Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter"

Transkript

1 Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

2 Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt - Styrmedel för miljöproblem

3

4

5 Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta arbetet. Underlag för planering. Beskriver bla tillstånd och problem. En tillbakablickande del och en framåtsyftande del. Åtgärdsprogrammet Vad kommuner och myndigheter behöver göra för att vi ska nå miljökvalitetsnormerna. Styrmedelsåtgärder. Kopplar till åtgärdsförslag i VISS. Bilaga: sammanfattningar per åtgärdsområde Miljökvalitetnormer Uttrycker den kvalitet våra vatten ska ha vid en viss tidpunkt. Siktar på tillståndet i miljön och vad den tål.

6

7 Mer information om varje vatten finns i VISS

8 Åtgärder, aktörer och ansvar Styrmedel (ÅP) Åtgärder (VISS)

9 Preliminär ekologisk status 2014 Hur mår våra vatten? Preliminär kemisk status 2014 exkl. Hg Preliminär kemisk grundvattenstatus 2014

10 Västerhavet 2009 och 2014 Ekologisk status Kemisk status exkl Hg God Uppnår ej god Ej klassad

11 Prioriteringar Västerhavet Miljögifter från gamla och nya industrier samt hushåll Övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten Fysisk påverkan i våra vattendrag

12 Föreskrift Åtgärdsprogrammet Med en tydligare blå tråd Exempel övergödning - strukturkalkning Vägledning Tillsyn Konkret åtgärd: Strukturkalkning

13 Blå tråden Exempel övergödning - strukturkalkning Jordbruksverket åtgärd 3 - Jordbruksverket behöver utveckla föreskrifter och/eller styrmedel med syfte att följande åtgärder genomförs i tillräcklig omfattning för att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs: a) strukturkalkning Jordbruksverket åtgärd 5 - Jordbruksverket behöver utveckla sin tillsynsvägledning till länsstyrelser och kommuner så att a) utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning reduceras i de vattenförekomster där jordbruk bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas,

14 Blå tråden exempel övergödning - strukturkalkning Länsstyrelserna åtgärd 4 - Länsstyrelserna behöver ge kommunerna tillsynsvägledning så att utsläppen av N och P från jordbruk och hästhållning minskas till de vattenförekomster där dessa påverkanskällor bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas. Kommunerna åtgärd 2 - Kommunerna behöver bedriva tillsyn så att: bla utsläppen av N och P från jordbruk och hästhållning minskas i de vattenförekomster där jordbruk bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas, På vattenförekomstnivå I VISS finns information om vilka förekomster som har problem med övergödning och hur stort förbättringsbehovet är, samt förslag om strukturkalkning där sådan är lämplig.

15 Vad vill vi ha synpunkter på? Huvudsakligen: Ger förvaltningsplanen, åtgärdsprogrammet (inkl bilagor) och VISS dig den information du behöver för ditt arbete? Vad borde revideras eller kompletteras? Åtgärdsprogrammet: Räcker åtgärdspunkterna för att kunna genomföra föreslagna åtgärder i VISS? Saknas åtgärder, och vem behöver isf genomföra dem? Informationen i VISS och i åtgärdsområdessammanfattningar i bilagan till ÅP: Är föreslagna åtgärder rätt? Stämmer Länsstyrelsernas bedömningar av status?

16 Var finns samrådsmaterialet? Vattenmyndigheten Västerhavet: vattenmyndigheterna.se Åtgärdsområdessammanfattningar: För varje åtgärdsområde = huvudavrinningsområde, ex Ätran Åtgärdsförslag för varje vattenförekomst: VISS: viss.lansstyrelsen.se

17 Hur lämnar jag synpunkter? Skriftligen! Digitalt (textformat) till: Skriv diarienummer i mailets ämnesrad. Tänk på: - Var konkret - Motivera synpunkten

18 Vad händer 2015? - Samråd 1 nov 30 april - Vattenmyndigheten arbetar in synpunkter maj okt - Vattendelegationen fattar beslut om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer i slutet av dec Vattenmyndighetens samrådsmöten 3 dec i Göteborg - Vattenråd 20 jan i Göteborg kommunala tjänstemän och politiker, allmänhet

19 Vattenråden viktiga i det fortsatta arbetet Ökat fokus mot åtgärder Ökat behov av diskussion kring prioriteringar Fortsatt arbete med samverkan för förbättringsåtgärder

20

21 Samhällsekonomisk konsekvensanalys Nationell analys då styrmedel är nationella (uppdelning på distrikt och åtgärdsområden återfinns i andra delar av ÅP). Vägledning i handbok från Naturvårdsverket, samt vattenförvaltningsförordningen. Uppdelad per miljöproblem för jämförbarhet mellan styrmedel och åtgärder med samma mål.

22 Åtgärdsanalysen Den mest ambitiösa åtgärdsanalysen för övergödning som gjorts på nationell nivå. Utifrån tillgänglig nationell statistik och databaser har åtgärder för att reducera fosfor. Åtgärdernas effekter och kostnader är anpassade till de lokala förhållandena på plats. Exempelvis jordart, lutning, lerhalt, markpris etc. Åtgärder för jorbruk (8 st), enskilda avlopp (2 st), avloppsreningsverk (3 st) Åtgärderna har därefter genomgått en kvalitetsäkring och ytterligare anpassning hos resp länsstyrelse.

23 Strukturkalkning Åtgärdskostnad - ökad intäkt = 0 kr? Ha i Sverige Viktigt med snabbt genomförande Styrmedel: Föreskrift: Krav på kalkning av mark med mer än 20 % lerhalt eller nästa vallbrott. Tillsynskampanj och operativ tillsyn

24 Kalkfilterdiken Omtäckdikningen fördyras ca 30 % i snitt. Vissa fördelar i form av minskad erosion etc., möjligen förstärkta av fler intensiva regn ha i Sverige, 82 mkr (utslaget per år under livslängd). SJV uppskattat att Ha kommer att omtäckdikas inom 5 år Landsbygdsprogrammet, dvs den högre investeringskostnaden ersätts.

25 Anpassade skyddszoner st, motsvarande 2400 ha. Kostar 100 mkr. Föreskrift om krav på anpassad skyddszon, inkl tillsynskampanj. Tillsammans med kommuntillsyn som, tillsammans med er, kan bestämma var behov av skyddszoner finns. Små arealer per jordbruksföretag. Kan påverka jordbruk med låg lönsamhet men ingen massnedläggning.

26 Våtmarker och fosfordammar Många positiva effekter på miljö och klimatanpassning mm. Fosfordammar 1100 ha, till en kostnad på 57 mkr, med en reduktion på 89 ton P. Våtmarker ha, till en kostnad på 750 mkr, med en reduktion på 85 ton P. Landsbygdsprogrammet, men inte frivilligt utan krav i de mest optimala lägena. Förorenaren betalar?

27 Skyddszoner Svårt att få till på de bästa lokaliseringarna. Obligatoriska skyddszoner i optimala lägen med ersättning från lbp.

28 Anpassad gödsling och tvåstegsdiken Anpassad gödsling är i egentligen flera olika åtgärder kopplade till gödsling. 74 mkr Tvåstegsdiken 1264 km dike, 56 mkr

29 Kostnader Vad är det? I ÅP redovisas åtgärder (fysiska) som årskostnader för resp. åtgärds livslängd. Enda vägen till jämförbarhet men pedagogisk svårt att förmedla. Styrmedelskostnader som totalkostnader. ÅP bygger på ett uttag från VISS i aug 2014, av åtgärder som är möjliga och ingår i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Kostnaderna från VISS har kvalitetssäkrats och kompletterats. VISS ska betraktas som ett underlag till Åtgärdsprogrammet och ingår inte i det formella samrådet.

30 Miljöproblem Kostnader styrmedel (kr) Kostnader fysiska åtgärder (kr/år) Övergödning (exkl ea) Försurning Miljögifter Främmande arter Fysisk förändring Dricksvattenskydd och grundvattennivåer Vad kostar det, SVERIGE? Klorid i grundvatten - - Totalt kr kr/år

31 Tillsammans värnar vi vattnets värden!

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27

Tjänsteskrivelse 1 (12) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Diarienummer: 2012-0963. Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja 2015-03-27 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsavdelningen Hanna Lilja Tjänsteskrivelse Diarienummer: 2012-0963 2015-03-27 1 (12) Kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamns kommun Yttrande över remiss

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Vattenmyndigheten för s. Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet, dnr 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för n. Östersjön, dnr 537-5058-14 Vattenmyndigheten

Läs mer

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan

Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Sammanställning för åtgärdsområde 17. Kustnära områden mellan Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i VISS

Läs mer

Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde

Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde Sammanställning för åtgärdsområde 40. Vänern och dess närområde Denna sammanställning baseras på allmän information om åtgärdsområdet som varje länsstyrelse har tagit fram samt information som fanns i

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest REDOVISNING 1 VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@u.lst.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2015-2017 Bilaga till beslut 2015-06-09

Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2015-2017 Bilaga till beslut 2015-06-09 Bilaga 1 Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2015-2017 Bilaga till beslut 2015-06-09 Dokumentets status Krav och rekommendationer är utarbetade av Jordbruksverket, efter samråd med

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING.

Bakgrund. ska följa upp. sjöar och. vattendrag. största. Påverkan. grunden för. Vatten. Samhällsbyg. gnadsutskottet FÖRVALTNING. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2015-01-28 1(10) Handläggare Katarina Persson Lotta Berggren Johanna Pettersson Samhällsbyg gnadsutskottet Sammanställning av arbete med miljökvalitetsnormer Bakgrund I mål

Läs mer

Krav och rekommendationer. 1 januari 2014 10 mars 2015

Krav och rekommendationer. 1 januari 2014 10 mars 2015 Krav och rekommendationer 1 januari 2014 10 mars 2015 Dokumentets status... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Person och företag som utför rådgivning inom Greppa Näringen... 4 Utbildning, sakkunskap och rådgivningserfarenhet...

Läs mer

Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder

Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder - utredning av Hans Oscarsson Rapport 2012:1 Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder En utredning av Hans Oscarsson

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu).

2. Välj avancerad sökning (det enda sökalternativ som fungerar ännu). Att söka information i VISS, VattenInformationsSystem Sverige VISS är en databas där man samlar information om alla större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten i Sverige. Här finns förutom allmän

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Underlagsrapport för Sveriges inledande bedömning i havsmiljöförordningen Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:5 Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Läs mer

En liten bok om vatten

En liten bok om vatten En liten bok om vatten Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i nas handlingsplaner för klimatanpassning Detta dokument är en bearbetad sammanställning av de åtgärdsförslag na redovisar i sina

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer