Justering av vattenförekomster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justering av vattenförekomster 2011-2015"

Transkript

1 Justering av I december 2009 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattenmyndigheter om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för alla fastställda i landet. En kombination av att det material som vattenmyndigheterna hade tillgång till 2009 hade vissa brister samt att information har tillkommit och att vissa ställningstaganden har omvärderats har medfört att ett behov av att göra ändringar i systemet har uppstått. Det rör sig om behov av att lägga till nya, att ändra omfattningen av andra samt slutligen i vissa fall behov av att ta bort några. Frågan om hur justeringar ska hanteras handlar till stor del om praktiska övervägningar och ställningstaganden och inte främst om juridiska bedömningar. Viktigt att poängtera är emellertid kopplingen mellan na och normsättningen, vilket innebär att det behövs ett system för att säkerställa att normsättningsprocessen inte glöms bort när nya dataskikt med eventuella justeringar hanteras. Felaktiga kan leda till tillämpningsproblem vid prövningar enligt miljöbalken och vid planering enligt PBL. Det kan vidare medföra problem med koppling till åtgärdsprogrammen och få negativa effekter på modellering och analys. När det gäller följderna av att bestämma en helt ny, vilket kommer att bli aktuellt bl a när det gäller kommande utpekande av grund i berg, gäller samma som för det arbete som föregick besluten 2009, jämför processkartläggningen. För borttagande av gäller att beslut om upphävande av föreskrift behöver tas. När en justering av en aktualiseras behöver man ta ställning till om justeringen innebär att en kommer att klassificeras annorlunda än tidigare och om så är fallet om det finns anledning att på grund av förändrad klassificering även bestämma en ny MKN. Miljökvalitetsnormer är inte statiska utan ska vid behov omprövas, vilket framgår av 5 kap 2 miljöbalken. Även andra förändringar av än förändringar av MKN kan komma att beröra föreskrifterna. Ett sådant exempel är om förändringar medför att en hänförs till ett annat avrinningsområde än det som framgår i föreskriftens tabell. Tabell 1. Antal för olika kategorier och vattendistrikt. Vattendistrikt Summa Kust Grundvatten Sjöar Vattendrag Övergångsvatten 1. Bottenviken Bottenhavet Norra Östersjön Södra Östersjön Västerhavet Totalt

2 Tabell 2. Grovt uppskattat behov av justeringar för olika kategorier och vattendistrikt. Vattendistrikt Kust och övergångsvatten Grundvatten Sjöar och vattendrag 1. Bottenviken Bottenhavet Norra Östersjön Södra Östersjön Västerhavet Totalt Justeringar av ska ske under 2011 så att ett nytt skikt finns tillgängligt i VISS, kartan i VISS och som GIS-filer i början av För grundvatten finns behov av framtagande av många nya förekomster och ett skikt med dessa kommer att levereras Befintliga grund, där behov av geometriska justeringar föreligger, kommer att justeras under 2012 och De som är justerade benämns preliminära och kommer att vara publika i VISS/Vattenkartan under hela förvaltningscykeln till dess att det tas beslut om nya miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer ändras enbart efter samrådet av förvaltningsplanen men undantagsvis kan ett fåtal samrådas och beslutas i samband med samrådet om översikt väsentliga frågor samt arbetsprogrammet Kriterierna för indelning av yt står fast dvs det som står i föreskriften NFS 2006:1 (ändrad i NFS 2008:11) samt i handboken om kartläggning och analys inklusive skrivelsen från Naturvårdsverket I korthet är kriterierna för inlandsvatten: Skalnivån är 1: I vissa fall använder 1: för att få till bättre geometrier. 15 km längd på vattendragen som en undre gräns ändrades till att man istället utgår från en undre gräns på 10 km2 tillrinningsområde per vattendrags. Detta är inte implementerat i NFS 2006:1. Inget absolut krav på hydrologiskt samband mellan na om exempelvis en är väldigt kort. Man kan överväga att dela en efter gränsen av ett skyddat område enligt vattendirektivet eller om vattnet är särskilt ekologiskt värdefullt enligt databasen värdefulla vatten. Det är då även OK att skapa mindre än enligt kriteriet >1 km2 yta eller >10 km2 tillrinningsområde. Innehar en delar olika status eller påverkan (ex. dammar) ska man överväga att dela den om det behövs för åtgärdsarbetet. För grundvatten gäller föreskriften FS 2006:1 om kartläggning och analys av grundvatten. För grundvatten finns ett GIS-skikt som är ett förslag på reviderade förekomster. Detta skickades från till VM hösten 2010, men har ännu inte spridits till länsstyrelserna. har även gett ut en vägledning, Kortfattad vägledning vid Verifiering av utförd klassning av grund inom första förvaltningscykeln, -rapport 2010:11,

3 som skickades till beredningssekretariaten via VM Vägledningen innehåller en metodik för hur grundna ska verifieras med avseende på kvaliteten i grundnas avgränsning, bedömning av de hydrologiska förhållandena mm. Baserat på projektet Verifiering av riskklassade grund i Södra Östersjön (projektet avslutas den 31/3 då rapporten spikas) så framkommer att ytterligare behov finns att se över grundindelningen under 2011 och att samma tidtabell som för ytvatten bör vara realistisk till början av Från andra länder Andra sakområden - Nya - Borttag av Berednings sekr. 2. bearbetar inkomna önskemål och levererar ett samlat förslag till ny version till VM inklusive avvikelserapport. Processkartläggning av justering 3. Godkännande av VF av VM,, 4. Genomförande av beslutade förändringar för grunddata för VF: För inlandsytvatten: - Delavrinningsområde - Nätverksbildning 5 b. Export till andra databaser ex. S-HYPE, SHARK, DGV, mer? 5 a. Standardiserade exporter från / till VISS (databas och GIS-filer) Bearbetning och exponering i S- HYPE, SHARK, DGV, mer? 6. Omkoppling av information i VISS: - stationer - befintliga klassningar - skyddade områden 7. Tillgängliggör justerade som arbetsförekomster i VISS+ GISdatabas nationell 8. Komplettera klassningar i VISS (länsstyrelser) 9. VM tar fram förslag på nya MKN och skickar till LST 10. Länen granskar förslag på nya MKN och skickar tillbaks till VM 11. VM går igenom ändringar och skickar förslag till vattendelegat ion 12. Vattendelegation fattar beslut om lokalt samråd 13. MKN skickas ut på lokalt samråd av VM Arkivering av gammalt VFskikt? 14. VM sammanställer synpunkter och justerar efter behov samt skickar till vattendelegationerna. 17. VM uppdaterar nytt skikt i VISS, vattenkartan, WMS etc 15. Vattendelegation fattar beslut 16. Kungörelse av föreskrift Uppdatering WISE Anneli Harlén och Niklas Holmgren Skicka till andra myndigheter som har koppling till vattendirektivet

4 YTVATTEN Aktivitet enligt processkartläggningen - Nya - Borttagande av Tidplan Kommentar Ansvarig April 2011-september Utskick till länsstyrelserna i juni. Stäm av med. Insamling enligt mall. har fasta versioner 1-2 ggr/år hittills. samlar in 2. bearbetar inkomna önskemål och levererar ett samlat förslag till ny version till VM inklusive avvikelserapport. 3. Godkännande av VF av VM efter samverkan med Augusti oktober 2011 Oktober 2011 Avvikelserapporten avser tydliggöra vilka som slutligen ändrats respektive ej ändrats för att förenkla steg 3. I dagsläget är det som tagit slutgiltiga beslut i egenskap av datavärd med förankring med beställaren. VM, 4. Genomförande av beslutade förändringar för grunddata för VF: För inlandsytvatten: - Delavrinningsområde - Nätverksbildning November-januari 2011 Framförallt för inlandsvatten krävs att allt hänger samman exempelvis ett delavrinningsområde per. 5 a. Standardiserade exporter från till VISS (databas och GISfiler) 6. Omkoppling av information i VISS: - stationer - befintliga klassningar - skyddade områden Februari 2012 Februari 2012 Har ännu inte fungerat i praktiken stora förhoppningar att det ska fungera våren 2011 baserat på version 2010:2 VISS administratörer 7. Tillgängliggör justerade som arbetsförekomster i VISS+ GIS-databas nationell Mars 2012 VISS administratörer 8. Komplettera klassningar i VISS (länsstyrelser) LST

5 GRUNDVATTEN Aktivitet enligt processkartläggningen - Nya Tidplan Kommentar Ansvarig Mars 2011-mars Information till länsstyrelserna i oktober 2011 skapar nya versioner i dialog med vattenmyndigheterna samlar in 2. Godkännande av GVF av VM efter samverkan med April 2012 tar slutgiltiga beslut om avgränsning i egenskap av kartläggande expertmyndighet och datavärd. VM godkänner GVF för vattenförvaltning. VM, 3. Genomförande av beslutade förändringar för grunddata för GVF Maj-september Standardiserade exporter från till VISS (databas och GIS-filer) Oktober 2012 Med förhoppning av att tekniken för exporten är säkerställd 5. Komplettera klassningar i VISS (länsstyrelser) November LST 6. Justering av grund som inte är i riskzonen, men där geometrin i avgränsningarna behöver förbättras. Kan innebära: - Borttagande av skapar nya versioner i dialog med vattenmyndigheterna samlar in /Niklas Holmgren - Södra Östersjön, Karin Wall - Västerhavet och Emanuel Nandorf Bottenhavet

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6 MISSIV Samrådsredogörelse för Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021 i Södra Östersjöns vattendistrikt Under perioden 1 december 2012

Läs mer

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 REMISSVAR Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 Diarienummer 537-9859-2014 (Bottenviken) Diarienummer 537-7197-14 (Bottenhavet) Diarienummer 537-5058-14 (Norra Östersjön) Diarienummer

Läs mer

Gränsvatten. Norge och Sverige. Strategi för internationellt samarbete

Gränsvatten. Norge och Sverige. Strategi för internationellt samarbete Gränsvatten Norge och Sverige Strategi för internationellt samarbete Bakgrund Det finns sju vattendistrikt/vannregioner med vattenförekomster som korsar riksgränsen mellan Norge och Sverige (Figur 1).

Läs mer

Förvaltningsspecifikation för VISS

Förvaltningsspecifikation för VISS Förvaltningsspecifikation för VISS Godkännande Godkänd av Roll/Befattning Datum Underskrift IT-enheten (Anna Folkesson) Teknisk systemägare Maj OK MIT-gruppen (Stig Hammarsten) Augusti Vattenvårdsdirektörerna

Läs mer

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning Bilaga 1 Verksamhetsredovisning Samtliga la nsstyrelsers anva ndning av 2013 a rs medel fra n anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som tilldelats fo r arbetet enligt fo rordningen (2004:660)

Läs mer

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp HANDBOK 2007:4 UTGÅVA

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt?

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? RAPPORT Upprättad av Ulf Bjällås och Magnus Fröberg 29 mars 2013

Läs mer

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar MISSIV 2015-04-13 RJL 2015/341 Regionledningskontoret Avsändare Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar Förslag

Läs mer

En bok om svensk vattenförvaltning

En bok om svensk vattenförvaltning Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer En bok om svensk vattenförvaltning

Läs mer

Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014

Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014 Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014 Utgiven av: Ansvarigt distrikt: Författare: Layout: Foto framsida: Kartbilder: Upplaga: Vattenmyndigheterna i samverkan

Läs mer

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 1 (35) Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet har uppmanats att senast den 28 februari varje

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars

Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars Tid: 13.30 16.00 Plats: Piperska muren, Stockholm Antal externa deltagare: 58 Deltagare från Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Jenny Caruso, Martin

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Vattenmyndigheten för s. Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet, dnr 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för n. Östersjön, dnr 537-5058-14 Vattenmyndigheten

Läs mer

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning i Bottenvikens vattendistrikt

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning i Bottenvikens vattendistrikt Vattenmyndigheten för Bottenvikens distrikt diarienummer 537-9859-2014 vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se Date: 2015-04-29 Contact: Claes Hedenström Phone: 070 695 2958 Email: Claes.hedenstrom@vattenfall.com

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Projektplan 2010-2014 (preliminär)

Projektplan 2010-2014 (preliminär) 1 (22) Bilaga 1. Coco Dedering/Projektplan beslutad av styrgrupp 2010-06-09, kompletterad och reviderad 2011-11-28 Kulturmiljö och vattenförvaltning planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken.

För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken. 7. Samlad bedömning För naturmiljö och mark- och vattenanvändning innebär förslaget små negativa konsekvenser, genom att en ny trumma läggs i Weabäcken. Den sammanfattande bedömningen avseende miljöaspekterna

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Lokalt åtgärdsprogram Östra Gotlands åtgärdsområde. Arbetsmaterial 2011-07-05

Lokalt åtgärdsprogram Östra Gotlands åtgärdsområde. Arbetsmaterial 2011-07-05 Lokalt åtgärdsprogram Östra Gotlands åtgärdsområde Arbetsmaterial 2011-07-05 Inledning Sedan 2007 har vattenråden, LRF, Region Gotland (tidigare Gotlands kommun) och Länsstyrelsen arbetat med att införliva

Läs mer