Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013"

Transkript

1 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

2 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet

3 Aktuellt inom vattenförvaltningen (1) 63 frågor från EU-kommissionen. Möte i Bryssel 6 nov. Vattenmyndigheterna tar fram underlag. Statusklassning närmar sig deadline 1 nov. Beräkning av fosforbeting för samtliga vattenförekomster pågår. Åtgärdsdialog med myndigheter och kommuner inför åtgärdsprogram Metoder/principer för miljökvalitetsnormer inkl. undantag.

4 Aktuellt inom vattenförvaltningen (2) Inget pågående arbete med kraftigt modifierade vatten (KMV) i avvaktan på vägledning från HaV. Kandidatämnen per distrikt till HaV:s lista över särskilt förorenande ämnen (SFÄ). Framtagande av åtgärdsunderlag för åtgärdsområden har deadline 31 dec. Förankring av åtgärdsunderlagen med kommuner, vattenråd, m.fl. Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande ute på remiss o o o Ny prövning av äldre tillstånd. Lst förelägger VU ansöker Prioriteringslista upprättas av HaV/KK/EM Vattendragsvis prövning möjlig

5 Nya/kommande rapporter Myndigheters och kommuners återrapportering av åtgärder nationell och distriktsrapport Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde exemplet Lillån Strategi och plan för Vattenmyndighetens kommunikation och samverkan inom Norra Östersjöns vattendistrikt - remiss Samrådsredogörelse för Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor

6 Pengar till vattenvårdsprojekt Nytt LOVA-anslag 75 mkr/år Samma regler som tidigare Möjlighet söka bidrag från Vattenmyndigheten för utökad kartläggning, analys och åtgärdsplanering Åtgärdsbidrag från HaV - ca 40 mkr Länsstyrelserna lämnar projektidéer hösten 2013 Utvalda projekt skriver fullständiga ansökningar Gärna kopplat till andra pågående åtgärdsprojekt

7 Roller/uppgifter för vattenrådet Åtgärdsunderlag till länsstyrelsen hösten 2013 Mätdata, påverkansdata, åtgärdsförslag Synpunkter på samverkansplan för distriktet Remissyttrande på samrådsdokumenten nov 2014 april 2015 Samverkan VM/Lst/vattenråd i ansökan om nya LOVA-medel och HaV:s åtgärdsbidrag Genomförande av åtgärder

8 Samverkansformer i Norra Östersjöns vattendistrikt

9 Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt Översikt av vilka viktiga frågor som bör ingå i nästa förvaltningsplan (2015) Samråd i våras Samrådssammanställning pågår Åtgärdsprogrammet 2015 Samråd 1 nov april 2015 Åtgärdsunderlag Åtgärdsbibliotek Kartläggning och analys

10 Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt Strategi för samverkan i distriktet med fokus på bl a vattenorganisationer klar i sept Samverkansansvariga: Susanna Hansen och Karin Broman Vattensamverkansdag 17 oktober i Västerås Möjlighet söka bidrag från Vattenmyndigheten för utökad kartläggning, analys och åtgärdsplanering Nya 75 milj kr till LOVA-stöd från 2014 för genomförande av åtgärder.

11 Kommunernas återrapportering kommuner i NÖVD varav 61 rapporterade 2012

12 Återrapporteringen används i kommunranking! Vattenfrågan kommer sakta upp på allt fler kommuners agenda återrapporteringen behandlas i kommunstyrelsen hos allt fler kommuner

13 Åtgärd 32 (tillsyn av verksamheter eller förorenade omr.) 46 kn har planer, beslut eller liknande

14 Åtgärd 33 (hög skyddsnivå för enskilda avlopp) 39 kn har fastställt områden med krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp

15 Åtgärd 34 (inrätta vattenskyddsområden) 25 kn har inrättat vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter för alla kommunala dricksvattentäkter

16 Åtgärd 35 (Vattenskyddsområden för icke-kommunala dricksvattentäkter) 7 kn har inrättat vattenskyddsområden för samtliga ickekommunala dricksvattentäkter

17 Åtgärd 36 (hänsyn till MKN vid planläggning) 27 kn har program eller beslut för prövning med hänsyn till MKN vatten.

18 Åtgärd 37 (vatten- och avloppsvattenplan) 28 kn har någon form av övergripande strategisk vattenoch avloppsvattenplan.

19 Tillsammans värnar vi vattnets värden!

20 Övervakningsprogram Vattenmyndigheterna har tagit fram nytt övervakningsprogram 2012 En brist- och behovsanalys är genomförd 2013 En strategi för övervakning av vatten har tagits fram: Befintlig övervakning borde nyttjas bättre Tillämpa PPP/UPP Recipientkontrollen kan bli en del av övervakningen Förbättrade dataflöden behövs Vattenmyndigheternas roll behöver bli tydligare

21 Vattenförvaltningsarbetet Myndighetsdialoger!

22 Vattenförvaltning = Sveriges genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten Förordning om vattenförvaltning vattendistrikt 2004 En länsstyrelse i varje vattendistrikt utgör vattenmyndighet. Beredningssekretariat på varje länsstyrelse tar fram underlag Ledamöter till Vattendelegationerna utses av regeringen (11 ledamöter) HaV och SGU vägledande myndigheter

23 Vattenförvaltningscykeln + MKB

24 Vattenförvaltningens beslutsdokument Förvaltningsplan (FP) Sammanfattning, övergripande, rapportering till EU Miljökvalitetsnormer (MKN) Anger vilken kvalitet vattnet ska ha och när normen ska vara uppnådd Myndigheter och kommuner ansvarar för att MKN följs (exv. vid tillståndsprövning och fysisk planering)

25 Vattenförvaltningens beslutsdokument Åtgärdsprogram (ÅP) + miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Åtgärder som behöver genomföras för att MKN ska följas Kommuner och myndigheter ska följa ÅP

26 Exempel på styrmedelsåtgärd Kostnadseffektivitet? Bibliotek av möjliga åtgärder i VISS

27 Samrådsperioder

28 Åtgärdsunderlag tas fram av länsstyrelserna Sammanställs per åtgärdsområde Utifrån statusklassning bedöms åtgärdsbehovet. Kostnad, synergier med andra miljömål, klimatpåverkan, etc bedöms för varje åtgärd Vattenmyndigheterna inkluderar

29 Vem Vad Var När Styrmedelsåtgärder Åtgärdsprogram 2015 Distrikt Åtgärdsområden Åtgärdsunderlag hos alla länsstyrelser Vattenförekomster

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2012-0963 2015-03-27 1 (12) Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun Yttrande över remiss

Läs mer

Följ vattnet. Lokala initiativ i den nya vattenorganisationen

Följ vattnet. Lokala initiativ i den nya vattenorganisationen Följ vattnet Lokala initiativ i den nya vattenorganisationen Förord Vattnet är ingen vara som helst, utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Citatet är hämtat från det

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Vattenmyndigheten för s. Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet, dnr 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för n. Östersjön, dnr 537-5058-14 Vattenmyndigheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i nas handlingsplaner för klimatanpassning Detta dokument är en bearbetad sammanställning av de åtgärdsförslag na redovisar i sina

Läs mer

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD ANSVARIG MYNDIGHET: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät 1 2 Vilket vägnät är viktigast? Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Transportsystemet är till för att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Jag har tagit del av remissvaret från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Jag har tagit del av remissvaret från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. Diarienummer TEM/11/08.04.01/2014 SYNPUNKTER PÅ FENNOVOIMA AB:s ANSÖKAN OM KOMPLETTERING AV STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT AV 6.5.2010 Christina Morin Kärnkraftsfritt Bottenviken Luleå översänder mina synpunkter

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest REDOVISNING 1 VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@u.lst.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer