Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan Fastställd av styrgruppen 25 maj

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj"

Transkript

1 Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan Fastställd av styrgruppen 25 maj 1

2

3 Sammanfattning Vilka som kommunicerar och vad som kommuniceras Under ska de personer i Landsbygdsnätverket som deltar i styrgruppen arbetsgrupperna, innovationsnätverket och nätverket för landsbygdsutvecklarna (delnätverken) sprida information och lärdomar som samlas och skapas i grupperna och delnätverken. Det gäller även de personer som representerar det svenska nätverket på träffar i europeiska Landsbygdsnätverket och europeiska Innovationsnätverket. Informationen och lärdomarna sprider de till kollegor i de medlemsorganisationer och myndigheter som de representerar, men också till övriga medlemsorganisationer och myndigheter. I vissa avseenden är budskapen även riktade till de delar av allmänheten som utgör målgrupper inom prioriterade ämnesområden. Enligt rådsförordningen för landsbygdsprogrammet ska de nationella nätverken också sprida information om programmets möjligheter till potentiella stödmottagare. I Sverige är det förvaltningsmyndigheten som ansvarar för information om stöden. Den informationen kan även spridas vidare av Landsbygdsnätverkets medlemmar. Landsbygdsnätverkets styrgrupp har beslutat att kommunikationsinsatserna under ska fokusera på ett mindre antal aktiviteter under längre perioder för att få ett större genomslag. De frågor som lyfts inom de aktiva grupperna är utgångspunkten för insatserna. Därför genomförs under hösten 2015 och hela 2016 sju tematiska kommunikationskampanjer kopplade till gruppernas arbete d.v.s. gröna näringar, lokalt ledd utveckling, integration, naturturism, service i landsbygder, unga i landsbygdsutveckling samt till innovationsnätverket. Kommunikationskanaler Informationen och erfarenheterna sprids på ett sådant sätt att det i nästa steg är enkelt för medlemsorganisationer och myndigheter att sprida vidare till sina medlemmar och målgrupper. På så vis blir Landsbygdsnätverkets främsta kommunikationskanal utåt medlemsorganisationernas och myndigheternas egna kommunikationskanaler. Det blir en effektiv kommunikationsstrategi i och med att nätverkets medlemsorganisationer och myndigheter tillsammans når en betydande mängd personer av vikt för landsbygdsutveckling. Som stöd för kommunikationen finns resurser i nätverkskansliet. Den information och de lärdomar som tas fram i nätverkets arbetsgrupper och delnätverk ska spridas under Landsbygdsnätverkets grafiska profil för att markera att informationen är producerad av eller förmedlad genom den arena som nätverket skapar. Kommunikatörerna, tillsammans med de övriga samordnarna vid kansliet, ger vägledning och support. Nätverkskansliets placering på Jordbruksverket gör att dess samordnare snabbt kan förmedla information från förvaltningen av de olika programmen. Landsbygdsnätverket har tekniska hjälpmedel och kommunikationskanaler så som egen webbplats, nyhetsbrev, konton för sociala media, filmutrustning och abonnemang på kanaler för att sprida pressmeddelande. Landsbygdsnätverkets styrgrupp har beslutat att se över hur Landsbygdsnätverket på bästa sätt, och inom ramen för tillgängliga medel, kan bidra till att informera en bredare allmänhet om möjligheterna med landsbygdsprogrammet, havs-och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling. Under 2015 genomförs ett seminarium på temat hur medlemsorganisationer och myndigheter inom ramen för sitt samarbete i Landsbygdsnätverket kan kommunicera till en bredare allmänhet. 3

4 Målet med kommunikationen Målet är att medlemsorganisationer och myndigheter genom sitt samarbete i Landsbygdsnätverket ska sprida information och samlade lärdomar till identifierade målgrupper. Det i sin tur bidrar till att öka olika intressenters förmåga och engagemang att medverka till landsbygdsutveckling och kvalitet i genomförandet av de olika programmen.

5 Innehåll SAMMANFATTNING INLEDNING BAKGRUND SAMMANFATTNING AV KOMMUNIKATIONSSTRATEGI: NULÄGESBESKRIVNING/NULÄGESANALYS AVGRÄNSNINGAR SYFTE, STRATEGI OCH MÅL MED KOMMUNIKATIONEN SYFTE STRATEGI MÅL MÅLGRUPPER/AKTÖRER SAMORDNADE KOMMUNIKATIONSKAMPANJER KANAL/MEDIEVAL ANSVARSFÖRDELNING FÖR SPRIDNING/ANORDNA INFORMATIONSUTBYTE

6

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund I Landsbygdnätverkets kommunikationsstrategi finns följande kommunikationsmål med koppling till kommunikationsstrategin för de tre programmen - Landsbygdsprogrammet, Havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling i Socialfonden och Regionalfonden. - Landsbygdsnätverkets medlemmar lär av varandra om arbetssätt, hinder, möjligheter, resultat och effekter för att bidra till bättre programgenomföranden samt hållbar utveckling av landsbygder och av fiskerinäringen och levande kustsamhällen i ett vidare perspektiv. Medlemmarna sprider också nätverkets resultat och information om programmen vidare. - Landsbygdsnätverkets medlemmar kan vidareförmedla information från förvaltningsmyndigheten och på så sätt bidra direkt och indirekt till att personer söker stöd och ersättningar i programmen och bidrar till fiskeri-, lantbruks- och landsbygdsutveckling samt miljönytta. - Landsbygdsnätverkets medlemmar bidrar till att den del av allmänheten som är målgrupp i prioriterade ämnesområden känner till målen med programmen, EU:s roll för programmen och budskap som nätverket skapar utifrån sin verksamhet. Kommunikationsinsatserna som görs under ska bidra till de förväntade resultaten som beskrivs i Aktivitetsplanen. De förväntade utfallen i form av till exempel rapporter, artiklar, filmer, nerladdningar, visningar etc. beskrivs i arbetsplanerna för de prioriterade verksamhetsområdena. 1.2 Strategisk inriktning för kommunikation : En viktig utgångspunkt för Landsbygdsnätverkets kommunikation är att medlemmarna får hög synlighet och interaktivitet i form av ömsesidigt lärande, informationsutbyte, kontaktskapande och samverkan. Nätverket med sina resurser blir en arena för kommunikation mellan medlemmarna samtidigt som medlemmar får möjlighet att gemensamt kommunicera utåt till andra. Kommunikationen syftar inte bara till att redan berörda ska känna till oss. Landsbygdsnätverket behöver också ta en aktiv roll i att forma de associationer som alla intressenter har av Landsbygdsnätverket. En kommunikationsstrategisk målsättning är att under skapa en tydligare, enhetligare och mer informativ bild av Landsbygdsnätverket, dess medlemmar och aktiviteter. I kommunikationen måste vi framförallt lyfta fram prioriteringarna i Aktivitetsplanen för samt den kommunikationsinriktning som styrgruppen fastslog vid sitt planeringsmöte i december Verksamheten ska kännetecknas av kommunikation som ska bidra till nätverkets övergripande mål att öka intressenternas delaktighet i landsbygdsutveckling, att främja kvaliteten i genomförandet av de olika programmen, att bidra till att allmänhet och potentiella stödmottagare är informerade om programmens möjligheter samt att främja innovationer. För att stärka den bilden är det viktigt att Landsbygdsnätverkets kommunikation förmedlar en konsekvent personlighet som understryker dessa värden: Landsbygdsnätverket är en öppen och nyfiken miljö dit våra intressenter alltid känner sig välkomna. Landsbygdsnätverket erbjuder en miljö som förmedlar information till allmänheten och potentiella stödmottagare om programmens möjligheter. Landsbygdsnätverket drivs av en vilja att bidra till målen i de olika programmen genom att medlemmarna ska utbyta erfarenheter, samverka, utveckla metoder och sprida lärdomar inom följande verksamhetsområden: Gröna näringar 1 (9)

8 Innovationer i jordbruk, trädgård och rennäring Lokalt ledd utveckling med leadermetoden Integration Naturturism Service i landsbygder Unga i landsbygdsutveckling Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare Fiskeri och vattenbruk Därutöver ska nätverket ägna sig åt temaövergripande nätverksaktiviteter, så som årliga nätverksträffar, utdelning av Ullbaggepris 2016, samordning mellan arbetsgrupperna, fortlöpande dialog mellan medlemmar och förvaltning samt beslutsfattare om programgenomförandet samt aktiv medverkan i de europeiska nätverken. Strategin under 2015 och 2016 bygger på två huvudprinciper för hur Landsbygdsnätverket ska väcka ett ökat intresse för verksamheten och skapa ett ännu starkare förtroende för Landsbygdsnätverket: 1. Vi använder våra befintliga relationer för att bygga nya. Våra befintliga partners är vår bästa kommunikationskanal. Genom att använda det förtroendekapital vi redan byggt upp i våra befintliga relationer kan vi lättare bygga relationer med andra som vi idag inte har kontakt med. Det förutsätter att vi är bra på att vårda de relationer vi redan har 2. Vi underlättar för alla nätverkets medlemmar och myndigheter att tillsammans stärka varumärket. Det är framförallt i de utåtriktade kontakterna som alla inom nätverket har med olika intressenter att göra, som bilden av Landsbygdsnätverket förmedlas. Vi kan inte styra över vad intressenter gör och säger, men vi kan göra det så lätt som möjligt för alla att ikläda sig rollen som ambassadörer för Landsbygdsnätverket. 1.3 Nulägesbeskrivning/nulägesanalys Efter en behovsinventering bland nätverkets medlemsorganisationer och myndigheter har styrgruppen prioriterat att nätverket, under , kommunikationsmässigt ska: Landsbygdsnätverket bör fokusera på ett mindre antal kommunikationsaktiviteter under längre perioder för att få ett större genomslag, än att arbeta med flera mindre parallella aktiviteter. De frågor som lyfts inom de aktiva arbetsgrupperna är det som hela nätverket bör fokusera på. Det nätverk med kommunikatörer från de olika medlemsorganisationerna, som Landsbygdsnätverkets kommunikatör tidigare har ansvarat för, har inte varit så aktivt varför vi avvaktar och möjligen tar upp frågan i framtiden.

9 Enligt rådsförordningen har Landsbygdsnätverken i Europa har ett uppdrag från kommissionen att upplysa en bredare allmänhet om nyttan med de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Styrgruppen uppmanar till att det ska ordnas ett seminarium eller på annat sätt klargöra vilken roll vi ska ha när det gäller att sprida information till allmänheten och skattebetalarna i synnerhet. Vilken roll har myndigheterna själva? En del som påbörjats är kontakten med Europa Direkt-kontoren som arbetar mycket mot en bredare allmänhet. Där planeras nu att ta fram ett material som presenterar de olika programmen, som sedan kan distribueras. De aktiva arbetsgrupperna bör samordnas genom att sammankalla samtliga till ett möte. Det är viktigt för att kunna diskutera hur grupperna bland annat kan samordna sig om kommunikationssatsningar. 1.4 Avgränsningar Inför varje planerad kommunikationssatsning avgörs vilka avgränsningar som finns, d.v.s. vilka problem eller uppgifter ska denna kommunikationsplan inte lösa? Hänsyn ska tas till ambitionsnivån och vilka resurser som finns. Gränsen för vad som är realistiskt att genomföra ska beaktas. 2 Syfte, strategi och mål med kommunikationen 2.1 Syfte Kommunikationsinsatserna som görs under ska bidra till de förväntade resultaten som beskrivs i aktivitetsplanen. Utfallen i form av till exempel rapporter, artiklar, filmer, nerladdningar, visningar etc. beskrivs i arbetsplanerna för de prioriterade verksamhetsområdena. Grundläggande begrepp Information är de strategiska budskapen som ska leda till ökad kunskap. Kommunikation är processen av budskap som bygger på interaktivitet bland dem som deltar i processen och som ska leda till förväntade attityder eller förhållningssätt. Relationen är ett ömsesidigt engagemang eller gemensamma åtaganden som leder till handling och resultat. 2.2 Strategi Strategierna är kopplade till det kommunikationsbehov och de förutsättningar som råder för varje insats. Vid varje kommunikationsinsats kommer följande frågor att ställas och besvaras av dem för insatserna ansvariga: Vad kan motverka kommunikationsmålen. Vilka hinder finns? Finns det några personer som är särskilt viktiga att ha med sig för att satsningen ska kommuniceras på bästa sätt? 2.3 Mål Inför de olika samordnade kommunikationskampanjerna kommer följande mål att tas i beaktande: Informationsmål Vad ska målgruppen veta. Kunskapsmål - vad målgruppen ska kunna. Kan finnas på en skala mellan Känna till och Kunna räkna upp, veta, förstå.

10 Motivationsmål vilken motivation ska målgruppen ha. Kan finnas på en skala mellan Tänka sig att göra till Kämpa för Beteendemål vad målgruppen ska göra. Kan finnas på skalan från Pröva en gång till Alltid göra. Dessa mål kommer vara kopplade till utarbetade kommunikationsstrategier, aktivitetsmål och verksamhetsmål. 3 Målgrupper/aktörer Målgrupperna som det fokuseras på under är dels generella, dels specifikt relaterade till de prioriterade verksamhetsområdena. Inför de olika samordnade kommunikationskampanjerna kommer ansvariga att ställa följande frågor för att definiera målgrupper, aktörer, intressenter och nyckelpersoner. Vilka är aktörer/målgrupper? Var befinner de sig? Vilken situation befinner de sig i? Hur ser kommunikationen ut till dem idag? Vad kan de, vad kan de inte? Vilka är deras förutsättningar? Finns det primära och sekundära aktörer? Ska några grupper/individer prioriteras? Ska vi kommunicera olika saker till olika grupper/individer? Behöver vissa målgrupper mer information än andra? För att identifiera vilka som är prioriterade målgrupper för nätverkets kommunikationsinsatser är det viktigt att fastställa: vilka som ansvarar för att sprida information eller anordna forum för informationsutbyte vilka som är mottagare av information eller deltagare i ett informationsutbyte, d.v.s. målgrupper vilka som tillhör de prioriterade målgrupperna och vilka som är ansvarig för informationsflödet generellt beskrivna i tabellen i avsnitt 6 under ansvarsfördelning

11 4 Samordnade kommunikationskampanjer Innehållet i kommunikationen Landsbygdsnätverkets styrgrupp har beslutat att innehållet i kommunikationen ska fokusera på frågor som lyfts inom de aktiva arbetsgrupperna samt innovationsnätverket och nätverket för yrkesverksamma landsbygdsutvecklare. Vilka dessa frågor är framgår av respektive grupps och delnätverks arbetsplan. Därutöver ska innehållet i kommunikationen handla om läget i programgenomförandet och vad dess framgångar och utmaningar kan bero på. Innehållet bestäms också av vilka frågor som är aktuella i det europeiska erfarenhetsutbytet och samarbetet. Samordnade kommunikationskampanjer Under 2015 ska: nätverkskansliet tillsammans med initiativtagarna till de nya prioriterade verksamhetsområdena sprida information om de nya gruppernas uppdrag. nätverkskansliet via nätverksmedlemmar bidra till att vidareförmedla förvaltningsmyndighetens information om programmens start och stödmöjligheter. nätverkskansliet ansvara för att Landsbygdsnätverkets hemsida får en grundläggande och ändamålsenlig struktur som understödjer de kommande årens samordnade kampanjer. Hösten 2015 och hela 2016 ska: nätverkskansliet samordna så att berörda nätverksmedlemmarna kraftsamlar informationsspridning och informationsutbyte månadsvis kring frågor inom de prioriterade verksamhetsområdena Gröna näringar, Innovationer i jordbruk, trädgård och rennäring, Lokalt ledd utveckling, Integration, Naturturism, Service i landsbygder, Unga i landsbygdsutveckling samt Fiske och vattenbruk. Dessa tematiska kampanjer sker med en kombination av ändamålsenliga kommunikationskanaler. November och december 2015 och 2016 ska: styrgruppen och nätverkskansliet samla medlemmarna till en dialog med förvaltningsmyndigheten och den politiska ledningen om framgångar och utmaningar i programgenomförandet. Hela perioden ska: nätverkskansliet understödja arbetsgrupperna och delnätverken i sin kommunikationsplanering. nätverkskansliet tillsammans med de svenska nätverksrepresentanterna i de europeiska nätverken se till att frågor som där diskuteras blir väl förankrade och återkopplade bland alla nätverksmedlemmar.

12 5 Kanal/Medieval Det är innehållet i kommunikationen samt målgrupperna och deltagarna i kommunikationen som avgör vilka kanaler som är lämpligast. Den information som tas fram av styrgruppen, av arbetsgrupperna eller av nätverkskansliet ska ha Landsbygdsnätverkets logotype med tillhörande färger, alltså följa dess grafiska manual. En manual för hur logotypen ska användas ska tas fram och finnas för att ladda ner på Landsbygdsnätverkets webbplats. Särskilda mallar för Word och Powerpoint finns också. Valet av kommunikationskanaler och hur de kombineras görs i samråd med nätverkskansliet. Rationell information fungerar för den redan intresserade, emotionellt för den mindre intresserade. Tänk igenom tilltal, ton och budskap så det stämmer överens med Landsbygdsnätverkets kommunikationsstrategi. Några saker att beakta vid kanalval är Räckvidd Selektivitet Snabbhet Uppmärksamhet Verkningsgrad Kontaktkostnad Räcker befintliga kanaler (externwebben, nyhetsbrev, fasta möten, etc.) eller behövs särskilda/nya kanaler (nyhetsbrev, nya webbsidor, e-postsändlistor, seminarier, mässor, broschyr, annonser, roll-ups, film, pressmeddelanden, person till personkontakter, etc.)? Inom varje prioriterat område ska de involverade i nätverket fundera på var målgruppen söker information? Hur vill de ha sin information paketerad? Var når vi dem bäst? Gemensamma kommunikationskanaler inom Landsbygdsnätverket: Nyhetsbrev som kommer ut med ca 8 nummer per år. Varje nyhetsbrev har ett tema som är synkroniserade med de samordnade kommunikationskampanjerna. Teman illustreras med artiklar om vad som sker i den berörda arbetsgruppen, ett inspirerande och lärande exempel samt fakta. Varje nyhetsbrev innehåller dessutom notiser med aktuell information och någon artikel med internationell utblick. Nyhetsbrevet sprids huvudsakligen i elektronisk form till prenumeranter och via sociala medier, men trycks också upp i en upplaga anpassad till de spridningstillfällen som är inplanerade och där temat för nyhetsbrevet passar in. Vid varje större nätverksträff sprids de tre senaste numren av nyhetsbrevet. Hemsidan med både generell och fördjupad information. Den generella informationen handlar om sådant som rör genomförandet i de olika programmen, information från styrgruppen samt från de europeiska landsbygdsnätverken. Den fördjupade informationen är avgränsad till sådant som rör de prioriterade verksamhetsområdena. På hemsidan finns ett kalendarium där framför allt aktiviteter som anordnas i Landsbygdsnätverkets regi finns med, men även sådant som anordnas av nätverksmedlemmar, när de vänder sig till en bredare målgrupp inom nätverket eller då det handlar om frågor inom de prioriterade verksamhetsområdena. På hemsidan läggs webbnyheter ut regelbundet.. Valet av webbnyheter följer samma princip som övrig information d.v.s. information om sådant som rör våra prioriterade verksamhetsområden eller generell information som rör genomförandet av programmen och det som sker i europeiska nätverken.

13 Sociala medier i form av två Facebookgrupper, dels den öppna gruppen Landsbygdsnätverket, dels den slutna gruppen för Landsbygdsutvecklare i kommuner, regioner och länsstyrelser som ger möjlighet till en snabbare och mer interaktiv kommunikation. På Twitter görs inlägg mer riktat mot journalister, personer i mediabranschen, opinionsbildare, personer insatta inom landsbygdsfrågor samt havs- och fiskerifrågor. De används bland annat för att i realtid rapportera från olika möten inom nätverket, men också för att omvärldsbevaka och förmedla aktuell information. Landsbygdsnätverket har också YouTubekonto för att ladda upp filmer på sätt göra dem mer tillgängliga. Rapporter och filmdokumentation används vid behov. Dessa sprids huvudsakligen via internet. 6 Ansvarsfördelning för spridning/anordna informationsutbyte Prioriterat verksamhetsområde Gröna näringar Innovationer inom jordbruk, trädgård och rennäring Prioriterat verksamhetsområde Lokalt ledd utveckling Integration Målgrupp/mottagare av el. deltagare i kommunikationen Kökschefer och inköpsansvariga på kommuner. Politiker på kommunal, regional och nationell nivå. Andra nätverksmedlemmar De egna organisationernas medlemmar och målgrupper. Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare Potentiella stödmottagare Förvaltningsmyndighet De delar av allmänheten som utgör målgrupper för några av aktiviteterna, exempelvis unga som ska söka gymnasium. Nätverksmedlemmar, företagare, forskare, myndigheter, allmänhet Företagare, forskare, rådgivare, branschföreträdare Målgrupp/mottagare av el. deltagare i kommunikationen Blivande Leadergrupper Andra nätverksmedlemmar Politiker på lokal, regional och nationell nivå Länsstyrelser Förvaltningsmyndigheter för olika fonder ENDR och ELARD Personer med utländsk bakgrund Politiker på kommunal, regional och nationell nivå. Andra nätverksmedlemmar De egna organisationernas medlemmar & målgrupper. Leadergrupper Länsstyrelser Ansvariga för spridning/anordna informationsutbyte Nätverksmedlemmar i arbetsgruppen Nätverksmedlemmar Nätverkskansli Innovationssupport Ansvariga för spridning/anordna informationsutbyte Nätverksmedlemmar i samordningsgruppen Nätverksmedlemmar i arbetsgruppen

14 Naturturism Service i landsbygder Unga i landsbygdsutveckling Prioriterat verksamhetsområde Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare Fiske och vattenbruk Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare Potentiella stödmottagare Förvaltningsmyndighet Etniska föreningar Politiker på kommunal, regional och nationell nivå. Arbetsgruppen De egna organisationernas medlemmar och målgrupper. Potentiella stödmottagare Förvaltningsmyndighet Befintliga företag, Nya företag, Leadergrupper Myndigheter Länsstyrelser Media Andra nätverksmedlemmar Andra nätverksmedlemmar Ansvariga politiker och tjänstemän i kommuner Leadergrupper Länsstyrelser De egna organisationernas medlemmar och målgrupper Potentiella stödmottagare Ungdomar Politiker på kommunal, regional och nationell nivå. Andra nätverksmedlemmar De egna organisationernas medlemmar och målgrupper. Leadergrupper Länsstyrelser Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare Potentiella stödmottagare Förvaltningsmyndigheter i flera fonder Myndigheter för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Organisationer utanför landsbygdsnätverket Tematiska arbetsgrupper för unga i andra länder ENRD Målgrupp/mottagare av el. deltagare i kommunikationen Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare Nätverksmedlemmar Potentiella stödmottagare (yrkesfiskare, vattenbrukare, aktörer inom fritidsfiske & fisketurism) Politiker på kommunal, regional och nationell nivå. De egna organisationernas medlemmar och målgrupper. Yrkesverksamma landsbygdsutvecklare Förvaltningsmyndighet Nätverksmedlemmar i arbetsgruppen Nätverksmedlemmar i arbetsgruppen Nätverksmedlemmar i arbetsgruppen Ansvariga för spridning/anordna informationsutbyte Samordnande arbetsgruppen Nätverksmedlemmar Nätverkskansli Nätverksmedlemmar i ev. kommande arbetsgrupper

15 Årliga nätverksträffar Ullbaggepris Samordning mellan arbetsgrupperna Dialog om programgenomförandet mellan medlemmar och förvaltningsmyndighet samt beslutsfattare Medverkan i de europeiska nätverken. Leadergrupper Länsstyrelser Allmänhet Ungdomar Nätverksmedlemmar inklusive regionförbund, länsstyrelser, kommuner och leadergrupper Allmänhet Nätverksmedlemmar inklusive regionförbund, länsstyrelser, kommuner och leadergrupper samt medlemmarnas medlemmar och målgrupper Potentiella stödmottagare Politiker på lokal, regional och nationell nivå Media på lokal, regional och nationell nivå Nätverksmedlemmar i arbetsgrupperna Nätverksmedlemmar inklusive regionförbund, länsstyrelser, kommuner och leadergrupper Nätverksmedlemmar och deras medlemmar och målgrupper Styrgruppen och nätverkskansliet Styrgruppen och nätverkskansliet Nätverkskansliet Nätverkskansliet De personer från organisationer och myndigheter som är med i nätverket och som representerar Sverige vid internationella möten. Nätverkskansliet

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Kommunikationsstrategi för lokalt ledd utveckling

Kommunikationsstrategi för lokalt ledd utveckling Kommunikationsstrategi för lokalt ledd utveckling 2014-2020 2016-01-19 1 Bakgrund Den här kommunikationsstrategin beskriver hur vi ska prioritera och ger vägledning om hur vi ska kommunicera lokalt ledd

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX KOMMUNIKATIONSPLAN För namn på projektet/aktiviteten Beställare: Kommunikationsansvarig: Mottagare: Dnr: Version nr: Revisionshistorik Datum Version nr Kommentar Reviderad av Bilagor Nr Beskrivning

Läs mer

Kommunikationsstrategi för havs- och fiskeriprogrammet

Kommunikationsstrategi för havs- och fiskeriprogrammet Kommunikationsstrategi för havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 2015-11-12 1 Inledning 2015 träder det svenska havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 i kraft. Under hela programperioden spelar god information

Läs mer

Landsbygdsnätverket 2014-2020

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och sprids. De organisationer och myndigheter

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Landsbygdsnätverkets Aktivitetsplan

Landsbygdsnätverkets Aktivitetsplan Landsbygdsnätverkets Aktivitetsplan 2019-2020 Fastställd vid styrgruppsmöte 12 februari 2019 I Landsbygdsnätverket utbyts erfarenheter, information sprids, kontakter knyts och samarbeten uppstår. Vi inspirerar

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration på landsbygden

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration på landsbygden Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration på landsbygden Per Hasselberg, Maria Elinder www.landsbygdsnatverket.se Rikskonferens Naturbruk, 27 april 2018 Västervik Landsbygdsnätverket 2014-2020

Läs mer

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans!

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras

Läs mer

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020

Kommunikationsstrategi Leader Höga Kusten 2014 2020 BILAGA 9 Kommunikationsstrategi 2014 2020 Kommunikationsstrategi för Syftet med s kommunikationsarbete är att göra vårt leaderområde och det arbete som genomförs inom ramen för det synligt. Genom att göra

Läs mer

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov.

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. Stadgar för det nationella Landsbygdsnätverket 2020 Upprättade juni 2014 Reviderade september 2014 Reviderade 21 juni 2018 Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. 1. Ändamål

Läs mer

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov.

Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. Upprättad 2014-06- Bestämmelser för det nationella landsbygdsnätverket 2020 Dessa bestämmelser ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov. 1. Ändamål Det svenska landsbygdsnätverket 2020 ändamål

Läs mer

ARBETSPLANERNA ÄR BESLUTADE

ARBETSPLANERNA ÄR BESLUTADE INFO FRÅN ARBETSGRUPPERNA Kvartal 1 2017 En stor del av arbete genomförs genom olika arbetsgrupper som består av representanter från nätverkets medlemsorganisationer. styrgrupp beslutar varje år vilka

Läs mer

Landsbygdsnätverkets Aktivitetsplan

Landsbygdsnätverkets Aktivitetsplan Landsbygdsnätverkets Aktivitetsplan 2017 2018 Fastställd av styrgruppen den 10 mars 2017 Reviderad av styrgruppen den 8 februari 2018 I Landsbygdsnätverket utbyts erfarenheter, information sprids, kontakter

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Fyrbodals kommunalförbund Kommunikationsstrategi 2019 2022 Version 1.0 Beslutat 2019-xx-xx Reviderad 2019-xx-xx Ansvarig: Morgan Ahlberg Innehåll Om kommunikationsstrategin... 3 Mål och syfte... 3 Målgrupper...

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp

Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp Aktivitetsplan 2009 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp Övergripande mål Övergripande mål Landsbygdsnätverket ska förbättra genomförandet av landsbygdsprogrammet och förstärka programmets insatser

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Innehåll Inledning 1 Övergripande mål 1 Principer 2 Ansvarsfördelning 3 Massmediekontakter 4 Marknadskommunikation 5 Kriskommunikation 5 Grafisk Profil 5 Kommunikationsstrategi 5 Inledning

Läs mer

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan 1(30) INFORMATION 2014-01-28 Dnr 3.2.17-2297 13 Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan Dokumentet i sin helhet består av både anvisningar, färdigskriven text och luckor där ni på länsstyrelserna

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Handlingsplan för. Nationellt nätverk för landsbygds- och fiskeutveckling

Handlingsplan för. Nationellt nätverk för landsbygds- och fiskeutveckling Handlingsplan för Nationellt nätverk för landsbygds- och fiskeutveckling 2014-2020 Fastställd av Landsbygdsnätverkets styrgrupp maj 2015 Handlingsplan för nationellt nätverk för landsbygds- och fiskeutveckling

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Kommunikationens förhållningssätt... 2 Framgångsrik kommunikation...

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Användning av EU-logotyp och andra informationskrav från fonderna

Användning av EU-logotyp och andra informationskrav från fonderna Leaderguiden 1(5) 2016-10-28 Användning av EU-logotyp och andra informationskrav från fonderna EU ställer krav på att den som har fått stöd ska visa EU-logotypen vid information om stöd, information om

Läs mer

POLICY FÖR. Kommunikationschef. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande.

POLICY FÖR. Kommunikationschef. Antaget Tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande. POLICY FÖR Kommunikation Antaget av Kommunfullmäktige Antaget 2018-05-07 52 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande. Kommunikationschef Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20 PROTOKOLL Nummer 9 1.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Landskapsagronom

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Kommunikationsstrategi för samverkan och externa relationer vid GIH

Kommunikationsstrategi för samverkan och externa relationer vid GIH STRATEGI Datum: 2017-01-30 Diarienummer: GIH 2016/600 Författare: Louise Ekström Karin Larsén Beslutat av: Högskolestyrelsen Beslutsdatum: 2017-02-17 Giltighetstid: februari 2017 - juni 2018 1(6) Kommunikationsstrategi

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

MÅLSTYRNINGEN SKA BLI TYDLIGARE

MÅLSTYRNINGEN SKA BLI TYDLIGARE INFO FRÅN ARBETSGRUPPERNA Kvartal 4 2016 En stor del av Landsbygdsnätverkets arbete genomförs genom olika arbetsgrupper som består av representanter från nätverkets medlemsorganisationer. Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål

Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål 1 2013-05-07 Landsbygdsavdelningen Regionala handlingsplaner samt process för fördelning av pengar och mål Handlingsplaner istället för regionala genomförandestrategier I nästa programperiod kommer länen

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Webbversion Skicka vidare Dela: November 2015/Nr 3 Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Nu har landsbygdsprogrammet sakta men säkert kommit igång och de ansökningar om stöd som kommit in sedan

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

3 Revidering av kommunikationspolicy

3 Revidering av kommunikationspolicy PROTOKOLL Arbetsutskottet 2016-01-14 3 Revidering av kommunikationspolicy Dnr 16-001 Sammanfattning Det är sex år sedan vår nuvarande kommunikationspolicy antogs av regionstyrelsen, närmare bestämt i november

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd

Kommunikationsplan. för Södermanlands miljö- och klimatråd Kommunikationsplan för Södermanlands miljö- och klimatråd Bakgrund Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna och de prioriteringar

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

Reumatikerförbundets Webbpolicy

Reumatikerförbundets Webbpolicy Reumatikerförbundets Webbpolicy 120608 Reumatikerförbundet Webbpolicy Den här webbpolicyn gäller för Reumatikerförbundets samtliga organisationsled. Den vilar på Reumatikerförbundets värdegrund. Ytterst

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2015 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk profil...

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Visions guide i sociala medier

Visions guide i sociala medier Datum: 2018-08-28 Visions guide i sociala medier Undrar du hur du kan jobba med sociala medier? Här hittar du tips och råd för att använda sociala medier på ett effektivt sätt. Guiden vänder sig till Visions

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Kommunikationsplan 2013

Kommunikationsplan 2013 Kommunikationsplan 2013 Funktionshinderspolitiskt arbete Region Skåne Innehåll UU1. BAKGRUND 4 3. KOMMUNIKATIVA UTMANINGAR 4 4. KOMMUNIKATIONSMÅL 5 5. BUDSKAP 5 6. MÅLGRUPPSANALYS 5 7. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Projektplan för Landsbygdsnätverkets inriktning fiske och vattenbruk

Projektplan för Landsbygdsnätverkets inriktning fiske och vattenbruk 2016-10-14 Projektplan för Landsbygdsnätverkets inriktning fiske och vattenbruk 1. Syfte Syftet med inriktningen fiske och vattenbruk i Landsbygdsnätverket är att underlätta havs- och fiskeriprogrammets

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

2015-10-23 (1) Arbetsplan arbetsgrupp Service i landsbygder

2015-10-23 (1) Arbetsplan arbetsgrupp Service i landsbygder 2015-10-23 (1) Arbetsplan arbetsgrupp Service i landsbygder Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Förändringar vi vill få till stånd som direkt följd av våra prioriteringar...

Läs mer

Policy för kommunikation

Policy för kommunikation Policy för kommunikation Ett normerande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om den 11 december Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Policy för kommunikation Kommunfullmäktige 2017-12-11

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande Sociala medier Riktlinje Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2017-05-02 Giltighetstid Ansvarig funktion 2019-12-31. Riktlinjen ses över en gång per år och uppdateras vid behov.

Läs mer

Kommunikationsstrategi 2019

Kommunikationsstrategi 2019 Kommunikationsstrategi 2019 Ansvarig för strategin: Maria Adervall Strategin antogs av styrgruppen den 25 januari 2019-3 - Uppdraget Vad är Miljösamverkan Sverige? Miljösamverkan Sverige har som främsta

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens kommunikationsstrategi

Kultur- och fritidsnämndens kommunikationsstrategi TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2018-05-03 KFN 2018/0113 50661 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens kommunikationsstrategi Förslag till beslut Kultur-

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Välkommen. till kurs i strategiskrivning för Lokalt ledd utveckling del 2!

Välkommen. till kurs i strategiskrivning för Lokalt ledd utveckling del 2! Välkommen till kurs i strategiskrivning för Lokalt ledd utveckling del 2! Kursledare: Ola Svensson, Tobias Kreuzpointner, Börje Karlsson och Beata Allen Stockholm den 8 och 9 oktober 2014 http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.html

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Uppdaterad på gemensamt styrgruppsmöte den 8 september 2016. (Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj 2014, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg.) Avsiktsförklaring

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

KOMMUNIKATIONSINSATSER KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND

KOMMUNIKATIONSINSATSER KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND KOMMUNIKATIONSINSATSER KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Vi har påbörjat ett kommunikationsstrategiskt arbete för att tydliggöra vår verksamhet både inåt och utåt. Vi tar ett helhetsgrepp om allt det som

Läs mer

Täby kommuns kommunikationsplattform

Täby kommuns kommunikationsplattform 1(8) KOMMUNSTYRELSEN Karin Öhlander Täby kommuns kommunikationsplattform Kommunikation är en grundförutsättning för att alla chefer och medarbetare ska kunna förstå kommunens mål och också kunna omsätta

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-10-31 1 (8) Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning Riktlinjer för Energimyndigheten, funktionerna kommunal energi- och klimatrådgivning samt regional utvecklingsledning.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

FÄRGELANDA KOMMUN. Policy. Information och kommunikation

FÄRGELANDA KOMMUN. Policy. Information och kommunikation FÄRGELANDA KOMMUN Policy Information och kommunikation Jonas Berggren och Josefine Blid 2016-11-16 Dnr: 2016/732 Version: 1 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-16, 146 Den senaste versionen finns tillgänglig

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAM 2014-2020 FÖR ÅLAND

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAM 2014-2020 FÖR ÅLAND Bilaga 3 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FÖR LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAM 2014-2020 FÖR ÅLAND 1. Bakgrund och syfte Ålands landskapsregering fungerar som förvaltningsmyndighet för det landsbygdsutvecklingsprogram

Läs mer

Mall för genomgång av att utvecklingsstrategin är komplett

Mall för genomgång av att utvecklingsstrategin är komplett Mall för genomgång av att utvecklingsstrategin är komplett Åtgärd: Avsnitt i mall för strategin: Villkor (tillräcklig nivå): Sammanfattning 1 JA/NEJ Bedömningsgrund A 1 Det finns en sammanfattning av utvecklingsstrategin

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Tematisk arbetsgrupp. Integration

Tematisk arbetsgrupp. Integration Tematisk arbetsgrupp Integration 2 1Bakgrund och uppdrag I Lands bygdsnätverkets aktivitetsplan för 2010 anges att Integration är ett av de prioretade områdena. Det konstateras att: Det är få invandrare

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Regler för kommunikation

Regler för kommunikation Vår ref: Tobias Edoff Kommunikatör Datum: 2018-11-06 Regler för kommunikation 1. Inledning Reglerna tar sin utgångspunkt i Tranemo kommuns kommunikationspolicy KS/2018:629. 2. Syfte Syftet med reglerna

Läs mer

Stadsarkivets kommunikationsstrategi. The Capital of Scandinavia

Stadsarkivets kommunikationsstrategi. The Capital of Scandinavia Stadsarkivets kommunikationsstrategi The Capital of Scandinavia 1. Nulägesanalys Sid 2 Intressentundersökningen Sid 3 Interna förutsättningar för kommunikationen Kommunikation är en ny funktion sedan hösten

Läs mer

Global Week 2014 Kommunikationsplan

Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 1 (9) Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 2 (9) Innehåll Bakgrund... 3 Projektidé Global Week 2014... 3 Kommunikations- och aktivitetsplan... 3 Kommunikationsmål... 4 Målgrupper... 5 Kommunikationens

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställd av styrgruppen den 10 sept. 2014 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

1 (6) Datum Riksarkivets kommunikationsplattform:

1 (6) Datum Riksarkivets kommunikationsplattform: Datum 2012-10-19 1 (6) Riksarkivets kommunikationsplattform: Kommunikationsstrategi 2013 2015 Denna kommunikationsstrategi bygger på Riksarkivets vision och strategiska mål och beskriver områden som ledningsgruppen

Läs mer