Trekom Leaders styrelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trekom Leaders styrelse"

Transkript

1 Trekom Leaders styrelse Möte nr: 1 Plats: Kommunhuset Norsjö, sammanträdesrum Björnen Tid: 22 oktober 2008, kl Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Presentation av styrelsen 4. Ideella föreningen Trekom Leader 5. Förslag till arbetsfördelning 6. Anställning av verksamhetsledare 7. Regler för utbetalning av stöd 8. Kommunal medfinansiering 9. Insatsområden och villkor för ansökan om projekt 10. Information och lagring av dokument 11. Ekonomi 12. Utbildning 13. Mötesplan 14. Övrigt 15. Nästa möte 16. Mötets avslutande Närvarande Roland Lundqvist (ordf) Ingela Karlsson Rolf Hedquist Monica Marklund Marjet Gustavsson Ingrid Ejderud-Nygren Britt-Inger Olofsson Tomas Öhlund Wasti Nyström Mikael Vestermark Olof Lindholm

2 Protokoll 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Trekom Leaders styrelse. 2. Val av justerare Beslut: Till justerare valdes Roland, Marjet och Vasti. 3. Presentation av styrelsen Eftersom det här var det första styrelsemötet för den ideella föreningen inleddes mötet med att var och en av deltagarna presenterade sig. För att kunna ta tillvara styrelsemedlemmarnas kunskap, kompetens och erfarenhet i det kommande arbetet är det värdefullt att känna till deras - Yrke - Utbildning - Intressen - Bostadsort - Andra relevanta erfarenheter - mm Presentationerna ska, enligt planerna, ingå i planeringsunderlaget för kommande arbetsfördelning i beslutsgrupp och styrelse. Föredragande: Alla Beslut: Presentationerna mailas i skriven form till 4. Ideella föreningen Trekom Leader Lägesrapport: - Konstituerande möte i Skellefteå - Stadgar - Budget - Ansökan till Skatteverket - Ersättningar till styrelsens medlemmar Bilaga 4 a Bilaga 4 b Föredragande: Thomas, Roland Genomgång av sambandet mellan ideella föreningen Trekom Leader, dess styrelse, LAG och beslutsgrupp inom LAG. (se bilaga 4a) Genomgång av föreningsmötets beslut om ersättningar till styrelsens medlemmar. (Bilaga 4 b) Utförliga regler presenteras vid kommande möte. Beslut: Att godkänna rapporten

3 5. Förslag till arbetsfördelning Redovisning av förslag till arbetsfördelning i styrelse och beslutsgrupp och i relation till planerad verksamhetsledare. Bilaga 5 Föredragande: Roland, Thomas Beslut: Att utse Olof Lindhom till kassör och att godta föreslagen arbetsfördelning. 6. Anställning av verksamhetsledare I ansökan om Trekom Leader sägs att ett sekretariat för TrekomLeader kommer att upprättas och vara bemannat med en heltidsanställd verksamhetsledare Genomgång av förslag till kravspecifikation för anställning av verksamhetsledare. Diskussion om arbetsgivaransvar och möjligheten att någon av berörda kommuner åtar sig att ha arbetsgivaransvar. Föredragande: Roland Beslut: Roland reviderar kravspecifikationen, utifrån det som framkom vid mötet, och mailar det reviderade förslaget till styrelsen som sen kan komma med synpunkter. 7. Regler för utbetalning av stöd Innan Trekom Leader går ut med information om att det är öppet för ansökan om projekt måste det klargöras vilka regler som ska gälla för utbetalning av stöd. Bilaga 7 Föredragande: Tomas och Roland Genomgång av förslag (se bilaga 7) Varje rekvisition av stödmedel ska åtföljas av progressrapport som visar hur projektet framskrider. Behov av regler om maxnivå för stödmedel och antal ideella timmar, för varje enskilt projekt, diskuterades men inga beslut fattades. Beslut: Att ställa sig bakom förslagna regler för utbetalning av stöd. Roland får i uppdrag att förankra förslaget hos Länsstyrelsen.

4 8. Kommunal medfinansiering Malå och Skellefteå har tagit principbeslut om att medfinansiera Trekom Leader men inga detaljutformade medfinansieringsbeslut har fattats. För Norsjös del är det detaljutformade beslutet om medfinansiering klart. Genomgång av dagsläge och förslag till åtgärd. Föredragande: Tomas Beslut: Roland formulerar beslutsärende till berörda kommuner när Trekom Leaders totala budget klargjorts. 9. Insatsområden och villkor för ansökan om projekt Strategin för Trekom Leader omfattar följande insatsområden: Natur och miljö Näringsliv Infrastruktur och samhällsservice Befolkning och boende Attityder Strategin innehåller även urvalskriterier för enskilda projekt Hur informerar vi allmänheten om möjligheten att söka stöd, insatsområden och urvalskriterier? Föredragande: Roland, Tomas Beslut: Roland får i uppdrag att vid nästa möte presentera förslag på hur allmänheten kan informeras. 10. Information och lagring av dokument Det är viktigt att informationen om Trekom Leader når ut till alla berörda parter och att informationen är korrekt. På samma sätt är det viktigt att styrelse och beslutsgrupp har tillgång till genomgånget gemensamt presentationsmaterial samt till behörighetsskyddad information om projektansökningar, ekonomi mm. Informationen till pressen ska också vara entydig och korrekt. Genomgång av förslag till - Egen domän - Webblösningar för intern och extern information - Dokumentarkiv - Kontakter gentemot pressen Föredragande: Roland Allmän diskussion om vilka möjligheter som finns.

5 Beslut: Mötet beslöt att ansöka om egen domän och att domännamnet bör vara trekomleader.se Roland får i uppdrag att vid nästa möte redovisa förslag till lösning för dokumentarkiv och webb. 11. Ekonomi Sedan budgeten för Trekom Leader gjordes har den totala medelsramen för Västerbotten förändrats. Det innebär att även Trekom Leaders budget måste förändras. Genomgång av befintlig budget och redovisning av förslag till ändringar Föredragande: Ingrid, Tomas Kontakterna med Länsstyrelsen förväntas inom den närmaste tiden ge slutligt svar på hur stor budgeten för Trekom Leader blir. Först därefter kan en detaljerad budget tas fram. Beslut: Olof och Tomas får i uppdrag att ta fram en detaljerad budget för drift/administration av Trekom Leader. 12. Utbildning Enligt ansökan om Trekom Leader ska beslutsgruppen genomgå utbildning i jämställdhetsintegrering. Redovisning av kontakter med Länsstyrelsens jämställdhetsdirektör. Jordbruksverket ordnar steg 1 och steg 2 utbildning för ordförande och verksamhetsledare. Föredragande: Tomas Roland deltar i steg 1 utbildning 2-3 dec. Tomas deltar också men utifrån sin roll i projektet Mare Boreale. Jordbruksverket kan i vissa fall svara för resekostnader mm i samband med utbildning. Beslut: I de fall det kommer utbildningar med kort varsel svarar Roland för att bedöma i vilken mån någon från styrelsen ska delta. Roland bjuder in Länsstyrelsens jämställdhetsdirektör, Helena Österlind, till mötet den 17 december för att informera om jämställdhetsarbete. Ingrid förbereder frågor från styrelsen.

6 13. Mötesplan Styrelsen föreslås ha möten: - 27 november 2008 i Malå - 17 december 2008 i Skellefteå - 21 januari 2009 i Norsjö - 25 februari 2009 i Malå - 25 mars 2009 i Skellefteå Mötestid: max Styrelsen ska dessutom kunna sammankallas vid brådskande ärenden eller ärenden av särskild vikt Föredragande: Roland Beslut: Att godkänna föreslagen mötesplan. 14. Övrigt Firmatecknare Mötet beslöt att föreningens firma ska tecknas av Olof Lindholm (kassör) och Roland Lundqvist (ordf) i förening. 15. Nästa möte 27 november enligt antagen mötesplan 16. Mötets avslutande Ordförande avslutade mötet och tackade alla närvarande. Justeras: Roland Lundqvist (ideella sektorn) Marjet Gustavsson (offentlig sektor) Wasti Nyström (privat sektor)

7 Trekom Leader LAG Ideell förening Beslutsgrupp Lokal aktivitetsgrupp Styrelse

8 Trekom Leader Ersättningar till styrelsen Ledamöter i föreningens styrelse/ beslutsgruppen, med undantag för de som väljs från offentlig sektor, får ersättning i enlighet med Norsjö kommuns reglemente för förtroendevalda för: Sammanträden Protokolljustering Förlorad arbetsinkomst Reseersättning Traktamenten Kurser och konferenser Ordförande arvoderas därutöver med kr per år Kommunernas leasingbilar ska användas då så är möjligt

9 Trekom Leader Arbetsfördelning i styrelse och beslutsgrupp Leder och fördelar styrelsens/ beslutsgruppens arbete Arbetsledare för anställd personal Kan ingå i arbetsgrupper inom styrelsen Ansvar för mediakontakter Kan vara föredragande vid föreningsmöten/ LAGmöten Information Ordförande Medlem i styrelse / beslutsgrupp Deltar aktivt i styrelse/ beslutsgruppsmöten Ingår i en eller flera arbetsgrupper inom styrelse / beslutsgrupp Sakkunnig inom ett eller flera insatsområden, geografiska områden eller sektorer Information till allmänheten Verksamhetsledare Operativt arbete med -Information till allmänheten -Projektinitiering -Informera sökanden och tillhandahålla ansökningshandlingar -Kan ingå i arbetsgrupper i styrelse / beslutsgrupp -Ärendelista till styrelsens / beslutsgruppens möten -Stödmedelsfördelning -Projektadministration inkl ekonomi -Kommunikation med myndigheter Administrativt stöd till styrelse / beslutsgrupp Ärendelista och andra praktiska frågor för möten Föredragande vid styrelse/ beslutsgruppsmöten och vid föreningsmöten/ LAGmöten

10 Trekom Leader Regler för fördelning av stöd Rekvisitionstidpunkt Stödutbetalning När projektansökan är godkänd 1 januari 30% av godkänt stödbelopp, dock max kr Faktiska kostnader 1) 1 april Faktiska kostnader 1) 1 juli Faktiska kostnader 1) 1 oktober Faktiska kostnader 1) Efter godkänd slutrapport med revisorsintyg Faktiska kostnader, dock högst upp till godkänt stödbelopp 1) Sammanlagd utbetalning av stöd, inkl utbetalning vid projektstart, får ej överskrida 80% av beviljat stödbelopp

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Styrning och ledning Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten. Uppdaterad 2015-07-28. Innehållsförteckning

Styrning och ledning Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten. Uppdaterad 2015-07-28. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. LAG... 2 2. Organisation... 2 2.1. Arbetsutkott (AU)... 2 2.2. Kansliet... 3 3. Handlingar... 4 4. Personalärenden... 4 5. Resor... 4 6. Betalningsrutiner... 4 7. Arvodering styrelsemöten...

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 29/5-13 kl.17.30 21.30, Kolargår n/ Värnaskolan, Hofors kommun 1. Mötet öppnas av ordförande Kenneth Nyberg 2. Projektbesök på Kolargår n LAG började dagens

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

23. Öppnande LEADER Mellansjölandets ordförande Anders Tivell öppnade mötet.

23. Öppnande LEADER Mellansjölandets ordförande Anders Tivell öppnade mötet. LEADER Protokoll Mellansjölandet Sammanträdestyp: Sammanträdestid: nr: 23-47 LAG möte 2008-08-28 kl 17.00-20.00 Plats: Kommunhuset Fjugesta, konferensrum Multen Ordförande: Anders Tivell Sekreterare: Monica

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Leader Falun-Borlänge ideell förening 2010-09-27. Mötesprotokoll nr 13 Beslutsmöte: LAG-styrelsen Datum: 2010-09 - 27

Leader Falun-Borlänge ideell förening 2010-09-27. Mötesprotokoll nr 13 Beslutsmöte: LAG-styrelsen Datum: 2010-09 - 27 Mötesprotokoll nr 13 Beslutsmöte: LAG-styrelsen Datum: 2010-09 - 27 Tid: Måndagen den 27 september 2010 kl. 15.00-19.00 Plats: Bygdegården Vika Sundet Beslutande: Närvarande: Thomas Björklund Siv Eliasson

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer