Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse."

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Handläggare: Andrea Nowag Telefonnummer: E-postadress: Datum /87 Kommunstyrelsen Diarienummer Yttrande angående samråd inom vattenförvaltningen för Södra Östersjöns vattendistrikt gällande förslag till förvaltningsplan, förslag till åtgärdsprogram, miljökonsekvensbeskrivning till åtgärdsprogram, förslag till miljökvalitetsnormer samt samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag till åtgärdsprogram för åren Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse. Beslutsunderlag Förslag på förvaltningsplan för Södra Östersjöns vattendistrikt , Hid KS Förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt , Hid KS Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt , Hid KS Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt , Hid KS Sammanställning av Södra Östersjöns vattendistrikts förslag till miljökvalitetsnormer för för vattenförekomster som berör Ystads kommun, Hid KS 2015.xxx Kommunekologens tjänsteskrivelse , Hid KS 2015.xxx Sammanfattning av ärendet Vattenmyndigheten för Södra Östersjön har lämnat samrådsunderlag bestående av förslag till förvaltningsplan, förslag till åtgärdsprogram, miljökonsekvensbeskrivning till åtgärdsprogram, förslag till miljökvalitetsnormer (mkn) endast digitalt samt en samhällsekonomisk konsekvensanalys för perioden för eventuella synpunkter. Generellt är de nio åtgärder som föreslås för kommunerna adekvata och rimliga om de enbart kopplas till de satta miljökvalitetsnormerna (vilken kvalitet vattenförekomsten ska ha en vid en viss tidpunkt). Den stora bristen i samrådshandlingarna är oklarheten i vem som ska finansiera åtgärderna och här bör staten ta ett mycket större ansvar. En annan brist är att kopplingen mellan åtgärder för andra myndigheter och dessa åtgärders effekt på kommunerna, och då framförallt ekonomiskt, inte är tydlig. Förvaltningsplanen ger en översikt över vad som gjordes under förra förvaltningscykeln ( ) och vad som måste göras denna förvaltningscykel. Vidare beskrivs bland annat vattendistriktets förut-

2 sättningar, hur vattnen miljöövervakas och hur miljökvalitetsnormer bestäms. I förvaltningsplanen identifieras och prioriteras även de största utmaningarna för Södra Östersjöns vattendistrikt: 1. Övergödning är fortfarande ett stort problem. 2. Dricksvattenförsörjningen måste säkras. 3. Effekter av miljögifter från både pågående och gamla utsläpp måste minskas. 4. Öppna upp för fria vandringsvägar och minska den fysiska påverkan. 5. Översvämningar och vattenbrist i ett förändrat klimat måste hanteras. Ystads kommun instämmer i identifieringen av utmaningarna, men anser att utmaningen med översvämningar och vattenbrist borde vara mer prioriterad än att öppna upp för fria vandringsvägar. Förvaltningsplanen är huvudsakligen ett beskrivande dokument och kommer därför troligen inte att användas i det lokala, dagliga vattenarbetet. Förvaltningsplanen är snarare ett dokument i vattenmyndighetens redovisning av vattenförvaltningsarbetet till EU. Åtgärdsprogrammet riktar sig enbart till myndigheter och kommuner. För kommunerna anges nio (9) övergripande åtgärder varav flera rör tillsyn men även planering och prövning bedöms kräva åtgärder. Generellt är de nio föreslagna kommunåtgärderna adekvata och rimliga om de enbart kopplas till de satta miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna. I Ystads kommun pågår visserligen de flesta åtgärderna redan eller är i vart fall planerade, men om alla åtgärder ska utföras enbart med kommunala medel, även om de växlas upp med olika bidrag, kommer inte allt att kunna genomföras till Vidare bedöms åtgärd 5 vara svår att uppfylla för kommunen eftersom man antingen inte har rådighet över vattnet och intilliggande mark eller inte har teknisk utrustning och ekonomiska möjligheter för att bedriva sådan verksamhet som föreslås. I åtgärdsprogrammet anges dessutom specifikt namngivna vattenskyddsområden och reningsverk som behöver åtgärdas. För Ystads kommuns del anges vattenskyddsområdena Fyledalen, Glemmingebro och Krageholm samt Stora Herrestads avloppsreningsverk och Sövestad avloppsreningsverk. För avloppsreningsverken anges ökad fosforrening som åtgärd. Åtgärder för vattenskyddsområdena Fyledalen och Glemmingebro samt de angivna reningsverken är under utredning eller redan planerade. I Krageholm finns inget vattenskyddsområde och ingen kommunal vattentäkt. Kommunen planerar inte för ett vattenskyddsområde kring grundvattenförekomsten Krageholm. I åtgärdsprogrammet anges även åtgärder för andra myndigheter som t ex Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Boverket. En del av de föreslagna åtgärderna kommer att få effekt på kommunerna, men detta återspeglas inte i kommunernas åtgärder och framförallt finns det ingen koppling till finansieringen. Miljökvalitetsnormer (mkn) uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status till år Vattenmyndigheten kan dock utifrån olika kriterier besluta om undantag och sätta tidsfristen till år 2021 eller Dagens status har bedömts för vattendragen Nybroån, Kabusaån och Svarteån men inte Tygeån eftersom den inte uppfyller kraven för att vara en så kallad vattenförekomst. Med hänsyn till de vattenprover (recipientkontroller) som kommunen tar kontinuerligt sedan många år i Kabusaån, Tuvebäcken och Svarteån och den recipientkontroll som utförs för Nybroån via vattenrådet är den statusklassning som har gjorts och de mkn som har föreslagits rimliga. Det framgår även tydligt av VISS hur mkn har satts. Bedömningen är att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller sitt syfte, men att bristen på resurser inte blir tillräckligt belyst.

3 Den samhällsekonomiska analysen är utförd på nationell nivå och därför inte särskilt användbar för en enskild kommun. I åtgärdsprogrammet (sidan 170) gör vattenmyndigheten den sammanvägda bedömningen att åtgärdsprogrammet kommer att medföra omfattande offentliga kostnader, men det finns ingen redogörelse eller diskussion kring hur alla åtgärder ska finansieras. Ystads kommun bedömer att det behöver avsättas tillräckligt med riktade resurser från statlig till kommunal nivå (alternativt lokal nivå genom vattenråd) för att takten i åtgärdsarbetet ska öka och miljökvalitetsnormerna ska kunna uppnås inom förvaltningscykelns tidsram. Ärendebeskrivning Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt har den 5 november 2014 lämnat samrådshandlingar för eventuellt yttrande. Yttrandetiden går ut den 5 maj Samrådshandlingarna på totalt cirka 550 sidor består av förslag på förvaltningsplan för Södra Östersjöns vattendistrikt , förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt , miljökonsekvensbeskrivning av förslag till åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt , samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt samt förslag på miljökvalitetsnormer (mkn) för vattenförekomsterna inom distriktet. Förslag på mkn finns endast digitalt, övriga handlingar har även översänts som trycksaker. Vidare finns konkreta förslag på åtgärder för varje enskild vattenförekomst i det digitala informationssystemet VISS (vatteninformationssystem Sverige). Södra Östersjöns vattendistrikt består av 10 län, 91 kommuner och 2,2 miljoner invånare och finns i Sveriges sydöstra hörn. Östergötland, Öland, Gotland, Blekinge, den största delen av Småland och en stor del av Skåne ingår i distriktet. Distriktet omfattar 478 sjöar, 968 vattendrag, 177 kustvatten och 580 grundvatten som är utpekade som vattenförekomster. Av dessa finns två (2) sjöar, fyra (4) statusklassade vattendrag, tre (3) kustvatten och fjorton (14) grundvattenförekomster helt eller delvis inom Ystads kommun. Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik som styrs av ramdirektivet för vatten. Direktivet har införts i svensk lagstiftning via miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen och innebär att det krävs en helhetssyn i arbetet med att bevara och förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. Förslag på förvaltningsplan Förvaltningsplanen beskriver dels vad som har gjorts under den första förvaltningscykeln , dels vad som behöver göras under nästa förvaltningscykel Vidare beskrivs bland annat vattendistriktets förutsättningar, hur vattnen miljöövervakas, hur miljökvalitetsnormer bestäms samt vilka aktörer som är involverade i vattenförvaltningen. I förvaltningsplanen identifieras och prioriteras även de största utmaningarna för Södra Östersjöns vattendistrikt: 1. Övergödning fortfarande ett stort problem 2. Dricksvattenförsörjningen måste säkras 3. Effekter av miljögifter från både pågående och gamla utsläpp måste minskas 4. Öppna upp för fria vandringsvägar och minska den fysiska påverkan 5. Översvämningar och vattenbrist i ett förändrat klimat måste hanteras.

4 Ystads kommun instämmer i identifieringen av de största utmaningarna, men anser att utmaningen med översvämningar och vattenbrist borde vara mer prioriterad än att öppna upp för fria vandringsvägar. Bild 1. Aktörer och ansvarsområde i arbetet med vattenförvaltningen. Flera aktörer har många roller som länkar i varnadra, både geografiskt och innehållsmässigt. (från samrådshandling; Förslag på förvaltningsplan för Södra Östersjöns vattendistrikt ) I förvaltningsplanen anges även att kommunerna har en nyckelroll i vattenförvaltningen eftersom kommunen är involverad i alla delmoment; styrning, vägledning, tillsyn, verksamhetsutövning, vattenanvändning och vattenvård (se även bild 1). Förvaltningsplanen är huvudsakligen ett beskrivande dokument och kommer därför troligen inte att användas i det lokala, dagliga vattenarbetet. Förvaltningsplanen är snarare ett dokument i vattenmyndighetens redovisning av vattenförvaltningsarbetet till EU. Förslag på åtgärdsprogram Åtgärdsprogrammet riktar sig enbart till myndigheter och kommuner. För kommunerna anges nio (9) övergripande åtgärder (anges något förkortade här): 1) Inom tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet och andra verksamheter behöver krav ställas så att miljökvalitetsnormer (mkn) följs och förorenade områden särskilt prioriteras och krav ställas på utredningar så att mkn följs. 2) Tillsyn behöver bedrivas så att utsläppen av kväve och fosfor från jordbruks och hästhållning minskas och tillförsel av västskyddsmedel minskas om vattenförekomsten inte följer eller riskerar att inte följa mkn. 3) Krav behöver ställas på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte följer eller riskerar att inte följa mkn. 4) Tillsyn behöver genomföras på avloppsledningsnät och mindre reningsverk och krav på ökad rening bör införas eller minskning av utsläpp på annat sätt om vattenförekomsten inte följer eller riskerar att inte följa mkn. 5) Minska närsaltbelastningen i de fall åtgärder rörande enskilda avlopp, avloppsreningsverk, jordbruk och liknande inte fullt ut kan bidra till att uppnå betinget avseende kväve och fosfor

5 genom t ex odling/skörd av marina substrat, behandling/hantering av näringsbelastade sediment och biomanipulation. 6) Säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen så att mkn för vatten följs. 7) Utveckla översikts- och detaljplaneringen och prövningen enligt plan- och bygglagen så att mkn för vatten följs. 8) Utveckla vatten- och avloppsplaner särskilt i områden med vattenförekomster som inte följer eller riskerar att inte följa mkn. 9) Inventera, planera och genomföra åtgärder mot vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur vid vägpassager inom det kommunala vägnätet. Dessutom anges specifikt vattenskyddsområden och reningsverk som behöver åtgärdas. För Ystads kommuns del anges vattenskyddsområdena Fyledalen, Glemmingebro och Krageholm samt Stora Herrestads avloppsreningsverk och Sövestad avloppsreningsverk. För avloppsreningsverken anges ökad fosforrening som åtgärd. Det finns planerade åtgärder och det finns medel för att upprätta ett tekniskt underlag inför uppstarten av den juridiska processen med att revidera befintligt vattenskyddsområde Glemmingebro, men även de i Nedraby (Fyledalen) och Stora Herrestad. Runt Krageholmssjön finns inget vattenskyddsområde och ingen kommunal vattentäkt. Kommunen planerar inte för ett vattenskyddsområde kring grundvattenförekomsten Krageholm. När det gäller avloppsreningsverket i Stora Herrestad respektive i Sövestad har utredningar påbörjats för att utvärdera behov av och vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla miljökraven. Detta är en del av arbetet med Ystad kommuns vattenplan del 3, d v s VA-planen. Generellt är de nio åtgärder som föreslås för kommunerna adekvata och rimliga om de enbart kopplas till de satta miljökvalitetsnormerna (vilken kvalitet vattnet ska ha en vid en viss tidpunkt) för vattenförekomsterna. Den stora bristen i samrådshandlingarna är oklarheten i vem som ska finansiera åtgärderna och här bör staten ta ett mycket större ansvar. En annan brist är att kopplingen mellan åtgärder för andra myndigheter och dessa åtgärders effekt på kommunerna, och då framförallt ekonomiskt, inte är tydlig. I Ystads kommun pågår visserligen de flesta åtgärderna redan eller är i vart fall planerade, men om alla åtgärder ska utföras enbart med kommunala medel, även om de växlas upp med olika bidrag, kommer inte allt att kunna genomföras till Vidare bedöms åtgärd 5 vara svår att uppfylla för kommunen eftersom man antingen inte har rådighet över vattnet och intilliggande mark eller inte har teknisk utrustning och ekonomiska möjligheter för att bedriva sådan verksamhet som föreslås. I åtgärdsprogrammet anges även åtgärder för andra myndigheter som t ex Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Boverket. Huvudsakligen rör det sig om lagar och föreskrifter och det är tveksamt om alla kommer på plats under denna förvaltningscykel. En del av de föreslagna åtgärderna kommer att få effekt på kommunerna, men detta återspeglas inte i kommunernas åtgärder och framförallt finns det ingen koppling till finansieringen. T ex får åtgärd 2a för Naturvårdsverket, Naturvårdsverket behöver anordna ett nationellt register av avloppsledningsnätens utsläppspunkter, samt begära kontinuerlig inrapportering av utsläppsmänger från respektive punkt stor effekt på kommunerna som rimligen måste vara den instans som inventerar utsläppspunkter och lämnar information till Naturvårdsverket. Dessutom kommer det troligen att vara kommunerna som utför mätningarna. Detta återspeglas endast delvis i kommunåtgärd 4 Tillsyn behöver genomföras på avloppsledningsnät och mindre reningsverk och ökade krav på rening behöver införas. Kommunåtgärden gällande avloppsledningsnät åter-

6 speglar inte alls den stora kostnad det kommer att medföra för kommunerna att vara delaktiga i genomförandet av åtgärd 2a för Naturvårdsverket. Förslag på miljökvalitetsnormer (mkn) Mkn uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå miljökvalitetsnormen god status till år 2015 och att statusen inte får försämras, men ibland kan undantag göras. I vissa fall finns det skäl att acceptera en mindre sträng miljökvalitetsnorm i en vattenförekomst eller att tidpunkten för när god vattenstatus ska vara uppnådd skjuts fram. Tidsfrist kan ges till 2021 eller som längst till Att tidpunkten flyttas fram innebär dock inte att det går att vänta med att vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten. Ett undantag från regeln är motiverat om det är tekniskt omöjligt att eller orimligt dyrt att vidta de åtgärder som krävs för att nå god status till Undantag kan också motiveras om det av naturliga skäl inte är möjligt för vattenmiljön att återhämta sig trots att åtgärder sätts in. Mkn är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser, till exempel vid tillsyn eller tillståndsprövning enligt miljöbalken eller planläggning enligt plan- och bygglagen. Som grund för bestämningen av dagens status bedöms ekologisk status som kan vara dålig, otillfredsställande, måttlig, god eller hög. Den ekologiska statusen sätts utifrån tre kvalitetsfaktorer som också bestäms i de fem nivåerna hög till dålig: biologiska faktorer (väger tyngst och ska klassificeras först), fysikaliskt-kemiska faktorer (bland annat kväve och fosfor) och hydromorfologiska faktorer (vattenflöde, vattendjup, vattendragets bredd mm). Det är den kvalitetsfaktor som uppvisar störst mänsklig påverkan som är utslagsgivande vid en statusklassificering och bestämmer statusklass, d v s sämst styr. Eftersom de biologiska kvalitetsfaktorerna väger tyngst betyder det att om biologin är måttlig eller sämre spelar det ingen roll vad de fysikalisk-kemiska eller hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna visar, ekologisk status blir då måttlig eller sämre. Dessutom bedöms kemisk status som uttrycks i enbart två nivåer: god status eller uppnår ej god status. Kemisk status bestäms genom att mäta mängden av bestämda förorenande ämnen. Om mätningar visar att halten av ett ämne som omfattas av den kemiska statusen överskrider sin miljökvalitetsnorm, bedöms vattenförekomsten med Uppnår ej god status. Ett vattendrag som enbart har ett förorenande ämne som överskrider mkn får därmed samma kemiska status som ett vattendrag där flera ämnen överstiger mkn. I den preliminära statusklassningen för 2015 har inget vattendrag, ingen sjö och inget kustvatten som ligger inom Ystads kommun bedömts ha god ekologisk status och inget uppnår heller god kemisk status. Miljökvalitetsnormen för dessa vattenförekomster är satt till god ekologisk status 2027, d v s en mindre sträng norm. När det gäller kemisk status har det mindre stränga kravet uppnår ej god kemisk status för kvicksilver och kvicksilverföreningar satts. Detta beror på att kvicksilver, trots att betydande åtgärder har vidtagits för att eliminera eller minimera utsläppen av kvicksilver i Sverige, kvarstår som ett av de mest omfattande miljögiftsproblemen. Atmosfäriskt nedfall har skett under en lång tid och det internationella bidraget är så betydande att någon förbättring i miljön inte är att förvänta inom någon snar framtid. Med hänsyn till de vattenprover som kommunen tar kontinuerligt sedan många år i de statusklassade vattendragen Kabusaån, Svarteån och Tuvebäcken och den recipientkontroll som utförs för Nybroån via vattenrådet samt övrig kunskap om övriga vattenförekomster i kommunen är den statusklassning som har gjorts och de mkn som har föreslagits rimliga. Det framgår även tydligt av VISS hur mkn har satts.

7 Miljökonsekvensbeskrivning (mkb) till åtgärdsprogram Åtgärdsprogrammet är av övergripande karaktär och därför ligger även mkb:n på en övergripande nivå. Föga överraskande visar mkb:n att andelen vattenförekomster som uppnår minst god status 2021 ökar om åtgärderna i åtgärdsprogrammet genomförs jämfört med om inget görs. Mkb:n redogör även för de fall åtgärdsprogrammet står i motsats till andra intressen, som t ex vattenkraftsproduktion eller bevarande av kulturhistoriskt intressanta lämningar i eller i anslutning till vattenförekomster. Bedömningen är att mkb:n uppfyller sitt syfte, men bristen på resurser blir inte belyst i tillräcklig omfattning. Samhällsekonomisk konsekvensanalys av åtgärdsprogrammet I analysen redogörs för de ekonomiska konsekvenserna per miljöproblem. Först beskrivs utvecklingen fram till 2021 om åtgärderna i åtgärdsprogrammet inte genomförs, sedan konsekvensanalyseras de föreslagna åtgärderna. Även olika påverkanskällors eventuellt förändrade miljöpåverkan fram till 2021 beskrivs. Kostnader har beräknats för styrmedel respektive fysiska åtgärder. Analysen är nationell och inte nedbrutet på distrikts- eller kommunnivå. Det är därför omöjligt att bedöma om de beskrivna kostnaderna är rimliga eller ej. Inte heller går det att utläsa hur stora kostnader som uppstår för en genomsnittlig kommun. Det framgår dock tydligt att det krävs omfattande ekonomiska resurser för att genomföra alla planerade åtgärder. Kostnader har hänförts till ett miljöproblem, d v s man har inte tagit hänsyn till synergieffekter. Vissa kostnader är tillfälliga, andra löpande. Den totala kostnaden för att ta fram styrmedel beräknas till kronor. Den totala kostnaden för fysiska åtgärder beräknas till kronor. Siffrorna visar att det behövs ett tillskott av allmänna medel för att genomföra de planerade åtgärderna, men det saknas en redogörelse/diskussion angående hur åtgärderna ska finansieras. I åtgärdsprogrammet (sidan 170) finns en sammanfattning över en del av de förväntade kostnaderna för kommunerna. En del av kommunens kostnader förväntas läggas på hushållen i form av avgifter för vatten och avlopp medan det för andra kostnader, t ex miljögifter, inte är klart vem som finansierar åtgärden. Vattenmyndigheten gör den sammanvägda analysen att åtgärdsprogrammet kommer att medföra omfattande offentliga kostnader men det saknas en redogörelse för hur åtgärderna ska finansieras. Om åtgärdsarbetet fortsatt ska bedrivas inom en kommuns, ett vattenråds eller en markägares egen budgetram och/eller med bidrag, där det generellt krävs 50 % medfinansiering, kommer det inte vara möjligt för kommuner med lägre skattebas och vattenråd med små resurser att driva och genomföra alla åtgärder till Det behöver avsättas tillräckligt med resurser från staten till kommunerna (alternativt vattenråd) för att takten i åtgärdsarbetet ska öka och miljökvalitetsnormerna ska kunna uppnås inom förvaltningscykelns tidsram. I framtagandet av detta yttrande har även VA-chef Christina Molin, stadsbyggnadschef Leila Ekman, miljöchef Carina Barthel (Ystad-Österlenregionens miljöförbund) samt från Tomelilla kommun kommunekolog Charlotte Lindström medverkat. Avdelningen för strategiskt miljöarbete Andrea Nowag Kommunekolog

8 Beslut skickas till: Länsstyrelsen Kalmar län, samrådssvar dnr , att: Vattenmyndigheten, Kalmar

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen Västmanlands län Samrådssvar dnr 537-5058-14 Att: Vattenmyndigheten 721 86 Västerås Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för

Läs mer

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Åtgärder för god vattenstatus

Åtgärder för god vattenstatus Åtgärder för god vattenstatus Miljöskyddsdagar 2013-10-23 Ann Salomonson ... den årliga rapporteringen om åtgärdsarbetet 1. Samtliga myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram behöver

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Hur påverkar vattentjänsterna våra vatten och hur kommer åtgärdsprogrammen att påverka vattentjänsterna? Juha Salonsaari Vattensamordnare och Arbetsgruppsansvarig

Läs mer

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön LJUNGBY KOMMUN Kommunstyrelsen Saminnnir-Moaku,sEN 2015-C-4-14KALMAF1 LAN Iiik. 2015-05 0 1111111111111111 Ks 52 2015/0115 340 Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön Svar på remiss Beslut

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken på Vattenmyndigheten bakgrundsrubriken för Södra Östersjöns vattendistrikt Reinhold Castensson professor Tema Vatten Linköpings universitet och Vattendelegationen för Södra Östersjöns Vattendistrikt (SÖVD),

Läs mer

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Nr. 2009/022 2009-08-05 Agneta Christensen 0501-60 53 85 till Vattenmyndigheten för Västerhavets distrikt via webbenkät Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Samråd om Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram samt underlag i VISS.

Samråd om Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram samt underlag i VISS. 1(6) YTTRANDE Dnr 537-9859-2014 2015-04-29 Vattenmyndigheten Bottenvikens vattendistrikt 971 86 Luleå Samråd om Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram samt underlag i VISS. Sammanfattning

Läs mer

God vattenstatus en kommunal angelägenhet

God vattenstatus en kommunal angelägenhet God vattenstatus en kommunal angelägenhet 2015-04-08 Miljöförvaltningen Juha Salonsaari Stockholms vattenområden viktiga för vår livskvalitet! Stockholm är en stad på vatten Ekosystemtjänster är nyckelfaktorer

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Vad påverkar god vattenstatus?

Vad påverkar god vattenstatus? Vad påverkar god vattenstatus? Ernst Witter & Peder Eriksson Länsstyrelsen i Örebro län Föredragets innehåll 1. Vad innebär God ekologisk status för ytvatten 2. Hur har bedömningen av Ekologisk status

Läs mer

Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen. Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet

Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen. Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet Vattenförvaltningens organisation Samverkan på olika nivåer

Läs mer

För klorid i grundvatten står det 0 under både Kostnader styrmedel kr totalt samt Kostnader fysiska åtgärder kr/år. Varför?

För klorid i grundvatten står det 0 under både Kostnader styrmedel kr totalt samt Kostnader fysiska åtgärder kr/år. Varför? 1 2015-03-09 Remissvar från Kungälvs kommun rörande Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(5) Samrådssvar från Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd

Läs mer

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 2014-03-20 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd information och samverkan i vattenrådsverksamheten 2014 Innehåll Kontinuerliga möten... 4 Samverkan och Samråd Vattenmyndigheten... 4 Arbetsgrupp för

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogran för Bottenvikens vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-9859-2014 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Havs och Vatten myndigheten

Havs och Vatten myndigheten Havs och Vatten myndigheten Yttrande STRÅLSÄKFCH-r Datum 2012-05-25 Handläggare Ann-Sofie Wernersson Dnr 165-11 M1333-11 samt 283-11 (Strålsäkerhetsmyndigh ref 12-399) Dir tel 010-698 6355 Mottagare Nacka

Läs mer

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt PROTOKOLL 1 (5) Vattenmyndigheten Norra östersjöns vattendistrikt Vattendelegationen Norra Östersjön Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt : 10 mars

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Södra Östersjöns vattendistrikt 2009 2015 Miljökonsekvensbeskrivning 2009-2015 för Södra Östersjöns vattendistrikt Utgivare: Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns

Läs mer

Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars

Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars Tid: 13.30 16.00 Plats: Piperska muren, Stockholm Antal externa deltagare: 58 Deltagare från Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Jenny Caruso, Martin

Läs mer

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 REMISSVAR Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 Diarienummer 537-9859-2014 (Bottenviken) Diarienummer 537-7197-14 (Bottenhavet) Diarienummer 537-5058-14 (Norra Östersjön) Diarienummer

Läs mer

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Dnr KS-2014-57 Dpl 25 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-03-26 Elin Mlakar, 054-540 10 35 elin.mlakar@karlstad.se Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning

Läs mer

Justering av vattenförekomster 2011-2015

Justering av vattenförekomster 2011-2015 Justering av 2011-2015 I december 2009 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattenmyndigheter om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för alla fastställda i landet. En kombination av att det material

Läs mer

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu).

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu). Att söka information i VISS, VattenInformationsSystem Sverige VISS är en databas där man samlar information om alla större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i Sverige. Här finns förutom allmän

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2012-0963 2015-03-27 1 (12) Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun Yttrande över remiss

Läs mer

Implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten i kommunernas planarbete - En studie av kommunerna i Stockholms län

Implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten i kommunernas planarbete - En studie av kommunerna i Stockholms län Implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten i kommunernas planarbete - En studie av kommunerna i Stockholms län The Implementation of the European Water Framework Directive in the planning process

Läs mer

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon

Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp HANDBOK 2007:4 UTGÅVA

Läs mer

Informationsmöte. Sörbo och Kalvnäset. Välkomna! Tack för att ni kom. 2014-12-04 kl. 18:00 18:30 Vad bystuga

Informationsmöte. Sörbo och Kalvnäset. Välkomna! Tack för att ni kom. 2014-12-04 kl. 18:00 18:30 Vad bystuga Informationsmöte Sörbo och Kalvnäset Välkomna! Tack för att ni kom. 2014-12-04 kl. 18:00 18:30 Vad bystuga 2014-12-04

Läs mer

Lokalt åtgärdsprogram Östra Gotlands åtgärdsområde. Arbetsmaterial 2011-07-05

Lokalt åtgärdsprogram Östra Gotlands åtgärdsområde. Arbetsmaterial 2011-07-05 Lokalt åtgärdsprogram Östra Gotlands åtgärdsområde Arbetsmaterial 2011-07-05 Inledning Sedan 2007 har vattenråden, LRF, Region Gotland (tidigare Gotlands kommun) och Länsstyrelsen arbetat med att införliva

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

VATTEN. för bad, fiske och annan rekreation gör också kommunen attraktiv som boendealternativ och som besöksmål.

VATTEN. för bad, fiske och annan rekreation gör också kommunen attraktiv som boendealternativ och som besöksmål. VATTEN Vatten är en grundläggande faktor i de ekologiska systemen. Vattentillgången avgör villkoren för olika naturtyper och ger ramarna för olika arters fortlevnad. De många sjöarna och vattendragen har

Läs mer

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk

STOPP Små avlopp. STOPP Lantbruk MILJÖ- FOKUS STOPP Små avlopp Rebecca Enroth miljöinspektör STOPP Lantbruk SANT Översvämningskartering STOPP Små avlopp www.viss.lansstyrelsen.se Större avlopp Lantbruk Vattenkvaliteten ska klara gränserna

Läs mer

Hanöbuktenprojektet. 5-9 maj 2014

Hanöbuktenprojektet. 5-9 maj 2014 Hanöbuktenprojektet 5-9 maj 2014 Bakgrund Bakgrund 2010 kom det larm från fiskare om att något inte stod rätt till i Hanöbukten. Bakgrund 2010 kom det larm från fiskare om att något inte stod rätt till

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-34925-2014-3 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012

Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012 Planera för vatten! Workshop i Östersund 3 maj 2012 Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna Vilka behov finns av planering för vatten? Vilka är hindren för en fungerande planering för vatten?

Läs mer

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Dagens presentation Tidigare utvärdering av den rättsliga konstruktionen Presentation

Läs mer

Samverkan om vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd

Samverkan om vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd Samverkan om vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd Handbok för tillämpningen av 2 kap. 4, Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön HANDBOK 2006:1 FEBRUARI

Läs mer

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6 MISSIV Samrådsredogörelse för Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021 i Södra Östersjöns vattendistrikt Under perioden 1 december 2012

Läs mer

Vad som är på gång i stora drag på Naturvårdsverket inom VA-området. EU Kommissionen mot Konungariket Sverige. Mål C-43807 i EG domstolen

Vad som är på gång i stora drag på Naturvårdsverket inom VA-området. EU Kommissionen mot Konungariket Sverige. Mål C-43807 i EG domstolen Vad som är på gång i stora drag på Naturvårdsverket inom VA-området Stämningen Slam, revision av aktionsplan för återföring av fosfor BSAP och internationell rapportering Revidering av föreskrift? Återrapportering,

Läs mer

Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16

Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16 Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16 City Konferens, Örebro Minnesanteckningar Deltagare: 16 personer Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Malin Andersson, Sara Frödin Nyman Länsstyrelsen Örebro: Peder Eriksson,

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Vattenöversikt för Lerums kommun etapp 3 Lokala miljömål och åtgärder

Vattenöversikt för Lerums kommun etapp 3 Lokala miljömål och åtgärder Vattenöversikt för Lerums kommun etapp 3 Lokala miljömål och åtgärder Sektor samhällsbyggnad 1. Inledning - 4-2. Syfte - 4-2.1. Avgränsning... - 5-3. Bakgrund - 5-3.1. Vattenöversikten och övrigt pågående

Läs mer

Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010. Johan Tielman, E.ON Vattenkraft

Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010. Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Vattenkraftens miljöfrågor SVC-dagarna 2010 Johan Tielman, E.ON Vattenkraft Vattenkraften är en mycket värdefull tillgång för produktion av förnybar el och spelar en central roll i Sveriges elförsörjning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

teori och praktik Vattenråd Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt

teori och praktik Vattenråd Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt teori och praktik Vattenråd Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt Produktion Vattenmyndigheterna för Västerhavet och Södra Östersjön Redaktörer Hans Oscarsson och Anna Ek Grafisk form Malin

Läs mer

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun Utredning av MKN i berörda vattenförekomster Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun 2014 Ann Bertilsson, Tina Kyrkander, Jonas Örnborg Rapport 2015:08 www.biologiochmiljo.se Ansvarig handläggare:

Läs mer

Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential. Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten

Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential. Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten Kraftigt Modifierade Vatten och God Ekologisk Potential Ingemar Perä Vattenmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten VF Begreppet vattenförekomster Vattenförekomst Kust allt vatten till 1 mil utanför baslinjen

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten; beslutade den 8 augusti 2013. SGU-FS 2013:1

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt. Västerås 2013-05-24 Vattenmyndigheten Länsstyrelsen i Västmanlands län Västra Ringvägen 1 Västerås e-post: vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling

Läs mer

GRISBÄCKEN steg 2. Fokus på vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde För att nå god ekologis status.. och lite till!

GRISBÄCKEN steg 2. Fokus på vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde För att nå god ekologis status.. och lite till! GRISBÄCKEN steg 2 Fokus på vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde För att nå god ekologis status.. och lite till! Inspirations källor under en längre tid Engagemang via ideella föreningar, gröna

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Fröken Fleggman, den 25 mars 2015, kl. 08.30-13.00

TOMELILLA KOMMUN. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Fröken Fleggman, den 25 mars 2015, kl. 08.30-13.00 : Plats och tid Fröken Fleggman, den, kl. 08.30-13.00 Beslutande Maria Mickelåker (C), ordförande Lotta Hedström (MP), förste vice ordförande Inger Åbonde (M), andre vice ordförande Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning Bilaga 1 Verksamhetsredovisning Samtliga la nsstyrelsers anva ndning av 2013 a rs medel fra n anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som tilldelats fo r arbetet enligt fo rordningen (2004:660)

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag på åtgärdsprogran 2015-2021 för

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 46. Nyängsåns avrinningsområde Version 1.0 2 46. Nyängsåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Naturvärden och skyddade områden...

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 34-44, 46, 48 Ingrid Andersson

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 34-44, 46, 48 Ingrid Andersson 1(23) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Nicklas Backelin (V) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Bo-Inge Nilsson (Hela Edas

Läs mer

Västerås stads vattenplan

Västerås stads vattenplan Västerås stads vattenplan 201 12 2021 1 Västerås stads vattenplan Antagen i Kommunfullmäktige 2012 10 04 Organisation Vattenplanen har tagits fram av en arbetsgrupp som under hela eller delar av processen

Läs mer

Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015

Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015 Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015 Bottenvikens vattendistrikt Bottenhavets vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt Södra Östersjöns vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt Samrådshandlingar

Läs mer

Till Åtgärdsprogrammet

Till Åtgärdsprogrammet Till Åtgärdsprogrammet Tillfällig innehållsförteckning till delegation Till Åtgärdsprogrammet... 1 SAMHÄLLSEKONOMISK KONSEKVENSANALYS PER MILJÖPROBLEM... 3 Samhällsekonomisk konsekvensanalys övergödning...

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Koppling till de nationella miljömålen. Koppling till de nationella miljömålen

Koppling till de nationella miljömålen. Koppling till de nationella miljömålen i 1. Klimat- och energiplan Handlingsplan för hållbar tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen Sida 1 (9) Peter Eskebrink och Jenny Ohlsson Ur KS, TN och MBN är påbörjat. politiskt

Läs mer

SAMARBETE FÖR BÄTTRE VATTEN

SAMARBETE FÖR BÄTTRE VATTEN Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt 2008-2009 SAMARBETE FÖR BÄTTRE VATTEN SAMRÅDSHANDLING Samrådshandling Planeringen av vattenförvaltningen i Södra Östersjöns

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Tid för bättre vatten. En skrift om vattenförvaltningen i Sverige.

Tid för bättre vatten. En skrift om vattenförvaltningen i Sverige. TID bättre FÖR vatten Tid för bättre vatten En skrift om vattenförvaltningen i Sverige. Produktion: Vattenmyndigheterna i samarbete med E Gustafsson Information AB Illustrationer: Rebecca Elfast, Sylvia

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

Yttrande över samrådshandlingar

Yttrande över samrådshandlingar 1 2015-04-22 Vattenmyndigheten Västerhavet 403 40 Göteborg Yttrande över samrådshandlingar Nedan följer yttrande från Lygnerns vattenråd över Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer