STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING"

Transkript

1 ( ) (Rev ) Reviderade STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift att ombesörja leverans av hushållsvatten sommartid, från befintlig pumpanläggning, till medlems tomtgräns. 2 Medlemskap Ansökan om nytt medlemskap ska skriftligen ställas till styrelsen. Vid ägarskifte ska överlåtelse av medlemskap i föreningen ske automatiskt. Det åligger säljaren, att till föreningens styrelse, lämna uppgifter om nye fastighetsägarens namn, permanent bostadsadress samt telefonnummer. Om säljaren inte är medlem i föreningen, kan köparen ansöka om inträde. Anslutningskostnad ska köparen stå för. I de fall fastighet ägs av flera personer, ska dessa hos föreningens styrelse anmäla en av samägarna, som personligen eller genom ombud i enlighet med dessa stadgar, företräder dem i förhållande till föreningen. Den som inte sköter sina åligganden kan uteslutas ur föreningen. Eventuella kostnader i samband med avstängning ska aktuell fastighetsägare stå för. 3 Avgifter Varje medlem betalar en årsavgift till föreningen. Avgiftens storlek för nästkommande år, bestämmes vid årsmötet. Avgiften ska betalas senast den 31 mars. 4 Allmänna regler Det åligger styrelsen att besluta om regler angående hushållsvatten. 5 Styrelse Föreningens styrelse, vilken utses på årsmötet, ska ha sitt säte i Svensboda. Styrelsen utgöres av föreningens ordförande, sekreterare, kassör och 2 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. De väljs för en tid av 2 år och avgår sedermera växelvis vartannat år. Föreningens styrelse, ordinarie och suppleanter kan helt lösas från sina befattningar, om vid föreningsmöte sådan fråga behandlas och beslut därom fattas av minst tre fjärdedelar av de närvarande. Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter, ordinarie eller suppleanter är närvarande. Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras.

2 Sammanträde med föreningens styrelse ska äga rum närhelst detta påkallas. Till sammanträdet skall samtliga styrelseledamöter och suppleanter kallas. 6 Firmatecknare Föreningens firma tecknas var för sig av ordförande och kassör. (rev ) 7 Ansvarsfrihet Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av föreningens medel. 8 Revisorer Styrelsens förvaltning och protokoll samt föreningens räkenskaper och övriga handlingar ska granskas av revisorerna, vilka utses på årsmötet. Två revisorer och en revisorssuppleant väljs på 2 år och avgår växelvis. Styrelsen åligger att senast den 15 april till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse samt resultat och balansräkning för senaste räkenskapsåret. Revisorerna ska senast 1 maj avge revisionsberättelse vari ansvarsfrihet för styrelsen till eller avstyrkes. Revisorerna skall fortlöpande erhålla föreningens protokoll. Minst en av revisorerna ska närvara vid årsmötet i egenskap av föredragande. 9 Räkenskapsår och kalenderår Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Föreningens verksamhetsår är för tiden mellan 2 årsmöten. Föreningens bokslut ska vara verkställt senast den 15 april. 10 Kassa och bokföring Kassören är skyldig att hålla räkenskaper och kassa tillgänglig för revision och inventering när helst ordförande eller revisorer så påfordrar. Alla kassatransaktioner ska styrkas med vederbörliga verifikationer. 11 Vattentäkt och pumpanläggning Föreningen ska äga och ansvara för vattentäkt, pumpanläggning och vattenledningar, för leverans av hushållsvatten sommartid, fram till tomtgräns. Om nytt borrhål eller pumpanläggning bör anläggas, ska anläggningskostnaderna betalas av föreningen. Styrelsen ska redovisa samtliga kostnader skriftligt till medlemmarna samt ange motiv. Beslut ska fattas av föreningsmöte. Föreningen ska för leverans av vatten uttaga årlig avgift avsedd att täcka kostnader för drift och underhåll, samt avsättning till reservfond. Vid behov ska extra avgift kunna uttagas.

3 Pumpanläggning med tillhörande byggnad ska vara försäkrad till betryggande belopp. Styrelsen kan besluta om avstängning från leverans av hushållsvatten, i de fall medlem ej erlagt årsavgift. Återinträdesavgiftens belopp beslutas av årsmötet. Uppstår skada eller olägenhet för medlem på grund av avbrott i leverans, medför detta ingen rätt till ersättning eller nedsättning av årlig avgift. Den som genom vårdslöshet skadar anläggningen, eller del därav ska betala erforderlig reparation. 12 Skötsel av anläggningen Vid avstängning och påsläppning av hushållsvatten, ska samtliga styrelsemedlemmar, om styrelsen inte beslutar annat, medverka. Styrelsen kallar till allmän arbetsdag vid behov. Om läckage uppstår på vattenledningar, avstängningskranar eller kopplingar, kontaktas styrelsemedlem snarast för åtgärd. Styrelsen ska se till att verktyg, samt material för enklare reparationer finns tillgängligt. 13 Årsmöte Årsmöte ska hållas före juni månads utgång. Skriftlig kallelse till årsmötet anslås på anslagstavlor minst 3 veckor före mötet. Extra föreningsmöte hålles då styrelsen finner det lämpligt, och meddelas på anslagstavlor. Styrelsen har yttrande-, förslags och rösträtt i alla ärenden som inte rör det gångna årets verksamhet i vilka frågor styrelsens ledamöter endast har yttranderätt. På årsmötet ska följande dagordning föreslås: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Fastställande av dagordning 4. Val av mötets ordförande 5. Val av mötets sekreterare 6. Val av 2 justerare tillika rösträknare 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens förvaltningsberättelse 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat och balansräkning 11. Ansvarsfrihet för styrelsen

4 12. Styrelsens förslag angående arbeten under nästkommande år och kostnader därför 13. Bestämmande av årsavgift och eventuell extra uttaxering, samt datum för betalning 14. Val av ordförande 15. Val av sekreterare 16. Val av kassör 17. Val av övriga ledamöter 18. Val av suppleanter 19. Val av revisorer och suppleant 20. Val av valberedning 2 personer, varav 1 sammankallande 21. Arvoden för kommande år 22. Övriga frågor 23. Mötets avslutande 14 Regler Såsom föreningsmötets beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid mötet. Om ej annat är stadgat eller begäres, sker omröstning öppet. Frånvarande medlem kan rösta genom fullmakt, dock må ingen utöva rösträtt genom fullmakt för mer än en medlem. Medlem som äger flera fastigheter äger endast en röst. 15 Ändring av stadgar Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte. Förslag till ändring av stadgar ska kungöras i samband med kallelse. Enskild medlems förslag, ska skriftligen inlämnas till styrelsen senast den 1 mars. För ändring krävs att minst ¾ av de vid respektive möte närvarande medlemmarna godkänner ändringsförslaget. 16 Tvist Vid tvist mellan föreningen och medlem eller före detta medlem rörande föreningens angelägenheter, tolkning eller tillämpning av stadgar skall denna avgöras i allmän domstol enligt svensk rätt. 17 Upplösning av föreningen Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Härvid krävs vid båda tillfällena ¾ majoritet av de vid respektive möte röstberättigade medlemmarna. Vid ett sådant beslut skall beslut om föreningens tillgångar och skulder också fattas.

5