Förstudie sociala företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie sociala företag"

Transkript

1 Dnr Förstudie sociala företag Vi vill! Vi kan

2 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Resultat... 4 Jämställdhetsintegrering... 8 Tillgänglighet för personer med funktionshinder... 9 Programkriterier(samverkan, strategisk påverkan, lärande miljöer och innovation)... 9 Kontaktperson... 10

3 3 Bakgrund Deltagande samordningsförbund och kommuner i förstudien vill undersöka förutsättningarna för ett socialt företagande i regionen. Syftet med förstudien är att kunna starta ett eller flera genomförandeprojekt för att bilda och utveckla sociala företag med en målsättning att kunna erbjuda en arbetsmarknad för de grupper av människor, som idag inte kan finna en plats på befintlig arbetsmarknad. Dessa nya arbetsplatser kan också bli ett stöd för individer och ett steg på vägen till en plats på befintlig arbetsmarknad att etablera ett regionalt samarbete för att inventera och definiera gemensamma behov information och erfarenhetsöverföring om socialt företagande till myndigheter, organisationer, näringsliv Målet med förstudien är att ta reda på om det finns tillräckliga förutsättningar att kunna bilda och driva sociala företag. Det handlar om att få fram ett underlag för framtida beslut. Förstudien skall ge svar på vilka kommuner som är intresserade av att delta i ett genomförandeprojekt i syfte att kunna erbjuda ett större utbud av olika sociala företag. Medverkande under förstudien Samordningsförbunden Norra Dalsland, Vänersborg/Mellerud och Trollhättan/Grästorp Kommunerna: Dals Ed, Bengtsfors, Åmål, Mellerud, Vänersborg, Trollhättan och Grästorp Arbetsmetod Under förstudien har ett omfattande kartläggningsarbete genomförts. Uppgifter har inhämtats framför allt från arbetsförmedlingar, försäkringskassor och olika enheter inom kommunerna där målgruppen är aktuell. Kontaktpersoner har utsetts i respektive kommun och samordningsförbund och dessa har tillsammans med representant för projektägaren och projektledare bildat en referensgrupp. Namnen återfinns i slutet av dokumentet. Referensgruppen har arbetat fram ett underlag till förstudien och till en ansökan om genomförande. För att få fram information om förutsättningarna för ett socialt företagande har vi använt oss av bland annat följande frågeställningar: finns behoven och i så fall, identifiera målgrupperna långtidsarbetslösa, funktionshindrade m fl. finns förutsättningar att göra om befintliga kommunala verksamheter inom vilka näringsområden finns förutsättningar för att driva sociala företag med viss ekonomisk vinst hur motivera till bildande av sociala företag hos deltagare, politiker m fl. finns intresse hos det lokala näringslivet hur skulle ett sådant samarbete se ut inventera nya idéer till sociala företag är din kommun intresserad av sociala företag är din kommun beredd att satsa medel för handledare, lokalhyror mm

4 4 Fördelarna med att använda dessa frågeställningar är, förutom att samma information inhämtas av respektive kontaktperson, att det finns möjlighet att förklara, diskutera och ställa följdfrågor. Genom att förklara och klargöra syftet med förstudien finns också möjlighet att öka intresset för sociala företag hos intervjuade personer. Definition av ett socialt företag (Nutek): har som ett av sina huvudsakliga mål att genom företagande integrera personer som står långt från arbetsmarknaden huvudsakligen återinvesterar sina vinster i egna verksamheten eller liknande verksamhet skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt är fristående från offentlig verksamhet Det europeiska forskningsnätverket EMES har studerat det sociala företagandet i de flesta EU länder. Svenska forskare har deltagit och bland annat beskrivit Samhall och arbetskooperativ. Genom denna forskning har de sociala företagen klassificerats enligt följande modell: 1 Övergångsföretag, som erbjuder arbetsträning, rehabilitering och utbildning. Därefter går deltagarna vidare till andra företag. 2 Företag, som skapar permanenta arbeten och erbjuder arbeten som finansieras genom försäljning av varor och tjänster till marknaden. 3 Permanent subventionerade företag, som erbjuder arbetsplatser för svårt funktionshindrade. 4 Företag, som arbetar med personer, som har haft stora sociala problem. Dessa erbjuder rehabilitering och arbetsplatser till bland annat före detta missbrukare och kriminellt belastade. De sociala företagen har, liksom övriga företag, en affärsidé, säljer produkter och tjänster och är etablerade inom såväl privat som offentlig sektor. De sociala företagen är arbetsintegrerande och arbetar ofta med rehabilitering, arbetsträning och stöd till personer som av olika skäl hamnat utanför arbetsmarknaden. Stödet kommer då bland annat från personer med egen erfarenhet av utanförskap. Detta är en av företagets affärsidéer. Sociala företag bygger på småskalighet och lokal förankring, vilket kan vara en framgångsfaktor genom att deltagarna blir synliga och tar ansvar efter förmåga. Organisation och produktion blir greppbar och synlig i sitt närområde. Genom att arbeta tillsammans och 100 procent av sin förmåga, även om den är nedsatt av funktionshinder, kan en produktion skapas och utvecklas. Resultat Ökat kunskapen om socialt företagande Förstudien har haft avgörande betydelse för att aktualisera det sociala företagandet ute i kommunerna. Genom att medverkande i förstudien initialt har haft möjlighet att påverka

5 5 arbetet, kan ett genomförandeprojekt förankras från början och grunden har därmed lagts. I några kommuner finns förankringen såväl politiskt som på tjänstemannanivå. I andra kommuner krävs ytterligare informationsinsatser kring socialt företagande. En bred kunskapshöjning om vad de sociala företagen kan erbjuda är nödvändig på olika nivåer i samtliga kommuner, arbetsförmedlingar, försäkringskassor och framförallt blivande kooperatörer. Företagsföreningar, banker, revisorer och andra av betydelse för att det sociala företaget skall få den information och kunskap de kan tänkas behöva. Som ett led i att öka kunskapen om socialt företagande i de deltagande kommunerna har projektägaren i samarbete med Coompanion under tiden för förstudien arrangerat en studieresa till Göteborg för besök hos fyra av Vägen Ut kooperativen och med deltagare från kommuner, såväl tjänstemän som politiker, samt personal från Arbetsförmedling och Försäkringskassa arrangerat en välbesökt workshop i Mellerud, där referensgruppen valt som tema, hur man startar ett socialt företag och att arbeta med en genomförandeansökan samt genomfört ett seminarium om upphandling med sociala hänsyn och genusperspektiv (25 jan). Seminariet vänder sig till de politiker och tjänstemän som ansvarar för och genomför upphandlingar. Hur uppmuntra till företagande och hur finna blivande entreprenörer? Sociala företag driver affärsverksamhet med medarbetarna och deras förutsättningar i centrum(nutek). Begreppet socialt entreprenörskap är enligt den amerikanska forskaren Ellen O Connor att använda marknadsorienterade idéer i socialt syfte, för det allmännas bästa. Socialt entreprenörskap, som skapar arbete är ett nytt sätt att se på arbetsliv och företagande. Sociala entreprenörer är eldsjälarna, som kan skapa affärsverksamhet, där kompetensen hos personer med arbetshinder används, kan engagera andra människor och driva sina idéer med stort engagemang. De är möjliggörare och har ett brett nätverk på alla nivåer inom såväl offentlig som privat sektor. De deltagande kommunerna uppger att de har god kännedom om personer som deltar i arbetsmarknadsåtgärder. De kan lätt nå ut med information om och stimulera till socialt företagande. För att sprida information, inspiration och kunskap om socialt företagande och dess villkor, bör man planera för olika aktiviteter. Det kan t ex vara framtidsverkstäder, där flera kommuner går samman och riktar sig till blivande kooperatörer och deltagare i sociala företag. Sedan som ett led i arbetet att uppmuntra till företagande kommer en anpassad handledningsmetod att tas fram för att stimulera och instruera till ett kreativt entreprenörskap och aktivt deltagande. Deltagarna skall bygga upp nätverk och få möjlighet att knyta värdefulla kontakter. Stödfunktioner Varje kommun bör ha en plan för hur man skall stödja socialt företagande, en kontaktperson med ansvar för sociala företag bör finnas på varje arbetsförmedling och hos varje försäkringskassa. Arbetsförmedlingens jobb och utvecklingsgaranti fas 3 kan leda till ett ökat samarbete.

6 6 En förutsättning för att utveckla hållbara sociala företag är att de offentliga aktörerna är beredda att stötta verksamheten under lång tid. Kommunerna har en stödjande och stimulerande roll till de sociala företagarna, medan dessa själva måste få utgöra drivkrafterna i utvecklingen av företaget. Resurser som handledare, nätverk och referensgrupp byggs upp kring deltagarna. Startas flera företag upp kan dessa samverka i frågor som rör ekonomi, marknadsföring, utbildning och personalutveckling. En effekt av förstudien kan bli att bilda ett partnerskap för sociala företag. Dialog kommer att föras med i första hand de tre samordningsförbunden, som redan idag har en grund för en sådan organisation. Sammansättningen av ett aktivt partnerskap är en framgångsfaktor, vilket erfarenheter från Equal visat. Ytterligare kontakter och information kommer att krävas för att åstadkomma detta. Coompanion ger information, rådgivning och utbildning till grupper som vill starta företag tillsammans. SKOOPI sociala arbetskooperativens intresseorganisation. I SKOOPI är cirka hälften av landets sociala företag medlemmar. De arbetar med information och stöd till sina medlemmar genom att erbjuda utbildningar, konferenser, seminarier mm. En av de viktigaste uppgifterna är att skapa mötesplatser för medlemsföretagen, där man kan utbyta erfarenheter. Utbildning Socialt entreprenörskap, som skapar arbete för personer som har blivit utestängda från arbetsmarknaden, kan få tid att växa fram under ett genomförandeprojekt. Utbildning för blivande kooperatörer upphandlas och skall bygga på deltagarnas specifika behov och problemställningar. Utbildningen bygger upp engagemang och kunskap om det sociala företagandet med affärsplanen som grund. Behov av skräddarsydda utbildningar kommer att finnas. Som exempel kan personer med kultur och språkkompetens bli en viktig aktör inom kommunal hemtjänst. I ett socialt företag har handledarna en central roll. Med rätt stöd, kompetens och utbildning hos handledarna kan deltagarna i ett socialt företag tryggt växa och utvecklas positivt. De personer, som blir handledare bör, förutom att vara eldsjälar, ha förståelse för deltagarnas behov, kunskaper i det sociala företagandet, ha ett nätverk och förtroendekapital på alla nivåer. Handledaren bidrar till deltagarnas ökade självständighet så att möjligheten till egen försörjning kan uppnås. Handledarens roll bör ses som temporär. Efterhand som deltagarna växer in i sina roller tonas handledarrollen ned. Kvalitetssäkring i det sociala företaget Uppföljning och utvärdering bör ske i form av kontinuerlig process och resultatutvärdering. Processutvärderingen har fokus på den pågående processen genom att studera förutsättningarna för hur målen nås och genom att följa utvecklingen i projektet ökas kunskapen om hur samhällets insatser bör se ut. I en uppföljning bör de samhällsekonomiska effekterna belysas och en metod är att göra socioekonomiska bokslut. Det är en metod som redovisar samhällets kostnader för personer som befinner sig i utanförskap och jämför dessa med samhällets kostnader då dessa är aktiva i t.ex. sociala företag. Metoden har genomförts av utomstående experter i pågående sociala företag som Basta och Vägen ut. Denna metod kan med fördel användas för att övertyga berörda politiker och tjänstemän om vinsterna med det sociala företagandet.

7 7 Man kan också mäta sociala mål i verksamheten kan projektledningen se hur olika områden uppfattas och hur de kan förbättras. Det gäller både den sociala och affärsmässiga delen. Resultatet får en förankring eftersom målen arbetats fram gemensamt med kooperatörer och intressenter. Förändringar blir då lättare att genomföra. Områden som berörs kan vara trivsel på arbetet, kundrelationer, kommunikation och arbetsfördelning. Se vidare på Sammanfattning av de lokala förutsättningarna Förstudien har bekräftat att förutsättningarna finns för att starta sociala företag i ett flertal kommuner. Medverkande i förstudien har varit kontakt med och intervjuat politiker, tjänstemän och privata företagare. Målgrupperna ser olika ut i kommunerna. I en kommun vänder man sig till psykiskt funktionshindrade, medan andra vänder sig till långtidsarbetslösa och sjukskrivna Som framgår av den statistik på målgrupper, som framtagits, finns ett behov av en ny arbetsmarknad i samtliga kommuner. Behovet är stort av fler företag, som skapar förutsättningar för fler att få arbete och möjlighet till rehabilitering. Samtliga deltagande kommuner har en positiv inställning till sociala företag. Intresset är stort för att skapa en ny arbetsmarknad för att så många som möjligt kan delta i arbetslivet och få en egen lön. Genom en bred, positiv samverkan mellan myndigheter, organisationer och det privata näringslivet får det sociala företaget möjlighet att växa. Samtliga kommuner ser ett genomförandeprojekt som en möjlighet till att sprida kunskap om socialt företagande, att hitta blivande kooperatörer, att stödja tänkbara kooperatörer med utbildning, administration och kontakter. I ett sådant projekt ser man också möjligheten att rekrytera handledare med bred kompetens. Utbildningsbehovet hos anställda, blivande handledare och kooperatörer kan tillgodoses. I Åmål, Dals Ed och Mellerud finns kommunala verksamheter, vilka idag ligger under arbetsmarknadsenheterna och LSS, som kan knoppas av. Det finns också en politisk vilja och motivation till att sociala företag startas. Det finns konkreta förslag till verksamheter, såväl nya som pågående, att driva. Vänersborgs kommun är man inom förvaltningarna för omsorg/psykiatri positiv till att medverka i ett genomförandeprojekt med möjlighet att starta nya verksamheter. I dagsläget är det inte aktuellt att knoppa av befintliga kommunala verksamheter. Trollhättans stad är positivt inställd till att nya sociala företag startas och kommer att stödja sådana initiativ, vilka växer fram genom kooperatörernas egen kraft. Det är viktigt att nå ut med information till tänkbara kooperatörer och att samverkan mellan myndigheter sker. Här finns möjlighet att få stöd av Coompanion, som under år 2010 fått medel för information från Tillväxtverket. Grästorps kommun har tagit ett inriktningsbeslut där man ställer sig positiv till socialt företagande och avser att stötta denna form. Man har identifierat målgrupper, som genom delaktighet, kunskap och information kan motiveras till ett socialt företagande. Avseende det lokala näringslivet behövs mycket information om vad socialt företagande är. Bengtsfors kommun har inte lämnat svar på frågeställningarna. Under förstudietiden har många nya affärsidéer tagits fram, t ex hemtjänst, legotillverkning, turism, naturguidning mm. Det kan vara social franchising, där man köper rättigheterna till

8 8 varumärket och får utbildning för verksamheten(lemat hotellkedja, Vägen ut kooperativen m fl). Affärsidéer, som kopieras och blir till företag med ekonomisk och mänsklig vinst utifrån medarbetarnas och omvärldens behov. Medarbetarnas delaktighet i det dagliga arbetet, driften av företaget och den egna utvecklingen är en avgörande framgångsfaktor. Att vara behövd, få möjlighet att utvecklas och ta ansvar är det som skiljer ut de sociala företagen från annan rehabiliterande verksamhet och sysselsättning. Intresset hos det lokala näringslivet har varit positivt i en del kommuner och man vill bli involverad redan i ett genomförandeprojekt. I andra finns ett stort behov av information och kunskap om socialt företagande. Samarbete med befintliga företag, mentorskap och bemanning är förslag som uppkommit och som kan läggas till listan på nya affärsidéer. Viktigt är att alla inblandade väl känner till förutsättningarna, är delaktiga och stöttar de sociala företagens utveckling. I förstudien har påpekats från flera kommuner att det är av största betydelse att man tar ut marknadsmässiga priser vid försäljning av varor och tjänster för att undvika snedvriden konkurrens. Sök samarbete med det privata näringslivet. Det ekonomiska ansvaret bör decentraliseras så långt som möjligt så, att kooperatörerna känner att de har en aktiv del i hur det går för företaget. Idag finns många olika former av bidrag till anställningar och andra ersättningsformer för personer som arbetar i de sociala företagen. Istället borde de som arbetar i ett socialt företag ha ett anställningsförhållande och en lön oavsett vilken arbetsförmåga man har, om det är kvinna eller man. Jämställdhetsintegrering Styrkor och svagheter i dag möjligheter och risker/hot i framtiden Målgrupperna består av personer som varit arbetslösa under lång tid, funktionshindrade fysiskt och psykiskt, ungdomar. Vid våra återkommande möten i referensgruppen har jämställdhetsintegrering diskuterats och nedanstående swot analys vuxit fram. Detsamma gäller tillgänglighet. I en eventuell ansökan om genomförande kommer swot analysen att konkretiseras och en jämn fördelning mellan kvinnor och män eftersträvas. Styrkor Ett arbetsklimat som bidrar till ökad hälsa och livskvalitet. Gemensam värdegrund och delaktighet i framtagande av jämställdhetspolicy. Från början jämställda styrelser. Svagheter Arbetsuppgifter delas upp traditionellt. Svagt intresse för jämställdhetsfrågor. Större andel låginkomsttagare bland kvinnor.

9 9 Möjligheter Uppmuntra kvinnor att bli företagare. Integrera och kvalitetssäkra jämställdhetsutbildning i handledar och kooperatörsutbildningen. Lyfta fram traditionellt kvinnliga kunskaper och erfarenheter till att bli affärsmässiga fördelar. Ta fram enkla metoder för att arbeta med jämställdhet. Integrera jämställdhetsperspektivet i kvalitetssäkringsarbetet. Eget arbete egen lön. Risker/Hot Finansieringssvårigheter. Svårt att förändra attityder kvinnligt/manligt. Fler män än kvinnor rekryteras. Tillgänglighet för personer med funktionshinder I ett socialt företag där varje person arbetar 100 procent av sin förmåga är tillgänglighet på alla plan en viktig fråga. I ett genomförandeprojekt kan ett samarbete med HSO vara av intresse. Fysisk tillgänglighet: År 2010 skall enkelt avhjälpta hinder vara borta enligt den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Det yttersta ansvaret vilar på stat och kommun. De lokaler, som idag används på Arbetsmarknadsenheterna är till stor del anpassade för personer med funktionshinder. I ett eventuellt genomförandeprojekt kommer fokus att ligga på arbetsförmåga och inte eventuellt arbetshinder. Därför är det en självklarhet att lokalerna skall vara anpassade för personer med olika funktionshinder. Se Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning via Tillgänglig verksamhet: I ett genomförandeprojekt skall personer med olika funktionshinder mötas av stor tillgänglighet i de olika verksamheterna och ges möjlighet till personlig utveckling utifrån sina egna ambitioner och förutsättningar. Den personal som engageras i projektet skall ha kunskap och kompetens för att möta personer med funktionshinder. Tillgänglig information och kommunikation: Av de deltagande kommunerna har Mellerud, Vänersborg och Trollhättan tillgänglighetsinformation på sina hemsidor. All tillgänglig information skall göras åtkomlig och begriplig för alla. I inledningsskedet vid rekrytering av deltagare till ett genomförandeprojekt Programkriterier(samverkan, strategisk påverkan, lärande miljöer och innovation) Samverkan Inledningsvis har sju kommuner och tre samordningsförbund aktivt deltagit i denna förstudie. I ett socialt företag är samverkan med myndigheter av största betydelse för att öka antalet sociala företag i regionen. Under förstudien har viktiga offentliga

10 10 samverkansparter som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan deltagit i workshop mm. I det fortsatta arbetet är samverkan oerhört viktigt för att nå resultat. Utöver nämnda myndigheter bör Västra Götalandsregionen/regional utveckling involveras och ett nära samarbete med det privata näringslivet utvecklas. Samverkan sker kring medarbetarens arbetsförmåga, utveckling, lön osv. kombinerat med det sociala företagets affärsutveckling i fokus. En samverkan som leder till ett gemensamt utvecklingsområde. Strategisk påverkan I ett genomförandeprojekt kan medel för ett transnationellt samarbete sökas. Ett förslag är ett erfarenhetsutbyte med annat EU land, som dels kommit längre i det sociala företagandet dels ett utbyte i forskningssyfte. En anledning till det sistnämnda är, att det är brist på ny forskning och studier i Sverige, som kan ligga till grund för samhällssatsningar. Under förstudien har arbetet med information och kunskap om sociala företag tagit fart. Intresset har varit sig stort i de deltagande kommunerna och ytterligare kommuner har visat intresse av att delta vid informationstillfällen och workshop. Innovation Ett genomförandeprojekt uppfyller väl programkriteriet för innovativ verksamhet av flera orsaker: I ett socialt företagande tar man ett helhetsgrepp om situationer som tidigare åtgärdats genom enskilda insatser I regionen finns få pågående sociala kooperativ Nya metoder för att motivera till ett kreativt entreprenörskap inom sociala ekonomin Kontaktperson Torbjörn Svedung tel Övriga medverkande i förstudien: Ulrica Zandsén, Samordningsförbundet Norra Dalsland Per Henrik Larsson, Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Ann Kickeus, Samordningsförbundet Trollhättan/Grästorp Magnus Åkesson, Dals Eds kommun Sven Åke Gustafsson, Bengtsfors kommun Stefan Öhrn, Åmåls kommun Thomas Clewe, Melleruds kommun Per Ekman, Vänersborgs kommun Kåre Johansson, Trollhättans stad Karin Rodrick, Grästorps kommun Ing Marie Ottosson, projektledare

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 11 sociala företag

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ulf Lundström Datum 2013-08-22 Diarienummer UAN-2013-0368.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Eva Johansson. www.tillvaxtverket.se. eva.johansson@tillvaxtverket.se. Tel: 08 681 96 61

Eva Johansson. www.tillvaxtverket.se. eva.johansson@tillvaxtverket.se. Tel: 08 681 96 61 Eva Johansson www.tillvaxtverket.se eva.johansson@tillvaxtverket.se Tel: 08 681 96 61 Arbetsintegrerande Sociala företag driver näringsverksamhet med ändamål att integrera människor i samhälle och arbetsliv

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2012-07-18 SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Socialt företag- en väg till egen försörjning Dnr: 2011/15-SFV Rapportering avser Slutrapport för perioden 2012-01-01-2012-06-30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10 KARLSTADS KOMMUN Ärende 10 Dnr KS-2011-660 Dpl 01 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-11 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Politiskt initiativ

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Projektet Stödstruktur för socialt företagande

Projektet Stödstruktur för socialt företagande PROJEKTBESKRIVNING 10-11-15 Projektet Stödstruktur för socialt företagande 1. Uppdrag Samordningsförbundet Umeå beslutade att bevilja medel till en förstudie som bl.a. syftar till att utreda en projektidé

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Syftebeskrivning Hotell

Syftebeskrivning Hotell Svalöv, 2015-03-30 Syftebeskrivning Hotell 1 SAMMANFATTNING... 1 1.1 PROBLEMBESKRIVNING... 1 1.2 LÖSNINGSBESKRIVNING... 1 1.4 OM OSS... 1 2 PROBLEMBESKRIVNING: INTEGRATION AV MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

( GDMPANION SALA KOM UN. Ink. 2013-12- O 5. Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1. Kommunstyrelsens förvaltning

( GDMPANION SALA KOM UN. Ink. 2013-12- O 5. Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1. Kommunstyrelsens förvaltning Bi l a ga KS 201 3 / 285/ 1 Västerås den 4 december 2013 SALA KOM UN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-12- O 5 Coompanion Västmanland ansöker härmed om anslag för 2014 års verksamhet, som ska ses

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Kartläggning sociala företag VÄRNAMO

Kartläggning sociala företag VÄRNAMO Kartläggning sociala företag VÄRNAMO 1 Bakgrund till pågående kartläggning Värnamo kommun (2014) Ca 33 000 invånare. Befolkningen ökade med 27 personer i juli månad. Den öppna ungdomsarbetslösheten i Värnamo

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 2.1 Organisation... 3 3 Uppdrag, revisonsfråga

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

LINKOOPERATIVET Det sociala företaget i Skäggetorp

LINKOOPERATIVET Det sociala företaget i Skäggetorp Linköping 2011-08-12 LINKOOPERATIVET Det sociala företaget i Skäggetorp FC Linköping United är sedan år 2007 en fotbollsförening i Skäggetorp med 150 medlemmar. Fotbollsföreningen samarbetar med kommunen,

Läs mer

Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen

Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen Projekt Vägen till Bostad Regeringens hemlöshetssatsning 2 år Pågår till 2010-10-31 Vägen ut! kooperativen i samarbete med Kriminalvården Region Väst /

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Beviljade projekt. Utlysning 2011: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag

Beviljade projekt. Utlysning 2011: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag Beviljade projekt Utlysning 2011: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag Vägen ut! Kooperativen 164805 249 000 Vägen ut! Produktkatalog 2012 Elisabeth Mattsson elisabeth@

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte ❿Det övergripande syftet är att genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Projektplan, självhjälpsgrupper

Projektplan, självhjälpsgrupper REGION JÖNKÖPINGS LÄN Projektplan, självhjälpsgrupper Främjande av psykisk hälsa Ansökan om medel från Finnvedens samordningsförbund 2015-01-07 Utveckla och implementera förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer