Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: Kl Plats: Åre Fjällsätra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra"

Transkript

1 Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: Kl Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Maria Kjellström, Lena Bromarker, Mikael Sundman, Eva Hellstrand, Jan Andersson Från verksamhet: Verksamhetsledare Catarina Nordin (=VL) Mötet öppnades Formalia 1.1 Val av ordförande Jörgen Andersson 1.2 Sekreterare Catarina Nordin 1.3 Justerare utom ordf Maria Kjellström 1.4 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 1.5 Föregående mötesprotokoll Protokollet från ordinarie mötet samt det extra mötet lästes upp. 1.6 Medlemslängd Medlemsläget i princip oförändrat sedan förra mötet. En okänd medlem utan avsändare, vi undersöker om vi kan spåra inbetalningen. Medlemmar för 2010/2011 är id agsläget Vita Renen, Åre By- och turistförening, Birgitta Granehag-Engström, Södra Årefjällen Turism, Kretsloppshuset, Studieförbundet Vuxenskolan (Åre), LRF (Åre-Undersåker), Mattmar-Mörsil Turistförening, Undersåkers hembygdsförening, Mattmars hembygdsförening, Västjämtlands Snöskoterområde Ek För, Kallbygdens intresseförening, Undersåkers Hembygdsförening, Hållands Folkhögskola, föreningen Duveds skans samt okänd. Ekonomi 2.1 Ekonomisk översikt I ett standardprojekt kommer 30% av stödet från LAG-potten och 70% från någon av Leader 1,2,3, Samarbete eller Drift. En ekonomisk sammanställning delades ut över alla beviljade projekt samt återstående medel att fördela. Medel i LAG-potten LAG-potten betalas i portioner från Åre kommun. Våra medel på kontot ska räcka till löpande kostnader i vår verksamhet samt när våra projekt söker om utbetalning för den del vi ansvarar för att betala ut. Sammanlagt kommer kommunen gå in med 2,3 milj enligt beslut. VL har reserverat :- av dessa kommande medel för att täcka behovet i driftsprojektet åren LAG-potten är intecknad med :- (fördelat på 10 projekt) :- finns kvar att använda. Medel från EU/Stat (utbetalas via Jordbruksverket men vi fördelar) Medlen som kommer från EU/Stat passerar aldrig våra konton utan betalas ut till projekten då de ansöker om utbetalning. Här följer hur mycket som är intecknat samt hur mycket som finns kvar att bevilja inför dagen möte: * Leader 1 förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft intecknad budget: 0% sammanlagt tillgängligt kvar att bevilja av EU/stat: :-

2 Sid 2 * Leader 2 - förbättra miljön och landsbygdens markområden intecknad budget: 21,31% sammanlagt tillgängligt att bevilja av medel EU/stat: :- * Leader 3 förbättra livskvaliten, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdsekonomin intecknad budget i %: 99,99 sammanlagt tillgängligt kvar att bevilja av medel EU/stat: 414:-. Under punkt 3.1 beslutades att ansöka om en omfördelning av kvarvarande medel från EU/Stat. 2.2 Likviditet/begäran om utbetalning Få projekt har begärt utbetalning. Uppföljningsvecka alla projekt planeras vecka 36. Beslutsärenden 3.1 Omfördelning av rambudget Leader1,2,3 samt Samarbetsåtgärden Alla svenska Leaderområden får nu förändra den procentuella fördelningen mellan Leader 1, 2, 3 och Samarbete. Frågan behandlades i LAG , då ansöktes om förändring enligt nedan: Åtgärd: Gällande (%): Ansökan om förändring (%): Leader 1 4,21 25 Leader 2 19,63 15 Leader 3 51,95 35 Samarbete 4,21 5 Drift EU-kommissionen har nu godkänt att det görs en individuell fördelning i varje Leaderområde. P g a tidsglappet gick frågan ut igen. Efter viss diskussion beslöts att ändra ansökningen från Åres Gröna Dalar till följande: Åtgärd: Gällande (%): Ansökan om förändring (%): Leader 1 4,21 16,41 Leader 2 19,63 10 Leader 3 51,95 49 Samarbete 4,21 4,59 Drift I Åtgärd: Totalt (kr) Intecknat(kr): Kvar att fördela (kr): Leader Leader Leader Samarbete Drift Tot : : :- Om fördelningen godkänns så innebär det att vi fyller på medel i Leader 3 där efterfrågan varit högst. I Leader 2 där efterfrågan varit låg men befintlig minskas andelen medel som går att bevilja. I Leader 1 bedömer vi risken låg att något projekt inkommer som inte kan placeras i Leader 3, därför anpassas nivån till det redan beviljade Smaka på Åre, som i samband med detta flyttas till Leader 1.

3 Sid ANSÖKAN - Journal nr: Projekt: "Mötesplats Björnänge" Projektägare: Björnänge Turistförening Björnängegruppen Jäv: Inget jäv förelåg BESLUT: BORDLÄGGNING Om projektet: Björnänge attraherar många familjer och har länge saknat en kombinerade mötesplats vid vattnet iordningsställt för bad och grillning. Uppslutningen från lokala företag och föreningar är stor för att förverkliga projektet. Motivering: Majoriteten av LAG uppfattar det som ett bra projekt som man vill bevilja. Den mer tveksamma minoriteten vill vid detta tilllfälle ha kompletterande information om hur man tänkt lösa säkerhetsfrågan med den obevakade järnvägsövergång som måste korsas för att nå platsen för den planerade mötesplatsen/stranden. Järnvägsövergången bör tekniskt vara Trafikverkets ansvar och man vill att projektet redogör för hur man tänkt kring säkerheten på platsen, om man t ex inlett dialog eller kan öka säkerheten på annat vis. LAG tvingas bordlägga ansökan p g a brist på medel i dagsläget inom Leader 3 - Förbättra livskvaliten, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdsekonomin. Projeketet har redan meddelats om bristen på medel och att slutligt beslut inte kan tas vid detta tillfälle. Verksamhetskontoret meddelar projektet när det åter finns möjlighet att ta upp ansökan till beslut. Övrigt: - Villkor: Sökt stöd Sökt från Åres Gröna Dalar: :- varav EU/stat: :- varav LAG: :- Övrig finansiering i projektet: Ideellt arbete: :- Övriga ideella resurser: :-

4 Sid OMPRÖVNINGSBESLUT Journal nr Projekt: Årevandring Projektägare: Spår och leder i Åredalen Bakgrund: Projektet ber att få flytta fram sitt klardatum från till Beslut: Projektets klardatum flyttas till OMPRÖVNINGSBESLUT Journal nr Projekt: Duved mot Vision 2020 Projektägare: Duved-Tegefjällsgruppen Ek För Bakgrund: Projektet är fördröjt och har bett om att få flytta fram sitt klardatum från till Beslut: Projektets klardatum flyttas till OMPRÖVNINGSBESLUT Journal nr Projekt: Förbifart Edsåsdalen Projektägare: Västjämtlands Snöskoterområde Väsek Ek För Bakgrund: Projektet uppgav ett senare slutdatum för projektet i en av sina kompletteringar, vilket inte beaktades i beslutet. Beslut: Projektets klardatum flyttas till Åres Gröna Dalars Ungdomsfond Ungdomsfonden kan nu komma igång. Nästa steg är att ordna en ungdomssekreterare som kan ansvara för det praktiska genomförandet gentemot unga. VL har påbörjat en diskussion om ett samarbete kring en entreprenörskapsresa sommar 2011 inom projektet. I diskussionen finns f n Åres Gröna Dalar, Ungdomschansen (Leader Mittland), Sixten (Leader Storsjöbygden) och Trigger (Leader Gotland). Resan är tänkt att kantas av studiebesök och inspiration. Beslut: VL får i uppdrag att ordna en jobbannons för en ungdomssekreterare och starta igång projektet så snart det är möjligt. 2.7 VL/Åres Gröna Dalar kontor Kontoret på Fjällsätra är avtalat på 1 år. LAG och VL tycker det fungerar bra med kontoret och den flexibla miljön vad gäller möten. (Kommentar: Under tröskelvärdet för upphandling, som är :-för tjänster. Offentlig upphandling behöver således ej göras.) Beslut: LAG vill förlänga. VL får i uppdrag att ordna detta. Rapporter 3.1 Ansökningar i handläggning/kanske på nästa LAG-möte - Åre Hästsportarena - Mötesplats Björnänge 3.2 BALLE/Business as unusual Rapportering från BALLE-konferensen i Charleston skedde på en dagkonferens på Villa Tottebo 21 juni under rubriken Business as unusual och i samarbete med en rad aktörer. 3.3 Landsbygdsnätverkets tematiska grupp om lokal kapitalförsörjning Jörgen Andersson valdes under våren till ordförande i en av de tematiska grupperna för Landsbygdsprogrammet. Jörgen åker till Stockholm augusti för en gemensam träff. I september lägger kapitalgruppen fram ett förslag fram hur man vill jobba för lokala kapitalmarknader och underlätta för de få innovativa initiativ som finns. I dagarna har Fjällbete också ombildats till landets första Sparbolag.

5 Sid 5 Diskussionsärenden 4.1 Faddersystem VL fick i våras klartecken på att ta fram ett förslag på ett faddersystem. Det kommer nu att prövas under en period. I korthet så har alla projekt tilldelats en fadder ur LAG som får i uppdrag att göra en informell uppföljning med projektet år med Leader Åres Gröna Dalars Strategi Är den bra, är den dålig, fungerar den att jobba med? Är den begriplig, klarar vi att följa den. Kan den göras tydligare? Bör den revideras? Når vi våra mål? Det konstaterades både för- och nackdelar i diskussionen. En revidering känns väl ambitiös med tanke på att mer än hälften av medlen fördelats. LAG vill dock ta en fortsatt aktiv roll att skapa förutsättningar för en god utveckling. Inget konkret beslut togs men frågan förblir aktiv. 4.3 Övriga frågor Inga övriga frågor.

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte

Leader Södertälje Landsbygd LAG 2013-04-16. Möte: LAG-möte Datum: 2013-04-16 kl. 9.00-13.00 Plats: Stadshuset i Södertälje, sal Fuga Mötesprotokoll Möte: LAG-möte Beslutande: Ansa Borin Peter Friström Lars-Gunnar Thor Anita Wennberg Henrik Åström Elisabet Aschan

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd

Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd Förutsättningar för stöd till bredband på Värmdö landsbygd 2015-04-21 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Nuläge Värmdö Kommun... 2 Bredbandsstödet... 4 Kartläggning och områdesindelning i Värmdö

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer