Tematisk arbetsgrupp. Kapitalförsörjning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tematisk arbetsgrupp. Kapitalförsörjning"

Transkript

1 Tematisk arbetsgrupp Kapitalförsörjning

2 Innehållsförteckning Plan för tematisk arbetsgrupp Kapitalförsörjning 1 Bakgrund och uppdrag Mål Effektmål Produktmål Tidplan Målgrupper Projektplaner Milstolpe- och leveransplan Arbetsplan Kopplingar och avgränsningar Kopplingar till andra projekt och organisationer utanför nätverket Nya medlemmar till Landsbygdsnätverket Kontakt med andra tematiska arbetsgrupper Kontakter med andra projekt Kontakter med projekt inom övriga EU-finansierade program Kontakter med europeiska landsbygdsnätverket Budget Organisation, ansvar och bemanning

3 Ändringslogg för dokumentet Version Datum Ändring Signatur Upprättad Lina Andersson Mindre justeringar Lina Andersson Gruppen gemensamt beslutat om färdig aktivitetsplan Anna Lööv Bilagor Bilaga nr Dokument Versionsdatum Bilaga 1 åååå-mm-dd Bilaga 2 åååå-mm-dd Bilaga 3 åååå-mm-dd Bilaga 4 åååå-mm-dd 3

4 1Bakgrund och uppdrag Den tematiska arbetsgruppen skall arbeta för bygdernas ökade förmåga att samla kapital för finansiering av sociala och kommersiella utvecklingsprojekt. I en rapport skall: - Problemen kring kapitalförsörjning tydliggöras genom sammanställning och analys av tidigare genomförda utredningar. - Samtidigt presenteras en generaliserad bild över hur olika lokala utvecklingsprojekt faktiskt lyckats mobilisera kapital med olika angreppsvinklar och lösningar - Lärande exempel skall identifieras, och det skall diskuteras vad som gör exempel mer eller mindre överförbara - Överförbara lärdomar sammanställs i metodform och understöds avseende konceptutveckling, spridning och uppföljning - Arbetsgruppen ska söka internationella erfarenheter och utbyten - Gruppen ska sprida kunskap om landsbygdsprogrammets möjligheter som t.ex åtgärd 312 där det uppges, vara möjligt att stödja bildande av organisationer vars syfte är att förbättra tillgången på lokalt kapital för utveckling av landsbygdens näringar. Arbetsgruppen möjligheter är tydligt begränsade i tid och i pengar. Därför blir det viktigt att hantera balansen mellan tillräcklig bredd och tillräckligt djup. Redan utförda sammanställningar och publikationer måste tillvaratas för att i någon mån försöka komplettera tidigare landvinningar med nya angreppsvinklar och konceptidéer. Åren kan visa sig vara en viktig brytningstid där bl.a. svenska banker förväntar sig ökande svårigheter att möta det offentliga, privata och ideella näringslivets efterfrågan på lån. Detta kan blottlägga ett förhållande där det så kallade främmande kapitalets andel i entreprenörernas finansieringsmix generellt ter sig ohållbart stort och där alla parter därför skulle vinna på en ökande andel eget kapital. I takt med minskande antal bankkontor minskar tillgången till personer med erfarenhet att bedöma investeringsidéers framgångspotential. En tolkning av nuläget blir då att bygderna antingen behöver skaffa sig sina egna kapitalförsörjningsorganisationer,.här och nu med hjälp av de medel som kan finnas till buds. Eller också hoppas på att det dyker upp en ny servicefunktion som erbjuder sina tjänster där det alltså helst bör ingå eget kapital med rimligare villkor än befintliga riskkapitalbolag brukar ge. Arbetsgruppen vill lägga fokus på det första alternativet och initiera praktikernätverk för befintliga och nya embryon till hemmabyggda kapitalförsörjningsorganisationer. Följande kännetecken antas vara viktiga och ska därför gärna vara närvarande/beaktade: - Näringslivsallianser,(privat,offentlig,ideell),för livskraftiga lokala ekonomier. - Förmågan till hållbarhetsanalys, värdering och demokratisk prioritering. - Relationsburet förtroendekapital för utveckling, finansiering och framgång. - Fokus på spararnas behov att dela risk och framgång med sitt lokala näringsliv. - Konstruktion som förhindrar intressekonflikt mellan ägare och den lokala ekonomin. - Förmågan att kanalisera relationsburet riskkapital och i steg två utnyttja detta för ökad tillgång till traditionellt låne-, bidrags-, och gåvokapital. 4

5 2Mål 2.1 Effektmål Det övergripande målet och en vision för gruppens arbete är att riskkapital, gåvokapital och lånekapital skall finnas tillgängligt för utveckling av Sveriges lokala ekonomier. 2.2Produktmål Metoder/modeller ska analyseras och utvecklas för effektiv spridning av erfarenheter och kunskaper till landet i allmänhet och till landsbygdsnätverkets medlemmar i synnerhet Fortlöpande kommunikation med landsbygdsnätverket Utskick till landsbygdsnätverket där arbetsgruppen för kapitalförsörjning redogör för vad vi vill åstadkomma, och hur vi tror oss kunna hjälpa till. Här beskrivs kapitalförsörjningsgruppens ambitioner och hur nätverkets medlemmar kan engagera sig för måluppfyllnad. Första utskicket går ut i november Ett praktikernätverk Inom ramen för kapitalförsörjningsgruppens kännetecken samlas intresserade praktiker i ett nätverk för att inspirera och stödja varandra i det experimenterande utvecklingsarbetet. Praktikernätverket ska byggas upp med avsikt att kunna växa och tillgodose framtida behov Rapport Vi sammanställer tidigare kunskaper och bygger in erfarenheterna från praktikernätverket i en rapport. En matris listar kapitalförsörjningsorganisationernas kännetecken och hur de olika initiativen hanterat dessa. Internationella och forskarmässiga kunskaper avgränsas och fokuseras på praktikernas villkor. Påbörjas juni 2010 och avslutas nov Ett ekonomiskt bygdespel Kan nätbaserade verktyg förbättra bygdernas möjligheter till mäklande mellan hållbara utvecklingsmöjligheter och deras finansiering? Kan sådana redskap också ge systematik till värderandet av investeringsalternativens hållbarhetsprestation? Svaren på dessa frågor ska levereras tillsammans med förslag på hur sådana verktyg kan tas fram och finansieras. Detta ska vara utfört dec Tidplan Gruppens arbete pågår mellan juni 2010 och dec Målgrupper Landsbygdsnätverket, de lokala utvecklingsgrupperna och kapitalförsörjningens pionjärer. 5

6 3 Projektplaner Plan för tematisk arbetsgrupp Kapitalförsörjning 3.1Milstolpe- och leveransplan Aktivitet Produkter, specificera verktygen, broschyrer, rapporter, konferenser Utskick e-post Nov dec 2011 Praktikernätverk En lista och ett förslag om hur en sådan kan hållas aktuell När Målgrupp Ansvarig Till vilket effektmål bidrar detta Hela perioden Landsbygdsnätverket De som har, skapar eller avser att skapa lokala kapitalförsörjningsorganisationer av något slag Gruppen Gruppen Rapport Ett ekonomiskt bygdespel Att skriva ut från nätet Nätbaserat verktyg Nov 2011 jan 2011 Praktiker och rådgivare Kapitalförsörjningsorganisationer Oscar Gruppen Nedanstående tabell omfattar samtliga leveransobjekt som den tematiska arbetsgruppen ska ta fram. Namn på aktivitet/leverans Ansvarig genomförare Leveransmottagare Godkänns av Starttidpunkt Färdigtidpunkt Utskick landsbygdsnätverket Gruppen Landsbygdsnätverket Rapport Oscar Kjellberg Styrgruppen Utredning bygdespel Gruppen Styrgruppen

7 3.2 Arbetsplan Praktikernätverket rekryteras via uppsökande verksamhet. De första ska lära känna varandra senast under lokalekonomidagarna i november Dessa dagar blir det första tillfället dessa praktiker erbjuds en roll på den lokalekonomiska scenen inom ramen för temagruppens process. I kombination med utskicken till landsbygdsnätverket ska presentationerna under lokalekonomidagarna skapa en ökad medvetenhet om de lokala ekonomiernas möjligheter att själva ansvara för en bättre kapitalförsörjning. Förväntningen är då att temagruppen ska vinna ett ökande intresse/efterfrågan från lokala grupper/initiativ i landet. Intressenter som då antingen tar plats i praktikernätverket eller abonnerar på fortsatt kommunikation som hjälper deras respektive processer framåt. Parallellt tar rapporten sin form och ska fungera som ett slags riktlinjer för dem som genomgår beslutsprocessen inför eventuellt eget skapande av nya kapitalförsörjningsorganisationer. Under 2011 års lokalekonomidagar kan vi sedan hoppas på att relativt betydande nationellt intresse hunnit byggas upp som kan ge nya aktörer inspiration att driva sina processer vidare med ökad kraft och kompetens. 7

8 4 Kopplingar och avgränsningar Kopplingar och avgränsningar till andra aktiviteter och grupper inom nätverket samt organisationer utanför nätverket redovisas här. 4.1 Kopplingar till andra projekt och organisationer utanför nätverket Inom Hela Sverige ska leva bedrivs det flera konkreta projekt, och via Ulla Herlitz ska temagruppen se till att komplettera och understödja detta arbete Nya medlemmar till Landsbygdsnätverket Lokalekonomerna är ett exempel på organisation som har en naturlig roll att fylla Kontakt med andra tematiska arbetsgrupper På resan från att ha jobbat för ungdomar till att nu vilja jobba med ungdomar, så närmar vi oss punkten när vi kan få jobba åt ungdomar. Kapitalförsörjningsorganisationerna har sin legitimitet i att bygga starkare lokala ekonomier för framtidens generationer. Därför är det naturligt att koppla lokal kapitalförsörjning till ungdomligt entreprenörskap. Integration är också ett naturligt arbetsområde för nya kapitalförsörjningsorganisationer Kontakter med andra projekt Kapitalförsörjningsorganisationerna utgör ett hjärta i högpresterande lokalsamhällen. De har ingen framtid utan välorganiserade näringslivsallianser för livskraftiga lokala ekonomier Med näringsliv avses då helheten som inkluderar det offentliga och ideella näringslivet. Vi behöver hitta/skapa de projekt som hjälper till att bygga den nödvändiga helheten Kontakter med europeiska landsbygdsnätverket Vi skulle gärna veta mer om vad som görs i Europa Kontakter med Landsbygdsnätverkets vetenskapliga råd Behovet av forskning i det här området är förstås stort, men frågan är vad vi månde hinna inom ramen för denna lilla temagrupps begränsningar? 8

9 5 Budget Plan för tematisk arbetsgrupp Kapitalförsörjning Intäkt kr kr Kostnad Ordförande kr Fysiska möten 5 personer x 5 möten x 1 dag x kr*) kr Praktikernätverk 5 möten x kr **) kr Rapportarbete 10 dagar x 3000 kr**) kr Kostnader kr *) kr i arvode och kr i resersättning **) ytterligare arbete för rapporten och praktikernätverket kommer att ansökas från gruppen som en utlysning av nätverksaktivitet 9

10 6 Organisation, ansvar och bemanning Namn Organisation Telefon E-post Ordförande Jörgen Andersson Åres Gröna Dalar Kanslirepresentant Nils Lagerroth Landsbygdsnätverket Övriga ledamöter Anders Johansson Companioon Maria Carlén Sparbankerna Ulla Herlitz Hela Sverige ska leva Oscar Kjellberg Lokalekonomerna Thomas Norrby SLU Landsbygdsnätverkets kansli: Koordinator Anna Lööv Landsbygdsnätverket Informatör Jessica Hagård Landsbygdsnätverket Administratör Suzanne Printzell Landsbygdsnätverket Styrgrupp : Peter Melin Jordbruksverket Christel Benfalk Länsstyrelsen Ewa Engdahl Sveriges kommuner och landsting Inger Normark Tillväxtanalys Linda Birkedal Naturskyddsföreningen Åke Clason Hushållningssällskapet Christina Linderholm Företagarna Staffan Bond Hela Sverige ska leva Thomas Norrby Sveriges Lantbruksuniversitet Thomas Bertilsson Lantbrukarnas Riksförbund Ylva Kortekaas Vi Unga Maroun Aoun Internationella Företagarföreningen i Sverige Christer Hederberg Leader

Arbetsgrupp Energi. Energi på landsbygden

Arbetsgrupp Energi. Energi på landsbygden Arbetsgrupp Energi Energi på landsbygden Innehållsförteckning Arbetsplan för arbetsgruppen energi på landsbygden 1 Bakgrund och uppdrag... 3 2 Mål... 5 2.1 Effektmål... 5 2.2 Produktmål... 5 2.3 Tidplan...

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Ibland strömmar kapitalet åt fel håll. Källa: Nationalmuseum. Carl Gustav Hellqvists målning Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361.

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det Nationella Landsbygdsnätverket den 16 september 2010

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det Nationella Landsbygdsnätverket den 16 september 2010 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det Nationella Landsbygdsnätverket den 16 september 2010 Närvarande Styrgruppen Peter Melin, ordförande Christel Benfalk Lars Wikström Thomas Norrby (fram till

Läs mer

Drivbänk för utveckling av Sparbolagsgroddar

Drivbänk för utveckling av Sparbolagsgroddar Rapport för nätverkschecken Drivbänk för utveckling av Sparbolagsgroddar Eller konsten att visa vägen,.där ingen gått förut Ägare av checken: Åres Gröna Dalar Kontaktuppgifter: Jörgen Andersson, jorgen@fjallbete.nu,

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008 25 juni Närvarande Peter Melin, ordförande Christina Linderholm Gun Rudquist Inger Normark Lotti Jilsmo Staffan

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med Landsbygdsnätverkets Styrgrupp den 18 sept. 2012 på LRF, Stockholm

Minnesanteckningar förda vid möte med Landsbygdsnätverkets Styrgrupp den 18 sept. 2012 på LRF, Stockholm Minnesanteckningar förda vid möte med Landsbygdsnätverkets Styrgrupp den 18 sept. 2012 på LRF, Stockholm Närvarande: Peter Melin, ordförande, Jordbruksverket Annika Andersson, Leader Lars Wikström, Tillväxtverket

Läs mer

17-18 november 2010 lunch till lunch på Sätra Brunn. Dokumentation

17-18 november 2010 lunch till lunch på Sätra Brunn. Dokumentation 17-18 november 2010 lunch till lunch på Sätra Brunn Dokumentation Arrangörer/samarbetspartner och resultat Efter fem år vid Växjö universitet och två år vid Mälardalens Högskola har lokalekonomidagarna

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013.

Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013. Minnesanteckningar från möte med kapitalförsörjningsgruppen på Ekobanken i Gamla Stan, Stockholm den 10 april 2013. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källström Andreas Heimbrandt Ulla Herlitz Oscar

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden

HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden Hur arbetar vi med integration på landsbygden? I landsbygdsprogrammet 2007-2013 är integration på landsbygden ett viktigt horisontellt mål. Trots att Sverige

Läs mer

LEADER BLEKINGE UTVECKLINGSSTRATEGIER FÖR LEADER PÅ BLEKINGES LANDSBYGD OCH SKÄRGÅRD 2007-2013. Att tända ljuset och behålla det tänt

LEADER BLEKINGE UTVECKLINGSSTRATEGIER FÖR LEADER PÅ BLEKINGES LANDSBYGD OCH SKÄRGÅRD 2007-2013. Att tända ljuset och behålla det tänt LEADER BLEKINGE UTVECKLINGSSTRATEGIER FÖR LEADER PÅ BLEKINGES LANDSBYGD OCH SKÄRGÅRD 2007-2013 Att tända ljuset och behålla det tänt Leader som ett redskap för ökad innovation och bättre tillväxt och därmed

Läs mer

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Ibland strömmar kapitalet åt fel håll. Källa: Nationalmuseum. Carl Gustav Hellqvists målning Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361.

Läs mer

Tysslinge Ervalla för företagande och boende

Tysslinge Ervalla för företagande och boende Tysslinge Ervalla för företagande och boende Projektplan LEADER Mellansjölandet 2011 2013 2011 02 22 1 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Mål... 5 4.2 Övergripande mål...

Läs mer

Framgångsrika Friska Företag (3F) - ett nationellt program för värdeskapande personalutveckling

Framgångsrika Friska Företag (3F) - ett nationellt program för värdeskapande personalutveckling 6 maj 2004 Framgångsrika Friska Företag (3F) - ett nationellt program för värdeskapande personalutveckling Sammanfattning Arbetslivet i Sverige har förändrats kraftigt det senaste decenniet. Strukturomvandling,

Läs mer

Regionala livsmedelsstrategier

Regionala livsmedelsstrategier Regionala livsmedelsstrategier En kartläggning av regionala livsmedelsstrategier i Sverige På uppdrag av Kungl. Skogs och Lantbruksakademien och Kommittén för Lönsam Uthållig Primärproduktion (LUPP). Elvira

Läs mer

VÄSTERNORRLAND FÖRSTUDIE SOCIALFONDEN

VÄSTERNORRLAND FÖRSTUDIE SOCIALFONDEN Avsedd för Kommunförbundet Västernorrland Dokumenttyp Rapport Datum December, 2014 VÄSTERNORRLAND FÖRSTUDIE SOCIALFONDEN VÄSTERNORRLAND FÖRSTUDIE SOCIALFONDEN RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING Ramböll Management

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge Att söka regionala tillväxtmedel Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge www.regionblekinge.se version 1:2015 Att söka regionala tillväxtmedel Region Blekinge 2015-06-23

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Sociala investeringar I SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING/REGIONER RESULTAT FRÅN ENKÄTSTUDIE

Sociala investeringar I SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING/REGIONER RESULTAT FRÅN ENKÄTSTUDIE Sociala investeringar I SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING/REGIONER RESULTAT FRÅN ENKÄTSTUDIE Sociala investeringar I SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING/REGIONER RESULTAT FRÅN ENKÄTSTUDIE Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Rapport 2011:36. Kvinnors företagande i landsbygdsprogrammet. kommunikationsplan för jämställdhet

Rapport 2011:36. Kvinnors företagande i landsbygdsprogrammet. kommunikationsplan för jämställdhet Rapport 2011:36 Kvinnors företagande i landsbygdsprogrammet kommunikationsplan för jämställdhet Rapport 2011:36 Kvinnors företagande i landsbygdsprogrammet kommunikationsplan för jämställdhet Utgivningsår:

Läs mer

Slutrapport mobiliseringsfas

Slutrapport mobiliseringsfas Kompetenta Diarienummer Anordnare - resten av landet 2009-12-31 1(27) Slutrapport mobiliseringsfas Projektet Kompetenta Anordnare resten av landet (KompA) och dess mobiliseringsfas har pågått under perioden

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

En Sverıgeberättelse på dıalekt. Rapport om attraktıonskraft och platsmarknadsförıng på lokal och regıonal nıvå.

En Sverıgeberättelse på dıalekt. Rapport om attraktıonskraft och platsmarknadsförıng på lokal och regıonal nıvå. En Sverıgeberättelse på dıalekt. Rapport om attraktıonskraft och platsmarknadsförıng på lokal och regıonal nıvå. 1 (14) Sammanfattning: behoven och möjligheterna är gemensamma Ett av Svenska institutets

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016 Fastställd av styrgruppen 25 maj 1 Sammanfattning Vilka som kommunicerar och vad som kommuniceras Under 2015-2016 ska de personer i Landsbygdsnätverket

Läs mer