Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan Fastställd av styrgruppen 25 maj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj"

Transkript

1 Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan Fastställd av styrgruppen 25 maj 1

2

3 Sammanfattning Vilka som kommunicerar och vad som kommuniceras Under ska de personer i Landsbygdsnätverket som deltar i styrgruppen arbetsgrupperna, innovationsnätverket och nätverket för landsbygdsutvecklarna (delnätverken) sprida information och lärdomar som samlas och skapas i grupperna och delnätverken. Det gäller även de personer som representerar det svenska nätverket på träffar i europeiska Landsbygdsnätverket och europeiska Innovationsnätverket. Informationen och lärdomarna sprider de till kollegor i de medlemsorganisationer och myndigheter som de representerar, men också till övriga medlemsorganisationer och myndigheter. I vissa avseenden är budskapen även riktade till de delar av allmänheten som utgör målgrupper inom prioriterade ämnesområden. Enligt rådsförordningen för landsbygdsprogrammet ska de nationella nätverken också sprida information om programmets möjligheter till potentiella stödmottagare. I Sverige är det förvaltningsmyndigheten som ansvarar för information om stöden. Den informationen kan även spridas vidare av Landsbygdsnätverkets medlemmar. Landsbygdsnätverkets styrgrupp har beslutat att kommunikationsinsatserna under ska fokusera på ett mindre antal aktiviteter under längre perioder för att få ett större genomslag. De frågor som lyfts inom de aktiva grupperna är utgångspunkten för insatserna. Därför genomförs under hösten 2015 och hela 2016 sju tematiska kommunikationskampanjer kopplade till gruppernas arbete d.v.s. gröna näringar, lokalt ledd utveckling, integration, naturturism, service i landsbygder, unga i landsbygdsutveckling samt till innovationsnätverket. Kommunikationskanaler Informationen och erfarenheterna sprids på ett sådant sätt att det i nästa steg är enkelt för medlemsorganisationer och myndigheter att sprida vidare till sina medlemmar och målgrupper. På så vis blir Landsbygdsnätverkets främsta kommunikationskanal utåt medlemsorganisationernas och myndigheternas egna kommunikationskanaler. Det blir en effektiv kommunikationsstrategi i och med att nätverkets medlemsorganisationer och myndigheter tillsammans når en betydande mängd personer av vikt för landsbygdsutveckling. Som stöd för kommunikationen finns resurser i nätverkskansliet. Den information och de lärdomar som tas fram i nätverkets arbetsgrupper och delnätverk ska spridas under Landsbygdsnätverkets grafiska profil för att markera att informationen är producerad av eller förmedlad genom den arena som nätverket skapar. Kommunikatörerna, tillsammans med de övriga samordnarna vid kansliet, ger vägledning och support. Nätverkskansliets placering på Jordbruksverket gör att dess samordnare snabbt kan förmedla information från förvaltningen av de olika programmen. Landsbygdsnätverket har tekniska hjälpmedel och kommunikationskanaler så som egen webbplats, nyhetsbrev, konton för sociala media, filmutrustning och abonnemang på kanaler för att sprida pressmeddelande. Landsbygdsnätverkets styrgrupp har beslutat att se över hur Landsbygdsnätverket på bästa sätt, och inom ramen för tillgängliga medel, kan bidra till att informera en bredare allmänhet om möjligheterna med landsbygdsprogrammet, havs-och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling. Under 2015 genomförs ett seminarium på temat hur medlemsorganisationer och myndigheter inom ramen för sitt samarbete i Landsbygdsnätverket kan kommunicera till en bredare allmänhet. 3

4 Målet med kommunikationen Målet är att medlemsorganisationer och myndigheter genom sitt samarbete i Landsbygdsnätverket ska sprida information och samlade lärdomar till identifierade målgrupper. Det i sin tur bidrar till att öka olika intressenters förmåga och engagemang att medverka till landsbygdsutveckling och kvalitet i genomförandet av de olika programmen.

5 Innehåll SAMMANFATTNING INLEDNING BAKGRUND SAMMANFATTNING AV KOMMUNIKATIONSSTRATEGI: NULÄGESBESKRIVNING/NULÄGESANALYS AVGRÄNSNINGAR SYFTE, STRATEGI OCH MÅL MED KOMMUNIKATIONEN SYFTE STRATEGI MÅL MÅLGRUPPER/AKTÖRER SAMORDNADE KOMMUNIKATIONSKAMPANJER KANAL/MEDIEVAL ANSVARSFÖRDELNING FÖR SPRIDNING/ANORDNA INFORMATIONSUTBYTE

6

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund I Landsbygdnätverkets kommunikationsstrategi finns följande kommunikationsmål med koppling till kommunikationsstrategin för de tre programmen - Landsbygdsprogrammet, Havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling i Socialfonden och Regionalfonden. - Landsbygdsnätverkets medlemmar lär av varandra om arbetssätt, hinder, möjligheter, resultat och effekter för att bidra till bättre programgenomföranden samt hållbar utveckling av landsbygder och av fiskerinäringen och levande kustsamhällen i ett vidare perspektiv. Medlemmarna sprider också nätverkets resultat och information om programmen vidare. - Landsbygdsnätverkets medlemmar kan vidareförmedla information från förvaltningsmyndigheten och på så sätt bidra direkt och indirekt till att personer söker stöd och ersättningar i programmen och bidrar till fiskeri-, lantbruks- och landsbygdsutveckling samt miljönytta. - Landsbygdsnätverkets medlemmar bidrar till att den del av allmänheten som är målgrupp i prioriterade ämnesområden känner till målen med programmen, EU:s roll för programmen och budskap som nätverket skapar utifrån sin verksamhet. Kommunikationsinsatserna som görs under ska bidra till de förväntade resultaten som beskrivs i Aktivitetsplanen. De förväntade utfallen i form av till exempel rapporter, artiklar, filmer, nerladdningar, visningar etc. beskrivs i arbetsplanerna för de prioriterade verksamhetsområdena. 1.2 Strategisk inriktning för kommunikation : En viktig utgångspunkt för Landsbygdsnätverkets kommunikation är att medlemmarna får hög synlighet och interaktivitet i form av ömsesidigt lärande, informationsutbyte, kontaktskapande och samverkan. Nätverket med sina resurser blir en arena för kommunikation mellan medlemmarna samtidigt som medlemmar får möjlighet att gemensamt kommunicera utåt till andra. Kommunikationen syftar inte bara till att redan berörda ska känna till oss. Landsbygdsnätverket behöver också ta en aktiv roll i att forma de associationer som alla intressenter har av Landsbygdsnätverket. En kommunikationsstrategisk målsättning är att under skapa en tydligare, enhetligare och mer informativ bild av Landsbygdsnätverket, dess medlemmar och aktiviteter. I kommunikationen måste vi framförallt lyfta fram prioriteringarna i Aktivitetsplanen för samt den kommunikationsinriktning som styrgruppen fastslog vid sitt planeringsmöte i december Verksamheten ska kännetecknas av kommunikation som ska bidra till nätverkets övergripande mål att öka intressenternas delaktighet i landsbygdsutveckling, att främja kvaliteten i genomförandet av de olika programmen, att bidra till att allmänhet och potentiella stödmottagare är informerade om programmens möjligheter samt att främja innovationer. För att stärka den bilden är det viktigt att Landsbygdsnätverkets kommunikation förmedlar en konsekvent personlighet som understryker dessa värden: Landsbygdsnätverket är en öppen och nyfiken miljö dit våra intressenter alltid känner sig välkomna. Landsbygdsnätverket erbjuder en miljö som förmedlar information till allmänheten och potentiella stödmottagare om programmens möjligheter. Landsbygdsnätverket drivs av en vilja att bidra till målen i de olika programmen genom att medlemmarna ska utbyta erfarenheter, samverka, utveckla metoder och sprida lärdomar inom följande verksamhetsområden: Gröna näringar 1 (9)

8 Innovationer i jordbruk, trädgård och rennäring Lokalt ledd utveckling med leadermetoden Integration Naturturism Service i landsbygder Unga i landsbygdsutveckling Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare Fiskeri och vattenbruk Därutöver ska nätverket ägna sig åt temaövergripande nätverksaktiviteter, så som årliga nätverksträffar, utdelning av Ullbaggepris 2016, samordning mellan arbetsgrupperna, fortlöpande dialog mellan medlemmar och förvaltning samt beslutsfattare om programgenomförandet samt aktiv medverkan i de europeiska nätverken. Strategin under 2015 och 2016 bygger på två huvudprinciper för hur Landsbygdsnätverket ska väcka ett ökat intresse för verksamheten och skapa ett ännu starkare förtroende för Landsbygdsnätverket: 1. Vi använder våra befintliga relationer för att bygga nya. Våra befintliga partners är vår bästa kommunikationskanal. Genom att använda det förtroendekapital vi redan byggt upp i våra befintliga relationer kan vi lättare bygga relationer med andra som vi idag inte har kontakt med. Det förutsätter att vi är bra på att vårda de relationer vi redan har 2. Vi underlättar för alla nätverkets medlemmar och myndigheter att tillsammans stärka varumärket. Det är framförallt i de utåtriktade kontakterna som alla inom nätverket har med olika intressenter att göra, som bilden av Landsbygdsnätverket förmedlas. Vi kan inte styra över vad intressenter gör och säger, men vi kan göra det så lätt som möjligt för alla att ikläda sig rollen som ambassadörer för Landsbygdsnätverket. 1.3 Nulägesbeskrivning/nulägesanalys Efter en behovsinventering bland nätverkets medlemsorganisationer och myndigheter har styrgruppen prioriterat att nätverket, under , kommunikationsmässigt ska: Landsbygdsnätverket bör fokusera på ett mindre antal kommunikationsaktiviteter under längre perioder för att få ett större genomslag, än att arbeta med flera mindre parallella aktiviteter. De frågor som lyfts inom de aktiva arbetsgrupperna är det som hela nätverket bör fokusera på. Det nätverk med kommunikatörer från de olika medlemsorganisationerna, som Landsbygdsnätverkets kommunikatör tidigare har ansvarat för, har inte varit så aktivt varför vi avvaktar och möjligen tar upp frågan i framtiden.

9 Enligt rådsförordningen har Landsbygdsnätverken i Europa har ett uppdrag från kommissionen att upplysa en bredare allmänhet om nyttan med de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Styrgruppen uppmanar till att det ska ordnas ett seminarium eller på annat sätt klargöra vilken roll vi ska ha när det gäller att sprida information till allmänheten och skattebetalarna i synnerhet. Vilken roll har myndigheterna själva? En del som påbörjats är kontakten med Europa Direkt-kontoren som arbetar mycket mot en bredare allmänhet. Där planeras nu att ta fram ett material som presenterar de olika programmen, som sedan kan distribueras. De aktiva arbetsgrupperna bör samordnas genom att sammankalla samtliga till ett möte. Det är viktigt för att kunna diskutera hur grupperna bland annat kan samordna sig om kommunikationssatsningar. 1.4 Avgränsningar Inför varje planerad kommunikationssatsning avgörs vilka avgränsningar som finns, d.v.s. vilka problem eller uppgifter ska denna kommunikationsplan inte lösa? Hänsyn ska tas till ambitionsnivån och vilka resurser som finns. Gränsen för vad som är realistiskt att genomföra ska beaktas. 2 Syfte, strategi och mål med kommunikationen 2.1 Syfte Kommunikationsinsatserna som görs under ska bidra till de förväntade resultaten som beskrivs i aktivitetsplanen. Utfallen i form av till exempel rapporter, artiklar, filmer, nerladdningar, visningar etc. beskrivs i arbetsplanerna för de prioriterade verksamhetsområdena. Grundläggande begrepp Information är de strategiska budskapen som ska leda till ökad kunskap. Kommunikation är processen av budskap som bygger på interaktivitet bland dem som deltar i processen och som ska leda till förväntade attityder eller förhållningssätt. Relationen är ett ömsesidigt engagemang eller gemensamma åtaganden som leder till handling och resultat. 2.2 Strategi Strategierna är kopplade till det kommunikationsbehov och de förutsättningar som råder för varje insats. Vid varje kommunikationsinsats kommer följande frågor att ställas och besvaras av dem för insatserna ansvariga: Vad kan motverka kommunikationsmålen. Vilka hinder finns? Finns det några personer som är särskilt viktiga att ha med sig för att satsningen ska kommuniceras på bästa sätt? 2.3 Mål Inför de olika samordnade kommunikationskampanjerna kommer följande mål att tas i beaktande: Informationsmål Vad ska målgruppen veta. Kunskapsmål - vad målgruppen ska kunna. Kan finnas på en skala mellan Känna till och Kunna räkna upp, veta, förstå.

10 Motivationsmål vilken motivation ska målgruppen ha. Kan finnas på en skala mellan Tänka sig att göra till Kämpa för Beteendemål vad målgruppen ska göra. Kan finnas på skalan från Pröva en gång till Alltid göra. Dessa mål kommer vara kopplade till utarbetade kommunikationsstrategier, aktivitetsmål och verksamhetsmål. 3 Målgrupper/aktörer Målgrupperna som det fokuseras på under är dels generella, dels specifikt relaterade till de prioriterade verksamhetsområdena. Inför de olika samordnade kommunikationskampanjerna kommer ansvariga att ställa följande frågor för att definiera målgrupper, aktörer, intressenter och nyckelpersoner. Vilka är aktörer/målgrupper? Var befinner de sig? Vilken situation befinner de sig i? Hur ser kommunikationen ut till dem idag? Vad kan de, vad kan de inte? Vilka är deras förutsättningar? Finns det primära och sekundära aktörer? Ska några grupper/individer prioriteras? Ska vi kommunicera olika saker till olika grupper/individer? Behöver vissa målgrupper mer information än andra? För att identifiera vilka som är prioriterade målgrupper för nätverkets kommunikationsinsatser är det viktigt att fastställa: vilka som ansvarar för att sprida information eller anordna forum för informationsutbyte vilka som är mottagare av information eller deltagare i ett informationsutbyte, d.v.s. målgrupper vilka som tillhör de prioriterade målgrupperna och vilka som är ansvarig för informationsflödet generellt beskrivna i tabellen i avsnitt 6 under ansvarsfördelning

11 4 Samordnade kommunikationskampanjer Innehållet i kommunikationen Landsbygdsnätverkets styrgrupp har beslutat att innehållet i kommunikationen ska fokusera på frågor som lyfts inom de aktiva arbetsgrupperna samt innovationsnätverket och nätverket för yrkesverksamma landsbygdsutvecklare. Vilka dessa frågor är framgår av respektive grupps och delnätverks arbetsplan. Därutöver ska innehållet i kommunikationen handla om läget i programgenomförandet och vad dess framgångar och utmaningar kan bero på. Innehållet bestäms också av vilka frågor som är aktuella i det europeiska erfarenhetsutbytet och samarbetet. Samordnade kommunikationskampanjer Under 2015 ska: nätverkskansliet tillsammans med initiativtagarna till de nya prioriterade verksamhetsområdena sprida information om de nya gruppernas uppdrag. nätverkskansliet via nätverksmedlemmar bidra till att vidareförmedla förvaltningsmyndighetens information om programmens start och stödmöjligheter. nätverkskansliet ansvara för att Landsbygdsnätverkets hemsida får en grundläggande och ändamålsenlig struktur som understödjer de kommande årens samordnade kampanjer. Hösten 2015 och hela 2016 ska: nätverkskansliet samordna så att berörda nätverksmedlemmarna kraftsamlar informationsspridning och informationsutbyte månadsvis kring frågor inom de prioriterade verksamhetsområdena Gröna näringar, Innovationer i jordbruk, trädgård och rennäring, Lokalt ledd utveckling, Integration, Naturturism, Service i landsbygder, Unga i landsbygdsutveckling samt Fiske och vattenbruk. Dessa tematiska kampanjer sker med en kombination av ändamålsenliga kommunikationskanaler. November och december 2015 och 2016 ska: styrgruppen och nätverkskansliet samla medlemmarna till en dialog med förvaltningsmyndigheten och den politiska ledningen om framgångar och utmaningar i programgenomförandet. Hela perioden ska: nätverkskansliet understödja arbetsgrupperna och delnätverken i sin kommunikationsplanering. nätverkskansliet tillsammans med de svenska nätverksrepresentanterna i de europeiska nätverken se till att frågor som där diskuteras blir väl förankrade och återkopplade bland alla nätverksmedlemmar.

12 5 Kanal/Medieval Det är innehållet i kommunikationen samt målgrupperna och deltagarna i kommunikationen som avgör vilka kanaler som är lämpligast. Den information som tas fram av styrgruppen, av arbetsgrupperna eller av nätverkskansliet ska ha Landsbygdsnätverkets logotype med tillhörande färger, alltså följa dess grafiska manual. En manual för hur logotypen ska användas ska tas fram och finnas för att ladda ner på Landsbygdsnätverkets webbplats. Särskilda mallar för Word och Powerpoint finns också. Valet av kommunikationskanaler och hur de kombineras görs i samråd med nätverkskansliet. Rationell information fungerar för den redan intresserade, emotionellt för den mindre intresserade. Tänk igenom tilltal, ton och budskap så det stämmer överens med Landsbygdsnätverkets kommunikationsstrategi. Några saker att beakta vid kanalval är Räckvidd Selektivitet Snabbhet Uppmärksamhet Verkningsgrad Kontaktkostnad Räcker befintliga kanaler (externwebben, nyhetsbrev, fasta möten, etc.) eller behövs särskilda/nya kanaler (nyhetsbrev, nya webbsidor, e-postsändlistor, seminarier, mässor, broschyr, annonser, roll-ups, film, pressmeddelanden, person till personkontakter, etc.)? Inom varje prioriterat område ska de involverade i nätverket fundera på var målgruppen söker information? Hur vill de ha sin information paketerad? Var når vi dem bäst? Gemensamma kommunikationskanaler inom Landsbygdsnätverket: Nyhetsbrev som kommer ut med ca 8 nummer per år. Varje nyhetsbrev har ett tema som är synkroniserade med de samordnade kommunikationskampanjerna. Teman illustreras med artiklar om vad som sker i den berörda arbetsgruppen, ett inspirerande och lärande exempel samt fakta. Varje nyhetsbrev innehåller dessutom notiser med aktuell information och någon artikel med internationell utblick. Nyhetsbrevet sprids huvudsakligen i elektronisk form till prenumeranter och via sociala medier, men trycks också upp i en upplaga anpassad till de spridningstillfällen som är inplanerade och där temat för nyhetsbrevet passar in. Vid varje större nätverksträff sprids de tre senaste numren av nyhetsbrevet. Hemsidan med både generell och fördjupad information. Den generella informationen handlar om sådant som rör genomförandet i de olika programmen, information från styrgruppen samt från de europeiska landsbygdsnätverken. Den fördjupade informationen är avgränsad till sådant som rör de prioriterade verksamhetsområdena. På hemsidan finns ett kalendarium där framför allt aktiviteter som anordnas i Landsbygdsnätverkets regi finns med, men även sådant som anordnas av nätverksmedlemmar, när de vänder sig till en bredare målgrupp inom nätverket eller då det handlar om frågor inom de prioriterade verksamhetsområdena. På hemsidan läggs webbnyheter ut regelbundet.. Valet av webbnyheter följer samma princip som övrig information d.v.s. information om sådant som rör våra prioriterade verksamhetsområden eller generell information som rör genomförandet av programmen och det som sker i europeiska nätverken.

13 Sociala medier i form av två Facebookgrupper, dels den öppna gruppen Landsbygdsnätverket, dels den slutna gruppen för Landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser som ger möjlighet till en snabbare och mer interaktiv kommunikation. På Twitter görs inlägg mer riktat mot journalister, personer i mediabranschen, opinionsbildare, personer insatta inom landsbygdsfrågor samt havs- och fiskerifrågor. De används bland annat för att i realtid rapportera från olika möten inom nätverket, men också för att omvärldsbevaka och förmedla aktuell information. Landsbygdsnätverket har också YouTubekonto för att ladda upp filmer på sätt göra dem mer tillgängliga. Rapporter och filmdokumentation används vid behov. Dessa sprids huvudsakligen via internet. 6 Ansvarsfördelning för spridning/anordna informationsutbyte Prioriterat verksamhetsområde Gröna näringar Innovationer inom jordbruk, trädgård och rennäring Prioriterat verksamhetsområde Lokalt ledd utveckling Integration Målgrupp/mottagare av el. deltagare i kommunikationen Kökschefer och inköpsansvariga på kommuner. Politiker på kommunal, regional och nationell nivå. Andra nätverksmedlemmar De egna organisationernas medlemmar och målgrupper. Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare Potentiella stödmottagare Förvaltningsmyndighet De delar av allmänheten som utgör målgrupper för några av aktiviteterna, exempelvis unga som ska söka gymnasium. Nätverksmedlemmar, företagare, forskare, myndigheter, allmänhet Företagare, forskare, rådgivare, branschföreträdare Målgrupp/mottagare av el. deltagare i kommunikationen Blivande Leadergrupper Andra nätverksmedlemmar Politiker på lokal, regional och nationell nivå Länsstyrelser Förvaltningsmyndigheter för olika fonder ENDR och ELARD Personer med utländsk bakgrund Politiker på kommunal, regional och nationell nivå. Andra nätverksmedlemmar De egna organisationernas medlemmar & målgrupper. Leadergrupper Länsstyrelser Ansvariga för spridning/anordna informationsutbyte Nätverksmedlemmar i arbetsgruppen Nätverksmedlemmar Nätverkskansli Innovationssupport Ansvariga för spridning/anordna informationsutbyte Nätverksmedlemmar i samordningsgruppen Nätverksmedlemmar i arbetsgruppen

14 Naturturism Service i landsbygder Unga i landsbygdsutveckling Prioriterat verksamhetsområde Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare Fiske och vattenbruk Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare Potentiella stödmottagare Förvaltningsmyndighet Etniska föreningar Politiker på kommunal, regional och nationell nivå. Arbetsgruppen De egna organisationernas medlemmar och målgrupper. Potentiella stödmottagare Förvaltningsmyndighet Befintliga företag, Nya företag, Leadergrupper Myndigheter Länsstyrelser Media Andra nätverksmedlemmar Andra nätverksmedlemmar Ansvariga politiker och tjänstemän i kommuner Leadergrupper Länsstyrelser De egna organisationernas medlemmar och målgrupper Potentiella stödmottagare Ungdomar Politiker på kommunal, regional och nationell nivå. Andra nätverksmedlemmar De egna organisationernas medlemmar och målgrupper. Leadergrupper Länsstyrelser Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare Potentiella stödmottagare Förvaltningsmyndigheter i flera fonder Myndigheter för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Organisationer utanför landsbygdsnätverket Tematiska arbetsgrupper för unga i andra länder ENRD Målgrupp/mottagare av el. deltagare i kommunikationen Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare Nätverksmedlemmar Potentiella stödmottagare (yrkesfiskare, vattenbrukare, aktörer inom fritidsfiske & fisketurism) Politiker på kommunal, regional och nationell nivå. De egna organisationernas medlemmar och målgrupper. Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare Förvaltningsmyndighet Nätverksmedlemmar i arbetsgruppen Nätverksmedlemmar i arbetsgruppen Nätverksmedlemmar i arbetsgruppen Ansvariga för spridning/anordna informationsutbyte Samordnande arbetsgruppen Nätverksmedlemmar Nätverkskansli Nätverksmedlemmar i ev. kommande arbetsgrupper

15 Årliga nätverksträffar Ullbaggepris Samordning mellan arbetsgrupperna Dialog om programgenomförandet mellan medlemmar och förvaltningsmyndighet samt beslutsfattare Medverkan i de europeiska nätverken. Leadergrupper Länsstyrelser Allmänhet Ungdomar Nätverksmedlemmar inklusive regionförbund, länsstyrelser, kommuner och leadergrupper Allmänhet Nätverksmedlemmar inklusive regionförbund, länsstyrelser, kommuner och leadergrupper samt medlemmarnas medlemmar och målgrupper Potentiella stödmottagare Politiker på lokal, regional och nationell nivå Media på lokal, regional och nationell nivå Nätverksmedlemmar i arbetsgrupperna Nätverksmedlemmar inklusive regionförbund, länsstyrelser, kommuner och leadergrupper Nätverksmedlemmar och deras medlemmar och målgrupper Styrgruppen och nätverkskansliet Styrgruppen och nätverkskansliet Nätverkskansliet Nätverkskansliet De personer från organisationer och myndigheter som är med i nätverket och som representerar Sverige vid internationella möten. Nätverkskansliet

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX KOMMUNIKATIONSPLAN För namn på projektet/aktiviteten Beställare: Kommunikationsansvarig: Mottagare: Dnr: Version nr: Revisionshistorik Datum Version nr Kommentar Reviderad av Bilagor Nr Beskrivning

Läs mer

Landsbygdsnätverket 2014-2020

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och sprids. De organisationer och myndigheter

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er)

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Divisionen för offentlig informationshantering Datum Dnr RA 20-2014/5237 Nora Liljeholm 2014-07-02 1 (6) Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Bakgrund

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Varför en gemensam kommunikationssatsning?

Varför en gemensam kommunikationssatsning? 2013-05-24 Varför en gemensam kommunikationssatsning? Internt Vi gör gemensam sak - tillsammans får vi större genomslagskraft. Externt Lyfta kunskap och förflytta attityder hos allmänheten tillsammans

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008

Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Fastställd vid styrgruppsmötet den 18 september 2007. Reviderades vid två tillfällen senast vid aprilmötet 2008. Mål och Effektmål samt identifierade områden

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm 1(5) Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm Rapport från Lasse Carlsson, Hela Sverige ska leva Dagen inleddes med att Nätverkets ordf Peter Melin beskrev dagens upplägg med speeddating,

Läs mer

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

OPPONERING GAV ARBETSGRUPPERNA MER KUNSKAP OM VARANDRA

OPPONERING GAV ARBETSGRUPPERNA MER KUNSKAP OM VARANDRA Kvartal 3 2012 En stor del av Landsbygdsnätverkets arbete genomförs genom olika arbetsgrupper som består av nätverkets medlemmar. Landsbygdsnätverkets styrgrupp beslutar varje år vilka prioriterade teman

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting. Kommunikationsplan. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort i Stockholms läns landsting Kommunikationsplan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Innehåll 1. Bakgrund...3 1.1 Elektronisk hantering från hösten 2015...3 1.2 Om

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Minneanteckningar från mötet 2015 08 24 Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Deltagare: Josefin Heed Hela Sverige ska leva, Matilda Göransson LRF, Matilda Björkqvist Länstyrelsen Skåne, Mårten Andersson

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER KOMMUNIKATIONSSTRATEGI STYRDOKUMENT FÖR FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRDS KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER Uppdaterad 2010-05-03 Kommunikationsstrategi - styrdokument för FoU Sjuhärad Välfärds kommunikationsaktiviteter FoU

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Så här färdigställer ni er strategi

Så här färdigställer ni er strategi Bilaga 1 Sida 1 av 8 2015-04-21 Så här färdigställer ni er strategi Nu har ni fått veta vilka fonder som ni får finansiering ifrån. Först ska ni plocka bort den eller de fonder som ni har sökt, men inte

Läs mer

NYHETSBREV. Nya program utvecklar Sverige. från Landsbygdsnätverket. De nya stöden öppnar. Tema: Europeiska landsbygds program sid 5

NYHETSBREV. Nya program utvecklar Sverige. från Landsbygdsnätverket. De nya stöden öppnar. Tema: Europeiska landsbygds program sid 5 NYHETSBREV från Landsbygdsnätverket Tema: De nya stöden öppnar Många intresserade av nya stöd och möjligheter sid 3 Europeiska landsbygds program sid 5 Nr 8 2015 Bredband på landsbygden en överlevnads

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2015 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2015. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Avgränsning av områden

Avgränsning av områden Avgränsning av områden Annelie Ström Jordbruksverket 036-15 63 28 annelie.strom@jordbruksverket.se Fyra fonder Socialfonden - ESF Regionala utvecklingsfonden - ERUF Landsbygdsfonden - EJFLU Havs- och fiskerifonden

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi Dokumenthistorik Datum Version Kommentar Reviderad av 17 mars 2011 1 Denna version gäller under 2011, planen ska Projektgruppen revideras

Läs mer

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Kommunikationsplan Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Mål - Ansats Målgrupper Kanaler Budskap - essensen

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Handledning för synliggörande

Handledning för synliggörande Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Handledning för synliggörande Så här ska du som projektägare informera om medfinansieringen från Europeiska

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd.

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd. Presentation Jag heter Alexandra Johansson och jag arbetar på MSBs avdelning för risk och sårbarhetsreducerande arbete. Där jag är kommunikatör och ansvarig för kampanjen Aktiv mot brand. Jag var delvis

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Tematisk arbetsgrupp. Kapitalförsörjning

Tematisk arbetsgrupp. Kapitalförsörjning Tematisk arbetsgrupp Kapitalförsörjning Innehållsförteckning Plan för tematisk arbetsgrupp Kapitalförsörjning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 2 Mål... 4 2.1 Effektmål... 4 2.2 Produktmål... 4 2.3 Tidplan...

Läs mer

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE

FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE FÖRSTUDIE AVSEENDE DIALOG OCH KOMMUNIKATION MED MEDBORGA- RE OCH MEDARBETARE : 2 (9) 3 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH SYFTE... 4 2 METOD... 4 3 RESULTAT... 4 3.1 STYRDOKUMENT OCH RUTINER FÖR

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

2014-04-11. Lokal utveckling för alla!

2014-04-11. Lokal utveckling för alla! 2014-04-11 Lokal utveckling för alla! Vad styr arbetet? Artikel 7 Jämställdhet och icke-diskriminering Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet och integration av jämställdhetsperspektivet

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer