Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planera för vatten! Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna. Workshop i Östersund 3 maj 2012"

Transkript

1 Planera för vatten! Workshop i Östersund 3 maj 2012 Dokumentation och sammanfattning av gruppdiskussionerna Vilka behov finns av planering för vatten? Vilka är hindren för en fungerande planering för vatten? Vilket behov av samverkan finns? Vilka samverkansformer ska vi ha, på kommunal, regional, nationell nivå? Vilka möjliga lösningar finns för att undvika konkurrens om vattnet? Vem/vilka ska eller bör driva arbetet och ta ansvaret i kommunen? Vilka underlagsmaterial och stöd från regionalt och nationellt håll efterfrågas?

2 Vilka behov finns av planering för vatten? Stora behov - vattenplaneringsfrågor behöver få högre prioritet Olika behov för expanderande/minskande kommuner Behov av helhetssyn och samverkan, gemensamt agerande Vem äger frågan? Inte VA-huvudman, mer plansidan. Hitta ett gemensamt agerande! När kommer vattenfrågorna in i processen? Regionalt perspektiv - många kommuner inblandade, avrinningsområdesperspektiv Planering för exploatering och för att undvika intressekonflikter Hinder vid exploatering om vi inte planerar för vatten, avlopp, dagvatten Planering utifrån turism Planera för rening, vatten finns Säkerställa tillgången på vatten med bra kvalitet även i framtiden långsiktigt hållbart användande av vattenresurserna 2

3 Vilka är hindren för en fungerande planering för vatten? Resurser saknas ekonomi, kompetens, tid och personal Bristande kunskap hos politiker Pengar för långsiktig planering saknas Osäkerhet kring vilket håll utvecklingen kommer att gå Problemen har inte synts tidigare, ingen har förstått hur viktigt det är Dyrt för små företag med säsongsverksamhet Möjlighet till fler arbetstillfällen går före Organisatoriska hinder och brist på politiska viljeyttringar Vana och strukturer över hur man jobbar med frågan Interna konflikter alla behov får inte plats i planeringen Brist på politiska viljeyttringar vad och vart vill vi? Uttalade ambitionsnivåer saknas Samordning saknas Fysiska geografin stämmer inte överens med vattenavrinningsområdena Problematiken med många bäckar små, exploatering och avsaknad av vite som svider Många små enskilda avlopp Fungerande vattenråd för Ljungan saknas Stöd från Länsstyrelsen saknas pga. personalbrist på plansidan, tar inte ansvar för regional vattenplan men borde äga frågan Brist på underlagsmaterial Gamla översiktsplaner Trubbigheten i VISS (kvicksilver, reglerade vatten) 3

4 Vilka möjliga lösningar finns för att undvika konkurrens om vattnet? Samverkan Låna resurser av varandra, samnyttja Se samverkan som en uppgift som måste prioriteras Dialog med vattenregleringen Inventera vad som finns i organisationen, driften har ofta väldigt bra kompetens Fiskegrupper Byaföreningar Planering Planer som hanterar övergripande frågor Gemensam planering, t ex fiskodling, gruvbrytning, skogsbruket tar inte hänsyn till vattenvård Synliggör alla intressen i samma planeringsunderlag (vattenbruk, vattenkraft) Prioritering Prioritering både mellan användare och mellan användningsområden Värdering/prioritering av olika intressen Politisk förankring/budget (tröghet) Öka kunskapen Identifiera var konkurrensen finns genom inventering Identifiera alternativa lösningar Ta reda på vilket gemensamt ansvar respektive kommun har för vattenfrågorna Har vi en konkurrens? 4

5 Vilket behov av samverkan finns? Avrinningsområdesvis Vattenråd. Vattenrådet Ljungan viktigt att få igång Utsläppsrätter utifrån recipient Vatten- och avloppsplanssamverkan inom länet På alla nivåer: kommunalt-regionalt-nationellt Internt kommunalt Mellankommunalt Mellan kommuner och länsstyrelsen Länsstyrelsen samordnare i länet, ex kommunerna runt Storsjön Länsstyrelsen måste stå för kvalitetsnivån och ha kontroll på svagaste länken Med andra myndigheter/aktörer, t ex Skogsstyrelsen, skogsbolagen, reglering Vattenmyndigheten 5

6 Vilka samverkansformer ska vi ha, på kommunal, regional, nationell nivå? Alla nivåer behöver samverka vi måste bli bättre på att fråga och erbjuda! Internt kommunalt, mellankommunal, regional, centralt Jord- och skogsbruk måste in i samma regler som övriga verksamheter i miljöbalken Fiske, naturskyddsföreningen, samfällighetsförening, olika intressenter för/av vatten Vattenvårdsförbunden Vattenråd Utnyttja nationella samverkansformer som finns i första hand Informella samverkansformer Någon måste ta ansvar för resultat Viktigt att konkretisera Regional samordningsfunktion krävs Länsstyrelsen ska ha samordningsansvar Vattenmyndigheten tar initiativ för att komma igång och styra upp Regionförbundet bör ha en roll i samordningsfrågan Politiker behöver prioritera vattenfrågan så att tjänstemännen får resurser Samverka om kompetens regionalt Lyfta fram och hitta kompetenser för att tillgodose alla intressen Strategi för helhet i vattenfrågan Föreslagsvis samarbete mellan länsstyrelsen och regionförbundet Dialog och samarbeten, forum och träffar Samla politiker + tjänstemän + övriga aktörer i grupp (intern + extern samverkan) Informationsutbytesforum där politiker ingår (Länsstyrelsen håller i detta) Workshops, seminarier Tematiska träffar Studiebesök Tänk brett kring samverkan, möjlighet att skaffa kontakter Öppenhet med allmänheten i planskedet 6

7 Vem/vilka ska eller bör driva arbetet och ta ansvaret i kommunen? Ansvaret ligger hos kommunstyrelsen, politikerna, uppdraget ska komma därifrån Även tjänstemännens ansvar att lyfta frågor, problem och idéer KS i dialog med tjänstemän och nämnder, viktigt med bred uppslutning KS och sakkunniga driver arbetet Viktigt att få politikerna att förstå situationen framförhållning för investeringar Politiker målstyrning, tjänstemän - detaljstyrning Tydligt uttalat ansvar och mandat för uppdraget Plansidan driver arbetet, miljö/hälsa/bygg, tekniska, näringsliv ingår Viktigt med projektledare? (Tycker både och) Bred samverkan internt inom kommunen behövs Exempel från Östersund: Politikerna avgör ambitionsnivån, tjänstemän beskriver konsekvenser. Detta istället för kontinuerliga beslut i varje fråga Höga krav på politiker enligt denna modell? Fria diskussioner bland politikerna till en början 7

8 Vilket underlagsmaterial och stöd från regionalt och nationellt håll efterfrågas? Sammanställning av det underlagsmaterial och stöd som finns både regionalt och nationellt Länsstyrelsen sammanfattar och förmedlar kunskap kommunvis Större inblick i Länsstyrelsens arbete Kartmaterial Utredningar som finns, ex ras/skred, flöden Miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer som stöd för beslut VISS-info o Bör förfinas så att kvicksilver och reglerade vatten inte tar över karteringen o VA VISS Riktlinjer för Natura2000-områden Andra detaljerade riktvärden Ökad kunskap kring hur tillsyn ska bedrivas Tillsyn vattenfrågor areella näringar Ökad kunskap om recipienterna Hur mycket tål recipienten, i total belastning? Vad ska man använda recipienten till? Fördjupa modellbedömningen för att få möjlighet att ställa krav på verksamhetsutövare Åtgärdsprogram på kommunal nivå Lokal anpassning vattenskyddsområden/föreskrifter Länsstyrelsen följer upp de krav som ställs på kommunerna Ekonomiska, personella och materiella resurser Projektledare Låna en geolog (SGU) Tillgång till geodatabasen Stöd att tolka lagstiftning Länsstyrelsen motor för arbetet med samordning Länsstyrelsen tar ett regionalt ansvar Fokus temaområden (ansvar Länsstyrelsen) Ständig uppföljning höja lägstanivån 8

9 Övriga frågor Hur hittar vi ett samarbete runt Storsjön trots olika resurser? Hur höjer vi vattenfrågans politiska status? Hur får vi överblick över alla frågor som berör vattnet? Samverkansgrupper för att skjutsa på Länsstyrelsen (alt. högre nivå)? 9

10 Sammanfattning av gruppdiskussionerna - slutdiskussion I slutet av dagen sammanfattades gruppdiskussionerna i en slutdiskussion. Det konstaterades att: Planering är A och O Samordning är viktigt Planera för vatten är en överlevnadsfråga för kommunen och en kommunstyrelsefråga, KS har budgetansvar Det kom även upp en del önskemål och förslag till utformning av fortsatt arbete: Länsstyrelsen ska vara motor för samarbete och kunskapsförmedlare Länsstyrelsen bör ha ett övergripande ansvar för att samordna arbetet och initiera och sammankalla till möten mellan kommuner Viktigt med dialog och samverkan mellan kommuner och länsstyrelsen Länsstyrelsen ska sammanfatta och förmedla kunskap Mer kunskap om länsstyrelsernas arbete efterfrågas Regionförbundet Jämtland ska ha en roll i ett samordningsforum Möjlighet att låna en vattenförvaltare och en person från Vattenmyndigheten Vattenvårdsförbunden och vattenråden har potential för samverkan Samarbetsforum VA med representanter från alla kommuner Samverkan avrinningsområdesvis Kommunerna kan hjälpa varandra genom att nyttja kompetens mellan kommuner Prioriteringar kring användning av vattenresurserna behövs Politikerna och KS är viktiga att få med, viktiga för prioritering Informationsutbytesforum där även politiker deltar Mer stöd vid tillsyn Mer underlag för utsläpp till recipient, belastningsgränser, och förtydligande av respektive kommuns ansvar Jord- och skogsbruk bör behandlas på samma sätt som övriga verksamheter i miljöbalken Mer kunskap om hinder för planering av vattenresurser Viktigt att även veta vad vi inte ska göra, vad är tillräckligt bra idag, så vi lägger ner resurserna på rätt saker 10

11 Hur går vi vidare? Vattensystemsåtgärdsplaner Länsstyrelsen håller på att ta fram åtgärdsplaner för vattensystem i Jämtlands län. I planerna finns en samlad beskrivning av respektive vattensystem och beskriver prioriterade åtgärdsinsatser för att förbättra vattnens status. Planerna utgår i huvudsak från Länsstyrelsens verksamhetsområde, men kan även utgöra ett underlag för annan verksamhet, bl. a. hos kommunerna. Länsstyrelsen behöver stöd, information och data från kommunerna i arbetet med åtgärdsplanerna. Vattenförsörjningsplaner Länsstyrelsen vill jobba gemensamt med kommunerna för att dra igång arbetet med kommunala vattenförsörjningsplaner. Länsstyrelsen har en samordnande roll och det är viktigt att man tänker över kommungränserna. Samverkan är viktigt. Vissa län är klara med sina planer, Jämtland och Västerbotten har precis kommit igång. Länsstyrelsen kommer att ha dialogmöten med kommunerna i höst. Kommunens uppgift är att initiera grupper med deltagare från olika förvaltningar och politiker och utse ut en kontaktperson. Övrigt Information om våra vatten som ingår i vattenförvaltningsarbetet finns samlat i VISS. Tänk på är att VISS visar vår bild av tillståndet i vattenförekomster år 2009 och är ingen absolut sanning. Det är möjligt att kontakta Länsstyrelsen som i vissa fall kan ha ytterligare information om underlaget till statusklassningarna. Stort tack för din medverkan! Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/ninni Nordlund 11

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6

MISSIV 2013-10-31 573-7691-12-6 MISSIV Samrådsredogörelse för Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021 i Södra Östersjöns vattendistrikt Under perioden 1 december 2012

Läs mer

Varia 635. Hållbar utveckling av kustområden. Integrerad förvaltning och samspel mellan hav och land

Varia 635. Hållbar utveckling av kustområden. Integrerad förvaltning och samspel mellan hav och land STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Hållbar utveckling av kustområden Integrerad förvaltning och samspel mellan hav och land Varia 635 Bengt Rydell Ramona Bergman Peggy Lerman LINKÖPING

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars

Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars Tid: 13.30 16.00 Plats: Piperska muren, Stockholm Antal externa deltagare: 58 Deltagare från Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Jenny Caruso, Martin

Läs mer

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 1 (35) Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet har uppmanats att senast den 28 februari varje

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 2014-03-20 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd information och samverkan i vattenrådsverksamheten 2014 Innehåll Kontinuerliga möten... 4 Samverkan och Samråd Vattenmyndigheten... 4 Arbetsgrupp för

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning

Bilaga 1. Verksamhetsredovisning Bilaga 1 Verksamhetsredovisning Samtliga la nsstyrelsers anva ndning av 2013 a rs medel fra n anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö som tilldelats fo r arbetet enligt fo rordningen (2004:660)

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-03-06 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Dnr 2012-9091 Innehåll 1 Länsstyrelsen i Stockholms län 7

Läs mer