Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling"

Transkript

1 Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Projekt Södertälje Närodlat mingel efter seminarium Projekt Emyhemmet då och nu, Enhörna Äpplets dag 1/6

2 Leader Södertälje landsbygd verksamhetsrapport för 2013 Finansiering och organisation Utav de 63 Leader områden som finns i Sverige räknas Södertälje landsbygd till en av de mindre med endast en kommun som finansiär och samarbetspartner. Totalt har Landsbygdsprogrammet, via Jordbruksverket, tilldelat oss drygt 13 miljoner kronor att kunna bevilja våra projekt och för vår drift. Inräknat i denna siffra finns en dryg halv miljon kronor som vi under 2013 avropade från Leader Sveriges kvarvarande medel. Förutom medfinansieringen från Södertälje kommun har Leaderkontoret och våra projekt även ordnat medfinansiering från bland annat Stockholms läns landsting, Studiefrämjandet, ABF och Arbetsförmedlingen. I området finns drygt invånare boendes på landsbygden. Området täcker in kommundelarna som visas på kartan. Vårt kansli finns på Västra kanal gatan 23 och har två personer anställda, Jeanette Lewald, verksamhetsledare och Sonia Nilsson Wegler, administratör. Leaders styrelse, även kallad LAG grupp, har haft sju styrelsemöten under året. Gruppen innehåller personer från ideell sektor, kommun och företagare och har i stort sett varit oförändrad sedan starten år LAG gruppens syfte är att driva utvecklingen framåt genom att prioritera finansiering av projekt, värdera projektens kommersiella potential, fokusera på arbetstillfällen och hållbarhet över tid genom att bevilja eller avslå projektansökningar. När LAG gruppen har beviljat ett projekt går beslutet vidare till Länsstyrelsen som gör den slutliga bedömningen kring all dokumentation och regelverk. Leader Södertälje landsbygd är en ideell förening. Mer information om verksamheten hittar du på 2/6

3 Vår strategi När vårt Leaderområde bildades skrevs en strategi om vilka målsättningar som ska prioriteras och på vilket sätt utvecklingen av området ska drivas. Denna godkändes av Länsstyrelsen i Stockholm och baserat på denna tas besluten om beviljandet av projektmedel. Våra tre huvudinriktningar lyder: Skapa förutsättningar för framtida miljölösningar och goda exempel. Stimulera mötesplatser och kreativitet på landsbygden och lärande mellan stad och land. Bredda företagandet och skapa förutsättningar för företagande på landsbygden. Fördelning av projektstöd Leader ska förutom att följa sin strategi även fördela sina projekt mellan olika huvudområden. Här ser du hur mycket projektstöd vi har beviljat fram till årsskriftet 2013, uppdelat på det som kallas internt axlar. Axel 1 Ökad konkurrenskraft inom jordbruk Axel 2 Miljö- och markförvaltning Axel 3 Livskvalitet/diversifiering (breddat företagande, mötesplatser, kulturverksamhet mm) Axel 4 Samarbete med annat Leader område Axel 5 Drift av verksamheten SEK 3/6

4 Budgeterad omsättning för hela perioden Projektstöd: :- Södertälje kommun: :- Annan off. finansiering: :- (pengar och resurs) Privat finansiering: :- (pengar och resurs) Ideellt arbete: :- (fiktivt värde) Total omsättning: :- Vi räknar med att siffran för annan offentlig finansiering kommer att öka när alla projekt är slutredovisade. Projektstöd som inte används i projekten går direkt tillbaka till Jordbruksverket. Ideellt arbetad tid En viktig del av Leadermetoden handlar om att mäta människors engagemang i pengar. Den ideella tiden beräknas vara var värd 175 kronor per timme för en vuxen persons insats. Budgeterad insats för Leader Södertälje landsbygd ligger på 6,7 miljoner kronor. Hittills har ett värde uppnåtts motsvarande 5 miljoner kronor. Nyttan med Leader några effekter Tack vare projektet Södertälje Närodlat kan kommunens kostenhet bibehålla och utöka livsmedelsproduktionen i kommunen. Leaders finansiering av projekt Stall Bergtorp, skolbesök bland lantgårdsdjur, öppnar upp en helt ny möjlighet och självförtroende hos barnen, framförallt de med utländsk bakgrund, att känna sig trygga i en ny miljö. Ett fint integrationsprojekt. Hilma af Klint Kulturcentrum - Hennes rika konstnärskap har under de senaste decennierna mötts av ett accelererande intresse och erkännande världen över. Projektet är av högt intresse för inte bara konstvärlden utan även för att göra området till ett välbesökt turistmål. Invånarna på landsbygden får genom Leader ett större incitament att förverkliga sina idéer och mycket konkret uppleva att man kan bidra till samhället där man bor. Genom utveckling av mikroföretag inom trädgårdsnäringen, som gemensamt bildar en form av socialt företagande, kan dessa företag etablera sig på mark som kommunen ställer till förfogande och förbereder. Denna breddning av livsmedelföretagandet i Södertälje kommun förbereds, dels genom en ettårig kurs som riktas till arbetslösa personer, varav många har utländsk bakgrund och har svårt att själva skaffa fram mark. Förberedelsen görs också genom framtagande av ett koncept för hur förhållandet mellan mikroföretagarna och mark- och fastighetsägare ska se ut, samt en marknadsstudie kring trädgårdsprodukter. En arbetsmarknadssatsning som passar bra in i Leaders strategi för Södertälje. 4/6

5 Beviljade projekt för åren Se bilaga. Beviljade projekt under år 2013 Jorden, havet, maten och klimatet fas 2 Att fortsätta att utveckla och etablera de insatser av förberedande karaktär som genomförts i projekt fas 1. Att utveckla och marknadsföra Järna/Södertälje som ett ekologiskt kretsloppssamhälle och en inspiration för människor, företag, pedagoger, elever, kommuner och regioner när det handlar om jordbrukets och matens roll för att minska belastningen på Östersjön. Att främja företagsamheten och därigenom bidra till en hållbar lokal ekonomi. Eftersom konceptet Östersjövänlig mat rör hela matkedjan, bidrar det till att stärka och skapa nya lokala företag, från producenter till förädlare, distributörer och restauranger. Trädgård Hovsjö-Tveta förstudie Idén bygger på tanken om samarbete mellan stad och land och ökad livsmedelsproduktion på stadsnära landsbygd, genom utveckling av mikroföretag inom trädgårdsnäringen som gemensamt bildar en form av socialt företagande. Biotopvårdsprojektet med grusning av åar i Järna för havsöringarnas fortplantning. Genom att tillföra naturgrus till havsöringsåar gynnas havsöringens reproduktionsmöjligheter. Projektet planerar en förbättring av biotoper på ca 5000 kvm å-yta och kan förmodas ge utrymme för "produktion" av ca 2000 nya smolt per år till ett värde av cirka kr/år. Smaka Framtiden! är ett förarbete inför en framtidsvecka som ska gå av stapeln i Södertälje, hösten 2014, som syftar till att visa upp goda exempel på verksamheter och projekt inom området miljö och hållbarhet i en kommun eller region. I vår variant av Framtidsveckan, kommer Bra Lokal Mat vara utgångspunkten och det som förenar alla aktiviteter. Projektet kommer att belysa såväl produktions- som konsumtionsledet av mat, från jord till bord. Frågor kring kretslopp, jordbruk, transport, energiförbrukning, vattenåtgång, matsäkerhet (att trygga matproduktionen lokalt och göra sig oberoende av import), användning av kemikalier, avfallshantering och återvinning är där av central vikt. Tematiskt utvärdering av Leader Södertälje landsbygd ger oss en möjlighet att intervjua projekten och våra styrelseledamöter, våra unga som drivit projekt och även titta på vilka effekter våra samverkansprojekt och projekt där integration finns med har haft. Projektet kommer även ut med en informationsfolder för att sammanfatta verksamheten. Bredbandsprojekt Hölö - Projektidén är att ta fram förutsättningar för en kommande bredbandsutbyggnad ute på Hölö och området runt Hölö kyrka där en del verksamheter finns som är i stort behov av god internetuppkoppling. 5/6

6 Aktiviteter och framtidsarbete Arbetet med att kunna besluta om några ytterligare projekt har pågått ända fram till hösten Många utav de projektidéer som under åren inkommit till kansliet har förverkligats i ett projekt. En del föreningen har behövt arbeta lite mer med sin projektplan och sin idéförankring för att kunna komma igenom till beslut hos vår styrelse. Regelverket kring Leader är snårigt och det administrativa arbetet som leder fram till en projektplan och så småningom till redovisningen av godkänt projekt är omfattande. Med utgångspunkt av detta är vi mycket nöjda med de resultat som våra projekt arbetat fram från 2009 och tills nu. Tyvärr har en del av våra projekt under året blivit drabbade av Länsstyrelsens långa handläggningstider gällande utbetalningar av medel vilket i en del fall orsakat att man tappat styrfart. Kansliet har i dessa fall stöttat lite extra, båda vad gäller hjälp med redovisning och lån av medel. Ordförande, verksamhetsledare, administratör och några fler ur styrelsen har under det gångna året deltagit i nätverksträffar, inom ramen för landsbygdsutvecking, samt möten med de andra åtta Leaderområdena i region Mälardalen. Under 2014 kommer arbetet med att avsluta Leaderperioden och samtliga våra projekt att vara i fokus. Den 3 juni 2014 kl i Södertälje stadshus arrangerar vi en utställning där många av våra projekt visar upp sina resultat. En framtidsgrupp har skapats under året, bestående av representanter ur styrelsen och verksamhetsledaren för att säkerställa att arbetet med landsbygdsutveckling fortsätter. Ett fortsatt samarbete med Södertälje kommun är mycket önskvärt och idén att utvidga Leaderområdet, mot Stockholm (Södertörns kommunerna) och/eller söder ut mot Nyköping, skapa lokal förankring och underifrånperspektiv med föreningar, näringsliv och andra intressenter är några av de viktigaste punkterna som vi med stort engagemang forsätter att jobba med under Information kring detta läggs löpande ut på hemsidan. Södertälje Jeanette Lewald Verksamhetsledare Leader Södertälje landsbygd 6/6

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte Datum: 2013-04-16 kl. 9.00-13.00 Plats: Stadshuset i Södertälje, sal Fuga Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Beslutande: Ansa Borin Peter Friström Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Elisabet Aschan

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten Dnr 3.2.18-12965/14 Sammanfattning: Inför den nya programperioden kommer vi att bilda ett nytt Leaderområde bestående av nuvarande Leader Kustlinjen och Leader Södertälje landsbygd. Dessutom kommer Salems

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer