Åtgärder för god vattenstatus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärder för god vattenstatus"

Transkript

1 Åtgärder för god vattenstatus Miljöskyddsdagar Ann Salomonson

2 ... den årliga rapporteringen om åtgärdsarbetet

3 1. Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram behöver den 28 februari varje år rapportera till Vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts under föregående kalenderår i syfte att säkerställa att MKN som föreskrivits för vattenförekomsterna inom myndighetens eller kommunens verksamhetsområde uppnås. 90 Svarsfrekvens SE Länet Distriktet Landet Svarsfrekvens AC % kommuner som svarat Nordmaling Bjurholm Åsele Dorotea Vilhelmina Storuman Lycksele Vindeln Vännäs Umeå Robertsfors Skellefteå Norsjö Malå Sorsele

4 Frågor åtgärd Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status. Finns det vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för samtliga kommunala dricksvattentäkter som ligger helt eller delvis inom kommunens gränser? Finns vattenskyddsområden där kommunen bedömer att vattenskyddsområdet/ bestämmelserna är otillfredsställande? Om kommunen har vattentäkter som helt saknar vattenskyddsområden och/eller skyddsbestämmelser, hur planerar kommunen att skydda dessa? För hur många av de kommunala dricksvattentäkterna har ett arbete med att skapa vattenskyddsområde påbörjats under 2012? VSO kommunala vattentäkter Antal kommuner med VSO för alla kommunala VT med otillfredställande föreskrifter som påbörjat revision

5 Frågor åtgärd Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag, har god kemisk status och god kvantitativ status och ett långsiktigt skydd. Har kommunen vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för samtliga icke kommunala dricksvattentäkter som ligger helt eller delvis inom kommunens gränser? Om nej, hur arbetar kommunen för att skydda de icke kommunala dricksvattentäkterna? VSO enskilda dricksvattentäkter > 50p / > 10 m3 ( ) 5 Antal kommuner VSO finns för alla enskilda 50; m3 Sådana VT saknas i kn Något görs för att skydda dem Inget görs

6 Frågor åtgärd Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, Om ja ge exempel på hur kommunen tagit hänsyn till MKN i planen. Om nej, tänker god kommunen ekologisk påbörja/ta status, fram god en sådan kemisk under status år 2013? eller god kvantitativ status. Har kommunen någon form av övergripande/strategisk vatten- och avloppsvattenplan? Vatten- och avloppsplaner 10 Antal kommuner Nej Nej, men DV-policy Ja, beslut finns Ja, börja 2013 Ja, har plan?

7 Frågor åtgärd Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för avlopp för områden som inte uppnår, eller riskerar uppnå god ekologisk status? enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. a) Har kommunen sedan 2009 fastställt områden med krav på hög skyddsnivå för enskilda b) Om ja på fråga a), har vattenmyndighetens underlag (tex VISS, Vattenkartan, Åtgärdsprogrammet) använts för utredningen av en hög skyddsnivå? c) Om nej på fråga a), finns det en plan, beslut eller liknande för utredning av hög skyddsnivå? d) Om nej på fråga a), är detta för att kommunen inte har problem med övergödning kopplat till enskilda avlopp? Finns områden med hög skyddsnivå för enskilda avlopp Antal kommuner Ja Nej, men beslut om utredning finns Nej, är inget/litet problem Nej, inga sådana områden är identifierade Nej

8 Frågor åtgärd Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade områden som kan ha negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. Finns det någon form av plan eller beslut (tillsynsplan, översiktsplan, verksamhetsplan eller liknande) som gäller tillsynen av verksamheter och/eller föroreningsskadade områden, där hänsyn tas till beslutade miljökvalitetsnormer för vatten? Om kommunen inte har någon form av plan, beslut eller liknande med koppling till de miljökvalitetsnormer som beslutats av vattenmyndigheten, avser kommunen i så fall att omarbeta detta med hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten? Finns plan eller beslut som gäller tillsyn av verksamheter( ) 5 Antal kommuner JA Nej, hänvisar till andra planer (ÖP, Tillägg, VA) Nej, men hanteras via yttrande mm Nej, men hanteras på okänt sätt

9 Frågor åtgärd 36 a) Finns det program, beslut eller annat initiativ inom kommunen för hur prövning (bygglov mm) genomförs med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten? 36. Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds. b) Finns det program, beslut eller annat initiativ för hur kommunen i fysisk planering tar hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten? c) Finns det något annat alternativ sätt inom kommunen för hur hänsyn tas till miljökvalitetsnormer för vatten? 6 5 Om nej på planering ( ) Antal kommuner Prövning och fysisk planering med hänsyn till MKN ( ) Ja Nej Antal kommuner Nej, hanteras i nya ÖP och tillägg Nej, hanteras i varje enskilt fall Nej "Strategi" för prövning finns "Strategi" för planering finns

10 Är det så här illa ställt i länet - Inga kommuner har någon form av strategi/rutiner för hur prövning ska ske i områden där MKN-vatten inte uppnås eller riskerar att inte uppnås? - Bara tre kommuner har nån form av plan, eller prioriteringar, för tillsynen av verksamheter i områden där MKN-vatten inte uppnås eller riskerar att inte uppnås? - Nästan inga kommuner har någon strategi/rutiner för hur MKN-vatten skall beaktas och hanteras vid fysiskt planering? eller?

11 . samordning och prioritering

12 36. Länsstyrelserna behöver upprätta en plan för sitt åtgärdsarbete med prioritering av avrinningsområden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk eller god kemisk status. Utgått från VISS och gjort bedömningar om vilka vatten/avrinningsområden som är mest behov av åtgärder. = prioriterade vatten /avrinningsområden Utgått från de olika verksamheterna och från gällande planer, program, mm, och angett vad som behövs göras för att nå god vattenstatus, med en enhet som ansvarig. Att bli bättre på att använda våra verktyg. = åtgärdsarbete

13 Övergödning. Miljögifter. Försurning (markanvändning). Har sämre än god kemisk eller ekologisk status och mer eller mindre stora problem med övergödning, miljögifter eller försurning p.g.a. markanvändning Prio försurade = med hög aluminiumhalt (ca 50%). Prio övergödda =med hög fosfortransport och/eller påverkan på kustvatten (ca 30%). Prio miljögifter =alla. Prio övergödda (K)=alla bekräftade (ca 70%). Prio miljögifter (K)= alla. Typ av åtgärder: Tillsyn Prövning/omprövning Ansvarsfull planering Copyright bakgrundskarta: Lantmäteriet

14 Försurning (atmosfäriskt nedfall) Alla vatten i kalkningsplanen Copyright bakgrundskarta: Lantmäteriet

15 Fysiskt påverkade vatten Copyright bakgrundskarta: Lantmäteriet

16 lite om samordning

17 Tips Bilda en förvaltningsöverskridande vattengrupp i kommunen. Eller flera kommuner. Kolla i åtgärdsprogrammet. Kolla i VISS. Vad måst tas tag i? Vad har vi för miljöproblem? Gör prioriteringar. Fördela ansvaret. Vattenpolitiker finns i nästan alla kommuner

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2012-0963 2015-03-27 1 (12) Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun Yttrande över remiss

Läs mer

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu).

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu). Att söka information i VISS, VattenInformationsSystem Sverige VISS är en databas där man samlar information om alla större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i Sverige. Här finns förutom allmän

Läs mer

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING.

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2015-01-28 1(10) Handläggare Katarina Persson Lotta Berggren Johanna Pettersson Samhällsbyg gnadsutskottet Sammanställning av arbete med miljökvalitetsnormer Bakgrund I mål

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Vattenmyndigheten för s. Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet, dnr 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för n. Östersjön, dnr 537-5058-14 Vattenmyndigheten

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN

LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN LUFTVÅRDSSITUATIONEN I AVESTA KOMMUN DEL 3 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Miljömålen: Frisk luft Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan Bara naturlig försurning (delar av) God bebyggd miljö (delar av) 2004:1 MILJÖKONTORET,

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde

Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder

Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder - utredning av Hans Oscarsson Rapport 2012:1 Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder En utredning av Hans Oscarsson

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer