Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015"

Transkript

1 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Frågorna ska besvaras i detta dokument och skickas digitalt till vattenmyndigheterna senast den 28 februari 2012 via e-postadressen I frågeformuläret finns förslag på vem i kommunen som är lämplig att besvara frågan. Kommun: Malmö Stad

2 2 (13) Åtgärd Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade områden som kan ha negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. Frågan kan besvaras av personer med ansvar för fysisk planering och/eller miljöfrågor A) Finns det någon form av plan eller beslut (tillsynsplan, översiktsplan, verksamhetsplan eller liknande) som gäller tillsynen av verksamheter och/eller föroreningsskadade områden, där hänsyn tas till beslutade miljökvalitetsnormer för vatten? Om, beskriv kortfattat och ange i vilken eller i vilka planer: I verksamhetsplanen för Miljötillsynsavdelningen, Avdelningen för miljö- och hälsoskydd anges bland annat: Senast 2016 ska 30 ha mark ska vara åtgärdade,av idag (2010) icke åtgärdad mark, med avseende på markföroreningar, hänsyn till MKN vatten tas i denna handläggning. Malmö har ett starkt exploateringstryck i kustnära områden vilket har bidragit till att flera äldre och starkt förorenade industriområden har sanerats och kommer att saneras inom en snar framtid. Tillsynsavdelningen bedriver aktivt ansvarsutredningar inom MB kap 10 i processen tas hänsyn till MKN för vatten. Aktuella företag som definieras på separat lista ska innan utgången av 2012 ha visat att de har en plan för hur de ska optimera sina kemikalieval utifrån produktvalsprincipen. Denna prioriterade tillsyn bör leda till att t.ex. prioriterade ämnen enligt vattendirektivet minskar. 100 % av inkommande bekämpningsmedelsärende handläggs och följs upp. I all miljötillsyn tas hänsyn till MKN vatten, exempel på löpande tillsyn som prioriteras p.g.a. påverkan på vatten (utöver tillsyn på samtliga A och B verksamheter) är miljötillsyn över dagvattennätet, avfallshanterare ink avfall förorenade massor, fordonstvättar, avloppsreningsanläggningar, parkeringsbolag, lantbruk och växthus, fastigheter innehållande PCB, handläggning av efterbehandlingsärende avseende förorenad mark. Vid tillsyn av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och i yttranden i samband med tillståndprövning av miljöfarlig och i granskning av detaljplaner och bygglov tags hänsyn till MKN för vatten. En ny överskiktsplan för kommunen ska vara klar 2013 och i samband med den kommer MKN vatten att arbetas in i de till ÖPn anslutande dokument. MKN vatten kommer även att tas upp i översiktsplanens MKB. B) Om kommunen inte har någon form av plan, beslut eller liknande med koppling till de miljökvalitetsnormer som beslutats av vattenmyndigheten, avser kommunen i så fall att omarbeta detta med hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten?

3 3 (13) Om, pågår arbetet med att ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna på annat sätt? Beskriv kortfattat: Det finne en plan men vi anser att den behöver omarbetas och förtydligas med avseende på MKN vatten. C) Uppskatta åtgärdens genomförande vid slutet av 2012? Åtgärden är: Eventuell kommentar angående åtgärdspunkt 32:

4 4 (13) Åtgärd Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. Frågan kan besvaras av personer med ansvar för fysisk planering och/eller miljöfrågor A) Har kommunen under 2011 fastställt områden med krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp för områden som inte uppnår, eller riskerar att uppnå god status? Eventuell kommentar: Egentiligen ja då hög skyddsnivå är det normala utgångsläget i hela kommunen genom rutin för inventering av enskilda avlopp och rutin vid tillsåndsgivning till ensklida avlopp. Se vidare under E B) Om ja på fråga A, har vattenmyndighetens underlag (tex VISS, Vattenkartan, Åtgärdsprogrammet) använts för utredningen av en hög skyddsnivå? C) Om nej på fråga A, finns det en plan, beslut eller liknande för utredning av hög skyddsnivå? D) Om nej på fråga A, är detta för att kommunen inte har problem med övergödning kopplat till enskilda avlopp? E) Uppskatta åtgärdens genomförande i kommunen vid slutet av 2012? Åtgärden är: Eventuella kommentarer angående åtgärdspunkt 33: Tillsyn och inventering av enskilda avlopp sker löpande. Utökad inventering av enskilda

5 5 (13) avlopp har möjliggjorts genom att Miljöförvaltningen beviljats LOVA bidrag till detta tom år Utgångsläget i varje enskilt ärende och vid inventering är att alltid tillämpa hög skyddsnivå överallt inom kommunen men med möjlighet till bedömning i det enskilda fallet om hög skyddsnivå inte skulle vara befogat. Vid dessa bedömningar används VISS och Vattenkartan tillsammans med resultat från lokal miljöövervakning. Kommunen anser att en bedömning alltid måste göras i varje enskilt fall och eftersom utgångsläget inom kommunen alltid är hög skyddsnivå uppnås kravet i åtgärd 33.

6 6 (13) Åtgärd Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status. Frågan kan besvaras av personer med ansvar för VA-frågor Vattenmyndigheten har ett nära samarbete med SGU (Sveriges geologiska undersökning) och dricksvattenarkivet (DGV). Frågorna nedan kommer inte att ersätta den inrapportering som kommunen gör till denna databas. A) Finns det vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för samtliga kommunala dricksvattentäkter som ligger helt eller delvis inom kommunens gränser? B) Finns vattenskyddsområden där kommunen bedömer att vattenskyddsområdet/ bestämmelserna är otillfredsställande? Om, hur avser kommunen att åtgärda bristerna? C) Hur planerar kommunen att skydda de vattentäkter som helt saknar vattenskyddsområden och/eller skyddsbestämmelser? Genom upprättandet av nya vattenskyddsområden Annat Om Annat ange hur: D) För hur många av de kommunala dricksvattentäkterna har ett arbete med att skapa vattenskyddsområde påbörjats under 2011? Ange antal: Eventuell kommentar: E) Uppskatta åtgärdens genomförande i kommunen vid slutet av 2012? Åtgärden är: Eventuella kommentarer angående åtgärdspunkt 34: Kommunen har en vattentäkt men den är helt lokaliserad i grannkommunen, Malmö stad äger täkten och driver den i egen

7 7 (13) regi genom VA SYD. Skyddsområde för denna täkt finns fastställt dessutom pågår det en revision för att förstärka skyddet, processen har kommit långt och är inne i slutskedet. En reservvattentäkt inom kommunens gräns finns och den har ett fastställt skyddsområde men är utan teknisk utrustning och installationer på plats för igångsättning. Denna vattentäkts framtid kommer att utredas och om täkten bedöms ha ett värde som just reservvattentäkt kommer skyddet att revideras. Utredningen kan dock komma fram till att täkten ska läggas ner.

8 8 (13) Åtgärd Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m 3 /dag, har god kemisk status och god kvantitativ status och ett långsiktigt skydd. Frågan kan besvaras av personer med ansvar för VA-frågor A) Har kommunen vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för samtliga icke kommunala dricksvattentäkter som ligger helt eller delvis inom kommunens gränser? B) Om nej, hur arbetar kommunen för att skydda de icke kommunala dricksvattentäkterna? Två områden finns som kommunen har identifierat till denna kategori vattentäkter. I processessen med framtagande av ny översiktsplan har frågan om eventuellt nya vattenskyddsområden lyfts. Dialog med täktinnehavarna ha inletts. Kommunen genom Fastighetskontoret äger en av dessa täkter som distribuerar vatten till ett kolonilottsområde med tillåtet fritidsboende endast under perioden april till oktober. Under 2012 ska en nulägesanalys av vattenanvändningen göras och behov av skydd klarläggas. Analysen kommar även att bedöma om inkoppling av vatten från VA SYD kommunalt dricksvatten är ett alternativ. I samband med nulägesanalysen ska det även utredas om kommunen har en skyldighet eller inte att leverera dricksvatten till området. Det andra området med dricksvatten från en enskild vattentäkt ligger intill kommunens ledningsnät. Behovet av skydd ska givetvis utredas och eventuellt införas men om kostnaderna för att inrätta ett vattenskyddsområde eller annat långsiktigt skydd blir högt kan inkoppling till det kommunala dricksvattennätet vara ett enklare och billigare alternativ. C) Uppskatta åtgärdens genomförande i kommunen vid slutet av 2012? Åtgärden är: Eventuella kommentarer angående åtgärdspunkt 35:

9 9 (13) Åtgärd Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds. Frågan kan besvaras av personer med ansvar för fysisk planering och/eller miljöfrågor A) Finns det program, beslut eller annat initiativ inom kommunen för hur prövning (bygglov mm) genomförs med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten? Om ja ge ett exempel på hur kommunen har beaktat normerna i prövning: En antagen dagvattenpolicy finns. Som en fördjupning av den har de tekniska förvaltningarna även tagit fram en dagvattenstrategi som används vid planläggning och prövning inom kommunen. I strategin beskrivs berörda vattenförekomster samt övriga dagvattenrecipienter. De har klassificerats efter hur mycket recipienterna kan tåla/ta emot beroende på dess speciella förutsättningar. Tydlig koppling till MKN vatten finns i dagvattenstrategin. B) Finns det program, beslut eller annat initiativ för hur kommunen i fysisk planering tar hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten? Om ja ge ett exempel hur kommunen har beaktat normerna i fysisk planering: En ny översiktsplan är under framtagande 2012 och bör vara klar i början av I samband med den kommer MKN vatten att arbetas in antagligen i anslutande dokument till översiktsplanen samt tas upp i översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning MKN för vatten finns med i checklistor och i planmallen för detaljplanernas planbeskrivning. C) Finns det något annat alternativ sätt inom kommunen för hur hänsyn tas till miljökvalitetsnormer för vatten. Om ja ange på vilket sätt: I yttranden på remisser i tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet tags hänsyn till MKN för vatten. D) Uppskatta åtgärdens genomförande i kommunen vid slutet av 2012? Åtgärden är:

10 10 (13) Eventuella kommentarer angående åtgärdspunkt 36:

11 11 (13) Åtgärd Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status. Kan besvaras av personer som arbetar med miljö-, fysisk planering, och/eller VAfrågor Mer information om övergripande/strategisk vatten- och avloppsvattenplaner finns på vattenmyndighetens webbplats: A) Har kommunen någon form av övergripande/strategisk vatten- och avloppsvattenplan? Eventuell kommentar: I Malmö kommun är > 99,5 % av alla spillavlopp kopplade till det kommunala avloppsledningsnätet och för detta nät finns en saneringsplan med tillhörande åtgärdsplan. Utöver detta finns tre områden (utan kommunal avloppslösning) identifierade och belysta. Dessa tre områdens (Fårabäcksområdet samt Almåsa och Kölnas koloniområden) dricksoch avloppsvatten har troligen negativ påverkan på vattenförekomster inom kommunen och måste därför utredas med avseende på MKN vatten. Åtgärderna baseras helt på vad utredningarna kommer fram till. Om ja ge exempel på hur kommunen tagit hänsyn till miljökvalitetsnormerna i planen: Om nej, tänker kommunen påbörja/ta fram en sådan under år 2012? B) Uppskatta åtgärdens genomförande i kommunen vid slutet av 2012? Åtgärden är:

12 12 (13) Eventuella kommentarer angående åtgärdspunkt 37:

13 13 (13) Åtgärd 38 Endast för kommuner i Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt 38. Kommunerna behöver i samverkan med länsstyrelserna ta fram underlag och genomföra åtgärder för att minska påverkan från de delar av det rörliga friluftslivet samt båtturism som kan ha negativ inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. Kan besvaras av personer med ansvar för miljöfrågor A) Har kommunen under påbörjat arbetet med åtgärden? Om ja, ge ett exempel: Tillsyn över hamnar inom kommunen sker löpande. Kommunen har ansökt om LOVA bidrag till åtgärder i småbåtshamn för reducering av närsalter till Öresund. B) Uppskatta åtgärdens genomförande i kommunen vid slutet av 2012? Åtgärden är: Eventuella kommentarer angående åtgärdspunkt 38: Om det kommer att finnas möjlighet att ansöka om LOVA-bidag för åtgärder 2013 kommer kommunen att ansöka om fler åtgärder (spolplattor) vid småbåtshamnarna.

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Åtgärder för god vattenstatus

Åtgärder för god vattenstatus Åtgärder för god vattenstatus Miljöskyddsdagar 2013-10-23 Ann Salomonson ... den årliga rapporteringen om åtgärdsarbetet 1. Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram behöver

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari Antal: 38 Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari 2015 V 6 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 3 Februari Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 3 februari,

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2012-0963 2015-03-27 1 (12) Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun Yttrande över remiss

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 REMISSVAR Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 Diarienummer 537-9859-2014 (Bottenviken) Diarienummer 537-7197-14 (Bottenhavet) Diarienummer 537-5058-14 (Norra Östersjön) Diarienummer

Läs mer

Bra grundvatten idag och i framtiden

Bra grundvatten idag och i framtiden Rapporter och meddelanden 129 Bra grundvatten idag och i framtiden Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet Underlagsrapport till Miljömålsrådet 2007 Rapporter och meddelanden

Läs mer

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

Slutrapport - Små avlopp 2014

Slutrapport - Små avlopp 2014 Slutrapport - Små avlopp 2014 Delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten oktober 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte, mål och målgrupper... 1 1.3 Projektets resultat...

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar MISSIV 2015-04-13 RJL 2015/341 Regionledningskontoret Avsändare Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar Förslag

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-34925-2014-3 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan Samhällsbyggnadskontoret FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 När det gäller framtiden så finns det tre sorters människor: de som låter det

Läs mer