Lokal utveckling för alla!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-04-11. Lokal utveckling för alla!"

Transkript

1 Lokal utveckling för alla!

2

3 Vad styr arbetet? Artikel 7 Jämställdhet och icke-diskriminering Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att jämställdhet och integration av jämställdhetsperspektivet genomgående beaktas och främjas vid förberedelse och genomförande av program, inbegripet vad gäller övervakning, rapportering och utvärdering. Medlemsstaterna och kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning i samband med förberedelser inför och genomförandet av programmen. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska särskilt beaktas under förberedelserna inför och genomförandet av programmen.

4 Målen för regeringens ungdomspolitik: alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd, alla ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande. Målen för regeringens integrationspolitik: fler i arbete och fler företagare, bättre utbildningsresultat och likvärdighet i skolan, bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna, en effektiv bekämpning av diskriminering, en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap, samt en gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av en tilltagande mångfald.

5 Mål-jämställdhet Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv

6 Alla ska vara säkra på att service och resurser fördelas likvärdigt så att de svarar mot kvinnors och mäns livsvillkor och behov. Det är en fråga om kvalitet och att ge både män och kvinnor förutsättningar till ett gott liv Eftersom jämställdhet mellan män och kvinnor skapas där ordinarie beslut fattas och där resurser fördelas måste jämställdhetsarbete genomsyra hela verksamheten.

7 Jämställdhetsintegrering I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategi som ska användas. Detta innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. - Se över rutiner - Hur fördelar vi resurserna? - Hur möter vi allmänheten? - Könsuppdelad statistik - Följa upp och mäta resultat - Analysera orsaker bakom ev. skillnader mellan kvinnor och män - Kommunikation till kvinnor och män.

8 Fråga: Hur mycket av jordbrukarstöden och landsbygdsprogrammets stöd och ersättningar gick till kvinnor respektive män mellan åren ? Totalt låg stöden och ersättningarna på: ca. 66 miljarder kronor

9 Exempel

10 Exempel

11 Tre tips i strategiarbetet Arbeta in jämställdhet i hela strategierna. Ta hjälp om det behövs Kompetens på området gör skillnad! Fundera på hur ni ser på nya idéer! Arbeta med jämställd kommunikation

12 NYCKELN TILL BYGDENS UNGDOMSKRAFT Julia Falkman Leader Ystad-Österlenregionen

13 Projektledare för Leader Ystad- Österlenregionens paraplyprojekt Ungdom La Source Styrelseledamot i U LAND Ungdomsrepresentant i Länsstyrelsens partnerskap för landsbygdsprogrammet Tematisk resursperson för Landsbygdsnätverket

14 TIPS I STRATEGIARBETET: 1. Förtroendekapital 2. Kommunikation 3. Bjud till

15 Positiva effekter från ungdomsprojekten: 1. Underifrånperspektivet 2. Ny kunskap och nya erfarenheter 3. Nya kontakter och sammanhang 4. Fler och nya aktiviteter i bygden 5. Inblick i EU:s program och fonder 6. Föryngring och generationsväxling i föreningslivet

16 Tips och rekommendationer: 1. Mikrostöd 2. Projektledare 3. Kunskap och attityd 4. Lyft och sprid engagemanget

17 Julia Falkman

18 Drömmen om landsbygden

19 Samverkansprojekt

20 Projektägare

21 Syfte Att öka kunskapen om och intresset för landsbygden Att få större möjligheter att hitta jobba och boende på landsbygden De kan vara en värdefull resurs i landsbygden utveckling.

22 Dialog om landsbygden Kontakt med invandrarföreningar

23 Möte med landsbygden

24 Möte med landsbygdens entreprenörer

25

26

27

28 Möjligheterna med landsbygden

29 Positiva effekter med projektet 1. Ökad kunskap 2. Engagemang, intresse och vilja att förändra 3. Arbetstillfällen 4. Kontakter - nätverk 5. En möjlighet för landsbygden 6. Delaktighet kan bidra till att minska utanförskapet

30 3 tips 1. Våga prova nya idéer 2. Vikten av delaktighet och engagemang 3. Gör det enkelt att lyssna är lika viktigt som att prata

31

32 Drömmarna om landsbygden