Protokoll från Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 4 februari 2015 i Fotbollförbundets Lokaler i Solna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 4 februari 2015 i Fotbollförbundets Lokaler i Solna"

Transkript

1 Protokoll från Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 4 februari 2015 i Fotbollförbundets Lokaler i Solna Närvarande: Peter Melin, Jordbruksverket, ordförande Maria Dirke, Ekologiska lantbrukarna Tore Johnsson, Sveriges Fiskares Riksförbund t o m 10 samt 12 Annika Andersson, Lokalt ledd utveckling Christina Frieberg Lokalt ledd utveckling FOG Jenny Kreuger, SLU t o m 10 samt 12 Staffan Bond, Hela Sverige ska Leva Ingmar Alm, Svenska Fotbollsförbundet Gun Rudquist, SNF t o m 10 samt 12 Sofia Lindblad, LRF Eva Engström, Länsstyrelserna Rebecca Källström, Företagarna Inte närvarande: Åsa Bjelkeby, Tillväxtverket Jesper Broberg, Hushållningssällskapens Förbund Henrik Hammar, Vattenbrukarnas Riksförbund Åza Rydén, ESF-rådet, adjungerad Adjungerade: Andreas Mattisson, Förvaltningsmyndigheten Jordbruksverket, via Lync 6 Kansliet Maria Gustafsson Nils Lagerroth Övriga Calle Lööf, Näringsdepartementet 6 Maria Ahlsved, Näringsdepartementet 6 Ingela Grankvist Norrköpings kommun 9 Anna Lööv Jordbruksverket 12 Anna Larsson, Näringsdepartementet Öppnade Peter Melin hälsade välkommen till mötet. Ett särskilt välkommen riktades till Thore Johnsson som var med på sitt första styrgruppsmöte. 1

2 2. Presentation av Fotbollförbundet Karl-Erik Nilsson, ordförande i Svenska Fotbollförbundet hälsade välkommen och berättade om Fotbollförbundet. De jobbar nu aktivt med att få lokala fotbollsföreningar engagerade i lokal landsbygdsutveckling. De 24 distrikten ska vid årsmötet få titta på en film om lokalt ledd utveckling som också visades för styrgruppen. 3. Sekreterare Som sekreterare för mötet valdes Nils Lagerroth med stöd av Maria Gustafsson. 4. Justerare Staffan Bond utsågs att justera protokollet. 5. Föregående mötes protokoll Föregående mötes protokoll diskuterades. Flera framförde synpunkter att minnesanteckningarna från styrgruppens möten är för omfattande. Beslutades att ändra statusen på anteckningarna till formella protokoll. Kansliet ska se över hur protokollen bör se ut och återkomma till styrgruppen med ett förslag. 6. Information från Näringsdepartementet och Jordbruksverket Maria Ahlsved, Näringsdepartementet informerade om det nya näringsdepartementet och de politiska prioriteringar som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har. Calle Lööf, Näringsdepartementet informerade om förhandlingarna med kommissionen om de nya programmen samt om innehåll och regelverk för det nya landsbygdsprogrammet. Andreas Mattisson, Jordbruksverket informerade om tidsplanen då de olika stöden kan bli sökbara. Mötet diskuterade frågor om servicepaketet, urvalskriterier, bredbandsstödet och ANC (Areas with Natural Constraints) samt stöd för kompetensutveckling och rådgivning. 7. Information om process med att revidera handlingsplan och stadgar. P.g.a. tidsbrist vid detta möte föreslår kansliet att beslut om reviderade dokument bordläggs till styrgruppens möte i maj. Beslutades att beslut om reviderade dokument om handlingsplan och stadgar bordläggs till styrgruppens möte i maj. Beslutades att Rebecca Källström, Sofia Lindblad och Annika Andersson jämte kansliet ingår i en redaktionsgrupp för stadgar och handlingsplan. 2

3 8. Lägesrapport verksamhet Mötet diskuterade utsänd lägesrapport. Webstatistiken kommer att skickas ut senare. Påtalades att mikrofonderna bör uppmärksammas i anslutning till kapitalförsörjningsgruppens rapport. Kansliet gjorde ett förtydligande avseende hur ny arbetsgrupp för integration utses. Beslutades att godkänna lägesrapporten. 9. Verksamhetrapport från den del som rör landsbygdsutvecklarnätverket. Ingela Grankvist från den samordnande arbetsgruppen informerade om nätverket för landsbygdsutvecklare och samarbetet med övriga landsbygdsnätverket. Mötet diskuterade hur landsbygdsnätverket ska engagera sig för landsbygdsutvecklarna och hur relationen ska se ut till gruppen offentligt anställda landsbygdsutvecklare i förhållande till alla professionella landsbygdsutvecklare. Beslut om landsbygdsnätverkets stöd till landsbygdsutvecklarnätverket tas i Fastställa Aktivitetsplan samt kommunikationsplan Kansliet presenterade förslaget till aktivitetsplan för perioden I planen beskrivs kortfattat behoven, de specifika målen och de övergripande målen. Vad gäller konkreta insatser och förväntade utfall är det sådant som beskrivs i arbetsplaner, ex Gröna näringars, samordningsgruppens, och landsbygdsutvecklarnas arbetsplaner och arbetsplan för innovationsarbetet. Beträffande de nya grupperna som styrgruppen prioriterade ska starta i år, så tas deras arbetsplaner fram till maj- eller septembermötet av de som ska ingå i grupperna. Arbetsgrupperna kommer därmed med förslag på insatser och förväntade utfall som styrgruppen sedan ska godkänna. Resursåtgången och den kanslikostnad som är kopplad till det specifika området finns inlagd. Vissa saker, ex ullbaggeprocessen kommer att diskuteras vid senare tillfälle. Kopplat till detta finns även kommunikationsplanen samt en beskrivning av samordningen mellan grupperna. Mötet gick igenom område för område och beslutade för resp. område. Mötet startade dock med en mer övergripande diskussion och diskussion om kommunikationsplanen Övergripande diskussion och diskussion om kommunikationsplanen Synpunkter framfördes från mötet att materialet är svårt att tränga igenom, otydligt och svårt att förstå samt att en högre detaljnivå vore önskvärd i aktivitetsplanen. En synpunkt var också att systemen med utvärdering och spårbarhet går lite långt i förhållande till vad vi ska kunna mäta, och frågan är om det är effektivt. Ytterligare en synpunkt var att om vi ska vi behålla detta dokument så måste det göras begripligt för utomstående, eller att det kanske är så att man måste ha två typer av dokument. Vad gäller kommunikationsplanen fanns synpunkten att den är dåligt kopplad till aktivitetsplanen i övrigt, och att dokumentet inte tillräckligt beskriver hur nätverket ska verka koncentrerat i kommunikationsmetoderna under en längre tid för att få en igenkänning. I kommunikationsplanen behöver man även skriva hur man klarar kommunikationen bättre med de olika aktörerna, exempelvis länsstyrelserna. 3

4 Därtill framfördes olika synpunker på hur begreppet allmänhet ska tolkas och hur landsbygdsnätverket ska förhålla sig till att allmänheten ska informeras. Vidare att det saknas källhänvisning i behovsbeskrivningarna och att de specifika målen borde vara mer mätbara och är ibland satta så att styrgruppen inte kan påverka dem. Kansliet konstaterade att det nu så här i uppstarten är ett sökande efter bra struktur och form för våra planer, men att det också finns formella krav på att jobba med interventionslogiken. Vi ska beskriva behoven, de övergripande målen som ska vara nedbrutna i specifika mål och hur vi genomför aktiviteter i operativa mål och mäter utfall. De prioriteringar som finns med är de som bestämdes av styrgruppen i mötet i december. Beslutades att kansliet får i uppdrag att arbeta om strukturen för aktivitetsplanen och kommunikationsplanen med hänsyn tagen till ovan diskussion. Det kan även gälla att göra flera varianter av dessa planer. Genomgång av aktivitetsplanen: Gröna näringar Mötet framförde synpunkter att Thore Johnsson bör blir med i Gröna näringar gruppen, att gruppen formulerar om sin arbetsplan vad gäller ekosystemtjänster, att informationen ges en bred spridning in i länsstyrelserna samt att begreppet samordnare ändras till kansliresurs. Beslutades att kansliet justerar aktivitetsplanen, kommunikationsplanen och Gröna näringar gruppens arbetsplan med hänsyn till ovanstående förslag. Beslutades att i övrigt godkänna förslaget till budget och aktivitetsplan för arbetsgrupp Gröna näringar Innovation. Kansliet redogjorde för budgeten vad gäller innovationssupport och den ansökan för ett nationellt projekt för kompetensutveckling som planeras, viket kan frigöra resurser till nätverket i övrigt. En upphandling görs för innovationssupporten där hänsyn tas till om det blir ett nationellt projekt eller inte. Beslutades att kansliet återkommer med förslag om mer specifika mål, vilket gäller generellt i aktivitetsplanen. Beslutades att i övrigt godkänna förslaget till budget och aktivitetsplan för området innovation LLU: Kansliet redogjorde för avsnittet om samordningsgruppen för LLU. Inga synpunkter fanns. Beslutades att godkänna förslaget till budget och aktivitetsplan för samordningsgruppen. Integration: Kansliet redovisade den omstart som sker inom området integration. Den gamla gruppen som formulerat initiativet genomför en workshop för alla medlemmar den 13 april för att identifiera behov och nätverksaktiviteter. Gruppens ordförande jämte kansliet utser en ny arbetsgrupp. En arbetsplan tas fram till styrgruppsmötet i maj. 4

5 Beslutades att integrationsgruppen, och alla grupper som startar nu, ska ha ett förslag till arbetsplan till majmötet även om sedan ett mer fullödigt förslag kan antas på septembermötet. Beslutades att godkänna förslaget till uppdrag, budget och aktivitetsplan för arbetsgrupp integration. Beslutades att välja Lovisa Carneland som ordförande i arbetsgrupp integration. Arbetsgrupp Naturturism: Mötet diskuterade formuleringar i planen om miljöhänsyn, fysisk tillgänglighet, markägarnas betydelse och lokal utveckling/förvaltning. Beslutades att till aktivitetsplanen och uppdraget lägga till att gruppen ska verka för socialt och miljömässigt hållbart företagande. Beslutades att i övrigt godkänna förslaget till uppdrag, budget och aktivitetsplan för arbetsgrupp naturturism.. Beslutades att välja Leif Öster som ordförande i arbetsgrupp naturturism. Service: Kansliet redovisade att Tillväxtverket, Jordbruksverket och HSsL har varit med i dialogen ihop med representant från samordningsgruppen inför formulering av uppdraget. Mötet diskuterade dessa och andra aktörers roll såsom länsstyrelsens samt omfattningen av nätverkets kanslistöd. Beslutades att godkänna uppdrag, budget och aktivitetsplan för gruppen service. Beslutades att välja Anders Johansson som ordförande i arbetsgrupp service. Unga gruppen. Kansliet redovisade att initiativtagarna har varit med och formulerat målen. Synpunkter fanns på vikten av att alla medlemsorganisationer får vara med och nominera ledamöter till denna och andra nya grupper, vikten av jämn könsfördelning i alla grupper samt behovet av att denna nya unga grupp koordinerar med den ungdomsverksamhet som sker i Gröna näringar gruppen. Beslutades att godkänna förslaget till uppdrag, budget och aktivitetsplan för unga gruppen Beslutades att utse Josefin Heed som ordförande i unga gruppen. Landsbygdsutvecklarna Diskussionen baserades på den information som Ingela Grankvist gav i 9 om landsbygdsutvecklarnätverket och den samordnande grupp som finns inom det nätverket. Kansliet berättade att den samordnande gruppen vill öppna upp nätverket för fler landsbygdsutvecklare än de som är de offentligt anställda i aktiviteter som regionala träffar och tankesmedjor, men de vill en gång om året få träffas nationellt yrkesmässigt själva med offentligt anställda landsbygdsutvecklare. Den delen är de beredda att avgiftsfinansiera med en begränsad samordnande arbetsinsats från kansliet. Kansliets förslag är att sätta av 10 % av en tjänst (inklusive arbetstimmar för en nationell träff) för att stötta nätverket med yrkesverksamma landsbygdsutvecklare samt en budget på kr för de aktiviteter, tankesmedjor, regionala träffar etc. som är öppet för alla yrkesverksamma landsbygdsutvecklare. 5

6 Mötet diskuterade för och nackdelar med kansliets förslag. Flera menade att de kommunala landsbygdsutvecklarna borde kunna klara sig själva och fortsätta vädja till SKL finansiera sina nätverksaktiviteter. Andra menade att det är bra att ge stöd till detta initiativ eftersom någon alternativ möjlighet inte finns samt eftersom gruppen är en viktig aktör i arbetet med att nå målen i landsbygdsprogrammet. Beslutades att samordningsgruppen för landsbygdsutvecklarna jobbar vidare enligt planen under 2015 och med de resurser som föreslagits, samt att inför 2016 får kansliet i uppdrag att se över alternativ som underlag för en ny styrgruppsdiskussion. Fiske och Vattenbruk: Kansliet informerade att detta område inte är något vi idag behöver ta ställning till. Temaövergripande aktiviteter Kansliet rapportereade att under denna rubrik samlas det som inte ligger i arbetsgrupperna, som att samla in lärande exempel vilket vi ska göra i form av Ullbaggearbete. Hur vi ska jobba med Ullbaggeprocessen är en diskussion som kan tas på majmötet. Vidare återfinns här det internationella arbetet, bl.a. deltagandet i Rural Networks Assembly inom ENRD och EIP- Agri på EU nivå. Samt deltagande från landsbygdsnätverket i andra EU möten och konferenser. Det blir två arbetsgruppsgemensamma träffar i år. Den första kommer då grupperna bemannats i vår. Alla grupper är inbjudna. HSsl meddelande att den Europeiska landsbygdsriksdagen ERP blir i Österrike i början av november. Beslutades att godkänna budget och aktivitetsplanen för de temaövergripande aktiviteterna. Beslutades att tillsätta en mindre grupp med representant med från Länsstyreslen, LLU, fisket och Jordbruksverket som tillsammans med kansliet tar fram förslag om hur Ullbaggearbetet kan utvecklas. Beslutades att ge stöd till Europeiska landsbygdsriksdagen via hjälp med resebidrag till några ledamöter från Sverige. 11. Ekonomisk lägesrapport och Budget 2015 Kansliet föredrog den utsända ekonomiska lägesrapporten inklusive budget Den finns nu med en större detaljnivå än tidigare. Vi har även delat upp kostnaderna för kansliet på de olika prioriterade områdena. Total budget för 2015 är tkr, inklusive 500 tkr överfört från förra årets budget. I budgeten finns ett utrymme på 610 tkr för ointecknade aktiviteter, vilket kan inkludera medel som reserveras inför nästa års ullbaggesatsning. Beslutades att godkänna den ekonomska lägesrapporten samt den föreslagna budgeten för

