Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 091215 Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra"

Transkript

1 Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: Kl 9-12 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Lena Bromarker, Mikael Sundman, Jan Andersson, Eva Hellstrand, Maria Kjellström Från verksamhet: Verksamhetsledare Catarina Nordin (=VL) Övriga: Anders Bromée, Projekt Tour of Jamtland inbjuden att föredra projektet. Mötet öppnades Formalia 1.1 Val av ordförande Jörgen Andersson 1.2 Sekreterare Catarina Nordin 1.3 Justerare utom ordf Maria Kjellström 1.4 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 1.5 Föregående mötesprotokoll Genomgång av föregående mötesprotokoll från 9 nov. 1.6 Medlemslängd Vi gick igenom inbetalda medlemsavgifter. Det föreslogs att de som betalat in efter 1 okt 2009 räknas som medlemmar även för 2010, men inget bestämdes. Inför föreningstämman behöver en insats att rekrytera medlemmar göras. Ekonomi 2.1 Ekonomisk översikt VL gjorde en ekonomisk genomgång av beslutade och återstående medel. 2.2 Likviditet/begäran om utbetalning På denna punkt kommer Åres Gröna Dalars likviditet att behandlas, kopplat till projektens inkommande begäran om utbetalningar. Likviditeten i Leaderföreningen är fortfarande god, men den första rekvisitionen på driftsprojektet behöver lämnas in inom kort. Driftsbudgeten ligger i proncip i fas med beräkningarna. Inga projekt har ännu hört av sig med förfrågan om redovisningen. På nationell nivå så ser man att över 1000 projekt är beviljade sammanlagt inom alla svenska Leaderområden. Väldigt få har dock sökt om utbetalning. VL har skrivit ett projekt tillsammans med Storsjöbygden Projektledarutveckling som stöttar projekten genom nätverksaktiviteter, kurser m m i bl a redovisningen. Detta ligger utöver ordinarie drift där det bara finns kapacitet till den nödvändiga hanteringen med inkommande ansökningar och uppsökande verksamhet. Beslutsärenden 2.1 Inkomna ansökningar följer på kommande sidor, en sida per projekt & beslut.

2 Sid 2 PROJEKTANSÖKAN Journal nr: "Tour of Jamtland" Projektägare: Kombro AB BESLUT: AVSLAG Om projektet: Projektägarna planerar att bygga upp ett nytt event: ett årligt cykellopp "Tour of Jamtland", riktat till främst elit men också motionärer. Tävlingssträckningen går detta första år Östersund-Åre resp Trondheim Åre. Projektet går ut på att bygga kringarrangemang och "folkfest" i byarna. "Event marketing för din hemby". Projektets totala omslutning: :- (totalt, inklusive ideell tid och ideella resurser) Övrig finansiering i projektet: :- (privat/ideell tid) :- (privata/ideella resurser) :- (offentligt stöd, Länsstyrelsen) Sökt från Åres Gröna Dalar: : :- i Projektstöd från Jordbruksverket 0:- i stöd från LAG OBS! Projektet söktes parallellt till Leader Storsjöbygden och Leader Åres Gröna Dalar, lika mycket söks av Storsjöbygden. Motivering: LAG-gruppen är förstås positiv till cykelloppet som sådant och anser också att själva projektidén har relevans. Men projektet avviker i nuläget allt för mycket från Åres Gröna Dalars strategi för att kunna beviljas. Efter ett eller två års genomförda tävlingar kan det däremot tänkas att bygderna längs tävlingssträckorna kan vilja mobilisera sig och dra fördelar av evenemanget. I det läget kan det också mycket väl vara klokt av dem att ta hjälp av en samordnande kraft som exempelvis Kombro. Men just nu finns det alltså ingen förankring hos målgrupperna som ska genomföra/ samordna/beställa aktiviteterna. Inte heller finns det tydliga kopplingar till Åres Gröna dalars strategiska mål om affärsmässig utveckling av landskapets förutsättningar. Villkor: Inga villkor eftersom projektet fick avslag.

3 Sid 3 PROJEKTANSÖKAN Journal nr: "Åre 100 år från bondby till turistmetropol Projektägare: Åre By och Turistförening BESLUT: BIFALL Om projektet: Projektet handlar om att uppmärksamma Åres historia från Bergbanans invigning fram till nu. Det handlar om jubileumsaktiviteter under året samt ca 5 kvarstående insatser i centrala byn. Projektets totala omslutning: :- (inklusive ideell tid och ideella resurser) Övrig finansiering i projektet: :- (privat/ideell tid) :- (privata kontanta medel) :- (offentligt stöd, Åre kommun) Stödet från Åres Gröna Dalar på :- fördelar sig enligt följande: :- i Projektstöd från Jordbruksverket i stöd från LAG Stödet ges ur Leader Åres Gröna Dalars Utvecklingsstrategi Axel 3 Förbättra livskvaliten, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdsekonomin Motivering: Runt om i Åres Gröna Dalar har vi betydande "historiska skatter" som kan tas bättre tillvara i vår framtida näringslivsutveckling. Åre by och turistföreningen visar i den här projektansökan hur man kan gå tillväga för att skapa delaktighet och underlag för effektiv samverkan i ett sådant arbete. Projektet spänner väl över de tre sektorerna och bedöms också kunna skapa bestående värden. Villkor: Offerter som täcker 25% av investeringar och externa tjänster som överstiger :- ska lämnas i samband med redovisning av projektet. Indirekta kostnader är inte tillåtna i projektets redovisning. Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget om stöd av mindre betydelse.

4 Sid 4 PROJEKTANSÖKAN Journal nr: "Kolåsen 600 år - vilken historia!" Projektägare: Föreningen Kolåsen BESLUT: BIFALL Om projektet: 6oo-årsjubileet och jubileumsdagarna är ett unikt och ytterst tungt marknadsföringstillfälle att sätta byn Kolåsen på allmänhetens karta. Projektet innehåller: - Inledning av långsiktigt arbete för att kulturbygden ska överleva. Yttre miljö, attraktivare samhälle. -Jubileumsaktiviteter, byns resp samernas historia Projektets totala omslutning: :- (inklusive ideell tid och ideella resurser) Övrig finansiering i projektet: :- (privat/ideell tid) :- (privata kontanta medel) Stödet från Åres Gröna Dalar på :- fördelar sig enligt följande: :- i Projektstöd som utbetalas från Jordbruksverket :- i stöd som utbetalas från LAG Stödet ges ur Leader Åres Gröna Dalars Utvecklingsstrategi Axel 2 Förbättra miljön och landsbygdens markområden Motivering: En väl genomarbetad projektidé som kan komma att visa hur målmedvetet arbete i den glesaste bygden kan vända utvecklingen och skapa långsiktig bärkraft. Villkor: Offerter som täcker 25% av investeringar och externa tjänster som överstiger :- ska lämnas i samband med redovisning av projektet. Indirekta kostnader är inte tillåtna i projektets redovisning. Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget om stöd av mindre betydelse.

5 2.2 Ta ställning till inkomna SMART-planer Åres Gröna Dalar LAG-möte Sid 5 Förstudie - utveckling infrastruktur och implementering av elbilar Åredalen drivna av el producerad från vatten- och vindkraft Projektägare: Åre Elbil LAG gav rött ljus på denna ansökan. Det är en komplex frågeställning kring elbilar och dess reella framtid både som marknadsföringsargument och effekterna av en implementering. LAG tror att det finns medel att söka som är bättre lämpade för ändamålet hos bl a Tillväxtverket, bland investeringsstöd m m, där det finns en annan typ av uppdrag att driva frågan om energiomställning än Åres Gröna Dalar/Leader. 2.3 Jörgen Andersson som arbetande ordförande med ökat arvode Bakgrund: Jörgen Andersson har i sin roll som ordförande ett löpande engagemang i Åres Gröna Dalar-arbetet som innebär att han varje vecka lägger tid på Åres Gröna Dalar. VL har därför föreslagit att ordförandens arbete ersätts med ett arvode utöver den arvodesram som föreningsstämman dragit upp för LAG-gruppens ledamöter BESLUT: Ordförande ersätts, utöver ordinarie mötesarvode, med en årsarvode på :- Rapporter 3.1 Ansökningar i handläggning/inför nästa LAG-möte Ca 8-10 projekt finns nu som kan utvecklas till färdig ansökan under kommande tid. Ett par av dessa projekt saknar endast kompletteringar för att bli klara för beslut, andra har endast hört av sig på telefon med ideerna, och är ombedda att återkomma med en SMART. Ett projekt behandlades mer specifikt, men gick inte till beslut vi detta möte: Smaka på Åre, Projektägare Åreföretagarna Projektet finns inlämnat sedan oktober och ska kompletteras med vissa delar. I centrum står Matmarknadens utvecklingsforum, som handlar om att ta reda på mer om vilka produkter som skulle passa till produktion/restaurangutbud, hur man värderar ekologiska och ekonomiska konsekvernser av produktionen samt marknadsföring det rätta värdet till gäster, besökar eoch kunder. Projektet bejakar alltså möjligheterna att öka den lokala matproduktionen och knyta den direkt till restaurangutbudet i Åredalarna. Projektet är alltså i första hand ett samarbete mellan hela Åres Gröna Dalars gröna näringar och Åreföretagarnas nätverk. Projektet är nära knutet till strategin och hör med nuvarande utformning både till axel 1 och 3. Frågan gällde bl a vägledning i vad som kan rymmas och om det bör vara förstudie + projekt eller ett större projekt. LAG-gruppen ser gärna att det här angelägna området startar som en förstudie. Senare finns möjlighet att fortsätta i flera olika spår och det är svårt att planera för dessa idag. 3.2 Läge aktiva projekt 6 projekt är hittills beviljade och har kommit igång i varierande grad. Vi har inte rapporter från alla. Duved mot Vision 2020 har haft en välbesökt kickoff och presenterat planerna för att inbjuda till fler aktiva. Åredalens hästkraft har rullat igång, med sin plattform för mer och bättre samverkan kring hästen och dess möjligheter som utvecklingsmotor.

6 Sid Vision/Affärsplan Behandlades ej på detta möte p g a tidsbrist, men arbetet går vidare. 3.4 Besök från Länsstyrelsen i januari Länsstyrelsen i Jämtland har bett att få besöka oss i januari. Så här skriver de: Vi vill gärna boka in träffar med er på LAG, ordförande och VL, dels för att diskutera och gå igenom några aktuella frågor och dels för att stämma av hur ni tycker att verksamheten fungerar. Vi kommer gärna till ert kontor och räknar med att vi behöver 3-4 timmar för att hinna med. Övriga LAG-medlemmar kan naturligtvis gärna delta men vi vill att minimum är ordförande och VL. Det som vi från Länsstyrelsen vill ta upp är detta; Rekvisitonshanteringen komma överens om rutiner för detta LAG:s kvalitetskontroll vad gäller, när skall den göras osv Vid behov - budget Diskussionsärenden 4.1 Årsstämma Preliminärt har vi bokat in den 24 mars Plats är inte bestämt. Ett förslag är att ha göra gemensam sak med Storsjöbygden, ett annat är att vi satsar på vårt eget arrangemang. 4.2 Övriga frågor Inga övriga frågor. Avslutning

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Maria Kjellström, Lena Bromarker, Mikael Sundman,

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

69. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

69. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredag den 6 december 2013 Plats: Skottvångs Grufva, Gnesta Närvarande:, Raymond Jennersjö, Yvonne Oward, Lena Ramdani, Bibbi Molander, Stefan

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun 1. Mötet öppnas av ordförande Kenneth Nyberg 2. Projektbesök på Kolargår n LAG började dagens

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling

Kraft att förändra. Verktyg för lokal utveckling Kraft att förändra Verktyg för lokal utveckling Innehåll 4. Vi bygger landet 5. Studiecirkeln som arbetsmetod 6. Mobilisering & förankring 8. Samlas kring en idé eller vision 3.1 Möte kring en enskild

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

14. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

14. Mötets öppnande Ordförande Niklas Witt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Fredagen den 10 mars 2011 Plats: Arsenalen, Strängnäs. Närvarande:, Ingrid Dorsander Andersson, Agneta Pettersson, AnneMarie Andersson,, Carola

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009

Flyinge jobbmodell. Gunnar Petersson. Maj 2009 Flyinge jobbmodell av Gunnar Petersson Maj 2009 Reviderad 2009-01 01, 2009-01-25, 2009-03-02, 2009-03-28, 2009-05-12 Det hjälper inte att gödsla uppe bland blommorna. All gödsling måste ske vid rötterna

Läs mer

Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp

Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp Diskussionsanteckningar för möte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp Datum: torsdagen den 23 feb. kl. 15.00 16.30 ca Närvarande: Lennart Myrman, Jenny Hellman,

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer