Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd"

Transkript

1 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd information och samverkan i vattenrådsverksamheten 2014

2 Innehåll Kontinuerliga möten... 4 Samverkan och Samråd Vattenmyndigheten... 4 Arbetsgrupp för Vattenrådet... 4 Vattengrupper på kommunerna... 4 Informationsinsats för Kommunerna om vattenvårdsarbete, miljökvalitetsnormer för vatten samt åtgärdsprogram... 4 Informationsprojekt... 5 Tre informationsprojekt/utställningar kommer att visas och marknadsföras i denna period... 5 Informationskampanj om vatten, Vattenrådet och Segeå-projektet med vandringsutställning... 5 Informationsprojekt Miljögifter i Skånska vattendrag... 5 Mobilapp - Arter i damm och vattendrag... 5 Framtidens Vattenförvaltare finns i skolan... 6 Informations- och samverkansarbetets inriktningar och möjliga evenemang... 6 Markägar- och jordbrukarkontakter för information och dialog... 6 Översiktlig plan för vatten inom Segeåns avrinningsområde... 7 Vattenrådets sida på Facebook... 7 Fiske och Naturvård... 7 Dagvatten i bebyggelse... 7 Naturvård för entreprenörer och exploatörer... 7 Information till husägare om hårdgjorda ytor vilken påverkan har dessa på ån?... 8 Miljökvalitetsnormer för vatten, beaktas i översikts- och detaljplan... 8 Tätortsnära rekreation kring Segeån och biflöden... 8 MKN i prövning och tillsyn... 8 VA-planer i avrinningsområdet... 8 Läkemedel i vattendragen... 8 Enskilda avlopp, samt andra frågor hos kommunen som tillsynsmyndighet... 9 Studiecirklar och förläsningar om vatten... 9 Kontakt med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)... 9 Examens- och projektarbeten... 9 Webbkonferenser... 9 Finansiering... 9 Information om möjliga stöd

3 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd arbetar för att uppnå god ekologisk och kemisk status i Segeå. Vi arbetar för att nå ut med information till kommuner, myndigheter och allmänhet. För planering och genomförande av de åtgärder som behövs för att nå målen, ställs krav på öppenhet och möjlighet till delaktighet från myndigheter och olika aktörer som bor och verkar inom Segeåns avrinningsområde. Förutom att bidra till att förbättra vattenkvaliteten och uppnå miljökvalitetsnormerna är våra informationsprojekt även en del i arbetet för att uppfylla flera av våra nationella och regionala miljömål: Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, och Ett rikt växt och djurliv. Segeåns Vattendragsförbund ombildades under 2010 till Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, bland annat för att ge möjlighet till utökat arbete vad gäller samverkan. Att samla olika nyttjare och intressenter samt myndigheter och skolor i avrinningsområdet för samverkan och samråd är en viktig del i Vattenrådets arbete. Genom olika informationsprojekt, möten och utställningar etc. finns möjlighet att sprida viktig information om vattnet i vårt landskap, samtidigt som alla får möjlighet att föra fram sin åsikt. Vattenrådet har nu arbetat i fyra år med information och samverkan inom ramen för en 50 % tjänst, där Vattenmyndigheten medfinansierat tjänsten med kr/år t.o.m. 2012, och sedan 2013 med kr. Olika grupper har startats upp och fokus har lagts på att sprida informationen om miljökvalitetsnormer för vatten och det åtgärdsprogram som Vattenmyndigheten fastställt. Målgrupper för informationen har varit tjänstemän och politiker på kommunerna, markägare med mark inom Segeåns avrinningsområde, samt allmänheten. Målgruppen för information är stor och därför kommer Vattenrådet att arbeta vidare med informationsspridning. Vattenrådsadministratören ska också bevaka och sprida ny information som kommer, till de olika grupperna eller andra berörda. Vattenrådet anordnar och bjuder in till workshops, föreläsningar, fältvandringar mm, samt tar fram informationsmaterial för allmänheten, för att nå ut till så många som möjligt på ett effektivt sätt. Hur Vattenrådet planerar att arbeta under 2014 beskrivs mer detaljerat under olika rubriker nedan. 3

4 Kontinuerliga möten Samverkan och Samråd Vattenmyndigheten Vattenförvaltningsförordningen beskriver i en särskild samverkansparagraf (2 kap. 4 ), tydliga krav på vattenmyndigheten beträffande samverkan och samråd. Enligt denna paragraf skall vattenmyndigheten: - Samråda med de myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare och enskilda som berörs innan beslut fattas om kvalitetskrav, förvaltningsplaner, åtgärdsprogram eller i övriga frågor av större betydelse. - Planera sitt arbete så att det möjliggör och uppmuntrar till deltagande av alla som berörs av vattenförvaltningen. Vattenrådet utgör i detta arbete en viktig länk mellan verksamhetsutövare, den enskilde och Vattenmyndigheten. Arbetsgrupp för Vattenrådet Segeå-projektets arbetsgrupp har en stående punkt vattenråd på sin dagordning. Arbetsgruppen som består av tjänstemän från kommunerna, LRF- och VA Sydrepresentanter från avrinningsområdet får information om Vattenrådets pågående arbete och kan även ge förslag och inspiration till Vattenråds-administratören. Vattengrupper på kommunerna Svedala kommun har god erfarenhet av att arbeta i en kommunal vattengrupp med representanter från olika enheter. Det har gett en förståelse för vikten att ha med Vatten tidigt i t ex planarbetet men även vid planläggning av andra projekt. Vattenrådsadministratören kommer genom information och möten fortsätta att inspirera de kommuner i avrinningsområdet som ännu inte har kommunala vattengrupper. Informationsinsats för Kommunerna om vattenvårdsarbete, miljökvalitetsnormer för vatten samt åtgärdsprogram Vattenrådet kommer under denna period arbeta vidare med att informera i medlemskommunerna. Information sker genom föreläsningar på exempelvis nämndsmöten, och sammankallade möten med tjänstemän från olika berörda förvaltningar på kommunerna. 4

5 Informationsprojekt Tre informationsprojekt/utställningar kommer att visas och marknadsföras i denna period Vattenrådets utställningar om vatten och miljögifter kommer att fortsätta vandra runt på olika publika platser, exempelvis på kommunhus och bibliotek i vårt avrinningsområde. Genom lokal kunskap och engagemang kan åtgärderna för att nå god status i vattendragen göras på bästa sätt. Informationskampanj om vatten, Vattenrådet och Segeå-projektet med vandringsutställning Informationsbroschyr om vatten, roll-ups, samt en broschyr om Vattenrådet och Segeå-projektet. Broschyren som handlar om vatten innehåller allmän information om vatten, landskapets förändring, Segeåns och Skånes tillstånd när det gäller vatten, statusklassningar, miljökvalitetsnormer för vatten samt åtgärdsprogram. Broschyren innehåller även tips på hur var och en kan bidra till bättre vattenkvalitet. Utställning på Lunds Stadsbibliotek Informationsprojekt Miljögifter i Skånska vattendrag Broschyr som innehåller information till allmänheten om vilka miljögifter som hittats i Skånska vattendrag, hur de kan påverka livet i vattnet, samt vad man själv kan göra för att hindra miljögifterna från att hamna där. Se Bilaga 1. Mobilapp - Arter i damm och vattendrag En mobilapp har tagits fram som kan användas i fält för att artbestämma och få mer information om olika växter och djur i och kring Segeån samt vid dammar. Information om vilka arter som påverkas av sämre vattenkvalitet, samt vad man själv kan göra för att förbättra vattenkvaliteten hittas också i appen. Information om appen kommer att spridas i denna period, bl.a inom skolan. Mobilappen finns att hämta på: 5

6 Framtidens Vattenförvaltare finns i skolan Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd ser det som mycket viktigt att barn och ungdomar i skolan får möjlighet till kunskap och närkontakt med vattenmiljöer. Vattenrådet har nu sökt pengar från Region Skånes miljövårdsfond för att utöka stödet till lärarna vad gäller undervisning om vatten. I det projektet planeras ytterligare undervisningsstöd i form av power point-presentationer eller kort film, som tillsammans med hemsidan och appen kommer att ge ett komplett underlag. Ett exkursions kit för en skolklass som skolorna kan låna av vattenrådet är en del i projektet. Lärarna kommer även erbjudas att följa med ut på exkursion för att lära sig exkursionsteknik och bekanta sig med Segeån. Hemsidan för skolan ligger på och innehåller information om exkursionsmål vid dammar anlagda i Segeåprojektet, samt hur man kan ta sig dit med kollektivtrafik. Man finner även annan nyttig information i för- och efterarbetet vid exkursion, samt roliga övningar som korsord och frågesport med vattenrelaterade frågor. Informationen om hemsidan samt appen kommer att fortsätta att spridas till Skolan. En viktig grupp att informera är också universiteten. som har sådana utbildningar där de kanske inte direkt får utbildning om vattendirektivet, MKN och åtgärdsprogram, men ändå i sitt framtida arbete kommer att påverkas av dessa. Exempel är arkitekt-, tekniska-, väg och vatten- samt lärarutbildningar. Informations- och samverkansarbetets inriktningar och möjliga evenemang Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd anser att det finns många viktiga frågor vad gäller vatten, och vi strävar efter att arbeta så brett som möjligt. Vi anordnar därför olika seminarier som rör vatten, men vill också jobba väldigt lokalt med olika intressegrupper eller markägargrupper. Informationsprojekten ovan är en del i att nå ut till allmänheten. Nedan beskrivs olika inriktningar eller evenemang som Vattenrådet tycker är viktiga, och som kan bli aktuella för Markägar- och jordbrukarkontakter för information och dialog Detta år kommer stor del av arbetet att inriktas på lokal samverkan och information, där markägare längs olika delar av ån och dess biflöden bjuds in för information och fältvandringar. Målsättningen är att bilda lokala intressegrupper. Markägarmöten kan anordnas kring olika aktuella teman, eller påverkan på vattendraget. Markägare och jordbrukare bjuds även in till en del av de andra seminarierna som Vattenrådet anordnar. 6

7 Översiktlig plan för vatten inom Segeåns avrinningsområde Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd har tagit fram en strategisk Vattenplan för avrinningsområdet i form av en databas med gis-skikt av samtliga parametrar som kan påverka vatten, exempelvis kommunalt avlopp, enskilda avlopp, föroreningsskadade områden, översvämningskartering m.m. Vattenplanen har gjorts inom ramen för Segeåprojektet som är Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds åtgärdsprojekt. Vattenrådet kommer att jobba vidare med att sprida informationen om denna vattenplan i medlemskommunerna. Vattenrådets sida på Facebook För att nå ut till fler, speciellt studenter och ungdomar, kan en sida på Facebook vara ett bra informationsforum. Vattenrådets olika evenemang kan läggas ut på Facebook. Anhängarna till vår sida får då information om evenemangen och kan även dela med sig till andra de känner som är intresserade. Har vi haft evenemang kan vi meddela att vi finns på Facebook och deltagarna kan då få möjlighet att fortsättningsvis få information om kommande evenemang via Facebook. Olika grupper kan även bildas på Facebooksidan, vilket kan vara ett bra sätt att kommunicera med olika intressegrupper, t.ex fiskevårdsintresserade och markägargrupper. Under 2014 kommer en Facebooksida för Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd att bildas, för att under året utvärdera utfallet och tidsåtgången för administrering av sidan. Fiske och Naturvård Vattendragsvandring med intressegrupp planeras för att hitta möjliga platser för fiskevårdsåtgärder. Dagvatten i bebyggelse I redan befintlig bebyggelse, men även vid nybyggnation kan dagvattenlösningarna vara en knivig fråga. Dagvatten från äldre bebyggelse släpps fortfarande ofta ut orenat till recipienten. Det kan vara svårt att hitta plats för dagvattendammar där samhället redan är tättbebyggt. Hur kan man då rena dagvattnet på ett tillfredställande sätt? Vattenrådet kan genom besök på platser som är goda exempel, eller genom ett seminarium med inbjudna föreläsare, visa på goda exempel och ta upp frågan för diskussion. Naturvård för entreprenörer och exploatörer Vid exploatering finns det många faktorer att ta hänsyn till vad gäller miljö och vatten. Miljökvalitetsnormer för vatten och skyddade arter är exempel på sådana faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid exploatering och genom utförande av entreprenad, men som många som arbetar med detta inte är medvetna om. Vattenrådet kan bjuda in till information om Segeåns ekologiska status, MKN för vatten, skyddade arter, skyddade områden mm, för exploatörer och entreprenörer. 7

8 Information till husägare om hårdgjorda ytor vilken påverkan har dessa på ån? Skriftlig information i lokala tidningar eller utskick av informationsblad kan vara ett sätt att sprida information kring hur exempelvis biltvätt och kemiska bekämpningsmedel på hårdgjorda ytor kan påverka vattenkvaliteten i ån. Mängden dagvatten ökar också med andelen hårdgjorda ytor och påverkar ån genom exempelvis översvämningar. Inbjudan till informationsmöten eller diskussionsgrupper kan också vara ett alternativ. Miljökvalitetsnormer för vatten, beaktas i översikts- och detaljplan I Vattenmyndighetens åtgärdsprogram står att kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att Miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds. Länsstyrelsen i Skåne län har därför tagit fram ett plan PM, som beskriver hur MKN för vatten ska hanteras i översikts- och detaljplaner. Vattenrådet kommer i sitt kontinuerliga arbete att verka för att detta plan PM faktiskt används, samt att annan viktig information kring planläggning och vatten sprids. Tätortsnära rekreation kring Segeån och biflöden Vattenrådet kommer att arbeta på olika sätt för att inspirera kommunerna i avrinningsområdet till att se ån genom samhället/staden som en resurs. Hur det planeras kring ån genom samhället har stor betydelse för vattenkvaliteten och kommuninvånarnas syn på vatten. Man vill gärna värna om sitt vatten, så om kommuninvånarna kommer nära ån, ger det en positiv syn på ån samt ger en vilja till att förbättra vattenkvaliteten. Att arbeta med t.ex avfasning av åkanterna, har både en positiv miljöeffekt, förhindrar översvämningar, samt ger ett ökat rekreationsvärde när man kommer närmare vattnet. MKN i prövning och tillsyn Vattenrådet kommer att verka för att Miljökvalitetsnormerna för vatten ska beaktas vid prövning och tillsyn. För att få fram en diskussion och kanske en gemensam plan för kommunerna i avrinningsområdet, kan Vattenrådet bjuda in de som arbetar med tillsyn, för information och diskussion. VA-planer i avrinningsområdet En av åtgärderna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram består i att kommunerna ska utveckla vatten och avloppsplaner. Flera av kommunerna i avrinningsområdet har nyligen tagit fram en VA-plan som även tar hänsyn till miljöaspekterna. Om önskemål finns, kan liknande workshop anordnas som förra året, där utrymme ges för erfarenhetsutbyte kring VA-planering mellan kommunerna i avrinningsområdet. Läkemedel i vattendragen Ett viktigt ämne som Vattenrådet kommer att bevaka och anordna information kring om möjlighet ges. 8

9 Enskilda avlopp, samt andra frågor hos kommunen som tillsynsmyndighet För att öka motivationen för den enskilde att förbättra sin avloppsanläggning, kan Vattenrådet när tillfälle ges, informera om Segeåns nuvarande status, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten samt föra fram varför vi behöver bättre avloppsrening. Detta kan ske på kommunernas informationsträffar för kommuninvånare som fått nya krav på avloppsanläggning. Studiecirklar och förläsningar om vatten Vattenrådet kan använda det material som Vattenrådet tagit fram hittills samt ge tips om annat bra material till studiecirkel om vatten, probleminriktat utifrån behov. Studiematerialet kan bestå i grundkunskap om vatten och varför man ska jobba med att förbättra vattenkvaliteten, men även inrikta på specifika problem t.ex. enskilda avlopp, kemiska föroreningar, bekämpningsmedel, metaller, olja etc. Vattenrådet kommer även fortsatt att arbeta med att anordna intressanta föreläsningar för att på ett effektivt sätt bidra till att sprida kunskap. Kontakt med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Vattenrådet ska hålla kontakt med LRF för ett ömsesidigt informationsutbyte. Examens- och projektarbeten Vattenrådet kommer fortsättningsvis att ge projekt till, och handleda, projektarbetare från ekotoxikologikursen på Lunds Universitet, samt examensarbetare, när tillfälle ges. Ett möjligt examensarbete för detta år handlar om Biokol i filteranläggningar för reningav bl.a. fosfor och kväve. Webbkonferenser Vattenrådet kommer när tillfälle ges under kommande år att bjuda in till och visa intressanta webbkonferenser på aktuella teman, när möjlighet ges. Finansiering Finansiering för en 50 % tjänst som Vattenrådsadministratör består av kr (tidigare kr) i bidrag från Vattenmyndigheten och resterande medel från medlemskommunerna i Vattenrådet. För övrigt (projekt, material etc.) ska Vattenrådet verka för att finna möjlig extern finansiering i så stor utsträckning som möjlig, till olika projekt. De flesta medel som går att söka kräver dock 50 % medfinansiering. Detta innebär att ekonomin begränsar möjligheterna att starta olika projekt. Externa medel kommer att sökas. För medfinansiering krävs Styrelsens beslut. Som expert och föreläsare på vissa evenemang tas konsulten för Segeå-projektet in. 9

10 Information om möjliga stöd Information till medlemmar i Vattenrådet och andra intressenter om möjligheter till finansiering av åtgärder och projekt, är ett led i att öka andelen genomförda åtgärder. Vattenrådet kan hjälpa till med att granska och formulera bidragsansökningar för projekt som förbättrar vattenkvaliteten, eller den biologiska mångfalden i och kring vattenmiljöerna, men som inte ryms inom Segeå-projektet. Jenny Ahlqvist Administratör Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 10

11 Bilaga 1. Broschyr OCH Roll-up 11

12 12

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 1 (35) Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet har uppmanats att senast den 28 februari varje

Läs mer

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6 MISSIV Samrådsredogörelse för Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021 i Södra Östersjöns vattendistrikt Under perioden 1 december 2012

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning Bilaga 1 Verksamhetsredovisning Samtliga la nsstyrelsers anva ndning av 2013 a rs medel fra n anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som tilldelats fo r arbetet enligt fo rordningen (2004:660)

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt. Västerås 2013-05-24 Vattenmyndigheten Länsstyrelsen i Västmanlands län Västra Ringvägen 1 Västerås e-post: vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

V A T T E N S A M L I N G 2012

V A T T E N S A M L I N G 2012 V A T T E N S A M L I N G 2012 Möre Hotell i Torsås kommun den 1 juni 2012. Minnesanteckningar Moment 2 Föreläsare Eva Steiner (Karlskrona kommun/lyckebyåns vattenförbund) Hur kan utbildning och kommunikation

Läs mer

Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars

Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars Tid: 13.30 16.00 Plats: Piperska muren, Stockholm Antal externa deltagare: 58 Deltagare från Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Jenny Caruso, Martin

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014

Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014 Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014 Utgiven av: Ansvarigt distrikt: Författare: Layout: Foto framsida: Kartbilder: Upplaga: Vattenmyndigheterna i samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015 1 Förord Nämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. I detta uppdrag ligger att kombinera lagstadgad tillsyn med miljöstrategiskt

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar MISSIV 2015-04-13 RJL 2015/341 Regionledningskontoret Avsändare Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar Förslag

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTERBOTTEN

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTERBOTTEN NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTERBOTTEN Länsstyrelsen Norrbottens län Samrådssvar dnr 537-9859-2014 Att: Vattenmyndigheten 971 86 LULEÅ Ärende: Yttrande över samrådshandlingar; förslag på Förvaltningsplan,

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

ENGAGEMANG & HANDlingskraft!

ENGAGEMANG & HANDlingskraft! ENGAGEMANG & HANDlingskraft! Det du håller i din hand är Göteborgs Stads första miljöprogram. Vårt gemensamma miljöprogram. Ett avstamp mot framtiden. Göteborg ska vara en föregångare i miljöoch stadsutveckling

Läs mer

Vatten och avlopp Bilaga 3 till översiktsplan

Vatten och avlopp Bilaga 3 till översiktsplan KS 163-2013/6 Vatten och avlopp Bilaga 3 till översiktsplan foto: Hans Bergh-Nilsson, Karlskoga kommun 2008 SAMRÅD 4 april 2014 4 juni 2014 Översiktsplanens vatten och avloppsbilaga omfattar både VA-översikt

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer