Inspel från Social Entrepreneurship Network

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspel från Social Entrepreneurship Network"

Transkript

1 Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet

2 Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social Entrepreneurship Network är ett s.k. europeiskt lärandenätverk vilket bygger vidare på erfarenheterna från Equals tematiska nätverk och lärandenätverket Better Future for Social Economy (BFSE). I nätverket medverkar ca 10 medlemsländer med representanter från förvaltande myndigheter för ESF, sociala ekonomi-sektorns aktörer som experter, och en del andra, som t.ex. representanter för GECES, forskning, andra myndigheter, etc. Den svenska delegationen består av Svenska ESF-rådet (Nardin Crisbi och Anna-Lena Wettergren Wessman), Tillväxtverket (Eva Carlsson) och Coompanion Sverige (Sven Bartilsson). Vi har också knutit till oss, som nationell referensgrupp, styrgruppen för temagruppen Entreprenörskap och företagande. Nätverkets lärande kring Social Entrepreneurship omfattar 6 olika områden som definierats ur lärdomarna från BFSE; partnerskap/samarbete, stöd-infrastruktur, utveckling och tillväxt, finansiering samt tillgänglighet/märkning/mångfald. Fem peer-reviews har genomförts där exempel från de olika områdena har diskuterats. I januari 2015 kommer slutkonferens genomföras, antagligen i Bryssel. Nätverket syftar till att påverka och understödja utformning av esfprogram och genomförande. 2

3 Inspel till ESF-rådet, Tillväxtverket och Coompanion Syftet med detta inspel är att avrapportera lärdomar som kan få påverkan på hur vi fortsatt arbetar med social ekonomi och socialt företagande i våra respektive organisationer i den nya programperioden. Nedan text baseras på de intryck och lärdomar som vi samlat på oss till dags dato och kompletteras med slutrapporterna från varje peerreview. I texten finns tre olika benämningar; sociala företag, arbetsintegrerande sociala företag och social ekonomi som sektor. Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse som främsta drivkraft. Sociala företag omfattar alla typer av företag som drivs av organisationer inom den sociala ekonomin. Arbetsintegrerande sociala företag arbetar med integration på arbetsmarknaden, har hög delaktighet för medarbetarna, återinvesterar vinsterna och är fristående fån offentlig sektor. Vi har delat in inspelet i några olika områden och inom varje område anger vi vad respektive organisation kan arbeta med framöver för att stärka social ekonomi, sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag. Partnerskap, samordning och struktur Inom sektorn Det behövs en styrka inom den sociala ekonomin som innebär paraplyer för förhandling med det offentliga och politiken, på såväl regional som nationell nivå. I Sverige saknas ett samordnat starkt företrädarskap för den sociala ekonomin, det sociala företagandet i vid mening och för arbetsintegrerande sociala företag. Det finns en viss egenorganisering inom sektorn både nationellt och regionalt men de organisationer som finns är svaga och behöver stärkas för att få något genomslag. I England, och till viss del i Polen finns exempel på organisering som nått mycket längre än här. Inom offentlig sektor 3

4 Strukturen med ett starkt företrädarskap inom sektorn behöver mötas av en samordning på nationell och regional nivå som är förankrad i politiken. Idag finns inte en samordnad politik på nationell nivå. Det finns Överenskommelsen och samverkansgrupper med myndigheter och representanter från sektorn men inga konkreta program eller uppdrag från regeringen till berörda myndigheter för att samordna stöd till den social ekonomi och dess företagande. På regional nivå finns det i en del regioner bl.a. Skåne och Västra Götalands policys och en organiserad samverkan mellan det offentliga och sektorn. Genom SEN har vi sett exempel från Skottland och Frankrike på en genomtänkt politik och engagemang från det offentligas sida och även andra länder som Belgien och England har kommit längre när det gäller detta. Vad kan vi göra? ESF-rådet Ge stöd till nationella kompetensutvecklingsprojekt som fortsätter med SOULs 1 arbete att bygga regionala strukturer. Det kan också vara möjligt i vissa regioner att ta ett mer regionalt grepp, det kräver dock förankring i regional handlingsplan. Fortsätta att stödja det tematiska arbetet som samlar kunskap som kan användas i utformning av politik, d.v.s. nationell temagrupp för social ekonomi och socialt företagande. Tillväxtverket Stimulera till samverkan, stödja samverkan mellan sociala ekonomins organisationer och företag. Fortsätta att koordinera och ansvara för samverkansgruppen för arbetsintegrerande sociala företag och referensgruppen för samhällsentreprenörskap. Ta fram exempel från andra länder om hur politiken där arbetar och hur samverkan mellan det offentliga och den sociala ekonomin utvecklats. Coompanion Förstärka samarbetet med Famna, Skoopi, Hela Sverige ska leva och ev. andra nationella aktörer inom den sociala ekonomin. 1 Sociala ekonomins Organisationer i Utveckling och lärande Nationellt ESF-projekt för kompetensutveckling och nätverkande som genomfördes

5 Arbeta för att stärka den regionala och nationella egenorganiseringen inom social ekonomi, sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag. Delta i dialog med regeringen. Stödstrukturer för tillväxt För att socialt företagande skall växa har vi sett att de behöver utveckla nätverk som hjälper det egna företagets tillväxt och konkurrenskraft. Social franchising, konsortier och nätverk för affärsutveckling är exempel på nätverk som har haft stor betydelse för att stärka tillväxten. Några få av dessa nätverk är etablerade idag och många sociala företag försöker att bygga sina nätverk. I Sverige är fortfarande alla tre typerna av nätverk i en tidig utvecklingsfas, i några regioner som Västra Götaland, Östergötland, Dalarna har stödstrukturer utvecklats på lokal nivå. Men befintliga behöver ytterligare några år för att mogna och många nya lokala/regionala nätverk och konsortier behöver skapas. Det finns många goda exempel på social franchising och konsortier att hämta lärdom av från de länder som deltagit i SEN bl.a. från Italien, Belgien, England och Skottland. Vad kan vi göra? ESF-rådet Här skulle ESF kunna arbeta med nationella utlysningar för att sprida metoder för affärsutveckling över landet. Regionala utlysningar för att bygga samverkan mellan arbetsintegrerande sociala företag som konsortier eller affärsutveckling som skapar arbete åt flera. Stimulera till (kräva?) samarbete mellan andra företag, offentlig verksamhet och befintliga sociala företag i projekt. Tillväxtverket Sprida kunskap om samverkansmodeller som konsortier, social franchising och affärssamverkan. Utveckla webbsidan Sofisam med information om hur man gör affärer med sociala företag. Medverka till utveckling av en modell för märkning/certifiering/kvalitetssäkring av arbetsintegrerande sociala företag. 5

6 Coompanion Öka sin kompetens för att arbeta med affärssamverkan mellan sociala företag. Stödja utvecklingen av tillväxtmetoder som social franchising genom t.ex. nationella projekt. Lokalt/regionalt stödja utvecklingen av konsortier och affärssamverkan för arbetsintegrerande sociala företag. Samarbeta mer med Skoopi. Undersöka metoder för märkning av arbetsintegrerande sociala företag. Finansiering Vad gäller området finansiering finns viktiga lärdomar att lyfta fram. Generellt har vi lärt följande av nätverket kring finansiering: 1. Behovet av särskilda investeringsinstrument för sektorn. 2. Att skapa en kedja med blandning av lån och bidrag, bl.a. beroende på vilken fas företaget befinner sig i. 3. Capacitybuildning behöver kombineras med bidrag och lån. 4. En regelbunden samverkan mellan aktörerna är viktig för att åstadkomma det. 5. Den sociala nyttan av investeringarna behöver synliggöras av företagen. I Sverige finns en process som bygger vidare på Mikrofonden Västs erfarenheter som sprids över landet och behöver stöd för att utvecklas. Tillväxtverket har en arbetsgrupp för att undersöka hur olika finansieringslösningar kan utvecklas. Det finns dock inget uppdrag från regeringen eller politiskt uttalad inriktning för att arbeta med frågan. Vad kan vi göra? ESF-rådet Gemensamma utlysningar med Regionalfonden för att projekt ska kunna arbeta med start- och utvecklingsprocesser av sociala företag koordinerat med någon finansieringsprocess. Ur ESF-synpunkt kan fondsamordning och samverkan med mikrofonder vara möjligt att stödja. Ansökningsomgångar för utbildning runt finansiering. Tillväxtverket Fortsätta med arbetsgruppens arbete och projekt med banker. Sprida kunskap om metoder för att mäta social nytta med investeringar. 6

7 Sprida kunskap om olika finansieringslösningar. Regionalfonden samverkansprojekt om finansiering med Socialfondsprojekt. Arbeta för att arbetsintegrerande sociala företag i högre grad tar del av Tillväxtverkets medel för affärsutveckling. Avsätta projektmedel för att säkra framtida drift av Mikrofonderna. Coompanion Engagera sig i Mikrofondsuppbyggnaden och utveckla kompetensen i finansieringsfrågor. Verka för finansieringspartnerskap bildas regionalt. Utveckla och sprida metoder för att mäta social nytta. Stödstrukturer för capacitybuildning och vid start av företag Det behövs ett anpassat stödsystem till sociala företag vid start. För att företagen skall växa behöver de stöd med både affärs-, organisations- och ledarutveckling. I Sverige finns betydande problem vid start av sociala företag vad det gäller finansiering och samarbete med det offentliga bidragssystemet. Det ser i teorin ganska bra ut med stödet för start genom att Coompanion har ett statsbidrag och kan ge gratis rådgivning. I praktiken är de få timmar som Coompanion kan bidra med utan kostnad alldeles för lite för att ett socialt företag ska kunna startas upp. Därför behövs ett utvecklat stödsystem med flera aktörer. På en del håll växer inkubatorer fram för socialt företagande, i dagsläget är de nya och beroende av projektmedel, här behövs ett långsiktigt stöd för deras överlevnad. En problematik är även företagens utveckling efter start, det behövs stöd och utbildning för affärsutveckling, ledarskap, organisationsutveckling m.m. Från SEN-projektet har vi sett en del bra exempel på detta och vikten av att det finns bra möjligheter till utbildning samt stöd både för start och för utveckling av företagen om de ska bli en etablerad del av näringslivet. En del av exemplen skulle kunna utvecklas mer i Sverige. Det skottska exemplet Social Enterprise Academy arbetar med utbildning i ledarskap, entreprenörskap till sociala företagare och andra. De har utvecklat en franchisingmodell för akademin som de nu sprider i Norge och Sydafrika och gärna vill etablera även i Sverige. Fördelarna är stora med att från början finnas med i ett nätverk av liknande verksamheter för att lära av varandra. 7

8 I Spanien finns en liknande verksamhet men den har ett bredare uppdrag till hela sociala ekonomisektorn. Vad kan vi göra? ESF-rådet Ansökningsomgångar med inriktning på ledarutveckling, för sociala företag och arbetsintegrerande företag. Inte för social ekonomi i vid mening. Koppla ihop detta med fondsamverkan kring forskning i frågan. Förstudier kring vilka ledarskapsutvecklingsprogram som finns och som skulle kunna vara användbara, t.ex. det skottska exemplet Social Enterprise Academy. Tillväxtverket Karläggning av de utbildningar och utbildningsaktörer som idag finns för sociala företagare samt kartlägga utbildningsbehovet. Stötta utveckling av en nationell utbildningsaktör för socialt företagande. Coompanion I samverkan med Skoopi och andra centrala aktörer bilda en nationell utvecklings- och utbildningsaktör för socialt företagande som kan säkerställa att utvecklingen av sociala företag får kvalificerat och likartat stöd i hela landet. Göra en gemensam strategi för hur Coompanion och de 25 kontoren ska arbeta med utbildning, stöd och utveckling av arbetsintegrerande sociala företag. Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Sven Bartilsson, Coompanion Sverige Eva Carlsson, Tillväxtverket 8

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Att klara finansieringen

Att klara finansieringen Att klara finansieringen Ulla Herlitz Det här är ett kapitel ur boken Att lära av mirakel att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Du kan

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Gröna jobb i sociala företag Förutsättningar i Tranås kommun

Gröna jobb i sociala företag Förutsättningar i Tranås kommun 2015 Gröna jobb i sociala företag Förutsättningar i Tranås kommun Förstudierapport 2014-07-15 Uppdaterad 2015-02-16 Författare: Clara Edenstrand Sammanfattning I denna rapport sammanfattas resultatet

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

Svenska ESF-rådet Årsredovisning

Svenska ESF-rådet Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning Vi gör skillnad för Sverige Svenska ESF-rådet skapar möjligheter över hela landet. Genom att fördela det ekonomiska stödet från Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Social Ekonomi i Stockholms stad

Social Ekonomi i Stockholms stad Social Ekonomi i Stockholms stad 1. Inledning: Policy för social inkludering på lokal nivå Stockholms stad Stockholms stad har 820 000 invånare. Fyra procent av befolkningen i staden erhåller ekonomiskt

Läs mer

Arbetsintegrerande sociala företag. - användning och behov av statliga finansieringsstöd. Rapport 2011:12

Arbetsintegrerande sociala företag. - användning och behov av statliga finansieringsstöd. Rapport 2011:12 Rapport 2011:12 Arbetsintegrerande sociala företag - användning och behov av statliga finansieringsstöd Tillväxtanalys har haft regeringens uppdrag att kartlägga arbetsintegrerande sociala företags användning

Läs mer

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital Rapport 2006:23 Entreprenörer utan kapital Form omslag: Anna Markevärn Tryckeri: Brommatryck & Brolins AB Utgivningsår: 2006 ISBN: 91-7281-233-8 Fler exemplar av denna rapport kan beställas hos avdelningen

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län.

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Rapport 00: Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Innehåll. Sammanfattning.... Genomförande.... Sammanfattning resultat..... Tyngdpunkt i startfasen.....

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer