Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl , Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun"

Transkript

1 Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl , Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun 1. Mötet öppnas av ordförande Kenneth Nyberg 2. Projektbesök på Kolargår n LAG började dagens möte med ett besök hos Leaderprojektet Kolarkultur i Hofors. Det drivs sedan år 2009 av den ideella föreningen Hofors kolare och syftet med projektet är att utveckla friluftsområdet vid Kolargår n med en rökbastu och en eldpallkoja samt marknadsföringsåtgärder för att få större bärkraft i verksamheten. Fram tills idag har byggnaderna iordningsställts och den sista delen av projekttiden ska ägnas åt marknadsföring och kontaktskapande med företag och skolor som skulle kunna vara intresserade av nya/fördjupade samarbeten. LAG tackade Carl- Henrik Lindgren och Erik Holm för en intressant visning och presentation. Mer information om föreningen finns på deras hemsida 3. Beslutande och övriga närvarande på mötet Beslutsmässighet förelåg eftersom minst hälften (7) av LAGs valda ledamöter/ersättare var närvarande. Totalt var det 13 beslutande varav en beslutande ersättare. Beslutande Kommun Sektor/roll Kenneth Nyberg Ordförande Ninna Gunnarsson Ockelbo Ideell Mats Åstrand Ockelbo Offentlig Åke Lamm* Ockelbo Privat Agneta Wenell Ockelbo Offentlig ersättare (beslutande) Eva L Johansson Gävle Privat Lars Engstrand Gävle Offentlig Svante Wallberg* Gävle Ideell Johan Palmborg Gävle Ideell ersättare Mats Wiklund Sandviken Ideell Anki Bakke Sandviken Offentlig Mats Mattsson Sandviken Privat Mia Eriksson Sandviken Ideell - ersättare Mikael Pettersson Hofors Ideell Thomas Isaksson Hofors Offentlig Övriga närvarande Theres Sundberg Verksamhetsledare Carl-Henrik Lindgren Hofors kolare Endast närvarande under 2 Erik Holm Hofors kolare Endast närvarande under 2 *Åke Lamm lämnade rummet och deltog inte i diskussion eller beslut kring projektansökan Samverkan för utveckling på grund av jävsrisk. Svante Wallberg lämnade rummet och deltog inte i diskussion eller beslut kring projektansökan Produktionskök för lokal mat i Hamrånge på grund av jävsrisk. 4. Eva L Johansson valdes till protokollsjusterare Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden

2 5. Dagordningen fastställdes 6. Föregående protokoll är justerat, gicks igenom och lades till handlingarna 7. Konstituering av styrelsen/lag Vid årsmötet så valdes Kenneth Nyberg till ordförande och arvoden fastställdes oförändrade från föregående års nivå (400kr för halvdag (max 4h)och 800kr för heldag samt reseersättning motsvarande statligt reglemente för skattefri milersättning vid resa i egen bil. Ordförande har ett fast arvode á 2500kr per månad). Enligt regelverket så ska arvoden och reseersättning inte betalas ut till de offentliga ledamöterna i LAG då de förväntas sitta med på kommunernas uppdrag och bekostnad. Sedan tidigare har LAG beslutat att det inte utgår ersättning för förlorad arbetstid till någon. LAG beslutade att: - Välja Eva L Johansson till fortsatt uppdrag som vice ordförande - Välja ett arbetsutskott (AU) som utgörs av ordförande och vice ordförande. - Utöver LAG i sin helhet liksom tidigare år välja ordföranden (Kenneth Nyberg), vice ordföranden (Eva L Johansson) och verksamhetsledaren (Theres Sundberg) till firmatecknare var och en för sig. Ekonomiadministratören (Marianne Lundqvist) väljs till firmatecknare med begränsad teckningsrätt till ärenden som direkt rör Leaderkontorets löpande ekonomiadministration så som bankärenden, skattekonto, rekvisitioner och handläggningsrapporter. - Även fortsättningsvis delegera beslutsrätt för delprojekt i LAG-ägda paraplyprojekt till verksamhetsledaren och ordförande i samråd. Om någon av dessa är förhindrad så ersätter vice ordförande denne i beslutsprocessen. - Liksom tidigare delegera enklare administrativa projektbeslut till verksamhetsledaren. Exempel på sådana är omprövningsbeslut av nytt klardatum, omfördelning inom beviljad budgetram, minskad budgetram om det ligger i LAGs och projektägarens intresse eller andra ändringar av mindre karaktär som säkerställer att projektet kan genomföras på bästa sätt i linje med LAGs ursprungliga beslut. 8. Projektbeslut sammanfattning och varje enskilt projekt Jnr. Projekt Beslut Summa Axel Prio Produktionskök Hamrånge Bevilja kr Mer lokalt på menyn Bevilja kr Se möjligheterna Bevilja kr Samverkan för utveckling Bevilja kr Gästrikeleden en levande led Återremiss - - Totalt kr Projektnamn: Produktionskök Hamrånge Journalnr: Projektägare Knutpunkten ekonomisk förening Kostnader Faktiska kostnader kr (enligt ansökan) Privata resurser: ideellt arbete + andra resurser: kr Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden

3 Total projektkostnad: kr Finansiering Leader Gästrikebygden: kr Privata resurser: ideellt arbete kr kr Prioritet Nr 1 av beviljade på LAG-mötet 29 maj 2013 Motivering LAG beviljar projektet eftersom det skapar möjligheter för ökad tillverkning och förädling av lokalproducerat i vårt område vilket är en prioriterad insats enligt vår strategi. Produktionsköket kommer att gynna de småskaliga producenter som idag reser utanför vårt område för att förädla och de som idag tillverkar på hobbynivå men vill ta nästa steg. En styrka är att det redan finns en arbetsgrupp av intresserade producenter kopplade till projektet samt en långsiktig hållbarhetskalkyl för driftskostnader efter projektets avslutande. Särskilda Alla tillstånd för att bygga och driva produktionsköket på ett lagligt villkor sätt måste vara klara innan projektet kan rekvirera beviljade medel. En förutsättning för Leaderstödet är att produktionsköket är en tillgänglig resurs för alla lämpliga producenter och inte bara för ett Koppling till vår strategi fåtal utvalda företagare. Axel/Leader 1. Projektet skapar förutsättningar för mer förädlad lokalproducerad mat, stimulerar till entreprenörskap/företagande och ökar attraktiviteten för Hamrångebygden med ett mer levande centrum. Projektnamn: Mer lokalt på menyn Journalnr: Projektägare Slow food Gästrikland Kostnader Faktiska kostnader kr (enligt ansökan) Privat resurs ideellt arbete: kr Totalt projektkostnad: kr Finansiering Leader Gästrikebygden: kr (70 % PS, 30 % LAG) Privat resurs ideellt arbete: kr Total projektfinansiering: kr Prioritet Nr 2 av beviljade på LAG-mötet 29 maj 2013 Motivering LAG beviljar stöd till projektet eftersom det bygger på samarbete mellan föreningar och företag för att via kompetensutvecklande insatser gynna lokala livsmedelsproducenter, förädlare, restauratörer och konsumenter. Projektet kan i förlängningen leda till nya produkter och fler arbetstillfällen. Särskilda Projektet ska vara öppet och tillgängligt för alla de i målgruppen från villkor vårt Leaderområde som önskar delta i de planerade aktiviteterna. Koppling till Axel/Leader 1. Stärker lokalproducerat och förbättrar förutsättningen vår strategi för småskaligt entreprenörskap och företagande. Projektnamn: Se möjligheterna Journalnr: Projektägare Ung Företagsamhet Gävleborg Kostnader Faktiska + indirekta kostnader: kr (enligt ansökan) Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden

4 Privat resurs = ideellt arbete+ andra resurser: kr Total projektkostnad: kr Finansiering Leader Gästrikebygden kr (70 % PS, 30 % LAG) Privat faktisk finansiering: kr Privata resurser: kr Total projektfinansiering: kr Prioritet Nr 3 av beviljade på LAG-mötet 29 maj 2013 Motivering LAG beviljar stöd till projektet för att testa nya sätt att stärka arbetet med barn och ungas intresse och kunskap för entreprenörskap. Att projektet bygger på samarbete mellan ideell, privat och offentlig sektor är en stor fördel. Att projektägaren sedan tidigare har upparbetade nätverk, vana av att driva projekt och varit erkänt framgångsrik med att implementera andra koncept är en styrka för projektet. Om projektet faller väl ut kan det bidra till ökad stolthet och självförtroende, nya nätverk och ökat entreprenörskap. Särskilda Det beviljade stödet ska användas specifikt för de merkostnader som villkor uppstår till följd av utvecklingsinsatser inom ramen för projektet. Stödet ska inte användas för att täcka befintliga driftskostnader för projektägaren eller kostnader som tillhör skolans ordinarie verksamhet. Elevers skoltid liksom offentligt avlönade tjänstemäns nedlagda arbetstid kan inte räknas som ideellt arbetad tid i projektet. De skolor som ingår i projektet måste ligga inom vårt geografiska Koppling till vår strategi Leaderområde eller ha sitt huvudsakliga upptagningsområde där. Involvera unga i utvecklingsarbetet, stärka ungas entreprenörskap och intresse för företagande. Projektnamn: Samverkan för utveckling Journalnr: Projektägare Ockelbo kommun Kostnader Faktiska kostnader: kr Resurser: kr Total projektkostnad: kr Finansiering Leader Gästrikebygden kr Resurser: kr Total finansiering: kr Prioritet Nr 4 av beviljade på LAG-mötet 29 maj 2013 Motivering LAG beviljar denna projektansökan eftersom vi tycker att det är värdefullt för hela vårt område att i trepartnerskap undersöka om och hur det går att driva, organisera och finansiera landsbygdens behov av service, lokaler och kommunikationer på nya sätt. Väl utfört kan projektet i förlängningen bidra till att nya tjänster och företag kan utvecklas samt att landsbygdens attraktivitet stärks. Särskilda Projektet ska verka för att aktivt involvera övriga kommuner i vårt villkor Leaderområde för att öka/sprida projektets lärdomar och resultat. Koppling till Förnyelse och utveckling av byar för en attraktiv livsmiljö på vår strategi landsbygden. Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden

5 Projektnamn: Gästrikeleden en levande led Journalnr: Projektägare Sandvikens kommun Budget Finansiering Beslut Återremiss för komplettering inför beslut Motivering Särskilda villkor Koppling till vår strategi LAG tycker att det inte är tillräckligt tydligt gällande vilka som ska göra det praktiska jobbet och hur mycket av det som står i projektet som ska hinna genomföras innan klardatum. Småskalig turism, attraktiv livsmiljö, förbättrad möjlighet till natur och friluftsliv för unga och gamla. 9. Nästa LAG-möte Ordförande föreslår att vi rullar vidare med möten som tidigare roterande mellan kommunerna och start kl AU föreslår att vi också planerar in ett lunch-lunchmöte för LAG med fokus på avslutning och utvärdering. LAG beslutade att: - Nästa beslutsmöte för LAG är den 2 oktober i Ockelbo kl Beredningsmöte inför beslut är den 11 september kl på Leaderkontoret i Bergby - En LAG-konferens lunch/lunch ska genomföras på sensommaren. Planering delegeras till AU. 10. Theres har ordet verksamhetsrapport Theres presenterade kortfattat delar av den verksamhetsrapport som har skickats ut skriftligen inför mötet liksom rapporter för våra LAG-ägda projekt Ungt Flyt, Fisketurism i Gästrikland och Omställning i praktiken. Rapporterna kompletterades på mötet med en uppdatering om tillgängliga medel i vår projektbudget. 11. Avrapportering från AU och arbetsgrupper AU föreslår utifrån den dialog som funnits i de tidigare planeringsgrupperna att vi under hösten 2013 bokar in ett möte med varje kommunstyrelse i vårt Leaderområde för uppföljning och framtidsdialog. På dessa möten bör minimum verksamhetsledare, ordförande och en projektrepresentant delta. Utöver dessa möten föreslår vi att arrangera en eller flera rundturer i buss för att träffa pågående eller avslutade Leaderprojekt i vårt område. LAG beslutade att: Vi ska agera enligt presenterat förslag och planering för detta delegeras till AU 12. Projektfaddrarna punkten hänsköts till nästa LAG-möte pga. tidsbrist på mötet 13. Inga övriga frågor diskuterades 14. Mötet avslutas av mötesordförande Kenneth Nyberg Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden

6 ( LAG:et runt ställdes in pga. tidsbrist och påföljande larmrisk i lokalen) Protokollet är sammanställt av Theres Sundberg den 3 juni 2013 Protokollet justeras av: Mötets ordförande Kenneth Nyberg, ort, datum Justerare Eva L Johansson, ort, datum Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden

Verksamhetsberättelse år 2012

Verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelse år 2012 Leader Gästrikebygden ideell förening Ordförande har ordet Det är dags att summera verksamhetsåret 2012. Leader som metod och finansiär skapar ju möjlighet för nya samarbeten

Läs mer

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte

Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Protokoll - Leader Gästrikebygdens årsmöte Vad: Årsstämma för Leader Gästrikebygden ideell förening (organisationsnr: 8044-3083) När: Den 3 april år 04 kl.8.5-0.30 Var: På Vildmarksgalleriet, Mo, kommun

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

23. Öppnande LEADER Mellansjölandets ordförande Anders Tivell öppnade mötet.

23. Öppnande LEADER Mellansjölandets ordförande Anders Tivell öppnade mötet. LEADER Protokoll Mellansjölandet Sammanträdestyp: Sammanträdestid: nr: 23-47 LAG möte 2008-08-28 kl 17.00-20.00 Plats: Kommunhuset Fjugesta, konferensrum Multen Ordförande: Anders Tivell Sekreterare: Monica

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Maria Kjellström, Lena Bromarker, Mikael Sundman,

Läs mer

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

94. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Torsdagen den 15 december 2011 Plats: Sörby Herrgård, Kungsör Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Karin Svensson, AnneMarie Andersson, Agneta

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Projekt Södertälje Närodlat mingel efter seminarium Projekt Emyhemmet då och nu, Enhörna Äpplets dag 1/6 Leader Södertälje

Läs mer

Hur får du dina pengar?

Hur får du dina pengar? Projektredovisning Hur får du dina pengar? Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens ekonomi En

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20 2000 2007 I den här slutrapporten vill vi förmedla en del av all den kreativitet, idérikedom och aktivitet som vi fått ta del av under åren med Leader+ och 101 projekt. Här hittar du övergripande information,

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Del 2: Inspirationsföreläsning Jeroen Sleurs var anlitad för att berätta om varför han valt att lämna Belgien och jobbet på SAS för

Del 2: Inspirationsföreläsning Jeroen Sleurs var anlitad för att berätta om varför han valt att lämna Belgien och jobbet på SAS för Minnesanteckningar från Leaders framtidsmöte 6 nov 2014 Mötet genomfördes kl. 19-21 i en konferenslokal på Folkets hus i Sandviken. Drygt femtio personer från hela Gästrikand deltog i mötet. Enligt handuppräckning

Läs mer