7 12. Dialog om förslag till projektplan nätverksaktiviter med finansiering från Havs- och fiskeriprogrammet. Anna Larsson, biträdande enhetschef vid enheten för fiske, jakt och rennäring vid näringsdepartementet presenterade sig och berättade att hon kan ge hjälp med frågor etc. avseende Havs- och fiskeprogrammet. Kollegan Bianca Burcas Salazar är kontaktperson för landsbygdsnätverket. Anna Lööv, Jordbruksverket och kansliet berättade om framtagandet och innehåll i projektplanen för nätverksaktiviter med finansiering från Havs- och fiskeriprogrammet. Arbetet tar nu en paus i väntan på att Havs- och fiskeriprogrammet blir klart så att en projektansökan kan lämnas in. Synpunkter från styrgruppen handlade om synergier med annat arbete inom området, formuleringen runt miljöanpassade system, koordineringen mellan hållbara system och konkurrenskraft samt avsnittet om unga. Vidare diskuterades möjligheten att stödja anläggning av omlöp för fisk vid små kraftverk. En ytterligare fråga var samspelet mellan planens föreslagna aktiviteter och det som ska göra ute i organisationerna. Beslutades att Thore Johnsson, Christina Frieberg och Gun Rudquist deltar i nätverkets redaktionsgrupp för projektplanen tillsammans med en LLU representant och kansliet. 13. Nya medlemmar Kansliet föredrog det utskickade Pm om nya medlemmar: Beslutades: Att Att Att godkänna Fältbiologerna, Förbundet unga rörelsehindrade, Förbundet Vi Unga, Föreningen Ung på landsbygden ULAND, SmåKom, Somaliska Riksförbundet, Ung Media Sverige som medlemmar i landsbygdsnätverket under förutsättning att de som inte angett Organisationens önskade mervärden med att ingå i nätverket gör det. godkänna Kultur och ungdom under förutsättning att de är en fristående förening. framöver ställa krav att den organisation som vill bli medlem anger Organisationens önskade mervärden med att ingå i nätverket 14. Fastställa uppdrag nya arbetsgrupper De nya föreslagna arbetsgruppernas uppdrag togs upp under respektive punkt i aktivitetsplanen Beslut om ordförande för de nya arbetsgrupperna Ordföranden i de nya föreslagna arbetsgrupperna valdes under respektive punkt i aktivitetsplanen Fastställa reviderade riktlinjer för arbetsgrupperna om utfalls- och resultatredovisning samt om miljöpolicy. Beslutades att bordlägga frågan om reviderade riktlinjer för arbetsgrupperna om utfalls- och resultatredovisning samt om miljöpolicy till styrgruppens majmöte. 7

8 17. Ställningstagande om hur vi löser kommunrepresentationen i styrgruppen. Kansliet förslår att platsen hålls vakant tills den årliga översynen av styrgruppssammansättningen som ska ske senare i höst. Beslutades att platsen för kommunrepresentationen i styrgruppen hålls vakant tills den årliga översynen av styrgruppssammansättningen som ska ske senare i höst. Beslutade att ordföranden och Verksamhetsledare tar upp detta med den politiska ledningen för SKL. Punkten stryks. 18. Om tid finns - Information från resp. styrgruppsledamot. 19. Övriga frågor Kansliet föreslog att den idé om satirteckningar som kommit in bordläggs till majmötet. Det är ett initiativ från Jordbruksverket. Beslutades att frågan bordläggs och kansliet undersöker om arbetsgrupperna, exempelvis unga gruppen, vill jobba med detta. 20. Nästa möte Beslutades att nästa möte blir den 25e 26e maj. Mötet börjar 9.30 och avslutar efter lunch dagen därpå. Mötet äger rum i Stockholm. 21. Avslutning Ordföranden tackade de närvarande, särskilt då Ingmar Alm och Fotbollsförbundet, och avslutade mötet. Förda anteckningar Nils Lagerroth med stöd av Maria Gustafsson Justeras Staffan Bond 8

Protokoll från möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 25 26 maj i LRFs Lokaler i Stockholm

Protokoll från möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 25 26 maj i LRFs Lokaler i Stockholm Protokoll från möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 25 26 maj i LRFs Lokaler i Stockholm Närvarande: Peter Melin, Jordbruksverket, ordförande Maria Dirke, Ekologiska lantbrukarna Tore Johnsson,

Läs mer

Landsbygdsnätverket 2014-2020

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och sprids. De organisationer och myndigheter

Läs mer

2015-10-23 (1) Arbetsplan arbetsgrupp Service i landsbygder

2015-10-23 (1) Arbetsplan arbetsgrupp Service i landsbygder 2015-10-23 (1) Arbetsplan arbetsgrupp Service i landsbygder Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Förändringar vi vill få till stånd som direkt följd av våra prioriteringar...

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp 10-11 dec. 2014 på Hyssna Kvarn, Hyssna.

Minnesanteckningar förda vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp 10-11 dec. 2014 på Hyssna Kvarn, Hyssna. Minnesanteckningar förda vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp 10-11 dec. 2014 på Hyssna Kvarn, Hyssna. Närvarande: Peter Melin, Jordbruksverket, ordförande Maria Dirke, Ekologiska lantbrukarna Annika

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov.

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. Upprättad 2014-06- Bestämmelser för det nationella landsbygdsnätverket 2020 Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. 1. Ändamål Det svenska landsbygdsnätverket 2020 ändamål

Läs mer

Protokoll nr 1/2015 från möte med Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet

Protokoll nr 1/2015 från möte med Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet ÖK-sekretariatet 2015-09-09 Protokoll nr 1/2015 från möte med Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Tid: Den 17 juni 2015 Plats: Dagordning:

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008 25 juni Närvarande Peter Melin, ordförande Christina Linderholm Gun Rudquist Inger Normark Lotti Jilsmo Staffan

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016 Fastställd av styrgruppen 25 maj 1 Sammanfattning Vilka som kommunicerar och vad som kommuniceras Under 2015-2016 ska de personer i Landsbygdsnätverket

Läs mer

Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 22 augusti 2011

Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 22 augusti 2011 Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 22 augusti 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverkets

Läs mer

MÅLSTYRNINGEN SKA BLI TYDLIGARE

MÅLSTYRNINGEN SKA BLI TYDLIGARE INFO FRÅN ARBETSGRUPPERNA Kvartal 4 2016 En stor del av Landsbygdsnätverkets arbete genomförs genom olika arbetsgrupper som består av representanter från nätverkets medlemsorganisationer. Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008 5 februari Närvarande Peter Melin, ordförande Christina Linderholm Gun Rudquist Inger Normark Lotti Jilsmo

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

Hur skriva bättre, inkluderande och förankrade strategier? 2014-2020

Hur skriva bättre, inkluderande och förankrade strategier? 2014-2020 Hur skriva bättre, inkluderande och förankrade strategier? 2014-2020 1 Förutsättningar just nu Lokalt ledd utveckling i Landsbygdsfond och Havs- och fiskerifond Gemensamma strategier där det är möjligt

Läs mer

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Handlingsplan för svenskt vattenbruk Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Program 10.00 Välkomna och kort bakgrund, Niclas Purfürst, avdelningschef Landsbygdsavdelningen, Jordbruksverket 10.15 Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Minnesanteckningar vid möte med samverkansgruppen för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledare den 30 mars 2011 i Östersund.

Minnesanteckningar vid möte med samverkansgruppen för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledare den 30 mars 2011 i Östersund. Minnesanteckningar vid möte med samverkansgruppen för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledare den 30 mars 2011 i Östersund. Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Karl Johan Adolfsson, Leader

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Protokoll fört vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 8 mars 2017

Protokoll fört vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 8 mars 2017 Protokoll fört vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 8 mars 2017 Näringsdepartementet, Stockholm klockan 13.00 17.00 Närvarande Styrgruppen Peter Melin, Jordbruksverket, ordförande Tore Johnsson,

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Bilaga 7. Figur 1 Karta över Sverige med landningsplatser i havet

Bilaga 7. Figur 1 Karta över Sverige med landningsplatser i havet Figur 1 Karta över Sverige med landningsplatser i havet 1 Figur 2 Organisationsstruktur, lokalt ledd utveckling Figur 3 Centrala aktörer i uppföljnings- och utvärderingsverksamheten 2 Tabell 1. Övergripande

Läs mer

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans!

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras

Läs mer

Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri

Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri Sverige bygger ett Nationellt Innovationsnätverk EIP Agri Alnarp den 8 okt 2014 Taket: Budgeten Fastställd Väggarna: Mål och regelverk Arbete påbörjat. Grunden: EU-förordning, de svenska politiska prioriteringarna

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp måndagen den 30 mars 2012.

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp måndagen den 30 mars 2012. Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp måndagen den 30 mars 2012. Närvarande: Staffan Markström, Leader Mare Boreale Per

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Webbversion Skicka vidare Dela: November 2015/Nr 3 Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Nu har landsbygdsprogrammet sakta men säkert kommit igång och de ansökningar om stöd som kommit in sedan

Läs mer

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm 1(5) Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm Rapport från Lasse Carlsson, Hela Sverige ska leva Dagen inleddes med att Nätverkets ordf Peter Melin beskrev dagens upplägg med speeddating,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 5 februari 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 3 februari 2014 Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan 1(30) INFORMATION 2014-01-28 Dnr 3.2.17-2297 13 Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan Dokumentet i sin helhet består av både anvisningar, färdigskriven text och luckor där ni på länsstyrelserna

Läs mer

Skellefteå Älvdals styrelse/ LAG

Skellefteå Älvdals styrelse/ LAG Skellefteå Älvdals styrelse/ LAG Möte nr: 1 Plats: Kommunhuset, Norsjö Tid: 15 oktober 2015, kl. 13.00 16.00 Närvarande: Ingrid Ejderud Nygren Ulrika Renström Per-Ove Lööv Dorina Larsson Peder Johansson

Läs mer

Arbetsplan arbetsgrupp Gröna näringar 2016

Arbetsplan arbetsgrupp Gröna näringar 2016 Arbetsplan arbetsgrupp Gröna näringar 2016 1 Ändringslogg för dokumentet Version Datum Ändring Signatur 1 2015-11-13 Första Utkast av arbetsplan NL 2 2015-11-24 Andra Utkast av arbetsplan NL + SL 3 2015-12-02

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och riktade ett särskilt välkommen till de medlemmar som deltar vid dagens möte.

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och riktade ett särskilt välkommen till de medlemmar som deltar vid dagens möte. Sid 1(7) Protokoll fört vid LAG-gruppsmöte URnära Datum: 2016-04-27 Tid: kl. 17.30 20.00 Plats: Ersboda slöjdförening Öppet sammanträde. 1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och riktade

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Miljösamverkan Värmland

Miljösamverkan Värmland Protokoll Styrgruppsmöte 2 oktober 2009 Plats och tid: Region Värmland klockan 10.00-12.00 Närvarande; Mikael Schultz, Karlstad (ordförande), Michael Lindstedt, Kristinehamn, Örjan Nässlander, Hammarö,

Läs mer

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Minneanteckningar från mötet 2015 08 24 Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Deltagare: Josefin Heed Hela Sverige ska leva, Matilda Göransson LRF, Matilda Björkqvist Länstyrelsen Skåne, Mårten Andersson

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014.

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014. Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014. Närvarande: Ulla Herlitz Jörgen Andersson Oscar Kjellberg Magnus Nordgren Rebecca Källström Thomas

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4 2015 2015-05-17 (09:00-15:00) Kalmar Deltagare - SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Carl-Erik Sörman Olle Bergman Peter Svensson Thomas Avelin Tony Jacobsson Per

Läs mer

Hjälpreda för att bygga en landsbygdsstrategi

Hjälpreda för att bygga en landsbygdsstrategi Hjälpreda för att bygga en landsbygdsstrategi 2014-2020 Mål, inriktning, och tidplan Målsättningen med detta arbetsmaterial är att underlätta för er i distrikten att ta del av de landsbygdsmedel som finns

Läs mer

Handikapprådet PROTOKOLL

Handikapprådet PROTOKOLL Handikapprådet PROTOKOLL 2011-09-23 Sid 14 Inledning... 1 15 Val av justeringsledamot... 1 16 Godkännande av dagordningen... 1 17 Minnesanteckningar... 1 18 Reflektioner kring seminariet den 9 sept FN:s

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016

Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016 Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016 Dalarna Innehåll Om Hela Sverige ska leva Dalarna 1 Vårt uppdrag enligt våra stadgar: 2 Om verksamhetsplanen 2 Strategi för 2016 2018 3

Läs mer

1. Bakgrund och syfte Aktiviteter... 4

1. Bakgrund och syfte Aktiviteter... 4 Innehåll 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Aktiviteter... 4 2.1. Webbinarier... 4... 4... 4 2.2. Animerad film... 5... 5... 5 2.3. Idéverkstäder... 5... 5... 5 2.4. Bistå poddreaktionen... 5... 6... 6 2.5.

Läs mer

Protokoll fört vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 6 7 december 2016

Protokoll fört vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 6 7 december 2016 Protokoll fört vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 6 7 december 2016 Hammarstrand, klockan 8.00 17.00 den 6 december och 8.00 13.45 den 7 december Närvarande Styrgruppen Peter Melin, Jordbruksverket,

Läs mer

440 milj till kreativa problemlösningar

440 milj till kreativa problemlösningar 440 milj till kreativa problemlösningar EIP-Agri 25 november 2015 Vi har haft en fantastisk utveckling i jordbruket genom en oändlig rad innovationer .men många utmaningar kvarstår! Var rädd om jorden

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Sid 1(5) Protokoll fört vid LAG-gruppsmöte URnära Tid: kl. 17,00-20.00 Plats: Ersboda slöjd, Gräddvägen 15, Umeå. 1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Uppdraget ERS 2015. Enhetliga referenssystem

Uppdraget ERS 2015. Enhetliga referenssystem Karin Bergström 2014-12-17 Sida: 1 (6) Uppdraget Enhetliga referenssystem Uppdragets idé är att 2015 verka för att resterande kommuner inför SWEREF 99 och att ytterligare 65 kommuner inför RH 2000 genom

Läs mer

Underskrifter: Paragrafer: Nicklas KÖVAMEES (NK) Ordförande Josefine WALLENÅ (JW) Umeå den 24 februari 2016.

Underskrifter: Paragrafer: Nicklas KÖVAMEES (NK) Ordförande Josefine WALLENÅ (JW) Umeå den 24 februari 2016. 1 (5) Plats: Datum: Tid: Skype 24 februari 2016 19:03-21:14 Närvarande: JW Josefine WALLENÅ (ordförande) CA TM NK Christina ABDULAHAD (ordinarie ledamot; vice ordförande) Tua MALMBERG (ordinarie ledamot;

Läs mer

DAGS ATT BYGGA BROAR MELLAN TVÅ PROGRAMPERIODER

DAGS ATT BYGGA BROAR MELLAN TVÅ PROGRAMPERIODER Kvartal 2 2013 En stor del av Landsbygdsnätverkets arbete genomförs genom olika arbetsgrupper som bemannas av Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer. Landsbygdsnätverkets styrgrupp beslutar vilka prioriterade

Läs mer

Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6

Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6 NYHETSBREV Tema: Fisket utvecklar landsbygden från Landsbygdsnätverket Nr 1 2014 Konsekvenser efter valet. Sid 3 och 4 Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6 Medlem har ordet: Sid 4 Eldsjälarnas

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader 2016-05-17 Termer kring och Leader I tabellen hittar du termer som ska användas kring lokal ledd utveckling och Leader i extern kommunikation. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning. Använd listan

Läs mer

Regional handlingsplanen information om pågående och kommande arbeten

Regional handlingsplanen information om pågående och kommande arbeten Regional handlingsplanen information om pågående och kommande arbeten Karin Svanäng, Partnerskapsmötet den 21 maj 2015 Uppstart landsbygds- och fiskeprogrammen Handlingsplan del 1 klar Handlingsplan del

Läs mer

Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål

Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål 1 2013-05-07 Landsbygdsavdelningen Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål Handlingsplaner istället för regionala genomförandestrategier I nästa programperiod kommer länen

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Styrgruppsmöte överenskommelsen

Styrgruppsmöte överenskommelsen Styrgruppsmöte Överenskommelsen Minnesanteckningar 1 (8) Styrgruppsmöte överenskommelsen Plats och tid Knutsalen, Rådhuset, Lund, klockan 10:00-11:45 Ledamöter Övriga Elin Gustafsson (S) ordf. Philip Sandberg

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 FEBRUARI 2011 SIDAN 1 AV 5 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Nr 5/2015 Styrelsesammanträde med motionsgenomgång Tid Kl 09.00-17.40 Plats Sparbanken Skaraborg, Skara Närvarande Sofia Karlsson, ordförande, fr

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Utvärdering av ESI-fondernas. genomförandeorganisationer. Presentation för Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet

Utvärdering av ESI-fondernas. genomförandeorganisationer. Presentation för Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet Utvärdering av ESI-fondernas genomförandeorganisationer Presentation för Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2017-05-23 Utvärdering av ESI-fondernas genomförandeorganisationer i Sverige I januari

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020 Kommunstyrelsens kontor Handläggare: Ylva Hedman Datum 2015-03-24 Dnr KS 2015/01 10 Till Kommunstyrelsen Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram

Läs mer

Arbetsplan arbetsgrupp Integration

Arbetsplan arbetsgrupp Integration Arbetsplan arbetsgrupp Integration 1 Ändringslogg för dokumentet Version Datum Ändring Signatur 1 2015-05-18 Första utkast till arbetsplan 2 2015-09-02 Andra utkast till arbetsplan NL 3 2015-09-11 Tredje

Läs mer

Regler, en översikt. Elin Jern, Tobias Kreuzpointner Per Emanuelsson, Anna Lööv.

Regler, en översikt. Elin Jern, Tobias Kreuzpointner Per Emanuelsson, Anna Lööv. Regler, en översikt Elin Jern, Tobias Kreuzpointner Per Emanuelsson, Anna Lööv Regler, en översikt EU2020 Fondgemensam EU-förordning (1303/2013) Fondförordningar - Regionalfonden (1301/2013) - Socialfonden

Läs mer

Övervakningskommittén 11 maj 2016

Övervakningskommittén 11 maj 2016 Övervakningskommittén 11 maj 2016 Grundläggande om lokalt ledd utveckling Regelverk Vad innebär Leadermetoden? Budget Urvalskriterier En ansökans väg genom systemen Vad går det att söka stöd för? Jordbruksverket

Läs mer

Nordsvenska hästar och sportfiske lockar sid 4

Nordsvenska hästar och sportfiske lockar sid 4 NYHETSBREV från Landsbygdsnätverket Tema: Naturturism Arbetsgrupp ska reda ut frågetecken sid 3 Nr 5 2015 Nordsvenska hästar och sportfiske lockar sid 4 Tusentals turismföretag hägrar i naturen Trenden

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Protokoll Upplands Fotbollförbund Representantskapsmöte på Scandic Hotel, nord i Uppsala kl

Protokoll Upplands Fotbollförbund Representantskapsmöte på Scandic Hotel, nord i Uppsala kl Protokoll Upplands Fotbollförbund Representantskapsmöte 2001-11-19 på Scandic Hotel, nord i Uppsala kl. 19.00 1. REPRESENTANTSKAPET SOM BESLUTANDE MYNDIGHET Ordförande Mats Holmberg hänvisade till Upplands

Läs mer

Projektplan för Landsbygdsnätverkets inriktning fiske och vattenbruk

Projektplan för Landsbygdsnätverkets inriktning fiske och vattenbruk 2016-10-14 Projektplan för Landsbygdsnätverkets inriktning fiske och vattenbruk 1. Syfte Syftet med inriktningen fiske och vattenbruk i Landsbygdsnätverket är att underlätta havs- och fiskeriprogrammets

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets

Läs mer

Handlingsplan för. Nationellt nätverk för landsbygds- och fiskeutveckling

Handlingsplan för. Nationellt nätverk för landsbygds- och fiskeutveckling Handlingsplan för Nationellt nätverk för landsbygds- och fiskeutveckling 2014-2020 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp maj 2015 Handlingsplan för nationellt nätverk för landsbygds- och fiskeutveckling

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Löpande lärande utvärdering av Landsbygdsnätverket

Löpande lärande utvärdering av Landsbygdsnätverket Utvärderingsrapport 2017:6 Löpande lärande utvärdering av Landsbygdsnätverket Författare Maria Carlsrud Felander, EY Sofia Lindeblad, EY Fredrika Sydberger, EY 1 2 Varför görs denna utvärdering? Denna

Läs mer

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-12-10 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenståhl Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson Staffan

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Vad är ett Leader område? Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l Economie Rurale.

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sju Gårdars mjölk Journalnummer: 2008-6160 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp

Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp Övergripande mål Övergripande mål Landsbygdsnätverket ska förbättra genomförandet av landsbygdsprogrammet och förstärka programmets insatser

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16

Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16 Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020 Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16 Min presentation Inledning Generell info Budget Tidsplan Gårdsstöd LFA Miljöstöd Flerfond CLLD Transnationell komponent

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-12-18. Rådgivande gruppen för fiske och vattenbruk

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-12-18. Rådgivande gruppen för fiske och vattenbruk PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-18 Rådgivande gruppen för fiske och vattenbruk Tid Kl. 13.00 16.30 Plats Länsstyrelsen lokal Storön Närva- Karl-Erik Karlsson Torgny von Wachenfeldt rande Thomas Höjer

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer