OPPONERING GAV ARBETSGRUPPERNA MER KUNSKAP OM VARANDRA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPPONERING GAV ARBETSGRUPPERNA MER KUNSKAP OM VARANDRA"

Transkript

1 Kvartal En stor del av Landsbygdsnätverkets arbete genomförs genom olika arbetsgrupper som består av nätverkets medlemmar. Landsbygdsnätverkets styrgrupp beslutar varje år vilka prioriterade teman som arbetsgrupperna ska jobba med. Under 2012 har 10 arbetsgrupper varit igång. Här kan du läsa mer om vad som händer i grupperna. OPPONERING GAV ARBETSGRUPPERNA MER KUNSKAP OM VARANDRA Under hösten har alla arbetsgrupper träffats, både de som är avslutade och de som fortfarande pågår. Likt tidigare årliga träffar med grupperna har ett viktigt syfte varit att skapa samarbeten mellan arbetsgrupperna. Utmaningen har varit att hitta en bra metod för att bygga och synliggöra idéer och möjligheter till samarbete. Det känns som att vi lyckades i år. Det är också nu hög tid för arbetsgrupperna att sammanfatta de viktigaste lärdomarna och medskicken till det nya landsbygdsprogrammet. En viktig fråga är; har arbetsgruppernas resultat gett avsedd verkan hos målgruppen och finns det andra mottagare som man inte har tänkt på? Den 11 september träffades alla arbetsgrupper för att lära om varandras resultat. Årets träff var utformad som en opponering, varje grupp fick läsa in en annans grupps resultat och förbereda konstruktiva frågor och synpunkter som presenterades och diskuterades under träffen. Medverkade gjorde också två av forskarna från vetenskapliga rådet för att iaktta och reflektera över vad de hörde under opponeringen. Ganska omedelbart upplevde alla deltagare att detta var ett fantastiskt bra sätt att lära om varandra och hitta samarbetsidéer. Många aha-upplevelser kunde konstateras. Den 12 september var det dags för arbetsgrupperna att presentera de viktigaste lärdomarna för regeringskansliet och för Jordbruksverkets LINA-grupp. Presentationerna följdes av diskussioner, även nu kunde vi konstatera att arbetsgruppernas lärdomar och resultat möttes med beundran. Träffen ledde till att Jordbruksverket bl.a. ska göra en intern reportageserie om varje arbetsgrupp. Sammanhängande landskapsområden Nytt informationsmaterial Gruppen håller nu på att utarbeta nytt informationsmaterial som riktar sig till olika målgrupper. Arbetsgruppen har tagit fram utkast till informationsmaterial: 1. Ett studiecirkelmaterial med goda exempel riktad till lokala utvecklingsgrupper. 2. En broschyr till länsstyrelserna om hur man får till stånd samverkan.

2 3. Powerpoint-presentation med ljud om vikten av samverkan och till beslutsfattare. 4. Ett informationsblad riktat till kommunernas planerare. 5. Ett informationsblad riktat till LAG Kontakt har tagits med Studiefrämjandet med förhoppning om att få hjälp med att färdigställa studiecirkelmaterialet till lokala utvecklingsgrupper. Materialet kommer att färdigställas under hösten. Arbetsgruppen har deltagit vid Landsbygdsriksdagen med ett Seminarium med titeln Att lyfta ett landskap med bl.a. mycket uppskattat inslag om projektet Tulltorpsån. Seminariet var fullbokat. 2 Ungdomar Ungagemang Ungemangsträffar kommer att genomföras på följande platser: Sydöstra Sverige Leader Linné, Sydöstra Småland och Blekinge genomför sitt Ungagemang i månadsskiftet oktober/november Mellansverige Leader Inlandet, Leader Närheten, Leader Gästrikebygden och Leader Kustlinjen Uppland Leader Upplandsbygd, SLU Norrbotten Leader Polaris genomför sitt Ungagemang i början av 2013 Som mentor och stöd för genomförandet arbetar Jasmine Sundblad från Vi Unga. Hon var också var projektledare för det nationella Ungagemang i Fagersta Flaggskeppsprojekt inom Östersjöstrategin Ungagemang blir också det svenska bidraget i det gemensamma flaggskeppsprojekt inom Östersjöstrategin som Svenska Institutet lovat finansiering för. Projektet har två teman: ungas engagemang och delaktighet i sin bygds utveckling samt stöd till innovationer och innovatörer på landsbygden. 14 olika partners från Finland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige skall under tre års tid besöka och delta i olika evenemang och aktiviteter med den inriktningen för att identifiera goda exempel och metoder för att involvera ungdomar i större grad och för att skapa ett innovationsvänligt klimat på landsbygden. Metoder och modeller skall jämföras och ett ömsesidigt lärande skall ske. I slutet av projektet planeras nationella konferenser i varje land för att sprida erfarenheterna och utmana politiker och andra beslutsfattare att tillämpa de goda metoderna i sin region.

3 Integration Spridning av material Integrationsgruppen har under sommaren fortsatt med spridning av de verktyg som togs fram under våren, d v s: En checklista till handläggare som kommer i kontakt med målgruppen (har skickats till handläggare på leaderkontoren och inom länsstyrelserna, till kommunerna samt till arbetsförmedlingarna) En flyer med information om hur man söker projekt. En webbsida där gruppens rapporter mm finns samlade. Även Newsmillsrapporten har spridits till kommuner och arbetsförmedlingar. Seminarium 24 okt Gruppen kommer att genomföra ett seminarium den 24 okt i Stockholm med målgruppen handläggare av integrationsprojekt på länsstyrelser och leadergrupper, samt projektledare för integrationsprojekt. Även de integrationslotsar som finns inom arbetsförmedlingarna kommer att bjudas in. Seminaret, som är en uppföljning av de två seminarier gruppen genomförde förra vintern, kommer att visa på goda exempel, ge inspiration och ge möjlighet till diskussion om praktiskt integrationsarbete och fördjupat erfarenhetutbyte. Gruppen medverkade i två seminarier om integration på Landsbygdsriksdagen. Totalt samlades ca 60 deltagare. Träff i Järva I samarbete med Järva bygdekontor genomför gruppen ett träff om landsbygden den 15 oktober för att nå främst somalier i Stockholmsområdet. 3 Kapitalförsörjning Rapporten Kapitalförsörjningsgruppens slutrapport finns nu också med en engelsk sammanfattning. En flyer är framtagen som kort beskriver rapporten och som hänvisar till allt material som finns på hemsidan. Rapporten kommer att fortsätta att marknadsföras under hösten. Europeisk konferens i Riga Nils Lagerroth och Oscar Kjellberg från arbetsgruppen samt Leo Padazakos deltog i en europeisk konferens i Riga 28 juni om lokal kapitalförsörjning. Konferensen arangerades av ENRD Contact Point och det lettiska Landsbygdsnätverket. En rapport från träffen är framtagen. ENRD Contact Point genomför en ny träff i Bryssel om kapitalförsörjning på landsbygden den 26 oktober.

4 Lokalekonomidagarna 2012 Flera av gruppens medlemmar medverkade aktivt vid lokalekonomidagarna (LEK) den juni. Landsbygdriksdagen 2012 Arbetsgruppen genomförde ett seminarium vid landsbygdsriksdagen som handlade om lokala sparbolag och andra exempel om lokal kapitalförsörjning. Fyra praktiker berättade om hur de har börjat arbeta med kapitalförsörjningsfrågor lokalt. Deltagarna fick också se en första demoversion av det nu i stort sett klara webbaserade verktyget som tagits fram av arbetsgruppen. Artikel i magasinet Rural Review Oscar Kjellberg har skrivet en artikel om gruppens arbete i Contact points tidning Rural Review. Workshop i november Gruppen planerar en ny workshop i Åre i november. Träffen blir en uppföljning till den Think Tank som genomfördes i maj och som gav goda uppslag till den bok som gruppen hoppas kunna medverka till att färdigställa inför Nordiska ministerrådets möte i Åre i juni Förnybar energi Arbetsgruppen planerar för tre race som ska hållas under hösten. Racen syftar till att underlätta för lokal energiomställning. Racen kommer att genomföras på följande platser: Norderön i Jämtland den 6 oktober. Orust den 24 oktober. Platsen för tredje racet är ännu inte beslutad. Arbetsgruppen deltog på Landsbygdsriksdagen med två seminarier med titeln; Energiomställning av och med landsbygden. Seminarierna var fullbokade och mycket uppskattade. Samverkansgruppen Leader Synpunkter på Tulpan Samverkansgruppen har tagit fram ett PM med synpunkter på underlaget till nytt landsbygsprogram, som har skickats till Landsbygdsdepartementet. Synpunkterna har även via de regionala representanterna skickats ut till leadergrupperna för att vara ett eventuellt underlag till deras respektive remissvar. Synpunkter på omfördelning Gruppen har gett synpunkter på den omfördelning i leaderbudgeten mellan olika leadergrupper som f n genomförs. Gruppen för

5 också en diskussion med programledningen för landsbygdsprogrammet om hur en finansiering av strategskrivararbetet kan formas. Detta för att redan i nuvarande programperiod kunna starta arbetet med utvecklingsstrategier för kommande programperiod. ELARD Samverkansgruppen kommer att representeras vid ELARDS möte i Marseille i slutet av september. ELARD är en europeisk organisation för leadergrupper och nationella leadersammanslutningar. En diskussion förs i gruppen om medlemskap i ELARD där hänsyn tas till hur gruppens pengar kan användas samt vilka principer som gäller för medlemskap. Kommunikationsstrategi Gruppen har diskuterat en kommunikationsstrategi för att i olika sammanhang kunna presentera Leader. Samverkansgruppen genomförde ett seminarium på landsbygdsriksdagen med rubriken Så här utvecklas landsbygden med Leader som metod. 5 Metoder för att stödja entreprenörer Uppföljning av tidigare race Arbetsgruppen håller på med en uppföljning över hur länen gått vidare med samordning av coachande och rådgivande insatser. Den 3 okt är representanter från gruppen med på LD-21 mötet, dessutom deltar representanter från länsstyrelsen i Örebro som berättar om sina positiva erfarenheter från Bästa Supporten. Gruppen har låtit ta fram en film om Bästa Supporten. Artiklar om två andra lösningar, Idéarenan och Idéutmaningen, har tagits fram och allt material finns på Landsbygdsnätverkets webbplats. Gruppen genomförde ett seminarium på landsbygdsriksdagen. Deltagarna fick ta del av Bästa Supporten och Idéarenan samt hur Verksamt.se är tänkt att utvecklas. Några av de mest genomgående medskicken från deltagarna på seminariet var att vi måste se till att sprida dessa exempel till fler och göra Verksamts.se mer känt bland entreprenörerna på landsbygden. Landsbygdsanpassning av Verksamt.se En mindre grupp inom arbetsgruppen, att stödja entreprenörer, arbetar med ett förslag till landsbygdsanpassning av verksamt.se. i samarbete med Tillväxtverket. En landsbygdsanpassning av verksamt.se kommer att kunna ske i ettapper. Till en början kompletteras sidorna med branschguider, inspirationsmaterial och rådgivare. Under 2013 kommer Tillväxtverket att utveckla portalen ytterligare genom olika projekt, representanter från arbetsgruppen kommer att finnas med i det arbetet. Europeiska nätverkets fokusgrupp Knowledge Transfer & Innovation Vid mötet med fokusgruppen den 12 juli i Bryssel diskuterades inriktningen av gruppens arbete samt hur arbetet ska läggas upp innehållsmässigt och tidsmässigt. Fokusgrupens övergripande målsättning är att komma med

6 rekommendationer till utformning av det nya landsbygdsprogrammet när det gäller stöd till kunskapsöverföring och innovation. Gruppens arbete ska vara klart till ERDN:s konferens Succesful Programming i början på december i år. Stärkt konkurrenskraft i de gröna näringarna Arbetsgruppen har tagit fram en arbetsplan som ska godkännas av på styrgruppsmötet den 18 sept. 6 Vetenskapliga rådet Fallstudier av ullbaggevinnare Caroline Wigren håller på att sammanställa sin forskning om entreprenörers drivkrafter där hon haft Landsbygdsnätverkets tre tidigare ullbaggevinnare i företagskategorin som fallstudier. Tillsammans med nätverkskansliet håller hon också på att ta fram en populärversion av slutsatserna. Kartläggning om behov och tillgång av landsbygdsforskning Kartläggningen om praktikers tillgång till forskning om landsbygdsutveckling, som rådet ska genomföra, är nu på gång och beräknas skickas ut i oktober. Årets stora nätverksträff Forskarna i rådet kommer att medverka i reflekterande samtal med tidigare års Ullbaggevinnare vid höstens stora nätverksträff den 26 november. Kommunala landsbygdsutvecklare Träff med landsbygdsutvecklarna Den 6 september bjöds landsbygdsutvecklare i kommuner in till en träff för erfarenhetsutbyte i Ronneby. En dokumentation från träffen är sammanställd av Sarah Bragée, från Thyréns, som också inledde träffen med ett föredrag om trender, själ och identitet. Totalt har 38 kommuner deltagit aktivt i Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedjor och på den fysiska träffen för landsbygdsutvecklare.

7 Behov av nätverk Det finns ett påtagligt behov av att denna yrkeskår behöver ett eget nätverk för att ge varandra tips och idéer, men också för att knyta samarbeten. Tre landsbygdsutvecklare har frivilligt anmält intresse av att delta i den kommande planeringen för fortsatta aktiviteter inom deras nätverk. Landsbygdsutvecklarna har skapat en sluten facebookgrupp där de löpande kan dela med sig av tips. Fysisk planering 7 Plangruppen slutrapporterade sitt arbete vid styrgruppsmötet den 13 mars i år. Arbetet med att sprida materialet som gruppen tagit fram pågår för fullt. Över 2500 besökare har hittills varit inne på webbsidan. Merparten av besöken är på Hur-sidan. Därutöver har filmen på Youtube visats 1352 visningar. Gruppens kartläggning om kommunernas planering i landsbygder har presenterats tillsammans med resultatet från nätverkschecken om ridleder för Landsbygdsdepartementets Hästforum vid deras temamöte om hästen i planeringen. Representanter från gruppen samt två av våra lärande exempel Olofströms kommun och Kramfors kommun genomförde två välbesökta seminarier på landsbygdsriksdagen. Den största svårigheten är inte att få folk att acceptera nya idéer - det svåra är att få dem att överge de gamla! Eva Zaar Målet med Landsbygdsnätverket är att samla nationella aktörer för att kunna genomföra landsbygdsprogrammet på ett bättre och mer effektivt sätt. Landsbygdsprogrammets övergripande mål är att stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden i Sverige. Landsbygdsnätverket skapar genom sitt arbete möjligheter till mötesplatser där parter på lokal, regional, nationell och internationell nivå kan byta erfarenheter samt kunskaper om bl.a. metodutveckling.

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj

Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016. Fastställd av styrgruppen 25 maj Landsbygdsnätverkets kommunikationsplan 2015-2016 Fastställd av styrgruppen 25 maj 1 Sammanfattning Vilka som kommunicerar och vad som kommuniceras Under 2015-2016 ska de personer i Landsbygdsnätverket

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008

Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Fastställd vid styrgruppsmötet den 18 september 2007. Reviderades vid två tillfällen senast vid aprilmötet 2008. Mål och Effektmål samt identifierade områden

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 2(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Föreningen L&SEK lämnar här sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014.

Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014. Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med landsbygdsnätverkets kapitalförsörjningsgrupp den 9 maj 2014. Närvarande: Ulla Herlitz Jörgen Andersson Oscar Kjellberg Magnus Nordgren Rebecca Källström Thomas

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6

Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6 NYHETSBREV Tema: Fisket utvecklar landsbygden från Landsbygdsnätverket Nr 1 2014 Konsekvenser efter valet. Sid 3 och 4 Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6 Medlem har ordet: Sid 4 Eldsjälarnas

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012 1 Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Förord Den föreliggande rapporten visar

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Utsedda Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Projektet som har gett många goda effekter I din hand håller du vår bok om UTCED kvinnors företagande och arbetsliv. UTCED genomförs i samverkan

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Erfarenheter från Leader+ arbetet

Erfarenheter från Leader+ arbetet Erfarenheter från Leader+ arbetet Svenska nätverket för Leader+ vill dela med sig av erfarenheter från programperioden 2001 2008 1 Svenska Leader+programmet Leader är en metod för landsbygdsutveckling

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Slutrapport sept 2013 dec 2014

Slutrapport sept 2013 dec 2014 Slutrapport sept 2013 dec 2014 Förslag på aktiviteter för framtiden Projektstart den 1 september 2013. Projekttid 16 månader. Parter i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan och Arbetsförmedlingen, Målgrupp

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Närvarande: Staffan Markström, Leader Mare Boreale, ordf Per Andersson,

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31

- ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 19 kommuner i Stockholms län 2009-01-01 2012-03-31 2 Innehåll 4 Inledning 5 Syfte och mål 6 Deltagande aktörer

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer