrön Höviksnäs Nyhetsbrev för dig som är företagare

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg Projektledaren har ordet För nästan sex år sedan gick startskottet för LINS-projektet (Landsbygdsutveckling

Läs mer

Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship

Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship FÖRSTUDIERAPPORT Utveckla hästnäringens livskraft i Norrtälje Kommun En förstudie gjord i Norrtälje Kommun mellan april och november 2009 i syfte att

Läs mer

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun 1. Mötet öppnas av ordförande Kenneth Nyberg 2. Projektbesök på Kolargår n LAG började dagens

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

14. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

14. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredagen den 10 mars 2011 Plats: Arsenalen, Strängnäs. Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Agneta Pettersson, AnneMarie Andersson,, Carola

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Studieresa i biosfärområdets västra delar hösten 2014, då Permakultur Stjärnsund besöktes. Projektägare: Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa)

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27

Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27 Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27 Inledning och bakgrund Under våren 2008 ställdes en förfrågan

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer