Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?"

Transkript

1 Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

2 Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Västerhavets, Södra Östersjöns, Norra Östersjöns, Bottenhavets respektive Bottenvikens vattendistrikt. Syftet med åtgärdsprogrammen är att uppnå de miljökvalitetsnormer som gäller för respektive vattendistrikts vattenförekomster senast den 22 december 2015 eller vid den senare tidpunkt som Vattenmyndigheten har beslutat. Åtgärdsprogrammet omfattar i huvudsak de vattenförekomster där det har bedömts finnas en risk för att miljökvalitetsnormen inte uppfylls vid angiven tidpunkt.

3 För att miljökvalitetsnormerna ska följas krävs att myndigheter och kommuner senast den 22 december 2012 har vidtagit de åtgärder som beslutats i åtgärdsprogrammen. De trettioåtta åtgärderna är antingen kontinuerliga eller av engångskaraktär. I flera fall innebär åtgärderna krav på myndigheter och kommuner att initiera utredningar, planer och program som indirekt ska leda till faktiska åtgärder i vattenförekomsten. De faktiska åtgärderna ska i sin tur leda till att miljökvalitetsnormerna uppnås senast det år som är angivet i beslutet (2015, 2021 eller 2027). De faktiska åtgärderna kan påbörjas med omedelbar verkan, men senast den 22 december För miljöfarliga verksamheter gäller följande åtgärder Två att de trettioåtta åtgärderna berör miljöfarlig verksamhet. Enligt dessa åtgärder ska Länsstyrelsen: Göra en översyn och vid behov verka för omprövning av befintliga tillståndspliktiga verksamheter, enligt 9 och 11 kap. miljöbalken. Se över vilka som kan ha en inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god ekologisk status eller god kemisk status (åtgärd 28). Säkerställa att verksamhetsutövare genomför nödvändig egenkontroll och har de kontrollprogram som behövs för att möjliggöra en bedömning av verksamhetens inverkan på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster (åtgärd 29). Åtgärderna innebär att Länsstyrelserna i högre grad än idag kommer att behöva prioritera arbetet med att initiera omprövning av tillstånd eller villkor enligt 26 kap. 2 miljöbalken. Vidare kommer Länsstyrelsen att ställa högre krav på verksamhetsutövarnas egenkontroll av verksamheten.

4 Krav på omprövning Av 26 kap. 2 miljöbalken (1998:808) framgår att tillsynsmyndigheten ska ansöka om prövning eller ta upp frågan om att ändra eller upphäva villkor utan någon särskild framställning om detta enligt vad som sägs i 24 kap. 7 miljöbalken. Detta sker om myndigheten finner att villkoren i ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet inte är tillräckliga och förutsättningar i övrigt föreligger enligt 24 kap. 5 eller 6 miljöbalken. För att avgöra behovet av omprövning med hänsyn till punkt 28 i fastställt åtgärdsprogram kommer Länsstyrelsen inledningsvis att göra en kartläggning över vilka miljöfarliga verksamheter som ligger i anslutning till områden med vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god ekologisk eller god kemisk status. Med utgångspunkt från kartläggningens resultat kommer Länsstyrelsen att prioritera vilka företag som blir föremål för omprövning under kommande år. Prioritering sker med utgångspunkt från vattenstatus, utsläppens omfattning, förekomst av reningsutrustning eller andra skyddsåtgärder, ålder på nuvarande tillstånd samt omgivningspåverkan i övrigt.

5 Krav på egenkontroll Grundprincipen för verksamhetsutövarens egenkontroll är att den följer det så kallade kunskapskravet i 2 kap. 2 miljöbalken. Kunskapskravet innebär att alla som bedriver en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön negativt är skyldiga att skaffa sig kunskap om verksamhetens miljökonsekvenser, det vill säga utöva egenkontroll. Verksamhetsutövaren ska därför kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga skada på miljön och människors hälsa. Vid mer betydelsefulla miljöfarliga verksamheter bör det ske genom ett kontrollprogram som upprättats av företaget och i vissa fall förelagts av tillsynsmyndigheten att följa (26 kap. 19 miljöbalken). För den som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken föreligger dessutom en skyldighet att bedriva dokumenterad egenkontroll enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Verksamhetsutövaren ska ha en fastställd intern ansvarsfördelning inom den del av verksamheten som regleras av miljöbalken och dess bestämmelser. Vidare ska verksamhetsutövaren fortlöpande undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från miljö- och hälsoskyddssynpunkt, kontrollera utrustning, ha rutiner för rapportering och utredning av olyckor, samt föra en förteckning över alla kemiska ämnen med miljörisk som används i verksamheten. Egenkontrollen ska dokumenteras. Uppgifter och rutiner ska löpande ajourhållas.

6 Tio tips inför kommande myndighetskrav Ta reda på vilka vattenförekomster som ligger i närheten av er verksamhet. Ta hjälp av vattenkartan Ta reda på vattenstatusen i dessa vattenförekomster. Uppnås god ekologisk status? Uppnås god kemisk status? Finns risk för att god vattenstatus inte kommer att uppnås till år 2015? Ta hjälp av Vatteninformationssystem Sverige (VISS) Kartlägg verksamhetens uttag av vatten. Förekommer vattenuttag från sjö, vattendrag eller grundvatten? Finns vattendom? Finns uppgift om uttag (l/sek)? Kartlägg verksamhetens utsläpp till vatten. Förekommer utsläpp av processavloppsvatten, kylvatten, lakvatten, rejektvatten, dagvatten etc. till sjö, vattendrag eller grundvatten? Finns flödesuppgifter för respektive delflöden? Finns mätresultat för respektive utsläpps innehåll av närsalter, suspenderande ämnen, kemisk och biologisk nedbrytbarhet (COD, BOD), ph och prioriterade kemiska ämnen? Undersök och bedöm risken för ofrivilliga utsläpp, läckage av kemiska ämnen, salter och närsalter till sjö, vattendrag eller grundvatten genom direktutsläpp, ytavrinning, avledning via dagvattenbrunnar, felkopplade ledningar och markinfiltration.

7 Ta hjälp av Räddningstjänsten eller annan sakkunnig för att bedöma tillgången till släckmedel och möjligheten att samla upp förorenat släckmedel i händelse av en brand inom fastigheten. Kartlägg förekommande reningsutrustning (oljeavskiljare, indunstare, brunnsinsatser) och andra skyddsåtgärder (till exempel invallningar, slutna tankar, överfyllnadsskydd, adsorbenter, recirkulations- och sedimentationsdammar) för att förhindra utsläpp. Ta kontakt med kommunens tekniska kontor för att kontrollera eventuella planer på att anlägga dagvattendammar i området. Bedöm behovet av att revidera ert nuvarande kontrollprogram och er dokumenterade egenkontroll utifrån de uppgifter som framkommer av ovanstående kartläggningar. Undersök möjligheten att delta i en samordnad recipientkontroll. Bedöm behovet av att söka nytt tillstånd eller ansöka om ändrade villkor till följd av planerade förändringar i verksamheten. En omprövning initierad av myndigheten ger ingen rätt till utökad verksamhet utan innebär endast inskränkningar av nuvarande tillstånd och villkor. Inled samråd med Länsstyrelsen.

8 Kontakt och information Vattenförvaltningen och länens åtgärdsarbete Länsstyrelsens vattenberedningssekretariat Telefon E-post: Gå in på vår verksamhet och välj miljö i rullisten, så hittar du beredningssekretariatets sidor under rubriken Ramdirektivet för vatten. Vattenmyndigheterna Gå in på Södra Östersjön eller Västerhavet beroende på vilket vattendistrikt din verksamhet är belägen. Egenkontroll Henrik Dinkel på Länsstyrelsens funktion för miljötillsyn. Telefon: E-post: Du kan även ta kontakt med din kommuns miljökontor. Omprövning av tillstånd Emma Willaredt på Länsstyrelsens funktion för miljöprövning. Telefon: E-post: Produktion: Länsstyrelsen i Jönköpings län maj 2010

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 REMISSVAR Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 Diarienummer 537-9859-2014 (Bottenviken) Diarienummer 537-7197-14 (Bottenhavet) Diarienummer 537-5058-14 (Norra Östersjön) Diarienummer

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp HANDBOK 2007:4 UTGÅVA

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Ei R2014:10 Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Slutrapport åtgärder inklusive författningsändringar Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt?

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? RAPPORT Upprättad av Ulf Bjällås och Magnus Fröberg 29 mars 2013

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer

Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet. Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning

Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet. Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar MISSIV 2015-04-13 RJL 2015/341 Regionledningskontoret Avsändare Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar Förslag

Läs mer