Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon E-post: Kommunstyrelsen Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt Förslag till beslut 1. lämna yttrandet som sitt eget till Vattenmyndigheten Bottenhavet 2. Förklarar beslutet omedelbart justerat Margaretha Åslund Miljö- och samhällsbyggnadschef Thomas Jågas Kommunbiolog Sammanfattning/Bakgrund Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt har upprättat Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden för Bottenhavets vattendistrikt. Förslagen är ute på remiss till 30/4. Efter avslutad remiss kommer Vattenmyndigheten att besluta om åtgärderna som ska gälla för perioden Falu kommun har i sitt svar fokuserat kring åtgärdsprogrammet eftersom det innehåller åtgärder som direkt riktar sig till kommunen som tillsynsmyndighet i miljöfrågor, myndighet i planfrågor samt kommunen som verksamhetsutövare för vatten- och avlopp samt väghållare. Ärendet har beretts av handläggare från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inom avdelningarna Hållbarhet och planering och Bygg och miljö samt Falu Energi och vatten AB. Förvaltningens bedömning/konsekvenser Övergripande synpunkter I inledningen av remissen på åtgärdprogrammet ställer vattenmyndigheter ett antal frågor som man önskar få besvarade. Frågorna är konkreta som t.ex. om det framgår vilka fysiska åtgärder i miljön som åtgärdsprogrammet ska leda fram till, framgår det hur, var och när åtgärderna ska genomföras för att följa miljökvalitetsnormerna m.m. Det som kan konstateras ur en FALUN Myntgatan

2 2(5) kommuns perspektiv är att det är över lag tydligt vilka åtgärder som vänder sig till kommunen och vad man har att förhålla sig till. Dock är det fortfarande inte helt klart vad den föreslagna miljökvalitetsnormen kommer att innebära för konkreta åtgärder i vattenförekomsterna. Det bakgrundsmaterial som behövs för att specificera åtgärder finns i de flesta fall inte även om det under föregående cykel har blivit bättre. Det är först när allt underlag finns framtaget som en kommun genom t.ex. sin tillsyn kan agera och veta hur man ska prioritera sina insatser. Åtgärder finns i nuvarande bakgrundsdata förslagna men mer på en övergripande och generell nivå som inte är möjlig att använda som direkt underlag för kommunens tillsyn eller för kommunen som verksamhetsutövare. Det finns fortfarande behov av ytterligare analyser av fakta och förmodligen ytterligare utredningar för att de föreslagna åtgärderna ska vara möjliga att använda vid kommunens tillsyn eller när kommunen agerar som verksamhetsutövare. En brist som Falu kommun ser beträffande miljökvalitetsnormerna är att för alla förekomster gäller det att de ska uppnå god status till För många förekomster är detta en orimlighet eftersom de åtgärder som vidtas redan nu ger effekter på lång sikt och som överskrider den cykel som sträcker sig till En mer realistiskt anpassad tid för när miljökvalitetsnormen ska nås ger ett bättre underlag för att planera och prioritera insatser, inte minst för kommuner. Det ger även en mer rättvis bild för vad som är rimligt att uppnå och vad då olika intressenter kan förvänta sig av vattenkvalitén under överskådlig tid. Genom alla undersökningar som genomförs inom vattenförvaltningen kommer det fram ny kunskap som behöver hanteras på olika sätt. Ett exempel är ny kunskap om kemikalier i fisk som kan vara av betydelse för fritidsfisket och hur man ska se på fisken som föda för oss människor. Hur de här frågorna ska hanteras, vem som ansvarar för att tolka data och informera om risker eller ge kostrekommendationer är idag oklart. Falu kommun anser att detta är en fråga som Vattenmyndigheten måste reda ut för att klargöra ansvarsförhållanden. Synpunkter på enskilda åtgärder Kommunerna, åtgärd 1 Kommunerna behöver inom sin tillsyn och prövning av a) miljöfarlig verksamhet och andra verksamheter ställa sådana krav så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs, b) förorenade områden särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och åtgärder så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Redan idag är miljökvalitetsnormerna en faktor som styr hur tillsynen bedrivs och Falu kommun har därför inga synpunkter på åtgärden. Åtgärden har kopplingar till en av Naturvårdsverkets åtgärder att ta fram föreskrifter för att ge kommunerna förutsättningar för en effektiv tillsyn. Falu kommun anser att det är viktigt att Naturvårdsverket arbetar med att ta fram föreskrifter för de prioriterade ämnena och utsläpp från avloppsreningsverk. Idag finns föreskrifter för utsläpp av framförallt näringsämnen men för andra ämnen saknas det vilket gör det svårt för myndigheter att ställa relevanta krav samt att det blir oklart för huvudmannen för

3 3(5) reningsverken vad man ska förhålla sig till. Det ger även utrymme för olika bedömningar mellan kommuner och länsstyrelser. Kommunerna, åtgärd 2 Kommunerna behöver bedriva tillsyn så att a) utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas i de vattenförekomster där jordbruk bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas, b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar till vatten inom områden med vattenförekomster som inte följer, eller riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten så att god kemisk status och god ekologisk status kan uppnås, Åtgärden ligger i linje med Falu kommuns tillsyn som riktar sig till hästhållning och jordbruk och deras näringspåverkan. Redan idag prioriteras områden där det finns näringsbelastade vattenförekomster. Beträffande vattenförekomster som inte klarar miljökvalitetsnormen p.g.a. växtskyddsmedel är kunskapsunderlaget idag bristfälligt. Det finns för få undersökningar av växtskyddsmedel i vatten för att kunna bedöma om det är ett problem inom Falu kommuns yta. Här behöver Vattenmyndigheten ta fram ett bättre underlag för att göra det möjligt att bedöma om den tillsyn som redan bedrivs inom jordbruk och de generella skyddsåtgärder som vidtas vid spridning av växtskyddsmedel är tillräcklig eller om tillsynen behöver intensifieras. Kommunerna, åtgärd 3 Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte följer, eller riskerar att inte följa, miljökvalitetsnormerna för vatten. Falu kommun har redan infört hög skyddsnivå vid vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god status p.g.a. näringsämnespåverkan. Åtgärden ligger därmed i linje med kommunens inriktning på tillsynen. Kommunerna, åtgärd 4 Kommuner behöver genomföra tillsyn på avloppsledningsnät och mindre reningsverk och införa krav på ökad rening, eller på annat sätt minimera utsläpp, som bidrar till att vattenförekomster inte följer, eller riskerar att inte följa, miljökvalitetsnormerna för vatten. Åtgärden ligger i linje med Falu kommuns inriktning på tillsynen och inriktningen för huvudmannen för de allmänna reningsverken och kommunen har därför inga synpunkter på åtgärden. Kommunerna, åtgärd 5 Kommunerna behöver minska närsaltsbelastningen, i de fall åtgärder rörande enskilda avlopp, avloppsreningsverk, jordbruk och liknande inte fullt kan bidra till att uppnå betinget avseende kväve och fosfor, genom att

4 4(5) a) inom sina ansvarsområden genomföra kompletterande åtgärder så som odling och/eller skörd av marina substrat, behandling/hantering av näringsbelastade sediment, biomanipulation eller motsvarande, b) inom havsplaneringen utse områden särskilt prioriterade för näringsreducerande åtgärder och i dessa prioritera etablering av exempelvis storskaliga musselodlingar. Åtgärden är ny och det är svår att överblicka konsekvenserna av den. Att åtgärda vattenförekomster med alternativa metoder förutsätter omfattande utredningar, konsekvensbeskrivningar och även kostsamma åtgärder. Det är också i utkanten av vad man kan se som en kommuns ansvar. Övriga åtgärder är kopplade till kommunen som tillsynsmyndighet eller verksamhetsutövare medan denna är mer otydlig utifrån vilket ansvar som egentligen ligger på kommunen. Falu kommun anser att åtgärderna i programmet ska vara kopplade till ett tydligt ansvar vilket saknas i denna åtgärd. Falu kommun anser dock att intentionen med åtgärden är bra och att det inom vattenförvaltningen bör skapas förutsättningar för kommuner att arbeta med andra metoder genom ekonomisk stöttning från HaV eller Vattenmyndigheten men inte att det ska vara tvingande genom en åtgärd. Med bakgrund av ovanstående anser Falu kommun att åtgärd 5 bör strykas ur programmet. Kommunerna, åtgärd 6 Kommunerna behöver säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Kommunerna behöver särskilt a) inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för nuvarande och framtida, allmänna och enskilda dricksvattentäkter, b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås, c) bedriva systematisk och regelbunden tillsyn på både allmänna och enskilda dricksvattentäkter, som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dag, d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner, e) se till så att samtliga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag, särskilt i områden med vattenförekomster som inte följer eller riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Punkten a bör förtydligas då det inte är vattenskyddsområde som avses för enskilda vattentäkter utan föreskrifter genom de kommunala hälsoskyddsföreskrifterna enligt 40 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det är en mycket svår åtgärd att genomföra eftersom det kan kräva omfattande utredningar i varje enskilt fall för att klargöra behov av skyddsområde och vilka skyddsföreskrifter som är motiverade. I övriga delar har Falu kommun inga synpunkter på åtgärderna utan de ligger inom ramen för den tillsyn eller det ansvar som kommunen har som myndighet och verksamhetsutövare. Kommunerna, åtgärd 7 Kommunerna behöver utveckla sin översikts- och detaljplanering och prövning enligt planoch bygglagen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Åtgärden behöver genomföras efter samråd med länsstyrelserna.

5 5(5) Falu och Borlänge har nyligen antagit en ny gemensam översiktsplan. I den betonas de krav som ställs via vattenförvaltningen som en viktig förutsättning för planläggning och prövningar inom plan- och bygglagen. Länsstyrelsen ingår alltid i samråd om detaljplaner och översiktsplaner. Därmed har Falu kommun inte någon synpunkt på åtgärden. Kommunerna, åtgärd 8 Kommunerna behöver utveckla vatten- och avloppsvattenplaner särskilt i områden med vattenförekomster som inte följer, eller riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Åtgärden behöver genomföras efter samverkan med länsstyrelserna. Falu kommun antog 2014 en ny VA-plan där miljökvalitetsnormerna är en av de faktorer som ligger till grund för bl.a. prioriteringen av områden som byggs ut med allmänt VA. Falu kommun har därmed inga synpunkter på åtgärden. Kommunerna, åtgärd 9 Kommunerna behöver inventera, planera och genomföra åtgärder mot vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur vid vägpassager över vatten i det kommunala vägnätet, särskilt i områden med vattenförekomster där vandringshinder bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs. Åtgärden behöver utföras efter samverkan med berörd länsstyrelse och Trafikverket. Åtgärden är helt ny och vilken konsekvens den får för kostnader m.m. för åtgärder kan inte överblickas eftersom det saknas underlag idag. Falu kommun anser att det i denna cykel är rimligt att kommunerna får ansvar för att genomföra inventeringar för att klara ut om och vilka vandringshinder som de kommunala vägarna utgör, men att krav på åtgärder får komma först i nästa cykel. Det ger kommunerna möjlighet att planera och skapa ekonomiskt utrymme för åtgärder. Myndigheten bör också bidra med riktlinjer för hur inventeringen ska gå till så att den utförs enhetligt och jämförbart över landet. Beslutet ska sändas till Vattenmyndigheten Bottenhavet (digitalt i textformat)

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2012-0963 2015-03-27 1 (12) Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun Yttrande över remiss

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-34925-2014-3 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Åtgärder för god vattenstatus

Åtgärder för god vattenstatus Åtgärder för god vattenstatus Miljöskyddsdagar 2013-10-23 Ann Salomonson ... den årliga rapporteringen om åtgärdsarbetet 1. Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram behöver

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10

Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10 Avloppsguidens användarförening svar på remiss angående Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Avloppsguidens användarförening

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015

Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015 Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015 Bottenvikens vattendistrikt Bottenhavets vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt Södra Östersjöns vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt Samrådshandlingar

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen Dagvatten - men hur ska vi göra då? när vi inte kan skriva planbestämmelser som styr dagvattenflöden. Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12 Jonas Christensen RAPPORT... 1 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Dnr KS-2014-57 Dpl 25 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-03-26 Elin Mlakar, 054-540 10 35 elin.mlakar@karlstad.se Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 14 april2015 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Hur påverkar vattentjänsterna våra vatten och hur kommer åtgärdsprogrammen att påverka vattentjänsterna? Juha Salonsaari Vattensamordnare och Arbetsgruppsansvarig

Läs mer

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön LJUNGBY KOMMUN Kommunstyrelsen Saminnnir-Moaku,sEN 2015-C-4-14KALMAF1 LAN Iiik. 2015-05 0 1111111111111111 Ks 52 2015/0115 340 Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön Svar på remiss Beslut

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt?

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? RAPPORT Upprättad av Ulf Bjällås och Magnus Fröberg 29 mars 2013

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer