Bilaga 1 Version Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt"

Transkript

1 Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1

2 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet möjliggöra för Vattenmyndigheten, länsstyrelserna och vattenråden i Västerhavets vattendistrikt att arbeta fram en övergripande planering för vattenförvaltningsarbetet. o Dels inom distriktet. o Dels inom varje avrinningsområde. 2 Bakgrund Samverkan mellan vattenråd och länsstyrelse ska präglas av ett avrinningsområdesperspektiv. Vattendirektivet utgår från avrinningsområden där administrativa gränser inte kan vara ett hinder i att nå miljökvalitetsnormerna. Det innebär att inte bara samverkan mellan vattenråd, länsstyrelse och vattenmyndighet är viktigt utan att samverkan mellan länsstyrelser som delar avrinningsområden också behöver fungera. Första cykeln i vattenförvaltningsarbetet avslutades med en intensiv samrådsperiod där många vattenråd engagerade sig genom att hålla informationsmöten kring miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan. Det lades ner ett stort arbete i att samla in och sammanställa information och synpunkter från allmänheten. För att undvika att arbetet och engagemanget i vattenråden avstannar i och med att miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan beslutades den 15 december 2009 behöver en övergripande planering för arbetet inom varje avrinningsområde utarbetas. Denna övergripande planering styrs i första hand av Vattenförvaltningscykeln Aktuellt åtgärdsprogram Vattenrådens samverkansplan 3 Samverkan mellan länsstyrelserna och vattenmyndigheten 3.1 Roller och ansvar i samverkansarbetet Alla kontaktpersoner behöver veta vad det står i direktivet och i svensk rätt kring samverkan. Dessutom behöver alla kontaktpersoner gå igenom Vägledningsdokument nummer 8. I detta dokument finns det även beskrivet enklare metoder att använda i samverkansprocessen. Vattenmyndigheten i Västerhavet beslutade att delegera ett delområdesansvar till ett antal länsstyrelser, vilket innebär ett övergripande ansvar för ett eller flera huvudavrinningsområden. Figur 1 visar en översiktlig karta över delområdesansvar. 1 Beslut om delegering av arbetsuppgifter till länsstyrelserna inom Västerhavets vattendistrikt enligt förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktionen, , Diarienummer Detta beslut ersätter tidigare beslut, daterat , diarienummer

3 Figur 1 Översiktlig karta över delområdesansvar. För detaljerad information om respektive huvudavrinningsområdes / delavrinningsområdes gränser hänvisas till VISS, (Kopierad från Beslut om delegering av arbetsuppgifter till länsstyrelserna inom Västerhavets vattendistrikt enligt förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktionen, , Diarienummer ) Innebörd av ansvar för delområden Huvudansvarig länsstyrelse är ansvarig för att stödja bildandet av vattenråd och att information, samråd och aktiv delaktighet organiseras på ett ändamålsenligt sätt inom delområdet. Ansvaret för att koordinera åtgärdsarbetet enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2009, den s.k. 38-listan, fördelas på motsvarande sätt. Att inneha ett ansvar för ett delområde innebär att huvudansvarig länsstyrelse samordnar den egna och övriga länsstyrelsers arbete inom delområdet. Varje länsstyrelse ansvarar dock för det operativa arbetet inom sitt län. Skillnaden mellan den ansvariga länsstyrelsens och de 3

4 övrigas insatser består främst i att den ansvariga länsstyrelsen ordnar med utskick, sammankallar möten och tar ansvar för att Vattenmyndigheten får rätt material i rätt tid. Det är av väsentlig betydelse att länsstyrelserna inom ett delområde regelbundet utbyter information och har dialog kring vattenrelaterad tillsyn, tillstånd och prövning, samt utbetalning av stöd som påverkar vatten, i syfte att detta ska vara likställt och genomföras så likformigt som möjligt inom delområdet. Möten i vattenråd i avrinningsområden som berör flera län ska i möjligaste mån ha med deltagare från alla berörda län. Detta för att vattenrådet ska få rätt stöd i sitt arbete och att informationen mellan och från de olika länsstyrelserna ska vara samstämt. 3.2 Distriktets kontaktpersonsgrupp I västerhavets vattendistrikt finns en kontaktpersongrupp. Syftet med kontaktpersonsgruppen är: att säkerställa informationsspridningen mellan vattenmyndigheten och kontaktpersonerna på länen vidare ut till vattenråden. att möjliggöra informationsflöde och erfarenhetsutbyte mellan kontaktpersoner. Gruppens möts främst via så kallade Lync-möten och viktiga dokument, så som policydokument, presentationer, mallar och lathundar, finns på vattenmyndigheternas SharePoint. Arbetsgruppens plats på SharePoint är en samlad plats för viktiga dokument. Inom kontaktpersonsgruppen finns en arbetsgrupp vars främsta uppgift är att förbättra och utveckla arbetet med samverkan. 3.3 Kommunikation och konflikthantering I ett led att stötta länsstyrelsen i samverkansprocessen kan Vattenmyndigheten vid behov finansiera seminarier och utbildningar med kommunikationskonsulter för att ge kontaktpersonerna möjlighet att utveckla sin kommunikativa kompetens och förmåga att hantera konfliktfyllda situationer. Vattenmyndigheten kan också stötta både vattenråd och länsstyrelse genom att sammanställa och förmedla olika beprövade kommunikationsmetoder. 4 Samverkan mellan vattenråd och länsstyrelser/vattenmyndigheter 4.1 Aktuell viktig information Informationsutbyte vad är på gång inom distriktet Samordning av information inom samverkan är viktig och därför har nu initiativ tagits för att skapa en plattform för informationsutbyte vars syfte är att skapa bra rutiner för informationsutbyte mellan vattenmyndigheten, länsstyrelserna och vattenråden. Vattenrådens Dag den 22 mars varje år är ett ypperligt tillfälle att stärka samverkansarbetet och informationsutbytet inom distriktet. Det är viktigt att så många vattenråd som möjligt deltar och det är kontaktpersonernas roll att informera om vattenrådens dag. Flera länsstyrelser har tagit fram en strategi för hur man ska arbeta med vattenråden och flera vattenråd har tagit fram planer för sitt arbete. 4

5 4.1.2 Aktuell information till vattenråden Följande information behöver kontinuerligt kommuniceras mellan vattenråd och kontaktperson Miljökvalitetsnormer Genomgång av 38-listan Underlag till och arbetet med nästa cykels åtgärdsprogram, 2015 Ansvar och roller Genomgång av förvaltningscykeln och viktiga rapporteringsdatum Planerade projekt och arbeten i vattenråden Miljökvalitetsnormernas juridiska status behöver tydliggöras för vattenråden liksom att kravet från 38-listan är riktade mot myndigheter och kommuner samt att dessa uppdrag troligtvis kan komma att innebära en indirekt påverkan på allmänhet och verksamhetsutövare. Dessutom ansvarar kontaktpersonen för att kontinuerligt informera vattenrådet om hur arbetet med de 38 punkterna fortskrider. Vidare behöver vattenråden informeras om länsstyrelsernas arbete med olika uppdrag i förvaltningscykeln, t ex hur arbete med underlaget till nästa cykels åtgärdsprogram fortskrider. Även i detta arbete behöver ansvarsfördelning och roller tydliggöras. Det är viktigt att ansvarsfördelning, roller och eventuella effekter av vattenförvaltningsarbetet klargörs. Detta för att vattenråden ska ha möjlighet att fundera igenom om och hur de, utöver samverkan och informationsspridning, vill engagera sig i vattenförvaltningsarbetet Övergripande planering av arbete inom ARO Vattenråd och länsstyrelse behöver parallellt och utan påverkan eller inflytande av varandra utarbeta hur de vill eller behöver fokusera sitt åtgärdsarbete inom ett avrinningsområde. Länsstyrelsen behöver utifrån kravet i 38-listan, arbetet med underlag till nästa åtgärdsprogram samt utifrån andra planerade vattenvårdande åtgärder strukturera arbetet inom varje avrinningsområde. I de avrinningsområden som sträcker sig över flera län ska dialog föras mellan berörda länsstyrelser. Vattenråden behöver fundera på om och i så fall hur de vill engagera sig i åtgärdsarbetet, 38-listan och underlagsarbetet, eller om de vill arbeta med andra frågeställningar. Till deras hjälp finns det fem frågeställningar som ska väcka intresse för att ta sig an en eller flera uppgifter: 1) Vilket/vilka fokusområden är de viktigaste att uppmärksamma under året? 2) På vilket sätt kan ni bidra till att uppmärksamma dessa fokus-områden och få igång en gemensam syn i avrinningsområdet? 3) Vilka åtgärdsprojekt kring dessa fokusområden skulle ni vilja vara delaktiga i eller kanske initiera? 4) Vad kan ni göra för att få en bättre representation och jämnare köns- och åldersfördelning inom vattenrådet? 5) Hur kan ni samarbeta med andra vattenrelaterade grupper (t.ex. älvgrupper) så att gemensamma informations- och åtgärdsinsatser kan göras? 5

6 För samtliga frågor behöver vattenrådet fundera på vilket stöd de vill ha/behöver från länsstyrelse men även från vattenmyndigheten. Vattenråd och länsstyrelse behöver träffas för att presentera och diskutera sina planer. Viktigt är att det finns förståelse för att planerna kan se olika ut beroende på att länsstyrelsen måste följa 38-listan och arbeta med sammanställningen av underlag medan vattenrådet har medlemmar som kan prioriterar på annorlunda sätt. Optimalt är om vattenråd och länsstyrelse kan samarbeta i åtgärdsarbetet. Om vattenrådets planer skiljer sig mycket från vad länsstyrelsen behöver arbeta med kan det leda till att länsstyrelsen inte har möjlighet att lägga personalresurser på att stötta vattenrådet i arbetet. Det kan ändå innebära att vattenrådet kan få ekonomisk hjälp från till exempel vattenmyndigheten för att genomföra arbetet. Dock kan medel generellt sätt inte sökas från vattenmyndigheten för konkreta åtgärdsprojekt, men sådana medel kan sökas från andra håll. Kontaktpersonerna på länen har information om olika finansieringsmöjligheter. 4.2 Vattenrådens samverkansplan För att underlätta framtagandet av samverkansplan och rapportering har vattenmyndigheten arbetat fram riktlinjer och mallar för detta. Eftersom vattenrådens samverkansplan är ett viktigt dokument för att hjälpa länsstyrelsen och vattenmyndigheten vid planering och prioritering av deltagande vid vattenrådens aktiviteter underlättar sådana riktlinjer och mallar planeringen. Vidare fungerar samverkansplanerna som ett inspirationsbibliotek för vattenråden. 4.3 Kompetenshöjning och information Vattenmyndigheten har en viktig funktion i att skapa möjligheter för vattenrådens kompetensutveckling genom att skapa forum att mötas och diskutera. Vattenrådens dag är ett årligt återkommande seminarium som är ett utmärkt tillfälle för vattenmyndigheten att träffa alla vattenråd för att delge dem det senaste inom vattenförvaltningsarbetet. Det är också en möjlighet att diskutera andra aktuella och återkommande frågor och vattenråden kan där lyfta frågor till vattenmyndigheten. Vattenråd, länsstyrelser och vattenmyndighet får alla en möjlighet att träffas. Vattenmyndigheten har också en viktig funktion i att uppmuntra och möjliggöra för vattenråden att träffas för att samarbeta och samverka sinsemellan. Vidare efterfrågar vattenråden tillfällen att höja sin egna kompetens. Genom att ta fram utbildningsmaterial, medfinansiera kurser, vattendragsvandringar och seminarier kan vattenmyndigheten möjliggöra en kompetenshöjning hos vattenråden. 5 Levande arbetsplan Det är viktigt att distriktet har en övergripande och föränderlig arbetsplan kring samverkan att arbeta efter. Vattenmyndigheten säkerställer att arbetsplanen hela tiden, och med utgångspunkt av förvaltningscyklen, utvecklas och förändras. Genom möten kring samverkansfrågor kan vattenmyndigheten tillsammans med länsstyrelserna och vattenråden arbeta fram planer och strategier kring hur man på ett likartat sätt inom varje avrinningsområde arbetar med viktiga moment inom förvaltningscykeln. 6

7 6 Aktuellt för 2012 Vattenrådens dag Roller och ansvarsfördelning i vattenförvaltningen. Hur går det med åtgärdsarbetet? Vilken roll har vattenråden i det här arbetet? Hur genomförs åtgärdsarbetet över läns- och kommungränser? Hur arbetar vi med samverkan? Vilka roller har Vattenmyndigheten, länsstyrelserna och vattenråden? Vad innebär det att samverka för vattenråden och dess medlemmar? Vi ger exempel på hur samverkansarbetet går till i vattenråd. Vi ger information om var vi står idag i vattenförvaltningen och ger en internationell utblick. Vi genomför grupparbeten på olika teman som exempelvis organisations- former, lagar och regler och andra viktiga administrativa frågor för vattenråden. För anmälan senast den 15 mars 2012 gå in på aspx 7

8 8

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer