Leader Södertälje Landsbygd LAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leader Södertälje Landsbygd LAG 2011-10-26"

Transkript

1 Datum: Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Tid: Plats: Stadshuset, sal Opus Beslutande: Tage Gripenstam Anna Nienhaüsen Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Björn Jonsson Övriga deltagare: Jeanette Lewald, verksamhetsledare, Sonia Nilsson Wegler, adm. 1 Mötets öppnande Ordförande Tage Gripenstam hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Val av protokolljusterare Anita Wennberg valdes att justera protokollet. 3 Godkännande av dagordning för mötetra Dagordningen godkändes. 4 Föregående mötesprotokoll Protokollet godkändes. 5 Rapportering av upparbetad projektbudget Projektbudgetblad med uppdaterade siffror blev genomgånget och godkänt. Fortsättningsvis ska bladet gås igenom vartannat möte och sändas med i utskicket inför mötet, nästa gång januari Genomgång och diskussion om fördelningen av projekt på de olika axlarna. Axel 1 som är 15 % av programmets totala budget avser areella projekt som syftar till att skapa jobb och stimulera konkurrenskraft hos företagen inom jord- och skogsbruk, rennäring, livsmedelsproduktion och förädling på grundval av ett hållbart naturresursutnyttjande. Projekten ska syfta till att stödja utvecklingen av förnybar energi inklusive bioenergi från jord och skog, med positiv effekt som följd för miljön och klimatet. En hög kunskapsnivå hos företagarna är en betydelsefull konkurrensfaktor och därför kommer stöd till kompetensutveckling att finnas inom axel 1. En god kompetens är också viktig för att de areella näringarna ska kunna möta kommande utmaningar vid ett förändrat klimat och för att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling, bl a för att möjliggöra en ökad produktion av förnybar energi. T ex vattenråd som ska starta kan vara med här så Anita och Björn fick i uppdrag att kolla upp för Enhörnas del. Axel 2 syftar till att bevara och utveckla ett attraktivt landskap och en levande landsbygd och stimulera till en resurseffektiv och hållbar produktion med minskad miljöpåverkan för att bidra till att gemensamma och nationella miljömål på ett effektivt sätt kan uppnås. En helhetssyn skall utvecklas på landskapet som resurs för rekreation, utveckling och tillväxt, boende och som bärare av ett natur- och kulturarv. Minst 70 % av programmets resurser fördelas till åtgärder inom axel 2 för att stimulera till hållbara produktionsmetoder och bibehållande av det öppna odlingslandskapet och ge förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Ett ytterligare prioriterat område är insatser 1

2 för att minska växtnäringsförlusterna och riskerna vid användning av växtskyddsmedel i syfte att nå en god vattenkvalitet, både i inlandsvatten samtidigt som tillförseln till Östersjön minskar. Att återskapa vattnets väg genom landskapet kan både vara positivt för att minska mängden växtnäring som slutligen når havet men också för att stärka den biologiska mångfalden. Projekt som kan vara på gång inom denna axel är t ex Moraåns Vänner, Vattengalleriet, Ångbåtsbrygga Skillebyholm och även Ridled Södertälje. Axel 3 har som övergripande mål ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som leder till fler jobb och högre tillväxt i landsbygdens ekonomi. Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att vara företagare och åtgärderna ska leda till en stark framtidstro på landsbygden. Mötet ansåg att den privata finansieringen i projekt borde sökande kunna få hjälp med så att de inte hindras av det utan kan tillåtas starta och driva projekt. Andra projekts utfall med överskott av ideella timmar kan sparas som reserv till andra projekt till exempel. 6 Strategidokumentet och mätbara mål, diskussion Ny karta för landsbygdsdelarna inom Södertälje är nu framtagen. Viksberg tillkommer därmed i Leaderområdet. Uppdrogs till VL att kolla med Hans von Essen och Leader Inlandet hur de gör med statistik för t ex mätbara mål vid slutredovisningarna av projekt. Rapportering från projektägare om hur arbetet fortskrider under projektens gång bör i fortsättningen skrivas med i beslutstexterna, liksom påminnelse om att tidsredovisning ska göras kontinuerligt under projektens gång. 7 Uppföljning av pågående projekt och rapporter från faddrar Projektet Första Steget är slutfört och ska slutredovisas snart, sista dag är 31/3-12. De som deltagit där skulle ev. kunna fortsätta som vanliga projekt. VL undersöker möjligheterna till det. Gröna Kusten arbetar för fullt, gymnasiesamarbete är på gång med hotell- och turismlinjer i Nyköping och Södertälje som ska samarbeta med varandra och Grön Kusten i en Fokusgrupp med satsningar på t ex guidade turer på riktigt och även ta fram en app med evenemang och utförande av ungdomligare slag. Tage rapporterade från samverkansstyrgruppens möte. Rapport från mässa som anordnades av projektet Södertälje Närodlat där producenter och matleverantörer var med i diskussion om ett framtida samarbete och lokala upphandlingar för att tillgodose kommunens alla kök med närodlade eller närproducerade varor. Projektet Kraftsamling håller Hans och Jeanette på och planerar. Medverkan vid mässa har ägt rum 24 oktober och blir även i november. Nytt kontaktblad för Leader Södertälje ska tas fram beslöt mötet. Rapport från projekten Unga Idéer och Kyrkskolan blir på mötet i december. 9 Projekt till beslut 2

3 Projekt: Projekt Ytterjärna Projektägare: Föreningen Ytterjärna Nätverk, Journalnr: LAGs beslut: Åtgärd: Bifalles 413 Livskvalitet Beskrivning av projektet: Föreningen har som ändamål att marknadsföra Ytterjärna Kulturcentrum med sin unika kulturmiljö, samt främja samarbete och nätverksbyggande mellan verksamheterna på platsen samt med andra initiativ, verksamheter, organisationer och/eller personer som understödjer detta ändamål. LAG:s motivering: Projektets huvudinriktning är inom ramen för vår strategi; att bredda företagandet, och det finns starka kopplingar även till framtida miljölösningar samt mötesplatser och kreativitet. De mätbara målsättningarna är tydliga. Detta projekt har även tagit sig an frågan om att mäta effekter på arbetstillfällen. LAG bedömer att projektet har en mycket stark lokal förankring och saklig kompetens. Ytterjärna spelar en viktig roll i hela området och ett rejält arbete för att få fram en gemensam strategi för framtiden har en mycket stor potential att stärka Ytterjärna, både som företagarort men kanske främst inom besöksnäringen. Anna Nienhaüsen utsågs till fadder. Beslutad budget: Projektstöd från Leader Ideellt arbete Total finansiering Projekt till beslut forts. 3

4 Projekt: Ångbåtsbrygga Skillebyholm, Förstudie Projektägare: Stiftelsen Skillebyholm, Journalnr: LAGs beslut: Åtgärd: Bifalles 412 Miljö Beskrivning av projektet: Målet är att i en förstudie utreda förutsättningarna för att skapa en ångbåtsbrygga och en framkomlig väg, anpassad för rörelsehindrade, mellan brygga och Skillebyholms trädgård, butik, restaurang, växthus, djur, naturstig för barn och Weledas butik. Projektet ska leda till ett ökat antal besökare till landet med båt t ex Ångfartyget Ejdern. Projektet ska även öka möjligheterna för fler arbetstillfällen och initiativ på landsbygden LAG:s motivering: Projektets huvudinriktning ligger inom ramen för vår strategi; att bredda företagandet, skapa mötesplatser och kreativitet samt framtida miljölösningar. Tydlig projektplan och målsättning med projektet finns. Det finns stora positiva möjligheter för hela bygden ifall det skulle lyckas att etablera en ångbåtsbrygga vid Skillebyholm. Projektidén är kreativ och gruppen bakom har nödvändig kompetens och lokal förankring. Vi klassar projektet inom ramen för axel/åtgärd 2 då det innefattar lodning av vattendjup och kontroll av bottenegenskaper för att undersöka möjlighet till förtöjning samt markberedning av handikappanpassad gångväg till platsen för båtbryggan. Lars- Gunnar Thor utsågs till fadder. Beslutad budget: Projektstöd av Leader Ideellt arbete Total finansiering Kansliets rapportering 4

5 Lista tas fram som visar alla projekt och vem som är fadder för dem. Faktura sänds nu till Södertälje Kommun för tilläggsbidrag för 2011 enligt överenskommelse tidigare i år. 11 Beslut kring adjungerad styrelseledamot Föreslås att två ungdomar adjungeras till styrelsearbetet. Beslöts att samma timersättning och reseersättning som till ordinarie ledamöter utgår till dem. Valberedningens ordförande har varit i kontakt med Tage, de har påbörjat sitt arbete inför årsmötet. 12 Mötet avslutas Mötet avslutades. Underskrifter Sekreterare Sonia Nilsson Wegler Ordförande Tage Gripenstam Justerande Anita Wennberg 5

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte Datum: 2013-04-16 kl. 9.00-13.00 Plats: Stadshuset i Södertälje, sal Fuga Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Beslutande: Ansa Borin Peter Friström Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Elisabet Aschan

Läs mer

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Projekt Södertälje Närodlat mingel efter seminarium Projekt Emyhemmet då och nu, Enhörna Äpplets dag 1/6 Leader Södertälje

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten Dnr 3.2.18-12965/14 Sammanfattning: Inför den nya programperioden kommer vi att bilda ett nytt Leaderområde bestående av nuvarande Leader Kustlinjen och Leader Södertälje landsbygd. Dessutom kommer Salems

Läs mer

Nordvästra Skåne med Öresund

Nordvästra Skåne med Öresund Nordvästra Skåne med Öresund Lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020 Innehåll 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Torsdagen den 15 december 2011 Plats: Sörby Herrgård, Kungsör Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Karin Svensson, AnneMarie Andersson, Agneta

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län 2013-04-29 Dnr 602-14381-2013 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Genomförandestrategi för Västra Götalands län Reviderad i april 2013 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Nulägesbeskrivning

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101)

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier. Slutbetänkande av Landsbygdskommittén (SOU 2006:101) YTTRANDE Sida 1/5 Datum 2007-03-30 Ert datum Beteckning 300-20899-06 Er beteckning Jordbruksdepartementet Registrator 103 33 Stockholm Jan Enler 036-395078 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08

Leader Mittland Plus. Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 Leader Mittland Plus Utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden 2014-12-08 PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com Sammanfattning Denna utvecklingsstrategi

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Maria Kjellström, Lena Bromarker, Mikael Sundman,

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012

Verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelse år 2012 Leader Gästrikebygden ideell förening Ordförande har ordet Det är dags att summera verksamhetsåret 2012. Leader som metod och finansiär skapar ju möjlighet för nya samarbeten

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun 1. Mötet öppnas av ordförande Kenneth Nyberg 2. Projektbesök på Kolargår n LAG började dagens

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Sverige det nya matlandet. Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser

Sverige det nya matlandet. Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser Sverige det nya matlandet Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser Produktion Landsbygdsdepartementet Artikelnr L 10.0 05 Foto Omslag: Ulf Huett Nilsson, Alexsander Raus, Elima Mwinyipembe

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer