Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kent Johansson, 11-18a, 19-21"

Transkript

1 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, Walter Rönmark Anna-Britta Åkerlind Eva Arvidsson Gustav Wennberg Thomas Strand Personalrepresentant Anmält förhinder Adjungerade ledamöter Sekreterare Generalsekreterare Övriga Tomas Östlund Jan-Sture Karlsson Sverker Ågren Leif Kindblom Ants Viirman Kent Johansson, 11-18a, Bo Sundqvist Britten Månsson-Wallin Paul Norén Signild Håkansson, Anna-Carin Bylund Anki Utterström Eberhard Stüber, 1-9, 18b 1 Öppnande Torsten Friberg hälsade alla välkomna samt förklarade sammanträdet för öppnat. En presentationsrunda genomfördes. 2 Val av protokollsjusterare att utse Walter Rönmark att jämte ordföranden justera protokollet. 3 Fastställande av dagordning att behandla Svenska handlingsplanen för Lissabonstrategin under övriga frågor samt att därefter fastställa dagordningen.

2 4 Val av vice ordförande att utse Marie Linder till styrelsens vice ordförande. 5 Val av styrelsens sekreterare att utse Bo Sundqvist till styrelsens sekreterare. 6 Notering av styrelsens sammansättning Vid Folkbildningsrådets representantskapsmöte den 23 april valdes Torsten Friberg till ordförande för Folkbildningsrådet för en tid av två år. Vidare anmälde Folkbildningsrådets medlemmar sina ledamöter till rådets styrelse för samma tidsperiod. Kansliets lokala fackliga organisation har anmält Tomas Östlund att delta i styrelsen som personalens representant. att notera till protokollet att Folkbildningsrådets styrelse för den kommande tvåårsperioden består av: Torsten Friberg, ordförande, Marie Linder, vice ordförande, Walter Rönmark, utsedda av Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Jan-Sture Karlsson, Anna-Britta Åkerlind, Eva Arvidsson, Thomas Strand, utsedda av Folkbildningsförbundet, Sverker Ågren, Gustav Wennberg, utsedda av Sveriges Kommuner och Landsting samt Tomas Östlund, personalrepresentant. 7 Adjungerade ledamöter i styrelsen Enligt Folkbildningsrådets stadgar äger var och en av de tre medlemmarna i Folkbildningsrådet rätt att utse en adjungerad ledamot i styrelsen med yttrande- och förslagsrätt. att notera till protokollet att Leif Kindblom, Folkbildningsförbundet, Kent Johansson, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation samt Ants Viirman, Sveriges Kommuner och Landsting är adjungerade ledamöter i Folkbildningsrådets styrelse. 2

3 8 Firmatecknare samt teckningsrätt för bank- och girokonto att Folkbildningsrådets firma tecknas av ordföranden Torsten Friberg, vice ordföranden Marie Linder, Britten Månsson-Wallin och Paul Norén, två i förening, att Folkbildningsrådets och Folkbildningsrådets/FIN:s bank- och girokonton samt skattedeklaration tecknas av ordföranden Torsten Friberg, vice ordföranden Marie Linder, Britten Månsson-Wallin, Paul Norén, Bo Sundqvist och Liselott Ragelius två i förening samt att förklara paragrafen för omedelbart justerad. 9 Beredningsgrupp för utvärdering av styrelsens beredningsgruppers arbetsformer Redogjordes för arbetsgruppens arbete och förslag (bilaga). För att tydliggöra roller och uppdrag mellan styrelsen, generalsekreteraren och MO föreslås att en arbetsordning för rådet utarbetas. En gemensam årlig styrelsekonferens med medlemsorganisationernas styrelser införs. Ett MO-samråd genomförs per år. att beredningsgruppens förslag ska börja tillämpas per den 1 juli 2007, att uppdra åt ordföranden samt generalsekreteraren att under hösten återkomma till styrelsen med förslag på arbetsordning för rådet och en instruktion till generalsekreteraren för att tydliggöra styrelsens och generalsekreterarens arbetsfördelning - roll och uppdrag, att uppdra åt kansliet att förbereda styrelsekonferensen våren 2008, att genomföra årets MO-samråd den 3 oktober samt att vid tillsättande av beredningsgrupper, arbeta i förslagets anda fram tills dess en eventuell revidering av stadgarna har genomförts. 10 Styrelsens arbetsformer Diskuterades styrelsen arbetsformer, ledamöternas mandat och ansvar samt de adjungerades roll på styrelsesammanträdena. att för närvarande behålla perioden av sammanträden över året, att tjänstemän kan delta vid mötena. 11 Riktlinjer för verksamhetsplan, utvärderingsplan samt budgetram för 2008 Redogjordes för rådets uppdrag, riksdagens beslut och regeringens riktlinjer för 2007 samt för diskussioner vid genomfört MO-samråd (bilaga). att uppdra åt kansliet att med beaktande av styrelsens lämnade synpunkter, återkomma med förslag till verksamhetsplan, utvärderingsplan och budget för 2008 vid sammanträdet i september. 3

4 12 Beredningsgrupp för översyn av villkor för statsbidrag till nya folkhögskolor och studieförbund Redogjordes för gruppens arbete och förslag (bilaga). att efter gjorda redigeringar fastställa beredningsgruppens förslag till Riktlinjer för prövning av statsbidrag vid ansökan om att starta nytt studieförbund, vid ansökan om att starta ny folkhögskola samt vid ansökan från ny huvudman om att få överta statsbidrag för befintlig folkhögskola. 13 Beredningsgrupp för ansökningar om statsbidrag från nya folkhögskolor Redovisades bakgrund för tillsättande av beredningsgrupp (bilaga). att tillsätta en beredningsgrupp för att behandla eventuellt inkommande ansökningar om nya folkhögskolor eller överlåtelser samt att till beredningsgruppen utse Marie Linder och Gustav Wennberg från styrelsen samt inbjuda RIO och Sveriges Kommuner och Landsting att utse vardera en representant. 14 Omfördelning SAGA-medel 2007 Redovisades förslag till fördelning (bilaga). att fastställa de redovisade fördelningsprinciperna samt att fastställa den justerade bilagans preliminära fördelning. 15 Justering av rapporterad verksamhet inom studieförbund Redogjordes för justering av rapporterad verksamhet inom NBV och Folkuniversitetet (bilaga). att utifrån Folkuninversitetets rapport korrigera deras statsbidragsunderlag år 2005 med 204 kulturprogram, att utifrån NBV:s rapport korrigera deras statsbidragsunderlag år 2005 med 345 kulturprogram, att korrigeringar av statsbidrag år 2007 görs i samband med utbetalningen av statsbidrag för det fjärde kvartalet 2007, att uppdra till kansliet att ta kontakt med NBV:s förbundsledning för diskussion kring förbundets ställningstagande samt ta kontakt med kommunen i samma fråga avseende inrapporterade kulturprogram 2006 i Gällivare kommun samt att frågan om korrigering av NBV:s kulturprogram 2006 i Gällivare kommun tas upp för beslut vid sammanträdet i september

5 16 Rapportering av antal studiecirklar 2006 Redovisades bakgrund för brev till tre studieförbund angående stora procentuella ökningar i fråga om antal inrapporterade arrangemang samt deras respektive svar (bilaga). att uppdra åt kansliet att ta upp frågan i de årliga uppföljningsträffarna med de berörda studieförbundens ledningar samt att återkomma till styrelsen med förslag till beslut avseende eventuella justeringar av inrapporterad verksamhet samt att uppdra åt kansliet att uppmärksamma frågan i Utvärdering av implementering av en ny fördelningsmodell för statsbidrag till studieförbund. 17 Remisser Promemorian Bidrag till korttidsstudiestöd Redovisades att Folkbildningsrådet erhållit rubricerat ärende på remiss (bilaga). Remisstiden går ut den 29 juni. att uppdra åt presidiet att fastställa remissyttrande över Promemorian Bidrag till korttidsstudiestöd. 18 Rapporter a. Kanslirapport (handling) Redovisades en rapport över aktuella frågor och genomförda/deltagande i möten och konferenser sedan styrelsens sammanträde den 23 april (bilaga). att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. b. Deltagarnas rättsliga ställning Redogjordes för hur arbetet är upplagt, vad som genomförts och hur fortsättningen ser ut (bilaga). Ett preliminärt förslag till överenskommelse mellan folkbildningens organisationer presenteras på styrelsens sammanträde i september. att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 19 Övriga frågor Svenska handlingsplanen för Lissabonstrategin Diskuterades Folkbildningsrådets roll i relation till den svenska handlingsplanen för Lissabonstrategin. att kansliet får i uppdrag att sammanställa en rapport i ärendet till mötet i september. 5

6 20 Nästa sammanträde Folkbildningsrådets mötesplan för 2007 diskuterades. MO-samrådet i november utgår i och med styrelsens beslut i 9. Thomas Strand och Kent Johansson anmälde förhinder till nästa sammanträde. att nästa sammanträde hålls den 24 september på kansliet samt att därefter fastställa mötesplanen. 21 Avslutning Ordförande tackade alla för två bra sammanträdesdagar och önskade alla en trevlig sommar. Därefter förklarades sammanträdet för avslutat. Vid protokollet Bo Sundqvist sekreterare Justeras Torsten Friberg ordförande Walter Rönmark justerare Bilagor: Handlingar till mötet 6

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE MÅNDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2008

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE MÅNDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2008 1 PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE MÅNDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2008 2 Förslag till dagordning inför möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Tisdagen den 16 september 2008 Tid: Kl. 10-14.15

Läs mer

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 8 2011-09-03 04

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 8 2011-09-03 04 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 8 2011-09-03 04 Tid och plats: Närvarande, beslutande Anmält förhinder Övriga Hotell Park Inn, Hotellgatan 11, Solna Lördag den 3 september

Läs mer

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Plats och tid: Repslagaregatan 12 plan1, kl 13.15 15.25 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2014 Datum: 2014-02-28 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 13:25 18:15 fredag 08:30 09:00 lördag 11:40 11:50 söndag Förbundskansliet i Farsta, Stockholm

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Sammanträdesplats Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Ledamöter Margareta Isacsson (s) ordförande Inger Persson (m) vice ordförande Britt-Marie Asp (s) Jan-Erik Johansson (s) Solveig

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 Plats: Telefonmöte Datum: 2006-10-18 Tid: 19.30 22.25 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Ordföranden för Torsås Kustmiljögrupp, Rune Fransén öppnar årsmötet för verksamhetsåret 2012 och hälsar deltagarna varmt välkomna.

Ordföranden för Torsås Kustmiljögrupp, Rune Fransén öppnar årsmötet för verksamhetsåret 2012 och hälsar deltagarna varmt välkomna. Tid: Lördagen den 15 juni 2013 Plats: Närvarande: Kulturmagasinet i Bergkvara Rune Fransén, Torsås Kustmiljögrupp Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening Jan Hellman, Torsås Kustmiljögrupp Solbrith

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik.

Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik. Protokoll nr 10 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 3 maj 2006, Idrottens Hus, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson (JA), Leif

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 2-3 september 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Styrelsemöte ANSLAG/BEVIS

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Styrelsemöte ANSLAG/BEVIS Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid:, Bleken, Finspångs kommunhus kl. 09.00 Beslutande: Ulrika Jeansson (s) Finspångs kommun Johanna Hedberg Försäkringskassan

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 1 Plats: Kommunhuset Norsjö, sammanträdesrum Björnen Tid: 22 oktober 2008, kl 18-21.00 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Presentation av styrelsen 4.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 7/2008 Datum: 2008-10-03 Tid: 13.00-18.15 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Annika Sylvén, Karin Mattsson (tom 7), Lars Edwinson, Börje Sandgren, Jan Olofsson, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer