Vattenförvaltningens åtgärdsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021"

Transkript

1 Vattenförvaltningens åtgärdsprogram Hur påverkar vattentjänsterna våra vatten och hur kommer åtgärdsprogrammen att påverka vattentjänsterna? Juha Salonsaari Vattensamordnare och Arbetsgruppsansvarig för Vattenmyndigheternas gemensamma arbetsgrupp för Åtgärdsprogram

2 Modellering och bedömning av påverkan genom användning av belastningsdata Miljöövervakning Expertbedömning Klassificering genom användning av mätdata och bedömningsgrunder Status Påverkanstryck, källfördelning och bedömning av miljöproblem Enskilda avlopp Dagvatten Jordbruk Skog Avloppsreningsverk Industri Övrigt Ekonomisk analys branschernas utveckling Bedömning av risk 2015 Ekonomisk analys värdet av vatten MKN och Åtgärder

3 Preliminär ekologisk status maj 2014 Hur mår våra vatten? Preliminär kemisk status maj 2014 exkl. Hg Preliminär kemisk grundvattenstatus maj 2014

4 60 Förändringar i ekologisk status mellan 2009 och Hög God Måttlig Otillräcklig Dålig

5 Klassificeringsmodul i VISS mer information om bakgrunden till klassificeringarna

6 Bedömning av tillförlitlighet ett mått på statusklassningens träffsäkerhet Tillförlitlighet Ekologisk status A - Mycket bra B - God C - Medel D - Låg 10 0 Bottenviken Bottenhavet Norra Östersjön Södra Östersjön Västerhavet

7 Källfördelningar ett underlag för att bedöma betydande påverkan Fosfor Enskilda avlopp Dagvatten Jordbruk Skog Avloppsreningsverk Industri Övrigt Kväve Diklofenak Bensen Tätort Jordbruk Punktkällor Reningsverk Enskilda avlopp EBH Väg Tätort Skog Jordbruk Punktkällor Reningsverk

8 30,0% Fördelning av betydande påverkan för sjöar (VISS ) 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

9 Åtgärdsprogrammets syfte och mål Åtgärdsprogrammets syfte är att vara det verktyg som behövs för att miljökvalitetsnormen (MKN) skall kunna följas eller uppnås i varje vattenförekomst. Åtgärdsprogrammets mål är att : visa på vad som behöver uppnås samt beskriva hur (både fysiska åtgärder och styrmedel) detta kan ske och definiera vem som är ansvarig och när åtgärderna ska vara genomförda för att MKN skall följas Dessutom ska åtgärdsprogrammets konsekvenser analyseras.

10 Ambitionsnivån i åtgärdsprogrammet bestäms av behovet i miljön, värdet av vatten och kostnaderna för att genomföra åtgärder Ambition åtgärder vattenförvaltning God status Måttlig status

11 Olika delar i arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram Status 2009 (Otillfredsställande) Status 2015 (Måttlig) MKN = God status Status <God Planerade och genomförda åtgärder Ny åtgärd 1 Ny åtgärd 2 Ny åtgärd 3 God status ÅP 2009 Förbättringsbehov Åtgärder i VISS ÅP 2015

12 Konsten att hitta rätt åtgärder Kunskapsunderlaget avgör hur väl förbättringsbehovet kan definieras vilket avgör hur detaljerat åtgärden kan definieras. Väl definierad geografisk skala Statusklassificering av god tillförlitlighet Väl definierat förbättringsbehov Kännedom om miljöproblem/effekt i miljön samt påverkanskälla Kunskaper om åtgärdernas kostnad och effekt Kännedom om vattnets värde Riktade styrmedelsåtgärder Detaljerade fysiska åtgärder Detaljerad geografisk koppling

13 Samverkan ger oss ett bättre underlag Nationell miljöövervakningsdata Regional miljöövervakningsdata A och B - verksamheter. Nationell data för diffus påverkan Finns oftast tillgängligt genom nationella datavärdar och system. Kvalitetssäkrat. Används för klassificering, modellering, MKN, åtgärder och internationell rapportering. SRK, RK, Kommunal övervakning C och U - verksamheter. Saknas ofta hos nationella datavärdar. Svårt att få tag på. Varierande kvalitet. Används tyvärr sällan för klassificering och åtgärdsarbete.

14 Konsten att prioritera vissa åtgärder före andra Kostnadseffektivitet Synergieffekter Samverkansmöjligheter Finansieringsmöjligheter Klimateffekter Hinder

15 Kan vi nå målen med ett åtgärdsprogram riktat till myndigheter och kommuner? Vattenmyndigheten Verksamhetsutövare Myndighet och kommun Vattenförekomst

16 Vattenmyndigheternas åtgärdsprogam Reviderade styrmedelsåtgärder och fler myndigheter Dialog och samverkan Möjlighet att påverka nu och under samrådet

17

18 Åtgärder i VISS ett verktyg för samverkan Åtgärdsbiblioteket samling åtgärdskategorier med information om effekt, kostnad mm. Åtgärder i VISS system för att skapa åtgärder. Inget system är starkare än dess svagaste länk samverkan för bra åtgärder är viktigt! Åtgärder i VISS Åtgärdsprogrammet Åtgärdsbiblioteket

19 Exempel på fysiska åtgärder ur VISS Mer än unika åtgärder Över 270 olika åtgärdstyper Både idéer, möjliga, planerade och genomförda åtgärder.

20

21 Exempel Vattenskyddsområde (1 av 673 möjliga i VISS) Vattenskyddet i Sverige är generellt eftersatt och åtgärder krävs. Kraven på fullgott skydd omfattar även reservvattentäkter och framtida vattentäkter. Råvattenkontrollen viktig! Regionala vattenförsörjningsplaner ska tas fram av de Länsstyrelser som ännu inte gjort det. Kommer att påverka kommunerna.

22 Åtgärdernas status, dvs livscykel. Idé-stadiet för lösa uppslag som inte är närmare preciserade eller kontrollerade. Möjlig-stadiet omfattar åtgärder som genomgått en mer noggrann analys. Man har konstaterat att de kan ha en effekt på relevanta vatten och de ser ut att ha en möjlighet att realiseras. Planerad-stadiet omfattar åtgärder som håller på att lämna förslagsskedet och bli till åtgärder. De avses att genomföras. Genomförande-stadiet är till för åtgärder som är genomförda.

23 Viktigt om åtgärder i VISS! I VISS visas de åtgärder som är inlagda av ansvarig länsstyrelse. Utöver dessa kan fler åtgärder planeras, genomföras eller redan vara genomförda. Bedömningarna bygger på behoven i vattenförekomsten och på miljökvalitetsnormerna. De är delvis uppbyggda av schabloner och kvalificerade antaganden vilket gör att lämplighet, kostnad och effekt kan skilja sig mot nuvarande tillståndsgivna förutsättningar i det enskilda fallet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i en övergripande och långsiktig planering för bättre vatten. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

24 Åtgärder för bättre vattenmiljöer bortkastade pengar eller investering? Vad dricksvatten av god kvalitet värd? Vad är ett fungerande ekosystem värt? Rätt åtgärder kan både ge arbetstillfällen, skatteintäkter och skapa attraktiva kommuner. Åtgärder kostar pengar och arbetstid, men rätt åtgärder ses som investering i miljö och hälsa. Kortsiktiga besparingar kan ge långsiktiga kostnader.

25 Tillsammans värnar vi vattnets värden!

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Vattenmyndigheten för s. Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet, dnr 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för n. Östersjön, dnr 537-5058-14 Vattenmyndigheten

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2012-0963 2015-03-27 1 (12) Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun Yttrande över remiss

Läs mer

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING.

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2015-01-28 1(10) Handläggare Katarina Persson Lotta Berggren Johanna Pettersson Samhällsbyg gnadsutskottet Sammanställning av arbete med miljökvalitetsnormer Bakgrund I mål

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde

Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i

Läs mer

Jag har tagit del av remissvaret från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Jag har tagit del av remissvaret från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. Diarienummer TEM/11/08.04.01/2014 SYNPUNKTER PÅ FENNOVOIMA AB:s ANSÖKAN OM KOMPLETTERING AV STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT AV 6.5.2010 Christina Morin Kärnkraftsfritt Bottenviken Luleå översänder mina synpunkter

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i VISS

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Utveckling av indata för belastningsberäkningar med avseende på kvalitet och skala inklusive delning av produktionsområde 6

Utveckling av indata för belastningsberäkningar med avseende på kvalitet och skala inklusive delning av produktionsområde 6 SMED Rapport Nr 11 2013 Utveckling av indata för belastningsberäkningar med avseende på kvalitet och skala inklusive delning av produktionsområde Ida Westerberg, IVL Kristina Mårtensson, SLU Frank Schmieder,

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest REDOVISNING 1 VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@u.lst.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder

Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder - utredning av Hans Oscarsson Rapport 2012:1 Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder En utredning av Hans Oscarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD ANSVARIG MYNDIGHET: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga

Läs mer

Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor

Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor RAPPORT 5913 DECEMBER 2008 Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar

Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar TRAFFIC AB PM 2012:19 VERSION 1.1 Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Dokumentinformation Titel: Långsiktig hållbarhet i samlade effektbedömningar Serie nr: 2012:19 Projektnr: 11192 Författare:

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer