Protokoll från möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den maj i LRFs Lokaler i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 25 26 maj i LRFs Lokaler i Stockholm"

Transkript

1 Protokoll från möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den maj i LRFs Lokaler i Stockholm Närvarande: Peter Melin, Jordbruksverket, ordförande Maria Dirke, Ekologiska lantbrukarna Tore Johnsson, Sveriges Fiskares Riksförbund Annika Andersson, Lokalt ledd utveckling Christina Frieberg Lokalt ledd utveckling FOG Jenny Kreuger, SLU t o m 16 Staffan Bond, Hela Sverige ska Leva Ingmar Alm, Svenska Fotbollsförbundet Gun Rudquist, SNF t o m 20 Sofia Lindblad, LRF t o m 14 Eva Engström, Länsstyrelserna Rebecca Källström, Företagarna Åsa Bjelkeby, Tillväxtverket Åza Rydén, ESF- rådet, adjungerad Inte närvarande: Jesper Broberg, Hushållningssällskapens Förbund Henrik Hammar, Vattenbrukarnas Riksförbund Adjungerade Andreas Mattisson, Förvaltningsmyndigheten, Jordbruksverket Kansliet Maria Gustafsson Nils Lagerroth Övriga Maria Ahlsved, Näringsdepartementet 1-5 Leif Öster 1-7 Josefin Heed Mötets öppnande Peter Melin öppnade mötet och hälsade välkommen. Ett särskilt välkommen riktades till Åsa Bjelkeby från Tillväxtverket som är med för första gången. 2. Sekreterare Beslutades att till sekreterare utse Nils Lagerroth. 1

2 3. Justerare Beslutades att till att justera protokollet utse Åsa Bjelkeby, Tillväxtverket. 4. Föregående protokoll från den 4 februari 2015 På punkten om redaktionsgruppen om fiske stod det att en person från LLU skulle vara med. Det behövdes dock ingen från LLU, således ska detta ändras i protokollet. Kansliet meddelade att det finns även ojusterade detaljerade anteckningar från mötet som kan rekvireras för de som särskilt önskar det. Beslutades att med ovanstående ändring godkänna styrgruppsprotokollet från den 4 februari Information från Landsbygdsdepartementet och Jordbruksverket Maria Ahlsved vid Näringsdepartementet informerade om Näringsdepartementets nya organisation. Information gavs även om Landsbygdsprogrammet, som förväntas godkännas under morgondagen, om läget med havs- och fiskeriprogrammet, om LLU för social- och regionalfonden samt om arbetet med livsmedelsstrategin och den kommande parlamentariska utredningen om landsbygden. Arbete pågår på näringsdepartementet även med innovationspropositionen, exportstrategin och bredbandsstrategin. Andreas Mattisson vid Jordbruksverket informerade om läget med fiskeriprogrammet och arbetet med att sätta igång landsbygdsprogrammet. 6. Lägesrapport verksamhet En lägesrapport över Landsbygdsnätverkets verksamhet feb maj 2015 var utsänd till styrgruppen. Kansliet gav kompletterande information om den EU revision av TA-medel som är på gång. Kansliet informerade också om att man meddelat de fem områdena som blev utan Leaderstöd att de är välkomna att ingå i landsbygdsnätverket om de väljer att fortsätta med Leader som metod för utveckling. Beslutade formellt att de fem leaderområden som blev utan leaderstöd ska få vara medlemmar i landsbygdsnätverket när de arbetar med landsbygdsutveckling. 7. Fördjupad lägesrapport två verksamhetsområden Leif Öster, ordförande i landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Naturturism informerada, bl. a med att visa en film, om svensk turism och hur besöksnäringen kan öka i Sverige. Naturturism kan ses som en grön del av besöksnäringen. Styrgruppen diskuterade och gav inspel till gruppens kommande arbetsplan. 2

3 Josefin Heed, ordförande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Unga, informerade om gruppens verksamhet, om arbetet med att ta fram en arbetsplan och om vilka som är medlemmar i gruppen. Även här diskuterade styrgruppen planen och gav inspel. Kansliet informerade om att arbetsgrupperna Naturturism, Unga samt Service planerar komma in med sina resp. arbetsplaner till styrgruppsmötet i september. 8. Ekonomisk lägesrapport Kansliet informerade om utsänd ekonomisk lägesrapport. För resterande del av året bedöms det finnas kronor kvar för styrgruppen att fatta beslut om och som ännu ej är uppbokat av tidigare beslut. För nästkommande år 2016, bedöms det motsvarande finnas kronor. 9. Fastställa revideringar i Handlingsplan Kansliet informerade om att en grupp bestående av Sofia Lindblad, Rebecca Källström och Annika Andersson tillsammans med kansliet reviderat det förslag till handlingsplan för landsbygdsnätverket som tidigare diskuterats i styrgruppen. Ett nytt reviderat förslag var utsänt. Styrgruppen diskuterade förslaget. Förslag som kom fram var behov av bättre koppling mellan forskare och landsbygd, samt att handlingsplanen inte behöver vara så detaljerad. Rubriken på avsnittet 8.1 om vetenskapligt råd kan också justeras till Stärka erfarenhetsutbyte och samverkan mot befintlig forskning. Beslutades att utifrån diskussionen ovan justera i handlingsplanen och att den därefter är godkänd. 10. Fastställa stadgar Kansliet fick ett uppdrag vid föregående styrgruppsmöte att se över stadgarna och om de behöver ändras i de delar som berör vilka som kan bli medlemmar för att anpassas till hur aktörer inom fiskeri är organiserade. Vid en översyn har det konstaterats att någon justering ej behöver ske. Beslutades att godkänna kansliets förslag att inte ändra stadgarna. 11. Fastställa revideringar i riktlinjer för arbetsgrupper Kansliet föredrog utsänt förslag till reviderade riktlinjer för arbetsgrupperna. Styrgruppen diskuterade förslaget och synpunkter framfördes vad gäller synen på ersättning för restid, resesätt, storleken på dagsarvodet och om utbetalning till privatpersoner 3

4 Beslutades att utbetalning av arvode som lön endast får ske i undantagsgasfall och då till en maxkostnad av 3000 kr inklusive lönebikostnader. Beslutades att kansliet får i uppdrag att återkomma med ett nytt reviderat förslag till riktlinjer för arbetsgrupperna till styrgruppens septembermöte avseende principer för ersättning vid resor och att de gamla riktlinjerna gäller fram till dess. 12. Regionala fondsamordningsträffar. Diskussion och ställningstagande till Landsbygdsnätverkets roll Kansliet informerade om ett önskemål från den grupp av förvaltningsmyndigheter som samordnar fonderna om att Landsbygdsnatverket kan planera för och genomföra fondövergripande regionala konferenser. Kansliets bedömning är att inte kunna ge detta stöd i höst, dock kunna vara till enklare stöd och hjälp där initiativ tas regionalt. Flera på mötet menade att planering och genomförande av träffarna lämpligen sker regionalt men bra om landsbygdsnätverket är engagerat. Beslutades att rekommendera den fondsamordnande gruppen att de regionala träffarna genomförs våren 2016 i nära samarbete med regionala aktörer, samt att den nationella konferensen planeras till hösten Beslutades även att landsbygdsnätverkets i huvudsak ska ge enklare stöd till de initiativ som tas regionalt. 13. Fastställa Aktivitetsplan Kansliet redogjorde för arbetet med justering av aktivitetsplanen En referensgrupp har funnits till stöd för arbetet med Sofia Lindblad, Rebecca Källström och Annika Andersson. Den huvudsakliga förändringen i förhållande till tidigare versioner är en förändrad disposition. En större tydlighet finns även vad gäller kedjan mellan behov, mål och realistiska resultat. Mötet hade synpunkter på hur man kan följa upp resultatet av innovationssatsningar på sidan 17, att landsbygdsnätverkets uppgift enligt rådsförordningen tydligare bör noteras, att ullbaggepriset delas ut först 2017 (sid 2) samt att på sidan 5 ändra ordet kommunikationen till samverkan mellan olika intressenter. Dessutom är det angeläget att se över och anpassa bilderna som används i planen. Beslutades att kansliet får i uppdrag justera i aktivitetsplanen avseende synpunkterna från diskussionen och att aktivitetsplanen därmed är godkänd. 14. Fastställa kommunikationsplan Kansliet redogjorde för utsänt underlag om kommunikationsplan Synpunkter från mötet var att det vore bra om kommunikationsplanen koordinerades med aktivitetsplanen (kanske som en bilaga) och att det i kommande period kan vara gemensamt dokument med aktivitetsplanen. Vidare kom det synpunkter att det vore bra att sidnumrera planen, att det står 2016 om ullbaggepriset, att det bör vara likartad beskrivning av målgrupper, ex Leader och LAG, att kolumnen om kanal tas bort och istället renodla det som ska vara med. En synpunkt var även att målgrupperna bör beskrivas konsekvent för de olika arbetsgrupperna, dock bör hänsyn tas till vad som prioriterats av de lika arbetsgrupperna. Materialet bör inte överarbetas. 4

5 Beslutades att kansliet genomför justeringar baserade på styrgruppens diskussion och att kommunikationsplanen därmed är godkänd. 15. Nya medlemmar Kansliet fördrog utsänt pm om de som ansökt om medlemskap i landsbygdsnätverket. Vissa av medlemmarna som nu antas ska komplettera sin ansökan med beskrivning av förväntningar och motivering av sitt medlemskap. Beslutades att godkänna Föreningen Ekoringen/odla med solen, Folkbildningsrådet, Sveriges ungdomsorganisationer (LSU), Naturbruksskolornas förening, Riksidrottsförbundet, Sáminuorra, SIOS, Sweden Fishing ekonomisk förening, Svenska Turistföreingen, Svenska Uppfinnarföreningen - SUF, Sveriges Fisketurismföretagare, Visita Service AB, samt Världsnaturfonden WWF som medlemmar i landsbygdsnätverket. 16. Information medlemmars förväntningar på mervärden av sitt medlemskap Kansliet informerade att landsbygdsnätverket nu har ca 70 organisationer som medlemmar. I föregående programperiod var det av de 70 är nya medlemmar för denna period. 44 av de 70 medlemmarna är med i arbetsgrupperna. Alla som är med i arbetsgrupperna behöver vara medlemmar. Sverige grisföretagare, Ensamkommandes förbund och Sveriges friluftsliv har inte kommit in med medlemskapsansökan. Alla som saknat motiveringar har blivit kontaktade och fortfarande är det några som inte kommit in med motiveringar. De som är med i arbetsgrupperna ska mobilisera för att få in fler i landsbygdsnätverket. Även styrgruppen behöver se över vilka som ska vara medlemmar och delta i värvningskampanjen. Kansliet kommer skicka ut den gamla bruttolistan till styrgruppen så att påtryckningar kan ske för medlemskap. Vi bör även undersöka vilka som kan bli medlemar inom fisket och vattenbruket och de som har anknytning till social- och regionalfonden. 17. Fastställa arbetsplaner och budget för nya arbetsgrupper Kansliet fördrog utsänt förslag till ny arbetsplan för integrationsgruppen. Styrgruppen diskuterade förslaget och gav bl. a synpunkter på alternativa komplettande finansieringar av planen och fler samarbetspartners, mer samverkan med andra arbetsgrupper och bättre bildval i materialet. Styrgruppen lyfte också behovet av en kortare och mer överblickbar version av arbetsplanen. För grupperna Unga, Service och Naturturism så förväntas förslag till arbetsplaner inkomma till styrgruppens möte i september. Beslutades att godkänna planen och tilldela integrationsgruppen kr utöver den budget på kr som redan tilldelats, d v s totalt till gruppens förfogande för finns 5

6 kr. Ytterligare medel kan tillföras gruppen efter styrgruppens möte i september. Integrationsgruppen får själv prioritera vilka aktiviteter som ska genomföras med den budget som tilldelats. 18. Beslut om ny ordförande för Integrationsgruppen Kansliet redogjorde för utsänt underlag och arbetet med att ta fram en ny ordförandekandidat till integrationsgruppen. Beslutades att välja Per Hasselberg, Hushållningssällskapet Väst som ordförande i integrationsgruppen. 19. Fastställa arbetsplan för Ullbaggeprocess Kansliet redogjorde för det utsända förslaget angående ullbaggeprocess och landsbygdsgala som en mindre grupp med Annika Andersson, Peter Melin och Eva Engström tillsammans med kansliet tagit fram. Synpunkter från mötet gavs om bland annat att huvudsyftet med arrangemanget bör vara att visa på goda exempel och då gärna i filmformat, att vartannat år med start 2017 är tillräckligt, om kategorier, om behovet av spridning av goda exempel, om kategorier för fisket, om samarbete med Landet runt, om behovet av att analysera om andra alternativa metoder för spridning av goda exempel kan vara mer kostnadseffektiva. Beslutade att starta arbetet först 2016 med sikte på en ullbaggeutdelning/landsbygdsgala 2017och att detta inte ska belasta budgeten Beslutades även att den grupp som jobbat med förslag till ullbaggar och landsbygdsgala får fortsätta arbetet med att ta fram förslag till kategorier mm, men fram för allt att utveckla formerna för hur Ullbaggarna sprids så att de kan bli inspirerande exempel för fler. 20. Information och diskussion om projektplan för fiskerinätverksdelen En arbetsgrupp inom styrgruppen med Tore Johnsson, Gun Rudquist och Christina Frieberg föredrog ett förslag till projektplan för Landsbygdsnätverkets fiskeridel. Tre frågor kräver särskild diskussion. Det gäller fördelningen i budgeten mellan fiske och vattenbruk och där ett förslag är en fördelning 70 % fiske och 30 % vattenbruk. Det gäller hur LLU grupper finanseriade via havs- och fiskerifonden ska träffas och diskutera sina frågor inom Landsbygdsnatverket, samt om det ska finnas ett separat pris motsvande ullbaggepriset fast med inriktning fiske och vattenbruk. Vad gäller storleken på budgeten och fördelningen mellan fiske och vattenbruk i budgeten noterades att en möjlighet kan vara att i ett senare skede ansöka om tilläggsbeslut om fördelningen visar sig vara fel. Beslutades att frågan om fördelning i budgeten tas upp vid styrgruppsmötet i september, att frågor som gäller havs- och fiskerifonden inom LLU tas upp i samordningsgruppen samt att frågan om vatten- och fiskepris tas upp i samband med övriga ullbaggepriser. Beslutades även att fiske och vattenbruk måste beaktas i samtliga arbetsgruppers planer. 6

7 21. Diskussion om höstens nätverksträff Kansliet föredrog utsänt pm om nätverksträff. Marina Tower i Nacka är uppbokad den 24 och 25 november. Paul Soto från Enrd Contact Point medverkar och inbjudan har gått till ministern. Synpunkter som togs upp på mötet var att informationen från Näringsdepartementet inte ger så mycket, dock bättre nu när de får frågor på förhand, att fler departement borde medverka, ex arbetsmarknadsdepartementet, att träffen tydligt ska marknadsföras som en nätverksträff/medlemsmöte och inte en informationsträff, att LD 21 kan ha möte i anslutning till dagarana samt att regionförbunden bör delta i högre utsträckning Beslutades att till planeringsgrupp för nätverksträffen jämte kansliet utse Åsa Bjelkeby, Eva Engström och Christina Frieberg. 22. Information från resp. styrgruppsledamot. Information om läget i resp. medlemsorganisation gavs på mötet från Tore Johnsson Sveriges Fiskares Riksförbund, Staffan Bond Hela Sverige ska Leva, Maria Dirke, Ekologiska lantbrukarna, Eva Engström, Länsstyrelserna, Åza Rydén ESF- rådet, Annika Andersson Lokalt ledd utveckling, Christina Frieberg Lokalt ledd utveckling FOG, Ingmar Alm, Svenska Fotbollförbundet, Rebecca Källström Företagarna samt Åsa Bjelkeby Tillväxtverket. 23. Övriga frågor Ledamot som representerar Landsbygdsnätverket i programmens övervakningskommittéer. Kansliet informerade om att en inbjudan kommit till Landsbygdsnatverket att ingå i övervakningskommittén (ÖK) för landsbygdsprogrammet. Kansliet föreslår att en person från kansliet föreslås till ÖK. Eventuellt kan även en suppleant behöva utses. Beslutades att som representant för Landsbygdsnatverket föreslå Maria Gustafsson som ledamot i Övervakningskommittén. Beslutades även att en representant från kansliet, om aktuellt, föreslås som suppleant för Landsbygdsnätverket i Övervakningskommittén. Ombildning av samordningsgruppen Kansliet informerade om den ombildning av samordningsgruppen som enligt planen ska genomföras. Beslutades att kansliet ihop med Annika Andersson och Staffan Markström (nuvarande ordförande i samordningsgruppen) tar fram ett förslag till ombildning inför styrgruppsmötet i september. 7

8 Bushresan Kansliet informerade om de fem bushresor som planeras av gröna näringar gruppen under våren och sommaren. Styrgruppsledamöterna inbjuds att delta på resorna om möjligt. Utsända handlingar Förslag från möte framfördes om att kansliet bör skriva ut de exakta namnen på handlingarna som skickas ut dagordningen så att ledamöterna lättare hittar rätt dokument till dagordningens olika punkter. Bra även om det går att numrera filerna. 24. Nästa möte 10 september Kansliet informerade att nästa möte med styrgruppen är på Tillväxtverket i Stockholm den 10 september. Styrgruppsmöte 1 2 dec kommer att äga rum i trakten av Nyköpingstrakten. Förda anteckningar Nils Lagerroth Justeras Åsa Bjelkeby 8

Protokoll från Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 4 februari 2015 i Fotbollförbundets Lokaler i Solna

Protokoll från Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 4 februari 2015 i Fotbollförbundets Lokaler i Solna Protokoll från Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 4 februari 2015 i Fotbollförbundets Lokaler i Solna Närvarande: Peter Melin, Jordbruksverket, ordförande Maria Dirke, Ekologiska lantbrukarna Tore Johnsson,

Läs mer

Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål

Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål 1 2013-05-07 Landsbygdsavdelningen Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål Handlingsplaner istället för regionala genomförandestrategier I nästa programperiod kommer länen

Läs mer

2015-10-23 (1) Arbetsplan arbetsgrupp Service i landsbygder

2015-10-23 (1) Arbetsplan arbetsgrupp Service i landsbygder 2015-10-23 (1) Arbetsplan arbetsgrupp Service i landsbygder Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Förändringar vi vill få till stånd som direkt följd av våra prioriteringar...

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Landsbygdsnätverket 2014-2020

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och sprids. De organisationer och myndigheter

Läs mer

Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 22 augusti 2011

Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 22 augusti 2011 Minnesanteckningar för telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp den 22 augusti 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Protokoll nr 1/2015 från möte med Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet

Protokoll nr 1/2015 från möte med Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet ÖK-sekretariatet 2015-09-09 Protokoll nr 1/2015 från möte med Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Tid: Den 17 juni 2015 Plats: Dagordning:

Läs mer

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader 2016-05-17 Termer kring och Leader I tabellen hittar du termer som ska användas kring lokal ledd utveckling och Leader i extern kommunikation. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning. Använd listan

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020

Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2014-2020 Kommunstyrelsens kontor Handläggare: Ylva Hedman Datum 2015-03-24 Dnr KS 2015/01 10 Till Kommunstyrelsen Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Bilaga 7. Figur 1 Karta över Sverige med landningsplatser i havet

Bilaga 7. Figur 1 Karta över Sverige med landningsplatser i havet Figur 1 Karta över Sverige med landningsplatser i havet 1 Figur 2 Organisationsstruktur, lokalt ledd utveckling Figur 3 Centrala aktörer i uppföljnings- och utvärderingsverksamheten 2 Tabell 1. Övergripande

Läs mer

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Minneanteckningar från mötet 2015 08 24 Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Deltagare: Josefin Heed Hela Sverige ska leva, Matilda Göransson LRF, Matilda Björkqvist Länstyrelsen Skåne, Mårten Andersson

Läs mer

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov.

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. Upprättad 2014-06- Bestämmelser för det nationella landsbygdsnätverket 2020 Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. 1. Ändamål Det svenska landsbygdsnätverket 2020 ändamål

Läs mer

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan 1(30) INFORMATION 2014-01-28 Dnr 3.2.17-2297 13 Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan Dokumentet i sin helhet består av både anvisningar, färdigskriven text och luckor där ni på länsstyrelserna

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp 10-11 dec. 2014 på Hyssna Kvarn, Hyssna.

Minnesanteckningar förda vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp 10-11 dec. 2014 på Hyssna Kvarn, Hyssna. Minnesanteckningar förda vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp 10-11 dec. 2014 på Hyssna Kvarn, Hyssna. Närvarande: Peter Melin, Jordbruksverket, ordförande Maria Dirke, Ekologiska lantbrukarna Annika

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008 25 juni Närvarande Peter Melin, ordförande Christina Linderholm Gun Rudquist Inger Normark Lotti Jilsmo Staffan

Läs mer

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012

Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Protokoll från möte 2011-10-24 med HSSL styrgrupp för Landsbygdsriksdagen 2012 Sid 1 Plats: Galtsjöns Wärdshus, Ronneby Tid: 24 oktober 2011, kl.1000-1200, 1300-1500 Närvarande: Inez Arbrahamzon, ordförande

Läs mer

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016 Fastställd av styrgruppen 25 maj 1 Sammanfattning Vilka som kommunicerar och vad som kommuniceras Under 2015-2016 ska de personer i Landsbygdsnätverket

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Protokoll fört vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 8 mars 2017

Protokoll fört vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 8 mars 2017 Protokoll fört vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 8 mars 2017 Näringsdepartementet, Stockholm klockan 13.00 17.00 Närvarande Styrgruppen Peter Melin, Jordbruksverket, ordförande Tore Johnsson,

Läs mer

Minnesanteckningar vid möte med samverkansgruppen för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledare den 30 mars 2011 i Östersund.

Minnesanteckningar vid möte med samverkansgruppen för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledare den 30 mars 2011 i Östersund. Minnesanteckningar vid möte med samverkansgruppen för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledare den 30 mars 2011 i Östersund. Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Karl Johan Adolfsson, Leader

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp måndagen den 30 mars 2012.

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp måndagen den 30 mars 2012. Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med samverkansgruppen för leaderordföranden och leaders verksamhetsledargrupp måndagen den 30 mars 2012. Närvarande: Staffan Markström, Leader Mare Boreale Per

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer

Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16

Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16 Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020 Hans-Olof Stålgren Landsbygdsnätverket 2014 01 16 Min presentation Inledning Generell info Budget Tidsplan Gårdsstöd LFA Miljöstöd Flerfond CLLD Transnationell komponent

Läs mer

1. Bakgrund och syfte Aktiviteter... 4

1. Bakgrund och syfte Aktiviteter... 4 Innehåll 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Aktiviteter... 4 2.1. Webbinarier... 4... 4... 4 2.2. Animerad film... 5... 5... 5 2.3. Idéverkstäder... 5... 5... 5 2.4. Bistå poddreaktionen... 5... 6... 6 2.5.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgrupp för Leaderordföranden den 18 dec 2009 i Stockholm Närvarande: Christer Hederberg ordförande Karl Johan Adolfsson Jörgen Nilsson Tomas Öhlund Carina

Läs mer

Hjälpreda för att bygga en landsbygdsstrategi

Hjälpreda för att bygga en landsbygdsstrategi Hjälpreda för att bygga en landsbygdsstrategi 2014-2020 Mål, inriktning, och tidplan Målsättningen med detta arbetsmaterial är att underlätta för er i distrikten att ta del av de landsbygdsmedel som finns

Läs mer

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8)

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8) 2014-12-05 1 (8) Tid Fredag den 5 december 10.00 14.30 Plats Elite Stora Hotellet, Jönköping Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Utses att justera Leif Larsson, ordförande Lena Celion Björn Jansson

Läs mer

Övervakningskommittén 11 maj 2016

Övervakningskommittén 11 maj 2016 Övervakningskommittén 11 maj 2016 Grundläggande om lokalt ledd utveckling Regelverk Vad innebär Leadermetoden? Budget Urvalskriterier En ansökans väg genom systemen Vad går det att söka stöd för? Jordbruksverket

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Webbversion Skicka vidare Dela: November 2015/Nr 3 Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Nu har landsbygdsprogrammet sakta men säkert kommit igång och de ansökningar om stöd som kommit in sedan

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

MÅLSTYRNINGEN SKA BLI TYDLIGARE

MÅLSTYRNINGEN SKA BLI TYDLIGARE INFO FRÅN ARBETSGRUPPERNA Kvartal 4 2016 En stor del av Landsbygdsnätverkets arbete genomförs genom olika arbetsgrupper som består av representanter från nätverkets medlemsorganisationer. Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Arbetsplan arbetsgrupp Integration

Arbetsplan arbetsgrupp Integration Arbetsplan arbetsgrupp Integration 1 Ändringslogg för dokumentet Version Datum Ändring Signatur 1 2015-05-18 Första utkast till arbetsplan 2 2015-09-02 Andra utkast till arbetsplan NL 3 2015-09-11 Tredje

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna varmt välkomna till det första mötet med URnära ideell förening.

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna varmt välkomna till det första mötet med URnära ideell förening. Protokoll interimsstyrelse URnära Ideell förening Tid: Torsdag den 15 oktober kl 17.30-19.30 Plats: Ersboda slöjd, Umeå Närvarande, Maria Bahlenberg, Christer Lindvall, Enar Jonsson, Roger Sandström (tom

Läs mer

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Handlingsplan för svenskt vattenbruk Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Program 10.00 Välkomna och kort bakgrund, Niclas Purfürst, avdelningschef Landsbygdsavdelningen, Jordbruksverket 10.15 Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans!

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras

Läs mer

DAGS ATT BYGGA BROAR MELLAN TVÅ PROGRAMPERIODER

DAGS ATT BYGGA BROAR MELLAN TVÅ PROGRAMPERIODER Kvartal 2 2013 En stor del av Landsbygdsnätverkets arbete genomförs genom olika arbetsgrupper som bemannas av Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer. Landsbygdsnätverkets styrgrupp beslutar vilka prioriterade

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Sid 1(5) Protokoll fört vid LAG-gruppsmöte URnära Tid: kl. 17,00-20.00 Plats: Ersboda slöjd, Gräddvägen 15, Umeå. 1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

Läs mer

Skellefteå Älvdals styrelse/ LAG

Skellefteå Älvdals styrelse/ LAG Skellefteå Älvdals styrelse/ LAG Möte nr: 1 Plats: Kommunhuset, Norsjö Tid: 15 oktober 2015, kl. 13.00 16.00 Närvarande: Ingrid Ejderud Nygren Ulrika Renström Per-Ove Lööv Dorina Larsson Peder Johansson

Läs mer

Arbetsplan arbetsgrupp Gröna näringar 2016

Arbetsplan arbetsgrupp Gröna näringar 2016 Arbetsplan arbetsgrupp Gröna näringar 2016 1 Ändringslogg för dokumentet Version Datum Ändring Signatur 1 2015-11-13 Första Utkast av arbetsplan NL 2 2015-11-24 Andra Utkast av arbetsplan NL + SL 3 2015-12-02

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Hur skriva bättre, inkluderande och förankrade strategier? 2014-2020

Hur skriva bättre, inkluderande och förankrade strategier? 2014-2020 Hur skriva bättre, inkluderande och förankrade strategier? 2014-2020 1 Förutsättningar just nu Lokalt ledd utveckling i Landsbygdsfond och Havs- och fiskerifond Gemensamma strategier där det är möjligt

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Protokoll nr 1/2015 från möte med Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling 2014-2020

Protokoll nr 1/2015 från möte med Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling 2014-2020 Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling ÖK-sekretariatet 2015-11-19 Protokoll nr 1/2015 från möte med Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling 2014-2020 Tid: Den 15 oktober 2015 Plats:

Läs mer

Miljösamverkan Värmland

Miljösamverkan Värmland Protokoll Styrgruppsmöte 2 oktober 2009 Plats och tid: Region Värmland klockan 10.00-12.00 Närvarande; Mikael Schultz, Karlstad (ordförande), Michael Lindstedt, Kristinehamn, Örjan Nässlander, Hammarö,

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Version 5B projektstöd. Arbetsplan arbetsgrupp Naturturism

Version 5B projektstöd. Arbetsplan arbetsgrupp Naturturism Version 5B projektstöd Arbetsplan arbetsgrupp Naturturism 1 Ändringslogg för dokumentet Version Datum Ändring Signatur 1 Första utkast till arbetsplan LÖ 2 2015-07-06 Omarbetat arbetsplan, utkast BA 3

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 2/2014 2014-03-24 21-41

SKK/Assistanshundsrådet nr 2/2014 2014-03-24 21-41 Sida 1/5 SKK/Assistanshundsrådet nr 21-41 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 24 mars 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008 5 februari Närvarande Peter Melin, ordförande Christina Linderholm Gun Rudquist Inger Normark Lotti Jilsmo

Läs mer

Kommunikationsstrategi för havs- och fiskeriprogrammet

Kommunikationsstrategi för havs- och fiskeriprogrammet Kommunikationsstrategi för havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 2015-11-12 1 Inledning 2015 träder det svenska havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 i kraft. Under hela programperioden spelar god information

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och riktade ett särskilt välkommen till de medlemmar som deltar vid dagens möte.

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och riktade ett särskilt välkommen till de medlemmar som deltar vid dagens möte. Sid 1(7) Protokoll fört vid LAG-gruppsmöte URnära Datum: 2016-04-27 Tid: kl. 17.30 20.00 Plats: Ersboda slöjdförening Öppet sammanträde. 1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och riktade

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 5 februari 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 3 februari 2014 Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013 Protokoll från det 3:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 11 mars kl 09.30 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3. Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-12-18. Rådgivande gruppen för fiske och vattenbruk

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-12-18. Rådgivande gruppen för fiske och vattenbruk PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-18 Rådgivande gruppen för fiske och vattenbruk Tid Kl. 13.00 16.30 Plats Länsstyrelsen lokal Storön Närva- Karl-Erik Karlsson Torgny von Wachenfeldt rande Thomas Höjer

Läs mer

Projektplan för Landsbygdsnätverkets inriktning fiske och vattenbruk

Projektplan för Landsbygdsnätverkets inriktning fiske och vattenbruk 2016-10-14 Projektplan för Landsbygdsnätverkets inriktning fiske och vattenbruk 1. Syfte Syftet med inriktningen fiske och vattenbruk i Landsbygdsnätverket är att underlätta havs- och fiskeriprogrammets

Läs mer

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping

Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping Protokoll LAG-möte 2016-01-19 på Länsstyrelsen i Jönköping Mötet inleddes med att vi lärde känna varandra lite bättre. 1. Mötets öppnande Mötet öppnandes av ordförande, Caroline Dieker. 2. Fastställande

Läs mer

Regler, en översikt. Elin Jern, Tobias Kreuzpointner Per Emanuelsson, Anna Lööv.

Regler, en översikt. Elin Jern, Tobias Kreuzpointner Per Emanuelsson, Anna Lööv. Regler, en översikt Elin Jern, Tobias Kreuzpointner Per Emanuelsson, Anna Lööv Regler, en översikt EU2020 Fondgemensam EU-förordning (1303/2013) Fondförordningar - Regionalfonden (1301/2013) - Socialfonden

Läs mer

Klara Jansson, Naturskyddsföreningen Jan Hansson, Öckerö kommun Rolf Holmgren, Strömstads kommun Bo Wernlundh, Västkustens Båtförbund

Klara Jansson, Naturskyddsföreningen Jan Hansson, Öckerö kommun Rolf Holmgren, Strömstads kommun Bo Wernlundh, Västkustens Båtförbund Protokoll Årsmöte Tid: Fredagen den 28 mars kl. 09.00-09.30 Plats: Sjöfartsmuseet, Göteborg Beslutande Klara Jansson, Naturskyddsföreningen Jan Hansson, Öckerö kommun Rolf Holmgren, Strömstads kommun Bo

Läs mer

Stora förhoppningar på ny. leaderperiod sid 5

Stora förhoppningar på ny. leaderperiod sid 5 NYHETSBREV från Landsbygdsnätverket Tema: Integration Möjlighet att vända negativ flyttrend sid 3 Nr 6 2015 Stora förhoppningar på ny leaderperiod sid 5 Olikheterna ger inspiration och förbättring sid

Läs mer

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Plats: Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Närvarande: LAG, beslutande Kansli Övriga Per Jonsson, ordförande Anne Sörqvist Mats Bergling Bo Carlsson Carina Bohm Kjell-Arne

Läs mer

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET

Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR HAVS- OCH FISKERIPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén 2014 2020 är inrättad av regeringen

Läs mer

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 Plats och tid 2008-04-10 Närvarande Plats och tid 2008-04-30 Närvarande Bruk för Alla kl 13.30-16.15 Tjänstgörande

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET

ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR DET SVENSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets

Läs mer

Utvärdering av ESI-fondernas. genomförandeorganisationer. Presentation för Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet

Utvärdering av ESI-fondernas. genomförandeorganisationer. Presentation för Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet Utvärdering av ESI-fondernas genomförandeorganisationer Presentation för Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2017-05-23 Utvärdering av ESI-fondernas genomförandeorganisationer i Sverige I januari

Läs mer

LAG föreslår föreningsstämman att godkända ändringen i 12 i stadgarna för föreningen LEADER Sydöstra Skåne.

LAG föreslår föreningsstämman att godkända ändringen i 12 i stadgarna för föreningen LEADER Sydöstra Skåne. LAG föreslår föreningsstämman att införa en komplettering till paragraf 12 stadgarna för föreningen LEADER Sydöstra Skåne med en tredje mening: Inga fullmakter godtages. Den föreslagna texten blir då enligt

Läs mer

Nordsvenska hästar och sportfiske lockar sid 4

Nordsvenska hästar och sportfiske lockar sid 4 NYHETSBREV från Landsbygdsnätverket Tema: Naturturism Arbetsgrupp ska reda ut frågetecken sid 3 Nr 5 2015 Nordsvenska hästar och sportfiske lockar sid 4 Tusentals turismföretag hägrar i naturen Trenden

Läs mer

Protokoll. Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen. Nr: 7 2010/2011. Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl. 13.00 17.00

Protokoll. Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen. Nr: 7 2010/2011. Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl. 13.00 17.00 Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 7 2010/2011 Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl. 13.00 17.00 Ajournering: Matpaus kl. 15.10 15.35. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg. Ledamöter:

Läs mer

Peter Langley, tf Generalsekreterare (PL) Amelie Wigzell, adjungerad sekreterare (AW)

Peter Langley, tf Generalsekreterare (PL) Amelie Wigzell, adjungerad sekreterare (AW) PROTOKOLL Sammanträde: Datum och plats: Deltagare: Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelse nr 5 2013/14 Den 24 oktober 2013, Förbundskansliet Christer Englund, ordförande (CE) Jonas Bergqvist (JB) Peter

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Leadergrupper och andra som är engagerade i Leaderfrågor från hela landet nu träffas vi åter för att utbyta erfarenheter! På anmälningsblanketten kan du

Läs mer

Beslutades utse Staffan Larsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Beslutades utse Staffan Larsson att jämte ordföranden justera protokollet. FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 8 1999 Tid Plats 23 september Stockholm Närvarande Bo Toresson, ordförande ledamöter Karin Perers, vice ordförande 84-95 Kent Johansson 84-92 Staffan Larsson Leif

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen för rehabilitering i Södertälje Styrelsen 2009-01-30 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Sekreterare Ledningsgr Fredagen den 30 januari 2009, kl. 8.30-12:00, Försäkringskassan, 1-14 Johan Andersson (s),

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 10 maj 09:00-12:00 Plats: Nova Oskarshamn Dagordning Val av sekreterare Emma Sohlman valdes till sekreterare Val av justerare Ida, Elisabeth Johansson

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016

Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016 Verksamhetsplan och budget för Hela Sverige ska leva Dalarna 2016 Dalarna Innehåll Om Hela Sverige ska leva Dalarna 1 Vårt uppdrag enligt våra stadgar: 2 Om verksamhetsplanen 2 Strategi för 2016 2018 3

Läs mer

Protokoll L02-2013. LAG Terra et Mare 18 mars 2013. Tid: 15.00-15.50. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll L02-2013. LAG Terra et Mare 18 mars 2013. Tid: 15.00-15.50. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund L02-2013 Protokoll LAG Terra et Mare 18 mars 2013 Tid: 15.00-15.50 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Essam El Naggar (ordf.) Gösta Andersson Rolf Andersson Bert Olsson Göran Oskarson

Läs mer

Skolfams årsmöte 2016

Skolfams årsmöte 2016 Föredragningslista: 1. Mötets öppnande Skolfams årsmöte 2016 2. Förslag av dagordning 3. Presentation av Skolfams-organisation /årshjulet. 4. Val av ledamöter och suppleanter enligt lista. 5. Val av valberedningsprocess

Läs mer

Handlingsplan för. Nationellt nätverk för landsbygds- och fiskeutveckling

Handlingsplan för. Nationellt nätverk för landsbygds- och fiskeutveckling Handlingsplan för Nationellt nätverk för landsbygds- och fiskeutveckling 2014-2020 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp maj 2015 Handlingsplan för nationellt nätverk för landsbygds- och fiskeutveckling

Läs mer

Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6

Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6 NYHETSBREV Tema: Fisket utvecklar landsbygden från Landsbygdsnätverket Nr 1 2014 Konsekvenser efter valet. Sid 3 och 4 Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6 Medlem har ordet: Sid 4 Eldsjälarnas

Läs mer

Protokoll fört vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 6 7 december 2016

Protokoll fört vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 6 7 december 2016 Protokoll fört vid möte med Landsbygdsnätverkets styrgrupp den 6 7 december 2016 Hammarstrand, klockan 8.00 17.00 den 6 december och 8.00 13.45 den 7 december Närvarande Styrgruppen Peter Melin, Jordbruksverket,

Läs mer

Stärkt konkurrenskraft inom gröna och blåa näringar genom närmare relation till konsumenterna och ökad medvetenhet om livsmedelskvalitet.

Stärkt konkurrenskraft inom gröna och blåa näringar genom närmare relation till konsumenterna och ökad medvetenhet om livsmedelskvalitet. Stärkt konkurrenskraft inom gröna och blåa näringar genom närmare relation till konsumenterna och ökad medvetenhet om livsmedelskvalitet. Landsbygdsnätverket 2014 Kommuner och landsting vill, kan och vågar

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med Landsbygdsnätverkets Styrgrupp den 18 sept. 2012 på LRF, Stockholm

Minnesanteckningar förda vid möte med Landsbygdsnätverkets Styrgrupp den 18 sept. 2012 på LRF, Stockholm Minnesanteckningar förda vid möte med Landsbygdsnätverkets Styrgrupp den 18 sept. 2012 på LRF, Stockholm Närvarande: Peter Melin, ordförande, Jordbruksverket Annika Andersson, Leader Lars Wikström, Tillväxtverket

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 mars 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare),

Läs mer