Leader Södertälje Landsbygd LAG Möte: LAG-möte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte"

Transkript

1 Datum: kl Plats: Stadshuset i Södertälje, sal Fuga Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Beslutande: Ansa Borin Peter Friström Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Elisabet Aschan Övriga deltagare: Oskar Helgason, adjungerad ungdomsledamot, Jeanette Lewald, verksamhetsledare Sonia Nilsson Wegler, administratör 1 Mötets öppnande Ställförträdande ordförande Peter Friström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Val av protokolljusterare Henrik Åström valdes att justera protokollet. 3 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes av mötet. 4 Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll godkändes av mötet. 5 Rapportering Gröna Kusten, möte med Länsstyrelsen och möte med Kustlinjen Lars-Gunnar Thor rapporterade från mötet den 26 mars hos Länsstyrelsen där även Tage Gripenstam och Sonia Nilsson Wegler deltog. LSs deltagare var Ulrika Geber, landsbygdsdirektör, Sofia Ståhle, Anders Larsson och Clara Fägerlind. Frågan om otillåten direkt upphandling av konsultföretaget Utposten AB diskuterades. LS redogjorde för de olika scenarior som kan uppstå om avtalet med Utposten AB inte godkänns och det blir fråga om återbetalning och erläggande av sanktionsavgift för Leader Södertälje Landsbygds del. De belopp som är aktuella är projektstöd ca :- och saktionsavgift ca :-. Leader Södertälje har efter möte med Kustlinjen, som också skulle bli drabbade av ovanstående, lämnat in en skrivelse till Länsstyrelsen där vi hänvisar till Jordbruksverkets dokument, Riktlinjer för samverkansåtgärden, och som anger att när utomstående part, i detta fallet Utposten AB, utför projektarbetet omfattas inte detta av Lagen om offentlig upphandling. Vi avvaktar svar på detta från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Sörmland är inkopplad och har lovat att göra allt de kan för att lösa detta på bästa sätt för oss båda Leaderområden. 1

2 Mötet var enigt om att det funnits brister i samarbetet på Leader men även Länsstyrelse nivå då man inte delgett varandra uppgifter och haft samma rutiner och checkpunkter. 6 Fadderrapporter Hilma af Klints Kulturcentrums arkitektskisser hämtas nu från norska byrån Snöhetta, både Leader och privata sponsorer har finansierat framtagningen av dessa. Södertälje Kommun är villiga att ge bidrag till driften om byggnationen blir av informerade Lars-Gunnar Thor, och när skisser nu finns kan arbetet med plats och byggplaner och framförallt kapitalinsamling för byggnationen dras igång. Mölnbo e-bio har lämnat sin slutrapport, vilken berömdes av mötet. Föreningen går nu vidare med portabel filmvisningsutrustning av främsta slag som kan tas med på kärra och användas till evenemang runt hela kommunen. Ridled Södertälje, förstudie har också avslutats och kommer skickas ut till LAG inom kort. Man jobbar mot att kommunen nu gå vidare med arbetet med kartor och markarbeten. Vandringsled Skilleby lägesrapport utskickad, gäller tom december Kulturcentrum Kyrkskolan - Framtida förvaltningens utformning arbetas det med i en grupp som bildats. Det har nyligen utsetts en kommunal utredare som ser på detta. Den politiska viljan är att detta ska lösas så att EN kommunal vilja ska gälla framhöll Peter Friström, fadder till projektet. Nätverk Ytterjärna håller just på med arbetet att få stor samling kring workshop för att samla många i trakten för samarbete och marknadsföring inför sommaren berättade Lars-Gunnar Thor. Jorden, maten, havet fas 1 = 2012 avslutas nu, och Järna Södertälje ekologiskt kretsloppssamhälle 2013 kör på som planerat, har bl a talat med aktörer i Södertälje om framtida samarbete med lokal handel mm. Jorden, maten, havet fas 2 är sedan i slutet av februari inskickad till Länsstyrelsen för beslut. Emyhemmet då och nu har slutfört sitt arbete med vandringsslinga förbi fornminnen och röjning av hagar, och återställande av äppelträdgård utanför det kommunägda hemmet. Arbetar nu med slutrapporten. Södertälje Närodlat arbetar just nu med att samla alla livsmedelsproducenter i kommunen till träff i vår. Omställning Järna har haft flera stora evenemang och arbetar nu med Framtidsveckan rapporterade Henrik Åström. Stall Bergtorp, Mötesplats har nu haft besök av 600 skolbarn hittills och många fler vill komma på besök eftersom det nu spridits ordentligt i skolorna hur bra det är för barnen med närkontakten med och info om alla slags husdjur rapporterade Elisabet Aschan. Diskuterades hur projektet visar upp sig, på hemsidan för föreningen fanns ingen info alls framhöll Elisabet. Vid mötesplatsen finns flera tydliga Leaderskyltar uppsatta. Förslag från fadder Elisabeth att projektet bör se över hur de kan marknadsföra sig över Facebook etc. VL tar en kontakt. Theater Academy Camp 2012 har lämnat in sin slutrapport som har delgivits mötesdeltagarna. Oaxen för alla har väntat på bygglov och även bytt ut projektdeltagare men omstartar nu i vår enligt fadder Lars- Gunnar Thor. Utökad ansökan har inkommit. Trädgård Hovsjö-Tveta förstudie är sedan i slutet på februari inskickad till Länsstyrelsen för beslut. 2

3 7 Inkomna projektideer Från Mölnbo/Vårdinge har VL kontaktats av Calle Cristensen som tillsammans med många andra tänker starta upp ett företagsnätverk för intresserade företagare. En skiss och förslag till budget har inkommit Leaderkontoret men bollen ligger hos projektet, främst vad gäller omfattning av projekt men även medfinansiering. Kafferosteri på Oaxen har också tagit kontakt men hänvisats till öns befintliga projekt. Summer of Soil som kontaktat Leader tidigare är ej aktuella för projektansökan. Ångbåtsbryggan Skillebyholm har hört av sig om stöd för byggnation av väg till den tänkta bryggplatsen. Diskuterades av mötet och ett medskick till projektet är att nyttan med bryggan behöver undersökas djupare bla vilka båtar ska lägga till? 3

4 8 Projekt till beslut Projektet har lämnat in en ny helt förändrad ansökan på grund av att bygglovet för bryggor nu slutligen är klart men kostnader och förhållanden har ändrats under den långa väntetiden, personer i projektet har bytts ut mm. Projektnamn: Oaxen för alla Projektägare: Oaxen Bygdegårdsförening Orgnr Journalnr: Diarienr Lags beslut: Åtgärd: Beviljat Livskvalitet och diversifiering på landsbygden Beskrivning av projektet: Projektet vill göra den sagolika kalkön Oaxen i Södertäljes skärgård mer tillgänglig och attraktiv för alla. För att uppnå detta vill vi kunna erbjuda ett aktivt värdskap och välkomna besökarna med en allmän brygga, informativa skyltar för vägledning och inspiration samt enkla övernattningsbodar i traditionell stil för Oaxen. LAGs motivering: Stimulerar mötesplatser och kreativitet på landsbygden. Även lärande möten mellan stad och land kan bli aktuellt då besökarna kommer från Södertälje stad, t ex med ångfartyget Ejdern, och kan lägga till vid bryggan. Även målet att bredda företagandet på ön kan i viss mån komma att uppfyllas. Oaxen är en viktig del av både Södertäljes skärgård och landsbygd. Projektet behöver komma igång och få en nystart efter den överklagan av bryggan som gjorts av en ny öbo. LAG anser det vara både skäligt och berättigat att öka kostnaden för bryggbygget samt att anslå en högre kostnad för byggnationen av stugorna. Villkor för beviljande: Projektets nya ansökan godkändes. Man ber projektet se över den ideella tiden och om den kan utökas något i samband med byggnationen av två bryggor. Den nya bygglovshandlingen ska ingå i underlagen till Länsstyrelsen. Beslutad utökning av budget med totalt :- enligt nedanstående fördelning. Projektstöd: ,- LAG pott: ,- Ideellt arbete och resurser: ,- Totalt: ,- 4

5 9 Kansliets rapportering a) Kvarvarande medel Jeanette Lewald informerade om läget för kvarvarande medel. Om ytterligare offentlig medfinansiering skaffas fram kan fler projekt startas eftersom mer projektmedel kvarstår i axel 2 (Ca :-) och axel 3 (ca :-). Det har nu flyttats medel mellan axlar, vilket innebär att alla medel i axel 1 och 4 är förbrukade. b) Information om nya perioden Totalt 19 miljoner har tagits från kvarstående projektstödsmedel från Leaderområdena. Dessa medel kommer delvis kunna göra det möjligt för de Leaderområden som vill att ansöka om s k TA-medel för att kunna arbeta med nästa programperiod. Beslut från regeringen gör det möjligt att bekosta driften av det befintliga Leaderkontoret, till ny period startar, med 1/7 av de nya projektstödsmedlen för Mer information om det praktiska kring dessa två punkter återkommer vi om. c) Aktiviteter Vid årsmötet den 21 maj kl 18 ( ca med konstituerande möte för LAG) i ABF-huset kommer revisorn med så att årsredovisningen kan skrivas under. Kallelse etc till medlemmar, och även andra intresserade sänds per mail nästa vecka, info finns på hemsidan redan. Diskuterades om mingelevenemang med projektexempel förevisade eller föreläsare i aktuellt ämne, undersöks vidare och mötet uppmanades att inkomma med förslag. d) Framtidsseminarium, rapport Ansa Borin som varit i Vimmerby rapporterade om en mycket väl genomförd och engagerande konferens om regionala framtidsbilder med spännande samtal och erfarenhetsutbyte, underlag utdelades till mötesdeltagarna. e) Praktikant på Leaderkontoret Under juni månad har kontoret en praktikant från SLU, Elina Lindroos, som läser till agronom inriktning landsbygdsutveckling. 10 Övriga frågor Hopaskaksträffen april Lite oklart om träffen kommer äga rum pga för få anmälda. Lars-Gunnar, Jeanette, Ansa, Anita och Elisabeth har lämnat intresse att delta. Inlämning reserapporter etc Sonia Nilsson Wegler framförde önskan om snabbare rapportering från LAG med kvitton och reseräkningar etc. Eftersom lönen ska vara utbetald den 25:e är det önskvärt att underlag inkommer senast den 20:e i månaden. Underlagen skickas eller lämnas in till kansliet eller adress Fridal 2, MÖRKÖ. I undantagsfall går det bra att skanna in o maila bladen eller uppgifterna, om samma uppgifter också sänds in snarast efteråt. Brysselresans underlag önskas in snarast från alla, för att redovisningen ska vara komplett och samtidig enligt Länsstyrelsens önskemål. 11 Mötet avslutas Underskrifter Sekreterare Sonia Nilsson Wegler Ordförande Peter Friström Justerande Henrik Åström 5

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport

Bo bra på äldre dar. Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport Bo bra på äldre dar Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre Slutrapport 1 Bo bra på äldre Kreativitet och nytänkande när det gäller bostäder och boendemiljö för äldre

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 Bakgrund och projektbeskrivning: I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann,

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer