2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag"

Transkript

1 Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius, Fyrbodal Camilla Olsson, Fyrbodal Pia Svanqvist, Göteborg Sven Bartilsson, Göteborg Stig-Åke Johansson, Göteborg Kjell Gröndahl, Sjuhärad Anne Svensson, Skaraborg Helena Dahlström, Skaraborg Tjänstgörande ersättare: Kjell Fogelberg, Fyrbodal Anders Lindauer, Sjuhärad Kristina Berneholm, Skaraborg Övriga medverkande: Eva Johansson, Tillväxtverket Lars Paulsson, VGR Lisa Lundin, VGR Sekreterare: Maria Johansson, VGR 1. Inledning Mötesordförande Ulrika Frick hälsade välkommen och presenterade dagens tema, socialt arbetsintegrerande företag. Syftet med dagen är att diskutera behov av insatser och strukturer kring området samt fördjupa oss kring hur vi skulle kunna arbeta med detta utifrån vårt program för social ekonomi. 2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Eva Johansson från Tillväxtverket berättar om deras satsningar på social innovation och sociala företag och vad det innebär för hållbar utveckling. Sedan ett år tillbaka har de breddat satsningen till samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Tidigare var fokus socialt arbetsintegrerade företag och i och med breddningen på samhällsentreprenörskap kan det numera innehålla flera olika företagsformer. Tillväxtverket arbetar med en samverkansgrupp där bland annat försäkringskassan, tillväxtverket, coompanion, arbetsförmedlingen och Scoopi ingår. Den gruppen tittar bland annat på hur samspelet ser kring sociala företag och hur man kan hitta samarbetsytor som underlättar för sociala företag. Exempel på modeller är: Glada Hudvik-modellen (företagen, coompanion, kommunen och arbetsförmedlingen arbetar tillsammans). Arbetsförmedlingen gör också riktade satsningar på upphandling av utbildningar mm. På orter där det finns pågående socialfondsprojekt kan man t ex se på hur man kan arbeta med arbetsförmedlingen vanlig instrument. I Mölndal kommun finns pågående socialfondsprojekt. Tillväxtverket är till för att stimulera fler företag och skapa arbetskraft. Sociala ekonomin är 1

2 differentierat och inom sociala ekonomin finns diskussion om förhållandet mellan att vara samhällsbärare/opionsbildare till att vara utförare. Vilket inte alltid är helt lätt att förhålla sig till. Mälardalens högskola har gjort en mindre studie på gamla folkrörelser som har tagit utveckling att bli arbetsintegrerande sociala företag. Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet: med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet Har dubbel affärsidé: tillhandahåller rehabilitering, arbetsträning, praktik, arbete mm till offentlig sektor utvecklar, producerar och säljer tjänster och/eller varor till företag, offentlig sektor och privatpersoner Strategiska arbetsområden för arbetet med socialt arbetsintegrerande företag. Sänk trösklarna: Underlätta för särskilda målgrupper och nya affärsområden/ affärsmodeller som främjar omvandling och förnyelse att söka och få utvecklingsmedel på Tillväxtverket (bedömning, krav på medfinansiering mm) Följa upp: I vilken utsträckning når Tillväxtverkets medel ut till särskilda målgrupper och till utveckling som stärker en hållbar förnyelse och samhällsutveckling? Utveckla stödet: Bidra till kompetensutveckling och ställa krav på offentligt finansierade aktörer Använd offentlig upphandling. Utveckla och sprida modeller och exempel som underlättar upphandling som stimulerar mångfald och bidrar till samhällsnytta. Kapitalförsörjning. Utveckla förslag kring och initiera egna anpassade tjänster inom kapitalförsörjning/finansieringsformer. Kompetensutveckla rådgivarna. Initiera och samordna kompetensutveckling kring olika målgruppers förutsättningar, nya affärsmodeller och sociala innovationer. Statistik I Tillväxtverkets register finns det idag ca 290 arbetsintegrerande sociala företag. Av dessa finns flest Västra Götaland. I Gotlands län är andelen arbetsintegrerande sociala företag högst i förhållande till antalet invånare. Ca 9000 personer är verksamma i arbetsintegrerande sociala företag. Ca 2650 av dessa har en anställning i företaget. Det är inte helt lätt att definiera vilka som är socialt arbetsintegrerande företag eller ej. En av de viktigaste nämnaren är delaktighet vilket också är den svåraste att bedöma. Det dyker 2

3 upp allt fler olika företag som vill arbeta som sociala företag, där formen inte är kooperativ och där behöver man titta efter hur delaktigheten för medarbetarna/anställda ser ut. Finns det en rädsla för snedvriden konkurrens bland kommunerna som ger stöd? Konkurrenslagstiftningen säger att man inte får bli dominerande på marknaden, vilket inte är fallet för den här typen av företag. När kommunen ger stöd så är det viktigt att man också gör det möjligt för andra företag att anställa personer som står långt i från arbetsmarknaden och driva den här typen av fråga. Samt att man inte avgör på priset utan på andra bedömningsgrunder. Sofisam Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Försäkringskassan har i samarbete med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Sociala Arbetskooperativens Intresseorganisation (SKOOPI) har tagit fram en guide för handläggare i arbetet med sociala företag. Sidan har ca besökare i veckan. Arbete som pågår i kommunerna: - Policys för upphandling med sociala hänsyn - Policys för samarbete med den sociala ekonomin - Överenskommelsen på det sociala området - Samordningsförbunden - Temagruppen Entreprenörskap & Företagande och SKL turné till kommuner med uttalat intresse Att stödja utan att styra - SKL bildar nätverk - Avknoppningar fortsätter Utöver detta arbetet är det också viktigt att lägga till frågan om finansiering och kompetensutveckling. Det finns en brist på ledare och handledare. Kanske ett alternativ är att skapa en yrkesutbildning. Tillväxtverket har hittills haft två utlysningar inom programmet, en på två miljoner och en på fem miljoner. Med inriktning på social innovation och affärsutveckling i socialt arbetsintegrerad sociala företag. Totalt kom det in ansökningar kom in för 100 miljoner. Krav på 30% medfinansiering Bilaga 1) PowerPoint från Tillväxtverket 3. Folkhälskommitténs syn på sociala företag och ökat arbetsdeltagande Lars Paulsson från Västra Götalandsregionen berättar om Folkhälsokommitténs syn på sociala företag och ökat arbetsdeltagare. Folkhälskommitténs uppdrag är att utveckla, utvärdera och sprida. Metodutveckling är en viktig del i detta. Inom området sociala företag har man från kommittén satsat på två stycken projekt: Mamas Retro, ett företag som arbetar med 14 kvinnor med psykiskt funktionshinder och Sfinx, företagsinkubator för sociala företag. Folkhälsokommittén stödjer Sfinx genom en folkhälsopedagog. 3

4 Socialt företagande tillgodoser viktiga områden för hälsan och folkhälsan och kan därmed stärka hälsan hos enskilda individer och samtidigt bidra till att minska skillnader i hälsa. Sociala företag tillämpar ofta arbetsmetoder som kan bidra till personlig utveckling, ökad självkänsla och höjd kompetens för att hävda sig på arbetsmarknaden. Ökar möjligheterna för människor att styra sitt liv, sin egen utveckling och bli en medaktör i samhället. Sociala företag kan stärka handlingsutrymmet. Sociala företag kan vara en del av att stärka strukturen och systemen för människor. Handlingsplan för jämlik folkhälsa (som idag är ute på remiss) innehåller delar om socialt företagande och upphandling av sociala företag. Nästa steg för Folkhälsokommittén är att sprida erfarenheten av metoden och handbok som tar fram av Mamas Retro och av modellen i Sfinx. Bilaga 2) PowerPoint från Folkhälsokommittén 4. Exempel från regionen: Satsningar tillsammans med samordningsförbundet i Sjuhärad och Företagsinkubatorn Sfinx i Göteborgsregionen Sfinx inkubator för sociala företag Sven Bartilsson, Coompanion Göteborg berättar om deras satsning på Sfinx, en verksamhet som ska fungera som en stödstruktur för start av fler hållbara sociala företag. Sfinx har ett stort samarbetspartnerskap med både myndigheter och etablerade sociala företag. Att driva en inkubator innebär att ge stöd efter behov. Sfinx tillhandahåller: - Kontor/mötesrum, datorer och stöd i administration. - Hälsopedagog/hälsoaktiviteter, karriärstöd (samarbete med myndigheter att få personer att gå från bidrag till lön) och grupp/individutveckling. - Fackutbildningar och entreprenörsutbildningar - Mentorskap - De olika företag som utvecklats i Sfinx bedriver en stor bredd på olika verksamheter. Sfinx metod: En grupp deltagare bildar en ekonomisk förening med minst tre delägare/medlemmar där Coompanion är en av delägarna. Deltagarna blir successivt delägare i företaget och då kan de ursprungliga delägarna som var med från starten lämna verksamheten. Deltagarna är med i inkubatorn under ett år och då ska de första personerna ha gått upp till anställning i det sociala företagen. Affärsidén behöver därför vara hållbar så att den genererar intäkter. Deltagarna får genom inkubatorn olika typer av utbildningar (affärsidé, organisation och ledarskap, budget, marknadsföring mm) med det viktigaste är att de kommer igång med aktiviteter i deras företag. Bilaga 3) PowerPoint Sfinx Sjuhäradmusketörerna Anders Lindauer, Coompanion Sjuhärad berättar om deras satsning på att samordna en stödstruktur i Sjuhärad för sociala företag. Sjuhäradmusketörerna är en ekonomisk förening 4

5 som startade upp efter ett trå-prigt Esf-projekt Kompanjonen. ESF-projektet var en samverkan mellan fem kommuner i Sjuhärad, Arbetsförmedlingen och Coompanion. Sjuhäradmusketörerna för nu dialog med Samordningsförbundet kring att ta fram en modell för stödstrukturen. Ett arbete som är tänkt att pågå i två år tillsammans med de berörda företagen som är med och driver Sjuhäradsmusketörerna. Företagen är idag: Guldkanten i Borås, Arbetsglädjen i Skene, Shabellerna i Borås, Idesömnad i Borås som totalt har drygt 20 personer i sysselsättning. Tänkt innehåll i den kommande stödstrukturmodellen: - Offert- och avtalsskrivning - Administrativt stöd (fakturering, löner, bokföring, bokslut, deklarationer) - Produkt- och affärsutveckling - Inkubator - möjlighet att få egna idéer förverkligade - Fortbildning - Friskvård, företagshälsa, personlig livsstil Målet att skapa en permanent plattform. Bilaga 4 PowerPoint Sjuhäradsmusketörerna 5. Workshop Vi delade upp oss i tre grupper och diskuterade kring behovet av riktade satsningar på socialt arbetsintegrerade företag ur ett regionalt perspektiv. 6. Diskussion i helgrupp Nedan följer en sammanställning i punktform av tankar/frågeställningar som uppkom i samtal i helgrupp. Behov av satsningar: Stödstrukturer behövs och det der idag olika ut i de olika delregionerna. Kan de delregionala plattformarna framöver fungera som stödstrukturer? Kanske inte som riktade stödstrukturer för arbetsintegrerande sociala företag, men genom att bidra till möjligheter att skapa stödstrukturer samt fungera som en plattform som kan hjälpa rätt med vart man kan vända sig med sina olika behov. Inkubatorerna är viktiga i starten, men vägen vidare efter att företaget är bildat är väldigt viktigt. Viktigt med mångfalden och inte bara prata om sociala företag utan även visa på andra föreningar som arbetar med verksamheter som driver arbetsmarknadsprojekt. Det finns också ett behov av kapital och av att köpa företag. Finansineringsfrågan och olika typer av finansieringsmodeller är viktig att driva. Kompetensutveckling av beslutsfattare: T ex att arrangera fler bussresor där man får besöka olika sociala företag och lära mer om deras verksamhet. Det hjälper till att öka förståelsen för 5

6 vad sociala företag är. Kommunalförbunden är viktiga att identifiera i detta arbete men också tjänstemän på kommunerna tillsammans med politikerna. Kompetensutveckling inom befintliga sociala företag: Det finns ett stort behov av satsningar på de företag som redan är igång. I Skaraborg finns t ex ett branschråd inom Kompetensplattformen som är inriktat på sociala företag. Det viktigaste idag är legitimitetsfrågan kring sociala företag. Man märker av ett allt större sug i frågan om sociala företag, kommuner vill veta och lära sig mer. I små kommuner finns dock en risk att frågan kring sociala företag konkurrerar med de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna. Att påverka genom beslut inom offentlig förvaltning: När Göteborg stad tog beslutet att 50 % av all tjänsteupphandling ska ske med social hänsyn, då började det hända en massa saker som påskyndar utveckling. På samma sätt var det när Västra Götalandsregionen arbetade med Gröna listan. På samma sätt finns möjligheter för regionen att ha en inverkan på utvecklingen. Regionen kan även arbeta nationellt med förutsättningar för sociala företag och satsningar på människor som står långt ifrån arbetsmarkanden. Det finns krafter idag, t ex på arbetsförmedlingen där man arbetar för ett gemensamt program för sociala företag. Ett kraftfullt verktyg regleringsbrev vad säger staten till sina myndigheter. Samordningsförbunden kan också vara ett sådant verktyg för regionen att arbeta med. Regionens roll: Förstärka samarbetet i delregionala. Modellbyggandet Ta fram modeller för samverkan och stödstrukturer. Så att varje aktör ser sin roll i arbetet med att stödja sociala företag. Regionen kan initiera uppbyggnaden av stödstrukturer. Använda det pågående arbetet med den regionala överenskommelsen för att lyfta frågan kring t ex sociala hänsyn i upphandling (som är en av flera förutsättningar för sociala företag att kunna verka). Vikten av handledning och kompetensutveckling även för befintliga sociala företag. Samverkan mellan Folkhälsa, Regionutveckling, Samordningsförbunden, kommunalförbunden, Tillväxtverket, SKL m.fl. för att arrangera ett eller flera större spridningsseminarier om Sociala företag. Regionen har idag ett struktur där de stödjer ett antal inkubatorer med olika inriktningar och geografisk spridning. Kan man även se inkubatorer för sociala företag som en del av den stödstrukturen? Kan man t ex titta på en modell där sociala företag kan fungera som underleverantörer till andra företag. Det kan vara ett sätt för dessa företag att svara upp gentemot sociala hänsyn i upphandling och ett sätt för sociala företag att få en del av upphandlingen trots att de inte alltid är så stora som krävs för att klara av upphandlingen som helhet. 6

7 Kopplingar till vårt program för Social ekonomi Arbetet med socialt arbetsintegrerade företag kan ses som en del av flera olika insatsområden inom programmet för Social ekonomi (t ex påverkans arbete, kompetensutveckling, socialt entreprenörskap mm). I nuläget finns inte behov av att göra specifikt riktade utlysningar utan istället bygga på det vi har. Som regional aktör är vår viktigaste uppgift att arbeta för att hitta strukturer och modeller samt arbeta med kunskapsspridning och på så sätt arbeta för att bättre klimat för sociala företag att verka i. Det kan också vara intressant att knyta arbetet med socialt företagande till satsningar inom kommande Regionalfond. Exempel på fortsatt arbete Titta på strukturerna kring sociala arbetsintegrerande företag. Det finns en kraft i sociala företag lokalt. Erfarenheterna av det som har gjorts hittills kan vi fortsätta och utveckla och lära sig mer av och sprida. Det finns ett växande intresse från kommunerna. Där är det möjligt för regionen och SER att sprida de erfarenheterna vi har och få de kommunerna som är i uppstartsfas att lära av erfarenheter och inte göra om misstag. Det kan också vara en väg för regionen att titta på detta område inom sitt uppdrag med samordningsförbunden. Arrangera en stor Kunskapskonferens kring socialt företagande under 2014 (ev på delregional nivå), tillsammans med SKL och Tillväxtverket. 7. Socialt entreprenörskap En arbetsgrupp ska bildas som arbetar vidare med struktur och upplägg för utlysningarna 30 september samt med marknadsföringsmaterial. Varje delregionalt nätverk har möjlighet att utse en person till arbetsgruppen. Lämna in namn till Lisa Lundin senast 10 maj. 6. Övriga frågor Teman för höstens SER: 4 september tema Regional Överenskommelse 8 november tema Programmet Social ekonomi och prioriterade satsningar för 2014 Pilotsatsning Att mäta sociala värden: Pilotsatsningen är nu igång och sker genom en samverkan mellan Regionutvecklingssekretariatet, Kultursekretariatet, Folkhälsokommitténs sekretariat och Rättighetskommitténs kansli. Totalt kommer åtta föreningar att erbjudas möjlighet att delta i en gratis utbildning i SROI och genomföra en analys. Lisa Lundin återkommer med mer information. 7. Nästa SER-möte 4 september, kl 13-16:30 i Göteborg tema Regional Överenskommelse. 7

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin.

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Vad är en social innovation? Vad är en social innovation? Trots att termen social innovation är något nytt så är sociala

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför!

Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför! Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför! Rapport 0123 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur

Läs mer

Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012

Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012 Transnationell resa Frankrike 11-15 Mars 2012 Grenoble - Aix en Provence Marseille Sammanställt av Kristina Söderlund Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 3 Deltagare... 3 Lärande besök... 4 1.

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Företagen som försvann. En explorativ kartläggning av nedlagda eller ombildade arbetsintegrerade sociala företag 2006 2013.

Företagen som försvann. En explorativ kartläggning av nedlagda eller ombildade arbetsintegrerade sociala företag 2006 2013. Företagen som försvann. En explorativ kartläggning av nedlagda eller ombildade arbetsintegrerade sociala företag 2006 2013. Förord Antalet arbetsintegrerande sociala företag växer. Från ett fyrtiotal i

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer