Förstudie sociala företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie sociala företag"

Transkript

1 Dnr Förstudie sociala företag Vi vill! Vi kan

2 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Resultat... 4 Jämställdhetsintegrering... 8 Tillgänglighet för personer med funktionshinder... 9 Programkriterier(samverkan, strategisk påverkan, lärande miljöer och innovation)... 9 Kontaktperson... 10

3 3 Bakgrund Deltagande samordningsförbund och kommuner i förstudien vill undersöka förutsättningarna för ett socialt företagande i regionen. Syftet med förstudien är att kunna starta ett eller flera genomförandeprojekt för att bilda och utveckla sociala företag med en målsättning att kunna erbjuda en arbetsmarknad för de grupper av människor, som idag inte kan finna en plats på befintlig arbetsmarknad. Dessa nya arbetsplatser kan också bli ett stöd för individer och ett steg på vägen till en plats på befintlig arbetsmarknad att etablera ett regionalt samarbete för att inventera och definiera gemensamma behov information och erfarenhetsöverföring om socialt företagande till myndigheter, organisationer, näringsliv Målet med förstudien är att ta reda på om det finns tillräckliga förutsättningar att kunna bilda och driva sociala företag. Det handlar om att få fram ett underlag för framtida beslut. Förstudien skall ge svar på vilka kommuner som är intresserade av att delta i ett genomförandeprojekt i syfte att kunna erbjuda ett större utbud av olika sociala företag. Medverkande under förstudien Samordningsförbunden Norra Dalsland, Vänersborg/Mellerud och Trollhättan/Grästorp Kommunerna: Dals Ed, Bengtsfors, Åmål, Mellerud, Vänersborg, Trollhättan och Grästorp Arbetsmetod Under förstudien har ett omfattande kartläggningsarbete genomförts. Uppgifter har inhämtats framför allt från arbetsförmedlingar, försäkringskassor och olika enheter inom kommunerna där målgruppen är aktuell. Kontaktpersoner har utsetts i respektive kommun och samordningsförbund och dessa har tillsammans med representant för projektägaren och projektledare bildat en referensgrupp. Namnen återfinns i slutet av dokumentet. Referensgruppen har arbetat fram ett underlag till förstudien och till en ansökan om genomförande. För att få fram information om förutsättningarna för ett socialt företagande har vi använt oss av bland annat följande frågeställningar: finns behoven och i så fall, identifiera målgrupperna långtidsarbetslösa, funktionshindrade m fl. finns förutsättningar att göra om befintliga kommunala verksamheter inom vilka näringsområden finns förutsättningar för att driva sociala företag med viss ekonomisk vinst hur motivera till bildande av sociala företag hos deltagare, politiker m fl. finns intresse hos det lokala näringslivet hur skulle ett sådant samarbete se ut inventera nya idéer till sociala företag är din kommun intresserad av sociala företag är din kommun beredd att satsa medel för handledare, lokalhyror mm

4 4 Fördelarna med att använda dessa frågeställningar är, förutom att samma information inhämtas av respektive kontaktperson, att det finns möjlighet att förklara, diskutera och ställa följdfrågor. Genom att förklara och klargöra syftet med förstudien finns också möjlighet att öka intresset för sociala företag hos intervjuade personer. Definition av ett socialt företag (Nutek): har som ett av sina huvudsakliga mål att genom företagande integrera personer som står långt från arbetsmarknaden huvudsakligen återinvesterar sina vinster i egna verksamheten eller liknande verksamhet skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt är fristående från offentlig verksamhet Det europeiska forskningsnätverket EMES har studerat det sociala företagandet i de flesta EU länder. Svenska forskare har deltagit och bland annat beskrivit Samhall och arbetskooperativ. Genom denna forskning har de sociala företagen klassificerats enligt följande modell: 1 Övergångsföretag, som erbjuder arbetsträning, rehabilitering och utbildning. Därefter går deltagarna vidare till andra företag. 2 Företag, som skapar permanenta arbeten och erbjuder arbeten som finansieras genom försäljning av varor och tjänster till marknaden. 3 Permanent subventionerade företag, som erbjuder arbetsplatser för svårt funktionshindrade. 4 Företag, som arbetar med personer, som har haft stora sociala problem. Dessa erbjuder rehabilitering och arbetsplatser till bland annat före detta missbrukare och kriminellt belastade. De sociala företagen har, liksom övriga företag, en affärsidé, säljer produkter och tjänster och är etablerade inom såväl privat som offentlig sektor. De sociala företagen är arbetsintegrerande och arbetar ofta med rehabilitering, arbetsträning och stöd till personer som av olika skäl hamnat utanför arbetsmarknaden. Stödet kommer då bland annat från personer med egen erfarenhet av utanförskap. Detta är en av företagets affärsidéer. Sociala företag bygger på småskalighet och lokal förankring, vilket kan vara en framgångsfaktor genom att deltagarna blir synliga och tar ansvar efter förmåga. Organisation och produktion blir greppbar och synlig i sitt närområde. Genom att arbeta tillsammans och 100 procent av sin förmåga, även om den är nedsatt av funktionshinder, kan en produktion skapas och utvecklas. Resultat Ökat kunskapen om socialt företagande Förstudien har haft avgörande betydelse för att aktualisera det sociala företagandet ute i kommunerna. Genom att medverkande i förstudien initialt har haft möjlighet att påverka

5 5 arbetet, kan ett genomförandeprojekt förankras från början och grunden har därmed lagts. I några kommuner finns förankringen såväl politiskt som på tjänstemannanivå. I andra kommuner krävs ytterligare informationsinsatser kring socialt företagande. En bred kunskapshöjning om vad de sociala företagen kan erbjuda är nödvändig på olika nivåer i samtliga kommuner, arbetsförmedlingar, försäkringskassor och framförallt blivande kooperatörer. Företagsföreningar, banker, revisorer och andra av betydelse för att det sociala företaget skall få den information och kunskap de kan tänkas behöva. Som ett led i att öka kunskapen om socialt företagande i de deltagande kommunerna har projektägaren i samarbete med Coompanion under tiden för förstudien arrangerat en studieresa till Göteborg för besök hos fyra av Vägen Ut kooperativen och med deltagare från kommuner, såväl tjänstemän som politiker, samt personal från Arbetsförmedling och Försäkringskassa arrangerat en välbesökt workshop i Mellerud, där referensgruppen valt som tema, hur man startar ett socialt företag och att arbeta med en genomförandeansökan samt genomfört ett seminarium om upphandling med sociala hänsyn och genusperspektiv (25 jan). Seminariet vänder sig till de politiker och tjänstemän som ansvarar för och genomför upphandlingar. Hur uppmuntra till företagande och hur finna blivande entreprenörer? Sociala företag driver affärsverksamhet med medarbetarna och deras förutsättningar i centrum(nutek). Begreppet socialt entreprenörskap är enligt den amerikanska forskaren Ellen O Connor att använda marknadsorienterade idéer i socialt syfte, för det allmännas bästa. Socialt entreprenörskap, som skapar arbete är ett nytt sätt att se på arbetsliv och företagande. Sociala entreprenörer är eldsjälarna, som kan skapa affärsverksamhet, där kompetensen hos personer med arbetshinder används, kan engagera andra människor och driva sina idéer med stort engagemang. De är möjliggörare och har ett brett nätverk på alla nivåer inom såväl offentlig som privat sektor. De deltagande kommunerna uppger att de har god kännedom om personer som deltar i arbetsmarknadsåtgärder. De kan lätt nå ut med information om och stimulera till socialt företagande. För att sprida information, inspiration och kunskap om socialt företagande och dess villkor, bör man planera för olika aktiviteter. Det kan t ex vara framtidsverkstäder, där flera kommuner går samman och riktar sig till blivande kooperatörer och deltagare i sociala företag. Sedan som ett led i arbetet att uppmuntra till företagande kommer en anpassad handledningsmetod att tas fram för att stimulera och instruera till ett kreativt entreprenörskap och aktivt deltagande. Deltagarna skall bygga upp nätverk och få möjlighet att knyta värdefulla kontakter. Stödfunktioner Varje kommun bör ha en plan för hur man skall stödja socialt företagande, en kontaktperson med ansvar för sociala företag bör finnas på varje arbetsförmedling och hos varje försäkringskassa. Arbetsförmedlingens jobb och utvecklingsgaranti fas 3 kan leda till ett ökat samarbete.

6 6 En förutsättning för att utveckla hållbara sociala företag är att de offentliga aktörerna är beredda att stötta verksamheten under lång tid. Kommunerna har en stödjande och stimulerande roll till de sociala företagarna, medan dessa själva måste få utgöra drivkrafterna i utvecklingen av företaget. Resurser som handledare, nätverk och referensgrupp byggs upp kring deltagarna. Startas flera företag upp kan dessa samverka i frågor som rör ekonomi, marknadsföring, utbildning och personalutveckling. En effekt av förstudien kan bli att bilda ett partnerskap för sociala företag. Dialog kommer att föras med i första hand de tre samordningsförbunden, som redan idag har en grund för en sådan organisation. Sammansättningen av ett aktivt partnerskap är en framgångsfaktor, vilket erfarenheter från Equal visat. Ytterligare kontakter och information kommer att krävas för att åstadkomma detta. Coompanion ger information, rådgivning och utbildning till grupper som vill starta företag tillsammans. SKOOPI sociala arbetskooperativens intresseorganisation. I SKOOPI är cirka hälften av landets sociala företag medlemmar. De arbetar med information och stöd till sina medlemmar genom att erbjuda utbildningar, konferenser, seminarier mm. En av de viktigaste uppgifterna är att skapa mötesplatser för medlemsföretagen, där man kan utbyta erfarenheter. Utbildning Socialt entreprenörskap, som skapar arbete för personer som har blivit utestängda från arbetsmarknaden, kan få tid att växa fram under ett genomförandeprojekt. Utbildning för blivande kooperatörer upphandlas och skall bygga på deltagarnas specifika behov och problemställningar. Utbildningen bygger upp engagemang och kunskap om det sociala företagandet med affärsplanen som grund. Behov av skräddarsydda utbildningar kommer att finnas. Som exempel kan personer med kultur och språkkompetens bli en viktig aktör inom kommunal hemtjänst. I ett socialt företag har handledarna en central roll. Med rätt stöd, kompetens och utbildning hos handledarna kan deltagarna i ett socialt företag tryggt växa och utvecklas positivt. De personer, som blir handledare bör, förutom att vara eldsjälar, ha förståelse för deltagarnas behov, kunskaper i det sociala företagandet, ha ett nätverk och förtroendekapital på alla nivåer. Handledaren bidrar till deltagarnas ökade självständighet så att möjligheten till egen försörjning kan uppnås. Handledarens roll bör ses som temporär. Efterhand som deltagarna växer in i sina roller tonas handledarrollen ned. Kvalitetssäkring i det sociala företaget Uppföljning och utvärdering bör ske i form av kontinuerlig process och resultatutvärdering. Processutvärderingen har fokus på den pågående processen genom att studera förutsättningarna för hur målen nås och genom att följa utvecklingen i projektet ökas kunskapen om hur samhällets insatser bör se ut. I en uppföljning bör de samhällsekonomiska effekterna belysas och en metod är att göra socioekonomiska bokslut. Det är en metod som redovisar samhällets kostnader för personer som befinner sig i utanförskap och jämför dessa med samhällets kostnader då dessa är aktiva i t.ex. sociala företag. Metoden har genomförts av utomstående experter i pågående sociala företag som Basta och Vägen ut. Denna metod kan med fördel användas för att övertyga berörda politiker och tjänstemän om vinsterna med det sociala företagandet.

7 7 Man kan också mäta sociala mål i verksamheten kan projektledningen se hur olika områden uppfattas och hur de kan förbättras. Det gäller både den sociala och affärsmässiga delen. Resultatet får en förankring eftersom målen arbetats fram gemensamt med kooperatörer och intressenter. Förändringar blir då lättare att genomföra. Områden som berörs kan vara trivsel på arbetet, kundrelationer, kommunikation och arbetsfördelning. Se vidare på Sammanfattning av de lokala förutsättningarna Förstudien har bekräftat att förutsättningarna finns för att starta sociala företag i ett flertal kommuner. Medverkande i förstudien har varit kontakt med och intervjuat politiker, tjänstemän och privata företagare. Målgrupperna ser olika ut i kommunerna. I en kommun vänder man sig till psykiskt funktionshindrade, medan andra vänder sig till långtidsarbetslösa och sjukskrivna Som framgår av den statistik på målgrupper, som framtagits, finns ett behov av en ny arbetsmarknad i samtliga kommuner. Behovet är stort av fler företag, som skapar förutsättningar för fler att få arbete och möjlighet till rehabilitering. Samtliga deltagande kommuner har en positiv inställning till sociala företag. Intresset är stort för att skapa en ny arbetsmarknad för att så många som möjligt kan delta i arbetslivet och få en egen lön. Genom en bred, positiv samverkan mellan myndigheter, organisationer och det privata näringslivet får det sociala företaget möjlighet att växa. Samtliga kommuner ser ett genomförandeprojekt som en möjlighet till att sprida kunskap om socialt företagande, att hitta blivande kooperatörer, att stödja tänkbara kooperatörer med utbildning, administration och kontakter. I ett sådant projekt ser man också möjligheten att rekrytera handledare med bred kompetens. Utbildningsbehovet hos anställda, blivande handledare och kooperatörer kan tillgodoses. I Åmål, Dals Ed och Mellerud finns kommunala verksamheter, vilka idag ligger under arbetsmarknadsenheterna och LSS, som kan knoppas av. Det finns också en politisk vilja och motivation till att sociala företag startas. Det finns konkreta förslag till verksamheter, såväl nya som pågående, att driva. Vänersborgs kommun är man inom förvaltningarna för omsorg/psykiatri positiv till att medverka i ett genomförandeprojekt med möjlighet att starta nya verksamheter. I dagsläget är det inte aktuellt att knoppa av befintliga kommunala verksamheter. Trollhättans stad är positivt inställd till att nya sociala företag startas och kommer att stödja sådana initiativ, vilka växer fram genom kooperatörernas egen kraft. Det är viktigt att nå ut med information till tänkbara kooperatörer och att samverkan mellan myndigheter sker. Här finns möjlighet att få stöd av Coompanion, som under år 2010 fått medel för information från Tillväxtverket. Grästorps kommun har tagit ett inriktningsbeslut där man ställer sig positiv till socialt företagande och avser att stötta denna form. Man har identifierat målgrupper, som genom delaktighet, kunskap och information kan motiveras till ett socialt företagande. Avseende det lokala näringslivet behövs mycket information om vad socialt företagande är. Bengtsfors kommun har inte lämnat svar på frågeställningarna. Under förstudietiden har många nya affärsidéer tagits fram, t ex hemtjänst, legotillverkning, turism, naturguidning mm. Det kan vara social franchising, där man köper rättigheterna till

8 8 varumärket och får utbildning för verksamheten(lemat hotellkedja, Vägen ut kooperativen m fl). Affärsidéer, som kopieras och blir till företag med ekonomisk och mänsklig vinst utifrån medarbetarnas och omvärldens behov. Medarbetarnas delaktighet i det dagliga arbetet, driften av företaget och den egna utvecklingen är en avgörande framgångsfaktor. Att vara behövd, få möjlighet att utvecklas och ta ansvar är det som skiljer ut de sociala företagen från annan rehabiliterande verksamhet och sysselsättning. Intresset hos det lokala näringslivet har varit positivt i en del kommuner och man vill bli involverad redan i ett genomförandeprojekt. I andra finns ett stort behov av information och kunskap om socialt företagande. Samarbete med befintliga företag, mentorskap och bemanning är förslag som uppkommit och som kan läggas till listan på nya affärsidéer. Viktigt är att alla inblandade väl känner till förutsättningarna, är delaktiga och stöttar de sociala företagens utveckling. I förstudien har påpekats från flera kommuner att det är av största betydelse att man tar ut marknadsmässiga priser vid försäljning av varor och tjänster för att undvika snedvriden konkurrens. Sök samarbete med det privata näringslivet. Det ekonomiska ansvaret bör decentraliseras så långt som möjligt så, att kooperatörerna känner att de har en aktiv del i hur det går för företaget. Idag finns många olika former av bidrag till anställningar och andra ersättningsformer för personer som arbetar i de sociala företagen. Istället borde de som arbetar i ett socialt företag ha ett anställningsförhållande och en lön oavsett vilken arbetsförmåga man har, om det är kvinna eller man. Jämställdhetsintegrering Styrkor och svagheter i dag möjligheter och risker/hot i framtiden Målgrupperna består av personer som varit arbetslösa under lång tid, funktionshindrade fysiskt och psykiskt, ungdomar. Vid våra återkommande möten i referensgruppen har jämställdhetsintegrering diskuterats och nedanstående swot analys vuxit fram. Detsamma gäller tillgänglighet. I en eventuell ansökan om genomförande kommer swot analysen att konkretiseras och en jämn fördelning mellan kvinnor och män eftersträvas. Styrkor Ett arbetsklimat som bidrar till ökad hälsa och livskvalitet. Gemensam värdegrund och delaktighet i framtagande av jämställdhetspolicy. Från början jämställda styrelser. Svagheter Arbetsuppgifter delas upp traditionellt. Svagt intresse för jämställdhetsfrågor. Större andel låginkomsttagare bland kvinnor.

9 9 Möjligheter Uppmuntra kvinnor att bli företagare. Integrera och kvalitetssäkra jämställdhetsutbildning i handledar och kooperatörsutbildningen. Lyfta fram traditionellt kvinnliga kunskaper och erfarenheter till att bli affärsmässiga fördelar. Ta fram enkla metoder för att arbeta med jämställdhet. Integrera jämställdhetsperspektivet i kvalitetssäkringsarbetet. Eget arbete egen lön. Risker/Hot Finansieringssvårigheter. Svårt att förändra attityder kvinnligt/manligt. Fler män än kvinnor rekryteras. Tillgänglighet för personer med funktionshinder I ett socialt företag där varje person arbetar 100 procent av sin förmåga är tillgänglighet på alla plan en viktig fråga. I ett genomförandeprojekt kan ett samarbete med HSO vara av intresse. Fysisk tillgänglighet: År 2010 skall enkelt avhjälpta hinder vara borta enligt den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Det yttersta ansvaret vilar på stat och kommun. De lokaler, som idag används på Arbetsmarknadsenheterna är till stor del anpassade för personer med funktionshinder. I ett eventuellt genomförandeprojekt kommer fokus att ligga på arbetsförmåga och inte eventuellt arbetshinder. Därför är det en självklarhet att lokalerna skall vara anpassade för personer med olika funktionshinder. Se Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning via Tillgänglig verksamhet: I ett genomförandeprojekt skall personer med olika funktionshinder mötas av stor tillgänglighet i de olika verksamheterna och ges möjlighet till personlig utveckling utifrån sina egna ambitioner och förutsättningar. Den personal som engageras i projektet skall ha kunskap och kompetens för att möta personer med funktionshinder. Tillgänglig information och kommunikation: Av de deltagande kommunerna har Mellerud, Vänersborg och Trollhättan tillgänglighetsinformation på sina hemsidor. All tillgänglig information skall göras åtkomlig och begriplig för alla. I inledningsskedet vid rekrytering av deltagare till ett genomförandeprojekt Programkriterier(samverkan, strategisk påverkan, lärande miljöer och innovation) Samverkan Inledningsvis har sju kommuner och tre samordningsförbund aktivt deltagit i denna förstudie. I ett socialt företag är samverkan med myndigheter av största betydelse för att öka antalet sociala företag i regionen. Under förstudien har viktiga offentliga

10 10 samverkansparter som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan deltagit i workshop mm. I det fortsatta arbetet är samverkan oerhört viktigt för att nå resultat. Utöver nämnda myndigheter bör Västra Götalandsregionen/regional utveckling involveras och ett nära samarbete med det privata näringslivet utvecklas. Samverkan sker kring medarbetarens arbetsförmåga, utveckling, lön osv. kombinerat med det sociala företagets affärsutveckling i fokus. En samverkan som leder till ett gemensamt utvecklingsområde. Strategisk påverkan I ett genomförandeprojekt kan medel för ett transnationellt samarbete sökas. Ett förslag är ett erfarenhetsutbyte med annat EU land, som dels kommit längre i det sociala företagandet dels ett utbyte i forskningssyfte. En anledning till det sistnämnda är, att det är brist på ny forskning och studier i Sverige, som kan ligga till grund för samhällssatsningar. Under förstudien har arbetet med information och kunskap om sociala företag tagit fart. Intresset har varit sig stort i de deltagande kommunerna och ytterligare kommuner har visat intresse av att delta vid informationstillfällen och workshop. Innovation Ett genomförandeprojekt uppfyller väl programkriteriet för innovativ verksamhet av flera orsaker: I ett socialt företagande tar man ett helhetsgrepp om situationer som tidigare åtgärdats genom enskilda insatser I regionen finns få pågående sociala kooperativ Nya metoder för att motivera till ett kreativt entreprenörskap inom sociala ekonomin Kontaktperson Torbjörn Svedung tel Övriga medverkande i förstudien: Ulrica Zandsén, Samordningsförbundet Norra Dalsland Per Henrik Larsson, Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Ann Kickeus, Samordningsförbundet Trollhättan/Grästorp Magnus Åkesson, Dals Eds kommun Sven Åke Gustafsson, Bengtsfors kommun Stefan Öhrn, Åmåls kommun Thomas Clewe, Melleruds kommun Per Ekman, Vänersborgs kommun Kåre Johansson, Trollhättans stad Karin Rodrick, Grästorps kommun Ing Marie Ottosson, projektledare

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag Johanna Fredriksson Social innovation i Halland 2016-11-18 Bakgrund Tillväxtverket utlyste förstudiemedel Fler jobb genom arbetsintegrerade sociala företag till

Läs mer

Svar på motion Satsa på sociala företag!

Svar på motion Satsa på sociala företag! YTTRANDE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0179 001 Socialnämnden Svar på motion Satsa på sociala företag! Förslag till beslut - Kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet Coompanion främja kooperativt företagande affärsutveckling regionalt, nationellt och internationellt nätverk Vi har 25 kontor i landet stöd från Tillväxtverket, kommuner, Landsting och medlemmar Vad vi

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Motion om sociala arbetskooperativ

Motion om sociala arbetskooperativ 2008-09-29 209 474 Kommunstyrelsen 2010-02-08 40 85 Arbets- och personalutskottet 2010-01-25 19 34 Dnr 08.605-008 Motion om sociala arbetskooperativ Bilaga: KF beslut 2008-05-26 120 Ärendebeskrivning septkf33

Läs mer

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ulf Lundström Datum 2013-08-22 Diarienummer UAN-2013-0368.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Läs mer

Bibbi Westhed, projektledare

Bibbi Westhed, projektledare Bibbi Westhed, projektledare Projekt Kompetensbyrån Genom individuella insatser och strategisk påverkan bidra till att utveckla och stärka sociala företag i Dalarna Kompetensbyrån Projektets övergripande

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 11 sociala företag

Läs mer

Region Skåne. Utveckling av arbetsintegrerande sociala företag. Bilaga till beslutsförslag , dnr

Region Skåne. Utveckling av arbetsintegrerande sociala företag. Bilaga till beslutsförslag , dnr Ulf Kyrling Ulf.kyrling@skane.se Datum 2016-06-27 Version Dnr 1 (7) Bilaga till beslutsförslag 2016-06-27, dnr 1602102 Utveckling av arbetsintegrerande sociala företag Skåne är på väg att positionera sig

Läs mer

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans.

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG EN VIKTIGT DEL AV COOMPANION Företagsformer Aktiebolag (SVB) Ekonomisk

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras.

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras. Datum 2014-07-28 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-16 243 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Inledning Denna policy utgår från att vårt samhälle är ekonomiskt organiserad i

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Bakgrund och avsikt Social resursförvaltning beviljade under 2014 drygt sju miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sociala företag. Dessa företag

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Svar på skrivelse om att starta sociala kooperativ för unga med missbruk och unga med psykisk ohälsa

Svar på skrivelse om att starta sociala kooperativ för unga med missbruk och unga med psykisk ohälsa Arbetsmarknadsförvaltningen Utrednings- och utvecklingsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-14 Handläggare Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 35 528 Till Arbetsmarknadsnämnden den 28 november 2013

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Om vi alla gör något är ingen6ng omöjligt.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Om vi alla gör något är ingen6ng omöjligt. Arbetsintegrerande Sociala företag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Om vi alla gör något är ingen6ng omöjligt. Bo Blideman bosse@tankeochhandling.coop 0705-176 176 Hör gärna av dig! AA tänka

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

fungera.se FEB2012 PROGRAM Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas.

fungera.se FEB2012 PROGRAM Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT och utvecklat idéburet företagande Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och utvecklat

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs!

Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs! Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs! Vad är ett socialt företag? En näringsverksamhet som: Integrerar personer som står långt från arbetsmarknaden i samhälle

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG

ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG Handlingsplan 2017 Insats för utveckling av Arbetsintegrerande socialt företagande Samordningsförbund Gävleborg Innehållsförteckning 1. BAKGRUND 3 1.2 Dubbla affärsidéer

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 FRÅN SKOOPI SOCIALA ARBETSKOOPERATIVENS INTRESSEORGANISATION Presentation av SKOOPI I SKOOPI organiseras de sociala arbetskooperativen i Sverige.

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Riktlinje för stöd till sociala företag

Riktlinje för stöd till sociala företag Riktlinje för stöd till sociala företag Ett normerande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-12-12 Riktlinje för stöd till sociala företag Kommunfullmäktige 2016-12-12 1 (9) KSN-2016-1923

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen.

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Remissvar gällande Sänkta Trösklar Högt i Tak, SOU 2012:31 Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Allmänna synpunkter

Läs mer

Pågående projekt mars 2009

Pågående projekt mars 2009 Senast uppdaterad 2009-04-01 Pågående projekt mars 2009 Information om projekten uppdateras kontinuerligt på www.finsamgotland.se/projekt Våren 2009 startar tre Finsam-projekt. 1. Arbetsgivarringen Skarphäll

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Förstudie av sociala företag

Förstudie av sociala företag Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-03-10 Handläggare Elisabeth Richter Hagert Telefon: 08-508 14 000 Solveig Blid Telefon: 08-508

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE -erfarenhetsutbyte och mentorskap kring stöd till funktionshindrade i tre mindre europeiska städer Ett samarbetsprojekt mellan Kubrat i Bulgarien, Türi i Estland och

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 2012-04- 12 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn på verksamheten/insatsen/projektet Utveckling av arbetsintegrerade sociala företag på Gotland Bakgrund, problemområde

Läs mer

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 1 (6) Datum 2015-05-20 Dnr Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 2 (6) Förslag till ny FINSAM - Aktivitet Bakgrund Under hösten 2014 genomfördes aktiviteten Samverkanskartan idag

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Social redovisning. Rapport EntréVärdar 2010

Social redovisning. Rapport EntréVärdar 2010 Social redovisning Rapport EntréVärdar 2010 Detta är en social redovisningsrapport gjord av kooperativet EntreVärdar. Vi vill visa vad kooperativet har betytt för medlemmarna och vilken nytta kooperativet

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit!

DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! DEL FÖR DEL, bit FÖr bit! slutrapport 2012 VÄGEN TILL ARBETE & STUDIER Föreläget till vår modellutveckling är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie uppdrag för målgruppen unga arbetssökande

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Socialt företagande utveckling och strömningar

Socialt företagande utveckling och strömningar Socialt företagande utveckling och strömningar Sociala insatser av olika slag (ideella, offentliga och numer även kopplat 9ll begrepp som socialt entreprenörskap och socialt företagande E> ökat intresse

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8/09 1 Sydnärke

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8/09 1 Sydnärke Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8/09 1 Datum: 2009-10-01 Tid: 13.30-16.00 Plats: Kommunhuset i Kumla Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande, Inga-Britt

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Socialt företagande Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom satsningen på socialt företagande i KAK, Köping - Arboga - Kungsör.

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer